ชื่อมงคล คนเกิดวันพุธ

ผลการหาชื่อมงคล คนเกิดวันพุธ


หากท่านกำลังหาชื่อมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์และเลขศาสตร์ สำหรับนำไปตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อ
สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ ทางเราได้รวบรวมมาให้ท่านแล้ว

ผลการหาชื่อมงคล

รายชื่อที่มีความหมายที่ดี เป็นมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์ และเลขศาสตร์
สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ มีดังต่อไปนี้ชื่อมงคลสำหรับคุณมีดังนี้ ( 3,302 ชื่อ )

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย เลขศาสตร์ เด่นในเรื่อง
กณิกนันต์กะ-นิก-นันละเอียดยิ่ง 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กณิกากะ-นิ-กาเล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กณิศกะ-นิดรวงข้าว 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กตตน์กิดการแสดง การรายงาน 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กนกกะ-หนกทองคำ 7การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กนกทิพย์กะ-หนก-ทิบทองคำที่ดีวิเศษ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กนกนาถกะ-หนก-นาดมีทองเป็นที่พึ่ง 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กนกนิภากะ-หนก-นิ-พาเหมือนทอง 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กนกพรกะ-หนก-พอนทองประเสริฐ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กนกพรรณกะ-หนก-พันผู้มีผิดพรรณดุจทองคำ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กนกพลกะ-หนก-พนมีพลังคือทอง 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กนกรดากะ-หนก-ระ-ดายินดีในทอง 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กนกรัตน์กะ-หนก-รัดทองคำที่ล้ำค่า, แก้วและทอง 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กนกลดากะ-หนก-ละ-ดาเถาทอง 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กนกลักษณ์กะ-หนก-ลักลักษณะดุจทอง 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กนกวดีกะ-หนก-วะ-ดีหญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กนกวรรณกะ-หนก-วันผิวดังทอง 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กนกวลัยกะ-หนก-วะ-ไลกำไลทอง 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กนกอรกะ-หนก-ออนผู้หญิงที่ดี 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กนต์ธรกน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กนต์รพีกน-ระ-พีพระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กนธีกน-ทีทะเล มหาสมุทร 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กนิษฐากะ-นิด-ถาน้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมนียากะ-มะ-นี-ยางาม เป็นที่พึงพอใจ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมนีย์กะ-มะ-นีงาม เป็นที่พึงพอใจ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลกะ-มนบัว, ดอกบัว, หัวใจ 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลกานต์กะ-มน-กานผู้มีใจงดงาม 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลทิพย์กะ-มน-ทิบบัววิเศษ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลนัทธ์กะ-มน-นัดเป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลนัยน์กะ-มน-ละ-ไนตามงามดุจดอกบัว 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลนิตย์กะ-มน-นิดคนที่มีความมั่นคงในจิตใจ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลบัตรกะ-มน-ละ-บัดกลีบบัว 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลพรกะ-มน-พอนใจประเสริฐ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลพรรณกะ-มน-พันผิวพรรณดุจดอกบัว 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลภพกะ-มน-ละ-พบเกิดจากดอกบัว พระพรหม 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลภูกะ-มน-ละ-พูเกิดจากดอกบัว พระพรหม 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลยุพากะ-มน-ยุ-พาหญิงสาวผู้มีความงาม 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลรสกะ-มน-รดน้ำใจ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลรัตน์กะ-มน-รัดดอกบัวที่ล้ำค่า 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลลักษณ์กะ-มน-ลักมีลัษณะงดงามดุจดอกบัว 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลลาสน์กะ-มน-ลาดผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลวรกะ-มน-ละ-วอนประเสริฐเหมือนดอกบัว 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลวรรณกะ-มน-วันมีผิวพรรณดุจดอกบัว 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลวัทน์กะ-มน-วัดหน้างามดุจดอกบัว 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลากะ-มะ-ลานางงาม ชื่อฉันทลักษณ์ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลากรกะ-มะ-ลา-กอนสระบัว 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลานันท์กะ-มะ-ลา-นันบัวบาน 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลาสน์กะ-มะ-ลาดพระพรหม 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมลเนตรกะ-มน-เนดตางามดุจดอกบัว 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมุทกะ-มุดดอกบัว 8การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กมุทพรกะ-มุด-พอนประเสริฐดุจดอกบัว 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรกฎกอ-ระ-กดปู 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรกนกกอน-กะ-หนกแสงทอง ทองกร 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรกมลกอน-กะ-มนมือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรกวรรษกะ-หรก-วัดฝนลูกเห็บ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรณิกากอน-นิ-กาช่อฟ้า 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรณิศกอ-ระ-นิดเป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรณ์กอนการกระทำ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรดลกอ-ระ-ดนฝ่ามือ 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรดากอ-ระ-ดา,กอน-ระ-ดาให้จากมือ 7การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรทักษ์กอ-ระ-ทักถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรนภากอน-นะ-พามือที่โบกไปตามท้องฟ้า 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรนันท์กอ-ระ-นันยินดีเพลิดเพลินในรัศมี 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรบัลลพกอน-บัน-ลบนิ้วมือ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรพันธุ์กอ-ระ-พันทับทิม 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรพินธุ์กอ-ระ-พินทับทิม 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรภุมกอ-ระ-พุมกระพุ่ม 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรภูกอ-ระ-พูเล็บมือ 8การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรรณลดากัน-ละ-ดาใบหู 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรรณาภรณ์กัน-นา-พอนเครื่องประดับหู 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรรณิกากัน-นิ-กาดอกไม้, เครื่องประดับ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรรณิการ์กัน-นิ-กาต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรรภิรมย์กัน-พิ-รมฉัตรห้าชั้น 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรรวีกอน-ระ-วีรัศมีแห่งพระอาทิตย์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรวรรณกอ-ระ-วันมีผิวพรรณงดงาม 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรวลัยกอน-วะ-ไลกำไลมือ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรวิกกะ-ระ-วิกนกการเวก 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรวิกากอน-วิ-กานกการเวก 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรวินท์กอ-ระ-วินทับทิม 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรวิภากอน-วิ-พาความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรวีร์กอ-ระ-วีกล้าหาญในการทำงาน, ดอกยี่โถ, ดอกพุดแดง 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรศุทธิ์กอ-ระ-สุดทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรองเกียรติกรอง-เกียรติเส้นทางแห่งเกียรติยศ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรองแก้วกรอง-แก้วถักทอด้วยเพชรพลอย, คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กระพันกระ-พันคงทนต่อศาสตราวุธ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กระมลกระ-มนดอกบัว, หัวใจ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กระยาทิพย์กระ-ยา-ทิบชื่อขนมที่นิยมใช้หญิงสาวพรหมจารีกวนเครื่องปรุงให้เข้ากัน 48การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กระแสกระ-แสน้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรัณฑากะ-รัน-ทารวงผึ้ง 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรัสวันกรัด-สะ-วันเสียงตบมือ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรินทร์กรินจอมช้าง พญาช้าง 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กริพันธ์กะ-ริ-พันเสาที่ผูกช้าง 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กริษฐากะ-ริด-ถาทำมาก สร้างสรรค์ค์ไว้มาก 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กรุณากะ-รุ-นาความสางสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤดาการกริ-ดา-กานบารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้ 10การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤตกริดกระทำแล้ว 5การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤตธรรมกริด-ตะ-ทำผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤตนัยกริด-ตะ-ไนผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤตนูกริด-ตะ-นูช่าง ศิลปิน 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤตพรกริด-ตะ-พอนผู้สร้างพร มีความประเสริฐ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤตพรตกริด-ตะ-พรดผู้ประพฤติพรต 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤตภาสกริด-ตะ-ภาดสร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤตมุขกริด-ตะ-มุกนักปราชญ์ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤตยากริด-ตะ-ยาเกียรติ,เสน่ห์ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤตย์กริดควรกระทำ หน้าที่การงาน 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤตลักษณ์กริด-ตะ-ลักประเสริฐ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤตวิทย์กริด-ตะ-วิดผู้เรียนวิชาจบแล้ว,ผู้รู้ดีแล้ว 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤตศิลป์กริด-ตะ-สินผู้ชำนาญทางศิลป์ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤตานนกริ-ตา-นนผู้ชำนาญยิ่ง 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤตานนท์กริ-ตา-นนผู้ชำนาญยิ่ง 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤตาภรณ์กริ-ตา-พอนผู้ประดับกายแล้ว 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤติกากริด-ติ-กาชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่ 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤติธีกริด-ติ-ทีนักปราชญ์ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤตินกริด-ตินผู้คงแก่เรียน 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤตินีกริด-ติ-นีผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤติพงศ์กริด-ติ-พงผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤติมากริด-ติ-มานักปราชญ์ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤติมุขกริด-ติ-มุกนักปราชญ์ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤติยากริด-ติ-ยาหน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤตเมธกริด-ตะ-เมดสร้างปัญญา มีปัญญา 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤศกริดเล็ก บาง น้อย 9การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษกรกริด-สะ-กอนสร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษฎากริด-สะ-ดากระทำแล้ว 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษฎิ์กริดฉลาด 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษฎ์กริดข้าวกล้า 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษณพลกริด-สะ-นะ-พนกำลังของพระกฤษณะ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษณะกริด-สะ-นะพระกฤษณะ, ดำ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษณ์กริดพระกฤษณะ ดำ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษดากริด-สะ-ดาอภินิหาร, แสดงฤทธิ๋ 8การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษาณภัคกริ-สะ-นะ-พักชาวนาผู้มีความเจริญ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษิกกริ-สิกชาวนา 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤษิกรกริ-สิ-กอนเกษตรกร 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กฤาณากรกริด-สะ-นา-กอนกระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กลทีบ์กน-ละ-ทีเปรียบเสมือนแสงสว่าง เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กลรัตน์กน-ละ-รัดเป็นดุจรัตนะ ประเสริฐดุจรัตนะ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กลศกลดภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กลิกากะ-ลิ-กาดอกไม้ตูม กำลังจะบาน 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวิดากะ-วิ-ดากาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวิตากะ-วิ-ตากาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวินกะ-วินดีงาม 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวินทรากะ-วิน-ทราจอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวินทิพย์กะ-วิน-ทิบดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์ 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวินท์กะ-วินจอมกวี 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวินธิดากะ-วิน-ทิ-ดาลูกสาวผู้ดีงาม 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวินนาฎกะ-วิน-นาดหญิงสาวผู้ดีงาม 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวินนาถกะ-วิน-นาดผู้ม่ที่พึ่งอันดีงาม 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวินภพกะ-วิ-นาดมีภพหรือกำเนิดอันดีงาม 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวินภัคกะ-วิน-พักมีเกียรติอันดีงาม 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวิสรากะ-วิ-สะ-ราจอมกวี ยอดผู้ฉลาด 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวีทิพย์กะ-วี-ทิบมีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวีพรกะ-วี-พอนมีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวีวรรณกะ-วี-วันกวี, ผู้งดงาม 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กวีวัธน์กะ-วี-วัดกวีผู้เจริญ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กษมกะ-สมอดทน อดโทษ แผ่นดิน 10การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กษมลกะ-สะ-มนทำลายมนทิล 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กษมากะ-สะ-มาอดทน อดโทษ แผ่นดิน 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กษาปณ์กะ-สาบเงินตรา 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กษิดิสกะ-สิ-ดิดเป็นใหญ่ในแผ่นดิน 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กษิรากะ-สิ-ราน้ำนม 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กสานติ์กะ-สานความสงบ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กสานต์กะ-สานความสงบ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กสิณกะ-สินทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กสิณากะ-สิ-นาทั้งหมด อุบายให้เกิดสมาธิ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กสินกะ-สินทั้งหมด, อุปกรณ์ใช้เพ่งให้เกิดสมาธิ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กอบกุลกอบ-กุนตระกูลที่สามีคคีกัน, รวมตระกูล 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กังวานกัง-วานมีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัณฐพันธ์กัน-ถะ-พันเชือกผูกรอบคอช้าง 49การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัณฐมณีกัน-ถะ-มะ-นีของที่รัก 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัณฐาภรณ์กัน-ถา-พอนเครื่องประดับคอ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัณฐิกากัน-ถิ-กาสร้อยคอ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัณฑ์อเนกกัน-อะ-เนกผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัณณิกากัน-นิ-กาช่อฟ้า,ดอกไม้ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัณติกากัน-ติ-กาผู้กระทำ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัตติกากัด-ติ-กาดาวลูกไก่ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัทลีกัด-ทะ-ลีกล้วย 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันดิศกัน-ดิดเจ้าแห่งความรัก กามเทพ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันตพงศ์กัน-ตะ-พงมีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันตพรกัน-ตะ-พอนน่ารักและประเสริฐ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันตพลกัน-ตะ-พนมีพลังน่าชอบใจ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันตภณกัน-ตะ-พนพูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันตยศกัน-ตะ-ยดมียศเป็นที่รัก 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันตยากัน-ตะ-ยาเป็นสุข สาวสวย 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันตากัน-ตาเป็นสุข สาวสวย 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันตาภากัน-ตา-พารัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันติทัตกัน-ติ-ทัดผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันตินันท์กัน-ติ-นันยินดีในความรัก 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันติยากัน-ติ-ยาความรัก 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันติศากัน-ติ-สาเจ้าแห่งความรัก 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันต์กันน่ารัก น่าพอใจ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันต์กนิษฐ์กัน-กะ-นิดน้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก 54การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันต์กมลกัน-กะ-มนมีใจน่ารัก มีจิตใจงาม 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันต์กวีกัน-กะ-วีกวีผู้น่ารัก 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันต์ธรกัน-ทอนทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันต์ธีร์กัน-ทีนักปราชญ์ผู้น่ารัก 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันต์ฤทัยกัน-รึ-ทัยดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันต์ศมกัน-สมมีความสงบอันเป็นที่รัก 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันต์ศักดิ์กัน-สักมีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ 48การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันทรกัน-ทอนซอกเขา ลำธาร ถ้ำ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันทรากัน-ทราซอกเขา ลำธาร ถ้ำ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันทรากรกัน-ทรา-กอนภูเขา 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันนิดากัน-นิ-ดาหญิงสาว 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันยกรกัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันยกากัน-ยะ-กาหญิงวัยรุ่น 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันยรัตน์กัน-ยะ-รัดมีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันยาพรกัน-ยา-พอนสาวผู้ประเสริญ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันยาภรณ์กัน-ยา-พอนเครื่องประดับของหญิง 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันยารัตน์กัน-ยา-รัดนางแก้ว 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กันย์สุดากัน-สุ-ดาธิผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัปปน์กับความดำริ การจัดแจง 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัมปนาทกัม-ปะ-นาดเสียงกึกก้อง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัมพลกัม-พนผ้าทอด้วยขนสัตว์ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัมลาสกัม-มะ-ลาดพระพรหม 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัลยกรกัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัลยรัตน์กัน-ยะ-รัดมีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัลยวรรตกัน-ละ-ยะ-วัดอาหารเช้า 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัลยากัน-ละ-ยาหญิงงาม 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัลยาณธรรมกัน-ละ-ยา-นะ-ทำธรรมอันดี 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัลยาณีกัน-ละ-ยา-นีหญิงผู้มีความงาม 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กัลย์กมลกัน-กะ-มนผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ, ใจที่สุข 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กาณฑ์กานลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กานดากาน-ดา หญิงที่รัก 9การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กานดาวดีกาน-ดา-วะ-ดีหญิงผู้เป็นที่รัก 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กานดิศกาน-ดิดเจ้าแห่งความรัก กามเทพ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กานตพงศ์กาน-ตะ-พงมีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กานตรัตน์กาน-ตะ-รัดผู้ที่น่ารัก, น่าคบหาสมาคมด้วย 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กานติมากาน-ติ-มางามน่ารัก 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กานติศากาน-ติ-สาเจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กานต์กานน่ารัก น่าพึงพอใจ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กานต์กนีย์กาน-กะ-นีน้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก 49การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กานต์ธิดากาน-ทิ-ดาลูกสาวผู้เป็นที่รัก 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กานต์ธีรากาน-ที-รานักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กานต์มณีกาน-มะ-นีแก้วมณีที่น่ารัก, แก้วงาม 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กานต์ยุพนกาน-ยุ-พนความสาวที่น่ารัก 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กานต์รวีกาน-ระ-วีพระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กานต์สินีกาน-สิ-นีสาวงามผู้น่ารัก 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กานต์สิรีกาน-สิ-รีเป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก งามน่ารัก 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กายทิพย์กาย-ทิบผู้วิเศษ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กายวุธกาย-ยา-วุดใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
การณิกกา-ระ-นิกผู้ประกอบด้วยเหตุ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
การติมากาน-ติ-มางามน่ารัก 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
การต์มณีกาน-มะ-นีแก้วมณีที่น่ารัก แก้วงาม 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
การัณยภาสกา-รัน-ยะ-พาดความรุ่งเรืองแห่งการงาน 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
การัณย์กา-รันหน้าที่การงาน 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
การันต์กา-รันหน้าที่การงาน 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
การิตกา-ริดให้กระทำแล้ว สั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
การินกา-รินผู้สร้าง ผู้กระทำ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
การุณกา-รุนความกรุณา 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กำธรกำ-ทอนสนั่น, หวั่นไหว, สะเทือน 10การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กำพรกำ-พรมีความเป็นเลิศ, มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กำแหงกำ-แหงกล้าแข็ง, เข้มแข็ง, แข็งแรง 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตตน์กิดการแสดง, การรายงาน 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติกิด-ติคำเล่าลือ, คำสรรเสริญ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติกวินกิด-ติ-กะ-วินงามด้วยเกียรติ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติกากิด-ติ-กาผู้มีเกียรติ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติกานต์กิด-ติ-กานผู้มีชื่อเสียงดีงาม 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติคมน์กิด-ติ-คมดำเนินไปด้วยเกียรติ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติคุณกิด-ติ-คุนผู้มีคุณที่เลื่องลือ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติทัตกิด-ติ-ทัดผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติธรกิด-ติ-ทอนทรงเกียรติ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติธรากิด-ติ-ทะ-ราทรงไว้ซึ่งเกียรติ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตตินันท์กิด-ติ-นันยินดีในชื่อเสียง 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติพงศ์กิด-ติ-พงวงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติพรกิด-ติ-พอนมีชื่อเสียงอันประเสริฐ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติพลกิด-ติ-พนมีชื่อเสียงและกำลัง 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติพศกิด-ติ-พดมีชื่อเสียงและอำนาจ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติภณกิด-ติ-พนมีชื่อเสียงด้านการพูด 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติภพกิด-ติ-พบความมีเกียรติ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติมากิด-ติ-มาผู้มีเกียรติ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติยุทธกิด-ติ-ยุดการรบที่มีชื่อเสียง 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติวรากิด-ติ-วะ-รามีเกียรติอันประเสริฐ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติวัฒน์กิด-ติ-วัดเจริญด้วยเกียรติ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติวินท์กิด-ติ-วินผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตติศักดิ์กิด-ติ-สักผู้มีอำนาจและความสามารถ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตยากิด-ตะ-ยาผู้มีเชื่อเสียง 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิตินันท์กิ-ติ-นันเพลิดเพลินในเกียรติ, ยินดีในชื่อเสียง 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิติมากิ-ติ-มาผู้มีชื่อเสียง 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิรณากิ-ระ-นารัศมีเรืองรอง 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิรติกากิ-ระ-ติ-กาผู้มีเกียรติ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิ่งดาวกิ่ง-ดาวสืบทอดจากดวงดาว 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กิ่งฟ้ากิ่ง-ฟ้าสืบทอดจากสวรรค์ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กีรติกี-ระ-ติผู้มีเกียรติ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กีรติกากี-ระ-ติ-กาผู้มีเกียรติ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กีรัตยากี-รัด-ตะ-ยาหญิงผู้มีเกียรติ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุณฑลกุน-ทนตุ้มหู 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุณฑิกากุน-ทิ-กาคนโทน้ำ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุนต์กุนทวน ศรภู่ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุนทรกุน-ทอนพระวิษณุ 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุมุทกุ-มุดบัว, บัวขาว 9การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลกัลยากุน-กัน-ยาหญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลธรกุน-ละ-ทอนผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลธรากุน-ทะ-ราผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลธิดากุน-ทิ-ดาหญิงผู้เกิดในตระกูลดี 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลนันทน์กุ-ละ-นันเป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลนันท์ก-ละ-นันเป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลนาถกุน-ละ-นาดเป็นที่พึงแห่งสกุลวงศ์ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลนารีกุน-ละ-นา-รีหญิงผู้เกิดในตระกูลดี 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลนิดากุน-นิ-ดาผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลนิภากุน-นิ-พาเหมือนสกุลวงศ์ เป็นดุจแสงสว่างแห่งสกุล 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลนิษฐ์กุน-ละ-นิดผู้เป็นความสำเร็จแห่งสกุล ผู้เป็นความดีงามแห่งสกุล 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลปริยากุน-ปริ-ยาเป็นที่รักของสกุลวงศ์ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลพัทธ์กุน-ละ-พัดเกี่ยวข้องกับสกุล 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลพิธาน์กุน-พิ-ทาระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์สกุล 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลภรณ์กุน-ละ-พอนค้ำจุนวงศ์สกุล 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลยากุน-ละ-ยาสตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลรัตน์กุน-ละ-รัดรัตนแห่งสกุลวงศ์ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลวดีกุน-วะ-ดีหญิงผู้เกิดในตระกูลดี 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลสินีกุน-ละ-สิ-นีหญิงงามแห่งตระกูล 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลินกุ-ลินผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลิสรากุ-ลิด-สะ-ราผู้เป็นใหญ่ในตระกูล 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุลิสร์กุ-ลิดผู้เป็นใหญ่ในตระกูล 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุศลกุ-สนสิ่งที่ที่ชอบ, บุญ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุศลพรกุ-สน-พอนชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุศลินกุ-สะ-ลินอยู่สุขสบาย ปลอดภัย 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุศะกุ-สะหญ้าคา แหลมคม 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุสุมนิภากุ-สุม-นิ-พาเสมือนดอกไม้ งามเหมือนดอกไม้ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
กุสุมภ์กุ-สุมดอกคำ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ก่อก่อทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น 8การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ก่อการก่อ-กานริเริ่มให้เกิดมีขึ้น 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ก่อกุศลก่อ-กุ-สนสร้างความดี 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ก่อฤกษ์ก่อ-เริกริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ก่อเกียรติก่อ-เกียดสร้างเกียรติ, สร้างชื่อเสียง 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ก้องก้องดังกังวาน 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ก้องกิดากรก้อง-กิ-ดา-กอนเสียงสรรเสริญอันกึกก้อง 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ก้องภพก้อง-พบมีชื่อเสียงก้องโลก 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกณิกาเก-นิ-กาพลับพลาที่ประทับของพระราชา 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกตนิกาเกด-นิ-กาผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกตน์เกดสัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกตน์นิภาเกด-นิ-พาเป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกตน์สิรีเกด-สิ-รีเป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน แม่ศรีเรือน 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกตุเกดธง 7การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกตุมณีเกด-มะ-นียอดเศียรเปรียบแก้วสูงค่า 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกยูรเก-ยูนสร้อยอ่อน, สายสร้อย, ทองต้นแขน, กำไล 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกริกเกริกกึกก้อง, ดังสนั่น, เลืองลือ. ยิ่ง 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกริกวรรธน์เกริก-วัดความเจริญยิ่ง 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกริกวิทย์เกริก-วิดผู้มีความรู้ยิ่ง 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกริกศักดิ์เกริก-สักผู้มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกริกไกรวัลเกริก-ไกร-วันผู้มีชื่อเสียงก้องไกล 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกรียงเกรียงใหญ่, ยิ่ง, เข้มแข็ง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกรียงวุฒิเกรียง-วุดผู้เจริญยิ่ง 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกรียงศักดิ์เกรียง-สักผู้มีอำนาจ 50การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกรียงไกรเกรียง-ไกรผู้กล้าที่ยิ่งยง 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกวลินเก-วะ-ลินมีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกวลีเก-วะ-ลีมีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกษมศรีกะ-เสม-สีผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกษมสันต์กะ-เสม-สันชื่นชมยินดี 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกสราเกด-สะ-ราเกสรดอกไม้ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกียรติเกียดชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, มีหน้ามีตา 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกียรติภูมิเกียด-พูมเกียรติเพราะความนิยม 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เกียรติศักดิ์เกียด-ติ-สักเกียรติตามฐานะ 55การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
แก้วตาแก้ว-ตาสิ่งที่รักยิ่ง 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
แก้วทิพย์แก้ว-ทิบสูงค่าเป็นของดีวิเศษ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โกกนทโก-กะ-นดบัวแดง 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โกมลโก-มนดอกบัว 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โกมินทร์โก-มินยอดพลอยสีแดง 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โกมุทโก-มุดบัวแดง 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โกรพโก-รบบัวสาย แสงจันทร์ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โกศลโก-สนฉลาด 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โกศัลย์โก-ลันความฉลาด 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โกเมนโก-เมนพลอยสีแดงเข้ม 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โกเมศโก-เมดดอกบัว 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรฤกษ์ไกร-เริกระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรวินไกร-วินดอกบัว 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรวีไกร-ระ-วีดอกบัว 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรวุฒิไกร-วุดผู้มีความเจริญมาก 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรศรไกร-สอนสิงโต 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรศรีไกร-สีผู้มีศักดิ์ศรี, ผู้ยิ่งด้วยสิริ, สิงโต 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรศักดิ์ไกร-สักผู้มีความสามารถมาก 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรสรไกร-สอนสิงโต 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรสรีไกร-สีสิงโต 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรสิทธิไกร-สิดราชสีห์ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรเทพไกร-เทบเทพผู้ยิ่งใหญ่ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไกรเลิศไกร-เลิดเยี่ยมมาก 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขนบพรขะ-หนบ-พอนแบบแผนที่ประเสริฐ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขยาดีขะ-ยา-ดีทัศนะ, ความคิด, มุมมอง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขยาทิมาตขะ-ยา-ทิ-มาดมีชื่อเสียงเลื่องลือ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขยานีขะ-ยา-นีมีความรู้ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขรินทร์ทิพย์ขะ-ริน-ทิบเทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า 59การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขันติขัน-ติความอดทน 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ขัมน์ขำความอดทน 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เขมเขมความเกษม 9การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เขมทัตเข-มะ-ทัดผู้ให้ความเกษม 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เขมทินเข-มะ-ทินผู้ให้ความเกษม 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เขมนันท์เข-มะ-นันยินดีในความปลอดภัย 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เขมิกาเข-มิ-กาผู้มีความเกษม 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เขมินทราเข-มิน-ทรามีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เขมินทร์เข-มินมีความเกษมอันยิ่งใหญ่ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เขมินท์เข-มินมีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เขมิสราเข-มิด-สะ-รายอดแห่งความปลอดภัย 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คคนางค์คะ-คะ-นางท้องฟ้า 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คฑาวุธคะ-ทา-วุดกระบอง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณนาถคะ-นะ-นาดผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณพรคะ-นะ-พอนมีพรรคพวกดี 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณพศคะ-นะ-พดมีอำนาจในหมู่คณะ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณภรณ์คะ-นะ-พอนบำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณัสนันท์คะ-นัด-สะ-นันเป็นที่เพลิดเพลินของคณะ 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณาธิปคะ-นา-ทิบผู้เป็นหัวหน้า 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณิฏฐาคะ-นิด-ถายืนหยัดได้ด้วยคณะ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณิตคะ-นิดวิชาคำนวณ, การคำนวณ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณินคะ-นินเป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณินทร์คะ-นินเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณิศรคะ-นิด-สอนผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณิสสรคะ-นิด-สอนเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณุฒน์คะ-นุดประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คณุตม์คะ-นุดประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คทาคะ-ทาตะบอง 6การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คทาวุธคะ-ทา-วุดมีกระบองเป็นอาวุธ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คนธรสคน-ทะ-รดน้ำหอม 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คนธวัลย์คน-ทะ-วันเถาวัลย์หอม 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คมคายคม-คายฉลาด, ไหวพริบ, ทันคน 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คมทิพย์คม-ทิบความเฉียบแหลมอันวิเศษ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คมธรรมคม-ทำธรรมะที่เฉียบแหลม 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คมน์คมไป ดำเนินไป 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คมศรคม-สอนลูกศรที่แหลมคม 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คมศักดิ์คม-สักมียศตำแหน่งที่น่ายกย่อง 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คมสรคม-สอนลูกศรที่แหลมคม 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คมสันคม-สันท่วงทีประเปรียว, ว่องไว, ฉลาด 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คมสันต์คม-สันความสงบอันลึกซึ้ง 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คมิกคะ-มิกผู้เตรียมจะก้าวไป 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คมแก้วคม-แก้วความเฉียบแหลมอันสูงค่า 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองธรรมครอง-ทำดำเนินอยู่ในธรรม 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองประทีปครอง-ประ-ทีบแสงไฟที่ไม่มีวันดับ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองพรครอง-พอนคงความดีไว้ตลอดไป 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองภพครอง-พบผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองยศครอง-ยดรักษาตำแหน่งไว้ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองรักครอง-รักคงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองฤทธิ์ครอง-ริดรักษาอำนาจไว้ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองลาภครอง-ลาบมีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองศักดิ์ครอง-สักรักษาตำแหน่งไว้ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองสุขครอง-สุกดำเนินอยู่(ด้วยกัน)อย่างมีความสุข 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองอาตม์ครอง-อาดปกครองตนเอง, ดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นตัวของตัวเอง 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครองแผนครอง-แผนยึดกุมข้อกำหนดแนวทางดำเนินการ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ครอบวิทย์ครอบ-วิดมีความรู้รอบทั้งมวล 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คริษฐาคะ-ริด-ถาผู้ที่น่าบูชาที่สุด 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คริษฐ์คะ-ริดผู้ที่น่าบูชาที่สุด 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คะนึงนิตย์คะ-นึง-นิดคิดทบทวนอยู่ตลอด, คิดถึงอยู่ตลอด 49การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คัดนางค์คัด-คะ-นางท้องฟ้า 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คัทลียาคัด-ทรี-ยากล้วยไม้ชนิดหนึ่ง 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คันธทรัพย์คัน-ทะ-ซับเครื่องหอม 51การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คันธนีราคัน-ทะ-นี-ราน้ำหอม 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คันธมาลีคัน-ทะ-มา-ลีดอกไม้หอม 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คันธรสคัน-ทะ-รดน้ำหอม 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คันธลีคัน-ทะ-ลีตัวต่อ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คันธารัตน์คัน-ทา-รัดกลิ่นแก้ว 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คารมคา-รมพูดแหลมคม 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คำนวณคำ-นวนคิดหาผลโดยวิธิเลข 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คำนวรคำ-นวนควร, ถูกต้อง, เหมาะ, พอดีๆ, ชอบ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คำนึงคำ-นึงคิดถึง, คิด, นึก, ระลึก 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คำรนคำ-รนคำราม, กระหึ่ม 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คิรากรคิ-รา-กอนกระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คีรีคี-รีภูเขา 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คีรีทองคี-รี-ทองภูเขาทอง 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คึกฤทธิ์คึก-ริดแรงอำนาจ, ความร่าเริง 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คุณภัทรคุน-นะ-พัดเจริญด้วยความดี 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คุณากรคุ-นา-กอนบ่อเกิดแห่งความดี 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คุณานนต์คุ-นา-นนผู้มีคุณความดี 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คุณานนท์คุ-นา-นนมีคุณความดีมากมาย 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คุณิตาคุ-นิ-ตาผู้มีคุณงามความดี 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
คุ้มแก้วคุ้ม-แก้วอยู่ในที่อุดมสมบูรณ์ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เครือวัลย์เครือ-วันเถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์ 56การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐปนนท์ถะ-ปะ-นนมีความพอใจที่ตั้งมั่น 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐปนัทถะ-ปะ-นัทผู้ให้การดำรงมั่น 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐปนาถะ-ปะ-นาการสถาปนา การดำรงอยู่ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐปนีย์ถะ-ปะ-นีผู้มีความตั้งมั่น 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐปิตาถะ-ปิ-ตาผู้มีจุดยืนแล้ว, ตั้งมั่นแล้ว 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐากูรถา-กูนที่เคารพ, ผู้น่าเลื่อมใส 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐานนันท์ถา-นะ-นันยินดีในฐานะ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐานพัฒน์ถา-นะ-พัดมีฐานะเจริญ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐานยินถา-ยินผู้ดำรงอยู่นาน, ผู้มั่นคง 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐานันดรถา-นัน-ดอนตำแหน่ง 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐานันตร์ถา-นันฐานันดร ตำแหน่ง ลำดับที่ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐานัสถา-นัดโดยเร็ว แฉับพลัน รวดเร็ว โดยเหมาะสม 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐานิกาถา-นิ-กาผู้ดำรงมั่น 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐานิฏฐ์ถา-นิดเป็นที่น่าพอใจ 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐานิดาถา-นิ-ดาความมีฐานะ, ความมั่นคง 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐานิตถา-นิดถึงซึ่งฐานะ มีฐานะ มั่นคง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐานิตาถา-นิ-ตาผู้มีฐานะ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐานิสร์ถา-นิดมีตำแหน่งเป็นใหญ่ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐานียาถา-นี-ยาพึงตั้งอยู่ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐานีย์ถา-นีพึงตั้งอยู่ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐานุตม์ถา-นุดมีตำแหน่งสูงสุด 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐาปกรณ์ถา-ปะ-กอนตำรา, ที่คงทน 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐาปนีย์ถา-ปะ-นีผู้สร้าง 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐาปานีย์ถา-ปา-นีผู้มีความมั่นคง 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐายินีถา-ยิ-นีผู้ตั้งมั่น 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิตวัฒน์ถิ-ตา-วัดมีความเจริญที่ตั้งมั่นแล้ว 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิตาถิ-ตาผู้ดำรงมั่น 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิตาพรถิ-ตา-พอนผู้ตั้งมั่นและประเสริฐ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิตาภรณ์ถิ-ตา-พอนเครื่องประดับที่ถาวร 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิตาภาถิ-ตา-พามีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิตามรถิ-ตา-มอนเทวดาผู้มั่นคง 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิตารีย์ถิ-ตา-รีมั่นคงและประเสริฐ 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิติถิ-ติการดำรงอยู่, ความมั่นคง 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิติกรถิ-ติ-กอนสร้างความมั่นคง สร้างชีวิต 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิติกาถิ-ติ-กาผู้ตั้งมั่น 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิติกานต์ถิ-ติ-กานผู้ที่มีความรักมั่นคง 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิตินันท์ถิ-ติ-นันมีความชื่นชมยินดีในชีวิต 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิติพงศ์ถิ-ติ-พงสกุลที่มั่นคง 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิติพรถิ-ติ-พอนมีความมั่นคงเป็นเลิศ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิติพรรณถิ-ติ-พันผิวพรรณที่ยั่งยืน 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิติภรณ์ถิ-ติ-พอนการเลี้ยงดูที่ยั่งยืน 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิติภัทรถิ-ติ-พัดความเจริญที่ถาวร 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิติภาถิ-ติ-พาแสงสว่าง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิติมนถิ-ติ-มนมีใจประกอบด้วยความมั่นคง 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิติมาถิ-ติ-มามีความคงอยู่ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิติรัตน์ถิ-ติ-รัดรัตนคือชีวิต ชีวิตที่ประเสริฐ 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิติวรดาถิ-ติ-วอ-ระ-ดามีวัตรมั่นคง มีความประพฤติมั่นคง 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิติวรรณถิ-ติ-วันผิวพรรณที่ดี 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิติวัฒน์ถิ-ติ-วัดเจริญและมีความมั่นคง 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิติวัสส์ถิ-ติ-วัดยืนยาวตลอดปี 53ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิติวุฒิถิ-ติ-วุดมีความเจริญมั่นคงตลอดไป 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐิติศักดิ์ถิ-ติ-สักความสามารถ 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐีรวัฒน์ถี-ระ-วัดมีความเจริญตลอดไป 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฑิมพิกาทิม-พิ-กาไพลน้ำ ฟองน้ำ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฑุลิกาทุ-ลิ-กานกกางเขน 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณฏฐพลนัด-ถะ-ทะ-พนกำลังของนักปรายชญ์ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณฐพงศ์นะ-ถะ-พงเชื้อสายของนักปราชญ์ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณฐพรนะ-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณฐิตานะ-ทิ-ตาดำรงอยู่ด้วยความรู้ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณฐินีนะ-ทิ-นีดำรงอยู่ด้วยความรู้ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณภัทรนะ-พัดดีงามด้วยความรู้ 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณรงค์นะ-รงการรบ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณรงค์กรนะ-รง-กอนผู้ทำการรบ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณรงค์ฤทธิ์นะ-รง-ริดมีฤทธิ์ในการรบ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณรงค์วิทย์นะ-รง-วิดมีความรู้ในการรบ 52ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณฤดีนะ-รึ-ดียินดีในความรู้ 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณหทัยนะ-หะ-ไทหัวใจแห่งความรู้ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฎฐ์นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐกานต์นัด-ถะ-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐกิตติ์นัด-ถะ-กิดเกียรติของนักปราชญ์ 51ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐธิดานัด-ถะ-ทิ-ดาธิดาของนักปราชญ์ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐนันท์นัด-ถะ-นันเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 51ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐพรนัด-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐพรรณนัด-ถะ-พันผิวพรรณของนักปราชญ์ 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐพลนัด-ถะ-พนพลังของนักปราชญ์ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐวรรณนัด-ถะ-วันผิวพรรณของนักปราชญ์ 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐวีนัด-ถะ-วีผู้มีความฉลาด 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐานัด-ถานักปราชญ์ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐากรนัด-ถา-กอนบ่อเกิดแห่งปัญญา 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐิกานัด-ถิ-กาผู้ประกอบด้วยความฉลาด 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐินีนัด-ถิ-นีนักปราชญ์หญิง 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฏฐ์นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐนัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐกมลนัด-กะ-มนนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐกรณ์นัด-ถะ-กอนนักปราชญ์, ผู้ฉลาด 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐกฤตนัด-ถะ-กริดสร้างให้เป็นนักปราชญ์ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐกฤตานัด-กริ-ตาผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐกานต์นัด-ถะ-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐกุลนัด-ถะ-กุนตระกูลนักปราชญ์ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐฐานัด-ถาผู้มีความรู้, นักปราชญ์ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐฐาพรนัด-ถา-พอนนักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐดนัยนัด-ดะ-ไนบุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐติกานัด-ติ-กาหมวด 3 ว่าด้วยผู้คงแก่เรียน 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐทิตานัด-ทิ-ตาปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐทิศนัด-ทิดทิศของนัดปราชญ์ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐธยาน์นัด-ทะ-ยาการเพ่งพินิจของนักปราชญ์ 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐธิดานัด-ทิ-ดาธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐธีรานัด-ธี-รานักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐนนท์นัด-ถะ-นนเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐนพินนัด-นะ-พินนักปราชญ์ผู้สดชื่น หรือหนุ่มสาวเสมอ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐนรีนัด-นะ-รีหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐนันท์นัด-ถะ-นันเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐนัยนัด-ถะ-ไนอุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐนาถนัด-ถะ-นาดที่พึ่งของนักปราชญ์ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐปคัลภ์นัด-ปะ-คันปราชญ์ผู้องอาจ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐปธานนัด-ปะ-ทานนักปราชญ์,ผู้มีความเพียร 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐปพนนัด-ปะ-พนนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐปานีนัด-ถะ-ปา-นีนักปราชญ์ผู้มีฝีมือ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐพงศ์นัด-ถะ-พงตระกูลที่มีความรู้ดี 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐพนธฺนัด-ถะ-พนผูกพันกับนักปราชญ์ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐพนธ์นัด-ถะ-พนผูกพันกับนักปราชญ์ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐพรนัด-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐพลนัด-ถะ-พนพลังแห่งนักปราชญ์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐพัฒน์นัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐพันธ์นัด-ถะ-พันตระกูลของนักปราชญ์ 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐภัทรนัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐภาสนัด-ถะ-พาดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐภูมินัด-ถะ-พูมนักปราชญ์ผู้มีความสง่า 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐภูมินทร์นัด-ถะ-พู-มินเทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน 49ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐมนนัด-ถะ-มนดวงใจของนักปราชญ์ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐยมลนัด-ยะ-มนคู่แห่งนักปราชญ์, คู่ผู้ฉลาด 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐยศนัด-ถะ-ยดนักปราชฐ์ผู้มีชื่อเสียง 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐรณนัด-ถะ-รนการรบของนักปราชญ์ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐรดีนัด-ระ-ดีความยินดีของนักปราชญ์ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐรมย์นัด-ถะ-รมเป็นที่รื่นรมของนักปราชญ์ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐรัตน์นัด-ถะ-รัดผู้มีความรู้อันประเสริฐ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐรินีย์นัด-ถะ-ริ-นีผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ 55ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐฤกษ์นัด-ถะ-เริกเวลาที่ดีของนักปราชญ์ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐลัดดานัด-ถเ-ลัด-ดาสายของนักปราชญ์ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐวดีนัด-ถะ-วะ-ดีหญิงสาวผู้มีความรู้ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐวรนัด-ถะ-วอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐวรรณนัด-ถะ-วันชั้นของนักปราชญ์ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐวรรธน์นัด-ถะ-วัดนักปราชญ์ผู้เจริญ 50ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐวรานัด-วะ-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐวศานัด-วะ-สาหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐวัฒน์นัด-ถะ-วัดความเจริญของนักปราชญ์ 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐวัตรนัด-ถะ-วัดความประพฤติของนักปราชญ์ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐวิภานัด-วิ-พาผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐวิมลนัด-ถะ-วิ-มนนักปราชญ์ผู้ปราศจากมลทิน 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐวุฒินัด-ถะ-วุดผู้เจริญด้วยความรู้ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐศักดิ์นัด-ถะ-สักศักดิ์ของนักปราชญ์ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐสมนัด-ถะ-สมเสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐสิทธิ์นัด-ถะ-สิดความสำเร็จของนักปราขญ์ 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐสินีนัด-ถะ-สิ-นีหญิงผู้ฉลาด 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐสุดานัด-ถะ-สุ-ดาสาวนักปราชญ์ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐสุตนัด-ถะ-สุดลูกนักปราชญ์ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐินีนัด-ถิ-นีนักปราชญ์หญิง, หญิงผู้ฉลาด 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัฐเศรษฐนัด-ถะ-เสดนักปราชญ์ผู้ร่ำรวย 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณัทนัดให้ซึ่งความรู้ 10ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ณิขนันทน์นิด-ชะ-นันมีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ดนตร์ดนดนตรี,เสียงที่ประกอบเป็นทำนองเพลง 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดนยาดะ-นะ-ยาเกิดจากตัวเรา ลูกสาว 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดนิษฐ์ดะ-นิดเล็ก 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดนุนันท์ดะ-นุ-นันมีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดนุสรณ์ดะ-นุ-สอนมีคนเป็นที่พึ่ง พึ่งตน 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดมิสาดะ-มิ-สาเจ้าเหนือความมืด พระจันทร์ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดรณ์ดอนการข้ามพ้นทุกข์ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดรัณดะ-รันการข้าม เรือหรือแพ 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดรัณภพดะ-รัน-พบข้ามความทุกข์ในโลกได้ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดรัลพรดะ-รัน-พอนทับทิมอันประเสริฐ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดลพรดน-ละ-พอนบันดาลพร 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดลยุทธ์ดน-ละ-ยุดการยุทธแห่งมือคือการตบมือ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดลฤทธิ์ดน-ริดบันดาลให้เกิดฤทธิ์ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดลสุขดน-สุกดลบันดาลความสุข 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดัมพ์รงค์ดำ-รงสีแดง 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดารินทร์ดา-รินดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดิตถ์ดิดท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดิลกธรรมดิ-หลก-ทำมีคุณธรรมเป็นยอด 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดิษย์ดิดเป็นมงคล 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดิสรณ์ดิ-สอนสรณะสามประการ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดุลยาดุน-ละ-ยาสมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เด่นภูมิเด่น-พูมมีภูมิดีเด่น 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตนิษฐ์ตะ-นิดเล็ก 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตนุภัทรตะ-นุ-พัดดีงามด้วยตนเอง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตนุสรณ์ตะ-นุ-สอนพึ่งตนเอง 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตมิสาตะ-มิ-สาพระจันทร์ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตรัณตะ-รันการข้ามพ้น สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตรัยไตรสาม 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตรัยคุณไตร-คุณมีคุณสามประการ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตรัยรัตน์ตรัย-รัดแก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตรัสตรัดแจ้ง 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตรินัยน์ตริ-ไนมีสามตา 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตรีทิพยนิภาตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พาเปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตรีภพตรี-พบผู้ครองภพทั้งสามคือ สวรรค์ มนุษย์ บาดาล 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตฤณตรินหญ้า 9สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตวิษาตะ-วิ-สารุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตั้งปณิธานตั้ง-ปะ-นิ-ทานตั้งใจทำสิ่งที่ดี 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตาณตานที่พึ่ง ป้องกันภัย 9สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ติณณภพติน-นะ-พบผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ติณณาติน-นาผู้ข้ามพ้นความทุกข์ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ติณณ์ตินผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ติณห์ตินกล้าแข็ง, แหลมคม 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ติสรณ์ติ-สอนสรณะสามประการ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตีรณตี-รนปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตีรณาตี-ระ-นาปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตุลธรตุน-ละ-ทอนทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ตุลยดาตุน-ยะ-ดาความเสมอภาค 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ต้องครรลองต้อง-คัน-ลองถูกแนวทาง ถูกคลองธรรม 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
โตณณาการโต-สะ-นา-การอาการปลื้มปิติยินดี 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
โตยธรโต-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งน้ำ อุ้มน้ำ หมายถึงเมฆหรือทะเล 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ไตรทศไตร-ทดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ไตรภพไตร-พบสามโลก 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ถนิตถะ-นิดเสียงฟ้าคำรณ 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ถวิกาถะ-วิ-กาถุง 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ถามวัตถาม-วัดมีกำลัง แข็งแรง 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ถาม์พรถา-พอนมีกำลังประเสริฐ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ถาวรีย์ถา-วะ-รีความมั่นคง นิรันดร 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ถิรถิ-ระมั่นคง 9สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ถิรคุณถิ-ระ-คุณมัคุณธรรมมั่นคง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ถิรดาถิ-ระ-ดาความมั่นคงสถาพร 11สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ถิรนัยถิ-ระ-ไนมีนโยบายมั่นคง 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ถิรพุทธิ์ถิ-ระ-พุดมีความรู้มั่นคง 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ถิรมนถิ-ระ-มนมีใจมั่นคง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ถิรวิทย์ถิ-ระ-วิดมีความรู้มั่นคง 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทนุธรรมทะ-นุ-ทำรักษาความดี 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทยากรทะ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทยิดาทะ-ยิ-ดาเป็นที่รัก เป็นที่กรุณา 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทยุตทะ-ยุดสว่างไสว 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทรงกฤตทรง-กริดการสร้าง 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทรงพรซง-พอนทรงไว้ซึ่งพร มีพร มีความประเสริฐ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทรงภพซง-พบทรงไว้ซึ่งโลก อุ้มโลก ทรงความเจริญ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทรงรัฐทรง-รัดครองเมือง 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทรงวศินทรง-วะ-สินผู้ชนะด้วยตนเอง 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทรงวุฒิซง-วุดทรงไว้ซึ่งความเจริญ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทรงอัปสรซง-อับ-สอนรูปร่างดุจนางฟ้า 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทวิภาคทะ-วิ-พากสองส่วน 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทวีติยาทะ-วี-ติ-ยาที่สอง 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทวีภาคทะ-วิ-พากสองส่วน 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทวีรัฐทะ-วี-รัดสองเมือง สองแคว้น 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทักษพรทัก-สะ-พอนผู้ฉลาดและประเสริฐ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทักษ์ทักขยัน ฉลาด มีทักษะ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทักษ์ดนัยทัก-ดะ-ไนบุตรชายผู้ฉลาด 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทัณฑธรทัน-ทะ-ทอนผู้พิพากษา 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทัณฑิกาทัน-ทิ-กาชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทัดธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้ 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทัดเทพทัด-เทบเทพประทาน 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทัตธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทัตพงศ์ทัด-พงได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทัตพงษ์ทัด-พงได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทัตพรทัด-พอนได้รับการประทานพร ได้รับพร 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทัตพลทัด-พนมีพลัง 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทัตสรวงทัด-สวงสวรรค์ประทานมา 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทัตเทพทัด-เทบเทพประทาน 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทัพพสารทับ-พะ-สานมีทรัพย์เป็นแก่นสาร 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทัพพ์ทับทรัพย์สมบัติ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทัศน์พลทัด-สะ-พนผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นพลัง 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทำนุรัฐทำ-นุ-รัดอุดหนุนหรือส่งเสริมประเทศชาติ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทิฆัมพรทิ-คำ-พอนท้องฟ้า 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทิฐิพลทิ-ติ-พนทหารที่มีความทนง 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทินกฤตทิน-นะ-กริดทำกลางวัน พระอาทิตย์ 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทินภัทรทิน-นะ-พัดวันที่เป็นสิริมงคล 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทินมณีทิน-มะ-นีแก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทินสิรีทิน-สิ-รีมิ่งขวัญแห่งวัน วันอาทิตย์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทิพกรทิบ-พะ-กอนแสงสว่างกลางวัน พระอาทิตย์ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทิพกฤตาทิบ-กริ-ตาสร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทิพนาถทิบ-พะ-นาดเป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน พระอาทิตย์ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทิพปภาพิบ-ปะ-พารัศมีเป็นทิพย์ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทิพย์รัตน์ทิบ-พะ-รัดมีแก้วมณีเป็นทิพย์ 55สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทิพรดาทิบ-พะ-ระ-ดายินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทิพานันทิ-พา-นันผู้มีใบหน้าสวยงาม 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทิพารมย์ทิ-พา-รมรื่นรมย์ ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทิวัตถ์ทิ-วัดมีความสำเร็จเป็นเลิศ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทีฆทัศน์ที-คะ-ทัดมีสายตายาว คาดการณ์ได้ไกล 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทีปกรที-ปะ-กอนผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทีปกาที-ปะ-กาผู้ส่องสว่าง 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ทีปต์ทีบรุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เทพทัตเทพ-พะ-ทัดผู้ที่เทวดาประทานมา 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธดากรณ์ทะ-ดา-กอนทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ ผู้ประดับประดา 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนกรทะ-นะ-กอนสร้างทรัพย์สิน, มั่งมี 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนกฤตทะ-นะ-กริดการสร้างทรัพย์สมบัติ 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนกฤติทะ-นะ-กริดสร้างทรัพย์ ทำเงิน 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนกานต์ทะ-นะ-กานมีทรัพย์เป็นที่รัก 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนดลทะ-นะ-ดนบันดาลทรัพย์ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนทรัพย์ทะ-นะ-ซับทรัพย์สมบัติ 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนทัตทะ-นะ-ทัดมีทรัพย์ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนธรณ์ทะ-นะ-ทอนทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนนันท์ทะ-นะ-นันยินดีในทรัพย์ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนบดีทะ-นะ-บอ-ดีเจ้าของทรัพย์สมบัติ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนบูรณ์ทะ-นะ-บูนเต็มไปด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนพนธ์ทะ-นะ-พนรวบรวมทรัพย์สิน 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนพรทะ-นะ-พอนมีทรัพย์เป็นพร มีทรัพย์ประเสริฐ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนพลทะ-นะ-พนมีกำลังเป็นทรัพย์ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนภรณ์ทะ-นะ-พอนค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนภัทรทะ-นะ-พัดดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนภูมิทะ-นะ-พูมพื้นที่แห่งทรัพย์ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนลภย์ทะ-นะ-ลบได้ทรัพย์ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนวรรณทะ-นะ-วันมีผิวงามเป็นสมบัติ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนวรรธน์ทะ-นะ-วัดความเจริญด้วยทรัพย์ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนวัฒน์ทะ-นะ-วัดเจริญด้วยทรัพย์ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนวัตทะ-นะ-วัดมีทรัพย์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนวันต์ทะ-นะ-วันมีทรัพย์ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนวิทย์ทะ-นะ-วิดรู้เรื่องทรัพย์ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนวินท์ทะ-นะ-วินได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนวุฒิทะ-นะ-วุดเจริญด้วยทรัพย์ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนศักดิ์ทะ-นะ-สักมีทั้งทรัพย์และอำนาจ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนะดีทะ-นะ-ดีทรัพย์ดี 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนัฏฐาทะ-นัด-ถาดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนัตถ์ทะ-นัดมีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนัตพรทะ-นัด-พอนมีทรัพย์อันประเสริฐ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนัททะ-นัดผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนันทะ-นันผู้มีทรัพย์ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนากรทะ-นา-กอนบ่อเกิดแห่งทรัพย์ 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนาฒย์ทะ-นาดผู้ร่ำรวย 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนาดุลทะ-นา-ดุนมีทรัพย์นับไม่ได้ มีทรัพย์มาก 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนาตย์ทะ-นาดร่ำรวย 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนาธิปทะ-นา-ทิบเจ้าแห่งทรัพย์ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนานพทะ-นา-นบมีทรัพย์ใหม่ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนาพรรณทะ-นา-พันมีผิวพรรณเป็นทรัพย์ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนาภรณ์ทะ-นา-พอนมีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนาภาทะ-นา-พารุ่งเรืองด้วยทรัพย์ 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนายุตทะ-นา-ยุดขวนขวายในทรัพย์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนารีย์ทะ-นา-รีมีทรัพย์อันประเสริฐ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนาวรรณทะ-นา-วันผู้สวยด้วยทรัพย์ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนิกทะ-นิกมีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนิฏฐาทะ-นิด-ถาชื่อดาวฤกษ์ที่ ๒๓ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนิดาทะ-นิ-ดาหนักแน่น 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนิตทะ-นิดหนัก, เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่า พยัญชนะธนิต 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนินทะ-นินมีทรัพย์ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนิยาทะ-นิ-ยาปรารถนาในทรัพย์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนิวรรณทะ-นิ-วันวรรณะแห่งความมั่งคง 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนิษฐาทะ-นิด-ถามีทรัพย์อันน่าปรารถนา ดาวไซหรือดาวกา 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนิษฐ์ทะ-นิดชื่อดาวฤกษ์ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนิสรทะ-นิด-สอนเจ้าแห่งทรัพย์ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนีพรทะ-นี-พอนมีพรเป็นทรัพย์ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนียาทะ-นี-ยาปรารถนาในทรัพย์ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนีวรรณทะ-นี-วันวรรณะแห่งทรัพย์ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธนุสทะ-นุดธนู 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธมกรทะ-มะ-กอนแสงจันทร์ 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธมนทะ-มนกำจัดมลทิน สวย ขมิ้น 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธมนต์ทะ-มนกำจัดมลทิน 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธมนวรรณทะ-มน-วันมีผิวพรรณสวยงาม 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธมนันท์ทะ-มะ-นันสวยเหมือนพระจันทร์ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธมลวรรณทะ-มน-วันมีผิวพรรณงาม 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธยศทะ-ยดมีความรู้เป็นยศ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธยานีทะ-ยา-นีผู้มีปัญญาแห่งพินิจ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธยาน์ทะ-ยาปัญญาแห่งพินิจ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธรณินทร์ทอ-ระ-นินผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธรณ์ทอนทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธรณ์ธันย์ทอน-ทันทรงไว้ซึ่งโชคดี 52สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธรณ์เทพทอน-เทบผู้เป็นเทวดาบนแผ่นดิน 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธรนันท์ทอ-ระ-นันทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธรนิศทอน-ระ-นิดผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธรมทามยศศักดิ์ 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธรรมณัฐทำ-มะ-นัดคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธรรมนาถทำ-มะ-นาดมีธรรมเป็นที่พึ่ง 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธรรมนิตย์ทำ-มะ-นิดมีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้ 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธรรมปพนทำ-ปะ-พนมีคุณธรรมบริสุทธิ์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธรรมภณทำ-พนผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธรรมรัตน์ทำ-มะ-รัดคุณธรรมอันล้ำเลิศ 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธรรมสรณ์ทำ-มะ-สอนผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง ผู้มีความเป็นที่พึ่ง 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธรรมิกาทัน-มิ-กาผู้ประกอบด้วยธรรม 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธรรศทัดความกล้าหาญ ความอหังการ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธราธรรมทะ-รา-ทำแผ่นดินธรรม 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธราวุธทะ-รา-วุดทรงไว้ซึ่งอาวุธ, มีอาวุธ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธราเทพทะ-รา-เทบผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธฤดีทะ-รึ-ดีความมั่นคง ควมตั้งมั่น 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธฤตทะ-ริดมั่นคง ตั้งมั่น 8สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธวัฒน์ทะ-วัดเจริญด้วยทรัพย์สมบัติ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธวัลทะ-วันขาว บริสุทธิ์ นวลงาม 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธวัลกรทะ-วัน-กอนมีรัศมีนวลงาม 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธวัลพรทะ-วัน-พอนบริสุทธิ์และประเสริฐ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธวัลยาทะ-วัน-ยาบริสุทธิ์ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธวัลรัตน์ทะ-วัน-รัดรัตนะอันบริสุทธิ์ 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธวัลหทัยทะ-วัน-หะ-ไทมีใจบริสุทธิ์ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธันยธรณ์ทัน-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งโชคดี 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธันยบูรณ์ทัน-ยะ-บูนเต็มไปด้วยโชคลาภ 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธันยพรทัน-ยะ-พอนมีโชคอันประเสริฐ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธันยมัยทัน-ยะ-ไมสำเร็จด้วยโชคลาภ ล้วนแล้วไปด้วยความมั่นคง 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธันยวีร์ทัน-ยะ-วีมีโชคและมีความกล้า 47สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธันยาทัน-ยามีบุญ มีโชค 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธันยารัตน์ทัน-ยา-รัดแก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ 47สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธาดาทา-ดาผู้สร้าง 7สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธาตรีทา-ตรีแผ่นดิน 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธานินทร์ทา-นินผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธามทามยศศักดิ์ 10สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธารณ์ทานทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธารทิพย์ทาน-ทิบสายน้ำวิเศษ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธาราวรรษทา-รา-วัดฝนจำนวนมาก 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธาริณีทา-ร-นีทรงไว้ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธาริตทา-ริดดำรงไว้ ทรงไว้ ค้ำจุน 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธารินทร์ทา-รินเจ้าแห่งการสร้าง 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธารินันท์ทา-ริ-นันความสดชื่นรื่นเริง 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธารีทา-รีควรทรงไว้ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธาวันทา-วันวิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธาวัลย์ทา-วันความขาวเนียนงาม ความสะอาด ความบริสุทธิ์ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธาวิตทา-วิดบริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธาวินทา-วินผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธาวินีทา-วิ-นีวิ่ง ว่วงไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธำรงศักดิ์ทำ-รง-สักรักษาอำนาจไว้ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธิดาพรรณทิ-ดา-พันลูกสาวผู้สวยงาม 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธิดารัตน์ทิ-ดา-รัดบุตรสาวผู้ประเสริฐ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธิดาวรรณทิ-ดา-วันลูกสาวผู้สวยงาม 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธิติทิ-ติความเพียร ความรู้ ความอดทน 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธิติกรทิ-ติ-กอนสร้างความเพียร ความดี และอดทน 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธิติมาทิ-ติ-มาผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี อดทน มั่นคง 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธิติรัตน์ทิ-ติ-รัดแก้วแห่งความเพียร 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธิติวุฒิทิ-ต-วุดเจริญด้วยความเพียร ความอดทน ความรู้ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธิติศักดิ์ทิ-ติ-สักผู้มีความเพียร และอำนาจ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธิติสรณ์ทิ-ติ-สอนพึ่งความเพียร ความอดทน ความรู้ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธิติสรรค์ทิ-ต-สันสร้างสรรค์ค์ความเพียร ความอดทน ความรู้ 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธิติสุดาทิ-ติ-สุ-ดาหญิงผู้มีปัญญา 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธินิดาทิ-นิ-ดาหญิงผู้มั่นคง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธิปกทิ-ปกผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า 11สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธิราพรทิ-รา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธิษณามดีทิด-สะ-นา-มะ-ตีมีความคิดฉลาด 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธิษณ์ทิดฉลาด 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีทัตที-ทัดให้ปัญญา 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีนิดาที-นิ-ดาผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีภพที-พบมีปัญญา 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีมาท-มาผู้มีปัญญา 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรกานต์ที-ระ-กานนักปราชญ์ผู้น่ารัก 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรกุลที-ระ-กุนตระกูลนักปราชญ์ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรดนย์ที-ระ-ดนลูกชายผู้เป็นปราชญ์ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรดาที-ระ-ดายินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรตาที-ระ-ตาบินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรตีที-ระ-ตีความยินดีในความรู้ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรธรรมที-ระ-ทำคุณธรรมของนักปราชญ์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรนพที-ระ-นบนักปราชญ์ผู้สดชื่น 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรนันท์ที-ระ-นันผู้มีความยินดีในความรู้ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรนัยที-ระ-ไนนโยบายของนักปราชญ์ กาแนะนำของนักปราชญ์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรนาฎที-ระ-นาดหญิงงามที่ฉลาด 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรนาถที-ระ-นาดที่พึ่งของนักปราชญ์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรพงศ์ที-ระ-พงวงศ์นักปราชญ์ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรพรที-ระ-พอนนักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรพลที-ระ-พนกำลังของนักปราชญ์ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรภัทรที-ระ-พัดนักปราชญ์ผู้เจริญ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรมนต์ที-ระ-มนมนต์ของนักปราชญ์ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรยุทธที-ระ-ยุดการรบของนักปราชญ์ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรวรรณที-ระ-วันชนชั้นของนักปราชญ์ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรวัฒน์ที-ระ-วัดเจริญเหมือนนักปราชญ์ 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรวิทย์ที-ระ-วิดความรู้ของนักปราชญ์ 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรศักดิ์ที-ระ-สักอำนาจของนักปราชญ์ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรศานต์ที-ระ-สานกล้าหาญและสงบนิ่ง 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรสิทธิ์ที-ระ-สิดผู้มีความสำเร็จ 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีระที-ระนักปราชญ์ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรักษ์ที-รักผู้ฉลาด 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรัตม์ที-รัดผู้ฉลาดที่สุด 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีราทรที-รา-ทอนเอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีราพรที-รา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีราภรณ์ที-รา-พอนเครื่องประดับของนักปราชญ์ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีริทธ์ที-ริดนักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีริศราที-ริด-สะ-รานักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรุตน์ที-รุดนักปราชญ์ผู้สูงสุด 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรเทพที-ระ-เทบเทวดาผู้ฉลาด 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรเมธที-ระ-เมดผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีรไนยที-ระ-ไนผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีร์วราที-วะ-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีร์สุดที-สุดลูกนักปราชญ์ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีร์สุดาที-ส-ดาลูกสาวนักปราชญ์ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีร์สุตที-สุดลูกนักปราชญ์ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธีวราที-วะ-ราประเสริฐด้วยความรู้ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธุวดาราทุ-วะ-ดา-ราสดใสเสมอดวงดารา 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธุวพรทุ-วะ-พอนผู้มีพรยั่งยืน ผู้เลิศตลอดกาลนาน 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธุวานันท์ทุ-วา-นันมีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธเนศทะ-เนดร่ำรวย มีทรัพย์ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ธเนศพลทะ-เนด-พนกำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นครินทร์นะ-คะ-รินเจ้าเมือง,เมืองใหญ่ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นคินทร์นะ-คินผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นงนภัสนง-นะ-พัดนางผู้เป็นประดุจฟ้า 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นงพะงานง-พะ-งานางงาม 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นงลักษณ์นง-ลักนางผู้มีลักษณะดี, นางผู้มีขวัญดี 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นฏกรนะ-ตะ-กอนนักฟ้อนรำ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นทีบดีนะ-ที-บอ-ดีเจ้าแห่งแม่น้ำ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นทีมารคนะ-ที-มากสายน้ำ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นนทกรนน-ทะ-กอนกระทำความเพลิดเลิน, สร้างความสุข 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นนทพัทธ์นน-ทะ-พัดผูกพันด้วยความสุข 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นนทรมย์นน-ทะ-รมมีความเพลิดเพลินยินดี 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นนทรีนน-ซีต้นไม้ชนิดหนึ่ง 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นนทลีนน-ทะ-ลีประดุจแม่ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นนทวรนน-ทะ-วอนมีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นนทิยุตนน-ทิ-ยุดผู้ประกอบด้วยความยินดี 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นนทิวรรธน์นน-ทิ-วัดยินดีในทรัพย์ 47สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นนท์ปวิธนน-ปะ-วิดผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นพกรนบ-พะ-กอนผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นพคุณนบ-พะ-คุนทองเนื้อเก้า 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นพณัฐนบ-พะ-นัดนักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นพดรนบ-พะ-ดอนใหม่กว่า หนุ่มกว่า 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นพธีรานบ-ที-รานักปราชญ์ผู้สดชื่น 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นพนนท์นบ-พะ-นนเพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นพนันท์นพ-พะ-นันเพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นพนิตนพ-พะ-นิดเนย 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นพปฎลนบ-ปะ-ดลเศวตฉัตร 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นพรดานบ-พะ-ระ-ดาผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นพวินท์นบ-พะ-วินได้ประสบสิ่งใหม่ ๆ เสมอ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นพัตธรนะ-พัด-ทอนทรงไว้ซึ่งความใหม่ สร้างสิ่งใหม่ ๆ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นพินนะ-พินใหม่ สด สาวเสมอ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นพิษฐานะ-พิด-ถาใหม่สุด สาวที่สุด สดชื่นที่สุด 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภกานค์นบ-ภา-กานสิงห์โต 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภทวีปนบ-ทะ-วีบเมฆ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภทีป์นบ-พะ-ทีเมฆ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภนต์นะ-พนสุดขอบฟ้า 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภสรนบ-พะ-สอนสระบนฟ้า เมฆ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภสินธุ์นบ-พะ-สินทางช้างเผือก 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภันต์นะ-พันสุดขอบฟ้า 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภัสนะ-พัดฟ้า สวรรค์ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภัสกรนะ-พัด-สะ-กอนรัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภัสรนะ-พัด-สอนแสงบนท้องฟ้า 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภัสรพีนะ-พัด-ระ-พีพระอาทิตย์บนท้องฟ้า 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภัสวรรณนะ-พัด-วันสีฟ้า 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภัสสรนะ-พัด-สอนแสงบนท้องฟ้า แจ่มฟ้า 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภาดลนะ-พา-ดนพื้นฟ้า 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภาพรนะ-พา-พอนฟ้าสวย 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภาพรรณนะ-พา-พันฟ้าสวย 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภาลัยนะ-พา-ลัยฟากฟ้า 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภาวดีนะ-พา-วะ-ดีหญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภาวรรณนะ-พา-วันฟ้าสวย 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภิศนะ-พิดเจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภิสานะ-พิ-สาจอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นภเกตน์นบ-พะ-เกดตะวัน , ธงบนฟ้า , พระอาทิตย์ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นรกมลนอ-ระ-กะ-มนเป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นรธิปนอ-ระ-ทิบเป็นใหญ่ในหมู่คน 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นรธีร์นอ-ระ-ทีคนผู้เป็นนักปราชญ์ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นรพนธ์นอ-ระ-พนผูกใจคนอื่น 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นรภัทรนอ-ระ-พัดคนผู้ดีงาม คนเจริญ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นรมนนอ-ระ-มนเป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นรรัตน์นอ-ระ-รัดผู้ประเสริฐ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นรวรนอ-ระ-วอนคนผู้ประเสริฐ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นรวีร์นอ-ระ-วีคนผู้กล้าหาญ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นรวุฒินอ-ระ-วุดผู้เจริญ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นรากรนะ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งคน 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นราธิปนะ-รา-ทิบผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นราพรนะ-รา-พอนผู้ประเสริฐ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นราวดีนะ-รา-วะ-ดีหญิงผู้ประเสริฐ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นราวรรณนะ-รา-วันวรรณะแห่งผู้คนทั้งปวง 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นราวุธนะ-รา-วุดอาวุธของคน 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นรินทร์พรนะ-ริน-พอนพรของพระราชา 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นริสรานะ-ริด-สะ-ราเป็นใหญ่เหนือคน 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นรีกมลนะ-รี-กะ-มนหญิงสาวผู้มีจิตใจดีงาม 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นรีกานต์นะ-รี-กานหญิงผู้เป็นที่รัก 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นรียานะ-รี-ยาสตรี 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นรีรัตน์นะ-รี-รัดนางแก้ว, นางผู้ประเสริฐ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นรเศรษฐ์นอ-ระ-เสดผู้มีความมั่งคั่ง 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นฤนาถนะ-รึ-นาดที่พึ่งของคน 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นฤพลนะ-รึ-พนคนผู้มีพลัง, กำลังคน 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นฤภรนะ-รึ-พอนแข็งแรง 11สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นฤมลนะ-รึ-มนไม่มีมลทิน 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นฤมิตนะ-รึ-มิดมิตรของคน, คนผู้เป็นมิตร 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นฤรงค์นะ-รึ-รงเป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นฤสรณ์นะ-ร-สอนเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นฤเทพนะ-รึ-เทบพระราชา 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นฤเบศนะ-รึ-เบดยอดชาย 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นฤเบศร์นะ-รึ-เบดยอดชาย, เป็นใหญ่เหนือผู้ปกครอง 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นลนนก้าน อ้อ ยัว เปล่งแสง 11สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นลพรรณนน-ละ-พันมีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นลัทนะ-ลัดน้ำผึ้ง ดอกไม้ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นลัทพรนะ-ลัด-ทะ-พอนน้ำผึ้ง ดอกไม้ที่ประเสริฐ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นลินนะ-ลินดอกบัว 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นลินนิภานะ-ลิน-น-พางดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นลินีนะ-ลิ-นีสระบัว 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นวพรนะ-วะ-พอนพรใหม่, พร 9 ประการ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นวพรรษนะ-วะ-พัดปีใหม่ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นวรัตน์นะ-วะ-รัดแก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นววรรณนะ-วะ-วันผิวพรรณใหม่, ผิวพรรษสดชื่น 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นวัตนะ-วัดความใหม่ ภาวะใหม่ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นวัตกรณ์นะ-วัด-ตะ-กอนกระทำสิ่งใหม่ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นวันธรนะ-วัน-ทอนทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นวินนะ-วินใหม่ หนุ่ม สดชื่น 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นวินดานะ-วิน-ดาความใหม่ ความสดชื่น 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นวิยานะ-วิ-ยาสาวเสมอ สดชื่อนเสมอ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นวียานะ-วี-ยาเสมอเสมอ สดชื่นเสมอ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นัทธพงศ์นัด-ทะ-พงเชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นัทธมนนัด-ทะ-มนมีใจผูกพัน 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นัทธิ์นัดชะเนาะ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นัทธ์นัดขันเกลียว ผูกพัน 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นัธทวัฒน์นัด-ทะ-วัดมีความเจริญเป็นที่มั่นคง 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันทกรนัน-ทะ-กอนผู้สร้างความบันเทิง, ผู้สร้างความสุข 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันทนัทนัน-ทะ-นัดแม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันทพงศ์นัน-ทะ-พงเชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันทพัทธ์นัน-ทะ-พัดผูกพันกับความสุข 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันทภพนัน-ทะ-พบเป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันทยศนัน-ทะ-ยดมีความสุขและมียศ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันทรัตน์นัน-ทะ-รัดรัตนะน่ายินดี 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันทิกานต์นัน-ทิ-กานมีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันทิตานัน-ทิ-ตาเพลิดเพลิน มีความสุข 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันทินนัน-ทินมีความบันเทิง มีความสุข 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันทินีนัน-ทิ-นีผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันทิพรนัน-ทิ-พอนมีความสุขอันประเสริฐ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันทิพัฒน์นัน-ทิ-พัดเจริญด้วยความสุข 48สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันทิภาคย์นัน-ทิ-พากยินดีในโชคลาภ 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันทิมานัน-ทิ-มาผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันทิวรนัน-ทิ-วอนมีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันทิศนัน-ทิดเจ้าแห่งความสุข 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันท์ทัตนัน-ทัดให้ความบันเทิง ให้ความสุข 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันท์ธรนัน-ทอนทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันท์นพินนัน-ทะ-พินผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันท์นภัสนัน-นะ-พัดมีความสุขดุจสวรรค์ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันท์นลินนัน-นะ-ลินบัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันท์มนัสนัน-มะ-นัดใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นันท์ลินีนัน-ลิ-นีหญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นัยนิตไน-ยะ-นิดผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นัยน์ปพรไน-ปะ-พอนตาสวย ตาดี 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นัยน์ภัคไน-ยะ-พักตาสวย 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นาถนพินนาด-นะ-พินมีที่พึ่งใหม่ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นาถวัฒน์นาด-ถะ-วัดเจริญด้วยที่พึ่ง 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นารานา-รารัศมีรุ่งเรือง 11สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นาราภัทรนา-รา-พัดรัศมีอันงดงาม 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นำกมลนำ-กะ-มนนำใจ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นำเกียรตินำ-เกียดมีชื่อเสียง 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิกข์นิภานิก-น-พาเสมือนแห่งทอง 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิกษานิก-สาใกล้ชิด 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิกษ์นิภานิก-นิ-พาเสมือนแห่งทอง 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิฏฐานิด-ถาสำเร็จ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิตยลัภย์นิด-ตะ-ยะ-ลับมีลาภเป็นนิตย์ 48สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิตย์รดีนิด-ระ-ดีมีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิตานิ-ตาผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิติธรนิ-ติ-ทอนทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิทธนต์นิด-ทนผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิทธันต์นิด-ทันผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิธานนิ-ทานเก็บไว้ ตั้งมั่น 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิธิกรนิ-ทิ-กอนผู้สร้างขุมทรัพย์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิธิศนิ-ทิดเจ้าแห่งขุมทรัพย์ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิธูรนิ-ทูนกำไลมือ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิบุณนิ-บุนมีฝีมือ ฉลาด ละเอียด 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิปุณนิ-ปุนมีฝีมือ ฉลาด ละเอียด 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิพัทธ์นิ-พัดนิรันดร 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิพาดานิ-พา-ดาสงัด สงบ ถ่อมตน 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิพิฐนิ-พิดตั้งมั่น ตั้งใจมั่น 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิพิฐพนธ์นิ-พิด-พนมีความผูกพันมั่นคง 56สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิพิทนิ-พิดรู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิพิษฐานิ-พิด-ถาผู้ดำรงมั่น มั่นคง 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิภาธรนิ-พา-ทอนทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิภาสนิ-พาดแสงสว่าง รัศมีส่องแสง 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิมมลนิม-มนปราศจากมลทิน บริสุทธิ์ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิมมานนิม-มานนฤมิต 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิมมิตนิม-มิดสร้างสรรค์ค์แล้ว 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิยตานิ-ยะ-ตามั่นคง แน่วแน่ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิยานิ-ยาเป็นของตน พึ่งตน 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิยุตานิ-ยุ-ตาประกอบการ ขยันขันแข็ง 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิรวิทธ์นิ-ระ-วิดแทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิราภรนิ-รา-พอนปราศจากเมฆหมอก ฟ้าแจ่ม 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิรินธนานิ-ริน-ทะ-ราหมดกิเลศ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิรินธน์นิ-รินไม่มีกิเลศ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิลยานิ-ละ-ยาที่อยู่อาศัย 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิวารินนิ-วา-รินห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิวิฐนิ-วิดตั้งมั่น ตั้งใจมั่น 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิศมานิด-สะ-มาสงบสุข 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิศามณีนิ-สา-มะ-นีพระจันทร์ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิศามนนิ-สา-มนการดู การเห็นประจักษ์ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิศารัตน์นิ-สา-รัดพระจันทร์ 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิษฐานิด-ถาสำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิษฐ์นิดสำเร็จ, สมบูรณ์, จุดหมายปลายทาง 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิสสรณ์นิด--สอนการสลัดตนเองออกจากความทุกข์ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นิสิตานิ-สิ-ตานิสิตหญิง 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นีนนารานีน-นา-ราสีน้ำ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นีรนีนน้ำ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นีรนารานี-ระ-นา-รา,นีน-นา-รา สีน้ำ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นีรภานี-ระ-พาสีน้ำที่เปล่งประกาย 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นีรัมพรนี-รำ-พอนน้ำกับฟ้า 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นีรานี-ราน้ำ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นีราพรรณนี-รา-พันสีน้ำ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นีราภานี-รา-พาประกายน้ำ สีน้ำ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นีลรัตน์นีน-รัดพลอยสีดำ 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นุตประวีณ์นุด-ประ-วีนักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
นเรศนะ-เรดจอมคน, พระราชา 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เนกษ์เนกแท่งทอง 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เนตรอัปสรเนด-อับ-สอนมีดวงตางามดุจนางฟ้า 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เนติธรเน-ติ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผน นักกฎหมาย 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เนืองนิมมานเนือง-นิม-มานสร้างสรรค์ค์เป็นนิตย์ 47สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บดีศรบอ-ดี-สอนนายผู้เป็นใหญ่ 21อำนาจ เกียรติยศ
บรมัตถ์บอ-ระ-มัดประโยชน์อย่างยิ่ง 28อำนาจ เกียรติยศ
บรรณกรบัน-นะ-กอนผู้ทำหนังสือ 20อำนาจ เกียรติยศ
บรรณรตบัน-นะ-รดผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน 22อำนาจ เกียรติยศ
บรรณวิทิตบัน-นะ-วิ-ทิดผู้ฉลาดในเรื่องหนังสือ 33อำนาจ เกียรติยศ
บรรณสรณ์บัน-นะ-สอนมีที่พึ่งคือหนังสือ มีความรู้เป็นที่พึ่ง 40อำนาจ เกียรติยศ
บรรพตบัน-พดภูเขา 21อำนาจ เกียรติยศ
บรรยงก์บัน-ยงที่นอน 30อำนาจ เกียรติยศ
บริณตบอ-ริ-นดทุนทรัพย์ สิ่งที่มุ่งหมาย ผู้นอบน้อม 18อำนาจ เกียรติยศ
บริณัยบอ-ริ-ไนการแต่งงาน 27อำนาจ เกียรติยศ
บริธานบอ-ริ-ทานเครื่องแต่งตัว 20อำนาจ เกียรติยศ
บวรกานต์บอ-วอน-กานผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ 31อำนาจ เกียรติยศ
บวรทัตพอ-วอน-ทัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ 20อำนาจ เกียรติยศ
บวรนันท์บอ-วอน-นันมีความสุขอันประเสริฐ 36อำนาจ เกียรติยศ
บวรพลบอ-วอน-พนกำลังเลิศล้ำ 26อำนาจ เกียรติยศ
บวรภัคบอ-วอน-พักความเจริญอันประเสริฐ 21อำนาจ เกียรติยศ
บวรรัตน์บอ-วอน-รัดรัตนะอันประเสริฐ 37อำนาจ เกียรติยศ
บวรลักษณ์บอ-วอน-ลักมีลักษณะอันประเสริฐ 41อำนาจ เกียรติยศ
บวรวิทย์บะ-วอน-วิดมีความรู้ประเสริฐ 40อำนาจ เกียรติยศ
บวรศักดิ์บะ-วอน-สักอำนาจที่ยิ่งใหญ่ 38อำนาจ เกียรติยศ
บัณฑรบัน-ทอนขาวงาม 18อำนาจ เกียรติยศ
บัณฑัตบัน-นะ-ทัดผู้ให้ทรัพย์สิน 21อำนาจ เกียรติยศ
บัณฑิตาบัน-ดิ-ตาผู้ฉลาด ผู้มีความรู้ 22อำนาจ เกียรติยศ
บัณทัตบัน-นะ-ทัดผู้ให้ทรัพย์สิน 19อำนาจ เกียรติยศ
บันดลบัน-ดนทำให้บังเกิดขึ้น 18อำนาจ เกียรติยศ
บัลยงก์บัน-ยงที่นอน 32อำนาจ เกียรติยศ
บัลลพบัน-ลบแผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้ 26อำนาจ เกียรติยศ
บุณฑราบุน-ดะ-ราอ้อยแดง รอยเจิม 16อำนาจ เกียรติยศ
บุณฑริกาบุน-ทะ-ริ-กาดอกบัวขาว 21อำนาจ เกียรติยศ
บุณฑรีย์บุน-ตะ-รีบัวขาว 39อำนาจ เกียรติยศ
บุณทริกบุน-ทะ-ริกดอกบัวขาว 18อำนาจ เกียรติยศ
บุณยกรบุน-ยะ-กอนสร้งคุณความดี สร้างบุญกุศล 21อำนาจ เกียรติยศ
บุณยพรบุน-ยะ-พอนประเสริฐด้วยความดี 28อำนาจ เกียรติยศ
บุณยภูบุน-ยะ-พูชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 19อำนาจ เกียรติยศ
บุณยวีย์บุน-ยะ-วีดีและกล้าหาญ 46อำนาจ เกียรติยศ
บุณยวีร์บุน-ยะ-วีดีและกล้าหาญ 42อำนาจ เกียรติยศ
บุณยอรบุน-ยะ-ออนสตรีผู้มีบุญ สตรีผู้บริสุทธิ์ 26อำนาจ เกียรติยศ
บุณยาพรบุน-ยา-พอนดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี 29อำนาจ เกียรติยศ
บุปผาบุบ-ผาดอกไม้ 14อำนาจ เกียรติยศ
บุพกรบุบ-พะ-กอนกระทำก่อน สร้างสรรค์ค์ 16อำนาจ เกียรติยศ
บุรพรบุ-ระ-พอนผู้ประเสริฐในบ้านเมือง 19อำนาจ เกียรติยศ
บุรพลบุ-ระ-พนมีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง 21อำนาจ เกียรติยศ
บุรัสกรบุ-รัด-สะ-กอนริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น 23อำนาจ เกียรติยศ
บุรินทร์บุ-รินเจ้าเมือง 30อำนาจ เกียรติยศ
บุริมนาถบุ-ริม-นาดเป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ 23อำนาจ เกียรติยศ
บุริศร์บุ-ริดเจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง 31อำนาจ เกียรติยศ
บุลกิตบุ-ละ-กิดมีความปลื้มใจ 17อำนาจ เกียรติยศ
บุลพรบุ-ละ-พอนมีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ 21อำนาจ เกียรติยศ
บุลภรณ์บุ-ละ-พอนมีรายได้มาก 28อำนาจ เกียรติยศ
บุลลาบุน-ลาดอกไม้ 16อำนาจ เกียรติยศ
บุลินบุ-ลินหาดทราย 18อำนาจ เกียรติยศ
บุษกรบุด-สะ-กอนดอกบัว 12อำนาจ เกียรติยศ
บุษกลบุด-สะกนดียิ่ง วิเศษยิ่ง 14อำนาจ เกียรติยศ
บูรณิมาบู-ระ-นิ-มาเพ็ญเต็มดวง 23อำนาจ เกียรติยศ
บูรณีบู-ระ-นีเต็มเปี่ยม ไม่บกพร่อง 20อำนาจ เกียรติยศ
บูรณ์พิภพบูน-พิ-พบมีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ 43อำนาจ เกียรติยศ
ปกรณ์ปะ-กอนคัมภีร์ 21อำนาจ เกียรติยศ
ปกรณ์ธรรมปะ-กอน-ทำหนังสือแห่งธรรม 38อำนาจ เกียรติยศ
ปกรณ์เกียรติปะ-กอน-เกียดพร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง 50อำนาจ เกียรติยศ
ปกิตปะ-กิดประกาศ, แสดง 10อำนาจ เกียรติยศ
ปกิตตาปะ-กิด-ตาผู้ได้รับคำชมเชย 14อำนาจ เกียรติยศ
ปกเกศปก-เกดคุ้มครอง 13อำนาจ เกียรติยศ
ปคุณาปะ-คุ-นาผู้เชี่ยวชาญ 13อำนาจ เกียรติยศ
ปงศ์ปณตพง-ปะ-นดเผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม 30อำนาจ เกียรติยศ
ปฎกปิ-ดกตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา 8อำนาจ เกียรติยศ
ปฏษฏิ์ปริดรัศมี สัมผัส 37อำนาจ เกียรติยศ
ปฏิคมปะ-ติ-คมผู้ตอนรับ,ผู้ดูแลต้อนรับ 24อำนาจ เกียรติยศ
ปฏิพนปะ-ติ-พนผู้มีความสามารถ 28อำนาจ เกียรติยศ
ปฏิพลปะ-ติ-พนผู้มีความสามารถ 29อำนาจ เกียรติยศ
ปฏิภาณปะ-ติ-พานไหวพริบดี 22อำนาจ เกียรติยศ
ปฐมพรปะ-ถม-พอนพรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก 28อำนาจ เกียรติยศ
ปฐมฤกษ์ปะ-ถม-มะ-เริกเวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล 31อำนาจ เกียรติยศ
ปฐมาปะ-ถะ-มาที่หนึ่ง 17อำนาจ เกียรติยศ
ปณตปะ-นดน้อมไหว้ 10อำนาจ เกียรติยศ
ปณตพรปะ-นด-พอนการน้อมไหว้เป็นการประเสริฐ 22อำนาจ เกียรติยศ
ปณยาปะ-นะ-ยาสิ่งพึงซื้อขาย สินค้า กำไร 16อำนาจ เกียรติยศ
ปณัฏฎาปะ-นัด-ดานักปราชญ์ 26อำนาจ เกียรติยศ
ปณาลีปะ-นา-ลีสายน้ำ 21อำนาจ เกียรติยศ
ปณิฏฐาปะ-นิด-ถานักปราชญ์ 30อำนาจ เกียรติยศ
ปณิดาปะ-นิ-ดาได้รับการสรรเสริญ 13อำนาจ เกียรติยศ
ปณิตาปะ-นิ-ตาได้รับการสรรเสริญ ประณีต 15อำนาจ เกียรติยศ
ปณิธานปะ-นิ-ทานการตั้งความปรารถนา 21อำนาจ เกียรติยศ
ปณิธิปะ-นิ-ทิความตั้งใจแน่วแน่ 19อำนาจ เกียรติยศ
ปดิวรดาปะ-ดิ-วะ-ระ-ดาภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี 19อำนาจ เกียรติยศ
ปดิวรัดาปะ-ดิ-วะ-รัด-ดาภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี 23อำนาจ เกียรติยศ
ปทิตปะ-ทิดรุ่งเรืองแล้ว 10อำนาจ เกียรติยศ
ปทิตตาปะ-ทิด-ดารุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว 14อำนาจ เกียรติยศ
ปทุมทิพย์ปะ-ทุม-ทิบดอกบัวแก้ว 39อำนาจ เกียรติยศ
ปทุมมาลย์ปะ-ทุม-มานมาลัยดอกบัว 38อำนาจ เกียรติยศ
ปทุมวันปะ-ทุม-วันป่าบัว 24อำนาจ เกียรติยศ
ปธานินปะ-ทา-นินผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ 21อำนาจ เกียรติยศ
ปนัดดาปะ-นัด-ดาหลาน 14อำนาจ เกียรติยศ
ปนัสยาปะ-นัด-สะ-ยาชมเชย ชมชอบ สรรเสริญ 27อำนาจ เกียรติยศ
ปพนปะ-พนบริสุทธิ์ 15อำนาจ เกียรติยศ
ปพนธนัยปะ-พน-ทะ-ไนแต่งความ วิธีประพันธุ์ 36อำนาจ เกียรติยศ
ปพนธีร์ปะ-พน-ทีนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ 39อำนาจ เกียรติยศ
ปพนสรรค์ปะ-พน-สันสร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด 43อำนาจ เกียรติยศ
ปภพปะ-พบเค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ 11อำนาจ เกียรติยศ
ปภังกรปะ-พัง-กอนผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง 14อำนาจ เกียรติยศ
ปภัสสรปะ-พัด-สอนแสงสว่าง 25อำนาจ เกียรติยศ
ปภาณปะ-พานพูดเก่ง 9อำนาจ เกียรติยศ
ปภาณินปะ-พา-นินพูดเก่ง ท่องจำเก่ง 18อำนาจ เกียรติยศ
ปภาดาปะ-พา-ดารุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว 6อำนาจ เกียรติยศ
ปภานันปะ-พา-นันมีใบหน้าสวยงาม 18อำนาจ เกียรติยศ
ปภาพันปะ-พา-พันมีใบหน้าสวยงาม 21อำนาจ เกียรติยศ
ปภาพินท์ปะ-พา-พินประสบแสงสว่าง 31อำนาจ เกียรติยศ
ปภาวดีปะ-พา-วะ-ดีมีแสงสว่าง 18อำนาจ เกียรติยศ
ปภาวรินทร์ปะ-พา-วะ-รินยอดแห่งความรุ่งเรือง 37อำนาจ เกียรติยศ
ปภาวรินท์ปะ-ภา-วะ-รินยอดแห่งความเรืองรอง 33อำนาจ เกียรติยศ
ปภาวินปะ-พา-วินผู้มีเดช มีอำนาจ 19อำนาจ เกียรติยศ
ปภาวินท์ปะ-พา-วินได้รับแสงสว่าง 29อำนาจ เกียรติยศ
ปภาวีปะ-พา-วีผู้มีอำนาจ 17อำนาจ เกียรติยศ
ปภินวิทย์ปะ-พิน-วิดมีความรู้แตกฉาน 40อำนาจ เกียรติยศ
ปมุตปะ-มุดหลุดพ้นแล้ว 11อำนาจ เกียรติยศ
ปยุดาปะ-ยุ-ดาขวนขวาย ขยันขันแข็ง 13อำนาจ เกียรติยศ
ปยุตปะ-ยุดผู้ขยันขันแข็ง 14อำนาจ เกียรติยศ
ปรพลปะ-ระ-พนกำลังของผู้อื่น 20อำนาจ เกียรติยศ
ปรภาว์ปะ-ระ-พาภาวะที่ประเสริฐ 23อำนาจ เกียรติยศ
ปรมะปะ-ระ-มะยอดเยี่ยม สูงสุด 15อำนาจ เกียรติยศ
ปรมัตถ์ปะ-ระ-มัดประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด 28อำนาจ เกียรติยศ
ปรมาภรณ์ปะ-ระ-มา-พอนอาภรณ์ชั้นเลิศ 31อำนาจ เกียรติยศ
ปรวันปะ-ระ-วันป่าของผู้อื่น, ป่าที่อื่น 21อำนาจ เกียรติยศ
ปรวีร์ปะ-ระ-วีผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ 32อำนาจ เกียรติยศ
ประกฤตประ-กริดทำ, มาก 15อำนาจ เกียรติยศ
ประกฤษฎิ์ประ-กริดปราชญ์ ผู้ฉลาด 34อำนาจ เกียรติยศ
ประกายวัลย์ประ-กาย-วันไม้เถา, เถาวัลย์ที่เป็นแสงแวววาว 53อำนาจ เกียรติยศ
ประกายแก้วประ-กาย-แก้วความแวววาวจากแก้วมีค่า 31อำนาจ เกียรติยศ
ประณพประ-นบชื่อพระผู้เป็นเจ้า กลองเล็ก 23อำนาจ เกียรติยศ
ประณยาประ-นะ-ยาเสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร 24อำนาจ เกียรติยศ
ประณัยประ-ไนเสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร 27อำนาจ เกียรติยศ
ประณาลีประ-นา-ลีท่อน้ำ สายน้ำ 29อำนาจ เกียรติยศ
ประดิภาประ-ดิ-พาแสงสว่างแห่งความรู้ 17อำนาจ เกียรติยศ
ประดิษฐาประ-ดิด-ถาตั้งมั่น 29อำนาจ เกียรติยศ
ประตินันท์ประ-ติ-นันความเพลิดเพลิน 41อำนาจ เกียรติยศ
ประติภาประ-ติ-พาแสงสว่างแห่งความรู้ 19อำนาจ เกียรติยศ
ประทินประ-ทินกลิ่นหอม 20อำนาจ เกียรติยศ
ประทินทิพย์ประ-ทิน-ทิบกลิ่นหอมอันวิเศษ 50อำนาจ เกียรติยศ
ประพันธ์ประ-พันผูกติด แต่งเรื่อง 40อำนาจ เกียรติยศ
ประพิณประ-พินฉลาด 27อำนาจ เกียรติยศ
ประพิมพรรณประ-พิม-พันมีผิวพรรณงดงาม 48อำนาจ เกียรติยศ
ประภวิษณุ์ประ-พะ-วิดมีเดช มีพลัง 40อำนาจ เกียรติยศ
ประภัสสรประ-พัด-สอนบริสุทธิ์,สี่เลื่อมพราย, แสงแพรวพราว 33อำนาจ เกียรติยศ
ประภัสสราประ-พัด-สะ-ราแสงแพรวพราว 34อำนาจ เกียรติยศ
ประภากรประ-พา-กอนผู้ทำให้สว่าง, ดวงอาทิตย์ 17อำนาจ เกียรติยศ
ประภาณประ-พานแสงสว่าง 17อำนาจ เกียรติยศ
ประภาพรประ-พา-พอนแสงสว่างงดงาม 24อำนาจ เกียรติยศ
ประภาพรรณประ-พา-พันมีผิวพรรณผุดผ่อง 33อำนาจ เกียรติยศ
ประภาภัทรประ-พา-พัดมีผิวพรรณงาม 22อำนาจ เกียรติยศ
ประภามนท์ประ-พา-มนดาวพระเสาร์ที่สว่างไสว 32อำนาจ เกียรติยศ
ประภารัตน์ประ-พา-รัดแสงสว่างแห่งคุณงามความดี 37อำนาจ เกียรติยศ
ประภาวดีประ-พา-วะ-ดีหญิงผู้ผุดผ่องเรืองรอง 26อำนาจ เกียรติยศ
ประภาศรีประ-พา-สีผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล 30อำนาจ เกียรติยศ
ประภาสิริประ-พา-สิ-หริผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล 31อำนาจ เกียรติยศ
ประมณฑ์ประ-มนผ่องใส 32อำนาจ เกียรติยศ
ประมนัสประ-มะ-นัดมึวามปราโมทย์ 31อำนาจ เกียรติยศ
ประยูรศักดิ์ประ-ยูน-สักฐานะของตระกูล 50อำนาจ เกียรติยศ
ประลภย์ประ-ลบได้รับ ได้กำไร 34อำนาจ เกียรติยศ
ประวัณประ-วันมีหิริโอตัปปะ 25อำนาจ เกียรติยศ
ประวันวิทย์ประ-วัน-วิดผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ 53อำนาจ เกียรติยศ
ประวิตรประ-วิดสะอาดและบริสุทธิ์ 27อำนาจ เกียรติยศ
ประวีณประ-วีนนักปราชญ์ ชำนาญ 28อำนาจ เกียรติยศ
ประวีณาประ-วี-นานำปราชญ์ ชำนาญ 29อำนาจ เกียรติยศ
ประวีร์ประ-วีผู้กล้าหาญยิ่ง 36อำนาจ เกียรติยศ
ประสิตาประ-สิ-ตาขยัน 25อำนาจ เกียรติยศ
ประเดิมประ-เดิมเริ่มแรก, เริ่มต้น 22อำนาจ เกียรติยศ
ประไณยประ-ไนผู้ว่านอนสอนง่าย 32อำนาจ เกียรติยศ
ประไพพรรณประ-ไพ-พันมีผิวพรรณงดงาม 48อำนาจ เกียรติยศ
ปรัตถกรปะ-รัด-ถะ-กอนผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 19อำนาจ เกียรติยศ
ปรัตถ์ปะ-รัดประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม 23อำนาจ เกียรติยศ
ปรางทิพย์ปราง-ทิบแก้มงาม, มะปรางแก้ว 39อำนาจ เกียรติยศ
ปราณนต์ปรา-นนลม อากาศ 29อำนาจ เกียรติยศ
ปราณปริยาปราน-ปริ-ยารักดังลมปราณ รักดังชีวิต 31อำนาจ เกียรติยศ
ปราณปรียาปราน-ปรี-ยารักดังลมปราณ รักดังชีวิต 34อำนาจ เกียรติยศ
ปราณันต์ปรา-นันลม อากาศ 33อำนาจ เกียรติยศ
ปรานต์ปรานที่สุด 24อำนาจ เกียรติยศ
ปรารถนาปราด-ถะ-หนาความประสงค์ 18อำนาจ เกียรติยศ
ปริกาปะ-ริ-กาล้อมรอบ 12อำนาจ เกียรติยศ
ปริณดาปะ-ริ-นะ-ดาเจริญเต็มที่ สมบูรณ์เต็มที่ 17อำนาจ เกียรติยศ
ปริณาห์ปะ-ริ-นากว้างขวาง 30อำนาจ เกียรติยศ
ปริตต์ปะ-ริดผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน 25อำนาจ เกียรติยศ
ปริตรต์ปะ-ริดผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน 29อำนาจ เกียรติยศ
ปรินทรปะ-ริน-ทอนเป็นใหญ่กว่าคนอื่น 20อำนาจ เกียรติยศ
ปรินทร์ปะ-รินเป็นใหญ่กว่าคนอื่น 29อำนาจ เกียรติยศ
ปริพลปะ-ริ-พนเพรียบพร้อมด้วยกำลัง 24อำนาจ เกียรติยศ
ปริพัตรปะ-ริ-พัดหมุนเวียน, สืบสาย 29อำนาจ เกียรติยศ
ปริมลปะ-ริ-มนกลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต 21อำนาจ เกียรติยศ
ปริยกรปริ-ยะ-กอนเป็นที่รัก 23อำนาจ เกียรติยศ
ปริยากรปริ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์ 24อำนาจ เกียรติยศ
ปริยาภรณ์ปะ-ริ-ยา-พอนเครื่องประดับอันเป็นที่รัก 38อำนาจ เกียรติยศ
ปริยาภัทรปริ-ยา-ทัดงามน่ารัก 29อำนาจ เกียรติยศ
ปริวัฒน์ปะ-ริ-วัดเจริญรอบ 37อำนาจ เกียรติยศ
ปริเยศปะ-ริ-เยดที่รัก 27อำนาจ เกียรติยศ
ปรีณาพรรณปรี-นา-พันมีผิวพรรณผุดผ่อง 40อำนาจ เกียรติยศ
ปรีณาภาปรี-นา-พามีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง 21อำนาจ เกียรติยศ
ปรีดาพรปรี-ดา-พอนอิ่มใจยิ่ง ปลื้มใจยิ่ง 27อำนาจ เกียรติยศ
ปรีดิทาปรี-ดิ-ทาให้ความยินดี 20อำนาจ เกียรติยศ
ปรียาปรี-ยาที่รัก 22อำนาจ เกียรติยศ
ปรียาดาปรี-ยา-ดาความเป็นที่รัก 24อำนาจ เกียรติยศ
ปรียาภรณ์ปรี-ยา-พอนเครื่องประดับอันเป็นที่รัก 41อำนาจ เกียรติยศ
ปรียามาศปรี-ยา-มาดเดือนอันเป็นที่รัก 35อำนาจ เกียรติยศ
ปรียาวดีปรี-ยา-วะ-ดีหญิงอันเป็นที่รัก 36อำนาจ เกียรติยศ
ปรุฬห์ปะ-รุนผู้งอกงาม เจริญ 26อำนาจ เกียรติยศ
ปรเมศวร์ปะ-ระ-เมดผู้เป็นใหญ่, พระวิษณุ 39อำนาจ เกียรติยศ
ปรเมษฐ์ปะ-ระ-เมดพระพรหม 35อำนาจ เกียรติยศ
ปฤษฎิ์ปริดรัศมี สัมผัส 25อำนาจ เกียรติยศ
ปฤษฎีปริด-สะ-ดีรัศมี สัมผัส 19อำนาจ เกียรติยศ
ปฤษณาปริด-สะ-หนาคำถาม, คำที่ผูกให้แก้ 13อำนาจ เกียรติยศ
ปฤษนีปริด-สะ-นีเล็ก บอบบาง 19อำนาจ เกียรติยศ
ปวรปะ-วอนผู้ประเสริฐ 12อำนาจ เกียรติยศ
ปวรรัตน์ปะ-วอน-รัดรัตนะอันประเสริฐ 37อำนาจ เกียรติยศ
ปวรวรรณปะ-วอน-วันผิวพรรณประเสริฐ 31อำนาจ เกียรติยศ
ปวราปะ-วะ-ราผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ 13อำนาจ เกียรติยศ
ปวริศปะ-วะ-ริดผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 23อำนาจ เกียรติยศ
ปวริศรปะ-วะ-ริด-สอนผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 27อำนาจ เกียรติยศ
ปวริศาปะ-วะ-ริ-สาผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 24อำนาจ เกียรติยศ
ปวรุตม์ปะ-วะ-รุดผู้ประเสริฐสุด 30อำนาจ เกียรติยศ
ปวัตน์ปะ-วัดผู้บริสุทธิ์ 29อำนาจ เกียรติยศ
ปวัตรปะ-วัดผู้บริสุทธิ์ 19อำนาจ เกียรติยศ
ปวันปะ-วันผู้บริสุทธิ์ 17อำนาจ เกียรติยศ
ปวันพัสตร์ปะ-วัน-พัดแพรบริสุทธิ์ 52อำนาจ เกียรติยศ
ปวันรัตน์ปะ-วัน-รัดรัตนะอันบริสุทธิ์ 42อำนาจ เกียรติยศ
ปวิตรปะ-วิดผูบริสุทธิ์ สะอาด 19อำนาจ เกียรติยศ
ปวิตราปะ-วิด-ตราบริสุทธิ์ 20อำนาจ เกียรติยศ
ปวิธปะ-วิดผู้สร้าง ผู้กำหนด 16อำนาจ เกียรติยศ
ปวินท์ปะ-วินได้รับ ประสบ 27อำนาจ เกียรติยศ
ปวิมลปะ-วิ-มนบริสุทธิ์อย่างยิ่ง 23อำนาจ เกียรติยศ
ปวีณปะ-วีนฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์ผู้ฉลาด 20อำนาจ เกียรติยศ
ปวีณสมรปะ-วีน-สะ-หมอนหญิงสาวผู้ฉลาด 36อำนาจ เกียรติยศ
ปวีณอรปะ-วีน-ออนหญิงผู้ฉลาด 30อำนาจ เกียรติยศ
ปวีณาปะ-นาฉลาด ชำนาญ 21อำนาจ เกียรติยศ
ปวีณ์กรปะ-วี-กอนนักปราชญ์ผู้มีสง่าราศรี 34อำนาจ เกียรติยศ
ปวีณ์ธิดาปะ-วี-ทิ-ดาธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด 39อำนาจ เกียรติยศ
ปวีณ์สุดาปะ-วี-สุ-ดาธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด 39อำนาจ เกียรติยศ
ปวีราปะ-วี-ราผู้กล้าหาญยิ่ง 20อำนาจ เกียรติยศ
ปวีร์ปะ-วีผู้กล้าหาญยิ่ง 28อำนาจ เกียรติยศ
ปวเรศปะ-วะ-เรดผู้ประเสริฐ ยอดแห่งผู้ประเสริฐ 21อำนาจ เกียรติยศ
ปสัตถ์ปะ-สัดผู้ถูกชมเชย 26อำนาจ เกียรติยศ
ปสันน์ปะ-สันเลื่อมใส ผ่องใส 32อำนาจ เกียรติยศ
ปสาทนีย์ปะ-สา-ทะ-นีน่าเลื่อมใส 40อำนาจ เกียรติยศ
ปสุดาปะ-สุ-ดาผู้ขยันขันแข็ง 12อำนาจ เกียรติยศ
ปสุตปะ-สุดผู้ขยันขันแข็ง 13อำนาจ เกียรติยศ
ปสุตาปะ-สุ-ตาผู้ขยันขันแข็ง 14อำนาจ เกียรติยศ
ปองกานต์ปอง-กานเป็นที่รักที่หมายปอง 29อำนาจ เกียรติยศ
ปองคุณปอง-คุนมุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม 20อำนาจ เกียรติยศ
ปองทิพย์ปอง-ทิบหวังสิ่งที่ดีงาม 40อำนาจ เกียรติยศ
ปองธรรมปอง-ทำหวังคุณความดี 27อำนาจ เกียรติยศ
ปองพลปอง-พนมุ่งหวังซึ่งความมีพลัง 24อำนาจ เกียรติยศ
ปองภพปอง-พบปรารถนาความเจริญ 19อำนาจ เกียรติยศ
ปองรักปอง-รักมุ่งหวังในความรัก 19อำนาจ เกียรติยศ
ปองสมปอง-สมสมปอง 22อำนาจ เกียรติยศ
ปัฐน์ปัดการอ่าน การพูด 29อำนาจ เกียรติยศ
ปัณฑาปัน-ดาปัญญา 15อำนาจ เกียรติยศ
ปัณฑารีย์ปัน-ดา-รีประเสริฐด้วยปัญญา 43อำนาจ เกียรติยศ
ปัณฑิกาปัน-ดิ-กาผู้ฉลาด 20อำนาจ เกียรติยศ
ปัณฑิตาปัน-ทิ-ตาผู้ฉลาด 22อำนาจ เกียรติยศ
ปัณฑ์ธรปัน-ทอนทรงไว้ซึ่งความรู้ 31อำนาจ เกียรติยศ
ปัณณทัตปัน-นะ-ทัดให้ความรู้ 24อำนาจ เกียรติยศ
ปัณณธรปัน-นะ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ มีความรู้หรือฉลาด 24อำนาจ เกียรติยศ
ปัณณพรปัน-นะ-พอนประเสริฐทางหนังสือ 28อำนาจ เกียรติยศ
ปัณณวัฒน์ปัน-นะ-วัดเจริญด้วยหนังสือ 43อำนาจ เกียรติยศ
ปัณณิกาปัน-นิ-กาประกอบด้วยหนังสือ นังเลงหนังสือ 22อำนาจ เกียรติยศ
ปัณณ์ปันหนังสือ 25อำนาจ เกียรติยศ
ปัณรสปัน-นะ-รดสิบห้าค่ำ 22อำนาจ เกียรติยศ
ปัถยาปัด-ถะ-ยาผู้เหมาะสม 16อำนาจ เกียรติยศ
ปัถยานีปัด-ถะ-ยา-นีผู้เหมาะสม 28อำนาจ เกียรติยศ
ปัถย์ปัดผู้เหมาะสม 24อำนาจ เกียรติยศ
ปัทมพรปัด-ทะ-มะ-พอนบัวประเสริฐ 24อำนาจ เกียรติยศ
ปัทมวรรณปัด-ทะ-มะ-วันผิวงามดั่งดอกบัว 31อำนาจ เกียรติยศ
ปัทมาปัด-ทะ-มาบัว 13อำนาจ เกียรติยศ
ปัทมาพรปัด-ทะ-มา-พอนดอกบัวงาม, ดอกบัวประเสริฐ 25อำนาจ เกียรติยศ
ปัทมาวรรณปัด-ทะ-มา-วันสีทับทิม, ดอกบัวงาม 32อำนาจ เกียรติยศ
ปัทมาสน์ปัด-ทะ-มาดฐานบัว 34อำนาจ เกียรติยศ
ปาฏลีปา-ตะ-ลีดอกแคฝอย 25อำนาจ เกียรติยศ
ปาณฑราปาน-ตะ-ราผิวขาว 16อำนาจ เกียรติยศ
ปาณนาถปา-นะ-นาดเจ้าแห่งชีวิต 15อำนาจ เกียรติยศ
ปาณบดีปา-นะ-บอ-ดีเจ้าแห่งชีวิต 18อำนาจ เกียรติยศ
ปาณสารปา-นะ-สานกำลังว่องไวประเปรียว 20อำนาจ เกียรติยศ
ปาณัทปา-นัดให้ชีวิต มีจิตเมตตา 13อำนาจ เกียรติยศ
ปาณัสม์ปา-นัดเป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต 33อำนาจ เกียรติยศ
ปาณิธรรมปา-นิ-ทำพิธีแต่งงาน 29อำนาจ เกียรติยศ
ปาณิศาปา-นิ-สาเจ้าแห่งชีวิต 20อำนาจ เกียรติยศ
ปาณิสราปา-นิ-สะ-ราเจ้าแห่งชีวิต 24อำนาจ เกียรติยศ
ปานกมลปาน-กะ-มนเปรียบเสมือนดวงใจ 20อำนาจ เกียรติยศ
ปานตาปาน-ตาประดุจดังดวงตา 12อำนาจ เกียรติยศ
ปานทิพย์ปาน-ทิบเปรียบเสมือนของวิเศษ 38อำนาจ เกียรติยศ
ปานฤทัยปาน-รึ-ไทเปรียบเสมือนดวงใจ 22อำนาจ เกียรติยศ
ปานศักดิ์ปาน-สักคล้ายอำนาจ 34อำนาจ เกียรติยศ
ปานหทัยปาน-หะ-ไทเปรียบเสมือนดวงใจ 26อำนาจ เกียรติยศ
ปานไพลินปาน-ไพ-ลินเหมือนไพลิน 40อำนาจ เกียรติยศ
ปารณปา-รนความพอใจ ยินดี 12อำนาจ เกียรติยศ
ปารณัทปา-ระ-นัดผู้ให้ความยินดี 17อำนาจ เกียรติยศ
ปารณีย์ปา-ระ-นีให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ 36อำนาจ เกียรติยศ
ปารมีปา-ระ-มีบารมี 19อำนาจ เกียรติยศ
ปารย์ปานผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ 24อำนาจ เกียรติยศ
ปารวัณปา-ระ-วันเพิ่มขึ้น ขยายขึ้น 22อำนาจ เกียรติยศ
ปารวีปา-ระ-วีผู้มีจุดหมาย 20อำนาจ เกียรติยศ
ปาริมาปา-ริ-มาให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ 17อำนาจ เกียรติยศ
ปารีณาปา-รี-นาให้ลุถึงฝั่ง, สามารถทำสำเร็จ 20อำนาจ เกียรติยศ
ปารุดาปา-รุ-ดาผู้ได้รับการป้องกัน 10อำนาจ เกียรติยศ
ปารเมศปา-ระ-เมดบารมี 21อำนาจ เกียรติยศ
ปาลปานรักษา คุ้มครอง 9อำนาจ เกียรติยศ
ปาลทัตปาน-ทัดให้ความคุ้มครอง 17อำนาจ เกียรติยศ
ปาลิกาปา-ลิ-กาผู้รักษา ผู้คุ้มครอง 15อำนาจ เกียรติยศ
ปาลิดาปา-ลิ-ดาผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา 15อำนาจ เกียรติยศ
ปาลิตาปา-ลิ-ตาผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา 17อำนาจ เกียรติยศ
ปาลินปา-ลินผู้รักษา ผู้คุ้มครอง 18อำนาจ เกียรติยศ
ปาลินีปา-ลิ-นีผู้รักษา ผู้คุ้มครอง 25อำนาจ เกียรติยศ
ปิฎกปิ-ดกตะกร้าบรรจุธรรม , ชื่อคัมภีร์ศาสนา 12อำนาจ เกียรติยศ
ปิณฑิราปิน-ดิ-ราผลทับทิม 23อำนาจ เกียรติยศ
ปิณิดาปิ-นิ-ดาทำให้พอใจ เป็นที่รักที่พอใจ 17อำนาจ เกียรติยศ
ปิติณัฐปิ-ติ-นัดปลาบปลื้มในความรู้ 31อำนาจ เกียรติยศ
ปิติพงศ์ปิ-ติ-พงตระกูลที่มีความอิ่มใจ 39อำนาจ เกียรติยศ
ปิติมนปิ-ติ-มนผู้มีใจประกอบด้วยปิติ 23อำนาจ เกียรติยศ
ปิติมาปิ-ติ-มาผู้มีความอิ่มใจ 19อำนาจ เกียรติยศ
ปิติยาปิ-ติ-ยาความอิ่มใจ 22อำนาจ เกียรติยศ
ปิติยาพรปิ-ติ-ยา-พอนความสุขที่น่ายินดียิ่ง 34อำนาจ เกียรติยศ
ปิยดาปิ-ยะ-ดาความเป็นที่รัก 16อำนาจ เกียรติยศ
ปิยทัศน์ปิ-ยะ-ทัดน่ารัก มีเสน่ห์ 40อำนาจ เกียรติยศ
ปิยธิดาปิ-ยะ-ทิ-ดาลูกสาวที่น่ารัก 24อำนาจ เกียรติยศ
ปิยนันท์ปิ-ยะ-นันยินดีในสิ่งเป็นที่รัก 38อำนาจ เกียรติยศ
ปิยนาถปิ-ยะ-นาดผู้มีความรักเป็นที่พึง 21อำนาจ เกียรติยศ
ปิยปาณปิ-ยะ-ปานเป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต 22อำนาจ เกียรติยศ
ปิยพนธ์ปิ-ยะ-พนเป็นที่รักที่ผูกพัน 40อำนาจ เกียรติยศ
ปิยพรปิ-ยะ-พอนเป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและเป็นคนดี 26อำนาจ เกียรติยศ
ปิยพลปิ-ยะ-พนมีกำลังอันเป็นที่รัก 28อำนาจ เกียรติยศ
ปิยพัทธ์ปิ-ยะ-พัดเป็นที่รักที่ผูกพัน 40อำนาจ เกียรติยศ
ปิยภาปิ-ยะ-พาผู้มีประกายความเป็นที่รัก 16อำนาจ เกียรติยศ
ปิยมนปิ-ยะ-มนเป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก 24อำนาจ เกียรติยศ
ปิยมาณปิ-ยะ-มานเป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต 25อำนาจ เกียรติยศ
ปิยมาศปิ-ยะ-มาดเดือนแห่งความรัก 27อำนาจ เกียรติยศ
ปิยรมย์ปิ-ยะ-รมเป็นที่รักที่รื่นรมย์ 40อำนาจ เกียรติยศ
ปิยรัตน์ปิ-ยะ-รัดเป็นที่รักดุจแก้วมณี 39อำนาจ เกียรติยศ
ปิยลักษณ์ปิ-ยะ-ลักลักษณแห่งความเป็นที่รัก 43อำนาจ เกียรติยศ
ปิยวลีปิ-ยะ-วะ-ลีถ้อยคำอันแสดงความรัก 33อำนาจ เกียรติยศ
ปิยวัฒน์ปิ-ยะ-วัดเจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก 41อำนาจ เกียรติยศ
ปิยะปิ-ยะเป็นที่รัก 18อำนาจ เกียรติยศ
ปิยะดาปิ-ยะ-ดาความเป็นที่รัก 20อำนาจ เกียรติยศ
ปิยะนันท์ปิ-ยะ-นันยินดีในสิ่งเป็นที่รัก 42อำนาจ เกียรติยศ
ปิยะพงศ์ปิ-ยะ-พงผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก 44อำนาจ เกียรติยศ
ปิยะพรปิ-ยะ-พอนเป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและเป็นคนดี 30อำนาจ เกียรติยศ
ปิยะพรรณปิ-ยะ-พันผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก 39อำนาจ เกียรติยศ
ปิยะพลปิ-ยะ-พนมีกำลังอันเป็นที่รัก 32อำนาจ เกียรติยศ
ปิยะมาศปิ-ยะ-มาดเดือนแห่งความรัก 31อำนาจ เกียรติยศ
ปิยะรัตน์ปิ-ยะ-รัดแก้วอันเป็นที่รัก, สิ่งมีค่าที่น่ารัก 43อำนาจ เกียรติยศ
ปิยะวรรณปิ-ยะ-วันมีผิวพรรณงามน่ารัก 37อำนาจ เกียรติยศ
ปิยังกูรปิ-ยัง-กูนลูกชายผู้เป็นที่รัก 27อำนาจ เกียรติยศ
ปิยากรปิ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รัก มีผู้รักใคร่ชอบพอมาก 20อำนาจ เกียรติยศ
ปิยาพรปิ-ยา-พอนน่ารักและเป็นคนดี 27อำนาจ เกียรติยศ
ปิยาภรณ์ปิ-ยา-พอนเครื่องประดับอันเป็นที่รัก 34อำนาจ เกียรติยศ
ปิยาอรปิ-ยา-ออนหญิงสาวผู้เป็นที่รัก 25อำนาจ เกียรติยศ
ปิย์วราปิ-วะ-ราเป็นที่รักและประเสริฐ 34อำนาจ เกียรติยศ
ปิโยรสปิ-โย-รดลูกชายอันเป็นที่รัก 29อำนาจ เกียรติยศ
ปิ่นทิพย์ปิ่น-ทิบเครื่องประดับวิเศษ ใช้ปักผมที่มุ่นเป็นจุก 42อำนาจ เกียรติยศ
ปิ่นปรากรมปิ่น-ปรา-กรมยอดแห่งความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค 29อำนาจ เกียรติยศ
ปิ่นปินัทธ์ปิ่น-ปิ-นัดประดับปิ่น 41อำนาจ เกียรติยศ
ปิ่นพงศ์ปิ่น-พงยอดแห่งตระกูล 38อำนาจ เกียรติยศ
ปิ่นมณีปิ่น-มะ-นียอดมณี 29อำนาจ เกียรติยศ
ปิ่นมนัสปิ่น-มะ-นัดจอมใจ ยอดดวงใจ 33อำนาจ เกียรติยศ
ปิ่นสุดาปิ่น-สุ-ดายอดหญิง 22อำนาจ เกียรติยศ
ปิ่นอนงค์ปิ่น-อะ-นงยอดหญิง 38อำนาจ เกียรติยศ
ปีตมณีปี-ตะ-มะ-นีมณีสีเหลือง บุษราคัม 29อำนาจ เกียรติยศ
ปีติกรปี-ติ-กอนผู้สร้างความดี 21อำนาจ เกียรติยศ
ปีติพลปี-ติ-พนผู้เป็นพลังแห่งปีติ 30อำนาจ เกียรติยศ
ปีติภัทรปี-ติ-พัดผู้เจริญด้วยปีติ 26อำนาจ เกียรติยศ
ปีติมนปี-ติ-มนผู้มีใจประกอบด้วยปีติ 26อำนาจ เกียรติยศ
ปีย์มนัสปี-มะ-นัดมีใจน่ารัก 47อำนาจ เกียรติยศ
ปีย์วราปี-วะ-ราเป็นที่รักอย่างประเสริฐ 37อำนาจ เกียรติยศ
ปีวราปี-วะ-ราอ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม 20อำนาจ เกียรติยศ
ปุณฑราปุน-ดะ-ราอ้อยแดง รอยเจิม 16อำนาจ เกียรติยศ
ปุณณภพปุน-นะ-พบมีภพสมบูรณ์ 22อำนาจ เกียรติยศ
ปุณณภาปุน-นะ-พารัศมีอันเต็มเปี่ยม 15อำนาจ เกียรติยศ
ปุณณมาปุน-นะ-มาจันทร์เพ็ญ 19อำนาจ เกียรติยศ
ปุณณัตถ์ปุน-นัดผู้สมปรารถนา สมประสงค์ 30อำนาจ เกียรติยศ
ปุณณารมย์ปุน-นา-รมเต็มไปด้วยความรื่นรมย์ 40อำนาจ เกียรติยศ
ปุณณาสาปุน-นา-สาสมหมาย สมหวัง 22อำนาจ เกียรติยศ
ปุณมนัสปุน-มะ-นัดมีใจสะอาด 29อำนาจ เกียรติยศ
ปุณยภาปุน-ยะ-พาแสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม 18อำนาจ เกียรติยศ
ปุณยวีร์ปุน-ยะ-วีผู้ประเสริฐและกล้าหาญ 42อำนาจ เกียรติยศ
ปุณยาพรปุน-ยา-พอนดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี 29อำนาจ เกียรติยศ
ปุณิกาปุ-นิ-กามีบุญ มีคุณงามความดี 14อำนาจ เกียรติยศ
ปุริมปุ-ริมหัวหน้า เป็นใหญ่ 16อำนาจ เกียรติยศ
ปุลพรปุ-ละ-พอนมีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ 21อำนาจ เกียรติยศ
ปุลินปุ-ลินกว้างขวาง ไพศาล หาดทราย 18อำนาจ เกียรติยศ
ปุษยาปุด-สะ-ยาสะอาด บริสุทธิ์ 16อำนาจ เกียรติยศ
ปุษาบุลปุ-สา-บุนได้รับการอบรมมาก 17อำนาจ เกียรติยศ
ปูรณ์ปูนผู้เต็มเปี่ยม ผู้สมบูรณ์ 22อำนาจ เกียรติยศ
ปูริดาปู-ริ-ดาสมบูรณ์ เต็มเปี่ยม 14อำนาจ เกียรติยศ
ป้องเกียรติป้อง-เกียดรักษาเกียรติ 41อำนาจ เกียรติยศ
เปมทัตเป-มะ-ทัดผู้ให้ความรัก 17อำนาจ เกียรติยศ
เปมนีย์เป-มะ-นีน่ารัก 38อำนาจ เกียรติยศ
เปมิกาเป-มิ-กาผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก 15อำนาจ เกียรติยศ
เปมิศาเป-มิ-สาผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่ 21อำนาจ เกียรติยศ
เปรมยุดาเปรม-ยุ-ดาผู้ประกอบด้วยความรัก 24อำนาจ เกียรติยศ
เปรมยุตาเปรม-ยุ-ตาผู้ประกอบด้วยความรัก 26อำนาจ เกียรติยศ
เปรมวดีเปรม-วะ-ดีมีความสุขความอิ่มเอมใจ 27อำนาจ เกียรติยศ
เปรมศักดิ์เปรม-สักอิ่มใจในความสามารถ 39อำนาจ เกียรติยศ
เปศลเป-สนสันทัด ฉลาด งามน่ารัก 17อำนาจ เกียรติยศ
โปษัณโป-สันการเลี้ยงดู การอบรม 19อำนาจ เกียรติยศ
ไปรยาไปร-ยาผู้เป็นที่รัก 24อำนาจ เกียรติยศ
ผกาพรรณผะ-กา-พันดอกไม้งาม 31อำนาจ เกียรติยศ
ผกายฤทธิ์ผะ-กาย-ริดมีอำนาจเป็นที่รู้จักกว้างไกล 37อำนาจ เกียรติยศ
ผกายแก้วผะ-กาย-แก้วประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า 29อำนาจ เกียรติยศ
ผณินทรผะ-นิน-ทอนนาคราช 27อำนาจ เกียรติยศ
ผณินทราผะ-นิน-ทราหญางู 28อำนาจ เกียรติยศ
ผณิศวรผะ-นิ-สวนนาคราช 34อำนาจ เกียรติยศ
ผดุงพรผะ-ดุง-พอนรักษาคุณความดีไว้ 24อำนาจ เกียรติยศ
ผดุงลาภผะ-ดุง-ลาบมีลาภคำจุนไว้ 20อำนาจ เกียรติยศ
ผดุงศักดิ์ผะ-ดุง-สักรักษาไว้ซึ่งอำนาจ 38อำนาจ เกียรติยศ
ผดุงศิลป์ผะ-ดุง-สินค้ำจุนศิลปะไว้ 40อำนาจ เกียรติยศ
ผนินทรผะ-นิน-ทอนพญานาค 27อำนาจ เกียรติยศ
ผนึกสินผะ-หนึก-สินมีทรัพย์สินสะสมไว้ 35อำนาจ เกียรติยศ
ผริตาผะ-ริ-ตากว้างไพศาล แผ่ไปไกล 20อำนาจ เกียรติยศ
ผลดาผะ-ละ-ดาได้ผล, เป็นผลสำเร็จ 16อำนาจ เกียรติยศ
ผลิดาผะ-ลิ-ดาเมล็ดผล 20อำนาจ เกียรติยศ
ผลิตาผะ-ลิ-ตาเมล็ดผล 22อำนาจ เกียรติยศ
ผลินผะ-ลินมีผลงาน 23อำนาจ เกียรติยศ
ผลินีผะ-ลิ-นีมีผลงาน 30อำนาจ เกียรติยศ
ผอูนผะ-อูนน้องหญิง 21อำนาจ เกียรติยศ
ผัลย์ศุภาผัน-สุ-พางามเหมือนดอกไม้ 45อำนาจ เกียรติยศ
ผาณิดาผา-นิ-ดาน้ำอ้อย 20อำนาจ เกียรติยศ
ผาณิตผา-นิดน้ำอ้อย 21อำนาจ เกียรติยศ
ผาณิตนิภาผา-นิด-นิ-พาเสมือนน้ำอ้อย 32อำนาจ เกียรติยศ
ผุสดีผุด-สะ-ดีถูกต้อง 24อำนาจ เกียรติยศ
ผโลทัยผะ-โล-ไทลาภ กำไร ปีติ 31อำนาจ เกียรติยศ
ผ่องมนัสผ่อง-มะ-นัดจิตใจผ่องใส 38อำนาจ เกียรติยศ
ผ่องรำไพผ่อง-รำไพงามผุดผ่อง 39อำนาจ เกียรติยศ
ฝนทิพย์ฝน-ทิบหยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ 43อำนาจ เกียรติยศ
ฝนธรรมฝน-ทำหยาดน้ำหยดจากฟ้า, การเพียรบำเพ็ญเพื่อความถูกต้องดีงาม 30อำนาจ เกียรติยศ
ฝนสิริฝน-สิ-หริสายฝนแห่งความเป็นมงคล 32อำนาจ เกียรติยศ
ฝนสุดาฝน-สุ-ดาหญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน 23อำนาจ เกียรติยศ
ฝนแก้วฝน-แก้วหยาดน้ำหยดจากฟ้าอันมีค่า 24อำนาจ เกียรติยศ
ใฝ่ธรรมใฝ่-ทำมุ่งหาคุณธรรม 32อำนาจ เกียรติยศ
ไฝทิพย์ไฝ-ทิบไฝของเทวดา 47อำนาจ เกียรติยศ
พงศกรพง-สะ-กอนสร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์ 22อำนาจ เกียรติยศ
พงศธรพง-สะ-ทอนบรรพบุรุษ 25อำนาจ เกียรติยศ
พงศพัศพง-สะ-พัดเชื้อสายผู้มีอำนาจ 36อำนาจ เกียรติยศ
พงศภัคพง-สะ-พักเผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล 26อำนาจ เกียรติยศ
พงศ์กฤตพง-กริดยุคทองของตระกูล 31อำนาจ เกียรติยศ
พงศ์ธรพง-ทอนผู้สืบสกุล, ดำรงวงศ์สกุล 34อำนาจ เกียรติยศ
พงศ์นรินทร์พง-นะ-รินตระกูลเจ้าเมือง 58อำนาจ เกียรติยศ
พงศ์ปณตพง-ปะ-นดเผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม 36อำนาจ เกียรติยศ
พงศ์พลพง-พนเป็นพลังของวงศ์ตระกูล 40อำนาจ เกียรติยศ
พงศ์พลินพง-พะ-ลินตระกูลวงศ์ที่เข้มแข็ง 49อำนาจ เกียรติยศ
พงศ์พัทธ์พง-พัดเกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล 52อำนาจ เกียรติยศ
พงศ์พันธุ์พง-พันพวกพ้องวงศ์ตระกูล 57อำนาจ เกียรติยศ
พงศ์ภรณ์พง-พอนค้ำจุนวงศ์สกุล 45อำนาจ เกียรติยศ
พงศ์ภัคพง-พักเผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล 35อำนาจ เกียรติยศ
พงศ์ศุลีพง-สุ-ลีเชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์พระศิวะ 47อำนาจ เกียรติยศ
พงศ์สวัสดิ์พง-สะ-หวัดเชื้อสายความเจริญรุ่งเรือง 64อำนาจ เกียรติยศ
พณณกรพัน-นะ-กอนมีผิวพรรณสวย 23อำนาจ เกียรติยศ
พธูทิพย์พะ-ทู-ทิบหญิงอันควรชื่นชมของเทวดา 44อำนาจ เกียรติยศ
พนธกรพน-ทะ-กอนสร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน 22อำนาจ เกียรติยศ
พนธิตรพน-ทิดความรัก ความสนิทสนม 28อำนาจ เกียรติยศ
พนสณฑ์พะ-นะ-สนแนวป่า,ทิวไม้ 37อำนาจ เกียรติยศ
พนิดาพะ-นิ-ดาหญิงสาว 19อำนาจ เกียรติยศ
พนิตนันท์พะ-นิด-นันชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก 44อำนาจ เกียรติยศ
พนิตพรพะ-นิด-พอนเป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ 32อำนาจ เกียรติยศ
พนิตสุภาพะ-นิด-สุ-พาหญิงงามน่ารัก 30อำนาจ เกียรติยศ
พนิตอนงค์พะ-นิด-อะ-นงกามเทพผู้เป็นที่รัก 46อำนาจ เกียรติยศ
พนิตาพะ-นิ-ตาหญิงสาว 21อำนาจ เกียรติยศ
พนิตาพรพะ-นิ-ตา-พอนหญิงสาวผู้ประเสริฐ 33อำนาจ เกียรติยศ
พบธรรมพบ-ทำพบคุณความดี 27อำนาจ เกียรติยศ
พบพรพบ-พอนประสบกับสิ่งประเสริฐ 22อำนาจ เกียรติยศ
พมลพรยะ-มน-พอนคู่ที่ประเสริฐ 31อำนาจ เกียรติยศ
พยอมรัตน์พะ-ยอม-รัดดอกไม้แก้ว 52อำนาจ เกียรติยศ
พรกนกพอน-กะ-หนกทองที่ประเสริฐ 19อำนาจ เกียรติยศ
พรกรัณย์พอน-กะ-รันมีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ 43อำนาจ เกียรติยศ
พรทิพาพอน-ทิ-พากลางวันอันประเสริฐ 26อำนาจ เกียรติยศ
พรธวัลพอน-ทะ-วันประเสริฐและบริสุทธิ์ 32อำนาจ เกียรติยศ
พรธิดีพอน-ทิ-ดีมีความรู้ประเสริฐ 28อำนาจ เกียรติยศ
พรธีราพอน-ที-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 28อำนาจ เกียรติยศ
พรนพินพอน-นะ-พินผู้ประเสริฐและสดชื่น 34อำนาจ เกียรติยศ
พรนภัสพอน-นะ-พัดพรสวรรค์ ฟ้างาม 29อำนาจ เกียรติยศ
พรนภาพอน-นะ-พาพรจากฟ้า 19อำนาจ เกียรติยศ
พรนลัทพอน-นะ-ลัดประเสริฐดุจน้ำดอกไม้ 28อำนาจ เกียรติยศ
พรประภาพอน-ประ-พาแสงสว่างที่ดีงาม 24อำนาจ เกียรติยศ
พรปวีณ์พอน-ปะ-วีนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 41อำนาจ เกียรติยศ
พรพนิตพอน-พะ-นิดผู้ประเสริฐและน่ารัก 32อำนาจ เกียรติยศ
พรพรรณพอน-พันผู้มีผิวพรรณดี 33อำนาจ เกียรติยศ
พรพฤติกรพอน-พรึด-ติ-กอนสร้างพฤติกรรมอันประเสริฐ 33อำนาจ เกียรติยศ
พรพินิตพอน-พิ-นิดได้รับการแนะนำอันประเสริฐ 36อำนาจ เกียรติยศ
พรพิพัฒน์พอน-พิ-พัดเจริญด้วยพร 53อำนาจ เกียรติยศ
พรพิมลพอน-พิ-มนผู้ปราศจากมลทิน 35อำนาจ เกียรติยศ
พรภวิษย์พอน-พะ-วิดอนาคนอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ 44อำนาจ เกียรติยศ
พรมนัสพอน-มะ-นัดมีใจประเสริฐ 33อำนาจ เกียรติยศ
พรยมลพอน-ยะ-มนเป็นคู่ที่ประเสริฐ 31อำนาจ เกียรติยศ
พรรณกรพัน-นะ-กอนผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี 26อำนาจ เกียรติยศ
พรรณธรพัน-นะ-ทอนทรงไว้ซึ่งผิวพรรณอันงาม 29อำนาจ เกียรติยศ
พรรณนาราพัน-นา-รามีผิวพรรณผ่องใส 32อำนาจ เกียรติยศ
พรรณปพรพัน-ปะ-พอนมีผิวพรรณประเสริฐ 35อำนาจ เกียรติยศ
พรรณภัคพัน-นะ-พักมีผิวพรรณงาม 30อำนาจ เกียรติยศ
พรรณภัทรพัน-นะ-พัดมีผิวพรรณงาม 31อำนาจ เกียรติยศ
พรรณรมณพัน-ระ-มนมีผิวพรรณน่ายินดี 35อำนาจ เกียรติยศ
พรรณรายพัน-นะ-รายงามผุดผ่อง 34อำนาจ เกียรติยศ
พรรณวดีพัน-นะ-วะ-ดีหญิงสาวผู้มีผิวพรรณงดงาม 35อำนาจ เกียรติยศ
พรรณวรพัน-นะ-วอนมีผิวพรรณประเสริฐ 31อำนาจ เกียรติยศ
พรรณวรทพัน-วะ-รดให้พรคือผิวพรรณงาม 32อำนาจ เกียรติยศ
พรรณวิภาพัน-นะ-วิ-พามีผิวพรรณงาม 33อำนาจ เกียรติยศ
พรรณอรพัน-ออนมีผิวพรรณงาม 31อำนาจ เกียรติยศ
พรรณิดาพัน-นิ-ดาทองคำ, ตกแต่งแล้ว 27อำนาจ เกียรติยศ
พรรณิภาพัน-นิ-พาผุดผ่องดั่งทองคำ 27อำนาจ เกียรติยศ
พรรณีพัน-นีผู้มีผิวงาม 28อำนาจ เกียรติยศ
พรรทิพภาพัน-ทิบ-พาผุดผ่องดั่งทองคำ 31อำนาจ เกียรติยศ
พรรนิภาพัน-นิ-พาประเสริฐเสมอกัน 27อำนาจ เกียรติยศ
พรรวินท์พอน-ระ-วินประเสริฐเหมือนดอกบัว 41อำนาจ เกียรติยศ
พรรษกรพัด-สะ-กอนสร้างฝน เมฆ 25อำนาจ เกียรติยศ
พรรษวุฒิพัด-สะ-วุดความรู้อันประเสริฐ 34อำนาจ เกียรติยศ
พรรัตน์พอน-รัดรัตนะอันประเสริฐ 37อำนาจ เกียรติยศ
พรลภัสพอน-ละ-พัดมีลาภอันประเสริฐ 30อำนาจ เกียรติยศ
พรวดีพอน-วะ-ดีรั้วอันประเสริฐ 26อำนาจ เกียรติยศ
พรวลัยพอน-วะ-ลัยกำไลอันประเสริฐ 36อำนาจ เกียรติยศ
พรสรวงพอน-สวงเป็นพรของสวรรค์ 31อำนาจ เกียรติยศ
พรสวรรค์พอน-สะ-หวันความสามารถพิเศษ, คุณสมบัติเด่นของคนมีมาแต่กำเนิด 46อำนาจ เกียรติยศ
พรสินีพอน-สิ-นีหญิงสาวผู้ประเสริฐ 35อำนาจ เกียรติยศ
พรสิริพอน-สิ-หริผู้ประเสริฐและน่ารัก 31อำนาจ เกียรติยศ
พรสุดาพอน-สุ-ดาหญิงสาวผู้ประเสริฐ 22อำนาจ เกียรติยศ
พรสุนีติ์พอน-สุ-นีผู้นำที่ดีเลิศ 48อำนาจ เกียรติยศ
พรสุนีต์พอน-สุ-นีผู้นำที่ดีเลิศ 44อำนาจ เกียรติยศ
พรสุพพัตพอน-สุบ-พัดมีความประพฤติดีอันประเสริฐ 43อำนาจ เกียรติยศ
พรหมธาดาพรม-ทา-ดาพระพรหมผู้สร้าง 29อำนาจ เกียรติยศ
พรหมพิริยะพรม-พิ-ริ-ยะมีความเพียรประเสริฐ 54อำนาจ เกียรติยศ
พรินพรพะ-ริน-พอนมีพรเป็นพลัง 33อำนาจ เกียรติยศ
พริมาพะ-ริ-มาประเสริฐ ดีเยี่ยม 22อำนาจ เกียรติยศ
พริษฐ์พะ-ริดประเสริฐสุด 38อำนาจ เกียรติยศ
พริสรพะ-ริด-สอนประเสริฐและเป็นใหญ่ 27อำนาจ เกียรติยศ
พรไพลินพอน-ไพ-ลินพลอยไพลินอันประเสริฐ 44อำนาจ เกียรติยศ
พร้อมพงศ์พร้อม-พงตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม 51อำนาจ เกียรติยศ
พฤกษ์พรึกต้นไม้ 23อำนาจ เกียรติยศ
พฤตยาพรึด-ตะ-ยาได้รับการเลี้ยงดู 21อำนาจ เกียรติยศ
พฤทธิพรพะ-ริด-ทิ-พอนได้รับพรให้เจริญ 30อำนาจ เกียรติยศ
พฤทธิ์พะ-ริดความเจริญ 27อำนาจ เกียรติยศ
พลกฤตพน-ละ-กริดผู้สร้างพลัง 19อำนาจ เกียรติยศ
พลทัตพน-ละ-ทัดให้พลัง 22อำนาจ เกียรติยศ
พลพนาพน-พะ-นากำลังของป่า 28อำนาจ เกียรติยศ
พลวดีพน-วะ-ดีมีพลัง 28อำนาจ เกียรติยศ
พลวรรธน์พน-ละ-วัดความเจริญด้วยอำนาจ 46อำนาจ เกียรติยศ
พลวัฒน์พน-ละ-วัดเจริญด้วยกำลัง 41อำนาจ เกียรติยศ
พลวัตพน-ละ-วัดผู้มีพลัง 27อำนาจ เกียรติยศ
พลศรุตพน-สะ-รุดมีชื่อเสียงด้านพลัง 29อำนาจ เกียรติยศ
พลอธิปพน-อะ-ทิบมีกำลังยิ่งใหญ่ 30อำนาจ เกียรติยศ
พลอยรัตน์พลอย-รัดประสมด้วยเพชรนิลจินดา 53อำนาจ เกียรติยศ
พลัฎฐ์พะ-ลัดตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง 41อำนาจ เกียรติยศ
พลากรพะ-ลา-กอนบ่อเกิดแห่งกำลัง 20อำนาจ เกียรติยศ
พลาธิปพะ-ลา-ทิบผู้มีพลังยิ่งใหญ่ 25อำนาจ เกียรติยศ
พลินพะ-ลินแข็งแรง มีพลัง 23อำนาจ เกียรติยศ
พลิศพะ-ลิดจอมพลัง เจ้าแห่งพลัง 25อำนาจ เกียรติยศ
พลิศรพะ-ลิด-สอนยิ่งใหญ่ด้วยพลัง 29อำนาจ เกียรติยศ
พศวัตพด-สะ-วัดผู้มีอำนาจ 28อำนาจ เกียรติยศ
พศวีร์พด-สะ-วีอำนาจผู้กล้าหาญ ผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ 41อำนาจ เกียรติยศ
พศิกาพะ-สิ-กาผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย 21อำนาจ เกียรติยศ
พศินพะ-สินผู้มีอำนาจ ผู้มีความเชี่ยวชาญ 24อำนาจ เกียรติยศ
พศุตม์พะ-สุดมีอำนาจสูงสุด 33อำนาจ เกียรติยศ
พสธรพด-สะ-ทอนทรงไว้ซึ่งอำนาจ ผู้มีอำนาจ 23อำนาจ เกียรติยศ
พสิกาพะ-สิ-กาผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย 21อำนาจ เกียรติยศ
พสิษฐ์พะ-สิดดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด 41อำนาจ เกียรติยศ
พสุธรพะ-สุ-ทอนทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ มั่งมี 24อำนาจ เกียรติยศ
พสุเทพพะ-สุ-เทบเทวดาในแผ่นดิน 27อำนาจ เกียรติยศ
พหุธนพะ-หุ-ทนมีทรัพย์มาก 23อำนาจ เกียรติยศ
พอนสุพพัดพอน-สุบ-พัดมีความประพฤติอันประเสริฐ 48อำนาจ เกียรติยศ
พักตร์พริ้งพัก-พริ้งหน้างาม 49อำนาจ เกียรติยศ
พัฒนพลพัด-ทะ-นะ-พนกำลังแห่งความเจริญ 34อำนาจ เกียรติยศ
พัฒนศักดิ์พัด-ทะ-นะ-สักควมเจริญและความสามารถ 46อำนาจ เกียรติยศ
พัฒนีพัด-ทะ-นีความเจริญ 27อำนาจ เกียรติยศ
พัฒนียาพัด-ทะ-นี-ยาความเจริญ 36อำนาจ เกียรติยศ
พัฒน์นรีพัด-นะ-รีความเจริญของหญิง 45อำนาจ เกียรติยศ
พัณณิตาพัน-นิ-ตาผู้ได้รับการสรรเสริญ 30อำนาจ เกียรติยศ
พัณณินพัน-นินผู้มีผิวพรรณดี 31อำนาจ เกียรติยศ
พัณณีพัน-นีคำอธิบาย 29อำนาจ เกียรติยศ
พัตรพิมลพัด-พิ-มนแพรงาม 42อำนาจ เกียรติยศ
พัตราพรพัด-ตรา-พอนผ้างาม, ผ้าสวย 32อำนาจ เกียรติยศ
พัตร์พิมลพัด-พิ-มนแพรงาม 51อำนาจ เกียรติยศ
พัทธดนย์พัด-ทะ-ดนบุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน 40อำนาจ เกียรติยศ
พัทธนันท์พัด-ทะ-นันมีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข 41อำนาจ เกียรติยศ
พัทธพลพัด-ทะ-พนเกี่ยวเนื่องด้วยพลัง มีพลังเข้มแข็ง ผู้มีกำลังมั 31อำนาจ เกียรติยศ
พัทธมนพัด-ทะ-มนผูกพันใจ 27อำนาจ เกียรติยศ
พัทธรินทร์พัด-ทะ-รินความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ 44อำนาจ เกียรติยศ
พัทธวรรณพัด-ทะ-วันผูกพันกับหนังสือ 36อำนาจ เกียรติยศ
พัทธ์พัดผูกพัน ติดแน่น 26อำนาจ เกียรติยศ
พัทธ์ธีราพัด-ที-รานักปราชญ์ผู้มั่นคง 42อำนาจ เกียรติยศ
พัทนีพัด-ทะ-นีผู้ให้ 25อำนาจ เกียรติยศ
พัทรศยาพัด-ทระ-สะ-ยาอยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างเจริญ 33อำนาจ เกียรติยศ
พัธนีพัด-ทะ-นีผู้เกี่ยวเนื่องกัน 28อำนาจ เกียรติยศ
พันธวิศพัน-ทะ-วิดผู้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านญาติพี่น้อง 38อำนาจ เกียรติยศ
พันธิกาพัน-ทิ-กาผู้มีความผูกพัน 27อำนาจ เกียรติยศ
พันธิตรพัน-ทิดความรัก 32อำนาจ เกียรติยศ
พันธิตราพัน-ทิด-ตราความรัก 33อำนาจ เกียรติยศ
พันธินพัน-ทินสร้าง ก่อให้เกิด แสง ผูกพัน 30อำนาจ เกียรติยศ
พันธิภาพัน-ทิ-พาเกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง 27อำนาจ เกียรติยศ
พันธิสาพัน-ทิ-สาเจ้าแห่งพันธะ 33อำนาจ เกียรติยศ
พันธุ์ผราพัน-ผะ-ราเป็นโล่ป้องกันพี่น้อง ที่พึ่งของพี่น้อง 44อำนาจ เกียรติยศ
พันธ์ประภาพัน-ประ-พาเกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง 42อำนาจ เกียรติยศ
พันธ์วิราพัน-วิ-ราผู้กล้าหาญมั่นคง 45อำนาจ เกียรติยศ
พันศักดิ์พัน-สักมีความสามารถมาก 43อำนาจ เกียรติยศ
พันเลิศพัน-เลิดเลิศยิ่ง 36อำนาจ เกียรติยศ
พัลลภพัน-ลบเป็นที่รัก 25อำนาจ เกียรติยศ
พัลลภาพัน-ละ-พาคนโปรด 26อำนาจ เกียรติยศ
พัสกรพัด-สะ-กอนผู้กระทำอำนาจ ผู้มีอำนาจ 24อำนาจ เกียรติยศ
พัสวีพัด-สะ-วีมีทรัพย์ 32อำนาจ เกียรติยศ
พาณิณีพา-นิ-นีนางละคร 30อำนาจ เกียรติยศ
พาณิภัคพา-นิ-พักมีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล 27อำนาจ เกียรติยศ
พาณีพา-นีเจ้าแห่งวาจา 21อำนาจ เกียรติยศ
พาทินธิดาพา-ทิน-ทิ-ดาลูกสาวผู้ฉลาด 29อำนาจ เกียรติยศ
พาทิศพา-ทิดผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย 21อำนาจ เกียรติยศ
พิณพรพิน-พอนพิณที่ไพเราะ 29อำนาจ เกียรติยศ
พิตตินันท์พิด-ติ-นันเพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ 46อำนาจ เกียรติยศ
พิตรพิบูลพิด-พิ-บูนมีทรัพย์สมบัติมากมาย 41อำนาจ เกียรติยศ
พิทยาภรณ์พิด-ทะ-ยา-พอนหญิงสวยงามด้วยความรู้ 41อำนาจ เกียรติยศ
พิทยารัตน์พิด-ทะ-ยา-รัดหญิงงามและประเสริฐ 47อำนาจ เกียรติยศ
พิทยุตม์พิด-ทะ-ยุดผู้มีความรู้สูงสุด 39อำนาจ เกียรติยศ
พิทวัสพิด-ทะ-วัดผู้ฉลาด ผู้มีปัญญา 30อำนาจ เกียรติยศ
พิทักษ์พงศ์พิ-ทัก-พงผู้พิทักษ์ตระกูล 57อำนาจ เกียรติยศ
พิธานพิ-ทานกฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ 22อำนาจ เกียรติยศ
พิธิวัฒน์พิ-ทิ-วัดเจริญด้วยระเบียบแบบแผน 47อำนาจ เกียรติยศ
พิธิวัดพิ-ทิ-วัดผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี 31อำนาจ เกียรติยศ
พิธิวัตพิ-ทิ-วัดผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี 33อำนาจ เกียรติยศ
พิธุนิภาพิ-ทุ-นิ-พาเหมือนพระจันทร์ 28อำนาจ เกียรติยศ
พินทุสรพิน-ทุ-สอนผู้มีเสียงไพเราะ 30อำนาจ เกียรติยศ
พินีต์วัลย์พิ-นี-วันเรียบร้อยอย่างเถาวัลย์ดัด 69อำนาจ เกียรติยศ
พิพรรษพรพิ-พัด-พอนความเจริญอันประเสริฐ 44อำนาจ เกียรติยศ
พิพัฒนพรพิ-พัด-ทะ-นะ-พอนความเจริญที่ประเสริฐ 44อำนาจ เกียรติยศ
พิพัฒน์พรพิ-พัด-พอนความเจริญที่ประเสริฐ 53อำนาจ เกียรติยศ
พิพิธธนพิ-พิด-ทนมีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ 37อำนาจ เกียรติยศ
พิภพภัทรพิ-พบ-พัดเจริญด้วยทรัพย์สมบัติ 31อำนาจ เกียรติยศ
พิมพกานต์พิม-พะ-กานรูปงามน่ารัก 44อำนาจ เกียรติยศ
พิมพาพรพิม-พา-พอนมีรูปร่างงดงาม 38อำนาจ เกียรติยศ
พิมพิกาพิม-พิ-กาพระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม 31อำนาจ เกียรติยศ
พิมพิดาพิม-พิ-ดาสะท้อนแสง 31อำนาจ เกียรติยศ
พิมพิศาพิม-พิ-สาเจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม 37อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์พิมรูปร่าง แม่แบบ 34อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์ทองพิม-ทองรูปงามดังทอง 43อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์ธิดาพิม-ทิ-ดาลูกสาวที่รูปเหมือนพ่อ 44อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์นาราพิม-นา-รามีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม 45อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์นิภาพิม-นิ-พามีรูปงาม 45อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์ผกาพิม-ผะ-กาดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ, ผู้มีรูปร่างงาม 44อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์พรพิม-พอนแม่แบบที่ดี 46อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์พรรณพิม-พันมีรูปร่างงดงาม 55อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์พิกาพิม-พิ-กาพระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม 48อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์พิดาพิม-พิ-ดาสะท้อนแสง 48อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์พิศาพิม-พิ-สาเจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม 54อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์พิสุทธ์พิม-พิ-สุดมีรูปร่างอันบริสุทธิ์ 68อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์มาดาพิม-มา-ดาเหมือนแม่ 42อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์ลภัสพิม-ละ-พัดมีลาภคือรูปงาม 52อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์วรีย์พิม-วะ-รีประเสริฐด้วยรูปร่าง 68อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์วิภาพิม-วิ-พามีรัศมีรูปงามอันผ่องใส 46อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์วิมลพิม-วิ-มนรูปร่างไม่มีที่ติ 55อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์วิไลพิม-วิ-ไลรูปงาม 59อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์สุธีพิม-สุ-ทีถ่ายแบบนักปราชญ์ 53อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์สุภาพิม-สุ-พารูปงาม 44อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์อรพิม-ออนรูปงาม 44อำนาจ เกียรติยศ
พิมพ์อัปสรพิม-อับ-สอนรูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร 57อำนาจ เกียรติยศ
พิมรทาพิม-ระ-ทาการต่อสู้ 23อำนาจ เกียรติยศ
พิมลนาฎพิ-มน-นาดหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ 34อำนาจ เกียรติยศ
พิมลรัตน์พิ-มน-รัดแก้วที่ปราศจากมลทิน, แก้วบริสุทธิ์ 48อำนาจ เกียรติยศ
พิมลวรรณพิ-มน-วันมีผิวพรรณงดงามไม่มีที่ติ, ไม่มีมลทิน 42อำนาจ เกียรติยศ
พิมลศรีพิ-มน-สีบริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ 41อำนาจ เกียรติยศ
พิมลแขพิ-มล-แขจันทร์กระจ่าง 27อำนาจ เกียรติยศ
พิมุกต์พิ-มุกผู้หลุดพ้น 31อำนาจ เกียรติยศ
พิยุทธพิ-ยุดปราศจากการรบ ต่อสู้ไม่ยอมแพ้ 26อำนาจ เกียรติยศ
พิรดาพิ-ระ-ดานักปราชญ์ผู้มีความเพียร 18อำนาจ เกียรติยศ
พิรภพพิ-ระ-พบภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า 25อำนาจ เกียรติยศ
พิรัลพิ-รันหายาก งาม โปร่งบาง 26อำนาจ เกียรติยศ
พิรานันท์พิ-รา-นันความร่าเริงของผู้กล้า 41อำนาจ เกียรติยศ
พิราวรรณพิ-รา-วันผู้กล่าที่น่าสรรเสริญ 36อำนาจ เกียรติยศ
พิราอรพิ-รา-ออนหญิงสาวผู้กล้าหาญ 27อำนาจ เกียรติยศ
พิริยกรพิ-ริ-ยา-กอนสร้างความเพียร มีความเพียร 33อำนาจ เกียรติยศ
พิรุณฤทธิ์พิ-รุน-ริดความสำแร็จแห่งพระพิรุณ(เทวดาแห่งน้ำ 41อำนาจ เกียรติยศ
พิลาวรรณพิ-ลา-วันงดงาม 38อำนาจ เกียรติยศ
พิศมัยพิ-สะ-หมัยน่าชิดชวนชม 36อำนาจ เกียรติยศ
พิศลยาพิ-สน-ละ-ยาผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน 34อำนาจ เกียรติยศ
พิศลย์พิ-สนผู้ปราศจากความทุกข์ร้อน 42อำนาจ เกียรติยศ
พิศุทธิ์พิ-สุดสะอาดและบริสุทธิ์ 38อำนาจ เกียรติยศ
พิศุทธิ์ธรรมพิ-สุด-ทำธรรมอันบริสุทธิ์ 55อำนาจ เกียรติยศ
พิสินีพิ-สิ-นีดอกบัว 35อำนาจ เกียรติยศ
พิสิษฐ์พิ-สิดดีเลิศ มั่งมีที่สุด 45อำนาจ เกียรติยศ
พิสุดาพิ-สุ-ดาหญิงวิเศษ 22อำนาจ เกียรติยศ
พิโมกข์พิ-โมกหลุดพ้น 33อำนาจ เกียรติยศ
พิไลพรรณพิ-ไล-พันมีผิวงาม 48อำนาจ เกียรติยศ
พิไลวรรณพิ-ไล-วันมีผิวงาม 46อำนาจ เกียรติยศ
พีรกานต์พี-ระ-กานเป็นที่รักของผู้กล้าหาญ 38อำนาจ เกียรติยศ
พีรณัฐพี-ระ-นัดปราชญ์ผู้กล้าหาญ 37อำนาจ เกียรติยศ
พีรดนย์พี-ระ-ดนผู้ชายผู้กล้าหาญ 42อำนาจ เกียรติยศ
พีรดาพี-ระ-ดาความเป็นผู้กล้า ความกล้า 21อำนาจ เกียรติยศ
พีรทัตพี-ระทัดผู้กล้าหาญประทานมา 27อำนาจ เกียรติยศ
พีรพลพี-ระ-พนมีพลังกล้าหาญ 33อำนาจ เกียรติยศ
พีรพัฒน์พี-ระ-พัดความเจริญของผู้กล้าหาญ 48อำนาจ เกียรติยศ
พีรพุฒิพี-ระ-พุดนักรบผู้มีความเข้มแข็ง 35อำนาจ เกียรติยศ
พีรภาสพี-ระ-พาดนักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง 28อำนาจ เกียรติยศ
พีรยาพี-ระ-ยาความเพียร 28อำนาจ เกียรติยศ
พีรยากรพี-ระ-ยา-กอนมือที่มีความเพียรมานะ 33อำนาจ เกียรติยศ
พีรยุทธพี-ระ-ยุดการรบของผู้กล้า 33อำนาจ เกียรติยศ
พีรวัสพี-ระ-วัดอำนาจของวีรบุรุษ 36อำนาจ เกียรติยศ
พีรศุภพี-ระ-สุบผู้กล้าหาญและดีงาม 28อำนาจ เกียรติยศ
พุฒิดาพุด-ทิ-ดารู้แล้ว, ฉลาด 18อำนาจ เกียรติยศ
พุฒิตาพุด-ทิ-ตารู้แล้ว, ฉลาด 20อำนาจ เกียรติยศ
พุฒิธรพุด-ทิ-ทอนผู้มีความมั่งคั่ง 24อำนาจ เกียรติยศ
พุฒิธาดาทุด-ทิ-ทา-ดาผู้มีความมั่งคั่ง 23อำนาจ เกียรติยศ
พุฒินาทพุด-ทิ-นาดบันลือหรือองอาจด้วยความเจริญ 23อำนาจ เกียรติยศ
พุฒิพงศ์พุด-ทิ-พงเชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ 42อำนาจ เกียรติยศ
พุฒิพรพุด-ทิ-พอนผู้มั่งคั่งและประเสริฐ 28อำนาจ เกียรติยศ
พุฒิสรรค์พุด-ทิ-สันสร้างความเจริญ 44อำนาจ เกียรติยศ
พุฒิเมธพุด-ทิ-เมดเจริญด้วยปัญญา 27อำนาจ เกียรติยศ
พุทธิพรพุด-ทิ-พอนปัญญาดี 30อำนาจ เกียรติยศ
พุทธิมาทุด-ทิ-มาผู้มีปัญญา 24อำนาจ เกียรติยศ
พุธิตาพุ-ทิ-ตารู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด 21อำนาจ เกียรติยศ
พูนสวัสดิ์พูน-สะ-หวัดผู้เต็มเปี่ยมไปด้วย ความดี ความงาม ความรุ่งเรือง 53อำนาจ เกียรติยศ
เพราพงศ์พันธุ์เพรา-พง-พันมีเผ่าพันธุ์ดีงาม 72อำนาจ เกียรติยศ
เพราพนิตเพรา-พะ-นิดสาวงาม 35อำนาจ เกียรติยศ
เพราพินิตเพรา-พิ-นิดสาวงาม 39อำนาจ เกียรติยศ
เพลินพิศเพลิน-พิดชวนให้เพลิดเลินน่าหลงใหล 44อำนาจ เกียรติยศ
แพรทิพย์แพร-ทิบแพรของเทวดา 44อำนาจ เกียรติยศ
แพรพิไลแพร-พิ-ไลแพรงาม 41อำนาจ เกียรติยศ
แพรวรุ่งแพรว-รุ่งสว่างไสวแพรวพราว 28อำนาจ เกียรติยศ
แพรววนิดแพรว-วะ-นิดงามเป็นที่รัก งามน่ารัก 36อำนาจ เกียรติยศ
แพรววนิตแพรว-วะ-นิดงามเป็นที่รัก งามน่ารัก 38อำนาจ เกียรติยศ
แพร่พิไลแพร-พิ-ไลแพรงาม 42อำนาจ เกียรติยศ
โพธิกรโพ-ทิ-กอนผู้สร้างความรู้ 25อำนาจ เกียรติยศ
โพธิพงศ์โพ-ทิ-พงสกุลแห่งปัญญา 46อำนาจ เกียรติยศ
โพธิวัฒน์โพ-ทิ-วัดเจริญด้วยปัญญา 47อำนาจ เกียรติยศ
ไพรัลย์ไพ-รันความโปร่งบาง หายาก 48อำนาจ เกียรติยศ
เฟืองรัตน์เฟือง-รัดล้อแก้ว, ซี่กงจักรแก้ว 50อำนาจ เกียรติยศ
เฟื่องรัตน์เฟื่อง-รัดแก้วอันรุ่งเรือง, ความดีงามที่รุ่ 51อำนาจ เกียรติยศ
ภคนันท์พะ-คะ-นันยินดีในโชค หรือสิริมงคล 29อำนาจ เกียรติยศ
ภคนางค์พะ-คะ-นางผู้มีร่างกายนำโชค 26อำนาจ เกียรติยศ
ภคพรพะ-คะ-พอนมีโชคเป็นพร 17อำนาจ เกียรติยศ
ภควดีพะ-คะ-วะ-ดีผู้มีโชค 19อำนาจ เกียรติยศ
ภควัตพะ-คะ-วัดผู้มีโชค 18อำนาจ เกียรติยศ
ภคินพะ-คินผู้มีโชค มีสิริมงคล 14อำนาจ เกียรติยศ
ภณพนพูดหรือกล่าว 6อำนาจ เกียรติยศ
ภณิดาพะ-นิ-ดาผู้บอกเล่า 12อำนาจ เกียรติยศ
ภณิตาพะ-นิ-ตาผู้บอก, ผู้พูด 14อำนาจ เกียรติยศ
ภพธรพบ-ทอนทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ 17อำนาจ เกียรติยศ
ภพธรรมพบ-ทำธรรมประจำภพ 26อำนาจ เกียรติยศ
ภพนิพิฐพบ-พิ-นิดผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก 39อำนาจ เกียรติยศ
ภพสรรค์พบ-สันสร้างภพ สร้างโลก 37อำนาจ เกียรติยศ
ภรณีพะ-ระ-นีหญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี 17อำนาจ เกียรติยศ
ภรณีนิภาพะ-ระ-นี-นิ-พาแสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์ภรณี เสมือนดาวภรณี 28อำนาจ เกียรติยศ
ภรภัทรพร-พัดผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ 15อำนาจ เกียรติยศ
ภรัณยาพะ-รัน-ยาการบำรุงเลี้ยง กากรอุปถัมภ์ค้ำจุน 23อำนาจ เกียรติยศ
ภรัณยูพะ-รัน-ยูผู้ปกป้อง, ผู้คุ้มครอง, พระอาทิตย์ 24อำนาจ เกียรติยศ
ภริดาพะ-ริ-ดาได้รับการเบี้ยงดู 11อำนาจ เกียรติยศ
ภริตพรพะ-ริด-พอนผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู 24อำนาจ เกียรติยศ
ภริตาพะ-ริ-ตาได้รับการเลี้ยงดู 13อำนาจ เกียรติยศ
ภวัตพะ-วัดผู้เจริญ 14อำนาจ เกียรติยศ
ภวิกาพะ-วิ-กามีความเจริญ 13อำนาจ เกียรติยศ
ภวิตราพะ-วิด-ตราพื้นโลก พิภพ 19อำนาจ เกียรติยศ
ภวินท์พะ-วินเจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก 26อำนาจ เกียรติยศ
ภวิลพะ-วินความเป็นอยู่ ดำรงอยู่ตลอดกาล 17อำนาจ เกียรติยศ
ภวิศพะ-วิดผู้เป็นใหญ่ในโลก 18อำนาจ เกียรติยศ
ภวิษย์พรพะ-วิด-พอนพรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า 44อำนาจ เกียรติยศ
ภัคธรพัก-คะ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งโชค 17อำนาจ เกียรติยศ
ภัคธีมาพัก-คะ-ที-มาผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล 26อำนาจ เกียรติยศ
ภัคนันท์พัก-คะ-นันยินดีในโชค 33อำนาจ เกียรติยศ
ภัคพนธ์พัก-คะ-พนร่วมผูกพัน 35อำนาจ เกียรติยศ
ภัคพลพัก-คะ-พนมีโชคเป็นพลัง 23อำนาจ เกียรติยศ
ภัณฑิราพัน-ทิ-รามีลาภ มีความสุข 22อำนาจ เกียรติยศ
ภัณฑิลาพัน-ทิ-ลามีลาภ มีความสุข 24อำนาจ เกียรติยศ
ภัตติมาพัด-ติ-มาผู้มีอาหารบริบูรณ์ 21อำนาจ เกียรติยศ
ภัททิยาพัด-ทิ-ยามีความเจริญ 20อำนาจ เกียรติยศ
ภัทธิราพัด-ทิ-รานักปราชญ์ผู้เจริญ 19อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรกรพัด-ทระ-กอนสร้างสิ่งดีงาม, สร้างสิริมงคล 15อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรกันย์พัด-ทระ-กันหญิงสาวผู้มีความดี 37อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรดนัยพัด-ทระ-ดะ-ไนลูกชายผู้เจริญ 28อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรธรพัด-ทระ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล 18อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรธิดาพัด-ทระ-ทิ-ดาลูกสาวผู้ประพฤติดี 20อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรนันท์พัด-ทระ-นันผู้มีกำเนิดดีงาม 34อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรพรพัด-ทระ-พอนเจริญและประเสริฐ 22อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรพรรณพัด-ทระ-พันผิวพรรณงาม 31อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรพลพัด-ทระ-พนบุคคลที่ประเสริฐ 24อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรภณพัด-ทระ-พนพูดสิ่งดีงาม พูดดี 16อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรภรพัด-ทระ-พอนผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ 15อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรภาพัด-ทระ-พามีรัศมีงาม 12อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรมนพัด-ทระ-มนมีใจดีงาม 20อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรมลพัด-ทระ-มนมีใจดีงาม 21อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรลภาพัด-ละ-พาผู้ได้รับสิ่งดีงาม ได้สิริมงคล 18อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรวดีพัด-ทระ-วะ-ดีมีความเจริญ มีสิริมงคล 24อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรวรรณพัด-ทระ-วันมีผิวพรรณดีงาม 29อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรศยาพัด-สะ-หยาอยู่อย่างมีความสุข 26อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรศรีพัด-ทระ-สีจันทร์หอม 28อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรศัยพัด-ทระ-สัยอยู่อย่างมีความสุข 29อำนาจ เกียรติยศ
ภัทราพัด-ทราดี, เจริญ 11อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรานิษฐ์พัด-ทรา-นิดมีความสำเร็จงดงาม มีจุดหมายปลายทางที่ดี 42อำนาจ เกียรติยศ
ภัทราพรพัด-ทรา-พอนทั้งดีและประเสริฐ 23อำนาจ เกียรติยศ
ภัทราภรณ์พัด-ทรา-พอนมีความเจริญเป็นเครื่องค้ำจุน 30อำนาจ เกียรติยศ
ภัทราวุธพัด-ทรา-วุดมีอาวุธดี อาวุธงาม 22อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรินทร์พัด-ทะ-รินเจ้าแห่งความเจริญ 33อำนาจ เกียรติยศ
ภัทรียาพัด-ทรี-ยาประเสริฐ,เจริญ 26อำนาจ เกียรติยศ
ภันทิลาพัน-ทิ-ลามีลาภ มีความสุข 22อำนาจ เกียรติยศ
ภัสสรพัด-สอนรัศมีเรืองรอง 23อำนาจ เกียรติยศ
ภากรพา-กอนผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์ 7อำนาจ เกียรติยศ
ภาคินพา-คินผู้มีโชค มีกำไร 15อำนาจ เกียรติยศ
ภาคินีพา-คิ-นีผู้มีโชค ผู้มีส่วนในกิจการต่าง ๆ 22อำนาจ เกียรติยศ
ภาณินพา-นินผู้พูดเก่ง นักพูด 16อำนาจ เกียรติยศ
ภาณุพงศ์พา-นุ-พงเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ 34อำนาจ เกียรติยศ
ภาณุภัทรพา-นุ-พัดเจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์ 18อำนาจ เกียรติยศ
ภาธรพา-ทอนทรงไว้ซึ่งรัศมี รุ่งเรือง 10อำนาจ เกียรติยศ
ภานรินทร์พา-นะ-รินรัศมีของจอมคน 34อำนาจ เกียรติยศ
ภานิดาพา-นิ-ดาผู้ได้รับการแนะนำที่ดี 13อำนาจ เกียรติยศ
ภานุกรพา-นุ-กอนแสงอาทิตย์ แสงตะวัน 13อำนาจ เกียรติยศ
ภานุวัฒน์พา-นุ-วัดเจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์ 35อำนาจ เกียรติยศ
ภานุศรีพา-นุ-สีงามเป็นมิ่งขวัญ งามยิ่ง 26อำนาจ เกียรติยศ
ภานุสรณ์พา-นุ-สอนพึ่งแสงสว่างหรือพระอาทิตย์ 33อำนาจ เกียรติยศ
ภาพิตพา-พิดผู้ได้รับการอบรมแล้ว 17อำนาจ เกียรติยศ
ภาพิมลพา-พิ-มนรัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง 25อำนาจ เกียรติยศ
ภามพามเดช 7อำนาจ เกียรติยศ
ภารดีพา-ระ-ดีเทพแห่งการเจรจา 14อำนาจ เกียรติยศ
ภารวีพะ-ระ-วีชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์ 19อำนาจ เกียรติยศ
ภาวดีพา-วะ-ดีเครื่องประดับ 16อำนาจ เกียรติยศ
ภาวนียาพา-วะ-นี-ยาผู้ควรสรรเสริญ 29อำนาจ เกียรติยศ
ภาวัตพา-วัดมีแสงสว่าง มีความรุ่งเรือง 15อำนาจ เกียรติยศ
ภาวิดาพา-วิ-ดาอบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว 14อำนาจ เกียรติยศ
ภาวิตพา-วิดฝึกอบรมตนแล้ว 15อำนาจ เกียรติยศ
ภาวิตาพา-วิ-ตาอบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว 16อำนาจ เกียรติยศ
ภาวินีพา-วิ-นีมีความเจริญ 24อำนาจ เกียรติยศ
ภาสกรพาด-สะ-กอนผู้ทำให้สว่าง, พระอาทิตย์ 14อำนาจ เกียรติยศ
ภาสพรรณพาด-สะ-พันมีผิวพรรณงาม 30อำนาจ เกียรติยศ
ภาสวรพาด-สะ-วอนผู้มีรัศมีประเสริฐ พระอาทิตย์ 19อำนาจ เกียรติยศ
ภาสินีพา-สิ-นีมีความรุ่งเรืองสว่างไสว 25อำนาจ เกียรติยศ
ภิรมณพิ-ระ-มนยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง 19อำนาจ เกียรติยศ
ภิรมย์เวศน์พิ-รม-เวดที่อยู่อันน่าชื่นใจ 60อำนาจ เกียรติยศ
ภีมพลพี-มะ-พนมีพลังน่าเกรงขาม 27อำนาจ เกียรติยศ
ภีมพศพี-มะ-พดมีอำนาจน่าเกรงขาม 28อำนาจ เกียรติยศ
ภุมรินรัตน์พุม-มะ-ริน-รัดแมลงผึ้งที่งดงาม 45อำนาจ เกียรติยศ
ภูดิสพู-ดิดเจ้าแห่งความเจริญ 15อำนาจ เกียรติยศ
ภูธนพู-ทนมีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา 12อำนาจ เกียรติยศ
ภูธิปพู-ทิบเป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา 13อำนาจ เกียรติยศ
ภูบดินทร์พู-บดินพระเจ้าแผ่นดิน 29อำนาจ เกียรติยศ
ภูบดีพู-พอ-ดีเจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา 13อำนาจ เกียรติยศ
ภูมิพูมแผ่นดิน 12อำนาจ เกียรติยศ
ภูมิธรรมพูม-ทำพื้นจิตใจที่มีคุณธรรม 29อำนาจ เกียรติยศ
ภูมินันท์พู-มิ-นันผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน 36อำนาจ เกียรติยศ
ภูมิพัฒน์พู-มิ-พัดผู้เจริญในแผ่นดิน 41อำนาจ เกียรติยศ
ภูมิภัทรพู-มิ-พัดผู้ประเสริฐในแผ่นดิน 22อำนาจ เกียรติยศ
ภูมิรพีพูม-ระ-พีผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน 31อำนาจ เกียรติยศ
ภูมิรัตน์พู-มิ-รัดแก้วของแผ่นดิน 37อำนาจ เกียรติยศ
ภูริณัฐพู-นิ-รัดนักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง 29อำนาจ เกียรติยศ
ภูรินท์พู-รินเป็นใหญ่ในแผ่นดิน 26อำนาจ เกียรติยศ
ภูรีพู-รีแผ่นดิน ปัญญากว้างไกล 14อำนาจ เกียรติยศ
ภูวดลพู-วะ-ดนแผ่นดิน 16อำนาจ เกียรติยศ
ภูวนนท์พู-วะ-นนพอใจในแผ่นดิน 29อำนาจ เกียรติยศ
ภูวนัตถ์พู-วะ-นัดมีประโยชน์ในโลก 31อำนาจ เกียรติยศ
ภูวนาถพู-วะ-นาดพระเจ้าแผ่นดิน 16อำนาจ เกียรติยศ
ภูวิศพู-วิดผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 20อำนาจ เกียรติยศ
ภูษณิศาพู-สะ-นิ-สาเจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ 24อำนาจ เกียรติยศ
ภูษิตาพู-สิ-ตาประดับประดาแล้ว 15อำนาจ เกียรติยศ
ภูสิทธิพู-สิดมีความสำเร็จในแผ่นดิน 23อำนาจ เกียรติยศ
ภูเบศวร์พู-เบดพระราชาผู้เป็นใหญ่ 33อำนาจ เกียรติยศ
ภูเมศพู-เมดผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 17อำนาจ เกียรติยศ
ภโวทัยพะ-โว-ไทรุ่งอรุณแห่งภพ รุ่งเรืองในโลก 24อำนาจ เกียรติยศ
โภควินท์โพ-คะ-วินได้รับโภคทรัพย์ มีโภคทรัพย์มาก 34อำนาจ เกียรติยศ
โภคินโพ-คินผู้มีโภคะ 18อำนาจ เกียรติยศ
มงคลฤกษ์มง-คน-เริกฤกษ์ดี, คราวหรือเวลาดี 32อำนาจ เกียรติยศ
มงคลสวัสดิ์มง-คน-สะ-หวัดมีความดีงาม 55อำนาจ เกียรติยศ
มณฑมาฑมน-ทะ-มาดศาลา, พลับพลา 22อำนาจ เกียรติยศ
มณฑาทิพย์มน-ทา-ทิบสุราวิเศษ 44อำนาจ เกียรติยศ
มณฑาวรรณมน-ทา-วันสุราดี, สีสุรา 33อำนาจ เกียรติยศ
มณฑิตามน-ทิ-ตาประดับตกแต่งแล้ว 21อำนาจ เกียรติยศ
มณิการ์มะ-นิ-กาช่างแก้ว 29อำนาจ เกียรติยศ
มณิภามะ-นิ-พาแววมณี ประกายแก้ว 16อำนาจ เกียรติยศ
มณิสรมะ-นิ-สอนสร้อยคอ 25อำนาจ เกียรติยศ
มณีกานต์มะ-นี-กานมีค่าและน่ารัก 36อำนาจ เกียรติยศ
มณีมณฑ์มะ-นี-มนเครื่องประดับคือแก้วมณี 39อำนาจ เกียรติยศ
มณีมาลามะ-นี-มา-ลามณีประดับคอ สร้อยคอ 30อำนาจ เกียรติยศ
มณีรัตน์มะ-นี-รัดแก้วมณี 42อำนาจ เกียรติยศ
มณีวรรณมะ-นี-วันแก้วมณีที่สวยงาม 36อำนาจ เกียรติยศ
มติมนต์มะ-ติ-มนผู้มีความรู้,ผู้มีความคิด 34อำนาจ เกียรติยศ
มทนาลัยมะ-ทะ-นา-ไลบ่อเกิดแห่งความรัก ดอกบัว 30อำนาจ เกียรติยศ
มทินามะ-ทิ-นาทำให้ดีใจ น่ารัก 16อำนาจ เกียรติยศ
มธุบิณฑ์มะ-ทุ-บินรังผึ้ง 33อำนาจ เกียรติยศ
มธุมนัสมุ-ทุ-มะ-นัดมีใจดี 31อำนาจ เกียรติยศ
มธุรดามะ-ทุ-ระ-ดาความงดงาม ความหวาน 16อำนาจ เกียรติยศ
มธุรสมะ-ทุ-รดน้ำผึ้งหวาน 21อำนาจ เกียรติยศ
มธุรามะ-ทุ-ดามีรสหวาน น่ารัก มีเสน่ห์ 15อำนาจ เกียรติยศ
มธุรินมะ-ทุ-รินหวานมีเสน่ห์ 23อำนาจ เกียรติยศ
มธุวันมะ-ทุ-วันนกดุเหว่า โกกิลา 25อำนาจ เกียรติยศ
มธุสรมะ-ทุ-สอนเสียงหวาน 21อำนาจ เกียรติยศ
มนตกานต์มน-ตะ-กานมีมนต์เป็นที่รัก, เป็นที่รักดั่งมีมนต์ 32อำนาจ เกียรติยศ
มนต์ณัฏมน-นัดคำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์ 40อำนาจ เกียรติยศ
มนต์ณัฐมน-นัดมนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์ 40อำนาจ เกียรติยศ
มนต์ธรมน-ทอนทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง 30อำนาจ เกียรติยศ
มนต์นภามน-นะ-พามนต์สวรรค์ 29อำนาจ เกียรติยศ
มนต์มนัสมน-มะ-นัดมนต์แห่งดวงใจ 43อำนาจ เกียรติยศ
มนต์มาสมน-มาดพระจันทร์ที่เย้ายวนใจ 35อำนาจ เกียรติยศ
มนต์วลีมน-วะ-ลีมีคำพูดชักจูงใจ 41อำนาจ เกียรติยศ
มนทิรามน-ทิ-ราเรือนหลวง 20อำนาจ เกียรติยศ
มนธิรามน-ทิ-ราใจนักปราชญ์ 23อำนาจ เกียรติยศ
มนนัทธ์มน-นัดผูกพันใจ เกลียวใจ 33อำนาจ เกียรติยศ
มนปริยามะ-นะ-ปริ-ยาเป็นที่รักแห่งใจ 29อำนาจ เกียรติยศ
มนพรมะ-นะ-พอนมีใจประเสริฐ 22อำนาจ เกียรติยศ
มนพัทธ์มะ-นะ-พัดผูกพันใจ เป็นที่รักแห่งใจ 36อำนาจ เกียรติยศ
มนภรณ์มะ-นะ-พอน,มน-นะ-พอน บำรุงใจ ค้ำจุนใจ 29อำนาจ เกียรติยศ
มนภาสมะ-นะ-พาดมีความสว่างทางใจ 19อำนาจ เกียรติยศ
มนรดามน-ระ-ดามีใจยินดี 16อำนาจ เกียรติยศ
มนฤดีมน-รึ-ดีใจดี 19อำนาจ เกียรติยศ
มนสิริมน-สิ-หริหัวใจที่อิ่มเอิบ 29อำนาจ เกียรติยศ
มนัสนันท์มะ-นัด-สะ-นันมีใจสุขสำราญ 45อำนาจ เกียรติยศ
มนัสพรมะ-นัด-สะ-พอนผู้มีน้ำใจประเสริฐ 33อำนาจ เกียรติยศ
มนัสภรมะ-นัด-พอนบำรุงใจ 26อำนาจ เกียรติยศ
มนัสวินมะ-นัด-สะ-วินมีความตั้งใจ 36อำนาจ เกียรติยศ
มนัสวีมะ-นัด-สะ-วีผู้มีความตั้งใจ 34อำนาจ เกียรติยศ
มนัสวีร์มะ-นัด-สะ-วีมีความตั้งใจ, มีความคิดสูง, นักปราชญ์ 47อำนาจ เกียรติยศ
มนัสสมมะ-นัด-สมเสมอด้วยใจ ตั้งใจ เหมือนใจ 33อำนาจ เกียรติยศ
มนัสสินีมะ-นัด-สิ-นีผู้มีใจ 44อำนาจ เกียรติยศ
มนูศักดิ์มะ-นู-สักอำนาจของพระมนู (ผู้สร้างโลก 38อำนาจ เกียรติยศ
มยุรีมะ-ยุ-รีนกยูง 25อำนาจ เกียรติยศ
มยุเรศมะ-ยุ-เรดพญานกยูง 27อำนาจ เกียรติยศ
มะลิมะ-ลิดอกมะลิ 19อำนาจ เกียรติยศ
มะลิวัลย์มะ-ลิ-วันทำให้ดีใจ 52อำนาจ เกียรติยศ
มะลุลีมะ-ลุ-ลีดอกไม้ชนิดหนึ่ง 29อำนาจ เกียรติยศ
มัณฑิตามัน-ทิ-ตาประดับตกแต่งแล้ว 25อำนาจ เกียรติยศ
มัณยาภามัน-ยา-พาแสงแห่งแก้วมณี ประกายแก้ว 25อำนาจ เกียรติยศ
มัทนพรมัด-ทะ-นะ-พอนมีพรคือความรัก 27อำนาจ เกียรติยศ
มัทนามัด-ทะ-นาคำสดุดี 16อำนาจ เกียรติยศ
มัทนีมัด-ทะ-นีกามเทพ 22อำนาจ เกียรติยศ
มันตรินีมัน-ตริ-นีสตรีมีความรู้ 37อำนาจ เกียรติยศ
มันทนามัน-ทะ-นาสดุดี 21อำนาจ เกียรติยศ
มัลลิกามัน-ลิ-กาดอกมะลิ 27อำนาจ เกียรติยศ
มาติกามา-ติ-กาแม่บท แบบอย่าง 15อำนาจ เกียรติยศ
มาธวีมา-ทะ-วีหวาน หวานปานน้ำผึ้ง 23อำนาจ เกียรติยศ
มานิดามา-นิ-ดาผู้ที่คนนับถือ 17อำนาจ เกียรติยศ
มานีมา-นีคนมีมานะ 18อำนาจ เกียรติยศ
มานเมตต์มาน-เมดจิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ 33อำนาจ เกียรติยศ
มายาวีมา-ยา-วีผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น 28อำนาจ เกียรติยศ
มาลาตีมา-ลา-ตีดอกมะลิชนิดหนึ่ง 23อำนาจ เกียรติยศ
มาลินีมา-ลิ-นีผู้ตกแต่งด้วยพวงดอกไม้ 28อำนาจ เกียรติยศ
มาลีรัตน์มา-ลี-รัดดอกไม้ที่มีค่า 44อำนาจ เกียรติยศ
มาลีวัลย์มา-ลี-วันเถาดอกไม้, ดอกไม้เถา 52อำนาจ เกียรติยศ
มิตรสินีมิด-สิ-นีหญิงงามที่เป็นมิตร 39อำนาจ เกียรติยศ
มิ่งกมลมิ่ง-กะ-มนมิ่งขวัญแห่งดวงใจ 24อำนาจ เกียรติยศ
มิ่งพรมิ่ง-พอนมิ่งขวัญประเสริฐ 24อำนาจ เกียรติยศ
มีเกียรติมี-เกียดเป็นผู้ได้รับการยอมรับนับถือ 41อำนาจ เกียรติยศ
มุกตาภามุก-ตา-ภาแสงแห่งไข่มุก 13อำนาจ เกียรติยศ
มุขพลมุ-ขะ-พนผู้มีกำลังมาก 22อำนาจ เกียรติยศ
มุนินทร์มุ-นินจอมนักปราชญ์ 34อำนาจ เกียรติยศ
มโนพัศมะ-โน-พัดมีอำนาจทางใจ 33อำนาจ เกียรติยศ
มโนรมมะ-โน-รมเป็นที่รื่นเริงแห่งใจ 23อำนาจ เกียรติยศ
ม่านฟ้ามาน-ฟ้าเมฆ 23อำนาจ เกียรติยศ
เมธปิยาเมด-ปิ-ยามีปัญญาเป็นที่รัก 26อำนาจ เกียรติยศ
เมธพนธ์เม-ทะ-พนผูกพันด้วยปัญญา 37อำนาจ เกียรติยศ
เมธัสเม-ทัดผู้มีปัญญา นักปราชญ์ 22อำนาจ เกียรติยศ
เมธาพรเม-ทา-พอนมีความรู้อันประเสรริฐ 24อำนาจ เกียรติยศ
เมธาวีเม-ทา-วีผู้มีปัญญา 25อำนาจ เกียรติยศ
เมธาสิทธิเม-ทา-สิดสำเร็จด้วยปัญญา 32อำนาจ เกียรติยศ
เมธาสิทธิ์เม-ทา-สิดสำเร็จด้วยปัญญา 41อำนาจ เกียรติยศ
เมธินีเม-ทิ-นีปราชญ์สตรี 27อำนาจ เกียรติยศ
เมษราศีเมด-รา-สีเกิดราศีเมษ 30อำนาจ เกียรติยศ
โมกข์โมกผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น 21อำนาจ เกียรติยศ
ยงยศยง-ยดมียศยั่งยืนนาน 25ความสุข ความสวยความงาม
ยงสุขยง-สุกมีสุขยั่งยืน 20ความสุข ความสวยความงาม
ยติภัทรยะ-ติ-พัดนักบวชผู้เจริญแล้ว 25ความสุข ความสวยความงาม
ยมลยะ-มนคู่ 19ความสุข ความสวยความงาม
ยมลพรยะ-มน-พอนคู่ที่ประเสริฐ 31ความสุข ความสวยความงาม
ยมลภัทรยะ-มน-พัดคู่ผู้ดีงาม 29ความสุข ความสวยความงาม
ยลรดียน-ระ-ดีมองแล้วเกิดความดี 26ความสุข ความสวยความงาม
ยวิษฐายะ-วิด-ถาเยาว์วัย น้องสุดท้อง 32ความสุข ความสวยความงาม
ยศกรยด-สะ-กอนผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ 20ความสุข ความสวยความงาม
ยศธนะยด-ทะ-นะเกียรติยศเป็นทรัพย์ 28ความสุข ความสวยความงาม
ยศนันท์ยด-สะ-นนยินดีในยศ 39ความสุข ความสวยความงาม
ยศพนธ์ยด-สะ-พนเกี่ยวข้องด้วยยศ 41ความสุข ความสวยความงาม
ยศพรยด-สะ-พอนมียศอันประเสริฐ 27ความสุข ความสวยความงาม
ยศพลยด-สะ-พนมียศและมีพลัง 29ความสุข ความสวยความงาม
ยศพัฒน์ยด-สะ-พัดเจริญด้วยยศ 44ความสุข ความสวยความงาม
ยศพัทธ์ยด-สะ-พัดเกี่ยวข้องด้วยยศ 41ความสุข ความสวยความงาม
ยศภัทรยด-สะ-พัดเจริญ หรือดีงามด้วยยศ 25ความสุข ความสวยความงาม
ยศวรยด-สะ-วอนมียศอันประเสริฐ 25ความสุข ความสวยความงาม
ยศวริตยด-วะ-ริดผู้เลิศด้วยยศ 32ความสุข ความสวยความงาม
ยศวริศยด-วะ-ริดผู้เลิศด้วยยศ 36ความสุข ความสวยความงาม
ยศสมบูรณ์ยด-สม-บูนว่าเต็มเปี่ยมด้วยยศ 49ความสุข ความสวยความงาม
ยสินทรยะ-สิน-ทอนเป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ 29ความสุข ความสวยความงาม
ยสุดมายะ-สุด-ตะ-มาผู้มียศสูงสุด 23ความสุข ความสวยความงาม
ยสุตมายะ-สุด-ตะ-มาผู้มียศสูงสุด 25ความสุข ความสวยความงาม
ยิษฐายิด-ถาผู้ที่เขาบูชา 26ความสุข ความสวยความงาม
ยิ่งคุณยิ่ง-คุนมีคุณยิ่ง 25ความสุข ความสวยความงาม
ยุกตนันท์ยุก-ตะ-นันประกอบด้วยความยินดี 37ความสุข ความสวยความงาม
ยุทธไกรยุด-ทะ-ไกรเก่งในการรบ 28ความสุข ความสวยความงาม
เยาวดีเยา-วะ-ดีหญิงสาว 25ความสุข ความสวยความงาม
เยาวเรศเยา-วะ-เรดหญิงสาวสวย,นางกษัตริย์ 30ความสุข ความสวยความงาม
โยธินโย-ทินผู้ชนะ 25ความสุข ความสวยความงาม
โยษิตาโย-ษิ-ตาสตรี 24ความสุข ความสวยความงาม
รฐนนท์ระ-ถะ-นนเป็นที่ชื่นชอบของรัฐ 33ความสุข ความสวยความงาม
รณกรรน-นะ-กอนการรบ นักรบ 14ความสุข ความสวยความงาม
รณพรรน-นะ-พอนมีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเพราะ 21ความสุข ความสวยความงาม
รณพีร์รน-นะ-พีวีรบุรุษในสนามรบ 37ความสุข ความสวยความงาม
รณรตรน-นะ-รดผู้ยินดีในการรบ 16ความสุข ความสวยความงาม
รณรุตรน-นะ-รุดผู้ยินดีในการรบ 17ความสุข ความสวยความงาม
รณวรรน-นะ-วอนประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ 19ความสุข ความสวยความงาม
รดาระ-ดาผู้ยินดีแล้ว 6ความสุข ความสวยความงาม
รดามณีระ-ดา-มะ-นีแก้วประพาฬ 23ความสุข ความสวยความงาม
รดิศระ-ดิดเจ้าแห่งความรัก ชื่อของกามเทพ 16ความสุข ความสวยความงาม
รตนระ-ตะ-นะความรื่นรมย์ 12ความสุข ความสวยความงาม
รตาระ-ตาเพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น 8ความสุข ความสวยความงาม
รติกรระ-ติ-กอนทำให้ยินดี 16ความสุข ความสวยความงาม
รตินันท์ระ-ติ-นันยินดีกับความรัก 35ความสุข ความสวยความงาม
รติบดีระ-ติ-บอ-ดีพระเจ้าแห่งความรัก 21ความสุข ความสวยความงาม
รติมาระ-ติ-มามีความรัก มีความสุข 17ความสุข ความสวยความงาม
รติรมย์ระ-ติ-รมรื่นรมย์ยินดี 37ความสุข ความสวยความงาม
รติรสระ-ติ-รดรสแห่งความยินดี รสรัก 22ความสุข ความสวยความงาม
รถิกระ-ถิกทหารรถศึก 10ความสุข ความสวยความงาม
รพีพงศ์ระ– พี-พง สกุลแห่งพระอาทิตย์ 45ความสุข ความสวยความงาม
รมณมะ-มนยินดี รื่นเริง ความสุข 14ความสุข ความสวยความงาม
รมณีรม-มะ-นีสตรีน่าพึงพอใจ 21ความสุข ความสวยความงาม
รมณีย์รม-มะ-นีต้องอารมณ์ งาม 38ความสุข ความสวยความงาม
รมตีรม-มะ-ตีกามเทพ 19ความสุข ความสวยความงาม
รมยกรรม-ยะ-กอนสร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข 22ความสุข ความสวยความงาม
รมยเนตรรม-ยะ-เนดต้องตา 31ความสุข ความสวยความงาม
รมย์รมน่ารื่นรมย์ 26ความสุข ความสวยความงาม
รมย์ธีรารม-ที-รานักปราชญ์ผู้น่ารื่นรมย์ นักปราชญ์ผู้น่ายินดี 42ความสุข ความสวยความงาม
รมย์นลินรม-นะ-ลินน่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว 46ความสุข ความสวยความงาม
รมย์รวินท์รม-ระ-วินบัวงาม 55ความสุข ความสวยความงาม
รมัณยาระ-มัน-ยาน่ารื่นรมย์ยิ่ง 27ความสุข ความสวยความงาม
รมัยระ-มัยมีเสน่ห์ น่ายินดี 21ความสุข ความสวยความงาม
รมิดาระ-มิ-ดาผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข 15ความสุข ความสวยความงาม
รมิตาระ-มิ-ตาผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข 17ความสุข ความสวยความงาม
รยาระ-ยากระแสน้ำ หรือความเร็ว 13ความสุข ความสวยความงาม
รวินท์ระ-วินดอกบัว 29ความสุข ความสวยความงาม
รวินท์นิภาระ-วิน-นิ-พางามดังดอกบัว 40ความสุข ความสวยความงาม
รวินันท์ระ-วิ-นันเป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์ 38ความสุข ความสวยความงาม
รวิพรระ-วิ-พอนประเสริฐดุจพระอาทิตย์ 26ความสุข ความสวยความงาม
รวิพลระ-วิ-พนมีกำลังดุจพระอาทิตย์ 28ความสุข ความสวยความงาม
รวิภาระ-วิ-พาแสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ 16ความสุข ความสวยความงาม
รวิภาสระ-วิ-พาดแสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ 23ความสุข ความสวยความงาม
รวิสราระ-วิ-สะ-ราเป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์ 26ความสุข ความสวยความงาม
รวิสุดระ-วิ-สุดลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์ 23ความสุข ความสวยความงาม
รวิสุตระ-วิ-สุดลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์ 25ความสุข ความสวยความงาม
รวีนิภาระ-วี-นิ-พาเสมือนพระอาทิตย์ 28ความสุข ความสวยความงาม
รศนารด-สะ-นาลิ้น เข็มขัดสตรี 17ความสุข ความสวยความงาม
รสกรรด-สะ-กอนผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม 16ความสุข ความสวยความงาม
รสธรรด-สะ-ทอนทรงไว้ซึ่งรส หมายถึงมีรสนิยม มีเสน่ห์ 19ความสุข ความสวยความงาม
รสนันท์รด-สะ-นันมีรสนิยมดี 35ความสุข ความสวยความงาม
รสนาถรด-สะ-นาดปรอท 18ความสุข ความสวยความงาม
รสรินรด-สะ-รินรินรส มีเสน่ห์อยู่เสมอ 24ความสุข ความสวยความงาม
รสิการะ-สิ-กาผู้มีรส มีรสนิยม ผู้ซาบซึ้งในรสกวี 17ความสุข ความสวยความงาม
รสิตาระ-สิ-ตาชอบทอง รสนิยม 19ความสุข ความสวยความงาม
รสินทราระ-สิน-ทราจินดามณี 26ความสุข ความสวยความงาม
รหัทระ-หัดทะเล 14ความสุข ความสวยความงาม
ระยาระ-ยากระแสน้ำ หรือความเร็ว 17ความสุข ความสวยความงาม
รักตกันท์รัก-ตะ-กันแก้วแดง แก้วประพาส 32ความสุข ความสวยความงาม
รักตาภารัก-ตา-พารัศมีสีแดง สีแดง 15ความสุข ความสวยความงาม
รักติบูลรัก-ติ-บูนมีเสน่ห์มาก 26ความสุข ความสวยความงาม
รักษณาลีรัก-สะ-นา-ลีมีเพื่อนหญิงคุ้มครอง มีเพื่อนดี 32ความสุข ความสวยความงาม
รักษิณารัก-สิ-นาคุ้มครอง 23ความสุข ความสวยความงาม
รักษิตรัก-สิดได้รับการคุ้มครอง 20ความสุข ความสวยความงาม
รังสิมันตุ์รัง-สิ-มันมีรัศมี พระอาทิตย์ 48ความสุข ความสวยความงาม
รัฐนันท์รัด-ถะ-นันเป็นที่ยินดีของประเทศ 41ความสุข ความสวยความงาม
รัตกันท์รัด-ตะ-กันแก้วแดง แก้วประพาฬ 31ความสุข ความสวยความงาม
รัตนกรรัด-ตะ-นะ-กอนสร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว 21ความสุข ความสวยความงาม
รัตนธรรมรัด-ตะ-นะ-ทำมีธรรมดุจแก้วมณี 33ความสุข ความสวยความงาม
รัตนธรรม์รัด-ตะ-นะ-ทำมีธรรมดุจแก้วมณี 42ความสุข ความสวยความงาม
รัตนประภารัด-ตะ-นะ-ประ-พาแผ่นดิน 28ความสุข ความสวยความงาม
รัตนพลรัด-ตะ-นะ-พนมีกำลังอันประเสริฐ 30ความสุข ความสวยความงาม
รัตนมนรัด-ตะ-นะ-มนใจแก้ว ใจวิเศษ 26ความสุข ความสวยความงาม
รัตมณีรัต-ตะ-มะ-นีแก้วแดง ทับทิม 28ความสุข ความสวยความงาม
รัมภ์รดารำ-ระ-ดาไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม 29ความสุข ความสวยความงาม
รัศมิมานรัด-สะ-มิ-มานมีรัศมีเรืองรอง 35ความสุข ความสวยความงาม
รามิลรา-มินกามเทพ 20ความสุข ความสวยความงาม
ราเมนทร์รา-เมนพระรามผู้ยิ่งใหญ่ 31ความสุข ความสวยความงาม
ราเมศรา-เมดพระราม 19ความสุข ความสวยความงาม
ราเมศวร์รา-เมดพระรามผู้ยิ่งใหญ่ 38ความสุข ความสวยความงาม
รินคำริน-คำพูดเรื่อย ๆ ทองริน 18ความสุข ความสวยความงาม
รินรดาริน-ระ-ดาผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ 19ความสุข ความสวยความงาม
รินรดีริน-ระ-ดีมีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย 25ความสุข ความสวยความงาม
รินรตีริน-ระ-ตีมีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย 27ความสุข ความสวยความงาม
รุณฑิการุน-ดิ-กากรณีประตู 19ความสุข ความสวยความงาม
รุธิรารุ-ทิ-ราแดง ดาวอังคาร 18ความสุข ความสวยความงาม
รุ่งภพรุ่ง-พบโลกสว่าง ทำให้โลกรุ่งเรือง 17ความสุข ความสวยความงาม
รุ่งรดิศรุ่ง-ระ-ดิดรุ่งโรจน์ดุจกามเทพ กามเทพผู้รุ่งเรือง 24ความสุข ความสวยความงาม
รุ่งรวินรุ่ง-ระ-วินพระอาทิตย์ยามเช้า 27ความสุข ความสวยความงาม
รุ่งวิกรัยรุ่ง-วิ-ไกรค้าขายเจริญ 35ความสุข ความสวยความงาม
รุ่งวิภารุ่ง-วิ-พารัสมีสว่าง 20ความสุข ความสวยความงาม
รุ่งไพลินรุ่ง-ไพ-ลินพลอยไพลินที่งามแวววาว 40ความสุข ความสวยความงาม
รุ้งพรายรุ้ง-พรายสีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา 30ความสุข ความสวยความงาม
รเณศระ-เนดจอมทัพ เจ้าแห่งการรบ 18ความสุข ความสวยความงาม
รเมศระ-เมดริ่นรมย์ ยินดี ชอบใจ 18ความสุข ความสวยความงาม
ร่มธรรมร่ม-ทำผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม, ร่มเงาแห่งความดี 27ความสุข ความสวยความงาม
เรณุกาเร-นุ-กานามมารดาปรศุราม 14ความสุข ความสวยความงาม
เรืองรำไพเรือง-รำ-ไพพระอาทิตย์เรืองรอง 43ความสุข ความสวยความงาม
เรืองรินเรือง-รินสุกสว่างเรื่อย ๆ 34ความสุข ความสวยความงาม
ไรวินท์ไร-วินได้ทรัพย์ มีทรัพย์ 38ความสุข ความสวยความงาม
ฤทธิธรรมริด-ทิ-ทำอำนาจแห่งพระธรรม 27ความสุข ความสวยความงาม
ฤทธิรณริด-ทิ-รนความเก่งกล้าในการรบ 19ความสุข ความสวยความงาม
ลดามณีสะ-ดา-มะ-นีแก้วประพาส 25ความสุข ความสวยความงาม
ลตาพฤกษ์ละ-ตา-พรึกต้นไม้เลื้อย 33ความสุข ความสวยความงาม
ลภนละ-พนการได้ ลาภ 12ความสุข ความสวยความงาม
ลภัสละ-พัดสมบัติ, ลาภ 18ความสุข ความสวยความงาม
ลภัสรดาละ-พัด-ระ-ดายินดีแล้วในทรัพย์ 24ความสุข ความสวยความงาม
ลลิตละ-ลิดงาม , น่ารัก 19ความสุข ความสวยความงาม
ลลิตพรรณละ-ลิด-พันมีผิวพรรณงาม 40ความสุข ความสวยความงาม
ลลิตภัทรละ-ลิด-พัดงามและเจริญ 29ความสุข ความสวยความงาม
ลลิตาละ-ลิ-ตาสวย มีเสน่ห์ 20ความสุข ความสวยความงาม
ลวิตรละ-วิดเครื่องเกี่ยว,เคียว 23ความสุข ความสวยความงาม
ลักขิกาลัก-ขิ-กาสตรีผู้มีบุญวาสนา 19ความสุข ความสวยความงาม
ลักษณพรลัก-สะ-หนะ-พอนผู้มีลักษณะประเสริฐ 32ความสุข ความสวยความงาม
ลักษณารีย์ลัก-สะ-นา-รีมีลักษณะประเสริฐ 49ความสุข ความสวยความงาม
ลักษณ์นาราลัก-สะ-นา-รารัศมีได้ลักษณะ มีรัศมีงาม 40ความสุข ความสวยความงาม
ลักษิกาลัก-สิ-กาสตรีผู้มีบุญวาสนา 21ความสุข ความสวยความงาม
ลัฏฐิกาลัด-ถิ-กาลำต้น,ไม้เท้า 34ความสุข ความสวยความงาม
ลัทธพรรณลัด-ทะ-พันมีผิวพรรณงาม 36ความสุข ความสวยความงาม
ลัทธพลลัด-ทะ-พนมีพลัง ทรงพลัง 29ความสุข ความสวยความงาม
ลัทธวรรณลัด-ทะ-วันผิวพรรณสวยงาม 34ความสุข ความสวยความงาม
ลัลนาลัน-ละ-นาสาวสวย 22ความสุข ความสวยความงาม
ลัลน์ลลิตลัน-ละ-ลิดสาวสวย 49ความสุข ความสวยความงาม
ลาภินลา-พินผู้มีลาภ 17ความสุข ความสวยความงาม
ลาภิศลา-พิดเจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก 19ความสุข ความสวยความงาม
ลิปิการ์ลิ-ปิ-กาสร้างอักษร นักเขียน 31ความสุข ความสวยความงาม
ลิลิตละ-ลิดงาม น่ารัก 23ความสุข ความสวยความงาม
เลิศพิพัฒน์เลิด-พิ-พัดความเจริญอย่างยิ่ง 60ความสุข ความสวยความงาม
เลิศพิสิฐเลิด-พิ-สิดประเสริฐอย่างยิ่ง 51ความสุข ความสวยความงาม
เลิศวรรธน์เลิด-วัดความเจริญอย่างยิ่ง 51ความสุข ความสวยความงาม
วกุลทิพย์วะ-กุน-ทิพต้นพิกุลของเทวดา 44ความสุข ความสวยความงาม
วงศธรวง-สะ-ทอนผู้ดำรงสกุล ผู้สืบสกุล 23ความสุข ความสวยความงาม
วงศพัทธ์วง-สะ-พัดผูกพันสกุลวงศ์ 41ความสุข ความสวยความงาม
วงศ์วรรธน์วง-วัดตระกูลผู้เจริญ 56ความสุข ความสวยความงาม
วทันยาวัน-ทัน-ยาใจบุญสุนทาน 25ความสุข ความสวยความงาม
วทันยูวะ-ทัน-ยูผู้ใจบุญสุนทาน 26ความสุข ความสวยความงาม
วธูสิริวะ-ทู-สิ-ริหญิงสาวผู้มีสิริมงคล 31ความสุข ความสวยความงาม
วนศักดิ์วะ-นะ-สักอำนาจแห่งป่า พลังแห่งป่า 37ความสุข ความสวยความงาม
วนันต์วะ-นันแนวป่า ชายป่า 32ความสุข ความสวยความงาม
วนัสนันท์วะ-นัด-สะ-นันผู้เพลิดเลินในการท่องป่า 46ความสุข ความสวยความงาม
วนัสบดีวะ-นัด-บอ-ดีไม้ใหญ่,พญาใหญ่ 32ความสุข ความสวยความงาม
วนาพรรณวะ-นา-พันป่าที่สวยงาม 33ความสุข ความสวยความงาม
วนาวรรณวะ-นา-วันป่าที่สวยงาม 31ความสุข ความสวยความงาม
วนิดาวะ-นิ-ดาหญิงสาว 17ความสุข ความสวยความงาม
วรกมลวอ-ระ-กะ-มนมีใจประเสริฐ 22ความสุข ความสวยความงาม
วรกันต์วอ-ระ-กันผู้ประเสริฐและน่ารัก 32ความสุข ความสวยความงาม
วรกานต์วอ-ระ-กานประเสริฐและน่ารัก 29ความสุข ความสวยความงาม
วรงค์วะ-รงส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ 25ความสุข ความสวยความงาม
วรณวะ-รนป้อง กำแพง การป้องกันภัย 15ความสุข ความสวยความงาม
วรณันวอ-ระ-นันการสรรเสริญ การพรรณนา 24ความสุข ความสวยความงาม
วรณิกาวอ-ระ-นิ-กาผู้เขียน เสมียน 21ความสุข ความสวยความงาม
วรดนัยวอ-ระ-ดะ-ไนผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม 28ความสุข ความสวยความงาม
วรดรวอ-ระดอนผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น 15ความสุข ความสวยความงาม
วรดาวอ-ระ-ดาความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ 12ความสุข ความสวยความงาม
วรดีวอ-ระ-ดีของหอมสำหรับลูบไร้ร่างกาย 18ความสุข ความสวยความงาม
วรถระ-รดไม้ค้ำ 11ความสุข ความสวยความงาม
วรทวะ-รดผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร 11ความสุข ความสวยความงาม
วรทย์วะ-รดผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ 28ความสุข ความสวยความงาม
วรทัตวอ-ระ-ทัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร 18ความสุข ความสวยความงาม
วรทาวอ-ระ-ทาผู้ให้สิ่งที่ประเสริญ, ให้พร 12ความสุข ความสวยความงาม
วรธนวอ-ระ-ทนมีทรัพย์อันประเสริฐ 19ความสุข ความสวยความงาม
วรนนวอ-ระ-นนมีใจประเสริฐ 20ความสุข ความสวยความงาม
วรนาถวอ-ระ-นาดผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ 17ความสุข ความสวยความงาม
วรนิตวอ-ระ-นิดผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ 22ความสุข ความสวยความงาม
วรนิพิฐวอ-ระ-นิ-พิดผู้ประเสริฐและดำรงมั่น 40ความสุข ความสวยความงาม
วรนิษฐาวอ-ระ-นิด-ถามีความสำเร็จอันประเสริฐ 33ความสุข ความสวยความงาม
วรบรรณวอ-ระ-บันประเสริฐด้านหนังสือ ผู้ฉลาด 25ความสุข ความสวยความงาม
วรปรีย์วอ-ระ-ปรีประเสริฐและเป็นที่รัก 40ความสุข ความสวยความงาม
วรพงศ์วอ-ระ-พงมีตระกูลดี 36ความสุข ความสวยความงาม
วรพนิตวอ-ระ-พะ-นิดหญิงผู้ประเสริฐ 30ความสุข ความสวยความงาม
วรพรตวอ-ระ-พดมีพรดอันประเสริฐ 25ความสุข ความสวยความงาม
วรพรรณวอ-ระ-พันผิวพรรณมีประกาย 31ความสุข ความสวยความงาม
วรพลวอ-ระ-พนมีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ 24ความสุข ความสวยความงาม
วรพักตร์วอ-ระ-พักดวงหน้าสวยงาม 39ความสุข ความสวยความงาม
วรภพวอ-ระ-พบมีภพประเสริฐ เกิดมาดี 19ความสุข ความสวยความงาม
วรภาสวอ-ระ-พาดแสงสว่างอันประเสริฐ 19ความสุข ความสวยความงาม
วรมนวอ-ระ-มนมีใจประเสริฐ 20ความสุข ความสวยความงาม
วรยศวอ-ระ-ยดมียศอันประเสริฐ 25ความสุข ความสวยความงาม
วรรณกรวัน-นะ-กอนผิวพรรณผ่องใส 24ความสุข ความสวยความงาม
วรรณกานต์วัน-นะ-กานมีผิวพรรณงดงาม 38ความสุข ความสวยความงาม
วรรณธนาวัน-ทะ-นามีความงามและมีทรัพย์ 29ความสุข ความสวยความงาม
วรรณนิภาวัน-นิ-พาแสงสว่างที่งดงาม 30ความสุข ความสวยความงาม
วรรณพรวัน-นะ-พอนมีผิวพรรณประเสริฐ 31ความสุข ความสวยความงาม
วรรณรดาวัน-ระ-ดาผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม 25ความสุข ความสวยความงาม
วรรณลภย์วัน-ลบได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง 43ความสุข ความสวยความงาม
วรรณวรวัน-นะ-วอนผิวพรรณอันประเสริฐ 29ความสุข ความสวยความงาม
วรรณวรินวัน-วะ-รินงดงามและประเสริฐ 38ความสุข ความสวยความงาม
วรรณวลีวัน-วะ-ลีหนังสือหรือตำรา 38ความสุข ความสวยความงาม
วรรณวิภาวัน-วิ-พาแสงสว่างอันงดงาม 31ความสุข ความสวยความงาม
วรรณาฎวัน-นาดผู้ขับร้อง 25ความสุข ความสวยความงาม
วรรณิกวัน-นิกผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน 24ความสุข ความสวยความงาม
วรรณิกาวัน-นิ-กาผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน 25ความสุข ความสวยความงาม
วรรณิดาวัน-นิ-ดาผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ 25ความสุข ความสวยความงาม
วรรณิตวัน-นิดผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ ผู้ได้รับการสรรเสริญ 26ความสุข ความสวยความงาม
วรรณิศาวัน-นิ-สาผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ 31ความสุข ความสวยความงาม
วรรณเลขาวัน-เล-ขาดินสอพอง 30ความสุข ความสวยความงาม
วรรษมนวัด-สะ-มนรูปร่างงาม 28ความสุข ความสวยความงาม
วรฤทัยวอ-ระ-ไทมีใจประเสริฐ 24ความสุข ความสวยความงาม
วรลภย์วอ-ระ-ลบผู้มีลาภอันประเสริฐ 34ความสุข ความสวยความงาม
วรวรรณวอ-ระ-วันว่าผิวพรรณประเสริฐ 29ความสุข ความสวยความงาม
วรวัฒน์วอ-ระ-วัดประเสริฐและเจริญ 37ความสุข ความสวยความงาม
วรวิทย์วอ-ระ-วิดมีความรู้อันประเสริฐ 38ความสุข ความสวยความงาม
วรวิบูลวอ-ระ-วิ-บูนเต็มไปด้วยความดีงาม 30ความสุข ความสวยความงาม
วรวุฒิวอ-ระ-วุดมีความประเสริฐและความเจริญ 24ความสุข ความสวยความงาม
วรสรณ์วอ-ระ-สอนที่พึ่งอันประเสริฐ 35ความสุข ความสวยความงาม
วรสุดาวอ-ระ-สุ-ดาสาวงาม, หญิงผู้ประเสริฐ ผู้ฟังที่ดี 20ความสุข ความสวยความงาม
วรัตถ์วะ-รัดมีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง 27ความสุข ความสวยความงาม
วรัตนถ์วะ-รัดมีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง 32ความสุข ความสวยความงาม
วรัตม์วะ-รัดผู้ประเสริฐสุด 31ความสุข ความสวยความงาม
วรัทวะ-รัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร 15ความสุข ความสวยความงาม
วรัทยาวะ-รัด-ทะ-ยามีความกรุณาอันประเสริฐ 24ความสุข ความสวยความงาม
วรันธรวะ-รัน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร 27ความสุข ความสวยความงาม
วรัมพรวะ-รำ-พอนประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม 31ความสุข ความสวยความงาม
วรัสยาวะ-รัด-สะ-ยาความปรารถนา 30ความสุข ความสวยความงาม
วรากรวะ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ 16ความสุข ความสวยความงาม
วรานนท์วะ-รา-นนความยินดีในสิ่งประเสริฐ 31ความสุข ความสวยความงาม
วราภรณ์วะ-รา-พอนเครื่องประดับที่ประเสริฐ 30ความสุข ความสวยความงาม
วรายุทธวะ-รา-ยุดเลิศในการรบ 25ความสุข ความสวยความงาม
วรายุสวะ-รา-ยุดผู้มีอายุอันประเสริฐ 27ความสุข ความสวยความงาม
วรารมย์วะ-รา-รมมีความรื่นรมย์อันประเสริฐ 37ความสุข ความสวยความงาม
วรารัตน์วะ-รา-รัดแก้วที่ประเสริฐ 36ความสุข ความสวยความงาม
วราลีวะ-รา-ลีพระจันทร์ 24ความสุข ความสวยความงาม
วราศัยวะ-รา-ไสมีที่พึ่งอันประเสริฐ 30ความสุข ความสวยความงาม
วราเมธวะ-รา-เมธผู้มีปัญญาอันประเสริฐ 22ความสุข ความสวยความงาม
วริทธิ์วะ-ริดผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ 32ความสุข ความสวยความงาม
วริทธิ์ธรวะ-ริด-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ 40ความสุข ความสวยความงาม
วริทธิ์นันท์วะ-ริด-นันยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ 56ความสุข ความสวยความงาม
วรินทรวะ-ริน-ทอนผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 24ความสุข ความสวยความงาม
วรินทร์วะ-รินดีและยิ่งใหญ่ 33ความสุข ความสวยความงาม
วรินยุพาวะ-ริน-ยุ-พาหญิงสาวผู้ประเสริฐ 37ความสุข ความสวยความงาม
วรินรำไพวะ-ริน-รำ-ไพผู้ประเสริฐและงดงาม 41ความสุข ความสวยความงาม
วริมนวะ-ริ-มนเลิศ, ประเสริฐ 24ความสุข ความสวยความงาม
วริยงค์วะ-ริ-ยงผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ 37ความสุข ความสวยความงาม
วริยาวะ-ริ-ยาผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก 23ความสุข ความสวยความงาม
วริศวะ-ริดประเสริฐและเป็นใหญ่ 21ความสุข ความสวยความงาม
วริศราวะ-ริด-สะ-ราผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 26ความสุข ความสวยความงาม
วริษวะ-ริดฝน 18ความสุข ความสวยความงาม
วริษฐาวะ-ริด-ถาดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง 28ความสุข ความสวยความงาม
วริษาวะ-ริ-สาฤดูฝน 19ความสุข ความสวยความงาม
วรียะวะ-รี-ยะประเสริฐสุด, สุดที่รัก 29ความสุข ความสวยความงาม
วรีรัตน์วะ-รี-รัดแก้วเปรียบแม่น้ำ 42ความสุข ความสวยความงาม
วรีวรรณวะ-รี-วันผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว 36ความสุข ความสวยความงาม
วรุณพรวะ-รุน-พอนพรจากสวรรค์ 28ความสุข ความสวยความงาม
วรุณยุพาวะ-รุน-ยุ-พาหญิงจากสรวงสวรรค์ 34ความสุข ความสวยความงาม
วรุดมวะ-รุ-ดมประเสริญและสูงสุด 17ความสุข ความสวยความงาม
วรุตม์วะ-รุดผู้ประเสริฐสุด 28ความสุข ความสวยความงาม
วรเมธวอ-ระ-เมดผู้มีปัญญาอันประเสริฐ 21ความสุข ความสวยความงาม
วลัยกรวะ-ไล-กอนทองกร 29ความสุข ความสวยความงาม
วลัยพรวะ-ไล-พอนกำไลที่งดงาม 36ความสุข ความสวยความงาม
วลัยพรรณวะ-ไล-พันสีแห่งกำไล 45ความสุข ความสวยความงาม
วลัยวรรณวะ-ไล-วันสีแห่งกำไล 43ความสุข ความสวยความงาม
วลีรัตน์วะ-ลี-รัดถ้อยคำที่ไพเราะ 44ความสุข ความสวยความงาม
วศพัทธ์วง-สะ-พัดผูกพันสกุลวงศ์ 39ความสุข ความสวยความงาม
วศินวะ-สินผู้มีอำนาจ 22ความสุข ความสวยความงาม
วศินีวะ-สิ-นีสตรีมีอำนาจ 29ความสุข ความสวยความงาม
วศิมนวะ-สิ-มนจิตใจที่มีเสน่ห์ 27ความสุข ความสวยความงาม
วสภะวะ-สะ-พะผู้ประเสริฐ 18ความสุข ความสวยความงาม
วสวัตติ์วะ-สะ-วัดผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ ผู้มีอำนาจ 42ความสุข ความสวยความงาม
วสันต์พรรษวะ-สัน-พัดปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ 54ความสุข ความสวยความงาม
วสิพรวะ-สิ-พอนมีความสามารถดังที่ตั้งใจ 29ความสุข ความสวยความงาม
วสิษฐ์พลวะ-สิด-พนผู้มีกำลังเยี่ยม 53ความสุข ความสวยความงาม
วสุวะ-สุสมบัติ 14ความสุข ความสวยความงาม
วสุธรวะ-สุ-ทอนทรงไว้ซึ่งสมบัติ ร่ำรวย 22ความสุข ความสวยความงาม
วสุธาวะ-สุ-ทาแผ่นดิน 19ความสุข ความสวยความงาม
วสุนันท์วะ-สุ-นันยินดีในทรัพย์ 38ความสุข ความสวยความงาม
วสุพรวะ-สุ-พอนสมบัติที่ได้มาตามประสงค์ 26ความสุข ความสวยความงาม
วสุพลวะ-สุ-พนมีพลังคือทรัพย์ เศรษฐี 28ความสุข ความสวยความงาม
วสุรมย์วะ-สุ-รมมีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์ 40ความสุข ความสวยความงาม
วสุวดีวะ-สุ-วะ-ดีหญิงที่มีคุณสมบัติดี 28ความสุข ความสวยความงาม
วสุวีวะ-สุ-วีผู้มีทรัพย์ 27ความสุข ความสวยความงาม
วัฒนศักดิ์วัด-ทะ-นะ-สักมีความเจริญในเกียรติ 44ความสุข ความสวยความงาม
วัณณุวรรธน์วัน-นุ-วัดทางแห่งความเจริญ 53ความสุข ความสวยความงาม
วัทธิกรวัด-ทิ-กอนทำกำไร 24ความสุข ความสวยความงาม
วัทนพรวัด-ทะ-นะ-พอนใบหน้าสวย พูดดี 28ความสุข ความสวยความงาม
วัทนวรวัด-ทะ-นะ-วอนใบหน้าสวย พูดเก่ง 26ความสุข ความสวยความงาม
วัทนวิภาวัด-ทะ-นะวิ-พาใบหน้าสวย พูดเก่ง 28ความสุข ความสวยความงาม
วัทน์วัดการพูด ใบหน้า 25ความสุข ความสวยความงาม
วัทน์สิริวัด-สิ-ริมีใบหน้างาม พูดเป็นเสน่ห์ 44ความสุข ความสวยความงาม
วันทนาวัน-ทะ-นาการไหว้ 22ความสุข ความสวยความงาม
วันทนีย์วัน-ทะ-นีน่านับถือ 45ความสุข ความสวยความงาม
วัลลภวัน-ลบคนโปรด ,คนรัก 23ความสุข ความสวยความงาม
วัลลภาวัน-ละ-พาหญิงผู้เป็นที่รัก 24ความสุข ความสวยความงาม
วัศพลวัด-สะ-พนมีพลังเป็นอำนาจ มีอำนาจเป็นพลัง 31ความสุข ความสวยความงาม
วัศยาวัด-สะ-ยาเชื่อฟัง 26ความสุข ความสวยความงาม
วาริธรวา-ริ-ทอนเมฆ 23ความสุข ความสวยความงาม
วาริพันธน์วา-ริ-พันการขังน้ำ 50ความสุข ความสวยความงาม
วารีนิธิวา-รี-นิดมหาสมุทร 35ความสุข ความสวยความงาม
วารุณอรวา-รุน-ออนหญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้ 27ความสุข ความสวยความงาม
วารุณีวา-รุ-นีเทวีแห่งเหล้า, เหล้า 24ความสุข ความสวยความงาม
วาสิตาวา-สิ-ตากลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล 22ความสุข ความสวยความงาม
วาสินีวา-สิ-นีอยู่ประจำ สถิตอยู่ มั่นคง 30ความสุข ความสวยความงาม
วาสุเทพวา-สุ-เทบพระนารายณ์ 26ความสุข ความสวยความงาม
วิกรมวิ-กรมพากเพียร ความห้าวหาญ 20ความสุข ความสวยความงาม
วิกรานต์วิ-กรานผู้ก้าวไปข้างหน้า กล้าหาญ 33ความสุข ความสวยความงาม
วิกันดาวิ-กัน-ดาน่ารัก 22ความสุข ความสวยความงาม
วิฆเนศวิ-คะ-เนดพระพิฆเณศ 27ความสุข ความสวยความงาม
วิดรณ์วิ-ดอนข้ามพ้นความทุกข์ 29ความสุข ความสวยความงาม
วิทวัสวิ-ทะ-วัดผู้ฉลาด 28ความสุข ความสวยความงาม
วิทิตวิ-ทิดผู้คงแก่เรียน, ผู้รู้ 18ความสุข ความสวยความงาม
วิทูรวิ-ทูนผู้ฉลาด 17ความสุข ความสวยความงาม
วิธวิทย์วิด-ทะ-วิดผู้ฉลาด 42ความสุข ความสวยความงาม
วิธวินท์วิด-ทะ-วินได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ 39ความสุข ความสวยความงาม
วิธานวิ-ทานกฎเกณฑ์ ระเบียบ 20ความสุข ความสวยความงาม
วิธิสรรค์วิ-ทิ-สันสร้างวิธีการ คิดหาวิธีการที่ดี 46ความสุข ความสวยความงาม
วินธัยวิน-ไทผลไม้ ชื่อภูเขา 31ความสุข ความสวยความงาม
วินิทรวิ-นิดตื่นเสมอ ขยัน 24ความสุข ความสวยความงาม
วินิทราวิ-นิ-ทะ-ราตื่นเสมอ ขยัน 25ความสุข ความสวยความงาม
วินิธาวิ-นิ-ทาฝังใจ จดจำเก่ง 24ความสุข ความสวยความงาม
วินิมัยวิ-นิ-ไมแลกเปลี่ยน 36ความสุข ความสวยความงาม
วิปัศย์วิ-ปัดเห็นแจ้ง มีความรู้ 40ความสุข ความสวยความงาม
วิปุลาวิ-ปุ-ลาไพศาล ลึกซึ้ง กว้างขวาง 20ความสุข ความสวยความงาม
วิพุธวิ-พุดผู้รู้แจ้ง นักปราชญ์ 23ความสุข ความสวยความงาม
วิภพวิ-พบทรัพย์สมบัติ ความเจริญ 19ความสุข ความสวยความงาม
วิภวาวิ-พะ-วาทรัพย์สิน 18ความสุข ความสวยความงาม
วิภวานีวิ-พะ-วา-นีผู้รู้แจ้งชัด 30ความสุข ความสวยความงาม
วิภาณีวิ-พา-นีพูดจาไพเราะ 24ความสุข ความสวยความงาม
วิภาดาวิ-พา-ดาผู้รู้ 14ความสุข ความสวยความงาม
วิภาพรวิ-พา-พอนมีความงดงามเป็นเลิศ 24ความสุข ความสวยความงาม
วิภารัตน์วิ-พา-รัดงดงามยิ่ง 37ความสุข ความสวยความงาม
วิภาวัสวิ-พา-วัดพระอาทิตย์ 29ความสุข ความสวยความงาม
วิภาวินีวิ-พา-วิ-นีผู้รู้แจ้งชัด 34ความสุข ความสวยความงาม
วิภาวีวิ-พา-วีผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม 25ความสุข ความสวยความงาม
วิภาสวิ-พาดแสงสว่าง ความรุ่งโรจน์ 19ความสุข ความสวยความงาม
วิภูวิ-พูผู้เป็นเจ้า 13ความสุข ความสวยความงาม
วิมพ์วิภาวิม-วิ-พารูปงาม 44ความสุข ความสวยความงาม
วิมลณัฐวิ-มน-นัดนักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน 39ความสุข ความสวยความงาม
วิมลนาฏวิ-มน-นาดนาง(ละคร)ผู้บริสุทธิ์ 36ความสุข ความสวยความงาม
วิมลพรรณวิ-มน-พันผู้มีผิวพรรณงดงาม 42ความสุข ความสวยความงาม
วิมลภัทรวิ-มน-พัดผู้ไม่มีมลทิน, ผู้มีความเจริญ 31ความสุข ความสวยความงาม
วิมลมณีวิ-มน-มะ-นีแก้วมณีที่ไร้มลทิน แก้วผนึก 38ความสุข ความสวยความงาม
วิมลรัตน์วิ-มน-รัดบริสุทธิ์ยิ่ง 46ความสุข ความสวยความงาม
วิมลศรีวิ-มน-สีมีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ 39ความสุข ความสวยความงาม
วิมลสิริวิ-มน-สิ-ริบริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์ 40ความสุข ความสวยความงาม
วิมลินวิ-มะ-ลินผู้ปราศจากมลทิน 30ความสุข ความสวยความงาม
วิมุตวิ-มุดผู้หลุดพ้นแล้ว 19ความสุข ความสวยความงาม
วิมุทราวิ-มุด-ทะ-ราบานแล้ว 22ความสุข ความสวยความงาม
วิมุทร์วิ-มุดบานแล้ว 30ความสุข ความสวยความงาม
วิยดีวิ-ยะ-ดีนก 26ความสุข ความสวยความงาม
วิรดาวิ-ระ-ตาผู้งดเว้นจากความชั่ว 16ความสุข ความสวยความงาม
วิรดีวิ-ระ-ดีการงดเว้นจากความชั่ว 22ความสุข ความสวยความงาม
วิรตาวิ-ระ-ตาผู้งดเว้นจากความชั่ว 18ความสุข ความสวยความงาม
วิรตีวิ-ระ-ตีการงดเว้น (จากความชั่ว 24ความสุข ความสวยความงาม
วิรมณวิ-ระ-มนการงดเว้นจากความชั่ว 24ความสุข ความสวยความงาม
วิรยาวิ-ระ-ยาความเพียร 23ความสุข ความสวยความงาม
วิรัลวิ-รันบาง โปร่ง หายาก งาม 24ความสุข ความสวยความงาม
วิรัลยุพาวิ-รัน-ยุ-พาหญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม 42ความสุข ความสวยความงาม
วิรากรวิ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งผู้กล้า 20ความสุข ความสวยความงาม
วิรากานต์วิ-รา-กานผู้กล้าหาญและเป็นที่รัก 34ความสุข ความสวยความงาม
วิรามรวิ-รา-มอนกล้าหาญดุจเทวดา 24ความสุข ความสวยความงาม
วิริทธิ์พลวิ-ริด-พนมีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ 50ความสุข ความสวยความงาม
วิลันดาวิ-ลัน-ดาชาวดัตช์ 27ความสุข ความสวยความงาม
วิลาวัณย์วิ-ลา-วันงามยิ่ง 49ความสุข ความสวยความงาม
วิลาสินีวิ-ลา-สิ-นีสวยงาม 40ความสุข ความสวยความงาม
วิวรรธน์วิ-วัดความเจริญรุ่งเรือง 42ความสุข ความสวยความงาม
วิวิธวินท์วิ-วิด-ทะ-วินได้สิ่งแปลก ๆ ได้รับอยู่เสมอ 49ความสุข ความสวยความงาม
วิวิศนาวิ-วิด-สะ-นามีความงามมาก งามอย่างวิเศษ 33ความสุข ความสวยความงาม
วิวิศน์วิ-วิดงามอย่างวิเศษ 41ความสุข ความสวยความงาม
วิศรมวิ-สมสงบ พักผ่อน 26ความสุข ความสวยความงาม
วิศรมาวิ-สะ-ระ-มาสงบ พักผ่อน 27ความสุข ความสวยความงาม
วิศรุตวิ-สะ-รุดผู้มีชื่อเสียงปรากฏ 25ความสุข ความสวยความงาม
วิศรุตาวิ-สะ-รุ-ตาผู้มีชื่อเสียงปรากฏ 26ความสุข ความสวยความงาม
วิศลย์วิ-สนไม่มีทุกข์โศก 40ความสุข ความสวยความงาม
วิศัลยาวิ-สัน-ยาไม่มีความทุกข์โสก 36ความสุข ความสวยความงาม
วิศัลย์ศยาวิ-สัน-สะ-ยาอยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก 60ความสุข ความสวยความงาม
วิษณุสรรค์วิด-สะ-นุ-สันวิษณุสร้างมา ลูกวิษณุ 48ความสุข ความสวยความงาม
วิสสุตวิด-สุดผู้มีชื่อเสียงปรากฏ 28ความสุข ความสวยความงาม
วิสสุตาวิด-สุ-ตาปรากฏชื่อ มีชื่อเสียง 29ความสุข ความสวยความงาม
วิสาข์วิ-สาเดือนวิสาขะ 29ความสุข ความสวยความงาม
วิสุทธิ์วิ-สุดสะอาดสดใส 36ความสุข ความสวยความงาม
วิโรษณาวิ-โร-สะ-นาไม่มีความโกรธ 28ความสุข ความสวยความงาม
วิไลพรวิ-ไล-พอนงามและประเสริฐ 37ความสุข ความสวยความงาม
วิไลรัตน์วิ-ไล-รัดงามอย่างมีค่า 50ความสุข ความสวยความงาม
วิไลวรรณวิ-ไล-วันผิวงาม 44ความสุข ความสวยความงาม
วีณาพรวี-นา-พอนเสียงอันไพเราะของพิณ 31ความสุข ความสวยความงาม
วีธราวี-ทะ-ราฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์ 22ความสุข ความสวยความงาม
วีรดาวี-ระ-ดาความกล้าหาญ 19ความสุข ความสวยความงาม
วีรปริยาวี-ระ-ปริ-ยาเป็นที่รักของผู้กล้าหาญ 36ความสุข ความสวยความงาม
วีรพงศ์วี-ระ-พงนักรบ 43ความสุข ความสวยความงาม
วีรพลวี-ระ-พนกำลังของผู้กล้าหาญ 31ความสุข ความสวยความงาม
วีรภัทรวี-ระ-พัดผู้กล้าหาญและเจริญ 27ความสุข ความสวยความงาม
วีรภัทราวี-ระ-พัด-ทราผู้กล้าหาญและเจริญ 28ความสุข ความสวยความงาม
วีรยาวี-ระ-ยาความเพียร 26ความสุข ความสวยความงาม
วีรยุทธวี-ระ-ยุดนักรบผู้กล้า 31ความสุข ความสวยความงาม
วีรลักษณ์วี-ระ-ลักลักษณะของผู้กล้า 46ความสุข ความสวยความงาม
วีรวรรณวี-ระ-วันผิดพรรณของผู้กล้า, วรรณะของผู้กล้า 36ความสุข ความสวยความงาม
วีรวัฒน์วี-ระ-วัดผู้เจริญด้วยความกล้า 44ความสุข ความสวยความงาม
วีรวุฒิวี-ระ-วุดเป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ 31ความสุข ความสวยความงาม
วีรศรุตวี-ระ-สะ-รุดมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ 32ความสุข ความสวยความงาม
วีรอรวี-ระ-ออนหญิงสาวผู้กล้าหาญ 27ความสุข ความสวยความงาม
วีรากรวี-รา-กอนบ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ 23ความสุข ความสวยความงาม
วีราทรวี-รา-ทอนความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ 23ความสุข ความสวยความงาม
วีรินทร์วี-รินผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ 40ความสุข ความสวยความงาม
วีริยาวี-ริ-ยาความเพียร 30ความสุข ความสวยความงาม
วีริศวี-ริดยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า 28ความสุข ความสวยความงาม
วีร์สุดาวี-สุ-ดาลูกสาวผู้กล้าหาญ 36ความสุข ความสวยความงาม
วุฒิกรวุด-ทิ-กอนผู้สร้างความเจริญ 19ความสุข ความสวยความงาม
วุฒิพรวุด-ทิ-พอนมีความเจริญเป็นเลิศ 26ความสุข ความสวยความงาม
วุฒิภัทรวุด-ทิ-พัดเจริญและดีงาม 24ความสุข ความสวยความงาม
วุฒิศักดิ์วุด-ทิ-สักมีความเจริญและอำนาจ 40ความสุข ความสวยความงาม
วเรณยาวะ-เรน-ยาประเสริฐสุด 26ความสุข ความสวยความงาม
วเรณย์วะ-เรนประเสริฐสุด 34ความสุข ความสวยความงาม
วโรตนม์วะ-โรดผู้ประเสริฐสุด 36ความสุข ความสวยความงาม
วโรตม์วะ-โรดผู้ประเสริฐสุด 31ความสุข ความสวยความงาม
เวณิกาเว-นิ-กาเกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ 19ความสุข ความสวยความงาม
เวทิดาเว-ทิ-ดาให้รู้ 15ความสุข ความสวยความงาม
เวทิตเว-ทิดให้รู้ 16ความสุข ความสวยความงาม
เวทิศเว-ทิดผู้คงแก่เรียน 20ความสุข ความสวยความงาม
เวธกาเว-ทะ-กาคม เฉียบแหลม 14ความสุข ความสวยความงาม
เวธนีเว-ทะ-นีสว่าน มีปัญญาเฉียบแหลม 24ความสุข ความสวยความงาม
เวธน์เวดปัญญาเฉียบแหลม 26ความสุข ความสวยความงาม
แววพรรณแวว-พันผิดพรรณผ่องใสงดงาม 35ความสุข ความสวยความงาม
แวววรรณแวว-วันมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม 33ความสุข ความสวยความงาม
แวววัยแวว-ไวมีอายุที่สดใสตลอดไป 32ความสุข ความสวยความงาม
แวววิไลแวว-วิ-ไลงดงามสดใส 39ความสุข ความสวยความงาม
แว่นแก้วแว่น-แก้วสะท้อนให้เห็นคุณค่า 25ความสุข ความสวยความงาม
ไวทย์ไวมีความรู้ 33ความสุข ความสวยความงาม
ไวทินไว-ทินผู้รู้ 25ความสุข ความสวยความงาม
ไวภพไว-พบอำนาจ ความเจริญ 24ความสุข ความสวยความงาม
ไววิทย์ไว-วิดอำนาจ ความเจริญ 43ความสุข ความสวยความงาม
ศดานันท์สะ-ดา-นันชื่อของพระพรหม 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศดิศสะ-ดิดเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศตคุณสะ-ตะ-คุณผู้มีความตั้งร้อย ผู้มีความรู้ดีมาก 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศตนันท์สะ-ตะ-นันมีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศตพรสะ-ตะ-พอนมีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศตรรฆสะ-ตักมีราคาหนึ่งร้อย 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศตายุสะ-ตา-ยุมีอายุยืน ๑๐๐ ปี 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศนีปรีย์สะ-นี-ปรีมรกต 49ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศมนสะ-มนราตรี 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศมนีย์สะ-มะ-นีให้ความเยือกเย็น,เย็นใจ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศยามลสะ-ยา-มนผึ้งหลวง ผิวคล้ำ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรณีสอ-ระ-นีแสวงหาที่พึ่ง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรณ์สอนที่พึ่ง 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรวัณสอ-ระ-วันเดือนศรวัณ (ตกราวเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรัณพรสะ-รัน-พอนที่พึ่งอันประเสริฐ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรัณยาสะ-รัน-ยาหญิงผู้ปกป้องรักษา 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรัณยูสะ-รัน-ยูผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา ลมฟ้าอากาศ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรัณย์พรสะ-รัน-พอนที่พึ่งอันประเสริฐ 49ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรัณย์ภัทรสะ-รัน-พัดมีที่พึ่งที่ดีงาม 47ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรันภัทรสะ-รัน-พัดมีที่พึ่งที่ดีงาม 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรันยาสะ-รัน-ยาผู้ปกป้อง 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรันยูสะ-รัน-ยูผู้คุ้มครอง 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรันย์สะ-รันอันเป็นที่พึ่ง 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรันย์พรสะ-รัน-พอนที่พึ่งอันประเสริฐ 49ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรายุธสะ-รา-ยุดผู้มีอาวุธคือลูกศร 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศราวินสะ-รา-วินผู้ฟัง สาวกที่ดีของพระศาสดา 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศราวุธสะ-รา-วุดผู้มีศรเป็นอาวุธ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศริตวรรธน์สะ-ริด-วัดบรรลุถึงความเจริญ 50ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรีวิไลสี-วิ-ไลอารยธรรม, มีความเจริญก้าวหน้า 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรีสวรรค์สี-สะ-หวันผู้เป็นมิ่งขวัญบนสวรรค์ 52ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรุดาสะ-รุ-ดามีชื่อเสียง 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรุตสะ-รุดมีชื่อเสียง 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศรุตาสะ-รุ-ตามีชื่อเสียง 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศลักษณ์พรสะ-ลัก-พอนความงดงามอันประเสริฐ 48ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศลาฆนันท์สลาก-นันยินดีการสรรเสริญ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศลิษาสลิ-สาการกอดรัด 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศวรรยาสะ-หวัน-ยาความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศวิตสะ-วิดขาว 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศวิตาสะ-วิ-ตาผิวขาวนวลงาม 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศศวิษาณสะ-สะ-วิ-สานสิ่งเหลือเชื่อ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศศิสะ-สิดวงจันทร์ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศศิธรสะ-สิ-ทอนเหมือนดวงจันทร์, แสงจันทร์ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศศินัดดาสะ-สิ-นัด-ดาหลานของพระจันทร์ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศศินิภาสะ-สิ-นิ-พาเหมือนจันทร์ แสงจันทร์ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศศิประภาสะ-สิ-ประ-พาแสงสว่างของพระจันทร์ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศศิพิมพ์สะ-สิ-พิมเปรียบเหมือนพระจันทร์ 52ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศศิภาสะ-สิ-พาแสงจันทร์ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศศิวิมลสะ-สิ-วิ-มนจันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศักดาสัก-ดาผู้มีอำนาจ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศักดากรสัก-ดา-กอนผู้มีอำนาจ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศักดิกรสัก-ดิ-กอนให้กำลัง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศักดินนท์สัก-ดิ-นนยินดีในอำนาจ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศักดิ์นันท์สัก-ดิ-นันยินดีในอำนาจ 50ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศักดิ์พลสัก-พนมีพลังศักดิ์สิทธิ์, มีพลังแข็งกล้า 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศักย์ศรณ์สัก-สอนผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง 54ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศักรนันทน์สัก-กระ-นันโอรสของพระอินทร์คือ พระอรชุน 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศักรภพสัก-กระ-พบสวรรค์ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศักรภพน์สัก-กระ-พบสวรรค์ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศัตวรีสัด-ตะ-วะ-รีราตรี 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศันศนีย์สัน-สะ-นีควรสรรเสริญ 52ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศันสนีย์สัน-สะ-นีควรได้รับการสรรเสริญ 52ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศากวรสาก-กะ-วะ-ระแข็งแรง, มีอำนาจ, มีกำลัง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศาตนันทน์สา-ตะ-นันมีความสุขและความเพลิดเพลิน 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศาตนันท์สา-ตะ-นันมีความสุขและความเพลิดเพลิน 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศาตพรสา-ตะ-พอนมีความสุขอันประเสริฐ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศานติกรสาน-ติ-กอนให้ความเจริญ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศานติบูรณ์สาน-ติ-บูนผู้เต็มไปด้วยสันติ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศานิตสา-นิดคม 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศาลิภพน์สา-ลิ-พบนาข้าว 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศาศวัตสาด-สะ-วัดยั่งยืน 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศาสนีย์สา-สะ-นีสมควรจะสั่งสอน 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศาสวัตสา-ตะ-วัดนิรันดร ตลอดกาล 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิงขรสิง-ขอนภูเขา 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิตาพรสิ-ตา-พอนความคมในคำแสดงความปรารถนาดี 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิถีสิ-ถีพวงดอกไม้ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิรดาสิ-ระ-ดาความเป็นยอด 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิรประภาสิ-ระ-ประ-พารัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิรภัสสรสิ-ระ-พัด-สอนมีรัศมีอันยอดเยี่ยม 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิรวิทย์สิ-ระ-วิดความรู้ชั้นยอด 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิรสิทธิ์สิ-ระ-สิดมีความสำเร็จอันยอดเยี่ยม 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิรัสธรสิ-รัด-สะ-ทอนคอ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิราพรสิ-รา-พอนสายน้ำอันประเสริฐ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิรามนสิ-รา-มนจิตใจที่เยือกเย็น 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิริณาสิ-หริ-นากลางคืน 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิลป์ศรุตสิน-สะ-รุดมีชื่อเสียงด้านศิลปะ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิลป์ศุภาสิน-สุ-พาเจริญด้วยศิลป 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิลป์สุภาสิน-สุ-พาศิลปงดงาม งามอย่างมีศิลป์ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิลาดลสิ-ลา-ดนแผ่นหิน 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิวกรสิ-วะ-กอนผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิวนาถสิ-วะ-นาดมีที่พึ่งอันประเสริฐ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิวปรียาสิ-วะ-ปรี-ยาแก้วผนึก 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิวาพรสิ-วา-พอนพรของพระอิศวร 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิวิกาสิ-วิ-กาเสลี่ยง คานหาม 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิวเวทสิ-วะ-เวดมนตร์สรรเสริญ,พระศิวะ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิศิราสิ-สิ-ราน้ำค้าง 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิศุนันท์สิ-สุ-นันความยินดีในวัยเด็ก 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิโรตม์สิ-โรดศีรษะ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิโรธรสิ-โร-ทอนคอ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศิโรรัตน์สิ-โร-รัดเพชรประดับหัว 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศีกรสี-กอนฝน, ละอองฝน, หมอก 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศีดาสี-ดาเฉียบคม มีสติปัญญาเฉียบแหลม 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศีตภาสี-ตะ-พารัศมีเย็น พระจันทร์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศีตราสี-ตราพระจันทร์ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศีตลาสี-ตะ-ลาเย็นสนิท เยือกเย็น 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศีรณาสี-ระ-นาเล็ก ละเอียด 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศีลวัตสี-ละ-วัดมีความประพฤติดี 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศึกษิตสึก-สิดผู้เป็นปัญญาชน 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุกลสุ-กนขาวงาม 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุกลกานต์สุ-กน-กาน,สุ-กน-ละ-กาน ผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุกลภัทรสุ-กน-ละ-พัดขาวงาม, ขาวนวล 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุทธพรรณสุด-ทะ-พันเป็นผู้ดี,มีผิวพรรณดี 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุทธวีร์สุด-ทะ-วีผู้บริสุทธิ์และกล้าหาญ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุทธาสุด-ทาผู้บริสุทธิ์ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุทธานต์สุด-ทานห้องมเหสี ชายาพระราชา 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุทธินีสุด-ทิ-นีผู้มีความหมดจด, ผู้มีความบริสุทธิ์ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุทราสุ-ทะ-ราผู้บริสุทธิ์ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภกรสุ-พะ-กอนสร้างสิ่งที่ดี โชคดี เป็นมงคล 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภกฤตสุ-พะ-กริดสร้างสิริมงคล สร้างความสุข 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภกันต์สุ-พะ-กันงามและน่าพอใจ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภกานต์สุ-พะ-กานผู้ดีงามและเป็นที่รัก 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภกิตติ์สุ-พะ-กิดมีเกียรติดีงาม 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภณัฐสุ-พะ-นัดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภดาสุ-พะ-ดาความงาม 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภดิตถ์สุ-พะ-ดิดผู้มีลัทธิศาสนาอันดีงาม 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภทินสุ-พะ-ทินวันมงคล 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภนันท์สุ-พะ-นันยินดีในความเจริญ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภพงศ์สุ-พะ-พงสายตระกูลที่ดีงาม 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภพลสุ-พะ-พนมีกำลังอันงดงาม 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภมิตรสุบ-พะ-มิดมิตรที่ดีงาม 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภรงค์สุ-พะ-รงสีงาม 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภรดาสุบ-พะ-ระ-ดาขาวสะอาด 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภรัตน์สุบ-พะ-รัดมีความเพียรเป็นเลิศ, ล้ำค่าด้วยสิ่งมงคล 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภรางศุ์สุ-พะ-รางมีรัศมีนวลงาม พระจันทร์ การบูร 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภฤกษ์สุ-พะ-เริกฤกษ์ดี 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภวรรณสุบ-พะ-วันมีผิวพรรณงาม 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภวัทน์สุ-พะ-วัดใบหน้าสวย,พูดดี 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภสัณห์สุ-พะ-สันผู้ดีงามและละเอียดสุขุม 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภสินสุ-พะ-สินสินทรัพย์ที่ดีงาม 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภสุตาสุ-พะ-สุ-ตาธิดาผู้มีโชคดี ธิดาผู้สวยงาม 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภากรสุ-พา-กอนบ่อเกิดแห่งสิริมงคล 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภานันสุ-พา-นันมีใบหน้าสวย ท่าทางดี 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภารมย์สุ-พา-รมงามและน่ารื่นรมย์ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภาวรรณสุ-พา-วันมีผิวพรรณงาม 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภิดาสุ-พิ-ดาความงาม, ความดีงาม 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภิสราสุ-พิด-สะ-ราผู้ดีงามและยิ่งใหญ่ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุภเสกข์สุ-พะ-เสกนักศึกษาผู้ดีงาม 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุลีพรสุ-ลี-พอนพรของพระอินทร์ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศุวิลสุ-วินลม อากาศ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เศรษฐนัยเสรด-ถะ-ไนการประหยัด 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เศรษฐาเสด-ถาเจริญที่สุด, ดีเลิศ, ดีที่สุด 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เศรษฐ์เสดประเสริฐสุด 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โศภนิศโส-พะ-นิดเจ้าแห่งความงาม 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โศภิดาโส-พิ-ดานางงาม 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โศภิตโส-พิดงาม 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โศภิตาโส-พิ-ตานางงาม 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โศภิษฐาโส-พิด-ถาผู้งามยิ่ง 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โศภิษฐ์โส-พิดงามยิ่ง, ดียิ่ง 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โศรดาโส-ระ-ดาผู้ฟัง 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โศรดาพรโส-ระ-ดา-พอนผู้ได้ยินสิ่งประเสริฐ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โศศิษฐาโส-สิด-ถาผู้งามยิ่ง 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สกนธ์พลสะ-กน-พนมีกำลังมาก 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สกลวรรธน์สะ-กน-วัดพร้อมด้วยความเจริญ 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สกลสุภาสะ-กน-สุ-พางามทั้งหมด งามทั่วสรรพางค์ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สขิลสะ-ขินนุ่มนวล อ่อนหวาน 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สขิลาสะ-ขิ-ลานุ่มนวล อ่อนหวาน 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สดายุสะ-ดา-ยุชื่อพญานก 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สถบดีสะ-ถะ-บอ-ดีเจ้าแผ่นดิน 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สถาพรสะ-ถา-พอนยืนยง 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สถิตคุณสะ-ถิด-คุณมีความดีมั่นคง 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สนันตน์สะ-นันนิรันดร ยิ่งยืนนาน 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สพลสะ-พนมีพลัง แข็งแรง 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สพลดนัยสะ-พน-ดะ-ไนลูกชายผู้มีพลัง 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สภาวีสะ-พา-วีผู้เป็นตัวของตัวเอง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สมถวิลสม-ถะ-หวินได้ผลดังที่คิดไว้ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สมศีลสม-สีนผู้มีศีลสม่ำเสมอ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สมัตถ์สะ-มัดผู้สามารถ องอาจ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สมาวรรธน์สะ-มา-วัดปีแห่งความเจริญ 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สมิดาสะ-มิ-ดายิ้มแย้ม แป้ง 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สมิตาสะ-มิ-ตายิ้มแย้ม แป้ง 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สมิตานันสะ-มิ-ตา-นันมีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สมิทธ์สะ-มิดความสำเร็จ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรณีย์สอ-ระ-นีผู้ควรระลึกถึง 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรณ์สอนที่พึ่ง ที่ระลึก 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรณ์สิริสอน-สิ-ริมีที่พึ่งดียิ่ง พึ่งสิริมงคล 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรธรสอ-ระ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรนันท์สอ-ระ-นันมีความยินดีเป็นเลิศ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรพัศสอ-ระ-พัดเป็นอิสระแก่ตัวเอง มีอำนาจเป็นของตัวเอง 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรภัศสอ-ระ-พัดมีความเร็ว 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรภัสสอ-ระ-พัดมีความเร็ว 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรรค์พรสัน-พอนประเสริฐทุกอย่าง 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรรพบุณย์สับ-บุนงามพร้อม 48ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรรพวิทสับ-พะ-วิดถึงพร้อมด้วยวิชา 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรวรรณสอ-ระ-วันมีผิวพรรณวิเศษ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรวิศสอ-ระ-วิดมีอำนาจเหนือคนทั้งปวง 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรวีย์สอ-ระ-วีผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรศาสตร์สอ-ระ-สาดตำราสงคราม 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรัลสะ-รันต้นสน ซื้อตรง 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรัลพรสะ-รัน-พอนผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรายุทธสะ-รา-ยุดรบด้วยลูกศร, อาวุธคือ ศร 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สราวลีสะ-รา-วะ-ลีแถวลูกศร 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สราวุธสะ-รา-วุดมีลูกศรเป็นอาวุธ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สริกข์สะ-ริกเห็นสม คล้ายคลึง 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สริดาสะ-ริ-ดาผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สริตสะ-ริดผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สริตาสะ-ริ-ตาผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สริมนสะ-ริ-มนลม อากาศ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สริลพรสะ-ริน-พอนผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สรีพรรณสะ-รี-พันมีผิวพรรณจับใจ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สลิลทิพย์สะ-ลิน-ทิบน้ำทิพย์ 53ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สวภาว์สะ-วา-พาภาวะของตนเอง 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สวรสสะ-วะ-รดมีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สวรินทร์วะ-วะ-รินจอมสวรรค์ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สวิตต์สะ-วิดมีทรัพย์สมบัติ มีเงินทอง 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สหทัยสะ-หะ-ไทร่วมใจกัน เห็นใจกัน 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สหธรรมสะ-หะ-ทำธรรมอันเดียวกัน 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สหัพย์สะ-หับมิตรสหาย 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สังวราสัง-วะ-ราระมัดระวัง ควบคุมตนเองได้ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สังวรีสัง-วะ-รีราตรี 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สังวุตาสัง-วุ-ตาสำรวม ระมัดระวัง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สังสิตสัง-สิดอันเขาสรรเสริญแล้ว ได้รับการสรรเสริญ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัณฐิติสัน-ถิ-ติความมั่นคง 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัณหณัฐสัน-หะ-นัดนักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัณหพรสัน-หะ-พอนสุภาพนิ่มนวลอย่างยิ่ง 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัณหภาสสัน-หะ-พาดผู้พูดไพเราะ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัณหรสสัน-หะ-รดมีรสนิยมละเมียดมะไม 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัณห์ฤทัยสัน-รึ-ไทมีจิตใจละเอียดอ่อน จใจงาม 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัณห์สมรสัน-สะ-หมอนสาวงามผู้ละเอียดอ่อน 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัณห์สินีสัน-สิ-นีนางงามผู้ละเอียดอ่อน 53ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัณห์สิริสัน-สิ-หริผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ 49ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัณห์สิรีสัน-สิ-รีผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ 52ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สันต์ทศน์สัน-ทดมีทัศนะอันงดงาม 50ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สันต์ภพสัน-พบโลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สันต์ฤทัยสัน-รึ-ไทมีใจสงบ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สันต์หทัยสัน-หะ-ไทมีใจสงบ 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สันทนาสัน-ทะ-นาการเปรียบเทียบ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สันทนีสัน-ทะ-นีการเปรียบเทียบ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สันธิลาทัน-ทิ-ลาแม่น้ำ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สันนดีสัน-นะ-ดีเสียงนมัสการ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สันนิธสัน-นิดใกล้ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สันนิภาสัน-นิ-พาคล้าย เหมือน 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สัภยาสับ-พะ-ยาผู้มีตระกูลสูง ความเชื่อ ซื่อสัตย์ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาทริยาสา-ทริ-ยาการแสดงความเอื้อเฟื้อ,ความเคารพ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาทิสสา-ทิดเห็นเหมือน, เห็นพ้อง 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาธกาสา-ทะ-กาให้สำเร็จสมประสงค์ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาธนีสา-ทะ-นีให้สำเร็จประโยชน์ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาธวีสา-ทะ-วีมีความดี 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาธิกสา-ทิกผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาธิกาสา-ทิ-กาผู้ให้สำเร็จสมประสงค์ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาธิดาสา-ทิ-ดาให้สำเร็จสมประสงค์ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาธิตสา-ทิดผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาธิตาสา-ทิ-ตาผู้ให้สำเร็จสมประสงค์ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาธินสา-ทินผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาธินีสา-ทิ-นีให้สำเร็จ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาธิมาสา-ทิ-มาความดี 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สารทสาดฤดูใบไม้ร่วง เทศกาลเดือนสิบ 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สารนิติสา-ระ-นิดมีแบบแผนเป็นสาระ มีระเบียบดี 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สารัมภ์สา-รัมการแข่งขัน ความริเริ่ม 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาริกข์สา-ริกคล้ายคลึง แม้นเหมือน 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาริทธิ์สา-ริดความสำเร็จแห่งแก่นสาร 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สารินสา-รินผู้ก้าวไปข้างหน้า ผู้มีแก่นสาร 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สารินท์สา-รินเจ้าแห่งสาระ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาริศสา-ริดเจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งสาระ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาริศาสา-ริ-สาเจ้าแห่งแก่นสาร 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาริสาสา-ริ-สาเจ้าแห่งแก่นสาร 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาวิณีสา-วิ-นีแม่น้ำ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาวิตรีสา-วิ-ตรีบทสดุดีพระอาทิตย์ในฤคเวท 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สาวินีสา-วิ-นีแม่น้ำ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิงควรรณสิง-คะ-วันผิวเหมือนทอง งามผุดผ่อง 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิงหนาทสิง-หะ-นาดบันลือสิงหนาท 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิณิสาสิ-นิ-สาลูกสะใภ้ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิดาพรสิ-ดา-พอนขาวนวลงามอย่างประเสริฐ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิตานันสิ-ตา-นันมีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิทธาสิด-ทาผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเสียง 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิทธิกรสิด-ทิ-กอนผู้ทำสำเร็จ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิทธินนท์สิด-ทิ-นนยินดีในความสำเร็จ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิทธินีสิด-ทิ-นีผู้สำเร็จทางจิต 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิทธิพรสิด-ทิ-พอนมีความสำเร็จและเป็นผู้ประเสริฐ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิทธิพลสิด-ทิ-พนมีพลังแห่งความสำเร็จ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิทธิรัตน์สิด-ทิ-รัดความสำเร็จที่ล้ำค่า 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิทธิศักดิ์สิด-ทิ-สักผู้มีความสำเร็จและความสามารถ 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สินมหัตสิน-มะ-หัดมีทรัพย์สินมาก 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สินาถสิ-นาดที่พึ่งที่มีโชค 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สินิทธาสิ-นิด-ทาผู้มีความอ่อนโยน 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สินิทธ์สิ-นิดสนิทชิดเชื้อ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สินีสิ-นีหญิงสาวมีผิวขาวงาม 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สินีนาถสิ-นี-นาดที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิปปกรสิบ-ปะ-กอนสร้างศิลปะ ศิลปิน 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิปปภาสสิบ-ปะ-พาดรุ่งเรืองด้วยศิลปะ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิปโปทัยสิบ-โป-ไทรุ่งเรืองด้วยศิลปะ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิรดนัยสิ-ระ-ดะ-ไนลูกชายผู้เป็นยอด 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิรธีร์สิ-ระ-ทีนักปราชญ์ชั้นยอด 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิรภพสิ-ระ-พบเป็นยอดในโลก หรือเกิดมาเพื่อเป็นยอด 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิรภัทรสิ-ระ-พัดผู้เป็นยอดและดีงามเป็นเลิศ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิรามลสิ-รา-มนยอดแห่งผู้บริสุทธิ์ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิรารมย์สิ-รา-รมเป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิราวรรณสิ-รา-วันผู้มีผิวพรรณงดงาม มีผิวพรรณเลิศ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิริกรสิ-หริ-กอนสร้างสิริมงคล 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิรินดาสิ-ริ-นะ-ดาผู้น้อมไปในสิริมงคล 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิรินทราสิ-ริน-ทรามีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิรินทร์สิ-รินมีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่, ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิรินันท์สิ-หริ-นันผู้ยินดีในความรุ่งเรือง 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิรินาถสิ-หริ-นาดมีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิริพรรณสิ-หริ-พันผู้มีผิวพรรณงดงาม 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิริภาสสิ-หริ-พาดรุ่งเรืองด้วยศิลปะ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิริยุพนสิ-หริ-ยุ-พนมีความสาวอันเป็นมิ่งขวัญ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิริรัตน์สิ-หริ-รัดความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิริวรรณสิ-หริ-วันผู้มีผวิพรรณงดงาม 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิริวิมลสิ-ริ-วิ-มนบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิริอาภาสิ-หริ-อา-พาผู้มีแสงสว่างเป็นมงคล 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิริโสภาสิ-หริ-โส-พาหญิงงามและเป็นมิ่งขวัญ, งามสง่า 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิรีสิ-รีศรี, เป็นมิ่งขวัญ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิรีธรสิ-รี-ทอนทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญ ผู้มีบุญ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิวพรสิ-วะ-พอนพรของพระศิวะ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิวะพรสิ-วะ-พอนพรของพระศิวะ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิวาพรสิ-วา-พอนพรของพระศิวะ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิเรียมสิ-เรียมผู้มีศรี, มีสง่า 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สิโรธรสิ-โร-ทอนคอ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สีตลาสี-ตะ-ลาเย็นสนิท เยือกเย็น 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สีวิกาสี-วิ-กาเสลี่ยง คานหาม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุกนต์ธีสุ-กน-ทีมีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุกฤตสุ-กริดทำมาดี สร้างมาดี 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุกฤตาสุ-กริ-ตาผู้สร้างสรรค์มาดี กุศล ความเลื่อมใส 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุกฤษฎิ์สุ-กริดนักปราชญ์ที่ดี 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุกัลป์สุ-กันผู้มีความดำริดี 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุกัลย์สุ-กันผู้มีความสามารถดี 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุขกมลสุก-กะ-มนสุขใจ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุขทาสุ-ขะ-ทาผู้ให้ความสุข 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุขรดาสุก-ระ-ดาผู้ยินดีในความสุข 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุขิตสุ-ขิดผู้มีความสุข 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุขิตกุลสุ-ขิด-กุนตระกูลที่มีความสุข 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุขิตาสุ-ขิ-ตาผู้มีความสุข 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุณัฏฐาสุ-นัด-ถาผู้ฉลาดและเป็นคนดี 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุณิสาสุ-นิ-สาสาวงาม 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุดาทิพย์สุ-ดา-ทิบนางฟ้า 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุดาพรสุ-ดา-พอนหญิงที่ประเสริฐ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุดารัตน์สุ-ดา-รัดนางแก้ว, หญิงที่ดีเลิศ , หญิงสาวงาม 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุดาวรรณสุ-ดา-วันหญิงผู้สวยงาม 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุตนันท์สุ-ตะ-นันผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุตาภัทรสุ-ตา-พัดธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทธดรสุด-ทะ-ดอนผู้บริสุทธิ์กว่าคนอื่น 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทธดาสุด-ทะ-ดาความบริสุทธิ์ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทธนพสุ-ทะ-นบใหม่เอี่ยม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทธภาสุด-ทะ-ภามีรัศมีบริสุทธิ์ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทธวีร์สุด-ทะ-วีบริสุทธิ์และกล้าหาญ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทธอรสุด-ทะ-ออนผู้บริสุทธิ์และดีงาม งามบริสุทธิ์ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทธันต์สุด-ทันห้องมเหสี ชายาพระราชา 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทธิกาสุด-ทิ-กามีความบริสุทธิ์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทธิกานต์สุด-ทิ-กานมีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทธิดาสุด-ทิ-ดาความบริสุทธิ์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทธินันท์สุด-ทิ-นันเพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทธินัยสุด-ทิ-ไนมีแนวทางอันบริสุทธิ์ มีนโยบายที่ดี 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทธินีย์สุด-ทิ-นีผู้นำผู้บริสุทธิ์ 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทธิภัทรสุด-ทิ-พัดดีงามด้วยความบริสุทธิ์ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทธิรัตน์สุด-ทิ-รัดความหมดจดผ่องใสเหมือนดวงแก้ว 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทธีราสุด-ที-รานักปราชญ์ที่ดี 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทมาตม์สุด-ทะ-มาดข่มใจตนเองได้ดี, ดูแลตนเองได้ดี 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทัตตาสุ-ทัด-ตาประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทัศนีสุ-ทัด-สะ-นีสวย, งาม, น่าดู 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทินาสุ-ทิ-นาวันดี วันเป็นสิริมงคล 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุทิวัสสุ-ทิ-วัดวันดี วันเป็นสิริมงคล 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธนีสุ-ทะ-นีมีเสียงดี 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธรรมสุ-ทำธรรมดี, กฎหมายที่ดี 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธาสุ-ทาปูนขาว อิฐ น้ำดอกไม้ น้ำทิพย์ 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธางศุ์สุ-ทางรัศมีขาว พระจันทร์ การบูร 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธางศุ์รัตน์สุ-ทาง-รัดมุกดา ไข่มุก 57ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธาทิพย์สุ-ทา-ทิบน้ำอมฤต, น้ำทิพย์ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธานิธิสุ-ทา-นิ-ทิพระจันทร์ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธามัยสุ-ทา-ไมสำเร็จด้วยอิฐ ปูน ตึก วัง 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธารสสุ-ทา-รดน้ำทิพย์ (ราชาศัพท์หมายถึง น้ำชา 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธารัตน์สุ-ทา-รัดแก้วบริสุทธิ์ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธาวัลย์สุ-ทา-วันขาวงาม 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธาวีสุ-ทา-วีผู้บริสุทธิ์ยิ่ง บริสุทธิ์ดี 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธาศินสุ-ทา-สินผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธาสินสุ-ทา-สินผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธาสินีสุ-ทา-สิ-นีหญิงผู้กินอาหารทิพย์, เทวดา 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธิดาสุ-ทิ-ดาสาวงาม, ลูกสาวคนดี 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธินันท์สุ-ทิ-นันความยินดีของนักปราชญ์ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธินีสุ-ทิ-นีนักปราชญ์ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธิมนต์สุ-ทิ-มนผู้ปัญญาดี 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธิมาสุ-ทิ-มาผู้มีปัญญา ผู้ฉลาด 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธีกานต์สุ-ที-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธีธิดาสุ-ที-ทิ-ดาธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธีมนต์สุ-ที-มนผู้มีปัญญาดี มีปัญญาอย่างยิ่ง 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธีมาสุ-ที-มามีปัญญาดี นักปราชญ์ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุธีราสุ-ที-รานักปราชญ์ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุนทรีสุน-ทรีหญิงงาม 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุนารีสุ-นา-รีสาวงาม, หญิงคนดี 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุนิดาสุ-นิ-ดาผู้ได้รับการแนะนำมาดี 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุนิตยาสุ-นิด-ตะ-ยาผู้มีความสม่ำเสมอดี 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุนิตย์สุ-นิดผู้มีความสม่ำเสมอดี 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุนิติสุ-นิ-ติมีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุนิศาสุ-นิ-สาราตรีอันงดงาม,คืนที่ดีงาม 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุนีรัตน์สุ-นี-รัดผู้นำที่ดี 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุประวีณ์สุ-ประ-วีฉลาดอย่างยิ่ง 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุปรียาสุ-ปรี-ยาเป็นที่รักยิ่ง 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุปวีณ์สุ-ปะ-วีฉลาดอย่งยิ่ง 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุปาณีสุ-ปา-นีผู้มีฝีมือ, ฝีมือดี 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุพนิตสุ-พะ-นิดน่ารักยิ่ง 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุพรทิพย์สุ-พอน-ทิบพรอันเลิศจากเทวดา 50ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุพรรณีสุ-พัน-นีผู้มีผิวทอง 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุพศินสุ-พะ-สินมีความเชี่ยวชาญยิ่ง มีอำนาจยิ่ง 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุพัตราสุ-พัด-ตราผู้ประพฤติดี 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุพิตตาสุ-พิด-ตางดงามยิ่ง 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภกิณห์สุ-พะ-กินผู้มีรัศมีเรืองรอง ชื่อพรหมชั้นหนึ่ง 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภคมสุ-พะ-คมผู้เข้าถึงความดีงาม 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภทัตสุ-พะ-ทัดผู้ให้สิ่งที่ดีงาม 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภนัยสุ-พะ-ไนนำไปสู่สิ่งที่ดีงาม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภนิดสุ-พะ-นิ-ดาได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภวทน์สุ-พะ-วัดใบหน้าสวย พูดดี 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภวัทน์สุ-พะ-วัดใบหน้าสวย 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภัสสรสุ-พัด-สอนงามยิ่ง มีรัศมีเรืองรองยิ่ง 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภัสสราสกุ-พัด-สะ-รามีรัศมีงาม 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภาดาสุ-พา-ดาพี่ชายพี่แสนดี 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภานันสุ-พา-นันมีใบหน้าสวย ท่าทางดี 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภานันท์สุ-พา-นันมีใบหน้าสวย 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภานีสุ-พา-นีผู้มีโชค 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภาพรสุ-พา-พอนผู้มีความงามและประเสริฐ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภาวดีสุ-พา-วะ-ดีหญิงงาม 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภาวิณีสุ-พา-วิ-นีผู้มีความเจริญ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภาวิดาสุ-พา-วิ-ดาอบรมมาดีแล้ว 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภาสินีสุ-พา-สิ-นีผู้มีแสงสว่างดี, ผู้มีความรุ่งเรืองสว่างไสว 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุภิดาสุ-พิ-ดาผู้มีความงาม 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุมณฑาสุ-มน-ทาผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุมนสุ-มนใจดี 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุมนาสุ-มะ-นาดอกมะลิ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุมานัสสุ-มา-นัดมีจิตใจดี 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุมาลีสุ-มา-ลีดอกไม้, พวงดอกไม้ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุมิตราสุ-มิด-ตราเพื่อนที่แสนดี 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรกานต์สุ-ระ-กานแก้วมีค่า 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรดาสุ-ระ-ดาผู้ยินดียิ่ง 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรดิษสุ-ระ-ดิดมีโชคดีเยี่ยม มีโชคดีเหมือนเทวดา 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรดีสุ-ระ-ดีความยินดียิ่ง ความรักอย่างยิ่ง 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรตาสุ-ระ-ตาผู้ยินดีอย่างยิ่ง 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรทินสุ-ระ-ทินเทพประทาน 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรนาถสุ-ระ-นาดที่พึ่งของเทวดา ชื่อของพระอินทร์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรนาทสุ-ระ-นาดบันลืออย่างกล้าหาญ เสียงองอาจกล้าหาญ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรพศสุ-ระ-พดอำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรพัศสุ-ระ-พัดอำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรภาสุ-ระ-พารุ่งเรืองดังเทวดา มีรัศมีดังเทวดา 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรมณสุ-ระ-มนยินดียิ่ง ความรื่นรมย์ยิ่ง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรมนสุ-ระ-มนยินดียิ่ง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรวินท์สุ-ระ-วินดอกบัวงาม 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรอนงค์สุ-ระ-อะ-นงนางฟ้า 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรัตนาสุ-รัด-ตะ-นาแก้วที่ดีมีค่า 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรัมภาสุ-รำ-พานางฟ้าที่ดี 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุริยวงศ์สุ-ริ-ยะ-วงสกุลกษัตริย์ 48ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรีย์นิภาสุ-รี-นิ-พาเหมือนพระอาทิตย์ แสงอาทิตย์ 47ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรีย์พรสุ-รี-พอนพระอาทิตย์ 48ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรีย์พรรณสุ-รี-พันผิวพรรณเรืองรองเทียบพระอาทิตย์ 57ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรีย์มาศสุ-รี-มาดดุจพระอาทิตย์และทองคำ 49ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุรเสกข์สุ-ระ-เสกนักศึกษาผู้กล้าหาญ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุลลิตสุ-ละ-ลิดมีเสน่ห์ยิ่ง งามยิ่ง 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวดีสุ-วะ-ดีมีความดีงาม 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวนันท์สุ-วะ-นันผู้มีความยินดี,เพลิดเพลินดี 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวนาถสุ-วะ-นาดผู้มีที่พึ่งดี, ที่พึ่งที่ดี 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวนีสุ-วะ-นีผู้นำที่ดี 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวภัทรสุ-วะ-พัดงามและเจริญ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวรรณาสุ-วัน-นาทอง 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวรรณีสุ-วัน-นีผิวทอง 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวราสุ-วะ-ราผู้ประเสริฐยิ่ง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวรินทร์สุ-วะ-รินจอมสวรรค์ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวัฒนาสุ-วัด-ทะ-นามีความเจริญรุ่งเรืองดี 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวัลภาสุ-วัน-ละ-พาคนสนิทที่แสนดี, คนรักที่แสนดี 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวัลยาสุ-วัน-ละ-ยาเถาวัลย์ที่งดงาม 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวารีสุ-วา-รีน้ำดี, น้ำสะอาด 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวินัยสุ-วิ-ไนว่านอนสอนง่าย 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวิภาสุ-วิ-พารัศมีงาม, ความแจ่มแจ่งดี, ความงดงามดี 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวิมลสุ-วิ-มนกระจ่างและบริสุทธิ์ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวีณาสุ-วี-นาพิณที่งดงาม, พิณที่ไพเราะ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวีราสุ-วี-รากล้าหาญดี 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุวีร์สุ-วีกล้าหาญยิ่ง 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุเมธสุ-เมดคนมีปัญญา 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
สุโรตม์สุ-โรดผู้กล้าหาญยิ่ง 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เสกข์เสกนักศึกษา 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เสฎฐวุฒิเสด-ถะ-วุดมีความเจริญอันดีเลิศ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เสาวธารเสา-วะ-ทานน้ำหอม 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เสาวนิตเสา-วะ-นิดฟังแล้ว 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เสาวภาคย์เสา-วะ-พากความสุข, ความสำเร็จ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เสาวรสเสา-วะ-รดมีรสดี 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โสภณัฐโส-พะ-นัดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โสภณาโส-พะ-นาความงดงาม 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โสภาวรรณโส-พา-วันผิวพรรณสวยงาม 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โสภิตโส-พิดงดงาม 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โสมรัศมีโสม-รัด-สะ-หมีแสงจากพระจันทร์ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หทัยทัตหะ-ไท-ทัดเป็นที่ถูกใจ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หทัยพรหะ-ไท-พอนผู้มีใจประเสริฐ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หทัยพันธน์หะ-ไท-พันตรึงใจ 53ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หทัยภัทรหะ-ไท-พัดจิตใจที่ดีงาม 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หทัยรัตน์หะ-ไท-รัดแก้วใจ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หรรษกรหัด-สะ-กอนเกิดจากมือที่ทำให้บันเทิงเริงใจ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หรรษกานต์หัด-สะ-กานร่าเริงและน่ารัก 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หรรษธรหัน-สะ-ทอนผู้มีความเบิกบานเป็นนิตย์ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หรรษพรหัด-สะ-พอนเบิกบานด้วยความยินดี 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หรรษพลหัด-สะ-พนมีกำลังที่น่ายินดี 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หรรษมนัสหัด-สะ-มะ-นัดจิตใจรื่นเริง 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หรรษยศหัด-สะ-ยดตำแหน่งที่น่าพอใจ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หรรษรักษ์หัด-สะ-รักความยินดีที่ควรรักษาไว้ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หฤษฎ์หะ-ริดน่าชื่นชมยินดี 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หัตถพรหัด-ถะ-พอนมือที่สร้างสิ่งที่ดี ๆ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หัตถยารักษ์หัด-ถะ-ยา-รักมีน้ำใจงามน่าทำนุรักษาไว้ 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หัตถลาภหัด-ถะ-ลาบมือที่หยิบได้แต่โชคลาภ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
หัทยาภักดิ์หัด-ถะ-ยา-พักมีน้ำใจงามน่าภักดี 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เหมกรเหม-มะ-กอนช่างทอง,มือทอง 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เหมวิทย์เหม-มะ-วิดความรู้เหมือนทอง 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อกนิษฐ์อะ-กะ-นิดพรหมชั้นที่หก 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อกฤษณ์อะ-กริดสูงสุด 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อกัณห์อะ-กันไม่ดำ ขาว 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อคิราห์อะ-คิ-ราแสงอาทิตย์ สวยเด่น 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อณิมาอะ-นิ-มาเล็ก 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อณิษฐาอนิด-ถาเล็กที่สุด 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อณิษฐ์อนิดเล็กที่สุด 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อณุภาอนุ-พาฟ้าแลบ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อดิกันต์อะ-ดิ-กันน่ารักยิ่ง 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อดิภาอะ-ดิ-พาสว่างยิ่ง รุ่งโรจน์ยิ่ง 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อดิรถอะ-ดิ-รดนักรบเอ่น จอมทัพ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อดิลักษณ์อะ-ดิ-ลักมีลักษณะงาม 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อดิวรรณอะ-ดิ-วันผู้มีผิวพรรณดียิ่ง 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อดิศรอะ-ดิ-สอนเป็นใหญ่ยิ่ง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อดิศวรอะ-ดิ-สวนผู้เป็นใหญ่ยิ่ง 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อดิศาอะ-ดิ-สาผู้ยิ่งใหญ่ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อดิเทพอะ-ดิ-เทบเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อดุลย์อะ-ดุนไม่มีที่เปรียบ, ไม่มีอะไรเทียบ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อดุลวิทย์อะ-ดุน-วิดมีความรู้นับไม่ได้ รู้มากมาย 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อติกันต์อะ-ติ-กันน่ารักยิ่ง 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อติกานต์อะ-ติ-กานเป็นที่รักยิ่ง 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อติคุณอะ-ติ-คุนมีคุณธรรมยิ่ง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อติพรอะ-ติ-พอนผู้มีพรยิ่งใหญ่ ผู้ประเสริฐที่สุด 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อติวัณณ์อะ-ติ-วันการสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อติเทพอะ-ติ-เทบเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อธิติยาอะ-ทิ-ติ-ยาสูงส่ง 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อธินอะ-ทินผู้ว่าง่าย เชื่อฟัง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อธินาถอะ-ทิ-นาดที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อธิปอะ-ทิบผู้เป็นใหญ่ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อธิปัตย์อะ-ทิ-ปัดความเป็นใหญ่ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อธิพงศ์อะ-ทิ-พงตระกูลใหญ่ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อธิพันธ์อะ-ทิ-พันความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อธิยุตอะ-ทิ-ยุดขวนขวายยิ่ง หรือขยันขันแข็งยิ่ง 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อธิวัฒน์อะ-ทิ-วัดความเจริญที่ยิ่งใหญ่ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อธิศอะ-ทิดผู้เป็นใหญ่ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อธิษฐ์อะ-ทิดผู้น่าปรารถนายิ่ง หรือผู้ตั้งมั่น 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนงค์นาถอะ-นง-นาดนางงาม, ผู้มีที่พึ่ง 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนงค์รตีอะ-นง-ระ-ตีความรักของกามเทพ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนณอะ-นนผู้ไม่มีหนี้ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนรรฆอะ-นักหาค่ามิได้ มีค่ามากมาย 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนรรฆวีอะ-นัก-คะ-วีมีค่ามาก 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนลอะ-นนไฟ อัคนีเทพ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนลัสอะ-นะ-ลัดผู้ไม่เกียจคร้าน 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนวัทย์อะ-นะ-วัดไม่มีโทษ ไม่มีตำหนิ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนังคณ์อะ-นังไม่มีกิเลศ ไม่มัวหมอง 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนัดดาอะ-นัด-ดาไม่ยึดถือ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนันตพรอะ-นัน-ตะ-พอนดีไม่มีที่สิ้นสุด 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนันต์ยศอะ-นัน-ยดมียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้ 47ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนามิกาอะ-นา-มิ-กานิ้วนาง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนาวรณ์อะ-นา-วอนผู้ไม่มีอะไรกีดกั้น ปราศจากอันตราย 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนาวิลอะ-นา-วินไม่เศร้าหมอง ผ่องใส 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนาวิลาอะ-นา-วิ-ลาผู้ไม่มัวหมอง ผู้บริสุทธิ์ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนิกอะ-นิกกองทัพ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนิรุทธ์อะ-นิ-รุดผู้ชนะเสมอ, ผู้ไม่ดับ , ไม่มีใครห้ามได้ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนิวัตอะ-นิ-วัดผู้ไม่หวนกลับ (สู่ความชั่ว 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนิวัตติ์อะ-นิ-วัดการไม่หวยกลับ (สู่ความชั่ว 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุตตรีย์อะ-นุด-ตะ-รีประเสริฐยิ่ง 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุตรอะ-นุดผู้ประเสริฐ ยอดเยี่ยม 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุตรีย์อะ-นุด-ตะ-รีประเสริฐ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุทัตอะ-นุ-ทัดมอบให้ อนุญาต 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุทัยอะ-นุ-ไทความกรุณา ความใจดี 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุทัศน์อะ-นุ-ทัดความเห็น เห็นเนือง ๆ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุทิศอะ-นุ-ทิดทิศน้อย ทิศเฉียง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุธิดาอะ-นุ-ทิ-ดาลูกสาวคนเล็ก 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุนัยอะ-นุ-ไนความเป็นมิตร 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุนาทอะ-นุด-นาดเสียงกึกก้อง เสียงบันลือ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุพนธ์อะ-นุ-พนเกี่ยวพัน ติดตามมั่นคง 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุภัทรอะ-นุ-พัดเจริญเนือง ๆ ดีงามอยู่เสมอ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุยุตอะ-นุ-ยุดผู้ขวนขวาย ผู้ขยัน 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุรดีอะ-นุ-ระ-ดีความยินดีเนือง ๆ ความยินดีเสมอ ๆ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุรักข์อะ-นุ-รักรักษา คุ้มครอง 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุรักษ์อะ-นุ-รักรักษา, คุ้มครอง 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุวรรตน์อะ-นุ-วัดประพฤติปฏิบัติตาม 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุวรรธน์อะ-นุ-วัดเจริญตาม 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุวัตอะ-นุ-วัดผู้ประพฤติตาม 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุวิทอะ-นุ-วิดรู้แจ้ง รู้ทะลุประโปร่ง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุศิษฎ์อะ-นุ-สิดผู้ได้รับการสั่งสอน 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อนุสิกข์อะ-นุ-สิกศึกษาตาม ศึกษาอยู่เสมอ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิกขณาอะ-พิก-ขะ-นาเนืองนิจ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิกษณาอะ-พิก-สะ-นาเนืองนิจ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิขณาอะ-พิก-ขะ-นาเนืองนิตย์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิคมอะ-พิ-คมการเยี่ยม,การร่วม 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิธรม์อะ-พิ-ทอนธรรมะขั้นสูง 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิธารอะ-พิ-ทานทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภินัทธ์อะ-พิ-นัดผูกพันยิ่ง เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภินันทน์อะ-พิ-นันผูกพันยิ่ง 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิบาลอะ-พิ-บานผู้คุ้มครอง ผู้ปกป้อง 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิมุขอะ-พิ-มุกเป็นหัวหน้า, ผู้ยิ่งใหญ่ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิยุตอะ-พิ-ยุดประกอบยิ่ง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิรดีอะ-พิ-ระ-ดีความยินดียิ่ง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิรตอะ-พิ-รดผู้ยินดียิ่ง 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิรตาอะ-พิ-ระ-ตาความยินดียิ่ง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิรักษ์อะ-พิ-รักรักษา, ป้องกัน 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิวรรธน์อะ-พิ-วัดมีความเจริญยิ่ง 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิวัฒน์อะ-พิ-วัดความเจริญ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิวุฒิอะ-พิ-วุดความเจริญ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิษฎาอะ-พิด-สะ-ดาเป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิษฐาอะ-พิด-ถาเป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิสมย์อะ-พิ-สมบรรลุ ประสบผลสำเร็จ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิสรอะ-พิ-สอนผู้ก้าวไปข้างหน้า 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อภิสราอะ-พิด-สะ-ราเป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมรกานต์อะ-มอน-กานที่รักแห่งเทวดา 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมรรัตน์อะ-มอน-รัดเพชร 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมรศักดิ์อะ-มอน-สักมีศักดิ์ตลอดกาล 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมราพรอะ-มะ-รา-พอนประเสริฐดุจเทวดา 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมรินทร์อะ-มะ-รินพระอินทร์ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมลอะ-มนไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมลณัฐอะ-มน-นัดนักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมลธีราอะ-มน-ที-รานักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมลภาอะ-มน-พารัศมีอันบริสุทธิ์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมลมณีอะ-มน-มะ-นีแก้วมณีบริสุทธิ์ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมลรดาอะ-มน-ระ-ดาผู้ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมลวรรณอะ-มน-วันมีผิวพรรณบริสุทธิ์ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมลวัทน์อะ-มน-วัดมีใบหน้างดงาม 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมลินอะ-มะ-ลินผู้ไม่มีมลทิน ผู้บริสุทธิ์ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อมเรศอะ-มะ-เรดพระอินทร์ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรกานต์ออ-ระ-กานงามและน่ารัก 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรณัสออ-ระ-นัดคลื่น ลำธาร 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรณาอะ-ระ-นาผู้ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติหรือผู้บริสุทธิ์ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรณีออ-ระ-นีพระอาทิตย์ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรทินทุ์ออน-อินพระจันทร์งาม 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรนลินออน-นะ-ลินงามดังดอกบัว 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรนันท์ออ-ระ-นันงามน่าเพลิดเพลิน 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรนาฎออ-ระ-นาดหญิงงาม 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรนาถออ-ระ-นาดผู้มีที่พึ่งอันดี 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรนิดาออน-นิ-ดาหญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำแล้ว 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรนิภาออน-นิ-พามีรัศมีงาม 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรบุษย์ออ-ระ-บุดดอกไม้งาม 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรปรียาออน-ปรี-ยานางผู้เป็นที่รัก 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรพนิตออน-พะ-นิดหญิงสาวผู้เป็นที่รัก 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรพรรณออ-ระ-พันผู้มีผิวสวย 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรพลินออน-พะ-ลินหญิงสาวผู้แข็งแรง 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรพินท์ออ-ระ-พินดอกบัว 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรพิมพ์ออ-ระ-พิมรูปงาม 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรพิมลออน-พิ-มนงามบริสุทธิ์ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรภาออ-ระ-พามีรัศมีงาม 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรรณพอัน-นบทะเล,มหาสมุทร 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรรถนนท์อัด-ถะ-นนผู้ยินดีในประโยชน์ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรรถพันธ์อัด-ถะ-พันเกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์ มีประโยชน์อันมั่นคง 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรรถวิทอัด-ถะ-วิดผู้รู้ข้อความ ผู้รู้หลักการ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรรถวิทย์อัด-ถะ-วิดผู้รู้หลักการ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรรถสารอัด-ถะ-สานประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรรถสิทธิ์อัด-ถะ-สิดความสำเร็จในงานต่าง ๆ 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรรพีออน-ระ-พีงามเหมือนพระอาทิตย์ พระอาทิตย์งาม 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรรวินท์ออน-ระ-วินดอกบัวงาม 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรรัมภาออน-รำ-พางามดุจนางฟ้า 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรวรรยาออน-วัน-ยาสตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรวราออน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรวินท์ออ-ระ-วินดอกบัวงาม 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรสินีออน-สิ-นีหญิงงาม หญิงสวยผู้มีมิ่งขวัญ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรอมลออน-อะ-มนหญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรอินทุ์ออน-อินพระจันทร์งาม 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อริยาอะ-ริ-ยาผู้ดี, ผู้ประเสริฐ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อริสราอะ-ริด-สะ-ราเจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อริสาอะ-ริ-สาเป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรุณรัตน์อะ-รุน-รัดความสดใสยามเช้า, ความผ่องใสของแสงเงินแสงทอง 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรุณวรรณอะ-รุน-วันสีอรุณ, สีแดงเรื่อๆ, สีตะวันแรกขึ้น 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรุษอะ-รุดผู้ไม่โกรธ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรเทพินออน-เท-พินเทวดาผู้สวยงาม 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อรไพลินออน-ไพ-ลินไพลินที่สวยงาม 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อลงกฤตอะ-ลง-กริดตกแต่ง, ประดับประดา 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อลินอะ-ลินผึ้ง 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อลีนาอะ-ลี-นาว่องไว 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อวภาส์อะ-วะ-พารัศมีแจ่มจรัส 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อวสรอะ-วะ-สอนโอกาส 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อวัศยาอะ-วัด-สะ-ยาหมอก 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อวิกาอะ-วิ-กาเพชร 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อศลย์อะ-สนไม่มีทุกข์โศก 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อศัลยาอะ-สัน-ละ-ยาไม่มีทุกข์โศก 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อสมาอะ-สะ-มาไม่มีใครเหมือน 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อสมาภรณ์อะ-สะ-มา-พอนเครื่องประดับที่ดีเยี่ยม 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อสิตอะ-สิดผิวคล้ำ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อักษราภัคอัก-สะ-รา-พักมีโชคทางอักษร เรียนเก่ง 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อักษิกาอัก-สิ-กามีรัศมีแห่งดวงตา 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อักษิพรอัก-สิ-พอนมีดวงตาอันประเสริฐ ตางาม 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัครณีอัก-คระ-นีเป็นใหญ่ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัครนาฎอัก-คระ-นาดสาวงามเป็นเลิศ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัครพนธ์อัก-คระ-พนผูกพันกับผู้เป็นเลิศ 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัครภาอัก-คระ-พามีรัศมีอันเลิศ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัครมณีอัก-คระ-มะ-นีมณีล้ำค่า 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัครยาอัก-คระ-ยาประเสริฐสุด 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัครวินท์อัก-คระ-วินผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัคริมาอัก-คริ-มาเป็นใหญ่ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อังคณาอัง-คะ-นาผู้หญิง,นาง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อังคนาอัง-คะ-นาผู้หญิง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อังควรอัง-คะ-วอนผู้มีรูปงาม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อังควราอัง-คะ-วะ-รามีสรรพางค์งดงาม งามทั้งสรรพางค์ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อังควิภาอัง-คะ-วิ-พารัศมีแห่งสรรพางค์ งามทั่วสรรพางค์ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อังศุนิตย์อัง-สุ-นิดรัศมีตลอดกาล 49ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อังศุมาลีอัง-สุ-มา-ลีมีระเบียบคือรัศมี พระอาทิตย์ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัฑฒ์อัดชายผู้ร่ำรวย 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัณณ์อันแม่น้ำ ตัวหนังสือ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัณศยาอัน-สะ-ยาอยู่ด้วยลมหายใจ อยู่ด้วยความหวัง 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัตถ์อัดเนื้อความ, ประโยชน์, ความต้องการ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัตรคุปต์อัด-ตระ-คุบคุ้มครองตน ปกครองตน 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัทธนีย์อัด-ทะ-นีเป็นไปตลอดกาลนาน อยู่ได้นาน 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัทธ์อัดกาล เวลา ทาง ภาค 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อันฑาการอัน-ทา-กานรูปไข่,กลมรี 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อันติกาอัน-ติ-กาพี่สาวคนโต 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อันธิยาอัน-ทิ-ยาสมบูรณ์, อิสระ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อันนาอัน-นาข้าว 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อันน์อันข้าว 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัมพกาอัม-พะ-กาแม่ นามมารดาของท้าวธตราษฎร์ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัมพวันอำ-พะ-วันสวนมะม่วง 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัมพาพันธ์อำ-พา-พันหญิงที่พงศ์พันธุ์ที่ดี 54ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัมพิกาอำ-พิ-กาน้ำนมที่ให้ชีวิต 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัยยาไอ-ยาผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัลิปรียาอัน-ลิ-ปรี-ยาเป็นที่รักของผึ้ง ดอกบัว 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัศนีอัด-สะ-รีสายฟ้า 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัศรีอัด-สะ-รีคมกระบี่ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัษฎาอัด-สะ-ดาแปดอย่าง 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อัษฎาวุธอัด-สะ-ดา-วุดอาวุธ ๘ อย่าง 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อาคิราอา-คิ-ราพระอาทิตย์ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อาณกรอา-นะ-กอนผู้สร้างอำนาจ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อาณัติอา-นัดการบังคับบัญชา 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อาณันย์อา-นันความไม่มีหนี้ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อาทิมาอา-ทิ-มาลูกสาวคนแรก 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อาทิอรอา-ทิ-ออนลูกสาวคนแรก, หญิงผู้เป็นแบบอย่าง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อานนท์อา-นนความเพลิดเพลิน 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อานัณย์อา-นันความไม่มีหนี้ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อานันอา-นันหน้า ปาก 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อานันท์อา-นันความบันเทิง ความชื่นใจ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อาภาภัทรอา-พา-พัดมีรัศมีอันดีงาม 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อายุทัยอา-ยุ-ไทบ่อเกิดแห่งความสุข เต็มไปด้วยความสุข 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อายุธอา-ยุดอาวุธ เครื่องรบ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อายุวัตอา-ยุ-วัดมีอายุยืน 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อารดาอา-ระ-ดาผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อารดีอา-ระ-ดีการงดเว้นจากความชั่ว ความยินดียิ่ง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อารตีอา-ระ-ตีงดเว้นจากความชั่ว, ความยินดียิ่ง 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อารยาอา-ระ-ยาผู้ประเสริฐ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อารัทธ์อา-รัดเริ่มต้นแล้ว 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อารียาอา-รี-ยาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อารีวรรณอา-รี-วันผู้มีความเอื้อเฟื้อ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อาศิราอา-สิ-ราการอวยพร การปรารถนาดี 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อำมฤตอำ-มะ-ริดน้ำทิพย์ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อำมาตย์อำ-หมาดผู้ช่วยเหลือ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิกขณาอิก-ขะ-นาเห็นประจักษ์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิกษณาอัก-สะ-นาเห็นประจักษ์ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิงครัตอิง-คะ-รัดผู้ยินดีในความรู้ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิงควัตอิง-คะ-วัดผู้ยินดีในความรู้ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิฏฐาอิด-ถาน่ารัก 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิทธิกรอิด-ทิ-กอนผู้สร้างความสำเร็จ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิทธินพอิด-ทิ-นบมีความสำเร็จใหม่ ๆ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิทธิพรอิด-ทิ-พอนผู้มีอำนาจอันประเสริฐ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิทธิพัทธ์อิด-ทิ-พัดเกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิทธิมนต์อิด-ทิ-มนมีความสำเร็จ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อินทิพรอิน-ทิ-พอนดอกบัว ดอกราชพฤกษ์ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อินทิยาอิน-ทิ-ยานางผู้เป็นเลิศ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อินทิราอิน-ทิ-ราพระนางลักษมี 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อินทุกรอิน-ทุ-กอนแสงจันทร์ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อินทุกาอิน-ทุ-กาดวงจันทร์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อินทุนิพาอิน-ทุ-นิ-พาเสมือนจันทร์ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อินทุภาอิน-ทุ-พาแสงจันทร์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิษฎาอิด-สะ-ดาน่าปรารถนา 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิษฎีอิด-สะ-ดีการบวงสรวง, บูชา 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิษยาอิด-สะ-ยาฤดูฝน 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อิสรีย์อิด-สะ-รีความเป็นใหญ่ 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุกฤษฎ์อุก-กริดประเสริฐสุด 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุทธิอุด-ธิทะเล 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุทัคอุ-ทักผู้เบิกบานใจ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุนนดาอุน-นะ-ดาสูงเด่น ยิ่งใหญ่ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุปมาพรอุบ-ปะ-มา-พอนเป็นตัวอย่างที่ดี 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุภัยภัทรอุ-ไพ-ยะ-พัดดีงามเสมอด้านกายและใจ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุรณาอุ-ระ-นาเมฆ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุรดีอุ-ระ-ดีแผ่นดิน 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุรวีอุ-ระ-วีแผ่นดิน 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุรัสยาอุ-รัด-สะ-ยาลูกสาว 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุษณิษาอุ-สะ-นิ-สามงกุฎ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุษมาอุ-สะ-มาอบอุ่น 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุสราอุ-สะ-ราพระอาทิตย์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุไรมนอุ-ไร-มนใจกุศล, หัวใจทอง 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุไรวรรณอุ-ไร-วันผิวทอง 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อุไรอรอุ-ไร-ออนหญิงมีค่า 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อเวกษาอะ-เวก-สาตรวจตรา สังเกต 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
อเสขอะ-เสกไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหัน 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เอกภพเอก-กะ-พบเป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เอกวัสเอก-กะ-วัดมีอำนาจแต่ผู้เดียว 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เอื้อการย์เอื้อ-กานค้ำจุนกิจการ, เอาใจใส่ในหน้าที่ 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เอื้ออังกูรเอื้อ-อัง-กูนอุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โอบนิธิโอบ-นิ-ทิกอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โอภาสโอ-พาดความสุกใส 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โอสธีโอ-สะ-ทีดาวประกายพรึก 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไอริณไอ-รินเกลือสินเธาว์ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไอศูรณ์ไอ-สูนมีที่พึ่ง 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไอศูรย์ไอ-สูนอำนาจ, ความเป็นใหญ่ 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก

ดูดวงที่เกี่ยวข้อง


ตั้งชื่อ ตั้งชื่อเด็ก
ตั้งชื่อ ตั้งชื่อเด็ก
ตั้งชื่อให้เด็กหรือหาชื่อมงคลของคุณเอง ตามตำรารชื่อมงคล
วิเคราะห์ชื่อ ดูดวงจากชื่อ
วิเคราะห์ชื่อ ดูดวงจากชื่อ
รู้หรือไม่ว่าชื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตขนาดไหน มาลองดูดวงจากชื่อ แล้วคุณจะต้องบอกว่าแม่นอย่างไม่น่าเชื่อ


เว็บไซต์นี้ใช้ cookie เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รายละเอียด