ชื่อมงคล คนเกิดวันพุธกลางคืน

ผลการหาชื่อมงคล คนเกิดวันพุธกลางคืน


หากท่านกำลังหาชื่อมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์และเลขศาสตร์ สำหรับนำไปตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อ
สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน ทางเราได้รวบรวมมาให้ท่านแล้ว

ผลการหาชื่อมงคล

รายชื่อที่มีความหมายที่ดี เป็นมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์ และเลขศาสตร์
สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน มีดังต่อไปนี้ชื่อมงคลสำหรับคุณมีดังนี้ ( 2,343 ชื่อ )

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย เลขศาสตร์ เด่นในเรื่อง
กชกดดอกบัว 3ความสุข ความสวยความงาม
กชกรกด-ชะ-กอนกระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี 8ความสุข ความสวยความงาม
กชนันท์กด-ชะ-นันยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก 27ความสุข ความสวยความงาม
กชนุชกด-ชะ-นุดหญิงสาวดุจดอกบัว 11ความสุข ความสวยความงาม
กชวรรณกด-ชะ-วันมีผิวพรรณเหมือนดอกบัว 22ความสุข ความสวยความงาม
กชอรกด-ชะ-ออนหญิงงามดุจดอกบัว 13ความสุข ความสวยความงาม
กชอินทร์กด-ชะ-อินดอกบัวใหญ่ 32ความสุข ความสวยความงาม
กณิกนันต์กะ-นิก-นันละเอียดยิ่ง 37ความสุข ความสวยความงาม
กณิกากะ-นิ-กาเล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง 12ความสุข ความสวยความงาม
กณิศกะ-นิดรวงข้าว 17ความสุข ความสวยความงาม
กตตน์กิดการแสดง การรายงาน 21ความสุข ความสวยความงาม
กตัญญูกะ-ตัน-ยูผู้รู้คุณคนอื่น 18ความสุข ความสวยความงาม
กนกกะ-หนกทองคำ 7ความสุข ความสวยความงาม
กนกกาญจน์กะ-หนก-กานทองคำล้ำค่า 33ความสุข ความสวยความงาม
กนกนาถกะ-หนก-นาดมีทองเป็นที่พึ่ง 14ความสุข ความสวยความงาม
กนกนุชกะ-หนก-นุชหญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ 15ความสุข ความสวยความงาม
กนกรดากะ-หนก-ระ-ดายินดีในทอง 13ความสุข ความสวยความงาม
กนกรัตน์กะ-หนก-รัดทองคำที่ล้ำค่า, แก้วและทอง 32ความสุข ความสวยความงาม
กนกลดากะ-หนก-ละ-ดาเถาทอง 15ความสุข ความสวยความงาม
กนกลักษณ์กะ-หนก-ลักลักษณะดุจทอง 36ความสุข ความสวยความงาม
กนกวดีกะ-หนก-วะ-ดีหญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ 21ความสุข ความสวยความงาม
กนกวรรณกะ-หนก-วันผิวดังทอง 26ความสุข ความสวยความงาม
กนกวลัยกะ-หนก-วะ-ไลกำไลทอง 31ความสุข ความสวยความงาม
กนกอรกะ-หนก-ออนผู้หญิงที่ดี 17ความสุข ความสวยความงาม
กนต์ธรกน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก 26ความสุข ความสวยความงาม
กนธิชากน-ทิ-ชาเกิดใกล้ทะเล 17ความสุข ความสวยความงาม
กนธีกน-ทีทะเล มหาสมุทร 17ความสุข ความสวยความงาม
กนิษฐากะ-นิด-ถาน้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย 24ความสุข ความสวยความงาม
กรกชกอ-ระ-กดไหว้,การกระพุ่มมือ 8ความสุข ความสวยความงาม
กรกฎกอ-ระ-กดปู 11ความสุข ความสวยความงาม
กรกนกกอน-กะ-หนกแสงทอง ทองกร 12ความสุข ความสวยความงาม
กรกวรรษกะ-หรก-วัดฝนลูกเห็บ 24ความสุข ความสวยความงาม
กรชวัลกอน-ชะ-วันรุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง 23ความสุข ความสวยความงาม
กรณิกากอน-นิ-กาช่อฟ้า 16ความสุข ความสวยความงาม
กรณิศกอ-ระ-นิดเป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ 21ความสุข ความสวยความงาม
กรณ์กอนการกระทำ 19ความสุข ความสวยความงาม
กรดลกอ-ระ-ดนฝ่ามือ 12ความสุข ความสวยความงาม
กรดากอ-ระ-ดา,กอน-ระ-ดาให้จากมือ 7ความสุข ความสวยความงาม
กรทักษ์กอ-ระ-ทักถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว 24ความสุข ความสวยความงาม
กรนันท์กอ-ระ-นันยินดีเพลิดเพลินในรัศมี 29ความสุข ความสวยความงาม
กรรณลดากัน-ละ-ดาใบหู 22ความสุข ความสวยความงาม
กรรณิกากัน-นิ-กาดอกไม้, เครื่องประดับ 20ความสุข ความสวยความงาม
กรรณิการ์กัน-นิ-กาต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า 33ความสุข ความสวยความงาม
กรรวีกอน-ระ-วีรัศมีแห่งพระอาทิตย์ 22ความสุข ความสวยความงาม
กรวรรณกอ-ระ-วันมีผิวพรรณงดงาม 24ความสุข ความสวยความงาม
กรวลัยกอน-วะ-ไลกำไลมือ 29ความสุข ความสวยความงาม
กรวิกกะ-ระ-วิกนกการเวก 16ความสุข ความสวยความงาม
กรวิกากอน-วิ-กานกการเวก 17ความสุข ความสวยความงาม
กรวิชญ์กอ-ระ-วิดความรุ่งเรืองของปราชญ์ 30ความสุข ความสวยความงาม
กรวินท์กอ-ระ-วินทับทิม 30ความสุข ความสวยความงาม
กรวีร์กอ-ระ-วีกล้าหาญในการทำงาน, ดอกยี่โถ, ดอกพุดแดง 31ความสุข ความสวยความงาม
กรศุทธิ์กอ-ระ-สุดทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้ 31ความสุข ความสวยความงาม
กรองกาญจน์กรอง-กานเกลียวทอง 39ความสุข ความสวยความงาม
กรองขวัญกรอง-ขวันจิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน 29ความสุข ความสวยความงาม
กรองจิตกรอง-จิดจิตใจที่ละเอียดอ่อน สุขุม 26ความสุข ความสวยความงาม
กรองเกียรติกรอง-เกียรติเส้นทางแห่งเกียรติยศ 42ความสุข ความสวยความงาม
กรองแก้วกรอง-แก้วถักทอด้วยเพชรพลอย, คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง 24ความสุข ความสวยความงาม
กระแสกระ-แสน้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย 18ความสุข ความสวยความงาม
กรัณฑากะ-รัน-ทารวงผึ้ง 18ความสุข ความสวยความงาม
กรัสวันกรัด-สะ-วันเสียงตบมือ 31ความสุข ความสวยความงาม
กริชกรดหลักแหลม, รู้สองด้านและเข้าถึง 11ความสุข ความสวยความงาม
กรินทร์กรินจอมช้าง พญาช้าง 28ความสุข ความสวยความงาม
กริษฐากะ-ริด-ถาทำมาก สร้างสรรค์ค์ไว้มาก 23ความสุข ความสวยความงาม
กรุณากะ-รุ-นาความสางสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ 12ความสุข ความสวยความงาม
กฤดาการกริ-ดา-กานบารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้ 10ความสุข ความสวยความงาม
กฤตกริดกระทำแล้ว 5ความสุข ความสวยความงาม
กฤตชญากริด-ชะ-ยาผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว, กตัญญู 12ความสุข ความสวยความงาม
กฤตชยากริด-ชะ-ยากระทำชนะแล้ว 16ความสุข ความสวยความงาม
กฤตชัยกริด-ไชกระทำชนะแล้ว 19ความสุข ความสวยความงาม
กฤตนัยกริด-ตะ-ไนผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี 22ความสุข ความสวยความงาม
กฤตนูกริด-ตะ-นูช่าง ศิลปิน 12ความสุข ความสวยความงาม
กฤตยชญ์กริด-ตะ-ยดนักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน 28ความสุข ความสวยความงาม
กฤตยากริด-ตะ-ยาเกียรติ,เสน่ห์ 14ความสุข ความสวยความงาม
กฤตย์กริดควรกระทำ หน้าที่การงาน 22ความสุข ความสวยความงาม
กฤตลักษณ์กริด-ตะ-ลักประเสริฐ 34ความสุข ความสวยความงาม
กฤตวิทย์กริด-ตะ-วิดผู้เรียนวิชาจบแล้ว,ผู้รู้ดีแล้ว 33ความสุข ความสวยความงาม
กฤตัชญ์กริ-ตัดผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู 24ความสุข ความสวยความงาม
กฤตานนกริ-ตา-นนผู้ชำนาญยิ่ง 16ความสุข ความสวยความงาม
กฤตานนท์กริ-ตา-นนผู้ชำนาญยิ่ง 26ความสุข ความสวยความงาม
กฤติกากริด-ติ-กาชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่ 11ความสุข ความสวยความงาม
กฤติธีกริด-ติ-ทีนักปราชญ์ 20ความสุข ความสวยความงาม
กฤตินกริด-ตินผู้คงแก่เรียน 14ความสุข ความสวยความงาม
กฤตินีกริด-ติ-นีผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว 21ความสุข ความสวยความงาม
กฤติยากริด-ติ-ยาหน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ 18ความสุข ความสวยความงาม
กฤติเดชกริด-ติ-เดดผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์ 14ความสุข ความสวยความงาม
กฤศกริดเล็ก บาง น้อย 9ความสุข ความสวยความงาม
กฤษกรกริด-สะ-กอนสร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง 11ความสุข ความสวยความงาม
กฤษฎากริด-สะ-ดากระทำแล้ว 12ความสุข ความสวยความงาม
กฤษฎาญกริด-สะ-ดานที่ทำแล้ว 16ความสุข ความสวยความงาม
กฤษฎิ์กริดฉลาด 24ความสุข ความสวยความงาม
กฤษฎ์กริดข้าวกล้า 20ความสุข ความสวยความงาม
กฤษณะกริด-สะ-นะพระกฤษณะ, ดำ 15ความสุข ความสวยความงาม
กฤษณ์กริดพระกฤษณะ ดำ 20ความสุข ความสวยความงาม
กฤษดากริด-สะ-ดาอภินิหาร, แสดงฤทธิ๋ 8ความสุข ความสวยความงาม
กฤษิกกริ-สิกชาวนา 11ความสุข ความสวยความงาม
กฤษิกรกริ-สิ-กอนเกษตรกร 15ความสุข ความสวยความงาม
กฤาณากรกริด-สะ-นา-กอนกระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ 14ความสุข ความสวยความงาม
กลรัตน์กน-ละ-รัดเป็นดุจรัตนะ ประเสริฐดุจรัตนะ 32ความสุข ความสวยความงาม
กลวัชรกน-ละ-วัดดุจดังเพชร 23ความสุข ความสวยความงาม
กลศกลดภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์ 14ความสุข ความสวยความงาม
กลอยใจกลอย-ใจร่วมจิตร่วมใจกัน 33ความสุข ความสวยความงาม
กลิกากะ-ลิ-กาดอกไม้ตูม กำลังจะบาน 13ความสุข ความสวยความงาม
กวิดากะ-วิ-ดากาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์ 13ความสุข ความสวยความงาม
กวิตากะ-วิ-ตากาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์ 15ความสุข ความสวยความงาม
กวินกะ-วินดีงาม 16ความสุข ความสวยความงาม
กวินทรากะ-วิน-ทราจอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่ 22ความสุข ความสวยความงาม
กวินท์กะ-วินจอมกวี 26ความสุข ความสวยความงาม
กวินธิดากะ-วิน-ทิ-ดาลูกสาวผู้ดีงาม 26ความสุข ความสวยความงาม
กวินนาฎกะ-วิน-นาดหญิงสาวผู้ดีงาม 27ความสุข ความสวยความงาม
กวินนาถกะ-วิน-นาดผู้ม่ที่พึ่งอันดีงาม 23ความสุข ความสวยความงาม
กวิสรากะ-วิ-สะ-ราจอมกวี ยอดผู้ฉลาด 23ความสุข ความสวยความงาม
กวิเชษฐ์กะ-วิ-เชดกวีผู้เป็นใหญ่ 37ความสุข ความสวยความงาม
กวีวรรณกะ-วี-วันกวี, ผู้งดงาม 33ความสุข ความสวยความงาม
กวีวัธน์กะ-วี-วัดกวีผู้เจริญ 42ความสุข ความสวยความงาม
กษิดิสกะ-สิ-ดิดเป็นใหญ่ในแผ่นดิน 21ความสุข ความสวยความงาม
กษิดิ์เดชกะ-สิ-เดดผู้มีเดชในแผ่นดิน 28ความสุข ความสวยความงาม
กษิรากะ-สิ-ราน้ำนม 14ความสุข ความสวยความงาม
กสานติ์กะ-สานความสงบ 30ความสุข ความสวยความงาม
กสานต์กะ-สานความสงบ 26ความสุข ความสวยความงาม
กสิณกะ-สินทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ 17ความสุข ความสวยความงาม
กสิณากะ-สิ-นาทั้งหมด อุบายให้เกิดสมาธิ 18ความสุข ความสวยความงาม
กสินกะ-สินทั้งหมด, อุปกรณ์ใช้เพ่งให้เกิดสมาธิ 17ความสุข ความสวยความงาม
กังวานกัง-วานมีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ 19ความสุข ความสวยความงาม
กัชชลากัด-ชะ-ลาแร่พลวง 16ความสุข ความสวยความงาม
กัญจนากัน-จะ-นาทองคำ 21ความสุข ความสวยความงาม
กัญจนีกัน-นะ-นีทองคำ 27ความสุข ความสวยความงาม
กัญจน์กันทอง 29ความสุข ความสวยความงาม
กัญชรสกัน-ชะ-รดน้ำดอกไม้ 22ความสุข ความสวยความงาม
กัญชลากัน-ชะ-ลาเป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง 18ความสุข ความสวยความงาม
กัญญากัน-ยาสาวรุ่น 14ความสุข ความสวยความงาม
กัญญาณัฐกัน-ยา-นัดหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 32ความสุข ความสวยความงาม
กัญญารัตน์กัน-ยา-รัดหญิงสาวผู้น่ารัก , หญิงผู้มีความดีเลิศ 39ความสุข ความสวยความงาม
กัญญาวีร์กัน-ยา-วีหญิงสาวผู้กล้าหาญ 40ความสุข ความสวยความงาม
กัญญ์วรากัน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 33ความสุข ความสวยความงาม
กัญวรากัน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 20ความสุข ความสวยความงาม
กัณญิกากัน-ยิ-กาสร้อยคอ 20ความสุข ความสวยความงาม
กัณฐิกากัน-ถิ-กาสร้อยคอ 25ความสุข ความสวยความงาม
กัณฑ์อเนกกัน-อะ-เนกผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน 36ความสุข ความสวยความงาม
กัณณิกากัน-นิ-กาช่อฟ้า,ดอกไม้ 21ความสุข ความสวยความงาม
กัณติกากัน-ติ-กาผู้กระทำ 19ความสุข ความสวยความงาม
กัตติกากัด-ติ-กาดาวลูกไก่ 17ความสุข ความสวยความงาม
กัทลีกัด-ทะ-ลีกล้วย 19ความสุข ความสวยความงาม
กันดิศกัน-ดิดเจ้าแห่งความรัก กามเทพ 22ความสุข ความสวยความงาม
กันตยศกัน-ตะ-ยดมียศเป็นที่รัก 28ความสุข ความสวยความงาม
กันตยากัน-ตะ-ยาเป็นสุข สาวสวย 22ความสุข ความสวยความงาม
กันตวิชญ์กัน-ตะ-วิดผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ 38ความสุข ความสวยความงาม
กันตากัน-ตาเป็นสุข สาวสวย 14ความสุข ความสวยความงาม
กันติชากัน-ติ-ชาเกิดมาด้วยความรัก 20ความสุข ความสวยความงาม
กันติทัตกัน-ติ-ทัดผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ 25ความสุข ความสวยความงาม
กันตินันท์กัน-ติ-นันยินดีในความรัก 41ความสุข ความสวยความงาม
กันติยากัน-ติ-ยาความรัก 26ความสุข ความสวยความงาม
กันติศากัน-ติ-สาเจ้าแห่งความรัก 25ความสุข ความสวยความงาม
กันต์กันน่ารัก น่าพอใจ 22ความสุข ความสวยความงาม
กันต์กนิษฐ์กัน-กะ-นิดน้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก 54ความสุข ความสวยความงาม
กันต์กวีกัน-กะ-วีกวีผู้น่ารัก 36ความสุข ความสวยความงาม
กันต์ธรกัน-ทอนทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก 30ความสุข ความสวยความงาม
กันต์ธีร์กัน-ทีนักปราชญ์ผู้น่ารัก 46ความสุข ความสวยความงาม
กันต์ฤทัยกัน-รึ-ทัยดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ 36ความสุข ความสวยความงาม
กันต์ศักดิ์กัน-สักมีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ 48ความสุข ความสวยความงาม
กันทรกัน-ทอนซอกเขา ลำธาร ถ้ำ 15ความสุข ความสวยความงาม
กันทรากัน-ทราซอกเขา ลำธาร ถ้ำ 16ความสุข ความสวยความงาม
กันทรากรกัน-ทรา-กอนภูเขา 21ความสุข ความสวยความงาม
กันธิชากัน-ทิ-ชาเกิดใกล้ทะเล 21ความสุข ความสวยความงาม
กันนิดากัน-นิ-ดาหญิงสาว 21ความสุข ความสวยความงาม
กันยกรกัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข 23ความสุข ความสวยความงาม
กันยกากัน-ยะ-กาหญิงวัยรุ่น 20ความสุข ความสวยความงาม
กันยรัตน์กัน-ยะ-รัดมีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล 43ความสุข ความสวยความงาม
กันยารัตน์กัน-ยา-รัดนางแก้ว 44ความสุข ความสวยความงาม
กันย์สุดากัน-สุ-ดาธิผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ 37ความสุข ความสวยความงาม
กัลชนากัน-ชะ-นาผู้สำเร็จ 19ความสุข ความสวยความงาม
กัลยกรกัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข 24ความสุข ความสวยความงาม
กัลยรัตน์กัน-ยะ-รัดมีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล 44ความสุข ความสวยความงาม
กัลยวรรตกัน-ละ-ยะ-วัดอาหารเช้า 36ความสุข ความสวยความงาม
กัลยากัน-ละ-ยาหญิงงาม 20ความสุข ความสวยความงาม
กัลยาณีกัน-ละ-ยา-นีหญิงผู้มีความงาม 32ความสุข ความสวยความงาม
กาจน์กาดป้อมปราการ 22ความสุข ความสวยความงาม
กาญจนากาน-จะ-นาทอง 18ความสุข ความสวยความงาม
กาญจนาวดีกาน-จะ-นา-วะ-ดีหญิงที่มีค่าควรยกย่อง 32ความสุข ความสวยความงาม
กาญจนีกาน-จะ-นีทอง 24ความสุข ความสวยความงาม
กาณฑ์กานลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ 19ความสุข ความสวยความงาม
กานดากาน-ดา หญิงที่รัก 9ความสุข ความสวยความงาม
กานดาวดีกาน-ดา-วะ-ดีหญิงผู้เป็นที่รัก 23ความสุข ความสวยความงาม
กานดิศกาน-ดิดเจ้าแห่งความรัก กามเทพ 19ความสุข ความสวยความงาม
กานตรัตน์กาน-ตะ-รัดผู้ที่น่ารัก, น่าคบหาสมาคมด้วย 35ความสุข ความสวยความงาม
กานติศากาน-ติ-สาเจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก 22ความสุข ความสวยความงาม
กานติ์ชนิตกาน-ชะ-นิดผู้บันดาลความรัก, ให้เกิดความงาม 37ความสุข ความสวยความงาม
กานต์กานน่ารัก น่าพึงพอใจ 19ความสุข ความสวยความงาม
กานต์กนีย์กาน-กะ-นีน้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก 49ความสุข ความสวยความงาม
กานต์จรีย์กาน-จะ-รีความประพฤติที่ดีงาม 53ความสุข ความสวยความงาม
กานต์ชนิตกาน-ชะ-นิดผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บันดาลสิ่งปรารถนา 33ความสุข ความสวยความงาม
กานต์ธิดากาน-ทิ-ดาลูกสาวผู้เป็นที่รัก 29ความสุข ความสวยความงาม
กานต์ธีรากาน-ที-รานักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 35ความสุข ความสวยความงาม
กานต์รวีกาน-ระ-วีพระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม 36ความสุข ความสวยความงาม
กานต์สินีกาน-สิ-นีสาวงามผู้น่ารัก 42ความสุข ความสวยความงาม
กานต์สิรีกาน-สิ-รีเป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก งามน่ารัก 41ความสุข ความสวยความงาม
กายวุธกาย-ยา-วุดใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน 21ความสุข ความสวยความงาม
การณิกกา-ระ-นิกผู้ประกอบด้วยเหตุ 16ความสุข ความสวยความงาม
การัณย์กา-รันหน้าที่การงาน 32ความสุข ความสวยความงาม
การันต์กา-รันหน้าที่การงาน 27ความสุข ความสวยความงาม
การิตกา-ริดให้กระทำแล้ว สั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว 13ความสุข ความสวยความงาม
การินกา-รินผู้สร้าง ผู้กระทำ 15ความสุข ความสวยความงาม
การุณกา-รุนความกรุณา 12ความสุข ความสวยความงาม
กำจรกำ-จอนฟุ้งไป 12ความสุข ความสวยความงาม
กำชัยกำ-ไชผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง 16ความสุข ความสวยความงาม
กำธรกำ-ทอนสนั่น, หวั่นไหว, สะเทือน 10ความสุข ความสวยความงาม
กำแหงกำ-แหงกล้าแข็ง, เข้มแข็ง, แข็งแรง 11ความสุข ความสวยความงาม
กิจจากิด-จาเรื่องราว, ข้อความ 18ความสุข ความสวยความงาม
กิตตน์กิดการแสดง, การรายงาน 25ความสุข ความสวยความงาม
กิตติกิด-ติคำเล่าลือ, คำสรรเสริญ 15ความสุข ความสวยความงาม
กิตติกวินกิด-ติ-กะ-วินงามด้วยเกียรติ 31ความสุข ความสวยความงาม
กิตติกากิด-ติ-กาผู้มีเกียรติ 17ความสุข ความสวยความงาม
กิตติกานต์กิด-ติ-กานผู้มีชื่อเสียงดีงาม 34ความสุข ความสวยความงาม
กิตติคุณกิด-ติ-คุนผู้มีคุณที่เลื่องลือ 25ความสุข ความสวยความงาม
กิตติชัยกิด-ติ-ไชผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ 29ความสุข ความสวยความงาม
กิตติญากิด-ติ-ยาผู้มีเกียรติ 20ความสุข ความสวยความงาม
กิตติทัตกิด-ติ-ทัดผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง 23ความสุข ความสวยความงาม
กิตติธรกิด-ติ-ทอนทรงเกียรติ 23ความสุข ความสวยความงาม
กิตติธรากิด-ติ-ทะ-ราทรงไว้ซึ่งเกียรติ 24ความสุข ความสวยความงาม
กิตติธัชกิด-ติ-ทัดมีชื่อเสียงปรากฏ 25ความสุข ความสวยความงาม
กิตตินันท์กิด-ติ-นันยินดีในชื่อเสียง 39ความสุข ความสวยความงาม
กิตติยุทธกิด-ติ-ยุดการรบที่มีชื่อเสียง 29ความสุข ความสวยความงาม
กิตติวรากิด-ติ-วะ-รามีเกียรติอันประเสริฐ 26ความสุข ความสวยความงาม
กิตติวัฒน์กิด-ติ-วัดเจริญด้วยเกียรติ 42ความสุข ความสวยความงาม
กิตติวินท์กิด-ติ-วินผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ 40ความสุข ความสวยความงาม
กิตติศักดิ์กิด-ติ-สักผู้มีอำนาจและความสามารถ 41ความสุข ความสวยความงาม
กิตติเดชกิด-ติ-เดดมีชื่อเสียงในด้านความสามารถ 20ความสุข ความสวยความงาม
กิตยากิด-ตะ-ยาผู้มีเชื่อเสียง 17ความสุข ความสวยความงาม
กิติชัยกิ-ติ-ไชชนะด้วยเกียรติ 26ความสุข ความสวยความงาม
กิตินันท์กิ-ติ-นันเพลิดเพลินในเกียรติ, ยินดีในชื่อเสียง 36ความสุข ความสวยความงาม
กิรณากิ-ระ-นารัศมีเรืองรอง 15ความสุข ความสวยความงาม
กิรติกากิ-ระ-ติ-กาผู้มีเกียรติ 18ความสุข ความสวยความงาม
กิ่งกาญจน์กิ่ง-กานกิ่งทอง 34ความสุข ความสวยความงาม
กิ่งดาวกิ่ง-ดาวสืบทอดจากดวงดาว 16ความสุข ความสวยความงาม
กีรติกี-ระ-ติผู้มีเกียรติ 19ความสุข ความสวยความงาม
กีรติกากี-ระ-ติ-กาผู้มีเกียรติ 21ความสุข ความสวยความงาม
กีรัตยากี-รัด-ตะ-ยาหญิงผู้มีเกียรติ 28ความสุข ความสวยความงาม
กุณช์กุนงาช้าง บรรณศาลา 18ความสุข ความสวยความงาม
กุณฑลกุน-ทนตุ้มหู 16ความสุข ความสวยความงาม
กุณฑิกากุน-ทิ-กาคนโทน้ำ 16ความสุข ความสวยความงาม
กุนต์กุนทวน ศรภู่ 19ความสุข ความสวยความงาม
กุนทรกุน-ทอนพระวิษณุ 12ความสุข ความสวยความงาม
กุลกัลยากุน-กัน-ยาหญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี 28ความสุข ความสวยความงาม
กุลจิรากุน-จิ-รามีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน 23ความสุข ความสวยความงาม
กุลชากุน-ละ-ชามีสกุลดี 11ความสุข ความสวยความงาม
กุลชาติกุน-ละ-ชาดซึ่งเกิดในตระกูลดี 18ความสุข ความสวยความงาม
กุลธรกุน-ละ-ทอนผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้ 16ความสุข ความสวยความงาม
กุลธรากุน-ทะ-ราผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้ 17ความสุข ความสวยความงาม
กุลธิดากุน-ทิ-ดาหญิงผู้เกิดในตระกูลดี 18ความสุข ความสวยความงาม
กุลนันทน์กุ-ละ-นันเป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์ 37ความสุข ความสวยความงาม
กุลนันท์ก-ละ-นันเป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์ 32ความสุข ความสวยความงาม
กุลนาถกุน-ละ-นาดเป็นที่พึงแห่งสกุลวงศ์ 15ความสุข ความสวยความงาม
กุลนารีกุน-ละ-นา-รีหญิงผู้เกิดในตระกูลดี 25ความสุข ความสวยความงาม
กุลนิดากุน-นิ-ดาผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล 19ความสุข ความสวยความงาม
กุลนิษฐ์กุน-ละ-นิดผู้เป็นความสำเร็จแห่งสกุล ผู้เป็นความดีงามแห่งสกุล 39ความสุข ความสวยความงาม
กุลยากุน-ละ-ยาสตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา 17ความสุข ความสวยความงาม
กุลรัตน์กุน-ละ-รัดรัตนแห่งสกุลวงศ์ 33ความสุข ความสวยความงาม
กุลวดีกุน-วะ-ดีหญิงผู้เกิดในตระกูลดี 22ความสุข ความสวยความงาม
กุลสินีกุน-ละ-สิ-นีหญิงงามแห่งตระกูล 31ความสุข ความสวยความงาม
กุลินกุ-ลินผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง 17ความสุข ความสวยความงาม
กุลิสรากุ-ลิด-สะ-ราผู้เป็นใหญ่ในตระกูล 24ความสุข ความสวยความงาม
กุลิสร์กุ-ลิดผู้เป็นใหญ่ในตระกูล 32ความสุข ความสวยความงาม
กุลเดชกุน-ละ-เดดมีเดชในตระกูล 13ความสุข ความสวยความงาม
กุลโรจน์กุน-ละ-โรดตระกูลรุ่งโรจน์ 36ความสุข ความสวยความงาม
กุศลกุ-สนสิ่งที่ที่ชอบ, บุญ 15ความสุข ความสวยความงาม
กุศลินกุ-สะ-ลินอยู่สุขสบาย ปลอดภัย 24ความสุข ความสวยความงาม
กุศะกุ-สะหญ้าคา แหลมคม 13ความสุข ความสวยความงาม
ก่อก่อทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น 8ความสุข ความสวยความงาม
ก่อการก่อ-กานริเริ่มให้เกิดมีขึ้น 14ความสุข ความสวยความงาม
ก่อกุศลก่อ-กุ-สนสร้างความดี 23ความสุข ความสวยความงาม
ก่อฤกษ์ก่อ-เริกริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี 23ความสุข ความสวยความงาม
ก่อเกียรติก่อ-เกียดสร้างเกียรติ, สร้างชื่อเสียง 37ความสุข ความสวยความงาม
ก้องก้องดังกังวาน 11ความสุข ความสวยความงาม
ก้องกิดากรก้อง-กิ-ดา-กอนเสียงสรรเสริญอันกึกก้อง 23ความสุข ความสวยความงาม
เกณิกาเก-นิ-กาพลับพลาที่ประทับของพระราชา 14ความสุข ความสวยความงาม
เกตนิกาเกด-นิ-กาผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน 17ความสุข ความสวยความงาม
เกตน์เกดสัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย 20ความสุข ความสวยความงาม
เกตน์สิรีเกด-สิ-รีเป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน แม่ศรีเรือน 42ความสุข ความสวยความงาม
เกตุเกดธง 7ความสุข ความสวยความงาม
เกยูรเก-ยูนสร้อยอ่อน, สายสร้อย, ทองต้นแขน, กำไล 17ความสุข ความสวยความงาม
เกริกเกริกกึกก้อง, ดังสนั่น, เลืองลือ. ยิ่ง 12ความสุข ความสวยความงาม
เกริกวรรธน์เกริก-วัดความเจริญยิ่ง 44ความสุข ความสวยความงาม
เกริกวิทย์เกริก-วิดผู้มีความรู้ยิ่ง 40ความสุข ความสวยความงาม
เกริกศักดิ์เกริก-สักผู้มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ 38ความสุข ความสวยความงาม
เกริกไกรวัลเกริก-ไกร-วันผู้มีชื่อเสียงก้องไกล 42ความสุข ความสวยความงาม
เกรียงเกรียงใหญ่, ยิ่ง, เข้มแข็ง 24ความสุข ความสวยความงาม
เกรียงชัยเกรียง-ไชชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ 38ความสุข ความสวยความงาม
เกรียงวุฒิเกรียง-วุดผู้เจริญยิ่ง 38ความสุข ความสวยความงาม
เกรียงศักดิ์เกรียง-สักผู้มีอำนาจ 50ความสุข ความสวยความงาม
เกรียงไกรเกรียง-ไกรผู้กล้าที่ยิ่งยง 38ความสุข ความสวยความงาม
เกวลินเก-วะ-ลินมีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด 24ความสุข ความสวยความงาม
เกวลีเก-วะ-ลีมีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด 22ความสุข ความสวยความงาม
เกสราเกด-สะ-ราเกสรดอกไม้ 15ความสุข ความสวยความงาม
เกียรติเกียดชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, มีหน้ามีตา 29ความสุข ความสวยความงาม
เกียรติชัยเกียด-ไชชัยชนะที่มีชื่อเสียง 43ความสุข ความสวยความงาม
เกียรติศักดิ์เกียด-ติ-สักเกียรติตามฐานะ 55ความสุข ความสวยความงาม
เก็จลดาเก็ด-ละ-ดาเถาวัลย์แก้วประดับ 25ความสุข ความสวยความงาม
เก็จแก้วเก็ด-แก้วแก้วเครื่องประดับ 28ความสุข ความสวยความงาม
แก้วขวัญแก้ว-ขวันสูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ 27ความสุข ความสวยความงาม
แก้วตาแก้ว-ตาสิ่งที่รักยิ่ง 15ความสุข ความสวยความงาม
แก้วใจแก้ว-ใจเป็นที่รักดั่งดวงใจ 23ความสุข ความสวยความงาม
โกกนทโก-กะ-นดบัวแดง 12ความสุข ความสวยความงาม
โกลัญญาโก-ลัน-ยาสตรีผู้เกิดในตระกูลสูง 24ความสุข ความสวยความงาม
โกศลโก-สนฉลาด 18ความสุข ความสวยความงาม
โกศัลย์โก-ลันความฉลาด 39ความสุข ความสวยความงาม
ไกรฤกษ์ไกร-เริกระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่ 29ความสุข ความสวยความงาม
ไกรวิชญ์ไกร-วิดนักปราชญ์ผู้เก่งกล้า 39ความสุข ความสวยความงาม
ไกรวินไกร-วินดอกบัว 29ความสุข ความสวยความงาม
ไกรวีไกร-ระ-วีดอกบัว 27ความสุข ความสวยความงาม
ไกรวุฒิไกร-วุดผู้มีความเจริญมาก 28ความสุข ความสวยความงาม
ไกรศรไกร-สอนสิงโต 25ความสุข ความสวยความงาม
ไกรศรีไกร-สีผู้มีศักดิ์ศรี, ผู้ยิ่งด้วยสิริ, สิงโต 32ความสุข ความสวยความงาม
ไกรศักดิ์ไกร-สักผู้มีความสามารถมาก 40ความสุข ความสวยความงาม
ไกรสรไกร-สอนสิงโต 25ความสุข ความสวยความงาม
ไกรสรีไกร-สีสิงโต 32ความสุข ความสวยความงาม
ไกรสิทธิไกร-สิดราชสีห์ 34ความสุข ความสวยความงาม
ไกรเดชไกร-เดดผู้มีอำนาจมาก 19ความสุข ความสวยความงาม
ไกรเลิศไกร-เลิดเยี่ยมมาก 33ความสุข ความสวยความงาม
ขจรขะ-จอนฟุ้งไป 12ความสุข ความสวยความงาม
ขจรจิตขะ-จอน-จิดมีใจกว่างน่านับถือ 25ความสุข ความสวยความงาม
ขจรฤทธิ์ขะ-จอน-ริดมีอำนาจแผ่นไปทั่ว 31ความสุข ความสวยความงาม
ขจรศักดิ์ขะ-จอน-สักความรุ่งเรือง 38ความสุข ความสวยความงาม
ขจรเดชขะ-จอน-เดชมีอำนาจแผ่นไปทั่ว 17ความสุข ความสวยความงาม
ขจิตขะ-จิดประดับตกแต่งแล้ว 15ความสุข ความสวยความงาม
ขจีขะ-จีงามสดใส 15ความสุข ความสวยความงาม
ขจีวรรณขะ-จี-วันผู้มีผิวแลน่ามอง 34ความสุข ความสวยความงาม
ขจีเนตรขะ-จี-เนดผู้มีดวงตางาม 29ความสุข ความสวยความงาม
ขยาดีขะ-ยา-ดีทัศนะ, ความคิด, มุมมอง 19ความสุข ความสวยความงาม
ขยานีขะ-ยา-นีมีความรู้ 23ความสุข ความสวยความงาม
ขรรค์ชัยขัน-ไชชนะด้วยขรรค์ 37ความสุข ความสวยความงาม
ขวัญขวันสิ่งไม่มีตัวตนว่า มีอยู่ประจำชีวิตนับตั้งแต่เกิด เชื่อว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง 16ความสุข ความสวยความงาม
ขวัญจิตขวัน-จิดเป็นที่เจริญจิต 29ความสุข ความสวยความงาม
ขวัญจิราขวัน-จิ-รามีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน 31ความสุข ความสวยความงาม
ขวัญชัยขวัน-ไชชนะด้วยความดี 30ความสุข ความสวยความงาม
ขวัญตาขวัน-ตามิ่งขวัญตา, สิ่งที่เป็นที่เจริญตา 20ความสุข ความสวยความงาม
ขวัญรัตน์ขวัน-รัดขวัญแก้ว 41ความสุข ความสวยความงาม
ขวัญฤดีขวัน-รึ-ดียินดีในมิ่งมงคล 25ความสุข ความสวยความงาม
ขวัญฤทัยขวัน-รึ-ไทยินดีในมิ่งมงคล 30ความสุข ความสวยความงาม
ขวัญสรวงขวัน-สวงขวัญฟ้า 35ความสุข ความสวยความงาม
ขวัญหทัยขวัน-หะ-ไทขวัญใจ 34ความสุข ความสวยความงาม
ขวัญเนตรขวัน-เนดมิ่งขวัญดวงตา, สิ่งที่เป็นที่เจริญตา 30ความสุข ความสวยความงาม
ขวัญเรือนขวัน-เรือนยอดกำลังใจของบ้าน 40ความสุข ความสวยความงาม
ขวัญแก้วขวัน-แก้วมีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง 27ความสุข ความสวยความงาม
ขวัญใจขวัน-ใจยอดดวงใจ, หญิงสุดที่รัก 28ความสุข ความสวยความงาม
ขันติขัน-ติความอดทน 18ความสุข ความสวยความงาม
ขีโรชาขี-โร-ชาโอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย 20ความสุข ความสวยความงาม
คคนางค์คะ-คะ-นางท้องฟ้า 29ความสุข ความสวยความงาม
คชรัตน์คด-ชะ-รัดช้างแก้ว 31ความสุข ความสวยความงาม
คชารีคะ-ชา-รีสิงห์โต 18ความสุข ความสวยความงาม
คฑาวุธคะ-ทา-วุดกระบอง 19ความสุข ความสวยความงาม
คณนาถคะ-นะ-นาดผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ 16ความสุข ความสวยความงาม
คณัสนันท์คะ-นัด-สะ-นันเป็นที่เพลิดเพลินของคณะ 44ความสุข ความสวยความงาม
คณิฏฐาคะ-นิด-ถายืนหยัดได้ด้วยคณะ 32ความสุข ความสวยความงาม
คณิตคะ-นิดวิชาคำนวณ, การคำนวณ 16ความสุข ความสวยความงาม
คณินคะ-นินเป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 18ความสุข ความสวยความงาม
คณินทร์คะ-นินเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 32ความสุข ความสวยความงาม
คณิศรคะ-นิด-สอนผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย 24ความสุข ความสวยความงาม
คณิสสรคะ-นิด-สอนเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 31ความสุข ความสวยความงาม
คณุฒน์คะ-นุดประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย 27ความสุข ความสวยความงาม
คทาคะ-ทาตะบอง 6ความสุข ความสวยความงาม
คทาวุธคะ-ทา-วุดมีกระบองเป็นอาวุธ 17ความสุข ความสวยความงาม
คนธรสคน-ทะ-รดน้ำหอม 24ความสุข ความสวยความงาม
คนธวัลย์คน-ทะ-วันเถาวัลย์หอม 46ความสุข ความสวยความงาม
ครรชิตคัน-ชิดบันลือ, เสียงเอกเกริก, กึกก้อง 21ความสุข ความสวยความงาม
ครองขวัญครอง-ขวันมีมิ่งขวัญ 32ความสุข ความสวยความงาม
ครองจิตครอง-จิดรู้จักทำใจไว้ให้มั่น 29ความสุข ความสวยความงาม
ครองยศครอง-ยดรักษาตำแหน่งไว้ 31ความสุข ความสวยความงาม
ครองรักครอง-รักคงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป 25ความสุข ความสวยความงาม
ครองฤทธิ์ครอง-ริดรักษาอำนาจไว้ 35ความสุข ความสวยความงาม
ครองศักดิ์ครอง-สักรักษาตำแหน่งไว้ 42ความสุข ความสวยความงาม
ครองสุขครอง-สุกดำเนินอยู่(ด้วยกัน)อย่างมีความสุข 26ความสุข ความสวยความงาม
ครองเดชครอง-เดดยึดอำนาจไว้ตลอดไป 21ความสุข ความสวยความงาม
ครองใจครอง-ใจรู้จักทำใจไว้ให้มั่น 28ความสุข ความสวยความงาม
คริษฐาคะ-ริด-ถาผู้ที่น่าบูชาที่สุด 26ความสุข ความสวยความงาม
คริษฐ์คะ-ริดผู้ที่น่าบูชาที่สุด 34ความสุข ความสวยความงาม
คะนึงจิตคะ-นึง-จิดใจที่หวนคิดถึงอยู่ตลอด 33ความสุข ความสวยความงาม
คะนึงนิตย์คะ-นึง-นิดคิดทบทวนอยู่ตลอด, คิดถึงอยู่ตลอด 49ความสุข ความสวยความงาม
คัดนางค์คัด-คะ-นางท้องฟ้า 30ความสุข ความสวยความงาม
คัทลียาคัด-ทรี-ยากล้วยไม้ชนิดหนึ่ง 31ความสุข ความสวยความงาม
คันธนีราคัน-ทะ-นี-ราน้ำหอม 34ความสุข ความสวยความงาม
คันธรสคัน-ทะ-รดน้ำหอม 28ความสุข ความสวยความงาม
คันธลีคัน-ทะ-ลีตัวต่อ 30ความสุข ความสวยความงาม
คันธารัตน์คัน-ทา-รัดกลิ่นแก้ว 43ความสุข ความสวยความงาม
คำนวณคำ-นวนคิดหาผลโดยวิธิเลข 21ความสุข ความสวยความงาม
คำนวรคำ-นวนควร, ถูกต้อง, เหมาะ, พอดีๆ, ชอบ 20ความสุข ความสวยความงาม
คำนึงคำ-นึงคิดถึง, คิด, นึก, ระลึก 17ความสุข ความสวยความงาม
คำรนคำ-รนคำราม, กระหึ่ม 14ความสุข ความสวยความงาม
คิรากรคิ-รา-กอนกระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี 18ความสุข ความสวยความงาม
คีรีคี-รีภูเขา 22ความสุข ความสวยความงาม
คีรีทองคี-รี-ทองภูเขาทอง 31ความสุข ความสวยความงาม
คึกฤทธิ์คึก-ริดแรงอำนาจ, ความร่าเริง 29ความสุข ความสวยความงาม
คุณัชญ์คุ-นัดผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี 29ความสุข ความสวยความงาม
คุณัญญาคุ-นัน-ยาผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี 23ความสุข ความสวยความงาม
คุณากรคุ-นา-กอนบ่อเกิดแห่งความดี 16ความสุข ความสวยความงาม
คุณานนต์คุ-นา-นนผู้มีคุณความดี 33ความสุข ความสวยความงาม
คุณานนท์คุ-นา-นนมีคุณความดีมากมาย 31ความสุข ความสวยความงาม
คุณิตาคุ-นิ-ตาผู้มีคุณงามความดี 18ความสุข ความสวยความงาม
คเชนทร์คะ-เชนพญาช้าง, จ่าโขลงช้าง 27ความสุข ความสวยความงาม
เครือวัลย์เครือ-วันเถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์ 56ความสุข ความสวยความงาม
จงจงบอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่ 8ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จงกลจง-กนบัว, บัวสาย 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จงกลณีจง-กน-นีดอกบัว 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จงจิตรจง-จิดใจแน่วแน่ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จงรักจง-รักคงความรู้สึกดี ๆ ไว้ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จงรักษ์จง-รักให้รักษาไว้ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จงสุขจง-สุกให้มีความสุข 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จงสุทธาจง-สุด-ทาให้ขาวสะอาด, บริสุทธิ์ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรณะจะ-ระ-นะความประพฤติ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรณาจะ-ระ-นาดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรณินทร์จะ-ระ-นินเป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรณินท์จะ-ระ-นินเป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรณ์จอนความประพฤติดี 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรรยาจัน-ยาความประพฤติ, กริยิที่ควรประพฤติในหมู่คณะ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรรย์ธรจัน-ทอนมีความประพฤติดี 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรสจะ-รดแจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรสจันทร์จะ-รด-จันเหลืองเรืองรอง, เหลืองพระจันทร์ 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรัญญาจะ-รัน-ยากระจาย, แพร่กระจาย 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรัลจะ-รันเที่ยวป่า 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรัสจะ-หรัดแจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรัสกรจะ-หรัด-กอน,จะ-หรัด-กอน แสงสว่างจ้า 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรัสรวีจะ-หรัด-ระ-วีสว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรัสรัตน์จะ-หรัด-รัดแก้วที่มีแสงสว่างใส 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรัสวรรณจะ-หรัด-วันชนชั้นที่เจริญรุ่งเรือง 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรัสศรีจะ-หรัด-สีผุดผ่อง 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรายุทธจะ-รา-ยุดอาวุธของคนจร, อาวุธของคนเดินทาง 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จริญญาจะ-ริน-ยามีความรู้เรื่องการเดินทาง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรินทรจะ-ริน-ทอนผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรินทร์จะ-รินผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จริยาจะ-ริ-ยากริยาเพียบพร้อม 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จริยาวดีจะ-ริ-ยา-วะ-ดีหญิงผู้มีความประพฤติดี 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรีย์จะ-รีความประพฤติ, กริยาที่ควรประพฤติ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรุงจะ-รุงชักชวน, ยั่วใจ 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรุงจิตจะ-รุง-จิดรัญจวนใจ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรูญจะ-รูนรุ่งเรือง, งดงาม 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรูญจิตจะ-รูน-จิดจิตใจงาม 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรูญวรรณจะ-รูน-วันชนชั้นที่รุ่งเรือง 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรูญศรีจะ-รูน-สีผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จรูญศักดิ์จะ-รูน-สักผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จวงจันทร์จวง-จันจันทร์หอม 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จักรกริชจัก-กริดอาวุธของแว่นแคว้น 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จักรกฤชจัก-กริดอาวุธของแว่นแคว้น 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จักรกฤษณ์จัก-กริดพระนารายณ์ทรงจักร 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จักรชัยจัก-ไชจักแห่งชัยชนะ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จักรดุลย์จัก-กระ-ดุนคุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จักรธรจัก-กระ-ทอนทรงไว้ซึ่งจักร พระราชา พระนารายณ์ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จักรวุธจัก-กระ-วุดผู้มีจักรเป็นอาวุธ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จักรินจัก-กรินพระราชา พระนารายณ์ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จักรินทร์จัก-กรินผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จักษณาจัก-สะ-นาการพูด 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จัตุรงค์จัด-ตุ-รงองค์ 7, ประกอบด้วย 4 ส่วน 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทกรจัน-ทะ-กอนแสงจันทร์ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทกานติ์จัน-ทะ-กานแสงจันทร์ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทกานต์จัน-ทะ-กานราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทนาจัน-ทะ-นาต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทนีจัน-ทะ-นีมีกลิ่นจัน 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทนียาจัน-ทะ-นี-ยามีกลิ่นจัน 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทรจัน-ทอนนิ่มนวลดุจแสงจันทร์ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทรกรจัน-ทระ-กอนแสงจันทร์ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทรรัตน์จัน-ทระ-รัดไข่มุก 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทรัชจัน-ทะ-รัดดาวพุธ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทราจัน-ทรานิ่มนวลดุจแสงจันทร์ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทรากานต์จัน-ทรา-กานที่รักของพระจันทร์ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทรานนท์จัน-ทรา-นนมีหน้าผุดผ่อง 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทราวรรณจัน-ทรา-วันผิวพรรณเปล่งปลั่ง 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทร์จรีจัน-จะ-รีความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทร์จิราจัน-จิ-รางามเสมอ 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทร์ดาวจัน-ดาวดุจดวงดาว และดวงจันทร์ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทร์วลัยจัน-วะ-ไลวงจันทร์ วงเดือน 53ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทร์สุดาจัน-สุ-ดาลูกสาวผู้งามดุจจันทร์ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทร์แก้วจัน-แก้วคุณค่าเลิศ, เปล่งปลั่งมั่งคั่ง 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทร์ไชยจัน-ไชชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น 48ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทวรรณจัน-ทะ-วันผิวงามนิ่มนวลดุจแสงจันทร์ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จันทิราจัน-ทิ-ราพระจันทร์ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จาตุรนต์จา-ตุ-รนเจ้าแห่งโลก 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จารวีจา-ระ-วีผู้งดงาม 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จาริณีจา-ริ-นีผู้ประพฤติ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จารีย์จา-รีผู้มีความประพฤติที่ดี 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จารีรัตน์จา-รี-รัดผู้ประพฤติดี 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จารุกรจา-รุ-กอนรัศมีงาม รัศมีดั่งทอง 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จารุกัญญ์จา-รุ-กันหญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จารุกิตติ์จา-รุ-กิดมีชื่อเสียงดีงาม 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จารุกิตต์จา-รุ-กิดมีชื่อเสียงดีงาม 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จารุณีจา-รุ-นีสาวรุ่นที่มีความน่ารัก 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จารุทัศน์จา-รุ-ทัดมีการเห็นหรือทัศนะงดงาม 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จารุนันท์จา-รุ-นันผู้ยินดีในความงาม, ผู้ยินดีในส่งที่น่ารัก 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จารุวรรณจา-รุ-วันผิวพรรณดุจทองคำ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จารุวัฒน์จา-รุ-วัดผู้มีความเจริญรุ่งเรือง 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จารุวิทย์จา-รุ-วิดมีความรู้งาม งามด้วยความรู้ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จารุเดชจา-รุ-เดดมีเดชงาม งามด้วยเดช 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จารุเนตรจา-รุ-เนดมีตางาม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จำนงจำ-นงประสงค์, มุ่งหวัง,ตั้งใจ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จำรัสจำ-หรัดรุ่งเรือง, แจ่มแจ้ง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จำรูญจำ-รูนรุ่งเรือง, งาม 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จำรูญศรีจำ-รูน-สีผุดผ่อง 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จำรูญศักดิ์จำ-รูน-สักผู้มีอำนาจรุ่งเรือง 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จำเริญจำ-เรินเติบโต, งอกงาม 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิณณทัตจิน-นะ-ทัดผู้มีความประพฤติตามแบบแผน 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิณณวัตรจิน-นะ-วัดประพฤติตามระเบียบแบบแผน 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิณณะจิน-นะประพฤติแล้ว 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิณณาจิน-นาประพฤติแล้ว 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิณณ์จินประพฤติดีแล้ว 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิณห์วราจิน-วะ-รามีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์อันประเสริฐ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิณัฐตาจิ-นัด-ตาความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตจิดใจ ซึ่งมีหน้าที่รู้ คิด และนึก 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตตนาถจิด-ตะ-นาดเจ้าแห่งใจ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตตวิสุทธิจิด-ตะ-วิ-สุดความหมดจดของจิต, หลุดจากกิเลส 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตตาจิด-ตาชื่อนักษัตร 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตรจิดการวาดเขียน ระบายสี ,งดงามประณีต 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตรกัญญาจิด-กัน-ยาหญิงสาวที่สวยงาม 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตรกัณฐ์จิต-กันนกพิราบ 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตรดิลกจิด-ดิ-หลกยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่น 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตรทวัสจิด-ตระ-วัดวันอันแจ่มใส 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตรทิวัสจิด-ทิ-วัดวันอันแจ่มใส สวรรค์อันงดงาม 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตรทิวาจิด-ทิ-วาวันอันแจ่มใส 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตรลดาจิด-ละ-ดาเป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตรวรรณจิด-ตะ-วันผู้มีผิวพรรณงดงาม 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตรวันจิด-จระ-วันวันอันงดงาม 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตรสินีจิด-สิ-นีสาวงาม 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตราจิด-ตราการวาดเขียน ระบายสี ,งดงามประณีต 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตรานุชจิด-ตรา-นุชหญิงสาวผู้งดงาม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตรายศจิด-ตรา-ยดเหล็กดี,เหล็กกล้า 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตรายุธจิด-ตรา-ยุดมีอาวุธต่างๆ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตรินจิด-รินนักวาด ศิลปิน 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิตรเลขาจิด-เล-ขารูปภาพงามยิ่ง 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จินดาจิน-ดาความนึกคิด, แก้วสารพัดนึก 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จินดารัตน์จิน-ดา-รัดมีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จินดาหราจิน-ดา-หราฉลาด 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จินตนาจิน-ตะ-นาความคิด 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จินตนีจิน-ตะ-นีความคิด 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จินตหราจิน-ตะ-หราฉลาด 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จินต์จินคิด, คำนึง, ไตร่ตรอง 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จินต์จุฑาจิน-จุ-ทามีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จินต์ศุจีจิน-สุ-จีผู้มีความคิดบริสุทธิ์ 48ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จินห์จุฑาจิน-จุ-ทามีไฝเด่น มีลักษณะดี 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรกรจิ-ระ-กอนกระทำตลอดกาลนาน 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรกฤตจิ-ระ-กิดผู้สืบทอด 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรกิตติ์จิ-ระ-กิดมีชื่อเสียงยืนนาน 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรชยาจิ-ระ-ชะ-ยามีชัยนาน 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรฐาจิ-ระ-ถาฐานะที่มั่นคง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรณัฐจิ-ระ-นัดผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรนนท์จิ-ระ-นนผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรนันท์จิ-ระ-นันมีผู้ชื่นชมยินดี 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรนาถจิ-ระ-นาดผู้มีที่พึ่งยั่งยืน 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรยุทธจิ-ระ-ยุดการรบที่ยาวนาน 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรวดีจิ-ระ-วะ-ดีหญิงผู้มีอายุยืนยาว 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรวินจิ-ระ-วินผู้มีอายุยืนยาว 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรสินจิ-ระ-สินมีทรัพย์ตลอดกาลนาน 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรสุดาจิ-ระ-สุ-ดาลูกสาวผู้ยั่งยืน 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิระนันท์จิ-ระ-นันผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิระศักดิ์จิ-ระ-สักผู้มีศักดิ์ตลอดกาล 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิระเดชจิ-ระ-เดดมีอำนาจตลอดกาล 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรัจฌาจิ-รัด-ชากิริยาดีตลอดกาล 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรัชญาจิ-รัด-ชะ-ยาผู้รู้นาน ฉลาดนาน 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรัชยาจิ-รัด-ชะ-ยามีชัยชนะตลอดกาลนาน 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรัญญาจิ-รัน-ยาผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน, รู้ยาวนาน 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรัฎฐ์จิ-รัดดำรงมั่น อยู่นาน 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรันดน์จิ-รันใหม่ อยู่นาน 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรันธรจิ-รัน-ทอนทรงไว้นาน, ดำรงได้นาน 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรัศยาจิ-รัด-สะ-ยาอยู่นาน 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรัสยาจิ-รัด-สะ-ยาตลอดกาลนาน นิรันดร 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรัสย์จิ-รัดตลอดกาลนาน หรือนิรันดร 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรายุจิ-รา-ยุมีอายุยืน 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรายุทธจิ-รา-ยุดรบนาน 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรายุศจิ-รา-ยุดอายุยืน 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิราเจตจิ-รา-เจดมีความคิดเป็นยอด 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรเดชจิ-ระ-เดดหมอที่ยั่งยืน 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรเวชจิ-ระ-เวดหมอที่ยั่งยืน 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิรโชติจิ-ระ-โชดความรุ่งเรือง 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิลลาจิน-ลาว่าว 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิลลาวัณย์จิน-ลา-วันตกแต่งให้งดงาม 55ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จิลาวัลย์จิ-ลา-วันประดับด้วยเถาวัลย์ 50ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จีรณะจี-ระ-นะประพฤติแล้ว 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จีรณาจี-ระ-นาประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จีรนันท์จี-ระ-นันผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จีรนาถจี-ระ-นาดผู้ที่ที่พึ่งยั่งยืน, ผู้เป็นที่พึ่งตลอดกาล 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จีรยุทธจี-ระ-ยุดรบที่ยาวนาน 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จีรวรรณจี-ระ-วันผู้สวยนาน 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จีริกาจี-ริ-กาการประกาศ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จุฑาจุ-ทาจุก, ที่สูงสุดของศีรษะ 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จุฑากรณ์จุ-ทา-กอนพิธีไหว้จุกเด็ก 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จุฑาธชจุ-ทา-ทดยอดธง 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จุฑารัตน์จุ-ทา-รัดเครื่องประดับเพชรพลอย 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จุฑาวุธจุ-ทา-วุดมีจุกเป็นอาวุธ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จุรีจุ-รีมีด, หอก, ดาบ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จุรีรัตน์จุ-รี-รัดศาสตราวุธที่มีอานุภาพ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จุลินทร์จุ-ลินผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จุฬารัตน์จุ-ลา-รัดแก้วที่งามเลิศ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จุไรรัตน์จุ-ไร-รัดมีไรผมงาม, มีไรจุกงาม 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จุไรวรรณจุ-ไร-วันมีไรผมงาม, มีไรจุกงาม 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จเรจะ-เรผู้เร่งรีบ, ผู้ตรวจ, ผู้ดูแล 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เจตดิลกเจด-ด-หลกมีความคิดเป็นเลิศ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เจตน์เจดความคิด ความตั้งใจ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เจตน์สฤษฎิ์เจด-สะ-หริดสร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน 55ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เจนจิราเจน-จิ-ราเชี่ยวชาญตลอดกาล 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เจริญรัตน์จะ-เริน-รัดคุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เจริญวิทย์จะ-เริน-วิดเจริญด้วยความรู้ 48ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เจริญศรีจะ-เริน-สีเจริญด้วยมงคล 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เจริญศักดิ์จะ-เริน-สักเจริญด้วยอำนาจ 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เจลกาเจ-ละ-กากระต่าย 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เจษฎาเจด-สะ-ดาผู้เป็นใหญ่ที่สุด,ผู้เจริญที่สุด 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เจษฎากรเจด-สะ-ดา-กอนผู้มีความตั้งใจที่ดี 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เจียระไนเจีย-ระ-ไนของที่ดีที่สุด 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฉัตรจักรฉัด-ตระ-จักปูมโหราศาสตร์ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฉัตรฤดีฉัด-รึ-ดีฉัตรแห่งความยินดี 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฉันชนกฉัน-ชะ-นกเหมือนพ่อบังเกิดเกล้า 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฉันทกรฉัน-ทะ-กอนผู้สร้างความพอใจ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฉันทชาฉัน-ทะ-ชาเกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฉันทัชฉัน-ทัดผู้เกิดมาด้วยความพอใจ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฉันทิกาฉัน-ทิ-กามีความพอใจ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฉันทิตฉัน-ทิดมีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฉันทิศาฉัน-ทิ-สามีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฉันทิสาฉัน-ทิ-สามีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฉันท์ชนกฉัน-ชะ-นกผู้ให้เกิดความพอใจ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฉันท์ชนิตฉัน-ชะ-นิดก่อให้เกิดความพอใจ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฉันท์ทัตฉัน-ทัดให้ความพอใจ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฉันท์สินีฉัน-สิ-นีความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี 47ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฉันท์หทัยฉัน-หะ-ไทพอใจ, มีฉันทะในใจ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฉันหทัยฉัน-หะ-ไทดุจดังดวงใจ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฉินนรณฉิน-นะ-รนตัดการรบได้ ไม่ต้องรบคือมีชัยชนะ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชญานนท์ชะ-ยา-นนยินดีในความรู้ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชญานินชะ-ยา-นินนักปราชญ์ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชญานิศชะ-ยา-นิดเจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชญานิษฐ์ชะ-ยา-นิดมีความรู้น่าพึงพอใจ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชญานีชะ-ยา-นีผู้มีความรู้ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชฎาธรชะ-ดา-ทอนพระศิวะ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชฎาธารชะ-ดา-ทานผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชฎายุชะ-ดา-ยุลูกแห่งครุฑ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชฎารัตน์ชะ-ดา-รัดมงกุฎแก้ว, มงกุฎอันล้ำค่า 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนกนันท์ชะ-นก-นันเป็นที่ยินดีของบิดา 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนกนาถชนก-นาดพ่อซึ่งเป็นที่พึ่งของลูก 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนกันต์ชะ-นะ-กันเป็นที่รักของคนทั้งหลาย 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนกานต์ชะ-นะ-กานเป็นที่รักของปวงชน 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนจันทร์ชะ-นะ-จันดุจพระจันทร์ในหมู่ชน (เด่นกว่าคนอื่น 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนนชะ-นนการเกิด เชื้อสาย 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนนนชะ-นะ-นนการสืบเชื้อสาย 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนรดีชน-ระ-ดีเป็นที่รักแห่งปวงชน 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนวรรณชะ-นะ-วันผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนวีร์ชะ-นะ-วีชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนสรณ์ชะ-นะ-สอนเป็นที่พึงของคนทั้งหลาย 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนะวรรณชะ-นะ-วันผิวพรรณแห่งคน คนผู้มีผิวพรรณสวย 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนัญชิดาชะ-นัน-ธิ-ดาผู้ชนะคนอื่น 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนัญญูชะ-นัน-ยูผู้รู้จักคน 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนัฐกานต์ชะ-นัด-กานบุคคลทั้ง 8 อันเป็นที่รัก 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนัดดาชะ-นัด-ดาความเป็นผู้ให้กำเนิด 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนัตชะ-นัดฝูงชน ประชากร 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนัตรชะ-นัดร่ม ร่มกันแดด 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนันธรชะ-นัน-ทอนค้ำจุนคน 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนากานต์ชะ-นา-กานเป็นที่รักของคนทั้งหลาย 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนาธินาถชะ-นา-ทิ-นาดเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนานันท์ชะ-นา-นันยินดีในหมู่คน 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนารดีชะ-นา-ระ-ดีเป็นที่รักที่พอใจแห่งผูงชน 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนาศัยชะ-นา-ไสที่พักของคน 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนิกาชะ-นิ-กาหญิงผู้ให้กำเนิดคือ แม่ 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนิกานต์ชะ-นิ-กานเป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนิดาชะ-นิ-ดาพ่อ 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนิตราชะ-นิ-ตราผู้ให้กำเนิด 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนิตร์นันท์ชะ-นิด-นันแหล่งกำเนิดความยินดี 51ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนิตว์ชะ-นิดผู้ให้กำเนิด 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนิตสิรีชะ-นิด-สิ-รีให้เกิดสิริมงคล 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนิตาชะ-นิ-ตาให้เกิด มารดา 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนินทร์ชะ-นินเป็นใหญ่ในหมู่ชน 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนินาถชะ-นิ-นาดเป็นที่พึ่งของมารดา 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนิศาชะ-นิ-สาผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนิษฐาชะ-นิด-ถาผู้เป็นที่ปรารถนาแห่งปวงชน 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนิสรชะ-นิ-สอนเจ้าแห่งคนทั้งหลาย 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนิสราชะ-นิด-ระ-สาเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนุดรชะ-นุ-ดอนคนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนุตต์ชะ-นุดคนที่สูงสุด 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชนุตร์ชะ-นุดคนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชยณัฐชะ-ยะ-นัดชัยชนะของนักปราชญ์ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชยทัตชะ-ยะ-ทัดให้ชัยชนะ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชยธรชะ-ยะ-ทอนทรงชัย 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชยังกูรชะ-ยัง-กูนหน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชยันต์ชะ-ยันผู้ชนะ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชยากรชะ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งชัยชนะ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชยางกูรชะ-ยาง-กูนหน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชยานันต์ชะ-ยา-นันมีชัยชนะหาที่สุดมิได้ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชยานันท์ชะ-ยา-นันยินดีในชัยชนะ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชยาวุธชะ-ยา-วุดมีชัยชนะเป็นอาวุธ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชยินชะ-ยินชัยชนะ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชยิสราชะ-ยิด-สะ-รามีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชยุดาชะ-ยุ-ดารุ่งเรือง 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชยุตชะ-ยุดรุ่งเรือง 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชยุตราชะ-ยุด-ตรามีชัยชนะอันประเสริฐสุด 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชรินทรชะ-ริน-ทอนยอดประดับ, ตกแต่งเด่นดี 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชลกรชน-ละ-กอนเมฆหรือมหาสมุทร 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชลชาติชน-ละ-ชาดน้ำ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชลชินีชน-ชิ-นีพระอาทิตย์ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชลธรชน-ละ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล ,เมฆฝน 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชลธิชาชน-ทิ-ชาเกิดในน้ำ พระนางลักษมี 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชลธิดาชน-ทิ-ดาเกิดจากน้ำ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชลธิศชน-ละ-ทิดทะเล,มหาสมุทร 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชลธีชน-ละ-ทีทะเล 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชลลดาชน-ละ-ดาลูกคลื่น 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชลัชชะ-ลัดเกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชลันทรชะ-ลัน-ทอนทะเลหรือมหาสมุทร 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชลันธรชะ-ลัน-ทอนทะเลหรือมหาสมุทร 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชลากรชะ-ลา-กอนน้ำพุ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชลาศัยชะ-ลา-ไสทะเล 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชลิตชะ-ลิดผู้รุ่งเรืองแล้ว 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชลิตวรรณชะ-ลิด-วันมีผิวพรรณรุ่งเรือง มีผิวพรรณผ่องใส 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชลิตาชะ-ลิ-ตาผู้รุ่งเรืองแล้ว 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชวกรชะ-วะ-กอนผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์ 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชวนันท์ชะ-วะ-นันยินดีในเชาว์ปัญญา 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชวนากรชะ-วะ-นา-กอนผู้มีความปราดเปรื่อง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชวรัตน์ชะ-วะ-รัดมีไหวพริ่บที่ดีเลิศ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชวลิตชะ-วะ-ลิดรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชวัลชะ-วันส่องแสง รุ่งเรือง 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชวัลกรชะ-วัน-กอนผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชวัลนุชชะ-วัน-นุดหญิงผู้รุ่งเรือง 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชวัลรัตน์ชะ-วัน-รัดรัตนอันแวววาว 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชวัลลักษณ์ชะ-วัน-ลักมีลักษณะอันรุ่งเรือง มีลักษณะงดงาม 47ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชวัลวิทย์ชะ-วัน-วิดมีความรู้รุ่งเรือง 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชวารีชะ-วา-รีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชวินชะ-วินมีความไว มีเชาวน์ปัญญา 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชวินทร์ชะ-วินมีเชาวน์เป็นใหญ่ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชวิศชะ-วิดเจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชวิศาชะ-วิ-สาเจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชวโรจน์ชะ-วะ-โรดรุ่งเรองด้วยเชาวน์ปัญญา 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชัชชัยชัด-ไชชัยชนะของนักรบ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชัชนันท์ชัด-ชะ-นันความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชัชรินทร์ชัด-ชะ-รินผู้เป็นใหญ่, ผู้ชนะ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชัชฤทธิ์ชัด-ชะ-ริดฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชัชลีชัด-ชะ-ลีนักรบ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชัชวาลย์ชัด-ชะ-วานรุ่งเรือง 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชัญญาชัน-ยาผู้ประเสริฐ ผู้รู้ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชัญญานุชชัน-ยา-นุดหญิงสาวผู้ประเสริฐ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชัยณรงค์ไช-นะ-รงนักรบผู้มีชัยชนะ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชัยธวัชไช-ทะ-วัดผู้นำแห่งชัยชนะ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชัยนันท์ไช-ยะ-นันความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชัยยศไช-ยดมีชัยชนะและยศ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชัยวัฒน์ไช-ยะ-วัดเจริญด้วยความชนะ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชัยวิชญ์ไช-ยะ-วิดชัยชนะของนักปราชญ์ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชัยวุฒิไช-ยะ-วุดเจริญด้วยชัยชนะ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชัยศิริไช-สิ-หริความส่งผ่าเผยด้วยชัยชนะ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชัยสวัสดิ์ไช-สะ-หวัดมีชัยชนะและความสวัสดี 52ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชัยสิทธิ์ไช-ยะ-สิดสำเร็จด้วยชัยชนะ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชัยโรจน์ไช-ยะ-โรดความรุ่งเรืองของผู้ชนะ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชาครชา-คอนผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชาคริตชา-คริดผู้มีความเพียร,ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชาคริยาชา-คริ-ยาความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชาครีย์ชา-คะ-รีความเพียร 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชาญชัยชาน-ชัยผู้มีชัยนะที่ชำนาญ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชาญณรงค์ชาน-นะ-รงนักรบผู้ชำนาญ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชาตวิทย์ชา-ตะ-วิดเกิดความรู้ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชาติอาชาไนยชาด-อา-ชา-ไนผู้มีคุณธรรมและเก่งกล้าสามารถ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชาตเวทชา-ตะ-เวทเปลวไฟ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชานนชา-นนรู้ ความรู้ 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชานนท์ชา-นนเพลิดเพลินยินดีในความรู้ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชาลินีชา-ลิ-นีผู้ประสานความผูกพัน 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชาลิสาชา-ลิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชิงดวงชิง-ดวงเป็นชื่อของลายเขียนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นลายแย่งดอกกัน 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชิณณวรรธน์ชิน-นะ-วัดอยู่กับความเจริญ 48ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชิดชนกชิด-ชะ-นกผู้ใกล้ชิดพ่อ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชิตวรชิ-ตะ-วอนมีชัยอันประเสริฐ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชิติสรรค์ชิ-ติ-สันสร้างชัยชนะ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชินกฤตชิ-นะ-กริดสร้างชัยชนะ มีชัยชนะ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชินดนัยชิน-ดะ-ไนบุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ (พุทธบุตร 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชินสีห์ชิน-นะ-สีท่านผู้ชนะ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชิษณุชาชิด-สะ-นุ-ชาเกิดจากผู้ชนะ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชีวสาธน์ชี-วะ-สาดกำลังแห่งชีพ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชีวันธรชี-วัน-ทอนมีชีวิต ทรงไว้ซึ่งชีวิต 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชีวานนท์ชี-วา-นนผู้มีชีวิตเป็นสุข 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชื่นจิตชื่น-จิดจิตใจเบิกบาน, สดชื่น 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชื่นใจชื่น-ใจจิตใจเบิกบาน, สดชื่น 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชุดาชุ-ดาส่องสว่าง เรืองรอง 5ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชุติกาชุ-ติ-กามีความสง่างาม 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชุติกาญจน์ชุ-ติ-กานรุ่งโรจน์หรืองามดังทอง 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชุติวัตชุ-ติ-วัดผู้มีความรุ่งเรือง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชุติศรณ์ชุ-ติ-สอนมีความรุ่งโรจน์เป็นที่พึ่ง 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชุติสราชุ-ติด-สะ-ราเป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง ผู้รุ่งโรจน์ยิ่ง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชุติเดชชุ-ต-เดดมีเดชอันรุ่งเรือง 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชเนตร์ชะ-เนดแม่ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชเนศชะ-เนดที่พึ่งของคนคือ พระราชา 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชเยศชะ-เยดผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชเยสชะ-เยดผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชโนทัยชะ-โน-ไทผู้มีความรุ่งเรือง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชโลทรชะ-โล-ทอนแม่น้ำ, ทะเล, ห้วงน้ำ, ท้องน้ำ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ชโวทัยชะ-โว-ไทผู้รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เชษฐ์ธิดาเชด-ทิ-ดาธิดาคนโต พี่สาว 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เชษฐ์สุดาเชด-สุ-ดาธิดาคนโต พี่สาว 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เชิญขวัญเชิน-ขวันผู้มีสิริงมงคลอยู่กับตัว 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โชติกาโช-ติ-กาผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โชติชนิดโชด-ชะ-นิดผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โชษิตาโช-ส-ตาความสุข ความบันเทิง สตรี 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไชยวัฒน์ไช-ยะ-วัดมีความเจริญอันประเสริฐ 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาณกรยา-นะ-กอนผู้สร้างความรู้, รุ่งเรืองด้วยความรู้ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาณธรยา-นะ-ทอนทรงไว้ซึ่งความรู้ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาณวุฒิยา-นะ-วุดเจริญด้วยความรู้ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาณศรณ์ยา-นะ-สอนมีความรู้เป็นที่พึ่ง 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาณสิริยา-นะ-สิ-หริมีมิ่งขวัญคือความรู้ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาณัจฉรายา-นัด-ฉะ-รามีความรู้ดุจนางฟ้า 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาณัชยา-นัดเกิดมาเพื่อความรู้ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาณัฐยา-นัดเกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาณัทยา-นัดผู้ให้ความรู้ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาณันธรยา-นัน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาณากรยา-นา-กอนบ่อเกิดแห่งความรัก 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาณาธรยา-นา-ทอนทรงไว้ซึ่งความรู้ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาณิดายา-นิ-ดามีความรู้ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาณินยา-นินผู้มีความรู้ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาณิศายา-นิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรู้ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาณียา-นีผู้มีความรู้ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาณโรจน์ยา-นะ-โรดรุ่งเรืองด้วยความรู้ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาดายา-ดาผู้รู้ นักปราชญ์ 7ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาตาวียา-ตา-วีผู้มีความรู้ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญานิศายา-นิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรู้ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญานุจจัยยา-นุด-ไจสะสมความรู้ มีความรู้มาก 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ญาโณทัยยา-โน-ไทรุ่งอุทัยแห่งความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐากูรถา-กูนที่เคารพ, ผู้น่าเลื่อมใส 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐานนันท์ถา-นะ-นันยินดีในฐานะ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐานยินถา-ยินผู้ดำรงอยู่นาน, ผู้มั่นคง 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐานันดรถา-นัน-ดอนตำแหน่ง 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐานันตร์ถา-นันฐานันดร ตำแหน่ง ลำดับที่ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐานัสถา-นัดโดยเร็ว แฉับพลัน รวดเร็ว โดยเหมาะสม 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐานิกาถา-นิ-กาผู้ดำรงมั่น 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐานิฏฐ์ถา-นิดเป็นที่น่าพอใจ 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐานิดาถา-นิ-ดาความมีฐานะ, ความมั่นคง 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐานิตถา-นิดถึงซึ่งฐานะ มีฐานะ มั่นคง 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐานิตาถา-นิ-ตาผู้มีฐานะ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐานิสร์ถา-นิดมีตำแหน่งเป็นใหญ่ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐานียาถา-นี-ยาพึงตั้งอยู่ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐานีย์ถา-นีพึงตั้งอยู่ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐายินีถา-ยิ-นีผู้ตั้งมั่น 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐิตวัฒน์ถิ-ตา-วัดมีความเจริญที่ตั้งมั่นแล้ว 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐิตาถิ-ตาผู้ดำรงมั่น 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐิตารีย์ถิ-ตา-รีมั่นคงและประเสริฐ 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐิติถิ-ติการดำรงอยู่, ความมั่นคง 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐิติกรถิ-ติ-กอนสร้างความมั่นคง สร้างชีวิต 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐิติกาถิ-ติ-กาผู้ตั้งมั่น 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐิติกาญจน์ถิ-ติ-กานผู้มีทองเป็นความมั่นคง 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐิติกานต์ถิ-ติ-กานผู้ที่มีความรักมั่นคง 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐิติชญาถิ-ติ-ชะ-ยาผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐิตินันท์ถิ-ติ-นันมีความชื่นชมยินดีในชีวิต 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐิติรัตน์ถิ-ติ-รัดรัตนคือชีวิต ชีวิตที่ประเสริฐ 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐิติวรดาถิ-ติ-วอ-ระ-ดามีวัตรมั่นคง มีความประพฤติมั่นคง 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐิติวรรณถิ-ติ-วันผิวพรรณที่ดี 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐิติวัฒน์ถิ-ติ-วัดเจริญและมีความมั่นคง 47ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐิติวัสส์ถิ-ติ-วัดยืนยาวตลอดปี 53ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐิติวุฒิถิ-ติ-วุดมีความเจริญมั่นคงตลอดไป 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐิติศักดิ์ถิ-ติ-สักความสามารถ 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐิรญาถิ-ระ-ยามีความรู้ยั่งยืน 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐีรวัฒน์ถี-ระ-วัดมีความเจริญตลอดไป 47ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฑุลิกาทุ-ลิ-กานกกางเขน 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณฐิตานะ-ทิ-ตาดำรงอยู่ด้วยความรู้ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณฐินีนะ-ทิ-นีดำรงอยู่ด้วยความรู้ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณรงค์นะ-รงการรบ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณรงค์กรนะ-รง-กอนผู้ทำการรบ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณรงค์ชัยนะ-รง-ไชชัยชนะในการรบ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณรงค์ฤทธิ์นะ-รง-ริดมีฤทธิ์ในการรบ 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณรงค์วิทย์นะ-รง-วิดมีความรู้ในการรบ 52ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณฤดีนะ-รึ-ดียินดีในความรู้ 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณหทัยนะ-หะ-ไทหัวใจแห่งความรู้ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัจฉรียานัด-ฉะ-รี-ยาผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัชนัดเกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้ 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัชชานัด-ชาเกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัชวดีนัด-ชะ-วะ-ดีหญิงผู้มีความรู้ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฎฐ์นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฏฐกานต์นัด-ถะ-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฏฐกิตติ์นัด-ถะ-กิดเกียรติของนักปราชญ์ 51ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฏฐชัยนัด-ถะ-ไชความชนะของนักปราชญ์ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฏฐณิชานัด-ถะ-นิ-ชาฉลาดและบริสุทธิ์ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฏฐธิดานัด-ถะ-ทิ-ดาธิดาของนักปราชญ์ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฏฐนันท์นัด-ถะ-นันเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 51ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฏฐนิชนัด-ถะ-นิดฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฏฐวรรณนัด-ถะ-วันผิวพรรณของนักปราชญ์ 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฏฐวีนัด-ถะ-วีผู้มีความฉลาด 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฏฐานัด-ถานักปราชญ์ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฏฐากรนัด-ถา-กอนบ่อเกิดแห่งปัญญา 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฏฐิกานัด-ถิ-กาผู้ประกอบด้วยความฉลาด 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฏฐินีนัด-ถิ-นีนักปราชญ์หญิง 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฏฐ์นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฏฐ์ชญานัด-ชะ-ยาความรู้ที่เกิดจากปราชญ์ 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐนัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐกรณ์นัด-ถะ-กอนนักปราชญ์, ผู้ฉลาด 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐกฤตนัด-ถะ-กริดสร้างให้เป็นนักปราชญ์ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐกฤตานัด-กริ-ตาผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐกานต์นัด-ถะ-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐกุลนัด-ถะ-กุนตระกูลนักปราชญ์ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐจรีนัด-จะ-รีติดตามนักปราชญ์ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐชนนนัด-ชะ-นนเกิดมาเป็นนักปราชญ์ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐชยานัด-ชะ-ยาชัยชนะของนักปราชญ์ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐชยาน์นัด-ถะ-ยานักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐชานัด-ถะ-ชาผู้เกิดจากนักปราชญ์ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐชุตานัด-ชุ-ตาผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐฐานัด-ถาผู้มีความรู้, นักปราชญ์ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐณิชานัด-นิ-ชาฉลาดและบริสุทธิ์ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐดนัยนัด-ดะ-ไนบุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐติกานัด-ติ-กาหมวด 3 ว่าด้วยผู้คงแก่เรียน 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐทิตานัด-ทิ-ตาปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐทิศนัด-ทิดทิศของนัดปราชญ์ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐธยาน์นัด-ทะ-ยาการเพ่งพินิจของนักปราชญ์ 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐธัญนัด-ทันปราชญ์ผู้โชคดี 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐธิดานัด-ทิ-ดาธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐธีรานัด-ธี-รานักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐนนท์นัด-ถะ-นนเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐนรีนัด-นะ-รีหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐนันท์นัด-ถะ-นันเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐนัยนัด-ถะ-ไนอุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐนาถนัด-ถะ-นาดที่พึ่งของนักปราชญ์ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐนิชนัด-ถะ-นิดฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐยศนัด-ถะ-ยดนักปราชฐ์ผู้มีชื่อเสียง 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐรณนัด-ถะ-รนการรบของนักปราชญ์ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐรดีนัด-ระ-ดีความยินดีของนักปราชญ์ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐรัชนัด-ถะ-รัดสมบัติของนักปราชญ์ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐรัชต์นัด-ถะ-รัดมีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐรัตน์นัด-ถะ-รัดผู้มีความรู้อันประเสริฐ 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐรินีย์นัด-ถะ-ริ-นีผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ 55ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐฤกษ์นัด-ถะ-เริกเวลาที่ดีของนักปราชญ์ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐลัดดานัด-ถเ-ลัด-ดาสายของนักปราชญ์ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐวดีนัด-ถะ-วะ-ดีหญิงสาวผู้มีความรู้ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐวรนัด-ถะ-วอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐวรรณนัด-ถะ-วันชั้นของนักปราชญ์ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐวรรธน์นัด-ถะ-วัดนักปราชญ์ผู้เจริญ 50ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐวรานัด-วะ-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐวลัญช์นัด-วะ-ลันเครื่องหมายของปราชญ์, ลักษณะของปราชญ์ 49ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐวศานัด-วะ-สาหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐวัฒน์นัด-ถะ-วัดความเจริญของนักปราชญ์ 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐวัตรนัด-ถะ-วัดความประพฤติของนักปราชญ์ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐวิโรจน์นัด-ถะ-วิ-โรดนักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 56ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐวุฒินัด-ถะ-วุดผู้เจริญด้วยความรู้ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐศักดิ์นัด-ถะ-สักศักดิ์ของนักปราชญ์ 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐสิทธิ์นัด-ถะ-สิดความสำเร็จของนักปราขญ์ 47ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐสินีนัด-ถะ-สิ-นีหญิงผู้ฉลาด 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐสุดานัด-ถะ-สุ-ดาสาวนักปราชญ์ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐสุตนัด-ถะ-สุดลูกนักปราชญ์ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐินีนัด-ถิ-นีนักปราชญ์หญิง, หญิงผู้ฉลาด 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัฐเศรษฐนัด-ถะ-เสดนักปราชญ์ผู้ร่ำรวย 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณัทนัดให้ซึ่งความรู้ 10ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณิขนันทน์นิด-ชะ-นันมีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณิชนิดสะอาด บริสุทธิ์ 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณิชกานต์นิด-ชะ-กานบริสุทธิ์และเป็นที่รัก 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณิชกุลนิด-ชะ-กุนตระกูลที่บริสุทธิ์ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณิชชยานิด-ชะ-ยาชัยชนะที่บริสุทธิ์ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณิชนันทน์นิช-ชะ-นันเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณิชานิ-ชาสะอาด บริสุทธุ์ 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณิชากรนิ-ชา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณิชารีย์นิ-ชา-ดรีบริสุทธิ์และประเสริฐ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ณีรนุชนี-ระ-นุดหญิงงามบริสุทธิ์ผุดผ่อง 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ดนตร์ดนดนตรี,เสียงที่ประกอบเป็นทำนองเพลง 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดนยาดะ-นะ-ยาเกิดจากตัวเรา ลูกสาว 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดนิษฐ์ดะ-นิดเล็ก 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดนุนันท์ดะ-นุ-นันมีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดนุสรณ์ดะ-นุ-สอนมีคนเป็นที่พึ่ง พึ่งตน 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดนุเดชดะ-นุ-เดดมีเดชเป็นของตน 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดรณ์ดอนการข้ามพ้นทุกข์ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดรัณดะ-รันการข้าม เรือหรือแพ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดลยุทธ์ดน-ละ-ยุดการยุทธแห่งมือคือการตบมือ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดลฤทธิ์ดน-ริดบันดาลให้เกิดฤทธิ์ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดลสุขดน-สุกดลบันดาลความสุข 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดารินทร์ดา-รินดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดิตถ์ดิดท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดิษย์ดิดเป็นมงคล 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดิสรณ์ดิ-สอนสรณะสามประการ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดุลยาดุน-ละ-ยาสมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เดชทัตเด-ชะ-ทัดผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เดชาธรเด-ชา-ทอนทรงไว้ซึ่งเดช 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตนิษฐ์ตะ-นิดเล็ก 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตนุสรณ์ตะ-นุ-สอนพึ่งตนเอง 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตรัณตะ-รันการข้ามพ้น สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตรัยไตรสาม 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตรัยคุณไตร-คุณมีคุณสามประการ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตรัยรัตน์ตรัย-รัดแก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตรัสตรัดแจ้ง 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตรินัยน์ตริ-ไนมีสามตา 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตฤณตรินหญ้า 9การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตวิษาตะ-วิ-สารุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตาณตานที่พึ่ง ป้องกันภัย 9การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ติชิลาติ-ชิ-ลาพระจันทร์ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ติณณาติน-นาผู้ข้ามพ้นความทุกข์ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ติณณ์ตินผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ติณห์ตินกล้าแข็ง, แหลมคม 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ติสรณ์ติ-สอนสรณะสามประการ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตีรณตี-รนปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตีรณาตี-ระ-นาปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตุลธรตุน-ละ-ทอนทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตุลยดาตุน-ยะ-ดาความเสมอภาค 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ต้องครรลองต้อง-คัน-ลองถูกแนวทาง ถูกคลองธรรม 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ต้องใจต้อง-ไจเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เตชน์เตดว่องไว ฉลาด ลูกศร 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เตชสิทธิ์เต-ชะ-สิดสำเร็จด้วยเดช 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เตชัสเต-ชัดเดชหรืออำนาจ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เตชิตเต-ชิดคมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เตชินท์เต-ชินเป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เตชินีเต-ชิ-นีผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เตวิชเต-วิดมีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โตณณาการโต-สะ-นา-การอาการปลื้มปิติยินดี 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โตยธรโต-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งน้ำ อุ้มน้ำ หมายถึงเมฆหรือทะเล 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไตรทศไตร-ทดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถนิตถะ-นิดเสียงฟ้าคำรณ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถลัชนันท์ถะ-ลัด-ชะ-นันเป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถวิกาถะ-วิ-กาถุง 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถาวรีย์ถา-วะ-รีความมั่นคง นิรันดร 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถิรถิ-ระมั่นคง 9การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถิรคุณถิ-ระ-คุณมัคุณธรรมมั่นคง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถิรดาถิ-ระ-ดาความมั่นคงสถาพร 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถิรนัยถิ-ระ-ไนมีนโยบายมั่นคง 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถิรวิทย์ถิ-ระ-วิดมีความรู้มั่นคง 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถิรเจตน์ถิ-ระ-เจตมีเจตนามั่นคง 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทยากรทะ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทยิดาทะ-ยิ-ดาเป็นที่รัก เป็นที่กรุณา 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทยุตทะ-ยุดสว่างไสว 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทรงกฤตทรง-กริดการสร้าง 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทรงรัฐทรง-รัดครองเมือง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทรงวศินทรง-วะ-สินผู้ชนะด้วยตนเอง 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทรงวุฒิซง-วุดทรงไว้ซึ่งความเจริญ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทวีติยาทะ-วี-ติ-ยาที่สอง 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทวีนุชทะ-วี-นุดสาวงาม 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทวีรัชต์ทะ-วี-รัดสมบัติมาก 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทวีรัฐทะ-วี-รัดสองเมือง สองแคว้น 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทวีเดชทะ-วี-เดชผู้มีอำนาจมากขึ้น 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทักษ์ทักขยัน ฉลาด มีทักษะ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทักษ์ดนัยทัก-ดะ-ไนบุตรชายผู้ฉลาด 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัณฑธรทัน-ทะ-ทอนผู้พิพากษา 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัณฑิกาทัน-ทิ-กาชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัดธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัตธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัตสรวงทัด-สวงสวรรค์ประทานมา 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทำนุรัฐทำ-นุ-รัดอุดหนุนหรือส่งเสริมประเทศชาติ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทิชากรทิ-ชา-กอนผู้เกิดสองครั้ง 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทินกฤตทิน-นะ-กริดทำกลางวัน พระอาทิตย์ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทินสิรีทิน-สิ-รีมิ่งขวัญแห่งวัน วันอาทิตย์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทิวัตถ์ทิ-วัดมีความสำเร็จเป็นเลิศ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทีฆทัศน์ที-คะ-ทัดมีสายตายาว คาดการณ์ได้ไกล 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธงชัยทง-ไชธงแห่งชัยชนะ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธชรัฐทะ-ชะ-รัดเครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธดากรณ์ทะ-ดา-กอนทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ ผู้ประดับประดา 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนกรทะ-นะ-กอนสร้างทรัพย์สิน, มั่งมี 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนกฤตทะ-นะ-กริดการสร้างทรัพย์สมบัติ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนกฤติทะ-นะ-กริดสร้างทรัพย์ ทำเงิน 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนกานต์ทะ-นะ-กานมีทรัพย์เป็นที่รัก 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนชัยทะ-นะ-ไชชนะด้วยทรัพย์ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนชาติทะ-นะ-ชาดตระกูลเศรษฐี 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนชิตทะ-นะ-ชิดชนะด้วยทรัพย์ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนดลทะ-นะ-ดนบันดาลทรัพย์ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนทัตทะ-นะ-ทัดมีทรัพย์ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนธรณ์ทะ-นะ-ทอนทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนนันท์ทะ-นะ-นันยินดีในทรัพย์ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวรรณทะ-นะ-วันมีผิวงามเป็นสมบัติ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวรรธน์ทะ-นะ-วัดความเจริญด้วยทรัพย์ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวัชร์ทะ-นะ-วัดมีเพชรเป็นสมบัติ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวัฒน์ทะ-นะ-วัดเจริญด้วยทรัพย์ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวัตทะ-นะ-วัดมีทรัพย์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวันต์ทะ-นะ-วันมีทรัพย์ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวิชญ์ทะ-นะ-วิดมีความรู้เรื่องทรัพย์ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวิทย์ทะ-นะ-วิดรู้เรื่องทรัพย์ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวินท์ทะ-นะ-วินได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวุฒิทะ-นะ-วุดเจริญด้วยทรัพย์ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนศักดิ์ทะ-นะ-สักมีทั้งทรัพย์และอำนาจ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนะดีทะ-นะ-ดีทรัพย์ดี 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนัชทะ-นัดเกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนัชชัยทะ-นัด-ไชชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนัชชาทะ-นัด-ชาเกิดจากทรัพย์ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนัญญาทะ-นัน-ยามีความรู้เรื่องทรัพย์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนัฏฐาทะ-นัด-ถาดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนัตถ์ทะ-นัดมีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนัททะ-นัดผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนันทะ-นันผู้มีทรัพย์ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนันชัยทะ-นัน-ไชผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนากรทะ-นา-กอนบ่อเกิดแห่งทรัพย์ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนาฒย์ทะ-นาดผู้ร่ำรวย 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนาดุลทะ-นา-ดุนมีทรัพย์นับไม่ได้ มีทรัพย์มาก 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนาตย์ทะ-นาดร่ำรวย 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนายุตทะ-นา-ยุดขวนขวายในทรัพย์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนารีย์ทะ-นา-รีมีทรัพย์อันประเสริฐ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนาวรรณทะ-นา-วันผู้สวยด้วยทรัพย์ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนิกทะ-นิกมีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนิฏฐาทะ-นิด-ถาชื่อดาวฤกษ์ที่ ๒๓ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนิดาทะ-นิ-ดาหนักแน่น 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนิตทะ-นิดหนัก, เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่า พยัญชนะธนิต 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนินทะ-นินมีทรัพย์ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนิยาทะ-นิ-ยาปรารถนาในทรัพย์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนิวรรณทะ-นิ-วันวรรณะแห่งความมั่งคง 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนิษฐาทะ-นิด-ถามีทรัพย์อันน่าปรารถนา ดาวไซหรือดาวกา 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนิษฐ์ทะ-นิดชื่อดาวฤกษ์ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนิสรทะ-นิด-สอนเจ้าแห่งทรัพย์ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนียาทะ-นี-ยาปรารถนาในทรัพย์ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนีวรรณทะ-นี-วันวรรณะแห่งทรัพย์ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนุสทะ-นุดธนู 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนเดชทะ-นะ-เดดมีทรัพย์เป็นอำนาจ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนโชติทะ-นะ-โชดรุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธยศทะ-ยดมีความรู้เป็นยศ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธยานีทะ-ยา-นีผู้มีปัญญาแห่งพินิจ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธยาน์ทะ-ยาปัญญาแห่งพินิจ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรณินทร์ทอ-ระ-นินผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรณ์ทอนทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรณ์ธันย์ทอน-ทันทรงไว้ซึ่งโชคดี 52การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรนันท์ทอ-ระ-นันทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรนิศทอน-ระ-นิดผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรรศทัดความกล้าหาญ ความอหังการ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธราวุธทะ-รา-วุดทรงไว้ซึ่งอาวุธ, มีอาวุธ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธฤดีทะ-รึ-ดีความมั่นคง ควมตั้งมั่น 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธฤตทะ-ริดมั่นคง ตั้งมั่น 8การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธฤตญาณทะ-ริด-ยานตั้งมั่นด้วยปัญญา 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัชทะ-วัดธง 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัชชัยทะ-วัด-ไชธงชัย, เครื่องหมายแห่งชัยชนะ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัชตรีทะ-วัด-ตรีธงสามสี, ธงสามชาย 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัฒน์ทะ-วัดเจริญด้วยทรัพย์สมบัติ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัลทะ-วันขาว บริสุทธิ์ นวลงาม 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัลกรทะ-วัน-กอนมีรัศมีนวลงาม 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัลฉวีทะ-วัน-ฉะ-หวีมีผิวนวลงาม 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัลยาทะ-วัน-ยาบริสุทธิ์ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัลรัตน์ทะ-วัน-รัดรัตนะอันบริสุทธิ์ 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัลหทัยทะ-วัน-หะ-ไทมีใจบริสุทธิ์ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัชชัยทัด-ไชธงชัย 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัชนนท์ทัด-ชะ-นนมีความบันเทิงเป็นธงชัย 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัชนันท์ทัด-ชะ-นันมีความบันเทิงเป็นธงชัย 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญกรทัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญจิราทัน-จิ-รามีสิริมงคลยั่งยืน 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญชนกทัน-ชะ-นกให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญชนิตทัน-ชะ-นิดผู้ให้เกิดโชคดี, ให้เกิดสิริมงคล 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญญรัตน์ทัน-ยะ-รัดรุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญญาทัน-ยามีโชค 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญธรทัน-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งโชคดี 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญธรณ์ทัน-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งความโชคดี 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญรดาทัน-ระ-ดายินดีในสิ่งที่เป็นมงคล พอใจในสิ่งที่ดีเลิศ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญรดีทัน-ระ-ดีมีความยินดีในสิริมงคล 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญรัตน์ทัน-ยะ-รัดแก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญลักษณ์ทัน-ยะ-ลักลักษณะแห่งโชค, ลักษณะแห่งสิริมงคง 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญวรัตน์ทัน-วะ-รัดมีโชคและประเสริฐสุด 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญวลัยทัน-วะ-ไลกำไลดีเลิซ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญสินีทัน-ส-นีหญิงสาวงามผู้โชคดี 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญสิริทัน-ยะ-สิ-ริโชคดีและเป็นมิ่งขวัญ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญสุดาทัน-สุ-ดาลูกสาวผู้โชคดี 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธันยชนกทัน-ยะ-ชะ-นกให้เกิดโชคดี 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธันยธรณ์ทัน-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งโชคดี 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธันยวีร์ทัน-ยะ-วีมีโชคและมีความกล้า 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธันยาทัน-ยามีบุญ มีโชค 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธันยารัตน์ทัน-ยา-รัดแก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธันย์ชนกทัน-ชะ-นกผู้เลี้ยงดูบิดา 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาดาทา-ดาผู้สร้าง 7การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาตรีทา-ตรีแผ่นดิน 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธานินทร์ทา-นินผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธารณ์ทานทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาราวรรษทา-รา-วัดฝนจำนวนมาก 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาริณีทา-ร-นีทรงไว้ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาริตทา-ริดดำรงไว้ ทรงไว้ ค้ำจุน 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาริตญาณทา-ริด-ยานดำรงไว้ซึ่งปัญญา 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธารินทร์ทา-รินเจ้าแห่งการสร้าง 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธารินันท์ทา-ริ-นันความสดชื่นรื่นเริง 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธารีทา-รีควรทรงไว้ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาวันทา-วันวิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาวัลย์ทา-วันความขาวเนียนงาม ความสะอาด ความบริสุทธิ์ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาวิตทา-วิดบริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาวินทา-วินผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาวินีทา-วิ-นีวิ่ง ว่วงไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธำรงศักดิ์ทำ-รง-สักรักษาอำนาจไว้ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิดารัตน์ทิ-ดา-รัดบุตรสาวผู้ประเสริฐ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิดาวรรณทิ-ดา-วันลูกสาวผู้สวยงาม 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิติทิ-ติความเพียร ความรู้ ความอดทน 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิติกรทิ-ติ-กอนสร้างความเพียร ความดี และอดทน 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิติรัตน์ทิ-ติ-รัดแก้วแห่งความเพียร 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิติวุฒิทิ-ต-วุดเจริญด้วยความเพียร ความอดทน ความรู้ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิติศักดิ์ทิ-ติ-สักผู้มีความเพียร และอำนาจ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิติสรณ์ทิ-ติ-สอนพึ่งความเพียร ความอดทน ความรู้ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิติสรรค์ทิ-ต-สันสร้างสรรค์ค์ความเพียร ความอดทน ความรู้ 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิติสุดาทิ-ติ-สุ-ดาหญิงผู้มีปัญญา 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธินิดาทิ-นิ-ดาหญิงผู้มั่นคง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิษณ์ทิดฉลาด 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีทัตที-ทัดให้ปัญญา 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีธัชที-ทัดมีปัญญาเป็นธงชัย 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีนิดาที-นิ-ดาผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรกานต์ที-ระ-กานนักปราชญ์ผู้น่ารัก 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรกุลที-ระ-กุนตระกูลนักปราชญ์ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรฉัตรที-ระ-ฉัดร่มของนักปราชญ์, มีความฉลลาดเป็นเกราะกำบัง 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรชัยที-ระ-ไชชัยชนะของนักปราชญ์ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรดนย์ที-ระ-ดนลูกชายผู้เป็นปราชญ์ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรดาที-ระ-ดายินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรตาที-ระ-ตาบินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรตีที-ระ-ตีความยินดีในความรู้ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรนันท์ที-ระ-นันผู้มีความยินดีในความรู้ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรนัยที-ระ-ไนนโยบายของนักปราชญ์ กาแนะนำของนักปราชญ์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรนาฎที-ระ-นาดหญิงงามที่ฉลาด 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรนาถที-ระ-นาดที่พึ่งของนักปราชญ์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรนุชที-ระ-นุดนางผู้ฉลาด 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรยุทธที-ระ-ยุดการรบของนักปราชญ์ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรวรรณที-ระ-วันชนชั้นของนักปราชญ์ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรวัชรที-ระ-วัดเพชรของนักปราชญ์ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรวัฒน์ที-ระ-วัดเจริญเหมือนนักปราชญ์ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรวิทย์ที-ระ-วิดความรู้ของนักปราชญ์ 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรศักดิ์ที-ระ-สักอำนาจของนักปราชญ์ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรศานต์ที-ระ-สานกล้าหาญและสงบนิ่ง 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรสิทธิ์ที-ระ-สิดผู้มีความสำเร็จ 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีระที-ระนักปราชญ์ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรักษ์ที-รักผู้ฉลาด 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรัชที-รัดเกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีราทรที-รา-ทอนเอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีริทธ์ที-ริดนักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีริศราที-ริด-สะ-รานักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรุตน์ที-รุดนักปราชญ์ผู้สูงสุด 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรเจตที-ระ-เจดจิตใจมั่นคง 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรเดชที-ระ-เดดอำนาจของนักปราชญ์ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรโชติที-ระ-โชดความรุ่งเรืองของปราชญ์ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรโรจน์ที-ระ-โรดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรไนยที-ระ-ไนผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีร์จุฑาที-จุ-ทานักปราชญ์ผู้เป็นยอด 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีร์ธวัชที-ทะ-วัดนักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีร์วราที-วะ-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีร์สุดที-สุดลูกนักปราชญ์ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีร์สุดาที-ส-ดาลูกสาวนักปราชญ์ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีร์สุตที-สุดลูกนักปราชญ์ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีวราที-วะ-ราประเสริฐด้วยความรู้ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีเดชที-เดดมีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธุวชิตทุ-วะ-ชิดผู้ชนะเป็นนิตย์ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธุวดาราทุ-วะ-ดา-ราสดใสเสมอดวงดารา 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธุวนิชทุ-วะ-นิดมีความรู้ยั่งยืน 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธุววิชทุ-วะ-วิดมีความรู้ยั่งยืน 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธุวานันท์ทุ-วา-นันมีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธเนศทะ-เนดร่ำรวย มีทรัพย์ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เธียรวิชญ์เทียน-ระ-วิดนักปราชญ์ 50การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นครินทร์นะ-คะ-รินเจ้าเมือง,เมืองใหญ่ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นคินทร์นะ-คินผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นงนุชนง-นุดน้องนาง 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นงลักษณ์นง-ลักนางผู้มีลักษณะดี, นางผู้มีขวัญดี 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นฏกรนะ-ตะ-กอนนักฟ้อนรำ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นทจรนด-ทะ-จอนเที่ยวไปในน้ำ, ปลา 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นนทกรนน-ทะ-กอนกระทำความเพลิดเลิน, สร้างความสุข 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นนทรีนน-ซีต้นไม้ชนิดหนึ่ง 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นนทลีนน-ทะ-ลีประดุจแม่ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นนทวรนน-ทะ-วอนมีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นนทัชนน-ทัดเกิดมาเพื่อความบันเทิง 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นนทิยุตนน-ทิ-ยุดผู้ประกอบด้วยความยินดี 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นนทิวรรธน์นน-ทิ-วัดยินดีในทรัพย์ 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรชัยนอ-ระ-ไชชัยชนะของคน 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรธีร์นอ-ระ-ทีคนผู้เป็นนักปราชญ์ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรรัตน์นอ-ระ-รัดผู้ประเสริฐ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรวรนอ-ระ-วอนคนผู้ประเสริฐ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรวิชญ์นอ-ระ-วิดคนที่เป็นปราชญ์ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรวีร์นอ-ระ-วีคนผู้กล้าหาญ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรวุฒินอ-ระ-วุดผู้เจริญ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรากรนะ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งคน 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นราวดีนะ-รา-วะ-ดีหญิงผู้ประเสริฐ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นราวรรณนะ-รา-วันวรรณะแห่งผู้คนทั้งปวง 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นราวิชญ์นะ-รา-วิดคนที่เป็นปราชญ์ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นราวุธนะ-รา-วุดอาวุธของคน 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นริสรานะ-ริด-สะ-ราเป็นใหญ่เหนือคน 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรีกานต์นะ-รี-กานหญิงผู้เป็นที่รัก 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรีนุชนะ-รี-นุดน้องหญิง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรียานะ-รี-ยาสตรี 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรีรัตน์นะ-รี-รัดนางแก้ว, นางผู้ประเสริฐ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรเศรษฐ์นอ-ระ-เสดผู้มีความมั่งคั่ง 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นฤชัยนะ-รึ-ไชคนผู้มีชัยชนะ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นฤชิตนะ-รึ-ชิดผู้ชนะ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นฤนาถนะ-รึ-นาดที่พึ่งของคน 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นฤรงค์นะ-รึ-รงเป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นฤสรณ์นะ-ร-สอนเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นลนนก้าน อ้อ ยัว เปล่งแสง 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นลัทนะ-ลัดน้ำผึ้ง ดอกไม้ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นลินนะ-ลินดอกบัว 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นลินญานะ-ลิน-ญาดอกบัว 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นลินีนะ-ลิ-นีสระบัว 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวรัตน์นะ-วะ-รัดแก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นววรรณนะ-วะ-วันผิวพรรณใหม่, ผิวพรรษสดชื่น 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวัชนะ-วัดเกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวัตนะ-วัดความใหม่ ภาวะใหม่ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวัตกรณ์นะ-วัด-ตะ-กอนกระทำสิ่งใหม่ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวันธรนะ-วัน-ทอนทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวินนะ-วินใหม่ หนุ่ม สดชื่น 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวินดานะ-วิน-ดาความใหม่ ความสดชื่น 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวิยานะ-วิ-ยาสาวเสมอ สดชื่อนเสมอ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวียานะ-วี-ยาเสมอเสมอ สดชื่นเสมอ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นัจกรนัด-จะ-กอนผู้ฟ้อนรำ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นัชชานัด-ชาแม้น้ำ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นัทธิ์นัดชะเนาะ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นัทธ์นัดขันเกลียว ผูกพัน 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นัธทวัฒน์นัด-ทะ-วัดมีความเจริญเป็นที่มั่นคง 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทกรนัน-ทะ-กอนผู้สร้างความบันเทิง, ผู้สร้างความสุข 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทฉัตรนัน-ทะ-ฉัดฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทนัชนัน-ทะ-นัดเกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทนัทนัน-ทะ-นัดแม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทยศนัน-ทะ-ยดมีความสุขและมียศ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทรัตน์นัน-ทะ-รัดรัตนะน่ายินดี 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทิกานต์นัน-ทิ-กานมีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทิชนัน-ทิดผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทิชานัน-ทิ-ชาเกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทิตานัน-ทิ-ตาเพลิดเพลิน มีความสุข 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทินนัน-ทินมีความบันเทิง มีความสุข 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทินีนัน-ทิ-นีผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทิวรนัน-ทิ-วอนมีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทิศนัน-ทิดเจ้าแห่งความสุข 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันท์ทัตนัน-ทัดให้ความบันเทิง ให้ความสุข 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันท์ธรนัน-ทอนทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันท์นลินนัน-นะ-ลินบัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันท์ลินีนัน-ลิ-นีหญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นัยนิตไน-ยะ-นิดผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นาถวัฒน์นาด-ถะ-วัดเจริญด้วยที่พึ่ง 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นารานา-รารัศมีรุ่งเรือง 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นำเกียรตินำ-เกียดมีชื่อเสียง 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิกษานิก-สาใกล้ชิด 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิจจารีย์นิด-จา-รีผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริเสมอ 50การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิจฉรานิด-ฉะ-ราฉายแสง มีรัศมีเรืองรอง 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิจวรีย์นิด-วะ-รีผู้ประเสริฐเสมอ 49การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิจสิรีนิด-สิ-รีมีมิ่งขวัญเป็นนิจ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิจิตนิ-จิดสั่งสมไว้ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิชนิดเป็นของตนเอง นิรันดร 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิชกานต์นิด-ชะ-กานเป็นของตนเป็นที่รัก 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิชฌานนิด-ชานการเพ่งพินิจ ปัญญา 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิชดานิด-ชะ-ดาความเป็นตัวของตัวเอง 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิชธาวัลย์นิด-ทา-วันมีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร 49การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิชนันท์นิด-ชะ-นันผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิชานิ-ชาเป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิชานาถนิ-ชา-นาดมีที่พึ่งเป็นของตนเอง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิฏฐานิด-ถาสำเร็จ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิดานุชนิ-ดา-นุดหญิงสาวผู้ได้รับการอบรม 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิตย์รดีนิด-ระ-ดีมีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิตานิ-ตาผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิติธรนิ-ติ-ทอนทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิทธนต์นิด-ทนผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิทธันต์นิด-ทันผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิธานนิ-ทานเก็บไว้ ตั้งมั่น 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิธิกรนิ-ทิ-กอนผู้สร้างขุมทรัพย์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิธิศนิ-ทิดเจ้าแห่งขุมทรัพย์ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิธูรนิ-ทูนกำไลมือ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิยตานิ-ยะ-ตามั่นคง แน่วแน่ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิยานิ-ยาเป็นของตน พึ่งตน 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิยุตานิ-ยุ-ตาประกอบการ ขยันขันแข็ง 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิรชรนิ-ระ-ชอนผู้ไม่รู้จักแก่ เทวดา 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิรชานิ-ระ-ชาปราศจากธุลี ปราศจากความเศร้าหมอง 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิรวิทธ์นิ-ระ-วิดแทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิรัชนิ-รัดไม่มีธุลีคือกิเลส ไม่มีกิเลศ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิรินธนานิ-ริน-ทะ-ราหมดกิเลศ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิรินธน์นิ-รินไม่มีกิเลศ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิรุชนิ-รุดดับทุกข์สนิท 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิรุชานิ-รุ-ชาสุขภาพดี ปราศจากโรค 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิลยานิ-ละ-ยาที่อยู่อาศัย 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิวารินนิ-วา-รินห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิวิฐนิ-วิดตั้งมั่น ตั้งใจมั่น 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิศจัยนิด-ไจตัดสินใจ ความประสงค์ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิศาชลนิ-สา-ชนน้ำค้าง 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิศารัตน์นิ-สา-รัดพระจันทร์ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิษฐานิด-ถาสำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิษฐ์นิดสำเร็จ, สมบูรณ์, จุดหมายปลายทาง 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิสสรณ์นิด--สอนการสลัดตนเองออกจากความทุกข์ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิสิตานิ-สิ-ตานิสิตหญิง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นีนนารานีน-นา-ราสีน้ำ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นีรนีนน้ำ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นีรชานี-ระ-ชาดอกบัว 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นีรนารานี-ระ-นา-รา,นีน-นา-รา สีน้ำ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นีรานี-ราน้ำ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นีลรัตน์นีน-รัดพลอยสีดำ 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นุชรดีนุด-ระ-ดีความยินดีของหญิงสาว หญิงสาวผู้มีความดี 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นุชวรานุด-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นเรศนะ-เรดจอมคน, พระราชา 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เนกษ์เนกแท่งทอง 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เนติธรเน-ติ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผน นักกฎหมาย 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไนยชนไน-ยะ-ชนคนที่พึงแนะนำได้ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ยงยศยง-ยดมียศยั่งยืนนาน 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ยงสุขยง-สุกมีสุขยั่งยืน 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ยชญ์ยดการบูชา การให้เกียรติ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ยชนายด-ชะ-นาการบูชา การให้เกียรติ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ยลรดียน-ระ-ดีมองแล้วเกิดความดี 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ยวิษฐายะ-วิด-ถาเยาว์วัย น้องสุดท้อง 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ยศกรยด-สะ-กอนผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ยศธนะยด-ทะ-นะเกียรติยศเป็นทรัพย์ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ยศนันท์ยด-สะ-นนยินดีในยศ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ยศวรยด-สะ-วอนมียศอันประเสริฐ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ยศวริตยด-วะ-ริดผู้เลิศด้วยยศ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ยศวริศยด-วะ-ริดผู้เลิศด้วยยศ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ยสินทรยะ-สิน-ทอนเป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ยิษฐายิด-ถาผู้ที่เขาบูชา 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ยิ่งคุณยิ่ง-คุนมีคุณยิ่ง 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ยุกตนันท์ยุก-ตะ-นันประกอบด้วยความยินดี 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ยุติวิชญ์ยุ-ติ-วิดนักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ยุทธไกรยุด-ทะ-ไกรเก่งในการรบ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เยาวดีเยา-วะ-ดีหญิงสาว 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เยาวเรศเยา-วะ-เรดหญิงสาวสวย,นางกษัตริย์ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โยธินโย-ทินผู้ชนะ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โยษิตาโย-ษิ-ตาสตรี 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รจเรขรด-จะ-เรกการขีดเขียน 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รชตระ-ชดเงิน 9ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รชนิกรระ-ชะ-นิ-กอนพระจันทร์ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รชนิศรด-ชะ-นิดเจ้าแห่งกลางคืน พระจันทร์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รชานนท์ระ-ชา-นนยินดีในทรัพย์สมบัติ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รฐนนท์ระ-ถะ-นนเป็นที่ชื่นชอบของรัฐ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รณกรรน-นะ-กอนการรบ นักรบ 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รณชัชรน-นะ-ชัดทหารในสนามรบ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รณรตรน-นะ-รดผู้ยินดีในการรบ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รณรุตรน-นะ-รุดผู้ยินดีในการรบ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รณวรรน-นะ-วอนประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รดาระ-ดาผู้ยินดีแล้ว 6ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รดิศระ-ดิดเจ้าแห่งความรัก ชื่อของกามเทพ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รตนระ-ตะ-นะความรื่นรมย์ 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รตาระ-ตาเพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น 8ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รติกรระ-ติ-กอนทำให้ยินดี 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รตินันท์ระ-ติ-นันยินดีกับความรัก 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รติรสระ-ติ-รดรสแห่งความยินดี รสรัก 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รถิกระ-ถิกทหารรถศึก 10ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รยาระ-ยากระแสน้ำ หรือความเร็ว 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รวิชาระ-วิ-ชาลูกพระอาทิตย์ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รวินท์ระ-วินดอกบัว 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รวินันท์ระ-วิ-นันเป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รวิสราระ-วิ-สะ-ราเป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รวิสุดระ-วิ-สุดลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รวิสุตระ-วิ-สุดลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รศนารด-สะ-นาลิ้น เข็มขัดสตรี 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รสกรรด-สะ-กอนผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รสธรรด-สะ-ทอนทรงไว้ซึ่งรส หมายถึงมีรสนิยม มีเสน่ห์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รสนันท์รด-สะ-นันมีรสนิยมดี 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รสนาถรด-สะ-นาดปรอท 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รสรินรด-สะ-รินรินรส มีเสน่ห์อยู่เสมอ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รสิการะ-สิ-กาผู้มีรส มีรสนิยม ผู้ซาบซึ้งในรสกวี 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รสิตาระ-สิ-ตาชอบทอง รสนิยม 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รสินทราระ-สิน-ทราจินดามณี 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รหัทระ-หัดทะเล 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ระยาระ-ยากระแสน้ำ หรือความเร็ว 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รักตกันท์รัก-ตะ-กันแก้วแดง แก้วประพาส 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รักษณาลีรัก-สะ-นา-ลีมีเพื่อนหญิงคุ้มครอง มีเพื่อนดี 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รักษิณารัก-สิ-นาคุ้มครอง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รักษิตรัก-สิดได้รับการคุ้มครอง 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รัชชานนท์รัด-ชา-นนยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รัชนาทรัด-ชะ-นาดเสียงบันลือในประเทศ มีอำนาจในประเทศ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รัญชนารัน-ชะ-นาน่ายินดี น่ารัก 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รัญชน์รันความยินดี 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รัญชิดารัน-ชิ-ดาน่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รัฐนันท์รัด-ถะ-นันเป็นที่ยินดีของประเทศ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รัตกันท์รัด-ตะ-กันแก้วแดง แก้วประพาฬ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รัตนกรรัด-ตะ-นะ-กอนสร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ราชาวดีรา-ชา-วะ-ดีชื่อหนึ่งของต้นหางกระรอก 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ราชินทร์รา-ชินราชาผู้เป็นใหญ่ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รินคำริน-คำพูดเรื่อย ๆ ทองริน 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รินรดาริน-ระ-ดาผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รินรดีริน-ระ-ดีมีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รินรตีริน-ระ-ตีมีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุจรุดรุ่งเรือง สว่าง 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุจนารุ-จะ-นาน่ารักน่าชอบใจ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุจยารุด-จะ-ยาน่ารัก 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุจรดารุด-ระ-ดารุ่งเรืองและรื่นรมย์ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุจรวีรุด-ระ-วีสว่างดุจพระอาทิตย์ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุจิการุ-จิ-กามีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุจิดารุ-จิ-ดาความพอใจ ความรุ่งโรจน์ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุจิรดารุ-จิ-ระ-ดายินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุจิรัตน์รุ-จิ-รัดงามอย่างประเสริฐ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุจิรางค์รุ-จิ-รางมีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุจิษยารุ-จิ-สะ-ยารุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุจิสรรค์รุ-จิ-สันสร้างความงาม 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุจิสารุ-จิ-สาเจ้าแห่งความงาม มีเสน่ห์ยิ่ง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุจีรัตน์รุ-จี-รัดรัตนะที่งาม 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุณฑิการุน-ดิ-กากรณีประตู 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุธิรารุ-ทิ-ราแดง ดาวอังคาร 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุ่งรดิศรุ่ง-ระ-ดิดรุ่งโรจน์ดุจกามเทพ กามเทพผู้รุ่งเรือง 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุ่งรวินรุ่ง-ระ-วินพระอาทิตย์ยามเช้า 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุ่งรุจรุ่ง-รุดรุ่งโรจน์ สว่างไสว 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุ่งรุจีรุ่ง-รุ-จีเริ่มรุ่งเรือง 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รุ่งวิกรัยรุ่ง-วิ-ไกรค้าขายเจริญ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
รเณศระ-เนดจอมทัพ เจ้าแห่งการรบ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เรณุกาเร-นุ-กานามมารดาปรศุราม 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เรืองรินเรือง-รินสุกสว่างเรื่อย ๆ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ไรวินท์ไร-วินได้ทรัพย์ มีทรัพย์ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฤทธิรณริด-ทิ-รนความเก่งกล้าในการรบ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ลลิตละ-ลิดงาม , น่ารัก 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ลลิตาละ-ลิ-ตาสวย มีเสน่ห์ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ลวิตรละ-วิดเครื่องเกี่ยว,เคียว 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ลักขิกาลัก-ขิ-กาสตรีผู้มีบุญวาสนา 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ลักษณารีย์ลัก-สะ-นา-รีมีลักษณะประเสริฐ 49ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ลักษณ์นาราลัก-สะ-นา-รารัศมีได้ลักษณะ มีรัศมีงาม 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ลักษิกาลัก-สิ-กาสตรีผู้มีบุญวาสนา 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ลัญฉกรลัด-ฉะ-กอนตราที่ใช้ตีหรือประทับ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ลัฏฐิกาลัด-ถิ-กาลำต้น,ไม้เท้า 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ลัทธวรรณลัด-ทะ-วันผิวพรรณสวยงาม 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ลัลนาลัน-ละ-นาสาวสวย 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ลัลน์ลลิตลัน-ละ-ลิดสาวสวย 49ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ลิลิตละ-ลิดงาม น่ารัก 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ลูกขวัญลูก-ขวัญลูกคนที่รักมากที่สุด 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เลิศวรรธน์เลิด-วัดความเจริญอย่างยิ่ง 51ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วงศธรวง-สะ-ทอนผู้ดำรงสกุล ผู้สืบสกุล 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วงศ์วรรธน์วง-วัดตระกูลผู้เจริญ 56ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วชิรญาณ์วะ-ชิ-ระ-ยามีความรู้เฉียบคมดุจเพชร 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วชิรวิทย์วะ-ชิ-ระ-วิดมีความรู้เฉียบคมดุจเพชร 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วณิชชาวะ-นิด-ชาการค้าขาย 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วทัญญาวะ-ทัน-ยาผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น, ผู้ใจบุญสุนทาน 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วทัญญูวะ-ทัน-ยูผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น ผู้ใจบุญสุนทา 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วทันยาวัน-ทัน-ยาใจบุญสุนทาน 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วทันยูวะ-ทัน-ยูผู้ใจบุญสุนทาน 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วธูสิริวะ-ทู-สิ-ริหญิงสาวผู้มีสิริมงคล 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วนศักดิ์วะ-นะ-สักอำนาจแห่งป่า พลังแห่งป่า 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วนันต์วะ-นันแนวป่า ชายป่า 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วนัสนันท์วะ-นัด-สะ-นันผู้เพลิดเลินในการท่องป่า 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วนาวรรณวะ-นา-วันป่าที่สวยงาม 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วนิดาวะ-นิ-ดาหญิงสาว 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรกันต์วอ-ระ-กันผู้ประเสริฐและน่ารัก 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรกานต์วอ-ระ-กานประเสริฐและน่ารัก 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรงค์วะ-รงส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรชนวอ-ระ-ชนคนผู้ประเสริฐ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรชัยวอ-ระ-ไชมีชัยชนะอันประเสริฐ, ชัยชนะดี 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรชิตวอ-ระ-ชิดมีชัยชนะอันประเสริฐ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรณวะ-รนป้อง กำแพง การป้องกันภัย 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรณันวอ-ระ-นันการสรรเสริญ การพรรณนา 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรณิกาวอ-ระ-นิ-กาผู้เขียน เสมียน 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรดนัยวอ-ระ-ดะ-ไนผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรดรวอ-ระดอนผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรดาวอ-ระ-ดาความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรดีวอ-ระ-ดีของหอมสำหรับลูบไร้ร่างกาย 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรถระ-รดไม้ค้ำ 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรทวะ-รดผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรทย์วะ-รดผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรทัตวอ-ระ-ทัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรทาวอ-ระ-ทาผู้ให้สิ่งที่ประเสริญ, ให้พร 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรธนวอ-ระ-ทนมีทรัพย์อันประเสริฐ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรนนวอ-ระ-นนมีใจประเสริฐ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรนาถวอ-ระ-นาดผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรนิตวอ-ระ-นิดผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรนิษฐาวอ-ระ-นิด-ถามีความสำเร็จอันประเสริฐ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรนุชวอ-ระ-นุดนางงาม 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรยศวอ-ระ-ยดมียศอันประเสริฐ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรรจชนกวัด-ชะ-นกศักดิ์ศรีบิดา 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรรณกรวัน-นะ-กอนผิวพรรณผ่องใส 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรรณกานต์วัน-นะ-กานมีผิวพรรณงดงาม 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรรณชนาวัน-ชะ-นาหนังสือร้อยกรอง 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรรณธนาวัน-ทะ-นามีความงามและมีทรัพย์ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรรณธัชวัน-นะ-ทัดเด่นทางหนังสือ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรรณรดาวัน-ระ-ดาผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรรณวนัชวัน-วะ-นัดผิวพรรณเหมือนดอกบัว 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรรณวรวัน-นะ-วอนผิวพรรณอันประเสริฐ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรรณวรินวัน-วะ-รินงดงามและประเสริฐ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรรณวลีวัน-วะ-ลีหนังสือหรือตำรา 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรรณาฎวัน-นาดผู้ขับร้อง 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรรณิกวัน-นิกผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรรณิกาวัน-นิ-กาผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรรณิดาวัน-นิ-ดาผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรรณิตวัน-นิดผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ ผู้ได้รับการสรรเสริญ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรรณิศาวัน-นิ-สาผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรรณเลขาวัน-เล-ขาดินสอพอง 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรรษชลวัน-สะ-ชนน้ำฝน 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรฤทัยวอ-ระ-ไทมีใจประเสริฐ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรวรรณวอ-ระ-วันว่าผิวพรรณประเสริฐ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรวลัญช์วอ-ระ-วะ-นันผู้มีลักษณะอันประเสริฐ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรวัชวอ-ระ-วัดมีความรู้อันประเสริฐ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรวัฒน์วอ-ระ-วัดประเสริฐและเจริญ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรวิชวอ-ระ-วิดมีความรู้อันประเสริฐ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรวิทย์วอ-ระ-วิดมีความรู้อันประเสริฐ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรวุฒิวอ-ระ-วุดมีความประเสริฐและความเจริญ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรสรณ์วอ-ระ-สอนที่พึ่งอันประเสริฐ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรสุดาวอ-ระ-สุ-ดาสาวงาม, หญิงผู้ประเสริฐ ผู้ฟังที่ดี 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรัชญ์วะ-รัดผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรัชยาวะ-รัด-ชะ-ยามีชัยชนะอันประเสริฐ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรัญชลีวะ-รัน-ชะ-ลีการกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรัญชิตวะ-รัน-ชิดมีชัยชนะอันประเสริฐ หรือชนะคนที่ประเสริฐ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรัญญาวะ-รัน-ยาผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรัญญูวะ-รัน-ยูผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรัตถ์วะ-รัดมีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรัตนถ์วะ-รัดมีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรัทวะ-รัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรัทยาวะ-รัด-ทะ-ยามีความกรุณาอันประเสริฐ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรันธรวะ-รัน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรัสยาวะ-รัด-สะ-ยาความปรารถนา 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรากรวะ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรานนท์วะ-รา-นนความยินดีในสิ่งประเสริฐ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรายุทธวะ-รา-ยุดเลิศในการรบ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรายุสวะ-รา-ยุดผู้มีอายุอันประเสริฐ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรารัตน์วะ-รา-รัดแก้วที่ประเสริฐ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วราลีวะ-รา-ลีพระจันทร์ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วราศัยวะ-รา-ไสมีที่พึ่งอันประเสริฐ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วริทธิ์วะ-ริดผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วริทธิ์ธรวะ-ริด-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วริทธิ์นันท์วะ-ริด-นันยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ 56ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรินทรวะ-ริน-ทอนผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรินทร์วะ-รินดีและยิ่งใหญ่ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วริยงค์วะ-ริ-ยงผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วริยาวะ-ริ-ยาผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วริศวะ-ริดประเสริฐและเป็นใหญ่ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วริศราวะ-ริด-สะ-ราผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วริษวะ-ริดฝน 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วริษฐาวะ-ริด-ถาดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วริษาวะ-ริ-สาฤดูฝน 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรียะวะ-รี-ยะประเสริฐสุด, สุดที่รัก 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรีรัตน์วะ-รี-รัดแก้วเปรียบแม่น้ำ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรีวรรณวะ-รี-วันผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วรโชติวอ-ระ-โชดผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วลัชวะ-ลัดปลา 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วลัยกรวะ-ไล-กอนทองกร 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วลัยวรรณวะ-ไล-วันสีแห่งกำไล 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วลีรัตน์วะ-ลี-รัดถ้อยคำที่ไพเราะ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วศินวะ-สินผู้มีอำนาจ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วศินีวะ-สิ-นีสตรีมีอำนาจ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วสวัตติ์วะ-สะ-วัดผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ ผู้มีอำนาจ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วสุวะ-สุสมบัติ 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วสุธรวะ-สุ-ทอนทรงไว้ซึ่งสมบัติ ร่ำรวย 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วสุธาวะ-สุ-ทาแผ่นดิน 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วสุนันท์วะ-สุ-นันยินดีในทรัพย์ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วสุวดีวะ-สุ-วะ-ดีหญิงที่มีคุณสมบัติดี 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วสุวีวะ-สุ-วีผู้มีทรัพย์ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วัชรวรรณวัด-ชะ-ระ-วันเพชรที่งดงาม 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วัชรากรวัด-ชะ-รา-กอนขุมทรัพย์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วัชรินทร์วัด-ชะ-รินเจ้าแห่งเพชร, เจ้าแห่งสายฟ้า, พระอินทร์ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วัชริศวัด-ชะ-ริดเจ้าแห่งเพชร เจ้าแห่งสายฟ้า 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วัชรียาวัด-ชะ-รี-ยาเพชร 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วัชรีวรรณวัด-ชะ-รี-วันผิดพรรณงดงามประดุจเพชร 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วัชสัณห์วัด-ชะ-สันมีคำพูดไพเราะ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วัฒนชัยวัด-ทะ-นะ-ไชชนะด้วยความเจริญ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วัฒนศักดิ์วัด-ทะ-นะ-สักมีความเจริญในเกียรติ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วัณณุวรรธน์วัน-นุ-วัดทางแห่งความเจริญ 53ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วัทธิกรวัด-ทิ-กอนทำกำไร 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วัทนวรวัด-ทะ-นะ-วอนใบหน้าสวย พูดเก่ง 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วัทน์วัดการพูด ใบหน้า 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วัทน์สิริวัด-สิ-ริมีใบหน้างาม พูดเป็นเสน่ห์ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วันทนาวัน-ทะ-นาการไหว้ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วันทนีย์วัน-ทะ-นีน่านับถือ 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วัศยาวัด-สะ-ยาเชื่อฟัง 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วาริธรวา-ริ-ทอนเมฆ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วารีนิธิวา-รี-นิดมหาสมุทร 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วารุณอรวา-รุน-ออนหญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วารุณีวา-รุ-นีเทวีแห่งเหล้า, เหล้า 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วาสิตาวา-สิ-ตากลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วาสินีวา-สิ-นีอยู่ประจำ สถิตอยู่ มั่นคง 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิกรานต์วิ-กรานผู้ก้าวไปข้างหน้า กล้าหาญ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิกันดาวิ-กัน-ดาน่ารัก 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิฆเนศวิ-คะ-เนดพระพิฆเณศ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิจิตราวิ-จิด-ตรางามหยดย้อย 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิชชากรวิด-ชา-กอนสร้างความรู้ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิชชุกรวิด-ชุ-กอนแสงสายฟ้า 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิชชุดาวิด-ชุ-ดาสายฟ้า, ประดุจสายฟ้า, แสงไฟ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิชชุตาวิด-ชุ-ตาประดุจสายฟ้า, แสงไฟ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิชญะวิด-ชะ-ยะนักปราชญ์ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิชญาดาวิด-ชะ-ยา-ดาผู้ฉลาด 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิชญ์วิดผู้รู้ นักปราชญ์ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิชยาวิ-ชะ-ยาชัยชนะ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิชวิทย์วิด-ทะ-วิดมีความรู้หลายอย่าง 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิชาธรวิ-ชา-ทอนผู้มีความรู้ทางเวทมนตร์ต่างๆ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิชานนะวิ-ชาน-นะความเห็นจริง,ความล่วงรู้ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิชานาถวิ-ชา-นาดมีความรู้เป็นที่พึ่ง 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิชาฤทธิ์วิ-ชา-ริดสำเร็จด้วยความรู้ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิชิดาวิ-ชิ-ดาผู้ชนะแล้ว 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิชิตชัยวิ-ชิด-ไชชัยชนะ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิชิตาวิ-ชิ-ตาผู้ชนะแล้ว 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิชุดาวิ-ชุ-ดาแสงไฟ, สายฟ้า 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิญญูวิน-ยูผู้รู้แจ้ง 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิดรณ์วิ-ดอนข้ามพ้นความทุกข์ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิทวัสวิ-ทะ-วัดผู้ฉลาด 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิทิตวิ-ทิดผู้คงแก่เรียน, ผู้รู้ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิทูรวิ-ทูนผู้ฉลาด 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิธวิทย์วิด-ทะ-วิดผู้ฉลาด 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิธวินท์วิด-ทะ-วินได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิธานวิ-ทานกฎเกณฑ์ ระเบียบ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิธิสรรค์วิ-ทิ-สันสร้างวิธีการ คิดหาวิธีการที่ดี 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วินธัยวิน-ไทผลไม้ ชื่อภูเขา 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วินิชาวิ-นิ-ชาจำเก่ง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วินิทรวิ-นิดตื่นเสมอ ขยัน 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วินิทราวิ-นิ-ทะ-ราตื่นเสมอ ขยัน 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วินิธาวิ-นิ-ทาฝังใจ จดจำเก่ง 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิยดีวิ-ยะ-ดีนก 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิรชัชวิ-ระ-ชัดนักรบผู้กล้าหาญ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิรชาวิ-ระ-ชาผู้ปราศจากมลทิน 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิรดาวิ-ระ-ตาผู้งดเว้นจากความชั่ว 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิรดีวิ-ระ-ดีการงดเว้นจากความชั่ว 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิรตาวิ-ระ-ตาผู้งดเว้นจากความชั่ว 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิรตีวิ-ระ-ตีการงดเว้น (จากความชั่ว 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิรยาวิ-ระ-ยาความเพียร 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิรัญจ์วิ-รันชื่อของพรหม 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิรัญชนาวิ-รัน-ชะ-นาเป็นที่ยินดียิ่ง เป็นที่ชอบใจยิ่ง 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิรัลวิ-รันบาง โปร่ง หายาก งาม 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิรากรวิ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งผู้กล้า 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิรากานต์วิ-รา-กานผู้กล้าหาญและเป็นที่รัก 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิลันดาวิ-ลัน-ดาชาวดัตช์ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิลาวัณย์วิ-ลา-วันงามยิ่ง 49ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิลาสินีวิ-ลา-สิ-นีสวยงาม 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิวรรธน์วิ-วัดความเจริญรุ่งเรือง 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิวัฒน์ชัยวิ-วัด-ไชมีความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะ 51ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิวิธชัยวิ-วิด-ทะ-ไชมีชัยชนะหลายอย่าง 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิวิธวินท์วิ-วิด-ทะ-วินได้สิ่งแปลก ๆ ได้รับอยู่เสมอ 49ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิวิศนาวิ-วิด-สะ-นามีความงามมาก งามอย่างวิเศษ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิวิศน์วิ-วิดงามอย่างวิเศษ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิศรุตวิ-สะ-รุดผู้มีชื่อเสียงปรากฏ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิศรุตาวิ-สะ-รุ-ตาผู้มีชื่อเสียงปรากฏ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิศลย์วิ-สนไม่มีทุกข์โศก 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิศัลยาวิ-สัน-ยาไม่มีความทุกข์โสก 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิศัลย์ศยาวิ-สัน-สะ-ยาอยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก 60ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิษณุสรรค์วิด-สะ-นุ-สันวิษณุสร้างมา ลูกวิษณุ 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิสสุตวิด-สุดผู้มีชื่อเสียงปรากฏ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิสสุตาวิด-สุ-ตาปรากฏชื่อ มีชื่อเสียง 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิสาข์วิ-สาเดือนวิสาขะ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิสุทธิ์วิ-สุดสะอาดสดใส 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิโรจน์วิ-โลดสว่าง, แจ่มแจ้ง 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิโรษณาวิ-โร-สะ-นาไม่มีความโกรธ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิไลรัตน์วิ-ไล-รัดงามอย่างมีค่า 50ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วิไลวรรณวิ-ไล-วันผิวงาม 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วีธราวี-ทะ-ราฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วีรชิตวี-ระ-ชิดชัยชนะของคนกล้า วีรบุรุษผู้พิชิต 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วีรดาวี-ระ-ดาความกล้าหาญ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วีรยาวี-ระ-ยาความเพียร 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วีรยุทธวี-ระ-ยุดนักรบผู้กล้า 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วีรลักษณ์วี-ระ-ลักลักษณะของผู้กล้า 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วีรวรรณวี-ระ-วันผิดพรรณของผู้กล้า, วรรณะของผู้กล้า 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วีรวัฒน์วี-ระ-วัดผู้เจริญด้วยความกล้า 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วีรวุฒิวี-ระ-วุดเป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วีรศรุตวี-ระ-สะ-รุดมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วีรอรวี-ระ-ออนหญิงสาวผู้กล้าหาญ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วีรัชวี-รัดเกิดจากผู้กล้าหาญ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วีรากรวี-รา-กอนบ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วีราทรวี-รา-ทอนความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วีรินทร์วี-รินผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วีริยาวี-ริ-ยาความเพียร 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วีริศวี-ริดยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วีรเดชวี-ระ-เดดอำนาจของผู้กล้า 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วีร์สุดาวี-สุ-ดาลูกสาวผู้กล้าหาญ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วุฒิกรวุด-ทิ-กอนผู้สร้างความเจริญ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วุฒิชัยวุด-ทิ-ไชชนะด้วยความเจริญ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วุฒิชาติวุด-ทิ-ชาดเกิดจากความเจริญ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วุฒิศักดิ์วุด-ทิ-สักมีความเจริญและอำนาจ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วุฒิเดชวุด-ทิ-เดดเจริญขึ้นด้วยอำนาจ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วเรณยาวะ-เรน-ยาประเสริฐสุด 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
วเรณย์วะ-เรนประเสริฐสุด 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เวณิกาเว-นิ-กาเกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เวทิดาเว-ทิ-ดาให้รู้ 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เวทิตเว-ทิดให้รู้ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เวทิศเว-ทิดผู้คงแก่เรียน 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เวธกาเว-ทะ-กาคม เฉียบแหลม 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เวธนีเว-ทะ-นีสว่าน มีปัญญาเฉียบแหลม 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เวธน์เวดปัญญาเฉียบแหลม 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
แวววรรณแวว-วันมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
แวววัยแวว-ไวมีอายุที่สดใสตลอดไป 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
แวววิไลแวว-วิ-ไลงดงามสดใส 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
แว่นแก้วแว่น-แก้วสะท้อนให้เห็นคุณค่า 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ไวทย์ไวมีความรู้ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ไวทินไว-ทินผู้รู้ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ไววิทย์ไว-วิดอำนาจ ความเจริญ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศจีสะ-จีชายาพระอินทร์, ผู้มีความงาม 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศดานันท์สะ-ดา-นันชื่อของพระพรหม 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศดิศสะ-ดิดเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศตคุณสะ-ตะ-คุณผู้มีความตั้งร้อย ผู้มีความรู้ดีมาก 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศตนันท์สะ-ตะ-นันมีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศตรรฆสะ-ตักมีราคาหนึ่งร้อย 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศตายุสะ-ตา-ยุมีอายุยืน ๑๐๐ ปี 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศรณีสอ-ระ-นีแสวงหาที่พึ่ง 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศรณ์สอนที่พึ่ง 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศรวัณสอ-ระ-วันเดือนศรวัณ (ตกราวเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศรัณยาสะ-รัน-ยาหญิงผู้ปกป้องรักษา 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศรัณยูสะ-รัน-ยูผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา ลมฟ้าอากาศ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศรันยาสะ-รัน-ยาผู้ปกป้อง 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศรันยูสะ-รัน-ยูผู้คุ้มครอง 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศรันย์สะ-รันอันเป็นที่พึ่ง 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศรายุธสะ-รา-ยุดผู้มีอาวุธคือลูกศร 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศราวินสะ-รา-วินผู้ฟัง สาวกที่ดีของพระศาสดา 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศราวุธสะ-รา-วุดผู้มีศรเป็นอาวุธ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศริตวรรธน์สะ-ริด-วัดบรรลุถึงความเจริญ 50สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศรีวิไลสี-วิ-ไลอารยธรรม, มีความเจริญก้าวหน้า 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศรีสวรรค์สี-สะ-หวันผู้เป็นมิ่งขวัญบนสวรรค์ 52สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศรุดาสะ-รุ-ดามีชื่อเสียง 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศรุตสะ-รุดมีชื่อเสียง 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศรุตาสะ-รุ-ตามีชื่อเสียง 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศลาฆนันท์สลาก-นันยินดีการสรรเสริญ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศลิษาสลิ-สาการกอดรัด 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศวรรยาสะ-หวัน-ยาความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศวิตสะ-วิดขาว 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศวิตาสะ-วิ-ตาผิวขาวนวลงาม 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศศวิษาณสะ-สะ-วิ-สานสิ่งเหลือเชื่อ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศศิสะ-สิดวงจันทร์ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศศิชาสะ-สิ-ชาเกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศศิธรสะ-สิ-ทอนเหมือนดวงจันทร์, แสงจันทร์ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศศินัดดาสะ-สิ-นัด-ดาหลานของพระจันทร์ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศักดาสัก-ดาผู้มีอำนาจ 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศักดากรสัก-ดา-กอนผู้มีอำนาจ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศักดิกรสัก-ดิ-กอนให้กำลัง 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศักดิธัชสัก-ดิ-ทัดมีความเข้มแข็งเป็นเลิศ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศักดินนท์สัก-ดิ-นนยินดีในอำนาจ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศักดิ์นันท์สัก-ดิ-นันยินดีในอำนาจ 50สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศักย์ศรณ์สัก-สอนผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง 54สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศักรชาตสัก-กระ-ชาดมีกำเนิดแต่พระอินทร์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศักรนันทน์สัก-กระ-นันโอรสของพระอินทร์คือ พระอรชุน 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศัญชนีสัน-ชะ-นีสายธนู 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศัตวรีสัด-ตะ-วะ-รีราตรี 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศันศนีย์สัน-สะ-นีควรสรรเสริญ 52สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศันสนีย์สัน-สะ-นีควรได้รับการสรรเสริญ 52สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศากวรสาก-กะ-วะ-ระแข็งแรง, มีอำนาจ, มีกำลัง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศาตนันทน์สา-ตะ-นันมีความสุขและความเพลิดเพลิน 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศาตนันท์สา-ตะ-นันมีความสุขและความเพลิดเพลิน 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศานติกรสาน-ติ-กอนให้ความเจริญ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศานิตสา-นิดคม 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศาศวัตสาด-สะ-วัดยั่งยืน 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศาสนีย์สา-สะ-นีสมควรจะสั่งสอน 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศาสวัตสา-ตะ-วัดนิรันดร ตลอดกาล 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิงขรสิง-ขอนภูเขา 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิถีสิ-ถีพวงดอกไม้ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิรชัชสิ-ระ-ชัดนักรบผู้ยอดเยี่ยม 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิรดาสิ-ระ-ดาความเป็นยอด 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิรวิทย์สิ-ระ-วิดความรู้ชั้นยอด 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิรสิทธิ์สิ-ระ-สิดมีความสำเร็จอันยอดเยี่ยม 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิรัญญาสิ-รัน-ยายอดแห่งความรู้ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิรัสธรสิ-รัด-สะ-ทอนคอ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิริชัยสิ-หริ-ไชมีชัยชนะที่เป็นมงคล 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิริณาสิ-หริ-นากลางคืน 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิลาดลสิ-ลา-ดนแผ่นหิน 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิวกรสิ-วะ-กอนผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิวนาถสิ-วะ-นาดมีที่พึ่งอันประเสริฐ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิวัชสิ-วัดเกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ ลูกพระศิวะ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิวิกาสิ-วิ-กาเสลี่ยง คานหาม 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิวเวทสิ-วะ-เวดมนตร์สรรเสริญ,พระศิวะ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิศิราสิ-สิ-ราน้ำค้าง 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิศุนันท์สิ-สุ-นันความยินดีในวัยเด็ก 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิโรธรสิ-โร-ทอนคอ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศิโรรัตน์สิ-โร-รัดเพชรประดับหัว 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศีกรสี-กอนฝน, ละอองฝน, หมอก 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศีดาสี-ดาเฉียบคม มีสติปัญญาเฉียบแหลม 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศีตราสี-ตราพระจันทร์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศีตลาสี-ตะ-ลาเย็นสนิท เยือกเย็น 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศีรณาสี-ระ-นาเล็ก ละเอียด 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศีลวัตสี-ละ-วัดมีความประพฤติดี 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศึกษิตสึก-สิดผู้เป็นปัญญาชน 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศุกลสุ-กนขาวงาม 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศุกลกานต์สุ-กน-กาน,สุ-กน-ละ-กาน ผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศุจินทราสุ-จิน-ทรายอดแห่งความบริสุทธิ์สะอาด 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศุจินธรสุ-จิน-ทอนทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศุจินธราสุ-จิน-ทะ-ราทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศุทธนุชสุด-ทะ-นุดหญิงผู้บริสุทธิ์ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศุทธวีร์สุด-ทะ-วีผู้บริสุทธิ์และกล้าหาญ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศุทธาสุด-ทาผู้บริสุทธิ์ 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศุทธานต์สุด-ทานห้องมเหสี ชายาพระราชา 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศุทธินีสุด-ทิ-นีผู้มีความหมดจด, ผู้มีความบริสุทธิ์ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศุทราสุ-ทะ-ราผู้บริสุทธิ์ 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศุวิลสุ-วินลม อากาศ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เศรษฐนัยเสรด-ถะ-ไนการประหยัด 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เศรษฐาเสด-ถาเจริญที่สุด, ดีเลิศ, ดีที่สุด 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เศรษฐ์เสดประเสริฐสุด 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เศวตฉัทสะ-เวด-ตระ-ฉัดผู้มีปีกขาว 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
โศจยาโส-จะ-ยาผู้มีความงาม 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
โศจิรัตน์โส-สิ-รัดสุกใสบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
โศรดาโส-ระ-ดาผู้ฟัง 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
โศศิษฐาโส-สิด-ถาผู้งามยิ่ง 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สกลวรรธน์สะ-กน-วัดพร้อมด้วยความเจริญ 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สขิลสะ-ขินนุ่มนวล อ่อนหวาน 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สขิลาสะ-ขิ-ลานุ่มนวล อ่อนหวาน 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สดายุสะ-ดา-ยุชื่อพญานก 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สถิตคุณสะ-ถิด-คุณมีความดีมั่นคง 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สนันตน์สะ-นันนิรันดร ยิ่งยืนนาน 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรชัชสอ-ระ-ชัดนักรบผู้วิเศษ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรชาสอ-ระ-ชาเกิดในสระ ดอกบัว 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรณีย์สอ-ระ-นีผู้ควรระลึกถึง 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรณ์สอนที่พึ่ง ที่ระลึก 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรณ์สิริสอน-สิ-ริมีที่พึ่งดียิ่ง พึ่งสิริมงคล 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรธรสอ-ระ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรธัญสอ-ระ-ทันมีโชคดีอย่างวิเศษ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรนันท์สอ-ระ-นันมีความยินดีเป็นเลิศ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรวรรณสอ-ระ-วันมีผิวพรรณวิเศษ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรวิชญ์สอ-ระ-วิดผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรวิศสอ-ระ-วิดมีอำนาจเหนือคนทั้งปวง 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรวีย์สอ-ระ-วีผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรศาสตร์สอ-ระ-สาดตำราสงคราม 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรสิชสอ-ระ-สิดเกิดในสระ ดอกบัว 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรสิชาสอ-ระ-สิ-ชาเกิดในสระ ดอกบัว 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรัชสะ-รัดเกิดในสระ ดอกบัว 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรัญญาสะ-รัน-ยาผู้รู้เรื่องลูกศร 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรัลสะ-รันต้นสน ซื้อตรง 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรัลชนาสะ-รัน-ชะ-นาคนผู้ซื่อตรง 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรัลนุชสะ-รัน-นุดผู้เที่ยงธรรม หญิงผู้ซื่อตรง 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สรายุทธสะ-รา-ยุดรบด้วยลูกศร, อาวุธคือ ศร 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สราวลีสะ-รา-วะ-ลีแถวลูกศร 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สราวุธสะ-รา-วุดมีลูกศรเป็นอาวุธ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สริกข์สะ-ริกเห็นสม คล้ายคลึง 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สริดาสะ-ริ-ดาผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สริตสะ-ริดผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สริตาสะ-ริ-ตาผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สริลนุชสะ-ริน-นุดหญิงผู้ซื่อตรง 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สวรรค์ชิดสะ-หวัน-ชิดได้สวรรค์ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สวรสสะ-วะ-รดมีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สวรินทร์วะ-วะ-รินจอมสวรรค์ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สวิตต์สะ-วิดมีทรัพย์สมบัติ มีเงินทอง 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สหทัยสะ-หะ-ไทร่วมใจกัน เห็นใจกัน 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สังวราสัง-วะ-ราระมัดระวัง ควบคุมตนเองได้ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สังวรีสัง-วะ-รีราตรี 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สังวุตาสัง-วุ-ตาสำรวม ระมัดระวัง 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สังสิตสัง-สิดอันเขาสรรเสริญแล้ว ได้รับการสรรเสริญ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สัชฌกรสัด-ชะ-กอนช่างเงิน 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สัชฌุกรสัด-ชุ-กอนช่างเงิน 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สัญจิตสัน-จิดสะสม รวบรวม 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สัญจิตาสัน-จิ-ตาสะสม รวบรวม 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สัณฐิติสัน-ถิ-ติความมั่นคง 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สัณหณัฐสัน-หะ-นัดนักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สัณหรสสัน-หะ-รดมีรสนิยมละเมียดมะไม 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สัณหวัชสัน-หะ-วัดพูดเพราะ พูดดี 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สัณหเจตสัน-หะ-เจดมีความคิดละเอียดอ่อน 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สัณห์ฤทัยสัน-รึ-ไทมีจิตใจละเอียดอ่อน จใจงาม 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สัณห์สินีสัน-สิ-นีนางงามผู้ละเอียดอ่อน 53สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สัณห์สิริสัน-สิ-หริผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ 49สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สัณห์สิรีสัน-สิ-รีผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ 52สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สันต์ทศน์สัน-ทดมีทัศนะอันงดงาม 50สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สันต์ฤทัยสัน-รึ-ไทมีใจสงบ 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สันต์หทัยสัน-หะ-ไทมีใจสงบ 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สันทนาสัน-ทะ-นาการเปรียบเทียบ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สันทนีสัน-ทะ-นีการเปรียบเทียบ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สันธิลาทัน-ทิ-ลาแม่น้ำ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สันนดีสัน-นะ-ดีเสียงนมัสการ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สันนิธสัน-นิดใกล้ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาทริยาสา-ทริ-ยาการแสดงความเอื้อเฟื้อ,ความเคารพ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาทิสสา-ทิดเห็นเหมือน, เห็นพ้อง 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาธกาสา-ทะ-กาให้สำเร็จสมประสงค์ 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาธนีสา-ทะ-นีให้สำเร็จประโยชน์ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาธวีสา-ทะ-วีมีความดี 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาธิกสา-ทิกผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาธิกาสา-ทิ-กาผู้ให้สำเร็จสมประสงค์ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาธิดาสา-ทิ-ดาให้สำเร็จสมประสงค์ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาธิตสา-ทิดผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาธิตาสา-ทิ-ตาผู้ให้สำเร็จสมประสงค์ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาธินสา-ทินผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาธินีสา-ทิ-นีให้สำเร็จ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สารทสาดฤดูใบไม้ร่วง เทศกาลเดือนสิบ 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สารนิจสา-ระ-นิดมีสาระเนืองนิจ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สารนิชสา-ระ-นิดมีสาระเป็นของตนเอง มีแก่นสารนิรันดร 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สารนิติสา-ระ-นิดมีแบบแผนเป็นสาระ มีระเบียบดี 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สารัชสา-รัดเกิดมาเพื่อแก่นสาร 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาริกข์สา-ริกคล้ายคลึง แม้นเหมือน 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาริทธิ์สา-ริดความสำเร็จแห่งแก่นสาร 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สารินสา-รินผู้ก้าวไปข้างหน้า ผู้มีแก่นสาร 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สารินท์สา-รินเจ้าแห่งสาระ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาริศสา-ริดเจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งสาระ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาริศาสา-ริ-สาเจ้าแห่งแก่นสาร 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาริสาสา-ริ-สาเจ้าแห่งแก่นสาร 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาวิณีสา-วิ-นีแม่น้ำ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาวิตรีสา-วิ-ตรีบทสดุดีพระอาทิตย์ในฤคเวท 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สาวินีสา-วิ-นีแม่น้ำ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิงควรรณสิง-คะ-วันผิวเหมือนทอง งามผุดผ่อง 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิงหนาทสิง-หะ-นาดบันลือสิงหนาท 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิณิสาสิ-นิ-สาลูกสะใภ้ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิตานันสิ-ตา-นันมีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิทธาสิด-ทาผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเสียง 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิทธิกรสิด-ทิ-กอนผู้ทำสำเร็จ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิทธินนท์สิด-ทิ-นนยินดีในความสำเร็จ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิทธินีสิด-ทิ-นีผู้สำเร็จทางจิต 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิทธิรัตน์สิด-ทิ-รัดความสำเร็จที่ล้ำค่า 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิทธิศักดิ์สิด-ทิ-สักผู้มีความสำเร็จและความสามารถ 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิทธิเดชสิด-ทิ-เดดผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สินาถสิ-นาดที่พึ่งที่มีโชค 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สินิทธาสิ-นิด-ทาผู้มีความอ่อนโยน 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สินิทธ์สิ-นิดสนิทชิดเชื้อ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สินีสิ-นีหญิงสาวมีผิวขาวงาม 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สินีนาถสิ-นี-นาดที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิรดนัยสิ-ระ-ดะ-ไนลูกชายผู้เป็นยอด 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิรธีร์สิ-ระ-ทีนักปราชญ์ชั้นยอด 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิรวิชญ์สิ-ระ-วิดนักปราชญ์ผู้เป็นยอด 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิราวรรณสิ-รา-วันผู้มีผิวพรรณงดงาม มีผิวพรรณเลิศ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิริกรสิ-หริ-กอนสร้างสิริมงคล 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิริจรรยาสิ-หริ-จัน-ยาผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิริชัยสิ-หริ-ไชผู้มีชัยชนะอันงดงาม 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิรินดาสิ-ริ-นะ-ดาผู้น้อมไปในสิริมงคล 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิรินทราสิ-ริน-ทรามีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิรินทร์สิ-รินมีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่, ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิรินันท์สิ-หริ-นันผู้ยินดีในความรุ่งเรือง 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิรินาถสิ-หริ-นาดมีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิรินุชสิ-หริ-นุดสาวผู้มีสิริมงคล 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิริรัตน์สิ-หริ-รัดความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิริวรรณสิ-หริ-วันผู้มีผวิพรรณงดงาม 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิรีสิ-รีศรี, เป็นมิ่งขวัญ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิรีธรสิ-รี-ทอนทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญ ผู้มีบุญ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สิโรธรสิ-โร-ทอนคอ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สีตลาสี-ตะ-ลาเย็นสนิท เยือกเย็น 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สีวิกาสี-วิ-กาเสลี่ยง คานหาม 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุกนต์ธีสุ-กน-ทีมีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุกฤตสุ-กริดทำมาดี สร้างมาดี 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุกฤตาสุ-กริ-ตาผู้สร้างสรรค์มาดี กุศล ความเลื่อมใส 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุกฤษฎิ์สุ-กริดนักปราชญ์ที่ดี 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุกัลย์สุ-กันผู้มีความสามารถดี 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุขทาสุ-ขะ-ทาผู้ให้ความสุข 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุขรดาสุก-ระ-ดาผู้ยินดีในความสุข 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุขิตสุ-ขิดผู้มีความสุข 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุขิตกุลสุ-ขิด-กุนตระกูลที่มีความสุข 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุขิตาสุ-ขิ-ตาผู้มีความสุข 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุจารีสุ-จา-รีผู้มีความประพฤติดี 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุจิณณาสุ-จิน-นาผู้ประพฤติดีแล้ว 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุจินนาสุ-จิน-นาความบริสุทธิ์ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุจิราสุ-จิ-รายืนยาวยิ่ง 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุชญาสุ-ชะ-ยาผู้รู้ดี 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุชัจจ์สุ-ชัดผู้มีเชื้อชาติดี เกิดมาดี 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุชัญญาสุ-ชัน-ยาประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุชาครีย์สุ-ชา-ครีมีความเพียรอย่างยิ่ง มีความตื่นตัวตลอดเวลา 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุชาดาสุ-ชา-ดาผู้มีชาติกำเนิดดี 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุชานรีสุ-ชา-นะ-รีสตรีผู้เกิดมาดี 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุชานันท์สุ-ชา-นันมีกำเนิดดี เกิดมาดี 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุชานาฎสุ-ชา-นาดหญิงสาวผู้เกิดมาดี 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุชานาถสุ-ชา-นาดผู้หญิงผู้เกิดมาดีและเป็นที่พึ่ง 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุชานุชสุ-ชา-นุดหญิงสาวผู้เกิดมาดี 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุชารีสุ-ชา-รีหญิงที่รัก 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุชาวดีสุ-ชา-วะ-ดีเชื้อสายผู้เกิดมาดี 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุชาวลีสุ-ชา-วะ-ลีเชื้อสายผู้เกิดมาดี 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุชิราสุ-ชิ-ราผู้เชี่ยวชาญ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุชีราสุ-ชี-ราผู้เชี่ยวชาญ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุณัฏฐาสุ-นัด-ถาผู้ฉลาดและเป็นคนดี 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุณิสาสุ-นิ-สาสาวงาม 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุดารัตน์สุ-ดา-รัดนางแก้ว, หญิงที่ดีเลิศ , หญิงสาวงาม 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุดาวรรณสุ-ดา-วันหญิงผู้สวยงาม 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุตนันท์สุ-ตะ-นันผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทธญาณ์สุด-ทะ-ยามีความรู้อันบริสุทธิ์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทธดรสุด-ทะ-ดอนผู้บริสุทธิ์กว่าคนอื่น 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทธดาสุด-ทะ-ดาความบริสุทธิ์ 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทธนุชสุด-ทะ-นุดหญิงผู้บริสุทธิ์ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทธวีร์สุด-ทะ-วีบริสุทธิ์และกล้าหาญ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทธอรสุด-ทะ-ออนผู้บริสุทธิ์และดีงาม งามบริสุทธิ์ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทธันต์สุด-ทันห้องมเหสี ชายาพระราชา 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทธิกาสุด-ทิ-กามีความบริสุทธิ์ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทธิกานต์สุด-ทิ-กานมีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทธิฉันท์สุด-ทิ-ฉันมีความพอใจ หรือมีความมุ่งหมายบริสุทธิ์ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทธิชัยสุด-ทิ-ไชชัยชนะอันหมดจด 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทธิดาสุด-ทิ-ดาความบริสุทธิ์ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทธินันท์สุด-ทิ-นันเพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทธินัยสุด-ทิ-ไนมีแนวทางอันบริสุทธิ์ มีนโยบายที่ดี 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทธินีย์สุด-ทิ-นีผู้นำผู้บริสุทธิ์ 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทธิรัตน์สุด-ทิ-รัดความหมดจดผ่องใสเหมือนดวงแก้ว 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทธีราสุด-ที-รานักปราชญ์ที่ดี 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทัชชาสุ-ทัด-ชาผู้ให้สิ่งดี 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทัตตาสุ-ทัด-ตาประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทัศนีสุ-ทัด-สะ-นีสวย, งาม, น่าดู 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทินาสุ-ทิ-นาวันดี วันเป็นสิริมงคล 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุทิวัสสุ-ทิ-วัดวันดี วันเป็นสิริมงคล 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุธนีสุ-ทะ-นีมีเสียงดี 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุธาสุ-ทาปูนขาว อิฐ น้ำดอกไม้ น้ำทิพย์ 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุธางศุ์สุ-ทางรัศมีขาว พระจันทร์ การบูร 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุธางศุ์รัตน์สุ-ทาง-รัดมุกดา ไข่มุก 57สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุธานิธิสุ-ทา-นิ-ทิพระจันทร์ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุธารสสุ-ทา-รดน้ำทิพย์ (ราชาศัพท์หมายถึง น้ำชา 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุธารัตน์สุ-ทา-รัดแก้วบริสุทธิ์ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุธาวัลย์สุ-ทา-วันขาวงาม 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุธาวีสุ-ทา-วีผู้บริสุทธิ์ยิ่ง บริสุทธิ์ดี 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุธาศินสุ-ทา-สินผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุธาสินสุ-ทา-สินผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุธาสินีสุ-ทา-สิ-นีหญิงผู้กินอาหารทิพย์, เทวดา 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุธิดาสุ-ทิ-ดาสาวงาม, ลูกสาวคนดี 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุธินันท์สุ-ทิ-นันความยินดีของนักปราชญ์ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุธินีสุ-ทิ-นีนักปราชญ์ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุธีกานต์สุ-ที-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุธีธิดาสุ-ที-ทิ-ดาธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุธีราสุ-ที-รานักปราชญ์ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุนทรีสุน-ทรีหญิงงาม 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุนารีสุ-นา-รีสาวงาม, หญิงคนดี 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุนิดาสุ-นิ-ดาผู้ได้รับการแนะนำมาดี 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุนิตยาสุ-นิด-ตะ-ยาผู้มีความสม่ำเสมอดี 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุนิตย์สุ-นิดผู้มีความสม่ำเสมอดี 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุนิติสุ-นิ-ติมีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุนิศาสุ-นิ-สาราตรีอันงดงาม,คืนที่ดีงาม 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุนีรัตน์สุ-นี-รัดผู้นำที่ดี 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุรกานต์สุ-ระ-กานแก้วมีค่า 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุรชัชสุ-ระ-ชัดนักรบผู้กล้า 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุรชาติสุ-ระ-ชาดความกล้าหาญ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุรดาสุ-ระ-ดาผู้ยินดียิ่ง 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุรดิษสุ-ระ-ดิดมีโชคดีเยี่ยม มีโชคดีเหมือนเทวดา 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุรดีสุ-ระ-ดีความยินดียิ่ง ความรักอย่างยิ่ง 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุรตาสุ-ระ-ตาผู้ยินดีอย่างยิ่ง 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุรทินสุ-ระ-ทินเทพประทาน 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุรธัชสุ-ระ-ทัดเป็นดุจธงชัยบนสวรรค์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุรนาถสุ-ระ-นาดที่พึ่งของเทวดา ชื่อของพระอินทร์ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุรนาทสุ-ระ-นาดบันลืออย่างกล้าหาญ เสียงองอาจกล้าหาญ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุรนุชสุ-ระ-นุดหญิงสาวผู้กล้าหาญ สาวสวรรค์ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุรวินท์สุ-ระ-วินดอกบัวงาม 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุรอนงค์สุ-ระ-อะ-นงนางฟ้า 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุรัตนาสุ-รัด-ตะ-นาแก้วที่ดีมีค่า 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุริยวงศ์สุ-ริ-ยะ-วงสกุลกษัตริย์ 48สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุรเชษฐ์สุ-ระ-เชดผู้ประเสริฐกว่าเทวดาคือ พระพรหม 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุรเสกข์สุ-ระ-เสกนักศึกษาผู้กล้าหาญ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุลลิตสุ-ละ-ลิดมีเสน่ห์ยิ่ง งามยิ่ง 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวชัชสุ-วะ-ชัดนักรบผู้ดีเยี่ยม 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวชาสุ-วะ-ชาผู้ประเสริฐยิ่ง 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวดีสุ-วะ-ดีมีความดีงาม 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวนันท์สุ-วะ-นันผู้มีความยินดี,เพลิดเพลินดี 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวนาถสุ-วะ-นาดผู้มีที่พึ่งดี, ที่พึ่งที่ดี 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวนีสุ-วะ-นีผู้นำที่ดี 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวรรณาสุ-วัน-นาทอง 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวรรณีสุ-วัน-นีผิวทอง 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวราสุ-วะ-ราผู้ประเสริฐยิ่ง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวรินทร์สุ-วะ-รินจอมสวรรค์ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวัฒนาสุ-วัด-ทะ-นามีความเจริญรุ่งเรืองดี 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวัลยาสุ-วัน-ละ-ยาเถาวัลย์ที่งดงาม 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวารีสุ-วา-รีน้ำดี, น้ำสะอาด 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวิจักขณ์สุ-วิ-จักผู้เฉียบแหลมยิ่ง ผู้ฉลาดยิ่ง 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวิชญาสุ-วิด-ชะ-ยาผู้รู้แจ้งดี 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวิชาดาสุ-วิ-ชา-ดาเกิดมาดียิ่ง 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวินัยสุ-วิ-ไนว่านอนสอนง่าย 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวีณาสุ-วี-นาพิณที่งดงาม, พิณที่ไพเราะ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวีราสุ-วี-รากล้าหาญดี 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สุวีร์สุ-วีกล้าหาญยิ่ง 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สโรชาสะ-โร-ชาเกิดในสระ ดอกบัว 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
สโรชินีสะ-โร-ชิ-นีเกิดในสระ ดอกบัว 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เสกข์เสกนักศึกษา 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เสฎฐวุฒิเสด-ถะ-วุดมีความเจริญอันดีเลิศ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เสาวธารเสา-วะ-ทานน้ำหอม 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เสาวนิตเสา-วะ-นิดฟังแล้ว 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เสาวรสเสา-วะ-รดมีรสดี 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
หทัยทัตหะ-ไท-ทัดเป็นที่ถูกใจ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
หทัยรัตน์หะ-ไท-รัดแก้วใจ 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
หรรษกรหัด-สะ-กอนเกิดจากมือที่ทำให้บันเทิงเริงใจ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
หรรษกานต์หัด-สะ-กานร่าเริงและน่ารัก 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
หรรษธรหัน-สะ-ทอนผู้มีความเบิกบานเป็นนิตย์ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
หรรษยศหัด-สะ-ยดตำแหน่งที่น่าพอใจ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
หรรษรักษ์หัด-สะ-รักความยินดีที่ควรรักษาไว้ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
หฤษฎ์หะ-ริดน่าชื่นชมยินดี 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
หัตถชัยหัด-ถะ-ไชชนะด้วยมือ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
หัตถยารักษ์หัด-ถะ-ยา-รักมีน้ำใจงามน่าทำนุรักษาไว้ 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
หาญหานกล้า, เก่ง 10สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
หาญชัยหาน-ไชเก่งอย่างมีชัยชนะ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
หิรัญหิ-รันเงินทอง 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อกนิษฐ์อะ-กะ-นิดพรหมชั้นที่หก 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อกฤษณ์อะ-กริดสูงสุด 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อกัณห์อะ-กันไม่ดำ ขาว 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อคิราห์อะ-คิ-ราแสงอาทิตย์ สวยเด่น 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อจลอะ-จนไม่หวั่นไหว 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อจลญาอะ-จะ-ละ-ยามีความรู้ไม่หวั่นไหว รู้แน่นอน 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อจลวิชญ์อะ-จะ-ละ-วิดมีความรู้ไม่หวั่นไหว 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อจลาอะ-จะ-ลาไม่หวั่นไหว มั่นคง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อชรายุอะ-ชะ-รา-ยุอายุยืน ไม่แก่ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อชิรญาอะ-ชิ-ระ-ยารู้รวดเร็ว 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อชิรญาณ์อะ-ชิ-ระ-ยามีญาณอันรวดเร็ว 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อชิระอะ-ชิ-ระผู้ว่องไว คล่องแคล่ว 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อณิษฐาอนิด-ถาเล็กที่สุด 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อณิษฐ์อนิดเล็กที่สุด 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อดิกันต์อะ-ดิ-กันน่ารักยิ่ง 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อดิรถอะ-ดิ-รดนักรบเอ่น จอมทัพ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อดิรุจอะ-ดิ-รุดสง่างามยิ่ง 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อดิลักษณ์อะ-ดิ-ลักมีลักษณะงาม 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อดิวรรณอะ-ดิ-วันผู้มีผิวพรรณดียิ่ง 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อดิศรอะ-ดิ-สอนเป็นใหญ่ยิ่ง 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อดิศวรอะ-ดิ-สวนผู้เป็นใหญ่ยิ่ง 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อดิศาอะ-ดิ-สาผู้ยิ่งใหญ่ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อดุลย์อะ-ดุนไม่มีที่เปรียบ, ไม่มีอะไรเทียบ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อดุลวิทย์อะ-ดุน-วิดมีความรู้นับไม่ได้ รู้มากมาย 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อติกันต์อะ-ติ-กันน่ารักยิ่ง 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อติกานต์อะ-ติ-กานเป็นที่รักยิ่ง 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อติคุณอะ-ติ-คุนมีคุณธรรมยิ่ง 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อติชาอะ-ติ-ชาเกิดมาเลิศกว่าพงศ์พันธุ์ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อติชาติอะ-ติ-ชาดผู้เกิดมาดี 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อติญาอะ-ติ-ยาพิเศษ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อตินุชอะ-ติ-นุดหญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อติรุจอะ-ติ-รุดผู้สง่างามยิ่ง 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อติวัณณ์อะ-ติ-วันการสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อติวิชญ์อะ-ติ-วิดนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อธิชาอะ-ทิ-ชาเกิดมายิ่งใหญ่ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อธิติยาอะ-ทิ-ติ-ยาสูงส่ง 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อธินอะ-ทินผู้ว่าง่าย เชื่อฟัง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อธินาถอะ-ทิ-นาดที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อธิยุตอะ-ทิ-ยุดขวนขวายยิ่ง หรือขยันขันแข็งยิ่ง 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อธิวัฒน์อะ-ทิ-วัดความเจริญที่ยิ่งใหญ่ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อธิศอะ-ทิดผู้เป็นใหญ่ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อธิษฐ์อะ-ทิดผู้น่าปรารถนายิ่ง หรือผู้ตั้งมั่น 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนงค์นาถอะ-นง-นาดนางงาม, ผู้มีที่พึ่ง 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนงค์รตีอะ-นง-ระ-ตีความรักของกามเทพ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนณอะ-นนผู้ไม่มีหนี้ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนรรฆอะ-นักหาค่ามิได้ มีค่ามากมาย 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนรรฆวีอะ-นัก-คะ-วีมีค่ามาก 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนลอะ-นนไฟ อัคนีเทพ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนลัสอะ-นะ-ลัดผู้ไม่เกียจคร้าน 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนวัชอะ-นะ-วัดผู้ไม่มีที่ติ ไม่มีข้อเสียหาย 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนวัทย์อะ-นะ-วัดไม่มีโทษ ไม่มีตำหนิ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนังคณ์อะ-นังไม่มีกิเลศ ไม่มัวหมอง 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนัญญาอะ-นัน-ยาเป็นหนึ่ง ไม่มีสอง 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนัญลักษณ์อะ-นัน-ยะ-ลักมีลักษณะเป็นหนึ่ง ลักษณะไม่เหมือนใคร 48สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนัดดาอะ-นัด-ดาไม่ยึดถือ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนันตชัยอะ-นัน-ตะ-ไชชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนันตญาอะ-นัน-ตะ-ยาผู้รู้ไม่สิ้นสุด 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนันต์ยศอะ-นัน-ยดมียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้ 47สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนันยชอะ-นัน-ยดเกิดมาเป็นที่หนึ่ง 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนาวรณ์อะ-นา-วอนผู้ไม่มีอะไรกีดกั้น ปราศจากอันตราย 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนาวิลอะ-นา-วินไม่เศร้าหมอง ผ่องใส 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนาวิลาอะ-นา-วิ-ลาผู้ไม่มัวหมอง ผู้บริสุทธิ์ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนิกอะ-นิกกองทัพ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนิรุทธ์อะ-นิ-รุดผู้ชนะเสมอ, ผู้ไม่ดับ , ไม่มีใครห้ามได้ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนิวัตอะ-นิ-วัดผู้ไม่หวนกลับ (สู่ความชั่ว 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนิวัตติ์อะ-นิ-วัดการไม่หวยกลับ (สู่ความชั่ว 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุชิตอะ-นุ-ชิดชนะเสมอ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุตตรีย์อะ-นุด-ตะ-รีประเสริฐยิ่ง 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุตรอะ-นุดผู้ประเสริฐ ยอดเยี่ยม 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุตรีย์อะ-นุด-ตะ-รีประเสริฐ 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุทัตอะ-นุ-ทัดมอบให้ อนุญาต 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุทัยอะ-นุ-ไทความกรุณา ความใจดี 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุทัศน์อะ-นุ-ทัดความเห็น เห็นเนือง ๆ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุทิศอะ-นุ-ทิดทิศน้อย ทิศเฉียง 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุธิดาอะ-นุ-ทิ-ดาลูกสาวคนเล็ก 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุนัยอะ-นุ-ไนความเป็นมิตร 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุนาทอะ-นุด-นาดเสียงกึกก้อง เสียงบันลือ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุยุตอะ-นุ-ยุดผู้ขวนขวาย ผู้ขยัน 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุรดีอะ-นุ-ระ-ดีความยินดีเนือง ๆ ความยินดีเสมอ ๆ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุรักข์อะ-นุ-รักรักษา คุ้มครอง 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุรักษ์อะ-นุ-รักรักษา, คุ้มครอง 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุวรรตน์อะ-นุ-วัดประพฤติปฏิบัติตาม 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุวรรธน์อะ-นุ-วัดเจริญตาม 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุวัตอะ-นุ-วัดผู้ประพฤติตาม 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุวิทอะ-นุ-วิดรู้แจ้ง รู้ทะลุประโปร่ง 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุศิษฎ์อะ-นุ-สิดผู้ได้รับการสั่งสอน 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อนุสิกข์อะ-นุ-สิกศึกษาตาม ศึกษาอยู่เสมอ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรกชออ-ระ-กดงามดุจดอกบัว 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรกัญญาออ-ระ-กัน-ยาหญิงงาม 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรกานต์ออ-ระ-กานงามและน่ารัก 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรจิราออน-จิ-รางามตลอดกาลนาน 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรชาออ-ระ-ชานางผู้บริสุทธิ์ 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรณัญช์ออ-ระ-นันไม่ก่อข้าศึก ไม่มีโทษ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรณัสออ-ระ-นัดคลื่น ลำธาร 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรณาอะ-ระ-นาผู้ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติหรือผู้บริสุทธิ์ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรณิชออ-ระ-นิดสตรีผู้บริสุทธิ์ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรณิชาออ-ระ-นิ-ชาสตรีผู้บริสุทธิ์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรณีออ-ระ-นีพระอาทิตย์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรทินทุ์ออน-อินพระจันทร์งาม 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรนลินออน-นะ-ลินงามดังดอกบัว 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรนันท์ออ-ระ-นันงามน่าเพลิดเพลิน 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรนาฎออ-ระ-นาดหญิงงาม 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรนาถออ-ระ-นาดผู้มีที่พึ่งอันดี 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรนิชออ-ระ-นิดงามชั่วนิรันดร 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรนิดาออน-นิ-ดาหญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำแล้ว 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรนุชออ-ระ-นุดหญิงงาม 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรรจน์อัดเครื่องบูชา 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรรถนนท์อัด-ถะ-นนผู้ยินดีในประโยชน์ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรรถวิทอัด-ถะ-วิดผู้รู้ข้อความ ผู้รู้หลักการ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรรถวิทย์อัด-ถะ-วิดผู้รู้หลักการ 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรรถสารอัด-ถะ-สานประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรรถสิทธิ์อัด-ถะ-สิดความสำเร็จในงานต่าง ๆ 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรรวินท์ออน-ระ-วินดอกบัวงาม 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรวรรยาออน-วัน-ยาสตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรวราออน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรวินท์ออ-ระ-วินดอกบัวงาม 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรสินีออน-สิ-นีหญิงงาม หญิงสวยผู้มีมิ่งขวัญ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรอินทุ์ออน-อินพระจันทร์งาม 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรัญญาอะ-รัน-ยาป่า 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อริชัยอะ-หริ-ไชผู้ชนะศัตรู 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อริญชย์อะ-รินผู้ชนะศัตรู 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อริญชัยอะ-ริน-ไชผู้ชนะศัตรู 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อริยาอะ-ริ-ยาผู้ดี, ผู้ประเสริฐ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อริย์ธัชอะ-ริ-ทัดธงของพระอริยะ เครื่องหมายอันประเสริฐ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อริสราอะ-ริด-สะ-ราเจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อริสาอะ-ริ-สาเป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรุชอะ-รุดผู้ไม่โกรธ 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรุชิดาอะ-รุ-ชิ-ดาเครื่องหมายแห่งความชนะ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรุณรัตน์อะ-รุน-รัดความสดใสยามเช้า, ความผ่องใสของแสงเงินแสงทอง 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรุณวรรณอะ-รุน-วันสีอรุณ, สีแดงเรื่อๆ, สีตะวันแรกขึ้น 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อรุษอะ-รุดผู้ไม่โกรธ 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อลงกฤตอะ-ลง-กริดตกแต่ง, ประดับประดา 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อลินอะ-ลินผึ้ง 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อลีนาอะ-ลี-นาว่องไว 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อวสรอะ-วะ-สอนโอกาส 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อวัชอะ-วัดไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อวัศยาอะ-วัด-สะ-ยาหมอก 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อวิกาอะ-วิ-กาเพชร 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อศลย์อะ-สนไม่มีทุกข์โศก 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อศัลยาอะ-สัน-ละ-ยาไม่มีทุกข์โศก 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อสิตอะ-สิดผิวคล้ำ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อักษรจัญจ์อัก-สอ-ระ-จันคล่องเชิงเขียน 48สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อักษรจัณอัก-สอน-จันคล่องเชิงเขียน 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อักษิกาอัก-สิ-กามีรัศมีแห่งดวงตา 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัคคัญญ์อัก-คันสูงสุด 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัคคเดชอัก-คะ-เดดความสง่างาม, ความยิ่งใหญ่ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัครชัยอัก-คระ-ชัยมีชัยอันประเสริฐ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัครชาอัก-คระ-ชาเกิดมาเป็นผู้ใหญ่ พี่สาว 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัครณีอัก-คระ-นีเป็นใหญ่ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัครนาฎอัก-คระ-นาดสาวงามเป็นเลิศ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัครนิจอัก-คระ-นิดประเสริฐเป็นนิตย์ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัครยาอัก-คระ-ยาประเสริฐสุด 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัครวินท์อัก-คระ-วินผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อังคณาอัง-คะ-นาผู้หญิง,นาง 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อังคนาอัง-คะ-นาผู้หญิง 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อังควรอัง-คะ-วอนผู้มีรูปงาม 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อังควราอัง-คะ-วะ-รามีสรรพางค์งดงาม งามทั้งสรรพางค์ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อังศุชวาลอัง-สุ-ชะ-วานรุ่งเรืองไปด้วยรัศมี โชติช่วง 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อังศุนิตย์อัง-สุ-นิดรัศมีตลอดกาล 49สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัจจนาอัด-จะ-นานับถือ บูชา 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัจฉราอัด-ฉะ-รานางฟ้า 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัจฉริยาอัด-ฉะ-ริ-ยาผู้มีความอัศจรรย์ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัญชนาอัน-ชะ-นาสตรี 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัญชนีอัน-ชะ-นีสตรี 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัญชลีอัน-ชะ-ลีไหว้ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัญชลีกรอัน-ชะ-ลี-กอนทำการไหว้ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัญชสาอัน-ชะ-สาจริงแท้ รวดเร็ว 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัญชิษฐาอัน-ชิด-ถารุ่งโรจน์ยิ่ง 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัญชีราอัน-ชี-รามะเดื่อ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัญชเกศอัน-ชะ-เกดผมดำสลวย 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัฑฒ์อัดชายผู้ร่ำรวย 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัณณ์อันแม่น้ำ ตัวหนังสือ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัณศยาอัน-สะ-ยาอยู่ด้วยลมหายใจ อยู่ด้วยความหวัง 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัตถ์อัดเนื้อความ, ประโยชน์, ความต้องการ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัทธนีย์อัด-ทะ-นีเป็นไปตลอดกาลนาน อยู่ได้นาน 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัทธ์อัดกาล เวลา ทาง ภาค 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อันฑาการอัน-ทา-กานรูปไข่,กลมรี 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อันติกาอัน-ติ-กาพี่สาวคนโต 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อันธิยาอัน-ทิ-ยาสมบูรณ์, อิสระ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อันนาอัน-นาข้าว 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อันน์อันข้าว 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัยยาไอ-ยาผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัศนีอัด-สะ-รีสายฟ้า 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัศรีอัด-สะ-รีคมกระบี่ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัษฎาอัด-สะ-ดาแปดอย่าง 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อัษฎาวุธอัด-สะ-ดา-วุดอาวุธ ๘ อย่าง 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อาคิราอา-คิ-ราพระอาทิตย์ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อาจรีย์อา-ระ-รีอาจารย์ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อาจิตอา-จิดสะสมแล้ว 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อาชวินอาด-ชะ-วินผู้มีความซื่อตรง 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อาชวีอาด-ชะ-วีผู้มีความซี่อตรง 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อาชว์อาดความซื่อตรง 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อาชัญอา-ชันบุรุษอาชาไนย หมยถึงคนที่ดียิ่ง 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อาณกรอา-นะ-กอนผู้สร้างอำนาจ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อาณัติอา-นัดการบังคับบัญชา 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อาณันย์อา-นันความไม่มีหนี้ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อาทิอรอา-ทิ-ออนลูกสาวคนแรก, หญิงผู้เป็นแบบอย่าง 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อานนท์อา-นนความเพลิดเพลิน 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อานัณย์อา-นันความไม่มีหนี้ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อานันอา-นันหน้า ปาก 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อานันท์อา-นันความบันเทิง ความชื่นใจ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อายุทัยอา-ยุ-ไทบ่อเกิดแห่งความสุข เต็มไปด้วยความสุข 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อายุธอา-ยุดอาวุธ เครื่องรบ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อายุวัตอา-ยุ-วัดมีอายุยืน 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อารดาอา-ระ-ดาผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อารดีอา-ระ-ดีการงดเว้นจากความชั่ว ความยินดียิ่ง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อารตีอา-ระ-ตีงดเว้นจากความชั่ว, ความยินดียิ่ง 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อารยาอา-ระ-ยาผู้ประเสริฐ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อารัทธ์อา-รัดเริ่มต้นแล้ว 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อารียาอา-รี-ยาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อารีวรรณอา-รี-วันผู้มีความเอื้อเฟื้อ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อาศิราอา-สิ-ราการอวยพร การปรารถนาดี 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อาเนชอา-เนดไม่หวั่นไหว มั่นคง 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อิกขณาอิก-ขะ-นาเห็นประจักษ์ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อิกษณาอัก-สะ-นาเห็นประจักษ์ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อิงครัตอิง-คะ-รัดผู้ยินดีในความรู้ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อิงควัตอิง-คะ-วัดผู้ยินดีในความรู้ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อิชยาอิด-ชะ-ยาครู การบูชา 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อิชย์อิดการบูชา ครู 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อิฏฐาอิด-ถาน่ารัก 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อิทธิกรอิด-ทิ-กอนผู้สร้างความสำเร็จ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อิทธิชัยอิด-ทิ-ไชชนะด้วยฤทธิ์ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อินทัชอิน-ทัดเกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อินทิยาอิน-ทิ-ยานางผู้เป็นเลิศ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อินทิราอิน-ทิ-ราพระนางลักษมี 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อินทุกรอิน-ทุ-กอนแสงจันทร์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อินทุกาอิน-ทุ-กาดวงจันทร์ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อิษฎาอิด-สะ-ดาน่าปรารถนา 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อิษฎีอิด-สะ-ดีการบวงสรวง, บูชา 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อิษยาอิด-สะ-ยาฤดูฝน 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อิสรีย์อิด-สะ-รีความเป็นใหญ่ 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อุกฤษฎ์อุก-กริดประเสริฐสุด 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อุชุกรอุ-ชุ-กอนคนซื่อตรงที่รุ่งเรือง ทำให้ตรง 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อุตรานุชอุด-ตะ-รา-นุดหญิงสาวผู้ยอดเยี่ยม 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อุตรเดชอุด-ตะ-ระ-เดดมีเดชยิ่งใหญ่ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อุทธิอุด-ธิทะเล 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อุทัคอุ-ทักผู้เบิกบานใจ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อุนนดาอุน-นะ-ดาสูงเด่น ยิ่งใหญ่ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อุรชาอุ-ระ-ชาลูกสาว 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อุรณาอุ-ระ-นาเมฆ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อุรดีอุ-ระ-ดีแผ่นดิน 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อุรวีอุ-ระ-วีแผ่นดิน 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อุรัสยาอุ-รัด-สะ-ยาลูกสาว 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อุษณิษาอุ-สะ-นิ-สามงกุฎ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อุสราอุ-สะ-ราพระอาทิตย์ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อุไรวรรณอุ-ไร-วันผิวทอง 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อุไรอรอุ-ไร-ออนหญิงมีค่า 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อเนชาอะ-เน-ชาผู้ไม่หวั่นไหว 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อเวกษาอะ-เวก-สาตรวจตรา สังเกต 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อเสขอะ-เสกไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหัน 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อโณชาอะ-โน-ชาต้นอังกาบ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
อโรชาอะ-โร-ชาไร้โรค 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เอกนุชเอก-กะ-นุดลูกหนึ่ง ลูกคนเดียว 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เอกวัสเอก-กะ-วัดมีอำนาจแต่ผู้เดียว 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เอื้อการย์เอื้อ-กานค้ำจุนกิจการ, เอาใจใส่ในหน้าที่ 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เอื้ออังกูรเอื้อ-อัง-กูนอุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
โอสธีโอ-สะ-ทีดาวประกายพรึก 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ไอริณไอ-รินเกลือสินเธาว์ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ไอศูรณ์ไอ-สูนมีที่พึ่ง 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ไอศูรย์ไอ-สูนอำนาจ, ความเป็นใหญ่ 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี

ดูดวงที่เกี่ยวข้อง


ตั้งชื่อ ตั้งชื่อเด็ก
ตั้งชื่อ ตั้งชื่อเด็ก
ตั้งชื่อให้เด็กหรือหาชื่อมงคลของคุณเอง ตามตำรารชื่อมงคล
วิเคราะห์ชื่อ ดูดวงจากชื่อ
วิเคราะห์ชื่อ ดูดวงจากชื่อ
รู้หรือไม่ว่าชื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตขนาดไหน มาลองดูดวงจากชื่อ แล้วคุณจะต้องบอกว่าแม่นอย่างไม่น่าเชื่อ


เว็บไซต์นี้ใช้ cookie เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รายละเอียด