ชื่อมงคล คนเกิดวันพุธ

ผลการหาชื่อมงคล คนเกิดวันพุธ

หาชื่อมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์ และเลขศาสตร์
สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ

ผลการหาชื่อมงคล

หาชื่อมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์ และเลขศาสตร์
สำหรับผู้ที่เกิดวัน ที่ (เดือน ตามปฏิทินจันทรคติ) พ.ศ. ค.ศ. ร.ศ. ปี เวลา : น. เพศ

ชื่อมงคลสำหรับคุณมีดังนี้ ( 1,717 ชื่อ )

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย เลขศาสตร์ เด่นในเรื่อง
กชกดดอกบัว 3การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กชกรกด-ชะ-กอนกระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี 8การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กชพรกด-ชะ-พอนดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กชพรรณกด-ชะ-พันมีผิวพรรณดุจดอกบัว 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กชวรรณกด-ชะ-วันมีผิวพรรณเหมือนดอกบัว 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กชอรกด-ชะ-ออนหญิงงามดุจดอกบัว 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กณิกากะ-นิ-กาเล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กณิศกะ-นิดรวงข้าว 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลกะ-มนบัว, ดอกบัว, หัวใจ 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลพรกะ-มน-พอนใจประเสริฐ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลพรรณกะ-มน-พันผิวพรรณดุจดอกบัว 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลพัชรกะ-มน-พัดใจเพชร 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลพิชญ์กะ-มน-พิดใจนักปราชญ์ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลภพกะ-มน-ละ-พบเกิดจากดอกบัว พระพรหม 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลภูกะ-มน-ละ-พูเกิดจากดอกบัว พระพรหม 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลยุพากะ-มน-ยุ-พาหญิงสาวผู้มีความงาม 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลรสกะ-มน-รดน้ำใจ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลลักษณ์กะ-มน-ลักมีลัษณะงดงามดุจดอกบัว 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลวรกะ-มน-ละ-วอนประเสริฐเหมือนดอกบัว 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลวรรณกะ-มน-วันมีผิวพรรณดุจดอกบัว 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลากะ-มะ-ลานางงาม ชื่อฉันทลักษณ์ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลากรกะ-มะ-ลา-กอนสระบัว 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรกชกอ-ระ-กดไหว้,การกระพุ่มมือ 8การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรกฎกอ-ระ-กดปู 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรกมลกอน-กะ-มนมือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรกวรรษกะ-หรก-วัดฝนลูกเห็บ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรชวัลกอน-ชะ-วันรุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรณิกากอน-นิ-กาช่อฟ้า 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรณิศกอ-ระ-นิดเป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรณ์กอนการกระทำ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรบัลลพกอน-บัน-ลบนิ้วมือ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรภุมกอ-ระ-พุมกระพุ่ม 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรภูกอ-ระ-พูเล็บมือ 8การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรรณาภรณ์กัน-นา-พอนเครื่องประดับหู 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรรณิกากัน-นิ-กาดอกไม้, เครื่องประดับ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรรณิการ์กัน-นิ-กาต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรรภิรมย์กัน-พิ-รมฉัตรห้าชั้น 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรรวีกอน-ระ-วีรัศมีแห่งพระอาทิตย์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรวรรณกอ-ระ-วันมีผิวพรรณงดงาม 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรวลัยกอน-วะ-ไลกำไลมือ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรวิกกะ-ระ-วิกนกการเวก 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรวิกากอน-วิ-กานกการเวก 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรวิชญ์กอ-ระ-วิดความรุ่งเรืองของปราชญ์ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรวิภากอน-วิ-พาความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรวีร์กอ-ระ-วีกล้าหาญในการทำงาน, ดอกยี่โถ, ดอกพุดแดง 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรองขวัญกรอง-ขวันจิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรองแก้วกรอง-แก้วถักทอด้วยเพชรพลอย, คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กระมลกระ-มนดอกบัว, หัวใจ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กระแสกระ-แสน้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรัณฑากะ-รัน-ทารวงผึ้ง 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กริชกรดหลักแหลม, รู้สองด้านและเข้าถึง 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กริษฐากะ-ริด-ถาทำมาก สร้างสรรค์ค์ไว้มาก 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรุณากะ-รุ-นาความสางสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤชพลกริด-ชะ-พลกำลังของมีดสองคม, มีพลังทะลุทะลวง 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤศกริดเล็ก บาง น้อย 9การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษกรกริด-สะ-กอนสร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษฎากริด-สะ-ดากระทำแล้ว 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษฎาญกริด-สะ-ดานที่ทำแล้ว 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษฎิ์กริดฉลาด 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษฎ์กริดข้าวกล้า 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษณพลกริด-สะ-นะ-พนกำลังของพระกฤษณะ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษณะกริด-สะ-นะพระกฤษณะ, ดำ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษณ์กริดพระกฤษณะ ดำ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษาณภัคกริ-สะ-นะ-พักชาวนาผู้มีความเจริญ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษิกกริ-สิกชาวนา 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษิกรกริ-สิ-กอนเกษตรกร 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤาณากรกริด-สะ-นา-กอนกระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กลวัชรกน-ละ-วัดดุจดังเพชร 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กลศกลดภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กลอยใจกลอย-ใจร่วมจิตร่วมใจกัน 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กลิกากะ-ลิ-กาดอกไม้ตูม กำลังจะบาน 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวิสรากะ-วิ-สะ-ราจอมกวี ยอดผู้ฉลาด 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวิเชษฐ์กะ-วิ-เชดกวีผู้เป็นใหญ่ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวีพรกะ-วี-พอนมีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวีวรรณกะ-วี-วันกวี, ผู้งดงาม 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กษมกะ-สมอดทน อดโทษ แผ่นดิน 10การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กษมลกะ-สะ-มนทำลายมนทิล 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กษมากะ-สะ-มาอดทน อดโทษ แผ่นดิน 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กษาปณ์กะ-สาบเงินตรา 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กษิรากะ-สิ-ราน้ำนม 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กสิณกะ-สินทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กสิณากะ-สิ-นาทั้งหมด อุบายให้เกิดสมาธิ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กอบกุลกอบ-กุนตระกูลที่สามีคคีกัน, รวมตระกูล 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัชชลากัด-ชะ-ลาแร่พลวง 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัญชพรกัน-ชะ-พอนประเสริฐดุจน้ำดอกไม้ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัญชรสกัน-ชะ-รดน้ำดอกไม้ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัญชลากัน-ชะ-ลาเป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัญญพัชรกัน-ยา-พัดหญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัญญากัน-ยาสาวรุ่น 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัญญาณัฐกัน-ยา-นัดหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัญญาพัชรกัน-ยา-พัดหญิงผู้มีค่าดุจเพชร 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัญญาภรณ์กัน-ยา-พอนเครื่องประดับของหญิง, หญิงงาม 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัญญาภัคกัน-ยา-พักหญิงสาวผู้มีศิริมงคล 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัญญาวีร์กัน-ยา-วีหญิงสาวผู้กล้าหาญ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัญญ์วรากัน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัญวรากัน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัณญิกากัน-ยิ-กาสร้อยคอ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัณฐมณีกัน-ถะ-มะ-นีของที่รัก 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัณฐาภรณ์กัน-ถา-พอนเครื่องประดับคอ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัณฐิกากัน-ถิ-กาสร้อยคอ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัณณิกากัน-นิ-กาช่อฟ้า,ดอกไม้ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัมพลกัม-พนผ้าทอด้วยขนสัตว์ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัมลาสกัม-มะ-ลาดพระพรหม 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัลยกรกัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัลยากัน-ละ-ยาหญิงงาม 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัลยาณีกัน-ละ-ยา-นีหญิงผู้มีความงาม 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัลย์กมลกัน-กะ-มนผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ, ใจที่สุข 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กาจพลกาด-พนมีพลังกล้าแข็ง 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กาณฑ์กานลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
การณิกกา-ระ-นิกผู้ประกอบด้วยเหตุ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
การัณยภาสกา-รัน-ยะ-พาดความรุ่งเรืองแห่งการงาน 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
การัณย์กา-รันหน้าที่การงาน 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
การุณกา-รุนความกรุณา 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กำจรกำ-จอนฟุ้งไป 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กำชัยกำ-ไชผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กำพรกำ-พรมีความเป็นเลิศ, มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กำแหงกำ-แหงกล้าแข็ง, เข้มแข็ง, แข็งแรง 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิจจากิด-จาเรื่องราว, ข้อความ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิจจาพรกิด-จา-พอนสิ่งที่พึงกระทำอันดี 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิจพรกิด-พอนสิ่งที่พึงกระทำอันดี 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิรณากิ-ระ-นารัศมีเรืองรอง 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิ่งฟ้ากิ่ง-ฟ้าสืบทอดจากสวรรค์ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิ่งเพชรกิ่ง-เพ็ดเครื่องประดับที่งดงาม 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุณช์กุนงาช้าง บรรณศาลา 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุณฑลกุน-ทนตุ้มหู 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุณฑิกากุน-ทิ-กาคนโทน้ำ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลกัลยากุน-กัน-ยาหญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลจิรากุน-จิ-รามีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลชากุน-ละ-ชามีสกุลดี 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลปริยากุน-ปริ-ยาเป็นที่รักของสกุลวงศ์ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลพัชรกุน-ละพัด เพชรประจำตระกูล 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลภรณ์กุน-ละ-พอนค้ำจุนวงศ์สกุล 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลยากุน-ละ-ยาสตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลิสรากุ-ลิด-สะ-ราผู้เป็นใหญ่ในตระกูล 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลิสร์กุ-ลิดผู้เป็นใหญ่ในตระกูล 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุศลกุ-สนสิ่งที่ที่ชอบ, บุญ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุศลพรกุ-สน-พอนชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุศะกุ-สะหญ้าคา แหลมคม 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุสุมภ์กุ-สุมดอกคำ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ก่อก่อทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น 8การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ก่อการก่อ-กานริเริ่มให้เกิดมีขึ้น 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ก่อกุศลก่อ-กุ-สนสร้างความดี 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ก่อฤกษ์ก่อ-เริกริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ก้องก้องดังกังวาน 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ก้องภพก้อง-พบมีชื่อเสียงก้องโลก 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกณิกาเก-นิ-กาพลับพลาที่ประทับของพระราชา 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกยูรเก-ยูนสร้อยอ่อน, สายสร้อย, ทองต้นแขน, กำไล 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกริกเกริกกึกก้อง, ดังสนั่น, เลืองลือ. ยิ่ง 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกริกไกรวัลเกริก-ไกร-วันผู้มีชื่อเสียงก้องไกล 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกรียงเกรียงใหญ่, ยิ่ง, เข้มแข็ง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกรียงชัยเกรียง-ไชชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกรียงวุฒิเกรียง-วุดผู้เจริญยิ่ง 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกรียงไกรเกรียง-ไกรผู้กล้าที่ยิ่งยง 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกวลีเก-วะ-ลีมีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกษมศรีกะ-เสม-สีผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกสราเกด-สะ-ราเกสรดอกไม้ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เก็จพรหมเก็ด-พรมแก้ววิเศษจากพระพรหม 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เก็จมณีเก็ด-มะ-นีเม็ดแก้วเลอค่า, แก้วประดับเลอค่า 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เก็จแก้วเก็ด-แก้วแก้วเครื่องประดับ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
แก้วขวัญแก้ว-ขวันสูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
แก้วใจแก้ว-ใจเป็นที่รักดั่งดวงใจ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โกมลโก-มนดอกบัว 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โกรพโก-รบบัวสาย แสงจันทร์ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โกลัญญาโก-ลัน-ยาสตรีผู้เกิดในตระกูลสูง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โกศลโก-สนฉลาด 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โกศัลย์โก-ลันความฉลาด 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โกเมศโก-เมดดอกบัว 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรฤกษ์ไกร-เริกระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรวิชญ์ไกร-วิดนักปราชญ์ผู้เก่งกล้า 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรวีไกร-ระ-วีดอกบัว 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรวุฒิไกร-วุดผู้มีความเจริญมาก 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรศรไกร-สอนสิงโต 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรศรีไกร-สีผู้มีศักดิ์ศรี, ผู้ยิ่งด้วยสิริ, สิงโต 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรสรไกร-สอนสิงโต 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรสรีไกร-สีสิงโต 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรเลิศไกร-เลิดเยี่ยมมาก 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขจรขะ-จอนฟุ้งไป 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขจรลาภขะ-จอน-ลาบรุ่งเรืองไปด้วยโชค 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขจีขะ-จีงามสดใส 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขจีพรขะ-จี-พอนผู้ประเสริฐงาม 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขจีพรรณขะ-จี-พันผู้มีผิวน่าแลมอง 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขจีวรรณขะ-จี-วันผู้มีผิวแลน่ามอง 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขรรค์ชัยขัน-ไชชนะด้วยขรรค์ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขวัญขวันสิ่งไม่มีตัวตนว่า มีอยู่ประจำชีวิตนับตั้งแต่เกิด เชื่อว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขวัญจิราขวัน-จิ-รามีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขวัญชัยขวัน-ไชชนะด้วยความดี 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขวัญพรขวัน-พอนมิ่งขวัญประเสริฐ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขวัญสรวงขวัน-สวงขวัญฟ้า 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขวัญแก้วขวัน-แก้วมีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขวัญใจขวัน-ใจยอดดวงใจ, หญิงสุดที่รัก 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขัชพรขัด-ชะ-พอนของควรเคี้ยวอันประเสริฐ อาหารอันประเสริฐ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขีโรชาขี-โร-ชาโอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เขมเขมความเกษม 9การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เขมจิราเขม-จ-รามีความปลอดภัยตลอดกาลนาน 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เขมรุจิเข-มะ-รุ-จิชอบความปลอดภัย 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เขมิกาเข-มิ-กาผู้มีความเกษม 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เขมิสราเข-มิด-สะ-รายอดแห่งความปลอดภัย 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คชารีคะ-ชา-รีสิงห์โต 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณพรคะ-นะ-พอนมีพรรคพวกดี 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณพศคะ-นะ-พดมีอำนาจในหมู่คณะ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณพิชญ์คะ-นะ-พิดรู้เรื่องหมู่, รู้เรื่องคณะ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณภรณ์คะ-นะ-พอนบำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณิฏฐาคะ-นิด-ถายืนหยัดได้ด้วยคณะ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณิศรคะ-นิด-สอนผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณิสสรคะ-นิด-สอนเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คมกริชคม-กริดคมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คมกฤชคม-กริดคมของกริช, อาวุธชนิดหนึ่ง 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คมคายคม-คายฉลาด, ไหวพริบ, ทันคน 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คมชาญคม-ชานฉลาดเฉียบแหลม 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คมศรคม-สอนลูกศรที่แหลมคม 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คมสรคม-สอนลูกศรที่แหลมคม 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คมิกคะ-มิกผู้เตรียมจะก้าวไป 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คมแก้วคม-แก้วความเฉียบแหลมอันสูงค่า 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองขวัญครอง-ขวันมีมิ่งขวัญ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองพรครอง-พอนคงความดีไว้ตลอดไป 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองภพครอง-พบผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองยศครอง-ยดรักษาตำแหน่งไว้ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองรักครอง-รักคงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองลาภครอง-ลาบมีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองสุขครอง-สุกดำเนินอยู่(ด้วยกัน)อย่างมีความสุข 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองใจครอง-ใจรู้จักทำใจไว้ให้มั่น 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คริษฐาคะ-ริด-ถาผู้ที่น่าบูชาที่สุด 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คริษฐ์คะ-ริดผู้ที่น่าบูชาที่สุด 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คารมคา-รมพูดแหลมคม 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คิรากรคิ-รา-กอนกระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คีรีคี-รีภูเขา 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คุณัชญ์คุ-นัดผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คุณัญญาคุ-นัน-ยาผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คุณากรคุ-นา-กอนบ่อเกิดแห่งความดี 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คุ้มขวัญคุ้ม-ขวันคุ้มครองป้องกันด้วยความดี 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คุ้มแก้วคุ้ม-แก้วอยู่ในที่อุดมสมบูรณ์ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เครือวัลย์เครือ-วันเถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์ 56การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จงจงบอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่ 8การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จงกลจง-กนบัว, บัวสาย 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จงกลณีจง-กน-นีดอกบัว 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จงรักจง-รักคงความรู้สึกดี ๆ ไว้ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จงรักษ์จง-รักให้รักษาไว้ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จงสุขจง-สุกให้มีความสุข 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรณบูรณ์จะ-ระ-นะ-บูนถึงพร้อมด้วยความประพฤติ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรณะจะ-ระ-นะความประพฤติ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรณาจะ-ระ-นาดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรณ์จอนความประพฤติดี 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรรยพรจัน-ยะ-พอนมีความประพฤติดี ประเสริฐ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรรยาจัน-ยาความประพฤติ, กริยิที่ควรประพฤติในหมู่คณะ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรรยาภรณ์จัน-ยา-พอนเครื่องประดับที่สวยงาม 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรรย์อมลจัน-อะ-มนผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ 48การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรสจะ-รดแจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัญญาจะ-รัน-ยากระจาย, แพร่กระจาย 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัญพรจะ-รัน-ยะ-พอน,จะ-รัน-พอน มีความประพฤติประเสริฐ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัลจะ-รันเที่ยวป่า 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัลรมย์จะ-รัน-รมเที่ยวป่าอย่างมีความสุข 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัสจะ-หรัดแจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัสกรจะ-หรัด-กอน,จะ-หรัด-กอน แสงสว่างจ้า 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัสพงศ์จะ-หรัด-พงตระกูลที่รุ่งเรือง 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัสพรจะ-หรัด-พอนรุ่งเรืองด้วยความดี 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัสพรรณจะ-หรัด-พันมีผิวพรรณสดใส 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัสรวีจะ-หรัด-ระ-วีสว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัสวรรณจะ-หรัด-วันชนชั้นที่เจริญรุ่งเรือง 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัสศรีจะ-หรัด-สีผุดผ่อง 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จริญญาจะ-ริน-ยามีความรู้เรื่องการเดินทาง 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จริมจะ-ริมภายหลัง เล็ก น้อง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จริยาจะ-ริ-ยากริยาเพียบพร้อม 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จริยาพรจะ-ริ-ยา-พอนความประพฤติดี 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรีภรณ์จะ-รี-พอนการปกป้องด้วยหอก 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรีย์จะ-รีความประพฤติ, กริยาที่ควรประพฤติ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรุงจะ-รุงชักชวน, ยั่วใจ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรูญจะ-รูนรุ่งเรือง, งดงาม 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรูญพรรณจะ-รูน-พันผิวพรรณงาม 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรูญวรรณจะ-รูน-วันชนชั้นที่รุ่งเรือง 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรูญศรีจะ-รูน-สีผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จอมขวัญจอม-ขวันผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จอมแก้วจอม-แก้วผู้เป็นที่รักหวงแหนอย่างยิ่ง 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จอมใจจอม-ใจยอดดวงใจ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรกริชจัก-กริดอาวุธของแว่นแคว้น 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรกฤชจัก-กริดอาวุธของแว่นแคว้น 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรกฤษณ์จัก-กริดพระนารายณ์ทรงจักร 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรชัยจัก-ไชจักแห่งชัยชนะ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรพงศ์จัก-กระ-พงผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรพลจัก-กระ-พนกำลังของแว่นแคว้น 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรภพจัก-กะ-พบประเทศที่รวมกลุ่มกัน 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักษณาจัก-สะ-นาการพูด 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารวีจา-ระ-วีผู้งดงาม 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จาริณีจา-ริ-นีผู้ประพฤติ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารีย์จา-รีผู้มีความประพฤติที่ดี 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุกรจา-รุ-กอนรัศมีงาม รัศมีดั่งทอง 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุกัญญ์จา-รุ-กันหญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุณีจา-รุ-นีสาวรุ่นที่มีความน่ารัก 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุพิชญาจา-รุ-พิด-ชะ-ยานักปราชญ์ผู้งดงาม 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุพิชญ์จา-รุ-พิดนักปราชญ์ผู้สง่างาม 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุภาจา-รุ-พารัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุวรรณจา-รุ-วันผิวพรรณดุจทองคำ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จำรัสจำ-หรัดรุ่งเรือง, แจ่มแจ้ง 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จำรูญจำ-รูนรุ่งเรือง, งาม 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จำรูญศรีจำ-รูน-สีผุดผ่อง 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จำเริญจำ-เรินเติบโต, งอกงาม 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิณณะจิน-นะประพฤติแล้ว 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิณณาจิน-นาประพฤติแล้ว 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิณณ์จินประพฤติดีแล้ว 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิณห์วราจิน-วะ-รามีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์อันประเสริฐ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรกรจิ-ระ-กอนกระทำตลอดกาลนาน 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรชยาจิ-ระ-ชะ-ยามีชัยนาน 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรชีพจิ-ระ-ชีบมีชีวิตนาน อายุยืน 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรฐาจิ-ระ-ถาฐานะที่มั่นคง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรณัฐจิ-ระ-นัดผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรพรรณจิ-ระ-พันผู้มีความงามยาวนาน 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรพัสจิ-ระ-พัดมีอายุยืนนาน 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรภาจิ-ระ-พาผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรภาสจิ-ระ-พาดรุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรภิญญาจิ-ระ-พิน-ยาความรู้ยั่งยืน 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิระประไพจิ-ระ-ประ-ไพผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิระภาจิ-ระ-พาผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรัจฌาจิ-รัด-ชากิริยาดีตลอดกาล 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรัชญาจิ-รัด-ชะ-ยาผู้รู้นาน ฉลาดนาน 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรัชยาจิ-รัด-ชะ-ยามีชัยชนะตลอดกาลนาน 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรัญญาจิ-รัน-ยาผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน, รู้ยาวนาน 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรัฎฐ์จิ-รัดดำรงมั่น อยู่นาน 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรัศยาจิ-รัด-สะ-ยาอยู่นาน 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรัสยาจิ-รัด-สะ-ยาตลอดกาลนาน นิรันดร 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรัสย์จิ-รัดตลอดกาลนาน หรือนิรันดร 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิราพัชรจิ-รา-พัดยั่งยืนดุจเพชร 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิราภาจิ-รา-พารุ่งเรืองนาน 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรายุจิ-รา-ยุมีอายุยืน 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรายุศจิ-รา-ยุดอายุยืน 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรเวชจิ-ระ-เวดหมอที่ยั่งยืน 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิลลาจิน-ลาว่าว 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิลลาวัณย์จิน-ลา-วันตกแต่งให้งดงาม 55การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิลาวัลย์จิ-ลา-วันประดับด้วยเถาวัลย์ 50การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จีรณะจี-ระ-นะประพฤติแล้ว 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จีรณาจี-ระ-นาประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จีรพรจี-ระ-พอนประเสริฐนาน 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จีรพรรณจี-ระ-พันผู้สวยนาน 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จีรภาจี-ระ-พาผู้มีแสงสว่างตลอดกาล 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จีรวรรณจี-ระ-วันผู้สวยนาน 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จีราภรณ์จี-รา-พอนเครื่องประดับที่ยั่งยืน 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จีราภาจี-รา-พาแสงสว่างตลอดกาล 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จีริกาจี-ริ-กาการประกาศ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุฑาจุ-ทาจุก, ที่สูงสุดของศีรษะ 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุฑากรณ์จุ-ทา-กอนพิธีไหว้จุกเด็ก 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุฑาภรณ์จุ-ทา-พอนเครื่องประดับจุก 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุฑามณีจุ-ทา-มะ-นีปิ่น,มวยผมของพระพุทธเจ้า 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุฑามาศจุ-ทา-มาดเครื่องประดับ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุฑามาสจุ-ทา-มาดปิ่นทอง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุมพลจุม-พนผู้เป็นใหญ่ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุรีจุ-รีมีด, หอก, ดาบ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุรีพรจุ-รี-พอนคำแสดงความปรารถนาดีที่เฉียบแหลม 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุรีมาศจุ-รี-มาดความแหลมคมที่ทนทาน 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุลปรีชาจุน-ละ-ปรี-ชาความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุลพงศ์จุน-ละ-พงตระกูลเล็ก 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุไรวรรณจุ-ไร-วันมีไรผมงาม, มีไรจุกงาม 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จเรจะ-เรผู้เร่งรีบ, ผู้ตรวจ, ผู้ดูแล 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจริญศรีจะ-เริน-สีเจริญด้วยมงคล 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจลกาเจ-ละ-กากระต่าย 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจษฎาเจด-สะ-ดาผู้เป็นใหญ่ที่สุด,ผู้เจริญที่สุด 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจษฎากรเจด-สะ-ดา-กอนผู้มีความตั้งใจที่ดี 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจษฎาภรณ์เจด-สะ-ดา-พอนผู้มีเครื่องประดับที่มีค่า 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจิมขวัญเจิม-ขวันเพิ่มความเป็นสิริมงคล 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจียมสกุลเจียม-สะ-กุนรู้จักวางตัวในวงศ์ตระกูล 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
แจ่มใสแจ่ม-ใสปลอดโปร่ง, ไม่มัวหมอง 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉัฏฐมีฉัด-ถะ-มีดิถี ๖ เกิดขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชญาภาชะ-ยา-พาผู้มีราศีแห่งชัยชนะ 9การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชฎาพรชะ-ดา-พอนมงกุฎอันงดงาม 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชฎาพรรณชะ-ดา-พันมงกุฎอันงดงาม 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชฎาภรณ์ชะ-ดา-พอนเครื่องประดับมวยผม 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชฎายุชะ-ดา-ยุลูกแห่งครุฑ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชมชาญชม-ชานรื่นเริง 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยณัฐชะ-ยะ-นัดชัยชนะของนักปราชญ์ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยพลชะ-ยะ-พนมีพลังคือชัยชนะ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยรพชะ-ยะ-รบเสียงร้อยด้วยชัยชนะ เสียงแห่งชัยชนะ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยังกูรชะ-ยัง-กูนหน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยากรชะ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งชัยชนะ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยางกูรชะ-ยาง-กูนหน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยาภรณ์ชะ-ยา-พอนมีชัยชนะเป็นเครื่องประดับ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยาภาชะ-ยา-พาผู้มีราศีแห่งชัยชนะ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยามรชะ-ยา-มอนมีชัยชนะไม่ตาย มีชัยชนะอันประเสริฐ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยิสราชะ-ยิด-สะ-รามีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชรัมพรชะ-รัม-พอนน้ำและฟ้า 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลกรชน-ละ-กอนเมฆหรือมหาสมุทร 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลัชชะ-ลัดเกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลัมพลชะ-ลัม-พนลำธาร 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลากรชะ-ลา-กอนน้ำพุ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลาคมชะ-ลา-คมฝน 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลาศัยชะ-ลา-ไสทะเล 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวกรชะ-วะ-กอนผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวัลชะ-วันส่องแสง รุ่งเรือง 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวัลกรชะ-วัน-กอนผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวัลลักษณ์ชะ-วัน-ลักมีลักษณะอันรุ่งเรือง มีลักษณะงดงาม 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวารีชะ-วา-รีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวิศชะ-วิดเจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวิศาชะ-วิ-สาเจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัชชัยชัด-ไชชัยชนะของนักรบ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัชฎาพรชัด-ชะ-ดา-พอนชฎาอันเลิศ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัชพงศ์ชัด-ชะ-พงเชื้อสายนักรบ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัชพรชัด-ชะ-พอนนักรบผู้ประเสริฐ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัชพลชัด-ชะ-พนกำลังแห่งนักรบ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัชพิมุขชัด-พิ-มุกนักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัชพิสิฐชัด-พิ-สิดนักรบพิเศษ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัชลีชัด-ชะ-ลีนักรบ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัชวาลย์ชัด-ชะ-วานรุ่งเรือง 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัญญาชัน-ยาผู้ประเสริฐ ผู้รู้ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัพวิชญ์ชับ-พะ-วิดมีความรู้ฉับไว 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยณรงค์ไช-นะ-รงนักรบผู้มีชัยชนะ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยพรไช-ยะ-พอนชัยชนะที่ดีงาม 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยมงคลไช-ยะ-มง-คนมงคลของผู้ชนะ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยยศไช-ยดมีชัยชนะและยศ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยรัมภาไช-รำ-พาชัยชนะของนางฟ้า 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยวิชญ์ไช-ยะ-วิดชัยชนะของนักปราชญ์ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยวุฒิไช-ยะ-วุดเจริญด้วยชัยชนะ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยศิริไช-สิ-หริความส่งผ่าเผยด้วยชัยชนะ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชาครชา-คอนผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชาคริยาชา-คริ-ยาความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชาครีย์ชา-คะ-รีความเพียร 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชาญชัยชาน-ชัยผู้มีชัยนะที่ชำนาญ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชาญณรงค์ชาน-นะ-รงนักรบผู้ชำนาญ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชามาชา-มาลูกสาว 9การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชาลิสาชา-ลิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชิษณุชาชิด-สะ-นุ-ชาเกิดจากผู้ชนะ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชิษณุพงศ์ชิด-สะ-นุ-พงเผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชีวาพรชี-วา-พอนมีชีวิตอันประเสริฐ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชีวาภรชี-วา-พอนดำรงชีวิต 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชเยศชะ-เยดผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชเยสชะ-เยดผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชไมพรชะ-ไม-พอนประเสริฐทั้งร่างกายและจิตใจ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เชิญขวัญเชิน-ขวันผู้มีสิริงมงคลอยู่กับตัว 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไชยพศไช-ยะ-พตผู้มีอำนาจอันประเสริฐ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไชยภพไช-ยะ-พบผู้มีพบอันประเสริฐ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ญาณกรยา-นะ-กอนผู้สร้างความรู้, รุ่งเรืองด้วยความรู้ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ญาณวุฒิยา-นะ-วุดเจริญด้วยความรู้ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ญาณศรณ์ยา-นะ-สอนมีความรู้เป็นที่พึ่ง 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ญาณสิริยา-นะ-สิ-หริมีมิ่งขวัญคือความรู้ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ญาณัจฉรายา-นัด-ฉะ-รามีความรู้ดุจนางฟ้า 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ญาณัชยา-นัดเกิดมาเพื่อความรู้ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ญาณัฐยา-นัดเกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ญาณากรยา-นา-กอนบ่อเกิดแห่งความรัก 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ญาณิศายา-นิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรู้ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ญาณียา-นีผู้มีความรู้ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐากูรถา-กูนที่เคารพ, ผู้น่าเลื่อมใส 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐาปกรณ์ถา-ปะ-กอนตำรา, ที่คงทน 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิรญาถิ-ระ-ยามีความรู้ยั่งยืน 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฑิมพิกาทิม-พิ-กาไพลน้ำ ฟองน้ำ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฑุลิกาทุ-ลิ-กานกกางเขน 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณฏฐพลนัด-ถะ-ทะ-พนกำลังของนักปรายชญ์ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณฐพงศ์นะ-ถะ-พงเชื้อสายของนักปราชญ์ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณฐพรนะ-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณพิชญ์นะ-พิดนักปราชญ์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณรงค์นะ-รงการรบ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณรงค์กรนะ-รง-กอนผู้ทำการรบ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณรงค์ชัยนะ-รง-ไชชัยชนะในการรบ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัจฉรียานัด-ฉะ-รี-ยาผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัชนัดเกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้ 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัชชานัด-ชาเกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัชพลนัด-ชะ-พนมีพลังของนักปราชญ์ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฎฐ์นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐชัยนัด-ถะ-ไชความชนะของนักปราชญ์ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐณิชานัด-ถะ-นิ-ชาฉลาดและบริสุทธิ์ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐพรนัด-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐพรรณนัด-ถะ-พันผิวพรรณของนักปราชญ์ 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐพลนัด-ถะ-พนพลังของนักปราชญ์ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐวรรณนัด-ถะ-วันผิวพรรณของนักปราชญ์ 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐวีนัด-ถะ-วีผู้มีความฉลาด 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐานัด-ถานักปราชญ์ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐากรนัด-ถา-กอนบ่อเกิดแห่งปัญญา 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐิกานัด-ถิ-กาผู้ประกอบด้วยความฉลาด 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐ์นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐ์ชญานัด-ชะ-ยาความรู้ที่เกิดจากปราชญ์ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐนัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐกมลนัด-กะ-มนนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐกรณ์นัด-ถะ-กอนนักปราชญ์, ผู้ฉลาด 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐกุลนัด-ถะ-กุนตระกูลนักปราชญ์ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐจรีนัด-จะ-รีติดตามนักปราชญ์ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐชยานัด-ชะ-ยาชัยชนะของนักปราชญ์ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐชานัด-ถะ-ชาผู้เกิดจากนักปราชญ์ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐฐานัด-ถาผู้มีความรู้, นักปราชญ์ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐฐาพรนัด-ถา-พอนนักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐณิชานัด-นิ-ชาฉลาดและบริสุทธิ์ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐปคัลภ์นัด-ปะ-คันปราชญ์ผู้องอาจ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐพงศ์นัด-ถะ-พงตระกูลที่มีความรู้ดี 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐพรนัด-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐพลนัด-ถะ-พนพลังแห่งนักปราชญ์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐพัชร์นัด-ถะ-พัดมีความรู้ดุจเพชร 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐภาสนัด-ถะ-พาดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐภูมินัด-ถะ-พูมนักปราชญ์ผู้มีความสง่า 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐยมลนัด-ยะ-มนคู่แห่งนักปราชญ์, คู่ผู้ฉลาด 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐยศนัด-ถะ-ยดนักปราชฐ์ผู้มีชื่อเสียง 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐรณนัด-ถะ-รนการรบของนักปราชญ์ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐรมย์นัด-ถะ-รมเป็นที่รื่นรมของนักปราชญ์ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐรัชนัด-ถะ-รัดสมบัติของนักปราชญ์ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐฤกษ์นัด-ถะ-เริกเวลาที่ดีของนักปราชญ์ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐวรนัด-ถะ-วอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐวรรณนัด-ถะ-วันชั้นของนักปราชญ์ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐวรานัด-วะ-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐวลัญช์นัด-วะ-ลันเครื่องหมายของปราชญ์, ลักษณะของปราชญ์ 49ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐวศานัด-วะ-สาหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐวิภานัด-วิ-พาผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐวิมลนัด-ถะ-วิ-มนนักปราชญ์ผู้ปราศจากมลทิน 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐวุฒินัด-ถะ-วุดผู้เจริญด้วยความรู้ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐสมนัด-ถะ-สมเสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐเศรษฐนัด-ถะ-เสดนักปราชญ์ผู้ร่ำรวย 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณิชนิดสะอาด บริสุทธิ์ 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณิชกมลนิด-กะ-มนลูกนักปราชญ์ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณิชกุลนิด-ชะ-กุนตระกูลที่บริสุทธิ์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณิชชยานิด-ชะ-ยาชัยชนะที่บริสุทธิ์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณิชานิ-ชาสะอาด บริสุทธุ์ 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณิชากรนิ-ชา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณิชาบูลนิ-ชา-บูนมีความบริสุทธิ์ไพศาล บริสุทธิ์มาก 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณิชารีย์นิ-ชา-ดรีบริสุทธิ์และประเสริฐ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บงกชบง-กดดอกบัว 7อำนาจ เกียรติยศ
บงกชเพชรบง-กด-เพ็ดดอกบัวที่งดงามและมีค่า 23อำนาจ เกียรติยศ
บรรณกรบัน-นะ-กอนผู้ทำหนังสือ 20อำนาจ เกียรติยศ
บรรณวัชรบัน-นะ-วัดเพรชคือหนังสือ 31อำนาจ เกียรติยศ
บรรณวิชญ์บัน-นะ-วัดฉลาดในเรื่องหนังสือ 40อำนาจ เกียรติยศ
บรรณสรณ์บัน-นะ-สอนมีที่พึ่งคือหนังสือ มีความรู้เป็นที่พึ่ง 40อำนาจ เกียรติยศ
บรรยงก์บัน-ยงที่นอน 30อำนาจ เกียรติยศ
บริณัยบอ-ริ-ไนการแต่งงาน 27อำนาจ เกียรติยศ
บวรชัยบะ-วอน-ไชชัยชนะที่ล้ำเลิศ 26อำนาจ เกียรติยศ
บวรพลบอ-วอน-พนกำลังเลิศล้ำ 26อำนาจ เกียรติยศ
บวรภัคบอ-วอน-พักความเจริญอันประเสริฐ 21อำนาจ เกียรติยศ
บวรรัชบอ-วอน-รัดสมบัติอันประเสริฐ 22อำนาจ เกียรติยศ
บวรลักษณ์บอ-วอน-ลักมีลักษณะอันประเสริฐ 41อำนาจ เกียรติยศ
บวรวิชญ์บอ-วอน-วิดผู้ฉลาดล้ำเลิศ 37อำนาจ เกียรติยศ
บัณฑรบัน-ทอนขาวงาม 18อำนาจ เกียรติยศ
บัลยงก์บัน-ยงที่นอน 32อำนาจ เกียรติยศ
บัลลพบัน-ลบแผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้ 26อำนาจ เกียรติยศ
บาจรีย์บา-จะ-รีผู้เบิกบาน 37อำนาจ เกียรติยศ
บุญญาพรบุน-ยา-พอนมีบุญเป็นพร 24อำนาจ เกียรติยศ
บุญญิสาบุน-ยิ-สายิ่งใหญ่ด้วยบุญ 23อำนาจ เกียรติยศ
บุญฐิสาบุน-ยิ-สายิ่งใหญ่ด้วยบุญ 28อำนาจ เกียรติยศ
บุญศิริบุน-สิ-หริมีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล 26อำนาจ เกียรติยศ
บุญสิริบุน-สิ-หริมีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล 26อำนาจ เกียรติยศ
บุณฑราบุน-ดะ-ราอ้อยแดง รอยเจิม 16อำนาจ เกียรติยศ
บุณฑริกาบุน-ทะ-ริ-กาดอกบัวขาว 21อำนาจ เกียรติยศ
บุณฑรีย์บุน-ตะ-รีบัวขาว 39อำนาจ เกียรติยศ
บุณยกรบุน-ยะ-กอนสร้งคุณความดี สร้างบุญกุศล 21อำนาจ เกียรติยศ
บุณยพรบุน-ยะ-พอนประเสริฐด้วยความดี 28อำนาจ เกียรติยศ
บุณยภูบุน-ยะ-พูชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 19อำนาจ เกียรติยศ
บุณยวีย์บุน-ยะ-วีดีและกล้าหาญ 46อำนาจ เกียรติยศ
บุณยวีร์บุน-ยะ-วีดีและกล้าหาญ 42อำนาจ เกียรติยศ
บุณยอรบุน-ยะ-ออนสตรีผู้มีบุญ สตรีผู้บริสุทธิ์ 26อำนาจ เกียรติยศ
บุณยาพรบุน-ยา-พอนดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี 29อำนาจ เกียรติยศ
บุปผาบุบ-ผาดอกไม้ 14อำนาจ เกียรติยศ
บุพกรบุบ-พะ-กอนกระทำก่อน สร้างสรรค์ค์ 16อำนาจ เกียรติยศ
บุรพรบุ-ระ-พอนผู้ประเสริฐในบ้านเมือง 19อำนาจ เกียรติยศ
บุรพลบุ-ระ-พนมีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง 21อำนาจ เกียรติยศ
บุรัสกรบุ-รัด-สะ-กอนริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น 23อำนาจ เกียรติยศ
บุริศร์บุ-ริดเจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง 31อำนาจ เกียรติยศ
บุลพรบุ-ละ-พอนมีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ 21อำนาจ เกียรติยศ
บุลภรณ์บุ-ละ-พอนมีรายได้มาก 28อำนาจ เกียรติยศ
บุลลาบุน-ลาดอกไม้ 16อำนาจ เกียรติยศ
บุลวัชรบุ-ละ-วัดมีเพชรมาก 25อำนาจ เกียรติยศ
บุษกรบุด-สะ-กอนดอกบัว 12อำนาจ เกียรติยศ
บุษกลบุด-สะกนดียิ่ง วิเศษยิ่ง 14อำนาจ เกียรติยศ
บูรณิมาบู-ระ-นิ-มาเพ็ญเต็มดวง 23อำนาจ เกียรติยศ
บูรณีบู-ระ-นีเต็มเปี่ยม ไม่บกพร่อง 20อำนาจ เกียรติยศ
บูรณ์พิภพบูน-พิ-พบมีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ 43อำนาจ เกียรติยศ
เบญจพรเบน-จะ-พอนพร 5 ประการ 26อำนาจ เกียรติยศ
เบญจภรณ์เบน-จะ-พอนการชุบเลี้ยงด้วยของ 5 อย่าง 33อำนาจ เกียรติยศ
เบญจมาศเบน-จะ-มาดเดือน 5 , ดอกเบญจมาศ 27อำนาจ เกียรติยศ
เบญจวรรณเบน-จะ-วัน5 สี, 5 ชนิด 33อำนาจ เกียรติยศ
เบญจาเบน-จาห้า 15อำนาจ เกียรติยศ
เบญญาเบน-ยาฉลาด 13อำนาจ เกียรติยศ
เบญญาพรเบน-ยา-พอนฉลาดด้วยความดี 25อำนาจ เกียรติยศ
เบญญาภาเบน-ยา-พารุ่งเรืองด้วยปัญญา 15อำนาจ เกียรติยศ
ปกรณ์ปะ-กอนคัมภีร์ 21อำนาจ เกียรติยศ
ปกเกศปก-เกดคุ้มครอง 13อำนาจ เกียรติยศ
ปคุณาปะ-คุ-นาผู้เชี่ยวชาญ 13อำนาจ เกียรติยศ
ปฎกปิ-ดกตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา 8อำนาจ เกียรติยศ
ปฏษฏิ์ปริดรัศมี สัมผัส 37อำนาจ เกียรติยศ
ปฏิคมปะ-ติ-คมผู้ตอนรับ,ผู้ดูแลต้อนรับ 24อำนาจ เกียรติยศ
ปฏิญญาปะ-ติน-ยาการให้คำมั่นสัญญา 24อำนาจ เกียรติยศ
ปฏิพลปะ-ติ-พนผู้มีความสามารถ 29อำนาจ เกียรติยศ
ปฏิภาณปะ-ติ-พานไหวพริบดี 22อำนาจ เกียรติยศ
ปฐมพรปะ-ถม-พอนพรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก 28อำนาจ เกียรติยศ
ปฐมฤกษ์ปะ-ถม-มะ-เริกเวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล 31อำนาจ เกียรติยศ
ปฐมาปะ-ถะ-มาที่หนึ่ง 17อำนาจ เกียรติยศ
ปณชัยปะ-นะ-ไชชัยชนะในการค้าขาย 21อำนาจ เกียรติยศ
ปณยาปะ-นะ-ยาสิ่งพึงซื้อขาย สินค้า กำไร 16อำนาจ เกียรติยศ
ปณัฏฎาปะ-นัด-ดานักปราชญ์ 26อำนาจ เกียรติยศ
ปณาลีปะ-นา-ลีสายน้ำ 21อำนาจ เกียรติยศ
ปณิฏฐาปะ-นิด-ถานักปราชญ์ 30อำนาจ เกียรติยศ
ปพิชญาปะ-พิด-ชะ-ยาผู้รู้แจ้ง 21อำนาจ เกียรติยศ
ปภพปะ-พบเค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ 11อำนาจ เกียรติยศ
ปภังกรปะ-พัง-กอนผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง 14อำนาจ เกียรติยศ
ปภัสชลปะ-พัด-ชนน้ำบริสุทธิ์ 22อำนาจ เกียรติยศ
ปภัสสรปะ-พัด-สอนแสงสว่าง 25อำนาจ เกียรติยศ
ปภาณปะ-พานพูดเก่ง 9อำนาจ เกียรติยศ
ปภาวิชญ์ปะ-พา-วิดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 29อำนาจ เกียรติยศ
ปภาวีปะ-พา-วีผู้มีอำนาจ 17อำนาจ เกียรติยศ
ปรพลปะ-ระ-พนกำลังของผู้อื่น 20อำนาจ เกียรติยศ
ปรภาว์ปะ-ระ-พาภาวะที่ประเสริฐ 23อำนาจ เกียรติยศ
ปรมะปะ-ระ-มะยอดเยี่ยม สูงสุด 15อำนาจ เกียรติยศ
ปรมาภรณ์ปะ-ระ-มา-พอนอาภรณ์ชั้นเลิศ 31อำนาจ เกียรติยศ
ปรวีร์ปะ-ระ-วีผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ 32อำนาจ เกียรติยศ
ประกฤษฎิ์ประ-กริดปราชญ์ ผู้ฉลาด 34อำนาจ เกียรติยศ
ประกายวัลย์ประ-กาย-วันไม้เถา, เถาวัลย์ที่เป็นแสงแวววาว 53อำนาจ เกียรติยศ
ประกายแก้วประ-กาย-แก้วความแวววาวจากแก้วมีค่า 31อำนาจ เกียรติยศ
ประณพประ-นบชื่อพระผู้เป็นเจ้า กลองเล็ก 23อำนาจ เกียรติยศ
ประณยาประ-นะ-ยาเสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร 24อำนาจ เกียรติยศ
ประณัยประ-ไนเสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร 27อำนาจ เกียรติยศ
ประณาลีประ-นา-ลีท่อน้ำ สายน้ำ 29อำนาจ เกียรติยศ
ประพิณประ-พินฉลาด 27อำนาจ เกียรติยศ
ประพิมพรรณประ-พิม-พันมีผิวพรรณงดงาม 48อำนาจ เกียรติยศ
ประภวิษณุ์ประ-พะ-วิดมีเดช มีพลัง 40อำนาจ เกียรติยศ
ประภัสสรประ-พัด-สอนบริสุทธิ์,สี่เลื่อมพราย, แสงแพรวพราว 33อำนาจ เกียรติยศ
ประภัสสราประ-พัด-สะ-ราแสงแพรวพราว 34อำนาจ เกียรติยศ
ประภากรประ-พา-กอนผู้ทำให้สว่าง, ดวงอาทิตย์ 17อำนาจ เกียรติยศ
ประภาณประ-พานแสงสว่าง 17อำนาจ เกียรติยศ
ประภาพรประ-พา-พอนแสงสว่างงดงาม 24อำนาจ เกียรติยศ
ประภาพรรณประ-พา-พันมีผิวพรรณผุดผ่อง 33อำนาจ เกียรติยศ
ประภาศรีประ-พา-สีผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล 30อำนาจ เกียรติยศ
ประภาสิริประ-พา-สิ-หริผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล 31อำนาจ เกียรติยศ
ประมณฑ์ประ-มนผ่องใส 32อำนาจ เกียรติยศ
ประลภย์ประ-ลบได้รับ ได้กำไร 34อำนาจ เกียรติยศ
ประวัณประ-วันมีหิริโอตัปปะ 25อำนาจ เกียรติยศ
ประวีณประ-วีนนักปราชญ์ ชำนาญ 28อำนาจ เกียรติยศ
ประวีณาประ-วี-นานำปราชญ์ ชำนาญ 29อำนาจ เกียรติยศ
ประวีร์ประ-วีผู้กล้าหาญยิ่ง 36อำนาจ เกียรติยศ
ประไณยประ-ไนผู้ว่านอนสอนง่าย 32อำนาจ เกียรติยศ
ประไพพรรณประ-ไพ-พันมีผิวพรรณงดงาม 48อำนาจ เกียรติยศ
ปรัชญาปรัด-ยาความรู้ชั้นสูง 17อำนาจ เกียรติยศ
ปรัญชัยปะ-รัน-ไชผู้ชนะคนอื่น 28อำนาจ เกียรติยศ
ปราญชลีปราน-ชะ-ลีกระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน 26อำนาจ เกียรติยศ
ปราณปริยาปราน-ปริ-ยารักดังลมปราณ รักดังชีวิต 31อำนาจ เกียรติยศ
ปราณปรียาปราน-ปรี-ยารักดังลมปราณ รักดังชีวิต 34อำนาจ เกียรติยศ
ปริกาปะ-ริ-กาล้อมรอบ 12อำนาจ เกียรติยศ
ปริชญาปะ-ริด-ชะ-ยาผู้รอบรู้ 17อำนาจ เกียรติยศ
ปริชญ์ปริดผู้รอบรู้ 25อำนาจ เกียรติยศ
ปริณาห์ปะ-ริ-นากว้างขวาง 30อำนาจ เกียรติยศ
ปริพลปะ-ริ-พนเพรียบพร้อมด้วยกำลัง 24อำนาจ เกียรติยศ
ปริมลปะ-ริ-มนกลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต 21อำนาจ เกียรติยศ
ปริยกรปริ-ยะ-กอนเป็นที่รัก 23อำนาจ เกียรติยศ
ปริยากรปริ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์ 24อำนาจ เกียรติยศ
ปริยาภรณ์ปะ-ริ-ยา-พอนเครื่องประดับอันเป็นที่รัก 38อำนาจ เกียรติยศ
ปริเยศปะ-ริ-เยดที่รัก 27อำนาจ เกียรติยศ
ปรีชาพลปรี-ชา-พนมีกำลังความสามารถ 30อำนาจ เกียรติยศ
ปรีณาพรรณปรี-นา-พันมีผิวพรรณผุดผ่อง 40อำนาจ เกียรติยศ
ปรีณาภาปรี-นา-พามีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง 21อำนาจ เกียรติยศ
ปรียาปรี-ยาที่รัก 22อำนาจ เกียรติยศ
ปรียาภรณ์ปรี-ยา-พอนเครื่องประดับอันเป็นที่รัก 41อำนาจ เกียรติยศ
ปรียามาศปรี-ยา-มาดเดือนอันเป็นที่รัก 35อำนาจ เกียรติยศ
ปรุฬห์ปะ-รุนผู้งอกงาม เจริญ 26อำนาจ เกียรติยศ
ปรเมศวร์ปะ-ระ-เมดผู้เป็นใหญ่, พระวิษณุ 39อำนาจ เกียรติยศ
ปรเมษฐ์ปะ-ระ-เมดพระพรหม 35อำนาจ เกียรติยศ
ปฤษฎิ์ปริดรัศมี สัมผัส 25อำนาจ เกียรติยศ
ปฤษฎีปริด-สะ-ดีรัศมี สัมผัส 19อำนาจ เกียรติยศ
ปฤษณาปริด-สะ-หนาคำถาม, คำที่ผูกให้แก้ 13อำนาจ เกียรติยศ
ปวรปะ-วอนผู้ประเสริฐ 12อำนาจ เกียรติยศ
ปวรปรัชญ์ปะ-วอน-ปรัดนักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง 37อำนาจ เกียรติยศ
ปวรวรรณปะ-วอน-วันผิวพรรณประเสริฐ 31อำนาจ เกียรติยศ
ปวราปะ-วะ-ราผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ 13อำนาจ เกียรติยศ
ปวริศปะ-วะ-ริดผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 23อำนาจ เกียรติยศ
ปวริศรปะ-วะ-ริด-สอนผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 27อำนาจ เกียรติยศ
ปวริศาปะ-วะ-ริ-สาผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 24อำนาจ เกียรติยศ
ปวิชปะ-วิดผู้สร้าง 14อำนาจ เกียรติยศ
ปวิชญาปะ-วิด-ชะ-ยานักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง 19อำนาจ เกียรติยศ
ปวิมลปะ-วิ-มนบริสุทธิ์อย่างยิ่ง 23อำนาจ เกียรติยศ
ปวีณปะ-วีนฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์ผู้ฉลาด 20อำนาจ เกียรติยศ
ปวีณวัชปะ-วีน-วัดคำพูดของนักปราชญ์ 32อำนาจ เกียรติยศ
ปวีณสมรปะ-วีน-สะ-หมอนหญิงสาวผู้ฉลาด 36อำนาจ เกียรติยศ
ปวีณอรปะ-วีน-ออนหญิงผู้ฉลาด 30อำนาจ เกียรติยศ
ปวีณาปะ-นาฉลาด ชำนาญ 21อำนาจ เกียรติยศ
ปวีณ์กรปะ-วี-กอนนักปราชญ์ผู้มีสง่าราศรี 34อำนาจ เกียรติยศ
ปวีราปะ-วี-ราผู้กล้าหาญยิ่ง 20อำนาจ เกียรติยศ
ปวีร์ปะ-วีผู้กล้าหาญยิ่ง 28อำนาจ เกียรติยศ
ปวเรศปะ-วะ-เรดผู้ประเสริฐ ยอดแห่งผู้ประเสริฐ 21อำนาจ เกียรติยศ
ปองคุณปอง-คุนมุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม 20อำนาจ เกียรติยศ
ปองพลปอง-พนมุ่งหวังซึ่งความมีพลัง 24อำนาจ เกียรติยศ
ปองภพปอง-พบปรารถนาความเจริญ 19อำนาจ เกียรติยศ
ปองรักปอง-รักมุ่งหวังในความรัก 19อำนาจ เกียรติยศ
ปองสมปอง-สมสมปอง 22อำนาจ เกียรติยศ
ปัจจรีปัด-จะ-รีแพ 29อำนาจ เกียรติยศ
ปัญจพลปัน-จะ-พนมีพลังห้าอย่าง 30อำนาจ เกียรติยศ
ปัญจพาณ์ปัน-จะ-พากามเทพ เจ้าแห่งความรัก 39อำนาจ เกียรติยศ
ปัญจมาพรปัน-จะ-มา-พอนพรที่ 5 34อำนาจ เกียรติยศ
ปัญชิกาปัน-ชิ-กาปุยฝ้าย 18อำนาจ เกียรติยศ
ปัญญากรปัน-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้สร้างปัญญา 20อำนาจ เกียรติยศ
ปัญญาพรปัน-ยา-พอนมีพรคือความรู้, มีความรู้ประเสริฐ 27อำนาจ เกียรติยศ
ปัญญาพลปัน-ยา-พนผู้มีกำลังปัญญา 29อำนาจ เกียรติยศ
ปัญญาภรณ์ปัน-ยา-พอนมีปัญญาเป็นเครื่องประดับ 34อำนาจ เกียรติยศ
ปัญญาวีปัน-ยา-วีผู้มีปัญญา 28อำนาจ เกียรติยศ
ปัณชญาปัน-ชะ-ยาผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน 18อำนาจ เกียรติยศ
ปัณฑาปัน-ดาปัญญา 15อำนาจ เกียรติยศ
ปัณฑารีย์ปัน-ดา-รีประเสริฐด้วยปัญญา 43อำนาจ เกียรติยศ
ปัณฑิกาปัน-ดิ-กาผู้ฉลาด 20อำนาจ เกียรติยศ
ปัณณพรปัน-นะ-พอนประเสริฐทางหนังสือ 28อำนาจ เกียรติยศ
ปัณณวิชญ์ปัน-นะ-วิดผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ 41อำนาจ เกียรติยศ
ปัณณิกาปัน-นิ-กาประกอบด้วยหนังสือ นังเลงหนังสือ 22อำนาจ เกียรติยศ
ปัณณ์ปันหนังสือ 25อำนาจ เกียรติยศ
ปัณรสปัน-นะ-รดสิบห้าค่ำ 22อำนาจ เกียรติยศ
ปาจรีย์ปา-จะ-รีอาจารย์ผู้ประเสริฐ 37อำนาจ เกียรติยศ
ปาฏลีปา-ตะ-ลีดอกแคฝอย 25อำนาจ เกียรติยศ
ปาณชัยปาน-นะ-ไชชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ชนะทุกคน 22อำนาจ เกียรติยศ
ปาณฑราปาน-ตะ-ราผิวขาว 16อำนาจ เกียรติยศ
ปาณสารปา-นะ-สานกำลังว่องไวประเปรียว 20อำนาจ เกียรติยศ
ปาณัสม์ปา-นัดเป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต 33อำนาจ เกียรติยศ
ปาณิศาปา-นิ-สาเจ้าแห่งชีวิต 20อำนาจ เกียรติยศ
ปาณิสราปา-นิ-สะ-ราเจ้าแห่งชีวิต 24อำนาจ เกียรติยศ
ปารณปา-รนความพอใจ ยินดี 12อำนาจ เกียรติยศ
ปารณีย์ปา-ระ-นีให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ 36อำนาจ เกียรติยศ
ปารมีปา-ระ-มีบารมี 19อำนาจ เกียรติยศ
ปารย์ปานผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ 24อำนาจ เกียรติยศ
ปารวัณปา-ระ-วันเพิ่มขึ้น ขยายขึ้น 22อำนาจ เกียรติยศ
ปารวีปา-ระ-วีผู้มีจุดหมาย 20อำนาจ เกียรติยศ
ปารัชปา-รัดทอง 13อำนาจ เกียรติยศ
ปาริมาปา-ริ-มาให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ 17อำนาจ เกียรติยศ
ปารีณาปา-รี-นาให้ลุถึงฝั่ง, สามารถทำสำเร็จ 20อำนาจ เกียรติยศ
ปารเมศปา-ระ-เมดบารมี 21อำนาจ เกียรติยศ
ปาลปานรักษา คุ้มครอง 9อำนาจ เกียรติยศ
ปาลิกาปา-ลิ-กาผู้รักษา ผู้คุ้มครอง 15อำนาจ เกียรติยศ
ปาเจราปา-เจ-ราครูของครู 16อำนาจ เกียรติยศ
ปิญชรปิน-ชอนสีเหลืองแก่ ทอง กรงนก 16อำนาจ เกียรติยศ
ปิฎกปิ-ดกตะกร้าบรรจุธรรม , ชื่อคัมภีร์ศาสนา 12อำนาจ เกียรติยศ
ปิณฑิราปิน-ดิ-ราผลทับทิม 23อำนาจ เกียรติยศ
ปิยปาณปิ-ยะ-ปานเป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต 22อำนาจ เกียรติยศ
ปิยพรปิ-ยะ-พอนเป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและเป็นคนดี 26อำนาจ เกียรติยศ
ปิยพลปิ-ยะ-พนมีกำลังอันเป็นที่รัก 28อำนาจ เกียรติยศ
ปิยภาปิ-ยะ-พาผู้มีประกายความเป็นที่รัก 16อำนาจ เกียรติยศ
ปิยมาณปิ-ยะ-มานเป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต 25อำนาจ เกียรติยศ
ปิยมาศปิ-ยะ-มาดเดือนแห่งความรัก 27อำนาจ เกียรติยศ
ปิยรมย์ปิ-ยะ-รมเป็นที่รักที่รื่นรมย์ 40อำนาจ เกียรติยศ
ปิยลักษณ์ปิ-ยะ-ลักลักษณแห่งความเป็นที่รัก 43อำนาจ เกียรติยศ
ปิยวลีปิ-ยะ-วะ-ลีถ้อยคำอันแสดงความรัก 33อำนาจ เกียรติยศ
ปิยวัชปิ-ยะ-วัดมีคำพูดน่ารัก พูดดี 26อำนาจ เกียรติยศ
ปิยวัชร์ปิ-ยะ-วัดน่ารักดังเพชร, น่ารักและเข้มแข็ง 39อำนาจ เกียรติยศ
ปิยะปิ-ยะเป็นที่รัก 18อำนาจ เกียรติยศ
ปิยะพงศ์ปิ-ยะ-พงผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก 44อำนาจ เกียรติยศ
ปิยะพรปิ-ยะ-พอนเป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและเป็นคนดี 30อำนาจ เกียรติยศ
ปิยะพรรณปิ-ยะ-พันผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก 39อำนาจ เกียรติยศ
ปิยะพลปิ-ยะ-พนมีกำลังอันเป็นที่รัก 32อำนาจ เกียรติยศ
ปิยะมาศปิ-ยะ-มาดเดือนแห่งความรัก 31อำนาจ เกียรติยศ
ปิยะวรรณปิ-ยะ-วันมีผิวพรรณงามน่ารัก 37อำนาจ เกียรติยศ
ปิยะวัชร์ปิ-ยะ-วัดน่ารักดังเพชร, น่ารักและเข้มแข็ง 43อำนาจ เกียรติยศ
ปิยังกูรปิ-ยัง-กูนลูกชายผู้เป็นที่รัก 27อำนาจ เกียรติยศ
ปิยากรปิ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รัก มีผู้รักใคร่ชอบพอมาก 20อำนาจ เกียรติยศ
ปิยาพรปิ-ยา-พอนน่ารักและเป็นคนดี 27อำนาจ เกียรติยศ
ปิยาพัชรปิ-ยา-พัดเป็นที่รักดังเพชร 33อำนาจ เกียรติยศ
ปิยาภรณ์ปิ-ยา-พอนเครื่องประดับอันเป็นที่รัก 34อำนาจ เกียรติยศ
ปิยาอรปิ-ยา-ออนหญิงสาวผู้เป็นที่รัก 25อำนาจ เกียรติยศ
ปิย์วราปิ-วะ-ราเป็นที่รักและประเสริฐ 34อำนาจ เกียรติยศ
ปิโยรสปิ-โย-รดลูกชายอันเป็นที่รัก 29อำนาจ เกียรติยศ
ปีย์วราปี-วะ-ราเป็นที่รักอย่างประเสริฐ 37อำนาจ เกียรติยศ
ปีวราปี-วะ-ราอ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม 20อำนาจ เกียรติยศ
ปุญชรัสมิ์ปุน-ชะ-รัดรัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง 42อำนาจ เกียรติยศ
ปุญญิสาปุน-ยิ-สาผู้มีบุญยิ่งใหญ่ 23อำนาจ เกียรติยศ
ปุณฑราปุน-ดะ-ราอ้อยแดง รอยเจิม 16อำนาจ เกียรติยศ
ปุณณภพปุน-นะ-พบมีภพสมบูรณ์ 22อำนาจ เกียรติยศ
ปุณณภาปุน-นะ-พารัศมีอันเต็มเปี่ยม 15อำนาจ เกียรติยศ
ปุณณมาปุน-นะ-มาจันทร์เพ็ญ 19อำนาจ เกียรติยศ
ปุณณวิชปุน-นะ-วิดมีความรู้เต็มเปี่ยม 25อำนาจ เกียรติยศ
ปุณณารมย์ปุน-นา-รมเต็มไปด้วยความรื่นรมย์ 40อำนาจ เกียรติยศ
ปุณณาสาปุน-นา-สาสมหมาย สมหวัง 22อำนาจ เกียรติยศ
ปุณยภาปุน-ยะ-พาแสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม 18อำนาจ เกียรติยศ
ปุณยวีร์ปุน-ยะ-วีผู้ประเสริฐและกล้าหาญ 42อำนาจ เกียรติยศ
ปุณยาพรปุน-ยา-พอนดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี 29อำนาจ เกียรติยศ
ปุณิกาปุ-นิ-กามีบุญ มีคุณงามความดี 14อำนาจ เกียรติยศ
ปุริมปุ-ริมหัวหน้า เป็นใหญ่ 16อำนาจ เกียรติยศ
ปุริมปรัชญ์ปุ-ริม-ปรัดนักปราชญ์คนแรก 41อำนาจ เกียรติยศ
ปุรเชษฐ์ปุ-ระ-เชดผู้เป็นใหญ่ในเมือง เจ้าเมือง 33อำนาจ เกียรติยศ
ปุลพรปุ-ละ-พอนมีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ 21อำนาจ เกียรติยศ
ปุลวัชรปุ-ละ-วัดมีเพชรมาก 25อำนาจ เกียรติยศ
ปุษยาปุด-สะ-ยาสะอาด บริสุทธิ์ 16อำนาจ เกียรติยศ
ปุษาบุลปุ-สา-บุนได้รับการอบรมมาก 17อำนาจ เกียรติยศ
ปูชิกาปู-ชิ-กาผู้บูชา 12อำนาจ เกียรติยศ
ปูรณ์ปูนผู้เต็มเปี่ยม ผู้สมบูรณ์ 22อำนาจ เกียรติยศ
เปมิกาเป-มิ-กาผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก 15อำนาจ เกียรติยศ
เปมิศาเป-มิ-สาผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่ 21อำนาจ เกียรติยศ
เปศลเป-สนสันทัด ฉลาด งามน่ารัก 17อำนาจ เกียรติยศ
โปษัณโป-สันการเลี้ยงดู การอบรม 19อำนาจ เกียรติยศ
ไปรยาไปร-ยาผู้เป็นที่รัก 24อำนาจ เกียรติยศ
ผกาพรรณผะ-กา-พันดอกไม้งาม 31อำนาจ เกียรติยศ
ผกายแก้วผะ-กาย-แก้วประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า 29อำนาจ เกียรติยศ
ผณิศวรผะ-นิ-สวนนาคราช 34อำนาจ เกียรติยศ
ผรัณชัยผะ-รัน-ไชมีชัยชนะไปทั่ว 35อำนาจ เกียรติยศ
ผลิขวัญผลิ-ขวันให้สิริมงคลแก่ผู้อื่น 34อำนาจ เกียรติยศ
ผัลย์ศุภาผัน-สุ-พางามเหมือนดอกไม้ 45อำนาจ เกียรติยศ
ผ่องรำไพผ่อง-รำไพงามผุดผ่อง 39อำนาจ เกียรติยศ
เผชิญชัยผะ-เชิน-ไชประสบกับชัยชนะ 34อำนาจ เกียรติยศ
พงศกรพง-สะ-กอนสร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์ 22อำนาจ เกียรติยศ
พงศพัศพง-สะ-พัดเชื้อสายผู้มีอำนาจ 36อำนาจ เกียรติยศ
พงศภัคพง-สะ-พักเผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล 26อำนาจ เกียรติยศ
พงศ์พลพง-พนเป็นพลังของวงศ์ตระกูล 40อำนาจ เกียรติยศ
พงศ์พิชพง-พิดผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของเผ่าพันธุ์ 40อำนาจ เกียรติยศ
พงศ์ภรณ์พง-พอนค้ำจุนวงศ์สกุล 45อำนาจ เกียรติยศ
พงศ์ภัคพง-พักเผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล 35อำนาจ เกียรติยศ
พงศ์ศุลีพง-สุ-ลีเชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์พระศิวะ 47อำนาจ เกียรติยศ
พงษ์พิชญ์พง-พิดตระกูลนักปราชญ์ 50อำนาจ เกียรติยศ
พจณิชาพด-จะ-นิ-ชามีคำพูดบริสุทธิ์ 26อำนาจ เกียรติยศ
พชรพด-ชะ-ระเพชร 14อำนาจ เกียรติยศ
พชรพลพด-ชะ-ระ-พนมีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร 28อำนาจ เกียรติยศ
พชิราพะ-ชิ-ราเพชร 19อำนาจ เกียรติยศ
พณณกรพัน-นะ-กอนมีผิวพรรณสวย 23อำนาจ เกียรติยศ
พบพรพบ-พอนประสบกับสิ่งประเสริฐ 22อำนาจ เกียรติยศ
พมลพรยะ-มน-พอนคู่ที่ประเสริฐ 31อำนาจ เกียรติยศ
พรกรัณย์พอน-กะ-รันมีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ 43อำนาจ เกียรติยศ
พรจรัสพอน-จะ-หรัดพรอันประเสริฐ 33อำนาจ เกียรติยศ
พรฉวีพอน-ฉะ-หวีมีผิวพรรณประเสริฐ 30อำนาจ เกียรติยศ
พรญาณีพอน-ยา-นีมีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร 29อำนาจ เกียรติยศ
พรประภาพอน-ประ-พาแสงสว่างที่ดีงาม 24อำนาจ เกียรติยศ
พรปวีณ์พอน-ปะ-วีนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 41อำนาจ เกียรติยศ
พรพรรณพอน-พันผู้มีผิวพรรณดี 33อำนาจ เกียรติยศ
พรพิมลพอน-พิ-มนผู้ปราศจากมลทิน 35อำนาจ เกียรติยศ
พรภวิษย์พอน-พะ-วิดอนาคนอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ 44อำนาจ เกียรติยศ
พรยมลพอน-ยะ-มนเป็นคู่ที่ประเสริฐ 31อำนาจ เกียรติยศ
พรรณกรพัน-นะ-กอนผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี 26อำนาจ เกียรติยศ
พรรณปพรพัน-ปะ-พอนมีผิวพรรณประเสริฐ 35อำนาจ เกียรติยศ
พรรณพัชรพัน-นะ-พัดสีน้ำหรือประกายเพชร 39อำนาจ เกียรติยศ
พรรณภัคพัน-นะ-พักมีผิวพรรณงาม 30อำนาจ เกียรติยศ
พรรณรมณพัน-ระ-มนมีผิวพรรณน่ายินดี 35อำนาจ เกียรติยศ
พรรณรายพัน-นะ-รายงามผุดผ่อง 34อำนาจ เกียรติยศ
พรรณวรพัน-นะ-วอนมีผิวพรรณประเสริฐ 31อำนาจ เกียรติยศ
พรรณวิภาพัน-นะ-วิ-พามีผิวพรรณงาม 33อำนาจ เกียรติยศ
พรรณอรพัน-ออนมีผิวพรรณงาม 31อำนาจ เกียรติยศ
พรรณิภาพัน-นิ-พาผุดผ่องดั่งทองคำ 27อำนาจ เกียรติยศ
พรรณีพัน-นีผู้มีผิวงาม 28อำนาจ เกียรติยศ
พรรณเชษฐ์พัน-นะ-เชดพระพรหม 47อำนาจ เกียรติยศ
พรรษกรพัด-สะ-กอนสร้างฝน เมฆ 25อำนาจ เกียรติยศ
พรรษชลพัด-สะ-ชนน้ำฝน 28อำนาจ เกียรติยศ
พรรษวุฒิพัด-สะ-วุดความรู้อันประเสริฐ 34อำนาจ เกียรติยศ
พรลภัสพอน-ละ-พัดมีลาภอันประเสริฐ 30อำนาจ เกียรติยศ
พรวลัยพอน-วะ-ลัยกำไลอันประเสริฐ 36อำนาจ เกียรติยศ
พรสรวงพอน-สวงเป็นพรของสวรรค์ 31อำนาจ เกียรติยศ
พรสวรรค์พอน-สะ-หวันความสามารถพิเศษ, คุณสมบัติเด่นของคนมีมาแต่กำเนิด 46อำนาจ เกียรติยศ
พรสิริพอน-สิ-หริผู้ประเสริฐและน่ารัก 31อำนาจ เกียรติยศ
พรหมพิริยะพรม-พิ-ริ-ยะมีความเพียรประเสริฐ 54อำนาจ เกียรติยศ
พริมาพะ-ริ-มาประเสริฐ ดีเยี่ยม 22อำนาจ เกียรติยศ
พริษฐ์พะ-ริดประเสริฐสุด 38อำนาจ เกียรติยศ
พริสรพะ-ริด-สอนประเสริฐและเป็นใหญ่ 27อำนาจ เกียรติยศ
พร้อมพงศ์พร้อม-พงตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม 51อำนาจ เกียรติยศ
พฤกษ์พรึกต้นไม้ 23อำนาจ เกียรติยศ
พลชพะ-ลดผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ 16อำนาจ เกียรติยศ
พลชาพน-ละ-ชาเกิดแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ นางงามมีพลัง 17อำนาจ เกียรติยศ
พลัชพะ-ลัดเกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์ 20อำนาจ เกียรติยศ
พลัฎฐ์พะ-ลัดตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง 41อำนาจ เกียรติยศ
พลากรพะ-ลา-กอนบ่อเกิดแห่งกำลัง 20อำนาจ เกียรติยศ
พลิศพะ-ลิดจอมพลัง เจ้าแห่งพลัง 25อำนาจ เกียรติยศ
พลิศรพะ-ลิด-สอนยิ่งใหญ่ด้วยพลัง 29อำนาจ เกียรติยศ
พวงเพ็ญพวง-เพ็นเต็มพวง, เต็มช่อ 38อำนาจ เกียรติยศ
พศวีร์พด-สะ-วีอำนาจผู้กล้าหาญ ผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ 41อำนาจ เกียรติยศ
พศิกาพะ-สิ-กาผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย 21อำนาจ เกียรติยศ
พสิกาพะ-สิ-กาผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย 21อำนาจ เกียรติยศ
พสิษฐ์พะ-สิดดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด 41อำนาจ เกียรติยศ
พัชญาพัด-ชะ-ยาผู้รู้จักกรอบ 19อำนาจ เกียรติยศ
พัชยาพัด-ชะ-ยาคำพูดที่ออกไป 23อำนาจ เกียรติยศ
พัชรพรพัด-ชะ-ระ-พอนประเสริฐดุจเพชร 30อำนาจ เกียรติยศ
พัชรพรรณพัด-ชะ-ระ-พันงามดุจเพชร 39อำนาจ เกียรติยศ
พัชรพลพัด-ชะ-ระ-พนมีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร 32อำนาจ เกียรติยศ
พัชรมัยพัด-ชะ-ระ-ไมสำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร 35อำนาจ เกียรติยศ
พัชรวลัยพัด-ชะ-ระ-วะ-ไลกำไลเพชร 42อำนาจ เกียรติยศ
พัชรากรพัด-ชะ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งเพชร 24อำนาจ เกียรติยศ
พัชรางค์พัด-ชะ-รางผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรง 34อำนาจ เกียรติยศ
พัชรีพัด-ชะ-รีเพชร, ผู้ถือสายฟ้าคือ พระอินทร์ 25อำนาจ เกียรติยศ
พัชรียาพัด-ชะ-รี-ยาพระอินทร์ 34อำนาจ เกียรติยศ
พัชรีวรรณพัด-ชะ-รี-วันงามดุจเพชร 44อำนาจ เกียรติยศ
พัณณีพัน-นีคำอธิบาย 29อำนาจ เกียรติยศ
พัลลภพัน-ลบเป็นที่รัก 25อำนาจ เกียรติยศ
พัลลภาพัน-ละ-พาคนโปรด 26อำนาจ เกียรติยศ
พัสกรพัด-สะ-กอนผู้กระทำอำนาจ ผู้มีอำนาจ 24อำนาจ เกียรติยศ
พัสวีพัด-สะ-วีมีทรัพย์ 32อำนาจ เกียรติยศ
พาขวัญพา-ขวันนำสิริมงคลมาให้ 25อำนาจ เกียรติยศ
พาณิณีพา-นิ-นีนางละคร 30อำนาจ เกียรติยศ
พาณิภัคพา-นิ-พักมีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล 27อำนาจ เกียรติยศ
พาณีพา-นีเจ้าแห่งวาจา 21อำนาจ เกียรติยศ
พิจักขณาพิ-จัก-ขะ-นามีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง 31อำนาจ เกียรติยศ
พิจักษณ์พิ-จักมีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง 41อำนาจ เกียรติยศ
พิชชาพิด-ชาความรู้ 17อำนาจ เกียรติยศ
พิชชากรพิด-ชา-กอนบ่อเกิดแห่งความรู้ 22อำนาจ เกียรติยศ
พิชชาพรพิด-ชา-พอนมีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร 29อำนาจ เกียรติยศ
พิชชาภาพิด-ชา-พามีความรุ่งเรืองด้วยความรู้ 19อำนาจ เกียรติยศ
พิชชาอรพิด-ชา-ออนหญิงสาวผู้มีความรู้ 27อำนาจ เกียรติยศ
พิชญะพิด-ชะ-ยะนักปราชญ์ 22อำนาจ เกียรติยศ
พิชญาพิด-ชะ-ยานักปราชญ์ 19อำนาจ เกียรติยศ
พิชญาพรพิด-ชะ-ยา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 31อำนาจ เกียรติยศ
พิชญาภัคพิด-ชะ-ยา-พักนักปราชญ์ผู้โชคดี 28อำนาจ เกียรติยศ
พิชญาภาพิด-ชะ-ยา-พาแสงสว่างของนักปราชญ์ 21อำนาจ เกียรติยศ
พิชญาวีพิด-ชะ-ยา-วีนักปราชญ์ 32อำนาจ เกียรติยศ
พิชญ์พิดนักปราชญ์ 27อำนาจ เกียรติยศ
พิชญ์พงศ์พิด-พงตระกูลนักปราชญ์ 53อำนาจ เกียรติยศ
พิชยะพิด-ชะ-ยะชัยชนะ 26อำนาจ เกียรติยศ
พิชยาพิด-ชะ-ยาชัยชนะ 23อำนาจ เกียรติยศ
พิชาชาญพิด-ชา-ชานมีความชำนาญในวิชา 22อำนาจ เกียรติยศ
พิชาภพพิ-ชา-พบโลกแห่งความรู้หรือมีความรู้ 24อำนาจ เกียรติยศ
พิชามญชุ์พิ-ชา-มนผู้งดงามด้วยความรู้ 36อำนาจ เกียรติยศ
พิชเญศพิด-ชะ-เยดจอมปราชญ์ 27อำนาจ เกียรติยศ
พิชเยศพิด-ชะ-เยดเจ้าแห่งชัยชนะ 31อำนาจ เกียรติยศ
พิณพรพิน-พอนพิณที่ไพเราะ 29อำนาจ เกียรติยศ
พิพรรษพรพิ-พัด-พอนความเจริญอันประเสริฐ 44อำนาจ เกียรติยศ
พิภัชพิ-พัดการแจก แบ่ง (เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ 19อำนาจ เกียรติยศ
พิมพาพรพิม-พา-พอนมีรูปร่างงดงาม 38อำนาจ เกียรติยศ
พิมพิกาพิม-พิ-กาพระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม 31อำนาจ เกียรติยศ
พิมพิศาพิม-พิ-สาเจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม 37อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์พิมรูปร่าง แม่แบบ 34อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์ผกาพิม-ผะ-กาดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ, ผู้มีรูปร่างงาม 44อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์พจีพิม-พะ-จีมีคำพูดเป็นแบบอย่าง พูดดี 55อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์พรพิม-พอนแม่แบบที่ดี 46อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์พรรณพิม-พันมีรูปร่างงดงาม 55อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์พิกาพิม-พิ-กาพระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม 48อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์พิศาพิม-พิ-สาเจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม 54อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์ลภัสพิม-ละ-พัดมีลาภคือรูปงาม 52อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์วรีย์พิม-วะ-รีประเสริฐด้วยรูปร่าง 68อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์วลัญช์พิม-วะ-ลันมีลักษณะรูปงาม 65อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์วิภาพิม-วิ-พามีรัศมีรูปงามอันผ่องใส 46อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์วิมลพิม-วิ-มนรูปร่างไม่มีที่ติ 55อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์วิไลพิม-วิ-ไลรูปงาม 59อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์สุจีพิม-สุ-จีมีรูปงาม 55อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์สุภาพิม-สุ-พารูปงาม 44อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์อรพิม-ออนรูปงาม 44อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์อัปสรพิม-อับ-สอนรูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร 57อำนาจ เกียรติยศ
พิมลวรรณพิ-มน-วันมีผิวพรรณงดงามไม่มีที่ติ, ไม่มีมลทิน 42อำนาจ เกียรติยศ
พิมลศรีพิ-มน-สีบริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ 41อำนาจ เกียรติยศ
พิมลแขพิ-มล-แขจันทร์กระจ่าง 27อำนาจ เกียรติยศ
พิรชัชพิ-ระ-ชัดนักรบผู้กล้า 24อำนาจ เกียรติยศ
พิรญาณ์พิ-ระ-ยามีความรู้อันกล้าหาญ 35อำนาจ เกียรติยศ
พิรภพพิ-ระ-พบภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า 25อำนาจ เกียรติยศ
พิรัชย์พิ-รัดชัยชนะของวีรบุรุษ 39อำนาจ เกียรติยศ
พิรัลพิ-รันหายาก งาม โปร่งบาง 26อำนาจ เกียรติยศ
พิราวรรณพิ-รา-วันผู้กล่าที่น่าสรรเสริญ 36อำนาจ เกียรติยศ
พิราอรพิ-รา-ออนหญิงสาวผู้กล้าหาญ 27อำนาจ เกียรติยศ
พิริยกรพิ-ริ-ยา-กอนสร้างความเพียร มีความเพียร 33อำนาจ เกียรติยศ
พิลาวรรณพิ-ลา-วันงดงาม 38อำนาจ เกียรติยศ
พิศมัยพิ-สะ-หมัยน่าชิดชวนชม 36อำนาจ เกียรติยศ
พิศลยาพิ-สน-ละ-ยาผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน 34อำนาจ เกียรติยศ
พิศลย์พิ-สนผู้ปราศจากความทุกข์ร้อน 42อำนาจ เกียรติยศ
พิษณุวัชร์พิด-สะ-นุ-วัดเพชรของพระวิษณุ 47อำนาจ เกียรติยศ
พิสชาพิด-สะ-ชาดอกบัว 22อำนาจ เกียรติยศ
พิสัชพิ-สัดเสียสละ สละทิ้ง 25อำนาจ เกียรติยศ
พิสิษฐ์พิ-สิดดีเลิศ มั่งมีที่สุด 45อำนาจ เกียรติยศ
พิเชษฐพิ-เชดประเสริฐที่สุด 29อำนาจ เกียรติยศ
พิโมกข์พิ-โมกหลุดพ้น 33อำนาจ เกียรติยศ
พิไลพรรณพิ-ไล-พันมีผิวงาม 48อำนาจ เกียรติยศ
พิไลวรรณพิ-ไล-วันมีผิวงาม 46อำนาจ เกียรติยศ
พีรชยาพี-ระ-ชะ-ยาชัยชนะของผู้กล้าหาญ 30อำนาจ เกียรติยศ
พีรณัฐพี-ระ-นัดปราชญ์ผู้กล้าหาญ 37อำนาจ เกียรติยศ
พีรพลพี-ระ-พนมีพลังกล้าหาญ 33อำนาจ เกียรติยศ
พีรพุฒิพี-ระ-พุดนักรบผู้มีความเข้มแข็ง 35อำนาจ เกียรติยศ
พีรภาสพี-ระ-พาดนักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง 28อำนาจ เกียรติยศ
พีรยชพี-ระ-ยดเกิดมาเพื่อความกล้าหาญ 29อำนาจ เกียรติยศ
พีรยาพี-ระ-ยาความเพียร 28อำนาจ เกียรติยศ
พีรยากรพี-ระ-ยา-กอนมือที่มีความเพียรมานะ 33อำนาจ เกียรติยศ
พีรวัสพี-ระ-วัดอำนาจของวีรบุรุษ 36อำนาจ เกียรติยศ
พีรวิชญ์พี-ระ-วิดนักปราชญ์ผู้กล้าหาญ 44อำนาจ เกียรติยศ
พีรศุภพี-ระ-สุบผู้กล้าหาญและดีงาม 28อำนาจ เกียรติยศ
พีรัชพี-รัดลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า 25อำนาจ เกียรติยศ
พีรัชชัยพี-รัด-ไชเกิดจากผู้กล้า ลูกวีรบุรุษ 39อำนาจ เกียรติยศ
พีโชบลพี-โช-บลพืชบัว หน่อบัว 29อำนาจ เกียรติยศ
พุฒิพงศ์พุด-ทิ-พงเชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ 42อำนาจ เกียรติยศ
พุฒิพรพุด-ทิ-พอนผู้มั่งคั่งและประเสริฐ 28อำนาจ เกียรติยศ
พุฒิสรรค์พุด-ทิ-สันสร้างความเจริญ 44อำนาจ เกียรติยศ
เพชรีเพ็ด-ชะ-รีเพชร 23อำนาจ เกียรติยศ
เพียงขวัญเพียง-ขวันมีขวัญเพียงพอ 43อำนาจ เกียรติยศ
เพ็ญชีพเพ็น-ชีบมีชีวิตอันเต็มเปี่ยม มีชีวิตอันสมบูรณ์ 39อำนาจ เกียรติยศ
เพ็ญประภาเพ็น-ประ-พาแสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง 34อำนาจ เกียรติยศ
เพ็ญพรเพ็น-พอนพระจันทร็เต็มดวง 34อำนาจ เกียรติยศ
เพ็ญพิชชาเพ็น-พิด-ชาเต็มไปด้วยความรู้ 39อำนาจ เกียรติยศ
เพ็ญภาสเพ็น-พาดเต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์ 31อำนาจ เกียรติยศ
เพ็ญสิริเพ็น-สิ-หริผู้เต็มไปด้วยความเป็นมงคล 41อำนาจ เกียรติยศ
เพ็ญแขเพ็น-แขพระจันทร์เต็มดวง 26อำนาจ เกียรติยศ
เพ็ญโภคัยเพ็น-โพ-ไคเต็มไปด้วยทรัพย์สิน 43อำนาจ เกียรติยศ
แพรพิไลแพร-พิ-ไลแพรงาม 41อำนาจ เกียรติยศ
แพรวรุ่งแพรว-รุ่งสว่างไสวแพรวพราว 28อำนาจ เกียรติยศ
แพรใจแพร-ใจจิตใจงาม 26อำนาจ เกียรติยศ
แพร่พิไลแพร-พิ-ไลแพรงาม 42อำนาจ เกียรติยศ
ไพรัลย์ไพ-รันความโปร่งบาง หายาก 48อำนาจ เกียรติยศ
ภคพรพะ-คะ-พอนมีโชคเป็นพร 17อำนาจ เกียรติยศ
ภณพนพูดหรือกล่าว 6อำนาจ เกียรติยศ
ภพสรรค์พบ-สันสร้างภพ สร้างโลก 37อำนาจ เกียรติยศ
ภรณีพะ-ระ-นีหญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี 17อำนาจ เกียรติยศ
ภรัณยาพะ-รัน-ยาการบำรุงเลี้ยง กากรอุปถัมภ์ค้ำจุน 23อำนาจ เกียรติยศ
ภรัณยูพะ-รัน-ยูผู้ปกป้อง, ผู้คุ้มครอง, พระอาทิตย์ 24อำนาจ เกียรติยศ
ภวิกาพะ-วิ-กามีความเจริญ 13อำนาจ เกียรติยศ
ภวิลพะ-วินความเป็นอยู่ ดำรงอยู่ตลอดกาล 17อำนาจ เกียรติยศ
ภวิศพะ-วิดผู้เป็นใหญ่ในโลก 18อำนาจ เกียรติยศ
ภวิษย์พรพะ-วิด-พอนพรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า 44อำนาจ เกียรติยศ
ภัคจิราพัก-คะ-จิ-รามีโชคดีนาน มีสิริมงคลมาก 24อำนาจ เกียรติยศ
ภัคพลพัก-คะ-พนมีโชคเป็นพลัง 23อำนาจ เกียรติยศ
ภัควลัญชญ์พัก-วะ-ลันลักษณะผู้มีโชค 44อำนาจ เกียรติยศ
ภัณฑิราพัน-ทิ-รามีลาภ มีความสุข 22อำนาจ เกียรติยศ
ภัณฑิลาพัน-ทิ-ลามีลาภ มีความสุข 24อำนาจ เกียรติยศ
ภัสสรพัด-สอนรัศมีเรืองรอง 23อำนาจ เกียรติยศ
ภากรพา-กอนผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์ 7อำนาจ เกียรติยศ
ภาณุพงศ์พา-นุ-พงเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ 34อำนาจ เกียรติยศ
ภาณุวิชญ์พา-นุ-วิดนักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์ 33อำนาจ เกียรติยศ
ภาพิมลพา-พิ-มนรัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง 25อำนาจ เกียรติยศ
ภามพามเดช 7อำนาจ เกียรติยศ
ภารวีพะ-ระ-วีชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์ 19อำนาจ เกียรติยศ
ภาสกรพาด-สะ-กอนผู้ทำให้สว่าง, พระอาทิตย์ 14อำนาจ เกียรติยศ
ภาสพรรณพาด-สะ-พันมีผิวพรรณงาม 30อำนาจ เกียรติยศ
ภาสวรพาด-สะ-วอนผู้มีรัศมีประเสริฐ พระอาทิตย์ 19อำนาจ เกียรติยศ
ภาสวิชญ์พาด-สะ-วิดนักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 34อำนาจ เกียรติยศ
ภิญญาพัชญ์พิน-ยา-พัดผู้มีปัญญารู้ในกรอบ 41อำนาจ เกียรติยศ
ภิญญามาศพิน-ยา-มาดเจริญรุ่งเรือง, สมบูรณ์ 27อำนาจ เกียรติยศ
ภิรมณพิ-ระ-มนยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง 19อำนาจ เกียรติยศ
ภิรัญญาพิ-รัน-ยาปัญญายิ่ง 22อำนาจ เกียรติยศ
ภีมพลพี-มะ-พนมีพลังน่าเกรงขาม 27อำนาจ เกียรติยศ
ภีมพศพี-มะ-พดมีอำนาจน่าเกรงขาม 28อำนาจ เกียรติยศ
ภุชงค์พุ-ชงงู, นาค 19อำนาจ เกียรติยศ
ภุชิสส์พุ-ชิดผู้เป็นไท อิสระ 31อำนาจ เกียรติยศ
ภูมิพูมแผ่นดิน 12อำนาจ เกียรติยศ
ภูมิรพีพูม-ระ-พีผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน 31อำนาจ เกียรติยศ
ภูริชพู-ริดแผ่นดิน 13อำนาจ เกียรติยศ
ภูริชญาพู-ริ-ชะ-ยามีปัญญา นักปราชญ์ 18อำนาจ เกียรติยศ
ภูริณัฐพู-นิ-รัดนักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง 29อำนาจ เกียรติยศ
ภูรีพู-รีแผ่นดิน ปัญญากว้างไกล 14อำนาจ เกียรติยศ
ภูวิศพู-วิดผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 20อำนาจ เกียรติยศ
ภูษณิศาพู-สะ-นิ-สาเจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ 24อำนาจ เกียรติยศ
ภูเบศวร์พู-เบดพระราชาผู้เป็นใหญ่ 33อำนาจ เกียรติยศ
ภูเมศพู-เมดผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 17อำนาจ เกียรติยศ
มงคลชัยมง-คน-ไชชัยชนะที่ดีงาม 31อำนาจ เกียรติยศ
มงคลฤกษ์มง-คน-เริกฤกษ์ดี, คราวหรือเวลาดี 32อำนาจ เกียรติยศ
มณฑมาฑมน-ทะ-มาดศาลา, พลับพลา 22อำนาจ เกียรติยศ
มณฑาวรรณมน-ทา-วันสุราดี, สีสุรา 33อำนาจ เกียรติยศ
มณิการ์มะ-นิ-กาช่างแก้ว 29อำนาจ เกียรติยศ
มณิภามะ-นิ-พาแววมณี ประกายแก้ว 16อำนาจ เกียรติยศ
มณิสรมะ-นิ-สอนสร้อยคอ 25อำนาจ เกียรติยศ
มณีมณฑ์มะ-นี-มนเครื่องประดับคือแก้วมณี 39อำนาจ เกียรติยศ
มณีมัญชุ์มะ-นี-มันหีบแก้วมณี 42อำนาจ เกียรติยศ
มณีมาลามะ-นี-มา-ลามณีประดับคอ สร้อยคอ 30อำนาจ เกียรติยศ
มณีวรรณมะ-นี-วันแก้วมณีที่สวยงาม 36อำนาจ เกียรติยศ
มยุรีมะ-ยุ-รีนกยูง 25อำนาจ เกียรติยศ
มยุเรศมะ-ยุ-เรดพญานกยูง 27อำนาจ เกียรติยศ
มะลิมะ-ลิดอกมะลิ 19อำนาจ เกียรติยศ
มะลิวัลย์มะ-ลิ-วันทำให้ดีใจ 52อำนาจ เกียรติยศ
มะลุลีมะ-ลุ-ลีดอกไม้ชนิดหนึ่ง 29อำนาจ เกียรติยศ
มัญชรีมัน-ชะ-รีก้านดอกไม้ 26อำนาจ เกียรติยศ
มัญชิษฐามัน-ชิด-ถาต้นคำ ฝาง 33อำนาจ เกียรติยศ
มัญชุพรมัน-ชุ-พอนงามและประเสริฐ 28อำนาจ เกียรติยศ
มัญชุภามัน-ชุ-พารัศมีอันงาม 18อำนาจ เกียรติยศ
มัญชุสามัน-ชุ-สาหีบสมบัติ 24อำนาจ เกียรติยศ
มัณยาภามัน-ยา-พาแสงแห่งแก้วมณี ประกายแก้ว 25อำนาจ เกียรติยศ
มัลลิกามัน-ลิ-กาดอกมะลิ 27อำนาจ เกียรติยศ
มายาวีมา-ยา-วีผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น 28อำนาจ เกียรติยศ
มาลีวัลย์มา-ลี-วันเถาดอกไม้, ดอกไม้เถา 52อำนาจ เกียรติยศ
มิ่งกมลมิ่ง-กะ-มนมิ่งขวัญแห่งดวงใจ 24อำนาจ เกียรติยศ
มิ่งพรมิ่ง-พอนมิ่งขวัญประเสริฐ 24อำนาจ เกียรติยศ
มุขพลมุ-ขะ-พนผู้มีกำลังมาก 22อำนาจ เกียรติยศ
เมษราศีเมด-รา-สีเกิดราศีเมษ 30อำนาจ เกียรติยศ
โมกข์โมกผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น 21อำนาจ เกียรติยศ
ยงยศยง-ยดมียศยั่งยืนนาน 25ความสุข ความสวยความงาม
ยงสุขยง-สุกมีสุขยั่งยืน 20ความสุข ความสวยความงาม
ยชญ์ยดการบูชา การให้เกียรติ 23ความสุข ความสวยความงาม
ยมลยะ-มนคู่ 19ความสุข ความสวยความงาม
ยมลพรยะ-มน-พอนคู่ที่ประเสริฐ 31ความสุข ความสวยความงาม
ยวิษฐายะ-วิด-ถาเยาว์วัย น้องสุดท้อง 32ความสุข ความสวยความงาม
ยศกรยด-สะ-กอนผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ 20ความสุข ความสวยความงาม
ยศพรยด-สะ-พอนมียศอันประเสริฐ 27ความสุข ความสวยความงาม
ยศพลยด-สะ-พนมียศและมีพลัง 29ความสุข ความสวยความงาม
ยศวรยด-สะ-วอนมียศอันประเสริฐ 25ความสุข ความสวยความงาม
ยศวริศยด-วะ-ริดผู้เลิศด้วยยศ 36ความสุข ความสวยความงาม
ยศสมบูรณ์ยด-สม-บูนว่าเต็มเปี่ยมด้วยยศ 49ความสุข ความสวยความงาม
ยิษฐายิด-ถาผู้ที่เขาบูชา 26ความสุข ความสวยความงาม
ยิ่งคุณยิ่ง-คุนมีคุณยิ่ง 25ความสุข ความสวยความงาม
เยาวเรศเยา-วะ-เรดหญิงสาวสวย,นางกษัตริย์ 30ความสุข ความสวยความงาม
รจเรขรด-จะ-เรกการขีดเขียน 18ความสุข ความสวยความงาม
รณกรรน-นะ-กอนการรบ นักรบ 14ความสุข ความสวยความงาม
รณชัชรน-นะ-ชัดทหารในสนามรบ 17ความสุข ความสวยความงาม
รณพรรน-นะ-พอนมีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเพราะ 21ความสุข ความสวยความงาม
รณพีร์รน-นะ-พีวีรบุรุษในสนามรบ 37ความสุข ความสวยความงาม
รณวรรน-นะ-วอนประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ 19ความสุข ความสวยความงาม
รพีพงศ์ระ– พี-พง สกุลแห่งพระอาทิตย์ 45ความสุข ความสวยความงาม
รมณมะ-มนยินดี รื่นเริง ความสุข 14ความสุข ความสวยความงาม
รมณีรม-มะ-นีสตรีน่าพึงพอใจ 21ความสุข ความสวยความงาม
รมณีย์รม-มะ-นีต้องอารมณ์ งาม 38ความสุข ความสวยความงาม
รมยกรรม-ยะ-กอนสร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข 22ความสุข ความสวยความงาม
รมย์รมน่ารื่นรมย์ 26ความสุข ความสวยความงาม
รมย์ชลีรม-ชะ-ลีมีความรุ่งเรืองอย่างน่ารื่นรมย์ 41ความสุข ความสวยความงาม
รมย์รุจีรม-รุ-จีงามน่าพึงพอใจ 44ความสุข ความสวยความงาม
รมัณยาระ-มัน-ยาน่ารื่นรมย์ยิ่ง 27ความสุข ความสวยความงาม
รมัยระ-มัยมีเสน่ห์ น่ายินดี 21ความสุข ความสวยความงาม
รยาระ-ยากระแสน้ำ หรือความเร็ว 13ความสุข ความสวยความงาม
รวิชาระ-วิ-ชาลูกพระอาทิตย์ 17ความสุข ความสวยความงาม
รวิพรระ-วิ-พอนประเสริฐดุจพระอาทิตย์ 26ความสุข ความสวยความงาม
รวิพลระ-วิ-พนมีกำลังดุจพระอาทิตย์ 28ความสุข ความสวยความงาม
รวิภาระ-วิ-พาแสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ 16ความสุข ความสวยความงาม
รวิภาสระ-วิ-พาดแสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ 23ความสุข ความสวยความงาม
รวิสราระ-วิ-สะ-ราเป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์ 26ความสุข ความสวยความงาม
รสกรรด-สะ-กอนผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม 16ความสุข ความสวยความงาม
รสิการะ-สิ-กาผู้มีรส มีรสนิยม ผู้ซาบซึ้งในรสกวี 17ความสุข ความสวยความงาม
ระยาระ-ยากระแสน้ำ หรือความเร็ว 17ความสุข ความสวยความงาม
รักษณาลีรัก-สะ-นา-ลีมีเพื่อนหญิงคุ้มครอง มีเพื่อนดี 32ความสุข ความสวยความงาม
รักษิณารัก-สิ-นาคุ้มครอง 23ความสุข ความสวยความงาม
รัชพลรัด-ชะ-พนเป็นกำลังของประเทศ 24ความสุข ความสวยความงาม
รัฏฐพิชญ์รัด-ถะ-พิดเมืองนักปราชญ์ 53ความสุข ความสวยความงาม
รามิลรา-มินกามเทพ 20ความสุข ความสวยความงาม
ราเมศรา-เมดพระราม 19ความสุข ความสวยความงาม
ราเมศวร์รา-เมดพระรามผู้ยิ่งใหญ่ 38ความสุข ความสวยความงาม
รุจรุดรุ่งเรือง สว่าง 11ความสุข ความสวยความงาม
รุจยารุด-จะ-ยาน่ารัก 20ความสุข ความสวยความงาม
รุจรวีรุด-ระ-วีสว่างดุจพระอาทิตย์ 28ความสุข ความสวยความงาม
รุจาภารุ-จา-พามีรัศมีเรืองรอง ผู้รุ่งเรืองยิ่ง 14ความสุข ความสวยความงาม
รุจิการุ-จิ-กามีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ 17ความสุข ความสวยความงาม
รุจิภารุ-จิ-พามีความงาม มีความพอใจ 17ความสุข ความสวยความงาม
รุจิภาสรุ-จิ-พาดแสงส่วางอันงดงาม รุ่งเรืองยิ่ง 24ความสุข ความสวยความงาม
รุจิรางค์รุ-จิ-รางมีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง 35ความสุข ความสวยความงาม
รุจิราพรรุ-จิ-รา-พอนรุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ 32ความสุข ความสวยความงาม
รุจิษยารุ-จิ-สะ-ยารุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก 28ความสุข ความสวยความงาม
รุจิสรรค์รุ-จิ-สันสร้างความงาม 43ความสุข ความสวยความงาม
รุจิสารุ-จิ-สาเจ้าแห่งความงาม มีเสน่ห์ยิ่ง 23ความสุข ความสวยความงาม
รุณฑิการุน-ดิ-กากรณีประตู 19ความสุข ความสวยความงาม
รุ่งภพรุ่ง-พบโลกสว่าง ทำให้โลกรุ่งเรือง 17ความสุข ความสวยความงาม
รุ่งรุจรุ่ง-รุดรุ่งโรจน์ สว่างไสว 19ความสุข ความสวยความงาม
รุ่งรุจีรุ่ง-รุ-จีเริ่มรุ่งเรือง 26ความสุข ความสวยความงาม
รุ่งวิกรัยรุ่ง-วิ-ไกรค้าขายเจริญ 35ความสุข ความสวยความงาม
รุ่งวิภารุ่ง-วิ-พารัสมีสว่าง 20ความสุข ความสวยความงาม
รุ้งพรายรุ้ง-พรายสีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา 30ความสุข ความสวยความงาม
รเณศระ-เนดจอมทัพ เจ้าแห่งการรบ 18ความสุข ความสวยความงาม
รเมศระ-เมดริ่นรมย์ ยินดี ชอบใจ 18ความสุข ความสวยความงาม
เรณุกาเร-นุ-กานามมารดาปรศุราม 14ความสุข ความสวยความงาม
เรืองรำไพเรือง-รำ-ไพพระอาทิตย์เรืองรอง 43ความสุข ความสวยความงาม
ลภัสละ-พัดสมบัติ, ลาภ 18ความสุข ความสวยความงาม
ลักขิกาลัก-ขิ-กาสตรีผู้มีบุญวาสนา 19ความสุข ความสวยความงาม
ลักษณพรลัก-สะ-หนะ-พอนผู้มีลักษณะประเสริฐ 32ความสุข ความสวยความงาม
ลักษณารีย์ลัก-สะ-นา-รีมีลักษณะประเสริฐ 49ความสุข ความสวยความงาม
ลักษิกาลัก-สิ-กาสตรีผู้มีบุญวาสนา 21ความสุข ความสวยความงาม
ลัญฉกรลัด-ฉะ-กอนตราที่ใช้ตีหรือประทับ 24ความสุข ความสวยความงาม
ลัฏฐิกาลัด-ถิ-กาลำต้น,ไม้เท้า 34ความสุข ความสวยความงาม
ลาภิศลา-พิดเจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก 19ความสุข ความสวยความงาม
ลิปิการ์ลิ-ปิ-กาสร้างอักษร นักเขียน 31ความสุข ความสวยความงาม
ลูกขวัญลูก-ขวัญลูกคนที่รักมากที่สุด 25ความสุข ความสวยความงาม
เลิศพิสิฐเลิด-พิ-สิดประเสริฐอย่างยิ่ง 51ความสุข ความสวยความงาม
วชิรญาณ์วะ-ชิ-ระ-ยามีความรู้เฉียบคมดุจเพชร 35ความสุข ความสวยความงาม
วชิราภรณ์วะ-ชิ-รา-พอนเครื่องประดับเพชร 36ความสุข ความสวยความงาม
วณิชชาวะ-นิด-ชาการค้าขาย 20ความสุข ความสวยความงาม
วรกมลวอ-ระ-กะ-มนมีใจประเสริฐ 22ความสุข ความสวยความงาม
วรงค์วะ-รงส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ 25ความสุข ความสวยความงาม
วรชัยวอ-ระ-ไชมีชัยชนะอันประเสริฐ, ชัยชนะดี 24ความสุข ความสวยความงาม
วรณวะ-รนป้อง กำแพง การป้องกันภัย 15ความสุข ความสวยความงาม
วรณิกาวอ-ระ-นิ-กาผู้เขียน เสมียน 21ความสุข ความสวยความงาม
วรบรรณวอ-ระ-บันประเสริฐด้านหนังสือ ผู้ฉลาด 25ความสุข ความสวยความงาม
วรปรัชญ์วอ-ระ-ปรัดนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 35ความสุข ความสวยความงาม
วรปรีย์วอ-ระ-ปรีประเสริฐและเป็นที่รัก 40ความสุข ความสวยความงาม
วรพงศ์วอ-ระ-พงมีตระกูลดี 36ความสุข ความสวยความงาม
วรพรรณวอ-ระ-พันผิวพรรณมีประกาย 31ความสุข ความสวยความงาม
วรพลวอ-ระ-พนมีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ 24ความสุข ความสวยความงาม
วรพิชชาวอ-ระ-พิด-ชามีความรู้ประเสริฐ 27ความสุข ความสวยความงาม
วรภพวอ-ระ-พบมีภพประเสริฐ เกิดมาดี 19ความสุข ความสวยความงาม
วรภาสวอ-ระ-พาดแสงสว่างอันประเสริฐ 19ความสุข ความสวยความงาม
วรยศวอ-ระ-ยดมียศอันประเสริฐ 25ความสุข ความสวยความงาม
วรรณกรวัน-นะ-กอนผิวพรรณผ่องใส 24ความสุข ความสวยความงาม
วรรณพรวัน-นะ-พอนมีผิวพรรณประเสริฐ 31ความสุข ความสวยความงาม
วรรณลภย์วัน-ลบได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง 43ความสุข ความสวยความงาม
วรรณวรวัน-นะ-วอนผิวพรรณอันประเสริฐ 29ความสุข ความสวยความงาม
วรรณวลีวัน-วะ-ลีหนังสือหรือตำรา 38ความสุข ความสวยความงาม
วรรณวิภาวัน-วิ-พาแสงสว่างอันงดงาม 31ความสุข ความสวยความงาม
วรรณาฎวัน-นาดผู้ขับร้อง 25ความสุข ความสวยความงาม
วรรณิกวัน-นิกผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน 24ความสุข ความสวยความงาม
วรรณิกาวัน-นิ-กาผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน 25ความสุข ความสวยความงาม
วรรณิศาวัน-นิ-สาผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ 31ความสุข ความสวยความงาม
วรรณเลขาวัน-เล-ขาดินสอพอง 30ความสุข ความสวยความงาม
วรรษชลวัน-สะ-ชนน้ำฝน 26ความสุข ความสวยความงาม
วรลภย์วอ-ระ-ลบผู้มีลาภอันประเสริฐ 34ความสุข ความสวยความงาม
วรวรรณวอ-ระ-วันว่าผิวพรรณประเสริฐ 29ความสุข ความสวยความงาม
วรวลัญช์วอ-ระ-วะ-นันผู้มีลักษณะอันประเสริฐ 41ความสุข ความสวยความงาม
วรวัชวอ-ระ-วัดมีความรู้อันประเสริฐ 22ความสุข ความสวยความงาม
วรวิชวอ-ระ-วิดมีความรู้อันประเสริฐ 22ความสุข ความสวยความงาม
วรวิบูลวอ-ระ-วิ-บูนเต็มไปด้วยความดีงาม 30ความสุข ความสวยความงาม
วรวุฒิวอ-ระ-วุดมีความประเสริฐและความเจริญ 24ความสุข ความสวยความงาม
วรสรณ์วอ-ระ-สอนที่พึ่งอันประเสริฐ 35ความสุข ความสวยความงาม
วรัชญ์วะ-รัดผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ 29ความสุข ความสวยความงาม
วรัชยาวะ-รัด-ชะ-ยามีชัยชนะอันประเสริฐ 25ความสุข ความสวยความงาม
วรัญชลีวะ-รัน-ชะ-ลีการกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง 33ความสุข ความสวยความงาม
วรัญญาวะ-รัน-ยาผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ 23ความสุข ความสวยความงาม
วรัญญูวะ-รัน-ยูผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ 24ความสุข ความสวยความงาม
วรัมพรวะ-รำ-พอนประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม 31ความสุข ความสวยความงาม
วรัสยาวะ-รัด-สะ-ยาความปรารถนา 30ความสุข ความสวยความงาม
วรากรวะ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ 16ความสุข ความสวยความงาม
วราภรณ์วะ-รา-พอนเครื่องประดับที่ประเสริฐ 30ความสุข ความสวยความงาม
วรายุสวะ-รา-ยุดผู้มีอายุอันประเสริฐ 27ความสุข ความสวยความงาม
วรารมย์วะ-รา-รมมีความรื่นรมย์อันประเสริฐ 37ความสุข ความสวยความงาม
วราลีวะ-รา-ลีพระจันทร์ 24ความสุข ความสวยความงาม
วราศัยวะ-รา-ไสมีที่พึ่งอันประเสริฐ 30ความสุข ความสวยความงาม
วริยงค์วะ-ริ-ยงผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ 37ความสุข ความสวยความงาม
วริยาวะ-ริ-ยาผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก 23ความสุข ความสวยความงาม
วริศวะ-ริดประเสริฐและเป็นใหญ่ 21ความสุข ความสวยความงาม
วริศราวะ-ริด-สะ-ราผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 26ความสุข ความสวยความงาม
วริษวะ-ริดฝน 18ความสุข ความสวยความงาม
วริษฐาวะ-ริด-ถาดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง 28ความสุข ความสวยความงาม
วริษาวะ-ริ-สาฤดูฝน 19ความสุข ความสวยความงาม
วรียะวะ-รี-ยะประเสริฐสุด, สุดที่รัก 29ความสุข ความสวยความงาม
วรีวรรณวะ-รี-วันผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว 36ความสุข ความสวยความงาม
วรุณพรวะ-รุน-พอนพรจากสวรรค์ 28ความสุข ความสวยความงาม
วรุณยุพาวะ-รุน-ยุ-พาหญิงจากสรวงสวรรค์ 34ความสุข ความสวยความงาม
วลัชวะ-ลัดปลา 18ความสุข ความสวยความงาม
วลัยกรวะ-ไล-กอนทองกร 29ความสุข ความสวยความงาม
วลัยพรวะ-ไล-พอนกำไลที่งดงาม 36ความสุข ความสวยความงาม
วลัยพรรณวะ-ไล-พันสีแห่งกำไล 45ความสุข ความสวยความงาม
วลัยวรรณวะ-ไล-วันสีแห่งกำไล 43ความสุข ความสวยความงาม
วสภะวะ-สะ-พะผู้ประเสริฐ 18ความสุข ความสวยความงาม
วสิพรวะ-สิ-พอนมีความสามารถดังที่ตั้งใจ 29ความสุข ความสวยความงาม
วสิษฐ์พลวะ-สิด-พนผู้มีกำลังเยี่ยม 53ความสุข ความสวยความงาม
วสุวะ-สุสมบัติ 14ความสุข ความสวยความงาม
วสุพรวะ-สุ-พอนสมบัติที่ได้มาตามประสงค์ 26ความสุข ความสวยความงาม
วสุพลวะ-สุ-พนมีพลังคือทรัพย์ เศรษฐี 28ความสุข ความสวยความงาม
วสุรมย์วะ-สุ-รมมีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์ 40ความสุข ความสวยความงาม
วสุวีวะ-สุ-วีผู้มีทรัพย์ 27ความสุข ความสวยความงาม
วัชพลวัด-ชะ-พนพูดดี พูดเก่ง 26ความสุข ความสวยความงาม
วัชรพรรณวัด-ชะ-ระ-พันเพชรที่งดงาม 37ความสุข ความสวยความงาม
วัชรพลวัด-ชะ-ระ-พนพลังแข็งแกร่งดุจเพชร 30ความสุข ความสวยความงาม
วัชรมัยวัด-ชะ-ระ-ไมแข็งดุจเพชร 33ความสุข ความสวยความงาม
วัชรวรรณวัด-ชะ-ระ-วันเพชรที่งดงาม 35ความสุข ความสวยความงาม
วัชรากรวัด-ชะ-รา-กอนขุมทรัพย์ 22ความสุข ความสวยความงาม
วัชราภรณ์วัด-ชะ-รา-พอนเครื่องประดับเพชร 36ความสุข ความสวยความงาม
วัชริศวัด-ชะ-ริดเจ้าแห่งเพชร เจ้าแห่งสายฟ้า 27ความสุข ความสวยความงาม
วัชรีพรวัด-ชะ-รี-พอนพระอินทร์ 35ความสุข ความสวยความงาม
วัชรียาวัด-ชะ-รี-ยาเพชร 32ความสุข ความสวยความงาม
วัชรีวรรณวัด-ชะ-รี-วันผิดพรรณงดงามประดุจเพชร 42ความสุข ความสวยความงาม
วัชสัณห์วัด-ชะ-สันมีคำพูดไพเราะ 42ความสุข ความสวยความงาม
วัลลภวัน-ลบคนโปรด ,คนรัก 23ความสุข ความสวยความงาม
วัลลภาวัน-ละ-พาหญิงผู้เป็นที่รัก 24ความสุข ความสวยความงาม
วัศพลวัด-สะ-พนมีพลังเป็นอำนาจ มีอำนาจเป็นพลัง 31ความสุข ความสวยความงาม
วัศยาวัด-สะ-ยาเชื่อฟัง 26ความสุข ความสวยความงาม
วารุณอรวา-รุน-ออนหญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้ 27ความสุข ความสวยความงาม
วารุณีวา-รุ-นีเทวีแห่งเหล้า, เหล้า 24ความสุข ความสวยความงาม
วิกรมวิ-กรมพากเพียร ความห้าวหาญ 20ความสุข ความสวยความงาม
วิชชากรวิด-ชา-กอนสร้างความรู้ 20ความสุข ความสวยความงาม
วิชชาบูรณ์วิด-ชา-บูนเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ 37ความสุข ความสวยความงาม
วิชชาพรวิ-ชา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ, ความรู้อันประเสริฐ 27ความสุข ความสวยความงาม
วิชชุกรวิด-ชุ-กอนแสงสายฟ้า 20ความสุข ความสวยความงาม
วิชญะวิด-ชะ-ยะนักปราชญ์ 20ความสุข ความสวยความงาม
วิชญาพรวิด-ชะ-ยา-พอนผู้รู้แจ้ง ผู้ฉลาด 29ความสุข ความสวยความงาม
วิชญ์วิดผู้รู้ นักปราชญ์ 25ความสุข ความสวยความงาม
วิชญ์พลวิด-ชะ-พนกำลังของนักปราชญ์ นักปราชญ์ที่มีพลัง 39ความสุข ความสวยความงาม
วิชญ์ภาสวิด-ชะ-พาดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 34ความสุข ความสวยความงาม
วิชยาวิ-ชะ-ยาชัยชนะ 21ความสุข ความสวยความงาม
วิชามัยวิ-ชา-ไมสำเร็จได้ด้วยความรู้ 30ความสุข ความสวยความงาม
วิชาวิมลวิ-ชา-วิ-มนมีความรู้หามลทินมิได้ ไร้ความมัวหมองเพราะความรู้ 34ความสุข ความสวยความงาม
วิญญูวิน-ยูผู้รู้แจ้ง 20ความสุข ความสวยความงาม
วิปัศย์วิ-ปัดเห็นแจ้ง มีความรู้ 40ความสุข ความสวยความงาม
วิปุลาวิ-ปุ-ลาไพศาล ลึกซึ้ง กว้างขวาง 20ความสุข ความสวยความงาม
วิพุชวิ-พุดนักปราชญ์ 21ความสุข ความสวยความงาม
วิภพวิ-พบทรัพย์สมบัติ ความเจริญ 19ความสุข ความสวยความงาม
วิภวาวิ-พะ-วาทรัพย์สิน 18ความสุข ความสวยความงาม
วิภาณีวิ-พา-นีพูดจาไพเราะ 24ความสุข ความสวยความงาม
วิภาพรวิ-พา-พอนมีความงดงามเป็นเลิศ 24ความสุข ความสวยความงาม
วิภาวัสวิ-พา-วัดพระอาทิตย์ 29ความสุข ความสวยความงาม
วิภาวีวิ-พา-วีผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม 25ความสุข ความสวยความงาม
วิภาสวิ-พาดแสงสว่าง ความรุ่งโรจน์ 19ความสุข ความสวยความงาม
วิภูวิ-พูผู้เป็นเจ้า 13ความสุข ความสวยความงาม
วิมพ์วิภาวิม-วิ-พารูปงาม 44ความสุข ความสวยความงาม
วิมลฉวีวิ-มน-ฉะ-หวีผิวพรรณปราศจากมลทิน 39ความสุข ความสวยความงาม
วิมลณัฐวิ-มน-นัดนักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน 39ความสุข ความสวยความงาม
วิมลพรรณวิ-มน-พันผู้มีผิวพรรณงดงาม 42ความสุข ความสวยความงาม
วิมลมณีวิ-มน-มะ-นีแก้วมณีที่ไร้มลทิน แก้วผนึก 38ความสุข ความสวยความงาม
วิมลศรีวิ-มน-สีมีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ 39ความสุข ความสวยความงาม
วิมลสิริวิ-มน-สิ-ริบริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์ 40ความสุข ความสวยความงาม
วิรชัชวิ-ระ-ชัดนักรบผู้กล้าหาญ 22ความสุข ความสวยความงาม
วิรชาวิ-ระ-ชาผู้ปราศจากมลทิน 17ความสุข ความสวยความงาม
วิรมณวิ-ระ-มนการงดเว้นจากความชั่ว 24ความสุข ความสวยความงาม
วิรยาวิ-ระ-ยาความเพียร 23ความสุข ความสวยความงาม
วิรัญจ์วิ-รันชื่อของพรหม 37ความสุข ความสวยความงาม
วิรัลวิ-รันบาง โปร่ง หายาก งาม 24ความสุข ความสวยความงาม
วิรัลพัชรวิ-รัน-พัดหายากดุจเพชร เพชรงาม 42ความสุข ความสวยความงาม
วิรัลยุพาวิ-รัน-ยุ-พาหญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม 42ความสุข ความสวยความงาม
วิรากรวิ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งผู้กล้า 20ความสุข ความสวยความงาม
วิรามรวิ-รา-มอนกล้าหาญดุจเทวดา 24ความสุข ความสวยความงาม
วิลาวัณย์วิ-ลา-วันงามยิ่ง 49ความสุข ความสวยความงาม
วิศรมวิ-สมสงบ พักผ่อน 26ความสุข ความสวยความงาม
วิศรมาวิ-สะ-ระ-มาสงบ พักผ่อน 27ความสุข ความสวยความงาม
วิศลย์วิ-สนไม่มีทุกข์โศก 40ความสุข ความสวยความงาม
วิศัลยาวิ-สัน-ยาไม่มีความทุกข์โสก 36ความสุข ความสวยความงาม
วิศัลย์ศยาวิ-สัน-สะ-ยาอยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก 60ความสุข ความสวยความงาม
วิษณุสรรค์วิด-สะ-นุ-สันวิษณุสร้างมา ลูกวิษณุ 48ความสุข ความสวยความงาม
วิสาข์วิ-สาเดือนวิสาขะ 29ความสุข ความสวยความงาม
วิโรษณาวิ-โร-สะ-นาไม่มีความโกรธ 28ความสุข ความสวยความงาม
วิไลพรวิ-ไล-พอนงามและประเสริฐ 37ความสุข ความสวยความงาม
วิไลวรรณวิ-ไล-วันผิวงาม 44ความสุข ความสวยความงาม
วีณาพรวี-นา-พอนเสียงอันไพเราะของพิณ 31ความสุข ความสวยความงาม
วีรปริยาวี-ระ-ปริ-ยาเป็นที่รักของผู้กล้าหาญ 36ความสุข ความสวยความงาม
วีรพงศ์วี-ระ-พงนักรบ 43ความสุข ความสวยความงาม
วีรพลวี-ระ-พนกำลังของผู้กล้าหาญ 31ความสุข ความสวยความงาม
วีรยาวี-ระ-ยาความเพียร 26ความสุข ความสวยความงาม
วีรลักษณ์วี-ระ-ลักลักษณะของผู้กล้า 46ความสุข ความสวยความงาม
วีรวรรณวี-ระ-วันผิดพรรณของผู้กล้า, วรรณะของผู้กล้า 36ความสุข ความสวยความงาม
วีรวุฒิวี-ระ-วุดเป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ 31ความสุข ความสวยความงาม
วีรอรวี-ระ-ออนหญิงสาวผู้กล้าหาญ 27ความสุข ความสวยความงาม
วีรัชวี-รัดเกิดจากผู้กล้าหาญ 23ความสุข ความสวยความงาม
วีรากรวี-รา-กอนบ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ 23ความสุข ความสวยความงาม
วีริยาวี-ริ-ยาความเพียร 30ความสุข ความสวยความงาม
วีริศวี-ริดยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า 28ความสุข ความสวยความงาม
วุฒิกรวุด-ทิ-กอนผู้สร้างความเจริญ 19ความสุข ความสวยความงาม
วุฒิชัยวุด-ทิ-ไชชนะด้วยความเจริญ 28ความสุข ความสวยความงาม
วุฒิพรวุด-ทิ-พอนมีความเจริญเป็นเลิศ 26ความสุข ความสวยความงาม
วเรณยาวะ-เรน-ยาประเสริฐสุด 26ความสุข ความสวยความงาม
วเรณย์วะ-เรนประเสริฐสุด 34ความสุข ความสวยความงาม
เวชพิสิฐเวด-พิ-สิดหมอผู้ประเสริฐสุด มีความรู้ประเสริฐสุด 42ความสุข ความสวยความงาม
เวณิกาเว-นิ-กาเกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ 19ความสุข ความสวยความงาม
แววปราชญ์แวว-ปราดมีแววของนักปราชญ์ 36ความสุข ความสวยความงาม
แววพรรณแวว-พันผิดพรรณผ่องใสงดงาม 35ความสุข ความสวยความงาม
แวววรรณแวว-วันมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม 33ความสุข ความสวยความงาม
แวววัยแวว-ไวมีอายุที่สดใสตลอดไป 32ความสุข ความสวยความงาม
แวววิไลแวว-วิ-ไลงดงามสดใส 39ความสุข ความสวยความงาม
ไวภพไว-พบอำนาจ ความเจริญ 24ความสุข ความสวยความงาม
ศจีสะ-จีชายาพระอินทร์, ผู้มีความงาม 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศจีมาสสะ-จี-มาดเดือนแห่งความงาม 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศยามลสะ-ยา-มนผึ้งหลวง ผิวคล้ำ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรณีสอ-ระ-นีแสวงหาที่พึ่ง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรณ์สอนที่พึ่ง 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรวัณสอ-ระ-วันเดือนศรวัณ (ตกราวเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรัณพรสะ-รัน-พอนที่พึ่งอันประเสริฐ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรัณยาสะ-รัน-ยาหญิงผู้ปกป้องรักษา 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรัณยูสะ-รัน-ยูผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา ลมฟ้าอากาศ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรัณย์พรสะ-รัน-พอนที่พึ่งอันประเสริฐ 49ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรีวิไลสี-วิ-ไลอารยธรรม, มีความเจริญก้าวหน้า 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรีสวรรค์สี-สะ-หวันผู้เป็นมิ่งขวัญบนสวรรค์ 52ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศลักษณ์พรสะ-ลัก-พอนความงดงามอันประเสริฐ 48ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศลิษาสลิ-สาการกอดรัด 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศวรรยาสะ-หวัน-ยาความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศศวิษาณสะ-สะ-วิ-สานสิ่งเหลือเชื่อ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศศิสะ-สิดวงจันทร์ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศศิชาสะ-สิ-ชาเกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศศิประภาสะ-สิ-ประ-พาแสงสว่างของพระจันทร์ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศศิพิมพ์สะ-สิ-พิมเปรียบเหมือนพระจันทร์ 52ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศศิภาสะ-สิ-พาแสงจันทร์ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศศิวิมลสะ-สิ-วิ-มนจันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศักย์ศรณ์สัก-สอนผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง 54ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศักรภพสัก-กระ-พบสวรรค์ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศากวรสาก-กะ-วะ-ระแข็งแรง, มีอำนาจ, มีกำลัง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิงขรสิง-ขอนภูเขา 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิรชัชสิ-ระ-ชัดนักรบผู้ยอดเยี่ยม 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิรประภาสิ-ระ-ประ-พารัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิรภัสสรสิ-ระ-พัด-สอนมีรัศมีอันยอดเยี่ยม 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิรัญญาสิ-รัน-ยายอดแห่งความรู้ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิราพรสิ-รา-พอนสายน้ำอันประเสริฐ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิริชัยสิ-หริ-ไชมีชัยชนะที่เป็นมงคล 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิริณาสิ-หริ-นากลางคืน 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิลป์ศุภาสิน-สุ-พาเจริญด้วยศิลป 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิลป์สุภาสิน-สุ-พาศิลปงดงาม งามอย่างมีศิลป์ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิวกรสิ-วะ-กอนผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิวปรียาสิ-วะ-ปรี-ยาแก้วผนึก 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิวัชสิ-วัดเกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ ลูกพระศิวะ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิวาพรสิ-วา-พอนพรของพระอิศวร 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิวิกาสิ-วิ-กาเสลี่ยง คานหาม 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิศิราสิ-สิ-ราน้ำค้าง 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศีกรสี-กอนฝน, ละอองฝน, หมอก 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศีรณาสี-ระ-นาเล็ก ละเอียด 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุกลสุ-กนขาวงาม 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุจีภรณ์สุ-จี-พอนค้ำจุนความบริสุทธิ์ ดำรงความบริสุทธิ์ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภกรสุ-พะ-กอนสร้างสิ่งที่ดี โชคดี เป็นมงคล 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภกิจสุ-พะ-กิดการงานดีเป็นมงคล 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภชัยสุ-พะ-ไชชัยชนะอันงดงาม 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภชีพสุ-พะ-ชีบมีชีวิตดีงาม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภณัฐสุ-พะ-นัดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภพงศ์สุ-พะ-พงสายตระกูลที่ดีงาม 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภพลสุ-พะ-พนมีกำลังอันงดงาม 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภพิชญ์สุ-พะ-พิดนักปราชญ์ผู้งดงาม 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภรงค์สุ-พะ-รงสีงาม 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภรางศุ์สุ-พะ-รางมีรัศมีนวลงาม พระจันทร์ การบูร 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภฤกษ์สุ-พะ-เริกฤกษ์ดี 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภวรรณสุบ-พะ-วันมีผิวพรรณงาม 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภวิชญ์สุ-พะ-วิดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภสัณห์สุ-พะ-สันผู้ดีงามและละเอียดสุขุม 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภากรสุ-พา-กอนบ่อเกิดแห่งสิริมงคล 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภาพิชญ์สุ-พา-พิดนักปราชญ์ผู้งดงาม 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภารมย์สุ-พา-รมงามและน่ารื่นรมย์ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภาวรรณสุ-พา-วันมีผิวพรรณงาม 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภิสราสุ-พิด-สะ-ราผู้ดีงามและยิ่งใหญ่ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภเสกข์สุ-พะ-เสกนักศึกษาผู้ดีงาม 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุลีพรสุ-ลี-พอนพรของพระอินทร์ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุวิลสุ-วินลม อากาศ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เศรษฐพิชญ์เสรด-ถะ-พิดนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ 53ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เศรษฐาเสด-ถาเจริญที่สุด, ดีเลิศ, ดีที่สุด 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เศรษฐ์เสดประเสริฐสุด 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โศจยาโส-จะ-ยาผู้มีความงาม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โศภิษฐาโส-พิด-ถาผู้งามยิ่ง 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โศภิษฐ์โส-พิดงามยิ่ง, ดียิ่ง 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โศศิษฐาโส-สิด-ถาผู้งามยิ่ง 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สกลสุภาสะ-กน-สุ-พางามทั้งหมด งามทั่วสรรพางค์ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สขิลสะ-ขินนุ่มนวล อ่อนหวาน 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สขิลาสะ-ขิ-ลานุ่มนวล อ่อนหวาน 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สพลสะ-พนมีพลัง แข็งแรง 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สพิชญาสุ-พิด-ชะ-ยาฉลาดยิ่ง 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สภาวีสะ-พา-วีผู้เป็นตัวของตัวเอง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สมปราชญ์สม-ปราดสมกับที่เป็นปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้สงบ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สมศีลสม-สีนผู้มีศีลสม่ำเสมอ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สมัชญาสะ-มัด-ชะ-ยามีเกียรติ มีชื่อเสียง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สมัชญ์สะ-มัดมีเกียรติยศ มีชื่อเสียง 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรชัชสอ-ระ-ชัดนักรบผู้วิเศษ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรชาสอ-ระ-ชาเกิดในสระ ดอกบัว 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรณีย์สอ-ระ-นีผู้ควรระลึกถึง 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรณ์สอนที่พึ่ง ที่ระลึก 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรณ์สิริสอน-สิ-ริมีที่พึ่งดียิ่ง พึ่งสิริมงคล 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรพัศสอ-ระ-พัดเป็นอิสระแก่ตัวเอง มีอำนาจเป็นของตัวเอง 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรภัศสอ-ระ-พัดมีความเร็ว 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรภัสสอ-ระ-พัดมีความเร็ว 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรรค์พรสัน-พอนประเสริฐทุกอย่าง 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรรพบุณย์สับ-บุนงามพร้อม 48ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรรเพชญสัน-เพ็ดผู้รู้หมด 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรวรรณสอ-ระ-วันมีผิวพรรณวิเศษ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรวิชญ์สอ-ระ-วิดผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรวิศสอ-ระ-วิดมีอำนาจเหนือคนทั้งปวง 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรวีย์สอ-ระ-วีผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรสิชสอ-ระ-สิดเกิดในสระ ดอกบัว 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรสิชาสอ-ระ-สิ-ชาเกิดในสระ ดอกบัว 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรัชสะ-รัดเกิดในสระ ดอกบัว 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรัญญาสะ-รัน-ยาผู้รู้เรื่องลูกศร 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรัลสะ-รันต้นสน ซื้อตรง 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรัลพรสะ-รัน-พอนผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สราวลีสะ-รา-วะ-ลีแถวลูกศร 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สริกข์สะ-ริกเห็นสม คล้ายคลึง 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สริลพรสะ-ริน-พอนผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรีพรรณสะ-รี-พันมีผิวพรรณจับใจ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สวภาว์สะ-วา-พาภาวะของตนเอง 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สวรสสะ-วะ-รดมีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สหัพย์สะ-หับมิตรสหาย 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สังวราสัง-วะ-ราระมัดระวัง ควบคุมตนเองได้ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สังวรีสัง-วะ-รีราตรี 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัจจพรสัด-จะ-พอนพรอันประเสริฐ, ความจริงอันประเสริฐ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัชฌกรสัด-ชะ-กอนช่างเงิน 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัชฌุกรสัด-ชุ-กอนช่างเงิน 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัณหณัฐสัน-หะ-นัดนักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัณหพรสัน-หะ-พอนสุภาพนิ่มนวลอย่างยิ่ง 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัณหภาสสัน-หะ-พาดผู้พูดไพเราะ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัณหรสสัน-หะ-รดมีรสนิยมละเมียดมะไม 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัณหวัชสัน-หะ-วัดพูดเพราะ พูดดี 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัณห์พิชญ์สัน-พิดนักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน 57ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัณห์สมรสัน-สะ-หมอนสาวงามผู้ละเอียดอ่อน 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัณห์สิริสัน-สิ-หริผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ 49ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัณห์สิรีสัน-สิ-รีผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ 52ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัภยาสับ-พะ-ยาผู้มีตระกูลสูง ความเชื่อ ซื่อสัตย์ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สารัชสา-รัดเกิดมาเพื่อแก่นสาร 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สารัมภ์สา-รัมการแข่งขัน ความริเริ่ม 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาริกข์สา-ริกคล้ายคลึง แม้นเหมือน 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาริศสา-ริดเจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งสาระ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาริศาสา-ริ-สาเจ้าแห่งแก่นสาร 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาริสาสา-ริ-สาเจ้าแห่งแก่นสาร 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาวิณีสา-วิ-นีแม่น้ำ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิงควรรณสิง-คะ-วันผิวเหมือนทอง งามผุดผ่อง 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิณิสาสิ-นิ-สาลูกสะใภ้ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิปปกรสิบ-ปะ-กอนสร้างศิลปะ ศิลปิน 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิปปภาสสิบ-ปะ-พาดรุ่งเรืองด้วยศิลปะ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิปปวิชญ์สิบ-ปะ-วิดเชี่ยวชาญในศิลปะ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิรภพสิ-ระ-พบเป็นยอดในโลก หรือเกิดมาเพื่อเป็นยอด 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิรวิชญ์สิ-ระ-วิดนักปราชญ์ผู้เป็นยอด 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิรามลสิ-รา-มนยอดแห่งผู้บริสุทธิ์ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิรารมย์สิ-รา-รมเป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิราวรรณสิ-รา-วันผู้มีผิวพรรณงดงาม มีผิวพรรณเลิศ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิริกรสิ-หริ-กอนสร้างสิริมงคล 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิริจรรยาสิ-หริ-จัน-ยาผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิริชัยสิ-หริ-ไชผู้มีชัยชนะอันงดงาม 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิริพรรณสิ-หริ-พันผู้มีผิวพรรณงดงาม 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิริภาสสิ-หริ-พาดรุ่งเรืองด้วยศิลปะ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิริวรรณสิ-หริ-วันผู้มีผวิพรรณงดงาม 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิริวิมลสิ-ริ-วิ-มนบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิริอาภาสิ-หริ-อา-พาผู้มีแสงสว่างเป็นมงคล 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิริเพ็ญสิ-หริ-เพ็นดวงเดือนงาม, เต็มเปี่ยมด้วยความดีงาม 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิริโสภาสิ-หริ-โส-พาหญิงงามและเป็นมิ่งขวัญ, งามสง่า 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิรีสิ-รีศรี, เป็นมิ่งขวัญ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิวพรสิ-วะ-พอนพรของพระศิวะ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิวะพรสิ-วะ-พอนพรของพระศิวะ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิวาพรสิ-วา-พอนพรของพระศิวะ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิเรียมสิ-เรียมผู้มีศรี, มีสง่า 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สีวิกาสี-วิ-กาเสลี่ยง คานหาม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุกฤษฎิ์สุ-กริดนักปราชญ์ที่ดี 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุกัลป์สุ-กันผู้มีความดำริดี 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุกัลย์สุ-กันผู้มีความสามารถดี 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุขกมลสุก-กะ-มนสุขใจ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุขุมฉวีสุ-ขุม-ฉะ-หวีมีผิวพรรณละเอียดอ่อน 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุจารีสุ-จา-รีผู้มีความประพฤติดี 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุจิณณาสุ-จิน-นาผู้ประพฤติดีแล้ว 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุจิราสุ-จิ-รายืนยาวยิ่ง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุชญาสุ-ชะ-ยาผู้รู้ดี 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุชัจจ์สุ-ชัดผู้มีเชื้อชาติดี เกิดมาดี 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุชัญญาสุ-ชัน-ยาประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุชาครีย์สุ-ชา-ครีมีความเพียรอย่างยิ่ง มีความตื่นตัวตลอดเวลา 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุชาพิชญ์สุ-ชา-พิดปราชญ์ผู้เกิดมาดี 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุชารีสุ-ชา-รีหญิงที่รัก 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุชาวลีสุ-ชา-วะ-ลีเชื้อสายผู้เกิดมาดี 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุชิราสุ-ชิ-ราผู้เชี่ยวชาญ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุชีราสุ-ชี-ราผู้เชี่ยวชาญ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุณัฏฐาสุ-นัด-ถาผู้ฉลาดและเป็นคนดี 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุณิสาสุ-นิ-สาสาวงาม 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุประวีณ์สุ-ประ-วีฉลาดอย่างยิ่ง 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุปรียาสุ-ปรี-ยาเป็นที่รักยิ่ง 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุปวีณ์สุ-ปะ-วีฉลาดอย่งยิ่ง 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุปัญญาสุ-ปัน-ยาผู้มีปัญญาดี 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุปาณีสุ-ปา-นีผู้มีฝีมือ, ฝีมือดี 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุพรรณีสุ-พัน-นีผู้มีผิวทอง 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุพัชรีสุ-พัด-ชะ-รีเพชรที่ดี 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุพิชชาสุ-พิด-ชามีความรู้ดี 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุพิชฌาย์สุ-พิด-ชาเพ่งพินิจอย่างดี 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุพิชญาสุ-พิด-ชะ-ยาฉลาดยิ่ง 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุพิชาสุ-พิ-ชาผู้มีความรู้ดี, ผู้รู้ดี 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภกิณห์สุ-พะ-กินผู้มีรัศมีเรืองรอง ชื่อพรหมชั้นหนึ่ง 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภคมสุ-พะ-คมผู้เข้าถึงความดีงาม 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภชาสุ-พะ-ชาเกิดมาจากสิ่งที่ดีงาม 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภชีพสุ-พะ-ชีบมีชีวิตที่ดีงาม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภัชชาสุ-พัด-ชาจำแนกอย่างดี 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภัสสรสุ-พัด-สอนงามยิ่ง มีรัศมีเรืองรองยิ่ง 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภัสสราสกุ-พัด-สะ-รามีรัศมีงาม 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภาพรสุ-พา-พอนผู้มีความงามและประเสริฐ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภาพิชญ์สุ-พา-พิดนักปราชญ์ผู้มีความงาม 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภาวิณีสุ-พา-วิ-นีผู้มีความเจริญ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภิญญาสุ-พิน-ยาผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภเวชสุ-พะ-เวดหมอที่ดีงาม 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุมณฑาสุ-มน-ทาผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุมาลีสุ-มา-ลีดอกไม้, พวงดอกไม้ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรชัชสุ-ระ-ชัดนักรบผู้กล้า 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรพศสุ-ระ-พดอำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรพัศสุ-ระ-พัดอำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรพิชญ์สุ-ระ-พิดนักปราชญ์ผู้กล้าหาญ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรภาสุ-ระ-พารุ่งเรืองดังเทวดา มีรัศมีดังเทวดา 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรมณสุ-ระ-มนยินดียิ่ง ความรื่นรมย์ยิ่ง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรัมภาสุ-รำ-พานางฟ้าที่ดี 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุริยวงศ์สุ-ริ-ยะ-วงสกุลกษัตริย์ 48ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรีย์พรสุ-รี-พอนพระอาทิตย์ 48ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรีย์พรรณสุ-รี-พันผิวพรรณเรืองรองเทียบพระอาทิตย์ 57ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรีย์มาศสุ-รี-มาดดุจพระอาทิตย์และทองคำ 49ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรเชษฐ์สุ-ระ-เชดผู้ประเสริฐกว่าเทวดาคือ พระพรหม 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรเสกข์สุ-ระ-เสกนักศึกษาผู้กล้าหาญ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวชัชสุ-วะ-ชัดนักรบผู้ดีเยี่ยม 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวชาสุ-วะ-ชาผู้ประเสริฐยิ่ง 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวพัชรสุ-วะ-พัดดีงามดุจเพชร 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวพิชชาสุ-วะ-พิด-ชามีความรู้ดีงาม 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวพิชญ์สุ-วะ-พิดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวรรณาสุ-วัน-นาทอง 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวรรณีสุ-วัน-นีผิวทอง 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวราสุ-วะ-ราผู้ประเสริฐยิ่ง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวัพิชชาสุ-วะ-พิด-ชามีความรู้ดีงาม 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวัลภาสุ-วัน-ละ-พาคนสนิทที่แสนดี, คนรักที่แสนดี 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวัลยาสุ-วัน-ละ-ยาเถาวัลย์ที่งดงาม 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวารีสุ-วา-รีน้ำดี, น้ำสะอาด 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวิจักขณ์สุ-วิ-จักผู้เฉียบแหลมยิ่ง ผู้ฉลาดยิ่ง 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวิชญาสุ-วิด-ชะ-ยาผู้รู้แจ้งดี 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวิภาสุ-วิ-พารัศมีงาม, ความแจ่มแจ่งดี, ความงดงามดี 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวิมลสุ-วิ-มนกระจ่างและบริสุทธิ์ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวีณาสุ-วี-นาพิณที่งดงาม, พิณที่ไพเราะ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวีราสุ-วี-รากล้าหาญดี 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวีร์สุ-วีกล้าหาญยิ่ง 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สโรชาสะ-โร-ชาเกิดในสระ ดอกบัว 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เสกข์เสกนักศึกษา 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เสฎฐวุฒิเสด-ถะ-วุดมีความเจริญอันดีเลิศ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เสาวภาคย์เสา-วะ-พากความสุข, ความสำเร็จ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เสาวรสเสา-วะ-รดมีรสดี 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โสภณวิชญ์โส-พน-วิดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โสภณัฐโส-พะ-นัดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โสภณาโส-พะ-นาความงดงาม 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โสภาวรรณโส-พา-วันผิวพรรณสวยงาม 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โสมรัศมีโสม-รัด-สะ-หมีแสงจากพระจันทร์ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หรรษกรหัด-สะ-กอนเกิดจากมือที่ทำให้บันเทิงเริงใจ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หรรษพรหัด-สะ-พอนเบิกบานด้วยความยินดี 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หรรษพลหัด-สะ-พนมีกำลังที่น่ายินดี 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หรรษยศหัด-สะ-ยดตำแหน่งที่น่าพอใจ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หรรษรักษ์หัด-สะ-รักความยินดีที่ควรรักษาไว้ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หฤษฎ์หะ-ริดน่าชื่นชมยินดี 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หาญหานกล้า, เก่ง 10ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หาญชัยหาน-ไชเก่งอย่างมีชัยชนะ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หิรัญหิ-รันเงินทอง 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เหมกรเหม-มะ-กอนช่างทอง,มือทอง 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อกฤษณ์อะ-กริดสูงสุด 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อกัณห์อะ-กันไม่ดำ ขาว 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อคิราห์อะ-คิ-ราแสงอาทิตย์ สวยเด่น 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อจลอะ-จนไม่หวั่นไหว 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อจลญาอะ-จะ-ละ-ยามีความรู้ไม่หวั่นไหว รู้แน่นอน 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อจลวิชญ์อะ-จะ-ละ-วิดมีความรู้ไม่หวั่นไหว 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อจลาอะ-จะ-ลาไม่หวั่นไหว มั่นคง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อจิรภาส์อะ-จิ-ระ-พาฟ้าแลบ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อชรายุอะ-ชะ-รา-ยุอายุยืน ไม่แก่ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อชิรญาอะ-ชิ-ระ-ยารู้รวดเร็ว 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อชิรญาณ์อะ-ชิ-ระ-ยามีญาณอันรวดเร็ว 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อชิระอะ-ชิ-ระผู้ว่องไว คล่องแคล่ว 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อณิมาอะ-นิ-มาเล็ก 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อณิษฐาอนิด-ถาเล็กที่สุด 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อณิษฐ์อนิดเล็กที่สุด 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อณุภาอนุ-พาฟ้าแลบ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิกขณาอะ-พิก-ขะ-นาเนืองนิจ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิกษณาอะ-พิก-สะ-นาเนืองนิจ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิขณาอะ-พิก-ขะ-นาเนืองนิตย์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิคมอะ-พิ-คมการเยี่ยม,การร่วม 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิชญาอะ-พิพ-ชะ-ยารู้ยิ่ง ฉลาด 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิชัจอะ-พิ-ชัดมีชาติสูง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิชัยอะ-พิ-ไชผู้มีชัยชนะเหนือใคร 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิญญาอะ-พิน-ยาผู้มีปฏิภาณ, ผู้มีปัญญา 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิบาลอะ-พิ-บานผู้คุ้มครอง ผู้ปกป้อง 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิมุขอะ-พิ-มุกเป็นหัวหน้า, ผู้ยิ่งใหญ่ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิรักษ์อะ-พิ-รักรักษา, ป้องกัน 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิรุจีอะ-พิ-รุ-จีงามยิ่ง 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิวิชญ์อะ-พิ-วิดผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิวุฒิอะ-พิ-วุดความเจริญ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิษฎาอะ-พิด-สะ-ดาเป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิษฐาอะ-พิด-ถาเป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิสมย์อะ-พิ-สมบรรลุ ประสบผลสำเร็จ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิสรอะ-พิ-สอนผู้ก้าวไปข้างหน้า 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิสราอะ-พิด-สะ-ราเป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมราพรอะ-มะ-รา-พอนประเสริฐดุจเทวดา 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมลอะ-มนไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมลฉวีอะ-มน-ฉะ-หวีมีผิวพรรณบริสุทธิ์ มีผิวพรรณงาม 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมลณัฐอะ-มน-นัดนักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมลภาอะ-มน-พารัศมีอันบริสุทธิ์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมลมณีอะ-มน-มะ-นีแก้วมณีบริสุทธิ์ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมลรุจีอะ-มน-รุ-จีงามปราศจากมลทิน งามไม่มีที่ติ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมลวรรณอะ-มน-วันมีผิวพรรณบริสุทธิ์ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมเรศอะ-มะ-เรดพระอินทร์ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรกชออ-ระ-กดงามดุจดอกบัว 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรกัญญาออ-ระ-กัน-ยาหญิงงาม 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรจิราออน-จิ-รางามตลอดกาลนาน 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรชพรอะ-ระ-ชะ-พอนบริสุทธิ์ยิ่ง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรชาออ-ระ-ชานางผู้บริสุทธิ์ 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรณัญช์ออ-ระ-นันไม่ก่อข้าศึก ไม่มีโทษ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรณัสออ-ระ-นัดคลื่น ลำธาร 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรณาอะ-ระ-นาผู้ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติหรือผู้บริสุทธิ์ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรณิชออ-ระ-นิดสตรีผู้บริสุทธิ์ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรณิชาออ-ระ-นิ-ชาสตรีผู้บริสุทธิ์ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรณีออ-ระ-นีพระอาทิตย์ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรบุษย์ออ-ระ-บุดดอกไม้งาม 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรปรียาออน-ปรี-ยานางผู้เป็นที่รัก 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรพรรณออ-ระ-พันผู้มีผิวสวย 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรพิชญ์ออ-ระ-พิดหญิงผู้เป็นปราชญ์ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรพิมพ์ออ-ระ-พิมรูปงาม 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรพิมลออน-พิ-มนงามบริสุทธิ์ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรภาออ-ระ-พามีรัศมีงาม 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรรณพอัน-นบทะเล,มหาสมุทร 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรรพีออน-ระ-พีงามเหมือนพระอาทิตย์ พระอาทิตย์งาม 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรรัมภาออน-รำ-พางามดุจนางฟ้า 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรวรรยาออน-วัน-ยาสตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรวราออน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรอมลออน-อะ-มนหญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรัชพรอะ-รัด-ชะ-พอนบริสุทธิ์และประเสริฐ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรัญญาอะ-รัน-ยาป่า 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อริชัยอะ-หริ-ไชผู้ชนะศัตรู 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อริญชย์อะ-รินผู้ชนะศัตรู 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อริญชัยอะ-ริน-ไชผู้ชนะศัตรู 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อริยาอะ-ริ-ยาผู้ดี, ผู้ประเสริฐ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อริสราอะ-ริด-สะ-ราเจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อริสาอะ-ริ-สาเป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรุชอะ-รุดผู้ไม่โกรธ 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรุณวรรณอะ-รุน-วันสีอรุณ, สีแดงเรื่อๆ, สีตะวันแรกขึ้น 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรุษอะ-รุดผู้ไม่โกรธ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อวภาส์อะ-วะ-พารัศมีแจ่มจรัส 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อวสรอะ-วะ-สอนโอกาส 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อวัชอะ-วัดไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อวัศยาอะ-วัด-สะ-ยาหมอก 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อวิกาอะ-วิ-กาเพชร 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อศลย์อะ-สนไม่มีทุกข์โศก 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อศัลยาอะ-สัน-ละ-ยาไม่มีทุกข์โศก 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อสมาอะ-สะ-มาไม่มีใครเหมือน 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อสมาภรณ์อะ-สะ-มา-พอนเครื่องประดับที่ดีเยี่ยม 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อักษรจัญจ์อัก-สอ-ระ-จันคล่องเชิงเขียน 48ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อักษรจัณอัก-สอน-จันคล่องเชิงเขียน 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อักษราภัคอัก-สะ-รา-พักมีโชคทางอักษร เรียนเก่ง 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อักษิกาอัก-สิ-กามีรัศมีแห่งดวงตา 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อักษิพรอัก-สิ-พอนมีดวงตาอันประเสริฐ ตางาม 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัคคัญญ์อัก-คันสูงสุด 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัครชัยอัก-คระ-ชัยมีชัยอันประเสริฐ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัครชาอัก-คระ-ชาเกิดมาเป็นผู้ใหญ่ พี่สาว 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัครณีอัก-คระ-นีเป็นใหญ่ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัครภาอัก-คระ-พามีรัศมีอันเลิศ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัครมณีอัก-คระ-มะ-นีมณีล้ำค่า 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัครยาอัก-คระ-ยาประเสริฐสุด 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัคริมาอัก-คริ-มาเป็นใหญ่ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อังคณาอัง-คะ-นาผู้หญิง,นาง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อังควรอัง-คะ-วอนผู้มีรูปงาม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อังควราอัง-คะ-วะ-รามีสรรพางค์งดงาม งามทั้งสรรพางค์ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อังควิภาอัง-คะ-วิ-พารัศมีแห่งสรรพางค์ งามทั่วสรรพางค์ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อังศุชวาลอัง-สุ-ชะ-วานรุ่งเรืองไปด้วยรัศมี โชติช่วง 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อังศุมาลีอัง-สุ-มา-ลีมีระเบียบคือรัศมี พระอาทิตย์ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัจจิมาอัด-จิ-มาผู้รุ่งเรือง, ผู้มีแสงสว่าง 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัจฉราอัด-ฉะ-รานางฟ้า 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัจฉราพรอัด-ฉะ-รา-พอนนางฟ้าที่งดงาม 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัจฉริยาอัด-ฉะ-ริ-ยาผู้มีความอัศจรรย์ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัญชลีอัน-ชะ-ลีไหว้ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัญชลีกรอัน-ชะ-ลี-กอนทำการไหว้ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัญชลีพรอัน-ชะ-ลี-พอนการไหว้ที่งดงาม 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัญชสาอัน-ชะ-สาจริงแท้ รวดเร็ว 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัญชิษฐาอัน-ชิด-ถารุ่งโรจน์ยิ่ง 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัญชีราอัน-ชี-รามะเดื่อ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัญชเกศอัน-ชะ-เกดผมดำสลวย 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัฐภิญญาอัด-ถะ-พิน-ยามีความรู้ยิ่งแปดประการ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัฑฒ์อัดชายผู้ร่ำรวย 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัณณ์อันแม่น้ำ ตัวหนังสือ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัณศยาอัน-สะ-ยาอยู่ด้วยลมหายใจ อยู่ด้วยความหวัง 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัมพกาอัม-พะ-กาแม่ นามมารดาของท้าวธตราษฎร์ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัมพิกาอำ-พิ-กาน้ำนมที่ให้ชีวิต 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัยยาไอ-ยาผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัลิปรียาอัน-ลิ-ปรี-ยาเป็นที่รักของผึ้ง ดอกบัว 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัศรีอัด-สะ-รีคมกระบี่ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัษฎาอัด-สะ-ดาแปดอย่าง 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อาคิราอา-คิ-ราพระอาทิตย์ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อาจรีย์อา-ระ-รีอาจารย์ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อาชวีอาด-ชะ-วีผู้มีความซี่อตรง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อาชว์อาดความซื่อตรง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อาชัญอา-ชันบุรุษอาชาไนย หมยถึงคนที่ดียิ่ง 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อาณกรอา-นะ-กอนผู้สร้างอำนาจ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อารยาอา-ระ-ยาผู้ประเสริฐ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อารียาอา-รี-ยาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อารีวรรณอา-รี-วันผู้มีความเอื้อเฟื้อ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อาศิราอา-สิ-ราการอวยพร การปรารถนาดี 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิกขณาอิก-ขะ-นาเห็นประจักษ์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิกษณาอัก-สะ-นาเห็นประจักษ์ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิชยาอิด-ชะ-ยาครู การบูชา 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิชย์อิดการบูชา ครู 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิฏฐาอิด-ถาน่ารัก 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิษฎาอิด-สะ-ดาน่าปรารถนา 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิษฎีอิด-สะ-ดีการบวงสรวง, บูชา 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิษยาอิด-สะ-ยาฤดูฝน 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิสรีย์อิด-สะ-รีความเป็นใหญ่ 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุกฤษฎ์อุก-กริดประเสริฐสุด 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุชุกรอุ-ชุ-กอนคนซื่อตรงที่รุ่งเรือง ทำให้ตรง 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุปมาพรอุบ-ปะ-มา-พอนเป็นตัวอย่างที่ดี 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุรชาอุ-ระ-ชาลูกสาว 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุรณาอุ-ระ-นาเมฆ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุรวีอุ-ระ-วีแผ่นดิน 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุรัสยาอุ-รัด-สะ-ยาลูกสาว 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุษณิษาอุ-สะ-นิ-สามงกุฎ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุษมาอุ-สะ-มาอบอุ่น 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุสราอุ-สะ-ราพระอาทิตย์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุไรพัชรอุ-ไร-พัดเพชรประดับทอง 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุไรวรรณอุ-ไร-วันผิวทอง 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุไรอรอุ-ไร-ออนหญิงมีค่า 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อเวกษาอะ-เวก-สาตรวจตรา สังเกต 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อเสขอะ-เสกไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหัน 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อโณชาอะ-โน-ชาต้นอังกาบ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อโรชาอะ-โร-ชาไร้โรค 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เอกภพเอก-กะ-พบเป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เอกวัสเอก-กะ-วัดมีอำนาจแต่ผู้เดียว 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เอื้อการย์เอื้อ-กานค้ำจุนกิจการ, เอาใจใส่ในหน้าที่ 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เอื้ออังกูรเอื้อ-อัง-กูนอุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โอบกิจโอบ-กิดเอากิจธุระ เอาใจใส่ในหน้าที่ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โอภาสโอ-พาดความสุกใส 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไอริณไอ-รินเกลือสินเธาว์ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไอศูรณ์ไอ-สูนมีที่พึ่ง 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไอศูรย์ไอ-สูนอำนาจ, ความเป็นใหญ่ 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดกค้นหาภายในเว็บ


Back to top