ชื่อมงคล คนเกิดวันจันทร์

ผลการหาชื่อมงคล คนเกิดวันจันทร์


หากท่านกำลังหาชื่อมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์และเลขศาสตร์ สำหรับนำไปตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อ
สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ ทางเราได้รวบรวมมาให้ท่านแล้ว

ผลการหาชื่อมงคล

รายชื่อที่มีความหมายที่ดี เป็นมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์ และเลขศาสตร์
สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ มีดังต่อไปนี้ชื่อมงคลสำหรับคุณมีดังนี้ ( 969 ชื่อ )

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย เลขศาสตร์ เด่นในเรื่อง
กชกดดอกบัว 3ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กชกรกด-ชะ-กอนกระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี 8ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กชนันท์กด-ชะ-นันยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กชพรกด-ชะ-พอนดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กชพรรณกด-ชะ-พันมีผิวพรรณดุจดอกบัว 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กชมนกด-ชะ-มนมีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กชวรรณกด-ชะ-วันมีผิวพรรณเหมือนดอกบัว 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กชอรกด-ชะ-ออนหญิงงามดุจดอกบัว 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กตตน์กิดการแสดง การรายงาน 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กนกกะ-หนกทองคำ 7ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กนกพรกะ-หนก-พอนทองประเสริฐ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กนกพรรณกะ-หนก-พันผู้มีผิดพรรณดุจทองคำ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กนกพลกะ-หนก-พนมีพลังคือทอง 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กนกพัชรกะ-หนก-พัดทองและเพชร 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กนกรัตน์กะ-หนก-รัดทองคำที่ล้ำค่า, แก้วและทอง 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กนกลักษณ์กะ-หนก-ลักลักษณะดุจทอง 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กนกวรรณกะ-หนก-วันผิวดังทอง 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กนกวลัยกะ-หนก-วะ-ไลกำไลทอง 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กนกอรกะ-หนก-ออนผู้หญิงที่ดี 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กนต์ธรกน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กมลกะ-มนบัว, ดอกบัว, หัวใจ 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กมลฉัตรกะ-มน-ฉัดร่มใจ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กมลฉันท์กะ-มน-ละ-ฉันความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กมลชนกกะ-มน-ชะ-นกผู้เกิดจากใจ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กมลนัทธ์กะ-มน-นัดเป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กมลนัยน์กะ-มน-ละ-ไนตามงามดุจดอกบัว 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กมลบัตรกะ-มน-ละ-บัดกลีบบัว 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กมลพรกะ-มน-พอนใจประเสริฐ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กมลพรรณกะ-มน-พันผิวพรรณดุจดอกบัว 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กมลพัชรกะ-มน-พัดใจเพชร 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กมลภพกะ-มน-ละ-พบเกิดจากดอกบัว พระพรหม 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กมลรสกะ-มน-รดน้ำใจ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กมลรัตน์กะ-มน-รัดดอกบัวที่ล้ำค่า 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กมลลักษณ์กะ-มน-ลักมีลัษณะงดงามดุจดอกบัว 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กมลวรกะ-มน-ละ-วอนประเสริฐเหมือนดอกบัว 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กมลวรรณกะ-มน-วันมีผิวพรรณดุจดอกบัว 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กมลวัทน์กะ-มน-วัดหน้างามดุจดอกบัว 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กรกชกอ-ระ-กดไหว้,การกระพุ่มมือ 8ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กรกฎกอ-ระ-กดปู 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กรกนกกอน-กะ-หนกแสงทอง ทองกร 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กรกมลกอน-กะ-มนมือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กรกวรรษกะ-หรก-วัดฝนลูกเห็บ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กรชวัลกอน-ชะ-วันรุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กรณ์กอนการกระทำ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กรดลกอ-ระ-ดนฝ่ามือ 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กรทักษ์กอ-ระ-ทักถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กรนันท์กอ-ระ-นันยินดีเพลิดเพลินในรัศมี 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กรบัลลพกอน-บัน-ลบนิ้วมือ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กรวรรณกอ-ระ-วันมีผิวพรรณงดงาม 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กรวลัยกอน-วะ-ไลกำไลมือ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กรองขวัญกรอง-ขวันจิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กรองแก้วกรอง-แก้วถักทอด้วยเพชรพลอย, คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กรัสวันกรัด-สะ-วันเสียงตบมือ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กฤชพลกริด-ชะ-พลกำลังของมีดสองคม, มีพลังทะลุทะลวง 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กฤตกริดกระทำแล้ว 5ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กฤตชัยกริด-ไชกระทำชนะแล้ว 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กฤตธรรมกริด-ตะ-ทำผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กฤตนัยกริด-ตะ-ไนผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กฤตพจน์กริด-ตะ-พดผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กฤตพรกริด-ตะ-พอนผู้สร้างพร มีความประเสริฐ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กฤตพรตกริด-ตะ-พรดผู้ประพฤติพรต 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กฤตยชญ์กริด-ตะ-ยดนักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กฤตย์กริดควรกระทำ หน้าที่การงาน 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กฤตลักษณ์กริด-ตะ-ลักประเสริฐ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กฤตัชญ์กริ-ตัดผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กฤศกริดเล็ก บาง น้อย 9ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กฤษกรกริด-สะ-กอนสร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กฤษฎ์กริดข้าวกล้า 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กฤษณพลกริด-สะ-นะ-พนกำลังของพระกฤษณะ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กฤษณ์กริดพระกฤษณะ ดำ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กลรัตน์กน-ละ-รัดเป็นดุจรัตนะ ประเสริฐดุจรัตนะ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กลวัชรกน-ละ-วัดดุจดังเพชร 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กลศกลดภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์ 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กษมกะ-สมอดทน อดโทษ แผ่นดิน 10ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กษมลกะ-สะ-มนทำลายมนทิล 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กอบชนม์กอบ-ชนอายุยืน 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กัญจนพรกัน-จะ-นะ-พอนทองประเสริฐ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กัญจน์กันทอง 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กัญจน์อมลกัน-อะ-มนทองไร้มลทิน บริสุทธิ์ดังทอง 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กัญชพรกัน-ชะ-พอนประเสริฐดุจน้ำดอกไม้ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กัญชรสกัน-ชะ-รดน้ำดอกไม้ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กัญญพัชรกัน-ยา-พัดหญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กัณฐพันธ์กัน-ถะ-พันเชือกผูกรอบคอช้าง 49ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กันตพงศ์กัน-ตะ-พงมีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กันตพรกัน-ตะ-พอนน่ารักและประเสริฐ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กันตพลกัน-ตะ-พนมีพลังน่าชอบใจ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กันตภณกัน-ตะ-พนพูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กันตยศกัน-ตะ-ยดมียศเป็นที่รัก 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กันต์กันน่ารัก น่าพอใจ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กันต์กมลกัน-กะ-มนมีใจน่ารัก มีจิตใจงาม 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กันต์ธรกัน-ทอนทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กันต์ฤทัยกัน-รึ-ทัยดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กันต์ศมกัน-สมมีความสงบอันเป็นที่รัก 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กันทรกัน-ทอนซอกเขา ลำธาร ถ้ำ 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กันยกรกัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กันยรัตน์กัน-ยะ-รัดมีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กัปปน์กับความดำริ การจัดแจง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กัมพลกัม-พนผ้าทอด้วยขนสัตว์ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กัลยกรกัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กัลยรัตน์กัน-ยะ-รัดมีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กัลยวรรตกัน-ละ-ยะ-วัดอาหารเช้า 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กัลย์กมลกัน-กะ-มนผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ, ใจที่สุข 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กำจรกำ-จอนฟุ้งไป 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กำชัยกำ-ไชผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กำธรกำ-ทอนสนั่น, หวั่นไหว, สะเทือน 10ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กำพรกำ-พรมีความเป็นเลิศ, มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
กำแหงกำ-แหงกล้าแข็ง, เข้มแข็ง, แข็งแรง 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ก่อก่อทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น 8ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ก่อฤกษ์ก่อ-เริกริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ก้องก้องดังกังวาน 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ก้องภพก้อง-พบมีชื่อเสียงก้องโลก 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
แก้วขวัญแก้ว-ขวันสูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ขจรขะ-จอนฟุ้งไป 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ขนบพรขะ-หนบ-พอนแบบแผนที่ประเสริฐ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ขรรค์ชัยขัน-ไชชนะด้วยขรรค์ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ขวัญขวันสิ่งไม่มีตัวตนว่า มีอยู่ประจำชีวิตนับตั้งแต่เกิด เชื่อว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ขวัญชัยขวัน-ไชชนะด้วยความดี 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ขวัญพรขวัน-พอนมิ่งขวัญประเสริฐ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ขวัญมนัสขวัน-มะ-นัดขวัญใจ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ขวัญรัตน์ขวัน-รัดขวัญแก้ว 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ขวัญฤทัยขวัน-รึ-ไทยินดีในมิ่งมงคล 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ขวัญสรวงขวัน-สวงขวัญฟ้า 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ขวัญหทัยขวัน-หะ-ไทขวัญใจ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ขวัญแก้วขวัน-แก้วมีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ขัชพรขัด-ชะ-พอนของควรเคี้ยวอันประเสริฐ อาหารอันประเสริฐ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ขัมน์ขำความอดทน 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คชรัตน์คด-ชะ-รัดช้างแก้ว 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คณพรคะ-นะ-พอนมีพรรคพวกดี 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คณพศคะ-นะ-พดมีอำนาจในหมู่คณะ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คณภรณ์คะ-นะ-พอนบำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คณัสนันท์คะ-นัด-สะ-นันเป็นที่เพลิดเพลินของคณะ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คนธรสคน-ทะ-รดน้ำหอม 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คนธวัลย์คน-ทะ-วันเถาวัลย์หอม 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คมกฤชคม-กริดคมของกริช, อาวุธชนิดหนึ่ง 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คมธรรมคม-ทำธรรมะที่เฉียบแหลม 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คมน์คมไป ดำเนินไป 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คมศรคม-สอนลูกศรที่แหลมคม 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คมสรคม-สอนลูกศรที่แหลมคม 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คมสันคม-สันท่วงทีประเปรียว, ว่องไว, ฉลาด 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คมสันต์คม-สันความสงบอันลึกซึ้ง 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คมแก้วคม-แก้วความเฉียบแหลมอันสูงค่า 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ครองขวัญครอง-ขวันมีมิ่งขวัญ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ครองธรรมครอง-ทำดำเนินอยู่ในธรรม 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ครองพรครอง-พอนคงความดีไว้ตลอดไป 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ครองภพครอง-พบผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ครองยศครอง-ยดรักษาตำแหน่งไว้ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ครองรักครอง-รักคงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ครองแผนครอง-แผนยึดกุมข้อกำหนดแนวทางดำเนินการ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คันธทรัพย์คัน-ทะ-ซับเครื่องหอม 51ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คันธรสคัน-ทะ-รดน้ำหอม 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คำนวณคำ-นวนคิดหาผลโดยวิธิเลข 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คำนวรคำ-นวนควร, ถูกต้อง, เหมาะ, พอดีๆ, ชอบ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
คำรนคำ-รนคำราม, กระหึ่ม 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จงจงบอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่ 8สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จงกลจง-กนบัว, บัวสาย 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จงรักจง-รักคงความรู้สึกดี ๆ ไว้ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จงรักษ์จง-รักให้รักษาไว้ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จรณ์จอนความประพฤติดี 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จรรยพรจัน-ยะ-พอนมีความประพฤติดี ประเสริฐ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จรรยมณฑน์จัน-ยะ-มนผู้มีความประพฤติดี เป็นเครื่องประดับ 49สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จรรย์ธรจัน-ทอนมีความประพฤติดี 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จรรย์อมลจัน-อะ-มนผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ 48สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จรสจะ-รดแจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จรสจันทร์จะ-รด-จันเหลืองเรืองรอง, เหลืองพระจันทร์ 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จรัญพรจะ-รัน-ยะ-พอน,จะ-รัน-พอน มีความประพฤติประเสริฐ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จรัลจะ-รันเที่ยวป่า 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จรัลรมย์จะ-รัน-รมเที่ยวป่าอย่างมีความสุข 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จรัสจะ-หรัดแจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จรัสกรจะ-หรัด-กอน,จะ-หรัด-กอน แสงสว่างจ้า 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จรัสพงศ์จะ-หรัด-พงตระกูลที่รุ่งเรือง 47สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จรัสพรจะ-หรัด-พอนรุ่งเรืองด้วยความดี 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จรัสพรรณจะ-หรัด-พันมีผิวพรรณสดใส 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จรัสรัตน์จะ-หรัด-รัดแก้วที่มีแสงสว่างใส 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จรัสวรรณจะ-หรัด-วันชนชั้นที่เจริญรุ่งเรือง 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จวงจันทร์จวง-จันจันทร์หอม 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จอมขวัญจอม-ขวันผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จอมแก้วจอม-แก้วผู้เป็นที่รักหวงแหนอย่างยิ่ง 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จักรกฤชจัก-กริดอาวุธของแว่นแคว้น 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จักรกฤษณ์จัก-กริดพระนารายณ์ทรงจักร 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จักรชัยจัก-ไชจักแห่งชัยชนะ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จักรธรจัก-กระ-ทอนทรงไว้ซึ่งจักร พระราชา พระนารายณ์ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จักรพงศ์จัก-กระ-พงผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จักรพลจัก-กระ-พนกำลังของแว่นแคว้น 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จักรพันธ์จัก-กระ-พันเกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จักรภพจัก-กะ-พบประเทศที่รวมกลุ่มกัน 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จักรภัทรจัก-กระ-พัดผู้เจริญในแว่นแคว้น 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จันทกรจัน-ทะ-กอนแสงจันทร์ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จันทพรจัน-ทะ-พอนพระจันทร์งาม 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จันทรจัน-ทอนนิ่มนวลดุจแสงจันทร์ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จันทรกรจัน-ทระ-กอนแสงจันทร์ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จันทรรัตน์จัน-ทระ-รัดไข่มุก 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จันทรัชจัน-ทะ-รัดดาวพุธ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จันทรัสม์จัน-ทะ-รัดเสมอจันทร์, เดือน 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จันทร์วลัยจัน-วะ-ไลวงจันทร์ วงเดือน 53สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จันทร์สมจัน-สมเสมอด้วยจันทร์ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จันทร์หอมจัน-หอมเป็นไม้ต้นขนาดเขื่องมีตามป่าขึ้นบางแห่งยิ่งทุบยิ่งหอม 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จันทร์แก้วจัน-แก้วคุณค่าเลิศ, เปล่งปลั่งมั่งคั่ง 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จันทวรรณจัน-ทะ-วันผิวงามนิ่มนวลดุจแสงจันทร์ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จำนงจำ-นงประสงค์, มุ่งหวัง,ตั้งใจ 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จำรัสจำ-หรัดรุ่งเรือง, แจ่มแจ้ง 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
แจ่มจันทร์แจ่ม-จันพระจันทร์ที่สว่างไสว 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฉัตรจักรฉัด-ตระ-จักปูมโหราศาสตร์ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฉัตรบรรณฉัด-ตะ-บันต้นตีนเป็ด,ชนิดไม้ใหญ่ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฉัตรพรฉัด-ตระ-พอนร่มอันประเสริฐ ฉัตรอันประเสริฐ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฉันชนกฉัน-ชะ-นกเหมือนพ่อบังเกิดเกล้า 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฉันทกรฉัน-ทะ-กอนผู้สร้างความพอใจ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฉันทพลฉัน-ทะ-พนมีพลังคือความพอใจ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฉันทพศฉัน-ทะ-พดอำนาจแห่งฉันทะ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฉันทพัฒน์ฉัน-ทะ-พัดเจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฉันทัชฉัน-ทัดผู้เกิดมาด้วยความพอใจ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฉันท์ชนกฉัน-ชะ-นกผู้ให้เกิดความพอใจ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฉันท์ทัตฉัน-ทัดให้ความพอใจ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฉันท์หทัยฉัน-หะ-ไทพอใจ, มีฉันทะในใจ 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฉันหทัยฉัน-หะ-ไทดุจดังดวงใจ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชนกชนม์ชะ-นก-ชนเกิดจากบิดา 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชนกนันท์ชะ-นก-นันเป็นที่ยินดีของบิดา 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชนกันต์ชะ-นะ-กันเป็นที่รักของคนทั้งหลาย 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชนจันทร์ชะ-นะ-จันดุจพระจันทร์ในหมู่ชน (เด่นกว่าคนอื่น 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชนนชะ-นนการเกิด เชื้อสาย 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชนนนชะ-นะ-นนการสืบเชื้อสาย 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชนมนชะ-นะ-มนใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชนวรรณชะ-นะ-วันผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชนสรณ์ชะ-นะ-สอนเป็นที่พึงของคนทั้งหลาย 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชนัดพลชะ-นัด-พนเป็นกำลังของหมู่ชน 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชนัตชะ-นัดฝูงชน ประชากร 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชนัตรชะ-นัดร่ม ร่มกันแดด 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชนันธรชะ-นัน-ทอนค้ำจุนคน 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชยณัฐชะ-ยะ-นัดชัยชนะของนักปราชญ์ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชยทัตชะ-ยะ-ทัดให้ชัยชนะ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชยธรชะ-ยะ-ทอนทรงชัย 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชยพลชะ-ยะ-พนมีพลังคือชัยชนะ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชยพัทธ์ชะ-ยะ-พัดเกี่ยวเนื่องกับความชนะ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชยรพชะ-ยะ-รบเสียงร้อยด้วยชัยชนะ เสียงแห่งชัยชนะ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชยันต์ชะ-ยันผู้ชนะ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชรัมพรชะ-รัม-พอนน้ำและฟ้า 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชลกรชน-ละ-กอนเมฆหรือมหาสมุทร 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชลธรชน-ละ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล ,เมฆฝน 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชลัชชะ-ลัดเกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชลันทรชะ-ลัน-ทอนทะเลหรือมหาสมุทร 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชลันธรชะ-ลัน-ทอนทะเลหรือมหาสมุทร 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชลัมพลชะ-ลัม-พนลำธาร 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชวกรชะ-วะ-กอนผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์ 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชวนชมชวน-ชมดึงดูติจใจให้อยากชม 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชวนันท์ชะ-วะ-นันยินดีในเชาว์ปัญญา 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชวรัตน์ชะ-วะ-รัดมีไหวพริ่บที่ดีเลิศ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชวัลชะ-วันส่องแสง รุ่งเรือง 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชวัลกรชะ-วัน-กอนผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชวัลรัตน์ชะ-วัน-รัดรัตนอันแวววาว 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชวัลลักษณ์ชะ-วัน-ลักมีลักษณะอันรุ่งเรือง มีลักษณะงดงาม 47สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชัชชัยชัด-ไชชัยชนะของนักรบ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชัชนันท์ชัด-ชะ-นันความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชัชพงศ์ชัด-ชะ-พงเชื้อสายนักรบ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชัชพรชัด-ชะ-พอนนักรบผู้ประเสริฐ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชัชพลชัด-ชะ-พนกำลังแห่งนักรบ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชัยณรงค์ไช-นะ-รงนักรบผู้มีชัยชนะ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชัยธวัชไช-ทะ-วัดผู้นำแห่งชัยชนะ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชัยนันท์ไช-ยะ-นันความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชัยพรไช-ยะ-พอนชัยชนะที่ดีงาม 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชัยมงคลไช-ยะ-มง-คนมงคลของผู้ชนะ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชัยมนัสไช-มะ-นัดชยะชัยตัวเอง 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชัยยศไช-ยดมีชัยชนะและยศ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ชัยวัฒน์ไช-ยะ-วัดเจริญด้วยความชนะ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐปนนท์ถะ-ปะ-นนมีความพอใจที่ตั้งมั่น 31อำนาจ เกียรติยศ
ฐปนัทถะ-ปะ-นัทผู้ให้การดำรงมั่น 21อำนาจ เกียรติยศ
ณฏฐพลนัด-ถะ-ทะ-พนกำลังของนักปรายชญ์ 37อำนาจ เกียรติยศ
ณฐพงศ์นะ-ถะ-พงเชื้อสายของนักปราชญ์ 40อำนาจ เกียรติยศ
ณฐพรนะ-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 26อำนาจ เกียรติยศ
ณภัทรนะ-พัดดีงามด้วยความรู้ 15อำนาจ เกียรติยศ
ณรงค์นะ-รงการรบ 24อำนาจ เกียรติยศ
ณรงค์กรนะ-รง-กอนผู้ทำการรบ 29อำนาจ เกียรติยศ
ณรงค์ชัยนะ-รง-ไชชัยชนะในการรบ 38อำนาจ เกียรติยศ
ณหทัยนะ-หะ-ไทหัวใจแห่งความรู้ 23อำนาจ เกียรติยศ
ณัชนัดเกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้ 11อำนาจ เกียรติยศ
ณัชชนม์นัด-ชนมีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์ 32อำนาจ เกียรติยศ
ณัชพลนัด-ชะ-พนมีพลังของนักปราชญ์ 25อำนาจ เกียรติยศ
ณัฎฐ์นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 32อำนาจ เกียรติยศ
ณัฏฐชัยนัด-ถะ-ไชความชนะของนักปราชญ์ 41อำนาจ เกียรติยศ
ณัฏฐนันท์นัด-ถะ-นันเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 51อำนาจ เกียรติยศ
ณัฏฐพรนัด-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 39อำนาจ เกียรติยศ
ณัฏฐพรรณนัด-ถะ-พันผิวพรรณของนักปราชญ์ 48อำนาจ เกียรติยศ
ณัฏฐพลนัด-ถะ-พนพลังของนักปราชญ์ 41อำนาจ เกียรติยศ
ณัฏฐวรรณนัด-ถะ-วันผิวพรรณของนักปราชญ์ 46อำนาจ เกียรติยศ
ณัฏฐ์นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 36อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐนัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 18อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐกมลนัด-กะ-มนนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว 30อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐกรณ์นัด-ถะ-กอนนักปราชญ์, ผู้ฉลาด 37อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐกฤตนัด-ถะ-กริดสร้างให้เป็นนักปราชญ์ 23อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐชนนนัด-ชะ-นนเกิดมาเป็นนักปราชญ์ 30อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐดนัยนัด-ดะ-ไนบุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด 36อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐธัญนัด-ทันปราชญ์ผู้โชคดี 30อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐนนท์นัด-ถะ-นนเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 38อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐนันท์นัด-ถะ-นันเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 42อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐนัยนัด-ถะ-ไนอุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์ 35อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐปคัลภ์นัด-ปะ-คันปราชญ์ผู้องอาจ 44อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐปพนนัด-ปะ-พนนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ 33อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐพงศ์นัด-ถะ-พงตระกูลที่มีความรู้ดี 44อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐพนธฺนัด-ถะ-พนผูกพันกับนักปราชญ์ 35อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐพนธ์นัด-ถะ-พนผูกพันกับนักปราชญ์ 44อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐพรนัด-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 30อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐพลนัด-ถะ-พนพลังแห่งนักปราชญ์ 32อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐพัชร์นัด-ถะ-พัดมีความรู้ดุจเพชร 45อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐพัฒน์นัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 47อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐพันธ์นัด-ถะ-พันตระกูลของนักปราชญ์ 48อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐภัทรนัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 28อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐมนนัด-ถะ-มนดวงใจของนักปราชญ์ 28อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐยมลนัด-ยะ-มนคู่แห่งนักปราชญ์, คู่ผู้ฉลาด 37อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐยศนัด-ถะ-ยดนักปราชฐ์ผู้มีชื่อเสียง 33อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐรณนัด-ถะ-รนการรบของนักปราชญ์ 27อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐรมย์นัด-ถะ-รมเป็นที่รื่นรมของนักปราชญ์ 44อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐรัชนัด-ถะ-รัดสมบัติของนักปราชญ์ 28อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐรัชต์นัด-ถะ-รัดมีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ 40อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐรัตน์นัด-ถะ-รัดผู้มีความรู้อันประเสริฐ 43อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐฤกษ์นัด-ถะ-เริกเวลาที่ดีของนักปราชญ์ 33อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐวรนัด-ถะ-วอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 28อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐวรรณนัด-ถะ-วันชั้นของนักปราชญ์ 37อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐวรรธน์นัด-ถะ-วัดนักปราชญ์ผู้เจริญ 50อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐวลัญช์นัด-วะ-ลันเครื่องหมายของปราชญ์, ลักษณะของปราชญ์ 49อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐวัฒน์นัด-ถะ-วัดความเจริญของนักปราชญ์ 45อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐวัตรนัด-ถะ-วัดความประพฤติของนักปราชญ์ 35อำนาจ เกียรติยศ
ณัฐสมนัด-ถะ-สมเสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์ 30อำนาจ เกียรติยศ
ณัทนัดให้ซึ่งความรู้ 10อำนาจ เกียรติยศ
ดนตร์ดนดนตรี,เสียงที่ประกอบเป็นทำนองเพลง 22ความสุข ความสวยความงาม
ดรณ์ดอนการข้ามพ้นทุกข์ 19ความสุข ความสวยความงาม
ดรัณดะ-รันการข้าม เรือหรือแพ 14ความสุข ความสวยความงาม
ดรัณภพดะ-รัน-พบข้ามความทุกข์ในโลกได้ 23ความสุข ความสวยความงาม
ดรัลพรดะ-รัน-พอนทับทิมอันประเสริฐ 27ความสุข ความสวยความงาม
ดลพรดน-ละ-พอนบันดาลพร 19ความสุข ความสวยความงาม
ดัมพ์รงค์ดำ-รงสีแดง 46ความสุข ความสวยความงาม
ตรัณตะ-รันการข้ามพ้น สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น 16ความสุข ความสวยความงาม
ตรัยไตรสาม 19ความสุข ความสวยความงาม
ตรัยรัตน์ตรัย-รัดแก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 44ความสุข ความสวยความงาม
ตรัสตรัดแจ้ง 18ความสุข ความสวยความงาม
ตฤณตรินหญ้า 9ความสุข ความสวยความงาม
ต้องครรลองต้อง-คัน-ลองถูกแนวทาง ถูกคลองธรรม 39ความสุข ความสวยความงาม
ถลัชนันท์ถะ-ลัด-ชะ-นันเป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน 37ความสุข ความสวยความงาม
ทรงกฤตทรง-กริดการสร้าง 12ความสุข ความสวยความงาม
ทรงพรซง-พอนทรงไว้ซึ่งพร มีพร มีความประเสริฐ 19ความสุข ความสวยความงาม
ทรงภพซง-พบทรงไว้ซึ่งโลก อุ้มโลก ทรงความเจริญ 16ความสุข ความสวยความงาม
ทรงรัฐทรง-รัดครองเมือง 24ความสุข ความสวยความงาม
ทรงอัปสรซง-อับ-สอนรูปร่างดุจนางฟ้า 30ความสุข ความสวยความงาม
ทักษพรทัก-สะ-พอนผู้ฉลาดและประเสริฐ 22ความสุข ความสวยความงาม
ทักษ์ทักขยัน ฉลาด มีทักษะ 19ความสุข ความสวยความงาม
ทักษ์ดนัยทัก-ดะ-ไนบุตรชายผู้ฉลาด 37ความสุข ความสวยความงาม
ทัณฑธรทัน-ทะ-ทอนผู้พิพากษา 21ความสุข ความสวยความงาม
ทัดธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้ 15ความสุข ความสวยความงาม
ทัตธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้ 17ความสุข ความสวยความงาม
ทัตพงศ์ทัด-พงได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล 34ความสุข ความสวยความงาม
ทัตพงษ์ทัด-พงได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล 31ความสุข ความสวยความงาม
ทัตพรทัด-พอนได้รับการประทานพร ได้รับพร 20ความสุข ความสวยความงาม
ทัตพลทัด-พนมีพลัง 22ความสุข ความสวยความงาม
ทัตสรวงทัด-สวงสวรรค์ประทานมา 27ความสุข ความสวยความงาม
ทัพพ์ทับทรัพย์สมบัติ 30ความสุข ความสวยความงาม
ทัศน์พลทัด-สะ-พนผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นพลัง 40ความสุข ความสวยความงาม
ธงชัยทง-ไชธงแห่งชัยชนะ 20ความสุข ความสวยความงาม
ธชรัฐทะ-ชะ-รัดเครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ 23ความสุข ความสวยความงาม
ธนกรทะ-นะ-กอนสร้างทรัพย์สิน, มั่งมี 14ความสุข ความสวยความงาม
ธนกฤตทะ-นะ-กริดการสร้างทรัพย์สมบัติ 14ความสุข ความสวยความงาม
ธนชัยทะ-นะ-ไชชนะด้วยทรัพย์ 23ความสุข ความสวยความงาม
ธนดลทะ-นะ-ดนบันดาลทรัพย์ 16ความสุข ความสวยความงาม
ธนทรัพย์ทะ-นะ-ซับทรัพย์สมบัติ 43ความสุข ความสวยความงาม
ธนทัตทะ-นะ-ทัดมีทรัพย์ 17ความสุข ความสวยความงาม
ธนธรณ์ทะ-นะ-ทอนทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี 31ความสุข ความสวยความงาม
ธนนันท์ทะ-นะ-นันยินดีในทรัพย์ 33ความสุข ความสวยความงาม
ธนพนธ์ทะ-นะ-พนรวบรวมทรัพย์สิน 35ความสุข ความสวยความงาม
ธนพรทะ-นะ-พอนมีทรัพย์เป็นพร มีทรัพย์ประเสริฐ 21ความสุข ความสวยความงาม
ธนพลทะ-นะ-พนมีกำลังเป็นทรัพย์ 23ความสุข ความสวยความงาม
ธนภรณ์ทะ-นะ-พอนค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์ 28ความสุข ความสวยความงาม
ธนภัทรทะ-นะ-พัดดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์ 19ความสุข ความสวยความงาม
ธนลภย์ทะ-นะ-ลบได้ทรัพย์ 33ความสุข ความสวยความงาม
ธนวรรณทะ-นะ-วันมีผิวงามเป็นสมบัติ 28ความสุข ความสวยความงาม
ธนวรรธน์ทะ-นะ-วัดความเจริญด้วยทรัพย์ 41ความสุข ความสวยความงาม
ธนวัชร์ทะ-นะ-วัดมีเพชรเป็นสมบัติ 34ความสุข ความสวยความงาม
ธนวัฒน์ทะ-นะ-วัดเจริญด้วยทรัพย์ 36ความสุข ความสวยความงาม
ธนวัตทะ-นะ-วัดมีทรัพย์ 22ความสุข ความสวยความงาม
ธนวันต์ทะ-นะ-วันมีทรัพย์ 36ความสุข ความสวยความงาม
ธนัชทะ-นัดเกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย 15ความสุข ความสวยความงาม
ธนัชชัยทะ-นัด-ไชชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์ 29ความสุข ความสวยความงาม
ธนัชพรทะ-นัด-ชะ-พอนมีพรอันเกิดจรกทรัพย์ 27ความสุข ความสวยความงาม
ธนัตถ์ทะ-นัดมีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์ 26ความสุข ความสวยความงาม
ธนัตพรทะ-นัด-พอนมีทรัพย์อันประเสริฐ 28ความสุข ความสวยความงาม
ธนัททะ-นัดผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย 14ความสุข ความสวยความงาม
ธนันทะ-นันผู้มีทรัพย์ 18ความสุข ความสวยความงาม
ธนันชัยทะ-นัน-ไชผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ 32ความสุข ความสวยความงาม
ธมกรทะ-มะ-กอนแสงจันทร์ 14ความสุข ความสวยความงาม
ธมนทะ-มนกำจัดมลทิน สวย ขมิ้น 14ความสุข ความสวยความงาม
ธมนต์ทะ-มนกำจัดมลทิน 26ความสุข ความสวยความงาม
ธมนวรรณทะ-มน-วันมีผิวพรรณสวยงาม 33ความสุข ความสวยความงาม
ธมนันท์ทะ-มะ-นันสวยเหมือนพระจันทร์ 33ความสุข ความสวยความงาม
ธมลวรรณทะ-มน-วันมีผิวพรรณงาม 34ความสุข ความสวยความงาม
ธยศทะ-ยดมีความรู้เป็นยศ 19ความสุข ความสวยความงาม
ธรณ์ทอนทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน 22ความสุข ความสวยความงาม
ธรณ์ธันย์ทอน-ทันทรงไว้ซึ่งโชคดี 52ความสุข ความสวยความงาม
ธรนันท์ทอ-ระ-นันทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข 32ความสุข ความสวยความงาม
ธรมทามยศศักดิ์ 13ความสุข ความสวยความงาม
ธรรมณัฐทำ-มะ-นัดคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ 35ความสุข ความสวยความงาม
ธรรมธัชทำ-มะ-ทัดมีธรรมเป็นธง เด่นด้วยธรรม 27ความสุข ความสวยความงาม
ธรรมปพนทำ-ปะ-พนมีคุณธรรมบริสุทธิ์ 32ความสุข ความสวยความงาม
ธรรมภณทำ-พนผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม 23ความสุข ความสวยความงาม
ธรรมรัตน์ทำ-มะ-รัดคุณธรรมอันล้ำเลิศ 42ความสุข ความสวยความงาม
ธรรมสรณ์ทำ-มะ-สอนผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง ผู้มีความเป็นที่พึ่ง 42ความสุข ความสวยความงาม
ธรรศทัดความกล้าหาญ ความอหังการ 19ความสุข ความสวยความงาม
ธฤตทะ-ริดมั่นคง ตั้งมั่น 8ความสุข ความสวยความงาม
ธวัชทะ-วัดธง 16ความสุข ความสวยความงาม
ธวัชชัยทะ-วัด-ไชธงชัย, เครื่องหมายแห่งชัยชนะ 30ความสุข ความสวยความงาม
ธวัฒน์ทะ-วัดเจริญด้วยทรัพย์สมบัติ 31ความสุข ความสวยความงาม
ธวัลทะ-วันขาว บริสุทธิ์ นวลงาม 20ความสุข ความสวยความงาม
ธวัลกรทะ-วัน-กอนมีรัศมีนวลงาม 25ความสุข ความสวยความงาม
ธวัลพรทะ-วัน-พอนบริสุทธิ์และประเสริฐ 32ความสุข ความสวยความงาม
ธวัลรัตน์ทะ-วัน-รัดรัตนะอันบริสุทธิ์ 45ความสุข ความสวยความงาม
ธวัลหทัยทะ-วัน-หะ-ไทมีใจบริสุทธิ์ 38ความสุข ความสวยความงาม
ธัชชัยทัด-ไชธงชัย 24ความสุข ความสวยความงาม
ธัชธรรมทัด-ทำมีธรรมเป็นธงชัย 27ความสุข ความสวยความงาม
ธัชธรรม์ทัด-ชะ-ทันธงของคุณความดี 36ความสุข ความสวยความงาม
ธัชนนท์ทัด-ชะ-นนมีความบันเทิงเป็นธงชัย 30ความสุข ความสวยความงาม
ธัชนันท์ทัด-ชะ-นันมีความบันเทิงเป็นธงชัย 34ความสุข ความสวยความงาม
ธัชพรรณทัด-ชะ-พันมีผิวพรรณเด่น มีผิวพรรณเป็นธงชัย 31ความสุข ความสวยความงาม
ธัชพลทัด-พนมีกำลังเด่น เด่นทางพลัง 24ความสุข ความสวยความงาม
ธัญกรทัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล 17ความสุข ความสวยความงาม
ธัญชนกทัน-ชะ-นกให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค 20ความสุข ความสวยความงาม
ธัญญรัตน์ทัน-ยะ-รัดรุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ 41ความสุข ความสวยความงาม
ธัญธรทัน-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งโชคดี 20ความสุข ความสวยความงาม
ธัญธรณ์ทัน-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งความโชคดี 34ความสุข ความสวยความงาม
ธัญนพทัน-ยะ-นบข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่ 25ความสุข ความสวยความงาม
ธัญพรทัน-ยะ-พอนมีโชคอันประเสริฐ 24ความสุข ความสวยความงาม
ธัญมนทัน-ยะ-มนมีใจดียิ่ง 22ความสุข ความสวยความงาม
ธัญรัตน์ทัน-ยะ-รัดแก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ 37ความสุข ความสวยความงาม
ธัญลักษณ์ทัน-ยะ-ลักลักษณะแห่งโชค, ลักษณะแห่งสิริมงคง 41ความสุข ความสวยความงาม
ธัญวรัตน์ทัน-วะ-รัดมีโชคและประเสริฐสุด 43ความสุข ความสวยความงาม
ธัญวลัยทัน-วะ-ไลกำไลดีเลิซ 36ความสุข ความสวยความงาม
ธัญสมรทัน-สะ-หมอนหญิงสาวผู้โชคดี 28ความสุข ความสวยความงาม
ธันยชนกทัน-ยะ-ชะ-นกให้เกิดโชคดี 29ความสุข ความสวยความงาม
ธันยธรณ์ทัน-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งโชคดี 43ความสุข ความสวยความงาม
ธันยพรทัน-ยะ-พอนมีโชคอันประเสริฐ 33ความสุข ความสวยความงาม
ธันยมัยทัน-ยะ-ไมสำเร็จด้วยโชคลาภ ล้วนแล้วไปด้วยความมั่นคง 38ความสุข ความสวยความงาม
ธันย์ชนกทัน-ชะ-นกผู้เลี้ยงดูบิดา 38ความสุข ความสวยความงาม
นงนภัสนง-นะ-พัดนางผู้เป็นประดุจฟ้า 24ความสุข ความสวยความงาม
นงลักษณ์นง-ลักนางผู้มีลักษณะดี, นางผู้มีขวัญดี 36ความสุข ความสวยความงาม
นฏกรนะ-ตะ-กอนนักฟ้อนรำ 19ความสุข ความสวยความงาม
นทจรนด-ทะ-จอนเที่ยวไปในน้ำ, ปลา 16ความสุข ความสวยความงาม
นนทกรนน-ทะ-กอนกระทำความเพลิดเลิน, สร้างความสุข 16ความสุข ความสวยความงาม
นนทพัทธ์นน-ทะ-พัดผูกพันด้วยความสุข 37ความสุข ความสวยความงาม
นนทรมย์นน-ทะ-รมมีความเพลิดเพลินยินดี 37ความสุข ความสวยความงาม
นนทวรนน-ทะ-วอนมีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ 21ความสุข ความสวยความงาม
นนทัชนน-ทัดเกิดมาเพื่อความบันเทิง 17ความสุข ความสวยความงาม
นพกรนบ-พะ-กอนผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ 18ความสุข ความสวยความงาม
นพณัฐนบ-พะ-นัดนักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น 31ความสุข ความสวยความงาม
นพดรนบ-พะ-ดอนใหม่กว่า หนุ่มกว่า 18ความสุข ความสวยความงาม
นพนนท์นบ-พะ-นนเพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ 33ความสุข ความสวยความงาม
นพนันท์นพ-พะ-นันเพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ 37ความสุข ความสวยความงาม
นพปฎลนบ-ปะ-ดลเศวตฉัตร 26ความสุข ความสวยความงาม
นพัตธรนะ-พัด-ทอนทรงไว้ซึ่งความใหม่ สร้างสิ่งใหม่ ๆ 28ความสุข ความสวยความงาม
นภนต์นะ-พนสุดขอบฟ้า 23ความสุข ความสวยความงาม
นภสรนบ-พะ-สอนสระบนฟ้า เมฆ 17ความสุข ความสวยความงาม
นภันต์นะ-พันสุดขอบฟ้า 27ความสุข ความสวยความงาม
นภัสนะ-พัดฟ้า สวรรค์ 17ความสุข ความสวยความงาม
นภัสกรนะ-พัด-สะ-กอนรัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์ 22ความสุข ความสวยความงาม
นภัสรนะ-พัด-สอนแสงบนท้องฟ้า 21ความสุข ความสวยความงาม
นภัสวรรณนะ-พัด-วันสีฟ้า 36ความสุข ความสวยความงาม
นภัสสรนะ-พัด-สอนแสงบนท้องฟ้า แจ่มฟ้า 28ความสุข ความสวยความงาม
นรกมลนอ-ระ-กะ-มนเป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น 21ความสุข ความสวยความงาม
นรชัยนอ-ระ-ไชชัยชนะของคน 23ความสุข ความสวยความงาม
นรพนธ์นอ-ระ-พนผูกใจคนอื่น 35ความสุข ความสวยความงาม
นรภัทรนอ-ระ-พัดคนผู้ดีงาม คนเจริญ 19ความสุข ความสวยความงาม
นรมนนอ-ระ-มนเป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน 19ความสุข ความสวยความงาม
นรรัตน์นอ-ระ-รัดผู้ประเสริฐ 34ความสุข ความสวยความงาม
นรวรนอ-ระ-วอนคนผู้ประเสริฐ 19ความสุข ความสวยความงาม
นฤชัยนะ-รึ-ไชคนผู้มีชัยชนะ 20ความสุข ความสวยความงาม
นฤพลนะ-รึ-พนคนผู้มีพลัง, กำลังคน 20ความสุข ความสวยความงาม
นฤภรนะ-รึ-พอนแข็งแรง 11ความสุข ความสวยความงาม
นฤมลนะ-รึ-มนไม่มีมลทิน 17ความสุข ความสวยความงาม
นฤรงค์นะ-รึ-รงเป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน 25ความสุข ความสวยความงาม
นฤสรณ์นะ-ร-สอนเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย 31ความสุข ความสวยความงาม
นลนนก้าน อ้อ ยัว เปล่งแสง 11ความสุข ความสวยความงาม
นลพรรณนน-ละ-พันมีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม 32ความสุข ความสวยความงาม
นลัทนะ-ลัดน้ำผึ้ง ดอกไม้ 16ความสุข ความสวยความงาม
นลัทพรนะ-ลัด-ทะ-พอนน้ำผึ้ง ดอกไม้ที่ประเสริฐ 28ความสุข ความสวยความงาม
นวพรนะ-วะ-พอนพรใหม่, พร 9 ประการ 23ความสุข ความสวยความงาม
นวพรรษนะ-วะ-พัดปีใหม่ 31ความสุข ความสวยความงาม
นวรัตน์นะ-วะ-รัดแก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม 36ความสุข ความสวยความงาม
นววรรณนะ-วะ-วันผิวพรรณใหม่, ผิวพรรษสดชื่น 30ความสุข ความสวยความงาม
นวัชนะ-วัดเกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย 17ความสุข ความสวยความงาม
นวัตนะ-วัดความใหม่ ภาวะใหม่ 18ความสุข ความสวยความงาม
นวัตกรณ์นะ-วัด-ตะ-กอนกระทำสิ่งใหม่ 37ความสุข ความสวยความงาม
นวันธรนะ-วัน-ทอนทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ 28ความสุข ความสวยความงาม
นัจกรนัด-จะ-กอนผู้ฟ้อนรำ 20ความสุข ความสวยความงาม
นัทธพงศ์นัด-ทะ-พงเชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น 40ความสุข ความสวยความงาม
นัทธมนนัด-ทะ-มนมีใจผูกพัน 24ความสุข ความสวยความงาม
นัทธ์นัดขันเกลียว ผูกพัน 23ความสุข ความสวยความงาม
นัธทวัฒน์นัด-ทะ-วัดมีความเจริญเป็นที่มั่นคง 41ความสุข ความสวยความงาม
นันทกรนัน-ทะ-กอนผู้สร้างความบันเทิง, ผู้สร้างความสุข 20ความสุข ความสวยความงาม
นันทฉัตรนัน-ทะ-ฉัดฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม 31ความสุข ความสวยความงาม
นันทนัชนัน-ทะ-นัดเกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง 26ความสุข ความสวยความงาม
นันทนัทนัน-ทะ-นัดแม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ 25ความสุข ความสวยความงาม
นันทพงศ์นัน-ทะ-พงเชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน 41ความสุข ความสวยความงาม
นันทพัทธ์นัน-ทะ-พัดผูกพันกับความสุข 41ความสุข ความสวยความงาม
นันทภพนัน-ทะ-พบเป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก 24ความสุข ความสวยความงาม
นันทยศนัน-ทะ-ยดมีความสุขและมียศ 30ความสุข ความสวยความงาม
นันทรัตน์นัน-ทะ-รัดรัตนะน่ายินดี 40ความสุข ความสวยความงาม
นันทัชพรนัน-ทัด-ชะ-พอนคนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข 33ความสุข ความสวยความงาม
นันท์ทัตนัน-ทัดให้ความบันเทิง ให้ความสุข 32ความสุข ความสวยความงาม
นันท์ธรนัน-ทอนทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข 32ความสุข ความสวยความงาม
นันท์นภัสนัน-นะ-พัดมีความสุขดุจสวรรค์ 41ความสุข ความสวยความงาม
นันท์มนัสนัน-มะ-นัดใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน 45ความสุข ความสวยความงาม
นัยน์ปพรไน-ปะ-พอนตาสวย ตาดี 45ความสุข ความสวยความงาม
นัยน์ภัคไน-ยะ-พักตาสวย 40ความสุข ความสวยความงาม
นำกมลนำ-กะ-มนนำใจ 18ความสุข ความสวยความงาม
บงกชบง-กดดอกบัว 7ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บงกชรัตน์บง-กด-รัดดอกบัวแก้ว 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บรมัตถ์บอ-ระ-มัดประโยชน์อย่างยิ่ง 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บรรณกรบัน-นะ-กอนผู้ทำหนังสือ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บรรณรตบัน-นะ-รดผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บรรณวัชรบัน-นะ-วัดเพรชคือหนังสือ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บรรณสรณ์บัน-นะ-สอนมีที่พึ่งคือหนังสือ มีความรู้เป็นที่พึ่ง 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บรรพตบัน-พดภูเขา 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บรรยงก์บัน-ยงที่นอน 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บวรชัยบะ-วอน-ไชชัยชนะที่ล้ำเลิศ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บวรทัตพอ-วอน-ทัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บวรนันท์บอ-วอน-นันมีความสุขอันประเสริฐ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บวรพจน์บอ-วอน-พดถ้อยคำอันประเสริฐ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บวรพลบอ-วอน-พนกำลังเลิศล้ำ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บวรภัคบอ-วอน-พักความเจริญอันประเสริฐ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บวรรัชบอ-วอน-รัดสมบัติอันประเสริฐ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บวรรัตน์บอ-วอน-รัดรัตนะอันประเสริฐ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บวรลักษณ์บอ-วอน-ลักมีลักษณะอันประเสริฐ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บัญญพนต์บัน-ยะ-พนผู้มีปัญญา 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บัญญวัตบัน-ยะ-วัดผู้มีปัญญา 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บัณฑรบัน-ทอนขาวงาม 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บัณฑัตบัน-นะ-ทัดผู้ให้ทรัพย์สิน 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บัณทัตบัน-นะ-ทัดผู้ให้ทรัพย์สิน 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บันดลบัน-ดนทำให้บังเกิดขึ้น 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บัลยงก์บัน-ยงที่นอน 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บัลลพบัน-ลบแผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปกรณ์ปะ-กอนคัมภีร์ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปกรณ์ธรรมปะ-กอน-ทำหนังสือแห่งธรรม 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปงศ์ปณตพง-ปะ-นดเผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปฎกปิ-ดกตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา 8ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปฐมพรปะ-ถม-พอนพรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปฐมฤกษ์ปะ-ถม-มะ-เริกเวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปณชัยปะ-นะ-ไชชัยชนะในการค้าขาย 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปณตปะ-นดน้อมไหว้ 10ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปณตพรปะ-นด-พอนการน้อมไหว้เป็นการประเสริฐ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปพนปะ-พนบริสุทธิ์ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปพนธนัยปะ-พน-ทะ-ไนแต่งความ วิธีประพันธุ์ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปพนสรรค์ปะ-พน-สันสร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปภพปะ-พบเค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปภังกรปะ-พัง-กอนผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปภัสชลปะ-พัด-ชนน้ำบริสุทธิ์ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปภัสสรปะ-พัด-สอนแสงสว่าง 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปรพลปะ-ระ-พนกำลังของผู้อื่น 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปรมัตถ์ปะ-ระ-มัดประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปรวันปะ-ระ-วันป่าของผู้อื่น, ป่าที่อื่น 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปรัญชัยปะ-รัน-ไชผู้ชนะคนอื่น 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปรัตถกรปะ-รัด-ถะ-กอนผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปรัตถ์ปะ-รัดประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปวรปะ-วอนผู้ประเสริฐ 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปวรปรัชญ์ปะ-วอน-ปรัดนักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปวรรัตน์ปะ-วอน-รัดรัตนะอันประเสริฐ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปวรวรรณปะ-วอน-วันผิวพรรณประเสริฐ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปวัตน์ปะ-วัดผู้บริสุทธิ์ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปวัตรปะ-วัดผู้บริสุทธิ์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปวันปะ-วันผู้บริสุทธิ์ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปวันพัสตร์ปะ-วัน-พัดแพรบริสุทธิ์ 52ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปวันรัตน์ปะ-วัน-รัดรัตนะอันบริสุทธิ์ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปสัตถ์ปะ-สัดผู้ถูกชมเชย 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปสันน์ปะ-สันเลื่อมใส ผ่องใส 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปองธรรมปอง-ทำหวังคุณความดี 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปองพลปอง-พนมุ่งหวังซึ่งความมีพลัง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปองภพปอง-พบปรารถนาความเจริญ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปองรักปอง-รักมุ่งหวังในความรัก 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปองสมปอง-สมสมปอง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปัญจพลปัน-จะ-พนมีพลังห้าอย่าง 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปัฐน์ปัดการอ่าน การพูด 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปัณฑ์ธรปัน-ทอนทรงไว้ซึ่งความรู้ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปัณณทัตปัน-นะ-ทัดให้ความรู้ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปัณณธรปัน-นะ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ มีความรู้หรือฉลาด 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปัณณพรปัน-นะ-พอนประเสริฐทางหนังสือ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปัณณวัฒน์ปัน-นะ-วัดเจริญด้วยหนังสือ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปัณณ์ปันหนังสือ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปัณรสปัน-นะ-รดสิบห้าค่ำ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปัถย์ปัดผู้เหมาะสม 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปัทมพรปัด-ทะ-มะ-พอนบัวประเสริฐ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ปัทมวรรณปัด-ทะ-มะ-วันผิวงามดั่งดอกบัว 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ผรัณชัยผะ-รัน-ไชมีชัยชนะไปทั่ว 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ผ่องมนัสผ่อง-มะ-นัดจิตใจผ่องใส 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฝนธรรมฝน-ทำหยาดน้ำหยดจากฟ้า, การเพียรบำเพ็ญเพื่อความถูกต้องดีงาม 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฝนแก้วฝน-แก้วหยาดน้ำหยดจากฟ้าอันมีค่า 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พงศกรพง-สะ-กอนสร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พงศธรพง-สะ-ทอนบรรพบุรุษ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พงศพัศพง-สะ-พัดเชื้อสายผู้มีอำนาจ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พงศภัคพง-สะ-พักเผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พงศ์กฤตพง-กริดยุคทองของตระกูล 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พงศ์ธรพง-ทอนผู้สืบสกุล, ดำรงวงศ์สกุล 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พงศ์ปณตพง-ปะ-นดเผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พงศ์พลพง-พนเป็นพลังของวงศ์ตระกูล 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พงศ์พัทธ์พง-พัดเกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล 52ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พงศ์ภรณ์พง-พอนค้ำจุนวงศ์สกุล 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พงศ์ภัคพง-พักเผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พงษ์ฉัตรพง-ฉัดตระกูลชั้นสูง 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พชรพด-ชะ-ระเพชร 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พชรดนัยพด-ชะ-ระ-ดะ-ไนลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พชรพลพด-ชะ-ระ-พนมีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พณณกรพัน-นะ-กอนมีผิวพรรณสวย 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พนธกรพน-ทะ-กอนสร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พนสณฑ์พะ-นะ-สนแนวป่า,ทิวไม้ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พนัชกรพะ-นัด-ชะ-กอนมีมืองามดังดอกบัว 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พบธรรมพบ-ทำพบคุณความดี 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พบพรพบ-พอนประสบกับสิ่งประเสริฐ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พมลพรยะ-มน-พอนคู่ที่ประเสริฐ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พยอมรัตน์พะ-ยอม-รัดดอกไม้แก้ว 52ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรกนกพอน-กะ-หนกทองที่ประเสริฐ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรกรัณย์พอน-กะ-รันมีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรจรัสพอน-จะ-หรัดพรอันประเสริฐ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรชนกพอน-ชะ-นกความตั้งใจของบิดา 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรชนันพอน-ชะ-นันให้เกิดพร มีกำเนิดประเสริฐ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรธวัลพอน-ทะ-วันประเสริฐและบริสุทธิ์ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรนภัสพอน-นะ-พัดพรสวรรค์ ฟ้างาม 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรนลัทพอน-นะ-ลัดประเสริฐดุจน้ำดอกไม้ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรพรรณพอน-พันผู้มีผิวพรรณดี 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรมนัสพอน-มะ-นัดมีใจประเสริฐ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรยมลพอน-ยะ-มนเป็นคู่ที่ประเสริฐ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรรณกรพัน-นะ-กอนผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรรณธรพัน-นะ-ทอนทรงไว้ซึ่งผิวพรรณอันงาม 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรรณปพรพัน-ปะ-พอนมีผิวพรรณประเสริฐ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรรณพนัชพัน-พะ-นัดผิวพรรณดุจดอกบัว 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรรณพัชรพัน-นะ-พัดสีน้ำหรือประกายเพชร 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรรณภัคพัน-นะ-พักมีผิวพรรณงาม 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรรณภัทรพัน-นะ-พัดมีผิวพรรณงาม 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรรณรมณพัน-ระ-มนมีผิวพรรณน่ายินดี 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรรณวรพัน-นะ-วอนมีผิวพรรณประเสริฐ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรรณวรทพัน-วะ-รดให้พรคือผิวพรรณงาม 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรรณอรพัน-ออนมีผิวพรรณงาม 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรรษกรพัด-สะ-กอนสร้างฝน เมฆ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรรษชลพัด-สะ-ชนน้ำฝน 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรรัตน์พอน-รัดรัตนะอันประเสริฐ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรลภัสพอน-ละ-พัดมีลาภอันประเสริฐ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรวนัชพอน-วะ-นัดดอกบัวประเสริฐ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรวลัยพอน-วะ-ลัยกำไลอันประเสริฐ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรสรวงพอน-สวงเป็นพรของสวรรค์ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พรสวรรค์พอน-สะ-หวันความสามารถพิเศษ, คุณสมบัติเด่นของคนมีมาแต่กำเนิด 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พร้อมพงศ์พร้อม-พงตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม 51ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พฤกษ์พรึกต้นไม้ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พฤษธวัชพรึด-ทะ-วัดพระศิวะ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พลกฤตพน-ละ-กริดผู้สร้างพลัง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พลชพะ-ลดผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พลทัตพน-ละ-ทัดให้พลัง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พลพจน์พน-พดมีคำพูดเป็นพลัง 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พลวรรธน์พน-ละ-วัดความเจริญด้วยอำนาจ 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พลวัฒน์พน-ละ-วัดเจริญด้วยกำลัง 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พลวัตพน-ละ-วัดผู้มีพลัง 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พลอยรัตน์พลอย-รัดประสมด้วยเพชรนิลจินดา 53ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พลัชพะ-ลัดเกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พลัฎฐ์พะ-ลัดตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พศวัตพด-สะ-วัดผู้มีอำนาจ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พสชนันพด-ชะ-นันให้เกิดอำนาจ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พสธรพด-สะ-ทอนทรงไว้ซึ่งอำนาจ ผู้มีอำนาจ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พัชนันท์พัด-ชะ-นันเพลิดเพลินในกรอบ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พัชรพรพัด-ชะ-ระ-พอนประเสริฐดุจเพชร 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พัชรพรรณพัด-ชะ-ระ-พันงามดุจเพชร 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พัชรพลพัด-ชะ-ระ-พนมีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พัชรมัยพัด-ชะ-ระ-ไมสำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พัชรวลัยพัด-ชะ-ระ-วะ-ไลกำไลเพชร 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พัฒนพลพัด-ทะ-นะ-พนกำลังแห่งความเจริญ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พัทธดนย์พัด-ทะ-ดนบุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พัทธนันท์พัด-ทะ-นันมีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พัทธพลพัด-ทะ-พนเกี่ยวเนื่องด้วยพลัง มีพลังเข้มแข็ง ผู้มีกำลังมั 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พัทธมนพัด-ทะ-มนผูกพันใจ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พัทธวรรณพัด-ทะ-วันผูกพันกับหนังสือ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พัทธ์พัดผูกพัน ติดแน่น 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พันธวัชพัน-ทะ-วัดมีการพูดอันมั่นคง คำพูดที่ผูกมัดใจคน 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พัลลภพัน-ลบเป็นที่รัก 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
พัสกรพัด-สะ-กอนผู้กระทำอำนาจ ผู้มีอำนาจ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภคนันท์พะ-คะ-นันยินดีในโชค หรือสิริมงคล 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภคพรพะ-คะ-พอนมีโชคเป็นพร 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภควัตพะ-คะ-วัดผู้มีโชค 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภณพนพูดหรือกล่าว 6ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภพธรพบ-ทอนทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภพธรรมพบ-ทำธรรมประจำภพ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภพสรรค์พบ-สันสร้างภพ สร้างโลก 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภรณ์ชนกพอน-ชะ-นกการเลี้ยงดูบิดา 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภรภัทรพร-พัดผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภวรัญชน์พะ-วะ-รันทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภวัตพะ-วัดผู้เจริญ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัคธรพัก-คะ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งโชค 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัคนันท์พัก-คะ-นันยินดีในโชค 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัคพนธ์พัก-คะ-พนร่วมผูกพัน 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัคพลพัก-คะ-พนมีโชคเป็นพลัง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัควลัญชญ์พัก-วะ-ลันลักษณะผู้มีโชค 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัทรกรพัด-ทระ-กอนสร้างสิ่งดีงาม, สร้างสิริมงคล 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัทรกันย์พัด-ทระ-กันหญิงสาวผู้มีความดี 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัทรชนนพัด-ชะ-นนผู้มีกำเนิดดีงาม 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัทรดนัยพัด-ทระ-ดะ-ไนลูกชายผู้เจริญ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัทรธรพัด-ทระ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัทรนันท์พัด-ทระ-นันผู้มีกำเนิดดีงาม 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัทรพรพัด-ทระ-พอนเจริญและประเสริฐ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัทรพรรณพัด-ทระ-พันผิวพรรณงาม 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัทรพลพัด-ทระ-พนบุคคลที่ประเสริฐ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัทรภณพัด-ทระ-พนพูดสิ่งดีงาม พูดดี 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัทรภรพัด-ทระ-พอนผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัทรมนพัด-ทระ-มนมีใจดีงาม 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัทรมลพัด-ทระ-มนมีใจดีงาม 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัทรวรรณพัด-ทระ-วันมีผิวพรรณดีงาม 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัทรศัยพัด-ทระ-สัยอยู่อย่างมีความสุข 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ภัสสรพัด-สอนรัศมีเรืองรอง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มกรธวัชมะ-กอน-ทะ-วัดผู้มีธงเป็นรูปมังกรคือพระกามเทพ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มงคลชัยมง-คน-ไชชัยชนะที่ดีงาม 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มงคลฤกษ์มง-คน-เริกฤกษ์ดี, คราวหรือเวลาดี 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มนต์ชัยมน-ไชมีชัยชนะดั่งใช้มนต์เสกเป่า 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มนต์ณัฏมน-นัดคำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มนต์ณัฐมน-นัดมนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มนต์ธรมน-ทอนทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มนต์ธัชมน-ทัดมีมนต์เป็นธงชัย เด่นด้วยมนต์ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มนต์มนัสมน-มะ-นัดมนต์แห่งดวงใจ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มนนัทธ์มน-นัดผูกพันใจ เกลียวใจ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มนพรมะ-นะ-พอนมีใจประเสริฐ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มนพัทธ์มะ-นะ-พัดผูกพันใจ เป็นที่รักแห่งใจ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มนภรณ์มะ-นะ-พอน,มน-นะ-พอน บำรุงใจ ค้ำจุนใจ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มนัญชัยมะ-นัน-ไชผู้ชนะใจ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มนัสขวัญมะ-นัด-ขวันขวัญใจ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มนัสนันท์มะ-นัด-สะ-นันมีใจสุขสำราญ 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มนัสพรมะ-นัด-สะ-พอนผู้มีน้ำใจประเสริฐ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มนัสภรมะ-นัด-พอนบำรุงใจ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มนัสสมมะ-นัด-สมเสมอด้วยใจ ตั้งใจ เหมือนใจ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
มัทนพรมัด-ทะ-นะ-พอนมีพรคือความรัก 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยงยศยง-ยดมียศยั่งยืนนาน 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ยชญ์ยดการบูชา การให้เกียรติ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ยมลยะ-มนคู่ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ยมลพรยะ-มน-พอนคู่ที่ประเสริฐ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ยมลภัทรยะ-มน-พัดคู่ผู้ดีงาม 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ยศกรยด-สะ-กอนผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ยศนันท์ยด-สะ-นนยินดีในยศ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ยศพนธ์ยด-สะ-พนเกี่ยวข้องด้วยยศ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ยศพรยด-สะ-พอนมียศอันประเสริฐ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ยศพลยด-สะ-พนมียศและมีพลัง 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ยศพัฒน์ยด-สะ-พัดเจริญด้วยยศ 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ยศพัทธ์ยด-สะ-พัดเกี่ยวข้องด้วยยศ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ยศภัทรยด-สะ-พัดเจริญ หรือดีงามด้วยยศ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ยศวรยด-สะ-วอนมียศอันประเสริฐ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รชตระ-ชดเงิน 9ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รฐนนท์ระ-ถะ-นนเป็นที่ชื่นชอบของรัฐ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รณกรรน-นะ-กอนการรบ นักรบ 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รณชัชรน-นะ-ชัดทหารในสนามรบ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รณพรรน-นะ-พอนมีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเพราะ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รณรตรน-นะ-รดผู้ยินดีในการรบ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รณวรรน-นะ-วอนประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รตนระ-ตะ-นะความรื่นรมย์ 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รมณมะ-มนยินดี รื่นเริง ความสุข 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รมยกรรม-ยะ-กอนสร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รมย์รมน่ารื่นรมย์ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รมัยระ-มัยมีเสน่ห์ น่ายินดี 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รสกรรด-สะ-กอนผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รสธรรด-สะ-ทอนทรงไว้ซึ่งรส หมายถึงมีรสนิยม มีเสน่ห์ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รสนันท์รด-สะ-นันมีรสนิยมดี 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รหัทระ-หัดทะเล 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รักตกันท์รัก-ตะ-กันแก้วแดง แก้วประพาส 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รัชพลรัด-ชะ-พนเป็นกำลังของประเทศ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รัญชน์รันความยินดี 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รัฐนันท์รัด-ถะ-นันเป็นที่ยินดีของประเทศ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รัตกันท์รัด-ตะ-กันแก้วแดง แก้วประพาฬ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รัตนกรรัด-ตะ-นะ-กอนสร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รัตนธรรมรัด-ตะ-นะ-ทำมีธรรมดุจแก้วมณี 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รัตนธรรม์รัด-ตะ-นะ-ทำมีธรรมดุจแก้วมณี 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รัตนพลรัด-ตะ-นะ-พนมีกำลังอันประเสริฐ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
รัตนมนรัด-ตะ-นะ-มนใจแก้ว ใจวิเศษ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ร่มธรรมร่ม-ทำผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม, ร่มเงาแห่งความดี 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ลภนละ-พนการได้ ลาภ 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ลภัสละ-พัดสมบัติ, ลาภ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ลักษณพรลัก-สะ-หนะ-พอนผู้มีลักษณะประเสริฐ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ลัญฉกรลัด-ฉะ-กอนตราที่ใช้ตีหรือประทับ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ลัทธพรรณลัด-ทะ-พันมีผิวพรรณงาม 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ลัทธพลลัด-ทะ-พนมีพลัง ทรงพลัง 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ลัทธวรรณลัด-ทะ-วันผิวพรรณสวยงาม 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วงศธรวง-สะ-ทอนผู้ดำรงสกุล ผู้สืบสกุล 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วงศพัทธ์วง-สะ-พัดผูกพันสกุลวงศ์ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วงศ์วรรธน์วง-วัดตระกูลผู้เจริญ 56ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วนัชพรวะ-นัด-ชะ-พอนประเสริฐดุจดอกบัว 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วนันต์วะ-นันแนวป่า ชายป่า 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วนัสนันท์วะ-นัด-สะ-นันผู้เพลิดเลินในการท่องป่า 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรกมลวอ-ระ-กะ-มนมีใจประเสริฐ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรกันต์วอ-ระ-กันผู้ประเสริฐและน่ารัก 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรงค์วะ-รงส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรชนวอ-ระ-ชนคนผู้ประเสริฐ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรชัยวอ-ระ-ไชมีชัยชนะอันประเสริฐ, ชัยชนะดี 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรณวะ-รนป้อง กำแพง การป้องกันภัย 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรณันวอ-ระ-นันการสรรเสริญ การพรรณนา 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรดนัยวอ-ระ-ดะ-ไนผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรดรวอ-ระดอนผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรถระ-รดไม้ค้ำ 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรทวะ-รดผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรทย์วะ-รดผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรทัตวอ-ระ-ทัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรธนวอ-ระ-ทนมีทรัพย์อันประเสริฐ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรนนวอ-ระ-นนมีใจประเสริฐ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรบรรณวอ-ระ-บันประเสริฐด้านหนังสือ ผู้ฉลาด 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรปรัชญ์วอ-ระ-ปรัดนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรพงศ์วอ-ระ-พงมีตระกูลดี 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรพรตวอ-ระ-พดมีพรดอันประเสริฐ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรพรรณวอ-ระ-พันผิวพรรณมีประกาย 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรพลวอ-ระ-พนมีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรพักตร์วอ-ระ-พักดวงหน้าสวยงาม 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรภพวอ-ระ-พบมีภพประเสริฐ เกิดมาดี 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรมนวอ-ระ-มนมีใจประเสริฐ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรยศวอ-ระ-ยดมียศอันประเสริฐ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรรจชนกวัด-ชะ-นกศักดิ์ศรีบิดา 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรรณกรวัน-นะ-กอนผิวพรรณผ่องใส 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรรณธัชวัน-นะ-ทัดเด่นทางหนังสือ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรรณพรวัน-นะ-พอนมีผิวพรรณประเสริฐ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรรณลภย์วัน-ลบได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรรณวนัชวัน-วะ-นัดผิวพรรณเหมือนดอกบัว 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรรณวรวัน-นะ-วอนผิวพรรณอันประเสริฐ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรรษชลวัน-สะ-ชนน้ำฝน 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรรษมนวัด-สะ-มนรูปร่างงาม 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรฤทัยวอ-ระ-ไทมีใจประเสริฐ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรลภย์วอ-ระ-ลบผู้มีลาภอันประเสริฐ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรวรรณวอ-ระ-วันว่าผิวพรรณประเสริฐ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรวลัญช์วอ-ระ-วะ-นันผู้มีลักษณะอันประเสริฐ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรวัชวอ-ระ-วัดมีความรู้อันประเสริฐ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรวัฒน์วอ-ระ-วัดประเสริฐและเจริญ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรสรณ์วอ-ระ-สอนที่พึ่งอันประเสริฐ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรัชญ์วะ-รัดผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรัตถ์วะ-รัดมีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรัตนถ์วะ-รัดมีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรัตม์วะ-รัดผู้ประเสริฐสุด 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรัทวะ-รัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรันธรวะ-รัน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วรัมพรวะ-รำ-พอนประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วลัชวะ-ลัดปลา 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วลัยกรวะ-ไล-กอนทองกร 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วลัยพรวะ-ไล-พอนกำไลที่งดงาม 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วลัยพรรณวะ-ไล-พันสีแห่งกำไล 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วลัยวรรณวะ-ไล-วันสีแห่งกำไล 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วศพัทธ์วง-สะ-พัดผูกพันสกุลวงศ์ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วสันต์พรรษวะ-สัน-พัดปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ 54ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วัชพลวัด-ชะ-พนพูดดี พูดเก่ง 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วัชรพรรณวัด-ชะ-ระ-พันเพชรที่งดงาม 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วัชรพลวัด-ชะ-ระ-พนพลังแข็งแกร่งดุจเพชร 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วัชรมนวัด-ชะ-ระ-มนใจเพชร 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วัชรมัยวัด-ชะ-ระ-ไมแข็งดุจเพชร 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วัชรวรรณวัด-ชะ-ระ-วันเพชรที่งดงาม 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วัชสัณห์วัด-ชะ-สันมีคำพูดไพเราะ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วัฒนชัยวัด-ทะ-นะ-ไชชนะด้วยความเจริญ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วัทนพรวัด-ทะ-นะ-พอนใบหน้าสวย พูดดี 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วัทนวรวัด-ทะ-นะ-วอนใบหน้าสวย พูดเก่ง 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วัทน์วัดการพูด ใบหน้า 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วัลลภวัน-ลบคนโปรด ,คนรัก 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
วัศพลวัด-สะ-พนมีพลังเป็นอำนาจ มีอำนาจเป็นพลัง 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
แววพรรณแวว-พันผิดพรรณผ่องใสงดงาม 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
แวววรรณแวว-วันมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
แวววัยแวว-ไวมีอายุที่สดใสตลอดไป 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
แว่นแก้วแว่น-แก้วสะท้อนให้เห็นคุณค่า 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศตนันท์สะ-ตะ-นันมีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ศตพรสะ-ตะ-พอนมีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ศตรรฆสะ-ตักมีราคาหนึ่งร้อย 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ศมนสะ-มนราตรี 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ศรณ์สอนที่พึ่ง 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ศรวัณสอ-ระ-วันเดือนศรวัณ (ตกราวเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ศรัณพรสะ-รัน-พอนที่พึ่งอันประเสริฐ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ศรัณย์พรสะ-รัน-พอนที่พึ่งอันประเสริฐ 49การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ศรัณย์ภัทรสะ-รัน-พัดมีที่พึ่งที่ดีงาม 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ศรันภัทรสะ-รัน-พัดมีที่พึ่งที่ดีงาม 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ศรันย์สะ-รันอันเป็นที่พึ่ง 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ศรันย์พรสะ-รัน-พอนที่พึ่งอันประเสริฐ 49การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ศลักษณ์พรสะ-ลัก-พอนความงดงามอันประเสริฐ 48การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ศักย์ศรณ์สัก-สอนผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง 54การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ศักรนันทน์สัก-กระ-นันโอรสของพระอินทร์คือ พระอรชุน 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ศักรภพสัก-กระ-พบสวรรค์ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ศักรภพน์สัก-กระ-พบสวรรค์ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สกนธ์พลสะ-กน-พนมีกำลังมาก 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สกลวรรธน์สะ-กน-วัดพร้อมด้วยความเจริญ 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สนันตน์สะ-นันนิรันดร ยิ่งยืนนาน 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สพลสะ-พนมีพลัง แข็งแรง 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สพลดนัยสะ-พน-ดะ-ไนลูกชายผู้มีพลัง 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สมัชญ์สะ-มัดมีเกียรติยศ มีชื่อเสียง 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สมัตถ์สะ-มัดผู้สามารถ องอาจ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สรชัชสอ-ระ-ชัดนักรบผู้วิเศษ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สรณ์สอนที่พึ่ง ที่ระลึก 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สรธรสอ-ระ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สรธัญสอ-ระ-ทันมีโชคดีอย่างวิเศษ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สรนันท์สอ-ระ-นันมีความยินดีเป็นเลิศ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สรพัศสอ-ระ-พัดเป็นอิสระแก่ตัวเอง มีอำนาจเป็นของตัวเอง 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สรภัศสอ-ระ-พัดมีความเร็ว 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สรภัสสอ-ระ-พัดมีความเร็ว 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สรรค์พรสัน-พอนประเสริฐทุกอย่าง 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สรวรรณสอ-ระ-วันมีผิวพรรณวิเศษ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สรัชสะ-รัดเกิดในสระ ดอกบัว 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สรัลสะ-รันต้นสน ซื้อตรง 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สรัลพรสะ-รัน-พอนผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สวรสสะ-วะ-รดมีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สหทัยสะ-หะ-ไทร่วมใจกัน เห็นใจกัน 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สหธรรมสะ-หะ-ทำธรรมอันเดียวกัน 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สหัพย์สะ-หับมิตรสหาย 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สัจจพรสัด-จะ-พอนพรอันประเสริฐ, ความจริงอันประเสริฐ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สัชฌกรสัด-ชะ-กอนช่างเงิน 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สัณหณัฐสัน-หะ-นัดนักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สัณหพจน์สัน-หะ-พดมีถ้อยคำไพเราะ พูดจาดี 49การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สัณหพรสัน-หะ-พอนสุภาพนิ่มนวลอย่างยิ่ง 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สัณหรสสัน-หะ-รดมีรสนิยมละเมียดมะไม 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สัณหวัชสัน-หะ-วัดพูดเพราะ พูดดี 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สัณห์ฤทัยสัน-รึ-ไทมีจิตใจละเอียดอ่อน จใจงาม 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สัณห์สมรสัน-สะ-หมอนสาวงามผู้ละเอียดอ่อน 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สันต์ทศน์สัน-ทดมีทัศนะอันงดงาม 50การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สันต์ภพสัน-พบโลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สันต์ฤทัยสัน-รึ-ไทมีใจสงบ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
สันต์หทัยสัน-หะ-ไทมีใจสงบ 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
หทัยทัตหะ-ไท-ทัดเป็นที่ถูกใจ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
หทัยพรหะ-ไท-พอนผู้มีใจประเสริฐ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
หทัยพันธน์หะ-ไท-พันตรึงใจ 53การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
หทัยภัทรหะ-ไท-พัดจิตใจที่ดีงาม 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
หทัยรัตน์หะ-ไท-รัดแก้วใจ 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
หรรษกรหัด-สะ-กอนเกิดจากมือที่ทำให้บันเทิงเริงใจ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
หรรษธรหัน-สะ-ทอนผู้มีความเบิกบานเป็นนิตย์ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
หรรษพรหัด-สะ-พอนเบิกบานด้วยความยินดี 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
หรรษพลหัด-สะ-พนมีกำลังที่น่ายินดี 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
หรรษมนัสหัด-สะ-มะ-นัดจิตใจรื่นเริง 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
หรรษยศหัด-สะ-ยดตำแหน่งที่น่าพอใจ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
หรรษรักษ์หัด-สะ-รักความยินดีที่ควรรักษาไว้ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
หฤษฎ์หะ-ริดน่าชื่นชมยินดี 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
หัตถชัยหัด-ถะ-ไชชนะด้วยมือ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
หัตถพรหัด-ถะ-พอนมือที่สร้างสิ่งที่ดี ๆ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อกฤษณ์อะ-กริดสูงสุด 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อกัณห์อะ-กันไม่ดำ ขาว 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อจลอะ-จนไม่หวั่นไหว 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อนณอะ-นนผู้ไม่มีหนี้ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อนพัชอะ-นะ-พัดผู้หาที่ติไม่ได้ ผู้ไม่มีใครตำหนิ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อนรรฆอะ-นักหาค่ามิได้ มีค่ามากมาย 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อนลอะ-นนไฟ อัคนีเทพ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อนลัสอะ-นะ-ลัดผู้ไม่เกียจคร้าน 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อนวัชอะ-นะ-วัดผู้ไม่มีที่ติ ไม่มีข้อเสียหาย 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อนวัทย์อะ-นะ-วัดไม่มีโทษ ไม่มีตำหนิ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อนังคณ์อะ-นังไม่มีกิเลศ ไม่มัวหมอง 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อนัญพรอะ-นัน-ยะ-พอนไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อนัญลักษณ์อะ-นัน-ยะ-ลักมีลักษณะเป็นหนึ่ง ลักษณะไม่เหมือนใคร 48การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อนันตชัยอะ-นัน-ตะ-ไชชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อนันตพรอะ-นัน-ตะ-พอนดีไม่มีที่สิ้นสุด 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อนันต์ยศอะ-นัน-ยดมียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้ 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อนันยชอะ-นัน-ยดเกิดมาเป็นที่หนึ่ง 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อมรรัตน์อะ-มอน-รัดเพชร 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อมลอะ-มนไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อมลณัฐอะ-มน-นัดนักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อมลวรรณอะ-มน-วันมีผิวพรรณบริสุทธิ์ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อมลวัทน์อะ-มน-วัดมีใบหน้างดงาม 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อรกชออ-ระ-กดงามดุจดอกบัว 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อรชพรอะ-ระ-ชะ-พอนบริสุทธิ์ยิ่ง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อรณัญช์ออ-ระ-นันไม่ก่อข้าศึก ไม่มีโทษ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อรณัสออ-ระ-นัดคลื่น ลำธาร 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อรนันท์ออ-ระ-นันงามน่าเพลิดเพลิน 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อรพรรณออ-ระ-พันผู้มีผิวสวย 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อรรจน์อัดเครื่องบูชา 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อรรณพอัน-นบทะเล,มหาสมุทร 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อรรถนนท์อัด-ถะ-นนผู้ยินดีในประโยชน์ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อรรถพันธ์อัด-ถะ-พันเกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์ มีประโยชน์อันมั่นคง 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อรอมลออน-อะ-มนหญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อรัชพรอะ-รัด-ชะ-พอนบริสุทธิ์และประเสริฐ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อลงกฤตอะ-ลง-กริดตกแต่ง, ประดับประดา 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อวสรอะ-วะ-สอนโอกาส 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อวัชอะ-วัดไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อศลย์อะ-สนไม่มีทุกข์โศก 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อักษรจัญจ์อัก-สอ-ระ-จันคล่องเชิงเขียน 48การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อักษรจัณอัก-สอน-จันคล่องเชิงเขียน 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อัคคัญญ์อัก-คันสูงสุด 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อัครชัยอัก-คระ-ชัยมีชัยอันประเสริฐ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อัครพนธ์อัก-คระ-พนผูกพันกับผู้เป็นเลิศ 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อังควรอัง-คะ-วอนผู้มีรูปงาม 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อัฑฒ์อัดชายผู้ร่ำรวย 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อัณณ์อันแม่น้ำ ตัวหนังสือ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อัตถ์อัดเนื้อความ, ประโยชน์, ความต้องการ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อัทธ์อัดกาล เวลา ทาง ภาค 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อันน์อันข้าว 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อัมพวันอำ-พะ-วันสวนมะม่วง 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
อำมฤตอำ-มะ-ริดน้ำทิพย์ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา

ดูดวงที่เกี่ยวข้อง


ตั้งชื่อ ตั้งชื่อเด็ก
ตั้งชื่อ ตั้งชื่อเด็ก
ตั้งชื่อให้เด็กหรือหาชื่อมงคลของคุณเอง ตามตำรารชื่อมงคล
วิเคราะห์ชื่อ ดูดวงจากชื่อ
วิเคราะห์ชื่อ ดูดวงจากชื่อ
รู้หรือไม่ว่าชื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตขนาดไหน มาลองดูดวงจากชื่อ แล้วคุณจะต้องบอกว่าแม่นอย่างไม่น่าเชื่อ


เว็บไซต์นี้ใช้ cookie เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รายละเอียด