ดูดวง
ชื่อมงคล คนเกิดวันศุกร์

ผลการหาชื่อมงคล คนเกิดวันศุกร์

หากท่านกำลังหาชื่อมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์และเลขศาสตร์ สำหรับนำไปตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อ
สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ ทางเราได้รวบรวมมาให้ท่านแล้ว

ผลการหาชื่อมงคล

รายชื่อที่มีความหมายที่ดี เป็นมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์ และเลขศาสตร์
สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ มีดังต่อไปนี้

ชื่อมงคลสำหรับคุณมีดังนี้ ( 1,373 ชื่อ )

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย เลขศาสตร์ เด่นในเรื่อง
กชกดดอกบัว 3อำนาจ เกียรติยศ
กชนันท์กด-ชะ-นันยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก 27อำนาจ เกียรติยศ
กชนิภากด-ชะ-นิ-พาเสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว 14อำนาจ เกียรติยศ
กชนุชกด-ชะ-นุดหญิงสาวดุจดอกบัว 11อำนาจ เกียรติยศ
กชมนกด-ชะ-มนมีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว 13อำนาจ เกียรติยศ
กณิกนันต์กะ-นิก-นันละเอียดยิ่ง 37อำนาจ เกียรติยศ
กณิกากะ-นิ-กาเล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง 12อำนาจ เกียรติยศ
กณิศกะ-นิดรวงข้าว 17อำนาจ เกียรติยศ
กตตน์กิดการแสดง การรายงาน 21อำนาจ เกียรติยศ
กตัญญูกะ-ตัน-ยูผู้รู้คุณคนอื่น 18อำนาจ เกียรติยศ
กนกกะ-หนกทองคำ 7อำนาจ เกียรติยศ
กนกกาญจน์กะ-หนก-กานทองคำล้ำค่า 33อำนาจ เกียรติยศ
กนกนาถกะ-หนก-นาดมีทองเป็นที่พึ่ง 14อำนาจ เกียรติยศ
กนกนิภากะ-หนก-นิ-พาเหมือนทอง 18อำนาจ เกียรติยศ
กนกนุชกะ-หนก-นุชหญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ 15อำนาจ เกียรติยศ
กนกพิชญ์กะ-หนก-พิดปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง 34อำนาจ เกียรติยศ
กนธิชากน-ทิ-ชาเกิดใกล้ทะเล 17อำนาจ เกียรติยศ
กนธีกน-ทีทะเล มหาสมุทร 17อำนาจ เกียรติยศ
กนิษฐากะ-นิด-ถาน้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย 24อำนาจ เกียรติยศ
กมุทกะ-มุดดอกบัว 8อำนาจ เกียรติยศ
กฤตกริดกระทำแล้ว 5อำนาจ เกียรติยศ
กฤตชญากริด-ชะ-ยาผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว, กตัญญู 12อำนาจ เกียรติยศ
กฤตนูกริด-ตะ-นูช่าง ศิลปิน 12อำนาจ เกียรติยศ
กฤตบุญกริด-ตะ-บุญมีบุญอันทำไว้แล้ว 12อำนาจ เกียรติยศ
กฤตพจน์กริด-ตะ-พดผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง 33อำนาจ เกียรติยศ
กฤตภาสกริด-ตะ-ภาดสร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง 14อำนาจ เกียรติยศ
กฤตมุขกริด-ตะ-มุกนักปราชญ์ 13อำนาจ เกียรติยศ
กฤตัชญ์กริ-ตัดผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู 24อำนาจ เกียรติยศ
กฤตานนกริ-ตา-นนผู้ชำนาญยิ่ง 16อำนาจ เกียรติยศ
กฤตานนท์กริ-ตา-นนผู้ชำนาญยิ่ง 26อำนาจ เกียรติยศ
กฤติกากริด-ติ-กาชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่ 11อำนาจ เกียรติยศ
กฤติธีกริด-ติ-ทีนักปราชญ์ 20อำนาจ เกียรติยศ
กฤตินกริด-ตินผู้คงแก่เรียน 14อำนาจ เกียรติยศ
กฤตินีกริด-ติ-นีผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว 21อำนาจ เกียรติยศ
กฤติพงศ์กริด-ติ-พงผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล 35อำนาจ เกียรติยศ
กฤติมากริด-ติ-มานักปราชญ์ 15อำนาจ เกียรติยศ
กฤติมุขกริด-ติ-มุกนักปราชญ์ 17อำนาจ เกียรติยศ
กฤติเดชกริด-ติ-เดดผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์ 14อำนาจ เกียรติยศ
กฤตเมธกริด-ตะ-เมดสร้างปัญญา มีปัญญา 16อำนาจ เกียรติยศ
กฤศกริดเล็ก บาง น้อย 9อำนาจ เกียรติยศ
กฤษฎากริด-สะ-ดากระทำแล้ว 12อำนาจ เกียรติยศ
กฤษฎาญกริด-สะ-ดานที่ทำแล้ว 16อำนาจ เกียรติยศ
กฤษฎิ์กริดฉลาด 24อำนาจ เกียรติยศ
กฤษฎ์กริดข้าวกล้า 20อำนาจ เกียรติยศ
กฤษณะกริด-สะ-นะพระกฤษณะ, ดำ 15อำนาจ เกียรติยศ
กฤษณ์กริดพระกฤษณะ ดำ 20อำนาจ เกียรติยศ
กฤษดากริด-สะ-ดาอภินิหาร, แสดงฤทธิ๋ 8อำนาจ เกียรติยศ
กฤษาณภัคกริ-สะ-นะ-พักชาวนาผู้มีความเจริญ 21อำนาจ เกียรติยศ
กฤษิกกริ-สิกชาวนา 11อำนาจ เกียรติยศ
กษมกะ-สมอดทน อดโทษ แผ่นดิน 10อำนาจ เกียรติยศ
กษมากะ-สะ-มาอดทน อดโทษ แผ่นดิน 11อำนาจ เกียรติยศ
กษาปณ์กะ-สาบเงินตรา 22อำนาจ เกียรติยศ
กษิดิสกะ-สิ-ดิดเป็นใหญ่ในแผ่นดิน 21อำนาจ เกียรติยศ
กษิดิ์เดชกะ-สิ-เดดผู้มีเดชในแผ่นดิน 28อำนาจ เกียรติยศ
กสานติ์กะ-สานความสงบ 30อำนาจ เกียรติยศ
กสานต์กะ-สานความสงบ 26อำนาจ เกียรติยศ
กสิณกะ-สินทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ 17อำนาจ เกียรติยศ
กสิณากะ-สิ-นาทั้งหมด อุบายให้เกิดสมาธิ 18อำนาจ เกียรติยศ
กสินกะ-สินทั้งหมด, อุปกรณ์ใช้เพ่งให้เกิดสมาธิ 17อำนาจ เกียรติยศ
กอบกาญจน์กอบ-กานทอง 1 กอบ, ทองที่รงมกัน, ห่อทอง 35อำนาจ เกียรติยศ
กอบชนม์กอบ-ชนอายุยืน 30อำนาจ เกียรติยศ
กัญจนากัน-จะ-นาทองคำ 21อำนาจ เกียรติยศ
กัญจนีกัน-นะ-นีทองคำ 27อำนาจ เกียรติยศ
กัญจน์กันทอง 29อำนาจ เกียรติยศ
กัญญากัน-ยาสาวรุ่น 14อำนาจ เกียรติยศ
กัญญาณัฐกัน-ยา-นัดหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 32อำนาจ เกียรติยศ
กัญญาภัคกัน-ยา-พักหญิงสาวผู้มีศิริมงคล 23อำนาจ เกียรติยศ
กัญนิภากัน-นิ-พาเหมือนหญิงสาว, เหมือนสาวน้อย 20อำนาจ เกียรติยศ
กัณญิกากัน-ยิ-กาสร้อยคอ 20อำนาจ เกียรติยศ
กัณฐพันธ์กัน-ถะ-พันเชือกผูกรอบคอช้าง 49อำนาจ เกียรติยศ
กัณฐมณีกัน-ถะ-มะ-นีของที่รัก 36อำนาจ เกียรติยศ
กัณฐิกากัน-ถิ-กาสร้อยคอ 25อำนาจ เกียรติยศ
กัณฑ์อเนกกัน-อะ-เนกผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน 36อำนาจ เกียรติยศ
กัณณิกากัน-นิ-กาช่อฟ้า,ดอกไม้ 21อำนาจ เกียรติยศ
กัณติกากัน-ติ-กาผู้กระทำ 19อำนาจ เกียรติยศ
กัตติกากัด-ติ-กาดาวลูกไก่ 17อำนาจ เกียรติยศ
กันดิศกัน-ดิดเจ้าแห่งความรัก กามเทพ 22อำนาจ เกียรติยศ
กันตพงศ์กัน-ตะ-พงมีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก 39อำนาจ เกียรติยศ
กันตพิชญ์กัน-ตะ-พิดปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 40อำนาจ เกียรติยศ
กันตภณกัน-ตะ-พนพูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี 19อำนาจ เกียรติยศ
กันตากัน-ตาเป็นสุข สาวสวย 14อำนาจ เกียรติยศ
กันตาภากัน-ตา-พารัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม 16อำนาจ เกียรติยศ
กันติชากัน-ติ-ชาเกิดมาด้วยความรัก 20อำนาจ เกียรติยศ
กันติทัตกัน-ติ-ทัดผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ 25อำนาจ เกียรติยศ
กันตินันท์กัน-ติ-นันยินดีในความรัก 41อำนาจ เกียรติยศ
กันติศากัน-ติ-สาเจ้าแห่งความรัก 25อำนาจ เกียรติยศ
กันต์กันน่ารัก น่าพอใจ 22อำนาจ เกียรติยศ
กันต์กนิษฐ์กัน-กะ-นิดน้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก 54อำนาจ เกียรติยศ
กันต์ศมกัน-สมมีความสงบอันเป็นที่รัก 34อำนาจ เกียรติยศ
กันต์ศักดิ์กัน-สักมีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ 48อำนาจ เกียรติยศ
กันธิชากัน-ทิ-ชาเกิดใกล้ทะเล 21อำนาจ เกียรติยศ
กันนิดากัน-นิ-ดาหญิงสาว 21อำนาจ เกียรติยศ
กัปปน์กับความดำริ การจัดแจง 23อำนาจ เกียรติยศ
กัมปนาทกัม-ปะ-นาดเสียงกึกก้อง 19อำนาจ เกียรติยศ
กาจน์กาดป้อมปราการ 22อำนาจ เกียรติยศ
กาญจนากาน-จะ-นาทอง 18อำนาจ เกียรติยศ
กาญจนาภากาน-จะ-นา-พาแสงทอง, แสงสว่างดุจทอง 20อำนาจ เกียรติยศ
กาญจนีกาน-จะ-นีทอง 24อำนาจ เกียรติยศ
กาณฑ์กานลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ 19อำนาจ เกียรติยศ
กานดากาน-ดา หญิงที่รัก 9อำนาจ เกียรติยศ
กานดิศกาน-ดิดเจ้าแห่งความรัก กามเทพ 19อำนาจ เกียรติยศ
กานตพงศ์กาน-ตะ-พงมีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก 36อำนาจ เกียรติยศ
กานติมากาน-ติ-มางามน่ารัก 20อำนาจ เกียรติยศ
กานติศากาน-ติ-สาเจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก 22อำนาจ เกียรติยศ
กานติ์ชนิตกาน-ชะ-นิดผู้บันดาลความรัก, ให้เกิดความงาม 37อำนาจ เกียรติยศ
กานต์กานน่ารัก น่าพึงพอใจ 19อำนาจ เกียรติยศ
กานต์ชนิตกาน-ชะ-นิดผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บันดาลสิ่งปรารถนา 33อำนาจ เกียรติยศ
กานต์ธิดากาน-ทิ-ดาลูกสาวผู้เป็นที่รัก 29อำนาจ เกียรติยศ
กานต์พิชชากาน-พิด-ชามีความรู้เป็นที่รัก 36อำนาจ เกียรติยศ
กานต์มณีกาน-มะ-นีแก้วมณีที่น่ารัก, แก้วงาม 36อำนาจ เกียรติยศ
กานต์สินีกาน-สิ-นีสาวงามผู้น่ารัก 42อำนาจ เกียรติยศ
กำแหงกำ-แหงกล้าแข็ง, เข้มแข็ง, แข็งแรง 11อำนาจ เกียรติยศ
กิจจากิด-จาเรื่องราว, ข้อความ 18อำนาจ เกียรติยศ
กิตตน์กิดการแสดง, การรายงาน 25อำนาจ เกียรติยศ
กิตติกิด-ติคำเล่าลือ, คำสรรเสริญ 15อำนาจ เกียรติยศ
กิตติกากิด-ติ-กาผู้มีเกียรติ 17อำนาจ เกียรติยศ
กิตติกานต์กิด-ติ-กานผู้มีชื่อเสียงดีงาม 34อำนาจ เกียรติยศ
กิตติคมน์กิด-ติ-คมดำเนินไปด้วยเกียรติ 38อำนาจ เกียรติยศ
กิตติคุณกิด-ติ-คุนผู้มีคุณที่เลื่องลือ 25อำนาจ เกียรติยศ
กิตติญากิด-ติ-ยาผู้มีเกียรติ 20อำนาจ เกียรติยศ
กิตติทัตกิด-ติ-ทัดผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง 23อำนาจ เกียรติยศ
กิตติธัชกิด-ติ-ทัดมีชื่อเสียงปรากฏ 25อำนาจ เกียรติยศ
กิตตินันท์กิด-ติ-นันยินดีในชื่อเสียง 39อำนาจ เกียรติยศ
กิตติพงศ์กิด-ติ-พงวงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง 41อำนาจ เกียรติยศ
กิตติพศกิด-ติ-พดมีชื่อเสียงและอำนาจ 30อำนาจ เกียรติยศ
กิตติพิชญ์กิด-ติ-พิดนำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง 42อำนาจ เกียรติยศ
กิตติภณกิด-ติ-พนมีชื่อเสียงด้านการพูด 21อำนาจ เกียรติยศ
กิตติภพกิด-ติ-พบความมีเกียรติ 24อำนาจ เกียรติยศ
กิตติมากิด-ติ-มาผู้มีเกียรติ 21อำนาจ เกียรติยศ
กิตติศักดิ์กิด-ติ-สักผู้มีอำนาจและความสามารถ 41อำนาจ เกียรติยศ
กิตติเดชกิด-ติ-เดดมีชื่อเสียงในด้านความสามารถ 20อำนาจ เกียรติยศ
กิตินันท์กิ-ติ-นันเพลิดเพลินในเกียรติ, ยินดีในชื่อเสียง 36อำนาจ เกียรติยศ
กิติมากิ-ติ-มาผู้มีชื่อเสียง 18อำนาจ เกียรติยศ
กิ่งกาญจน์กิ่ง-กานกิ่งทอง 34อำนาจ เกียรติยศ
กิ่งฟ้ากิ่ง-ฟ้าสืบทอดจากสวรรค์ 19อำนาจ เกียรติยศ
กุณช์กุนงาช้าง บรรณศาลา 18อำนาจ เกียรติยศ
กุณฑิกากุน-ทิ-กาคนโทน้ำ 16อำนาจ เกียรติยศ
กุนต์กุนทวน ศรภู่ 19อำนาจ เกียรติยศ
กุมุทกุ-มุดบัว, บัวขาว 9อำนาจ เกียรติยศ
กุศะกุ-สะหญ้าคา แหลมคม 13อำนาจ เกียรติยศ
กุสุมนิภากุ-สุม-นิ-พาเสมือนดอกไม้ งามเหมือนดอกไม้ 26อำนาจ เกียรติยศ
กุสุมภ์กุ-สุมดอกคำ 25อำนาจ เกียรติยศ
ก่อก่อทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น 8อำนาจ เกียรติยศ
ก่อฤกษ์ก่อ-เริกริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี 23อำนาจ เกียรติยศ
ก้องก้องดังกังวาน 11อำนาจ เกียรติยศ
ก้องภพก้อง-พบมีชื่อเสียงก้องโลก 20อำนาจ เกียรติยศ
เกณิกาเก-นิ-กาพลับพลาที่ประทับของพระราชา 14อำนาจ เกียรติยศ
เกตนิกาเกด-นิ-กาผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน 17อำนาจ เกียรติยศ
เกตน์เกดสัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย 20อำนาจ เกียรติยศ
เกตน์นิภาเกด-นิ-พาเป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย 31อำนาจ เกียรติยศ
เกตุเกดธง 7อำนาจ เกียรติยศ
เกตุมณีเกด-มะ-นียอดเศียรเปรียบแก้วสูงค่า 24อำนาจ เกียรติยศ
เกษมสันต์กะ-เสม-สันชื่นชมยินดี 40อำนาจ เกียรติยศ
เก็จมณีเก็ด-มะ-นีเม็ดแก้วเลอค่า, แก้วประดับเลอค่า 34อำนาจ เกียรติยศ
โกกนทโก-กะ-นดบัวแดง 12อำนาจ เกียรติยศ
โกมุทโก-มุดบัวแดง 12อำนาจ เกียรติยศ
โกเมนโก-เมนพลอยสีแดงเข้ม 17อำนาจ เกียรติยศ
โกเมศโก-เมดดอกบัว 19อำนาจ เกียรติยศ
ขจิตขะ-จิดประดับตกแต่งแล้ว 15อำนาจ เกียรติยศ
ขจีขะ-จีงามสดใส 15อำนาจ เกียรติยศ
ขันติขัน-ติความอดทน 18อำนาจ เกียรติยศ
ขัมน์ขำความอดทน 25อำนาจ เกียรติยศ
เขมเขมความเกษม 9อำนาจ เกียรติยศ
เขมทัตเข-มะ-ทัดผู้ให้ความเกษม 17อำนาจ เกียรติยศ
เขมทินเข-มะ-ทินผู้ให้ความเกษม 19อำนาจ เกียรติยศ
เขมนันท์เข-มะ-นันยินดีในความปลอดภัย 33อำนาจ เกียรติยศ
เขมิกาเข-มิ-กาผู้มีความเกษม 15อำนาจ เกียรติยศ
เขมินท์เข-มินมีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย 28อำนาจ เกียรติยศ
คคนางค์คะ-คะ-นางท้องฟ้า 29อำนาจ เกียรติยศ
คณนาถคะ-นะ-นาดผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ 16อำนาจ เกียรติยศ
คณพศคะ-นะ-พดมีอำนาจในหมู่คณะ 24อำนาจ เกียรติยศ
คณพิชญ์คะ-นะ-พิดรู้เรื่องหมู่, รู้เรื่องคณะ 36อำนาจ เกียรติยศ
คณัสนันท์คะ-นัด-สะ-นันเป็นที่เพลิดเพลินของคณะ 44อำนาจ เกียรติยศ
คณาธิปคะ-นา-ทิบผู้เป็นหัวหน้า 20อำนาจ เกียรติยศ
คณิฏฐาคะ-นิด-ถายืนหยัดได้ด้วยคณะ 32อำนาจ เกียรติยศ
คณิตคะ-นิดวิชาคำนวณ, การคำนวณ 16อำนาจ เกียรติยศ
คณินคะ-นินเป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 18อำนาจ เกียรติยศ
คณุฒน์คะ-นุดประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย 27อำนาจ เกียรติยศ
คณุตม์คะ-นุดประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย 27อำนาจ เกียรติยศ
คทาคะ-ทาตะบอง 6อำนาจ เกียรติยศ
คมกฤชคม-กริดคมของกริช, อาวุธชนิดหนึ่ง 13อำนาจ เกียรติยศ
คมชาญคม-ชานฉลาดเฉียบแหลม 16อำนาจ เกียรติยศ
คมน์คมไป ดำเนินไป 23อำนาจ เกียรติยศ
คมศักดิ์คม-สักมียศตำแหน่งที่น่ายกย่อง 35อำนาจ เกียรติยศ
คมสันคม-สันท่วงทีประเปรียว, ว่องไว, ฉลาด 25อำนาจ เกียรติยศ
คมสันต์คม-สันความสงบอันลึกซึ้ง 37อำนาจ เกียรติยศ
คมิกคะ-มิกผู้เตรียมจะก้าวไป 14อำนาจ เกียรติยศ
คะนึงจิตคะ-นึง-จิดใจที่หวนคิดถึงอยู่ตลอด 33อำนาจ เกียรติยศ
คัดนางค์คัด-คะ-นางท้องฟ้า 30อำนาจ เกียรติยศ
คำนึงคำ-นึงคิดถึง, คิด, นึก, ระลึก 17อำนาจ เกียรติยศ
คึกฤทธิ์คึก-ริดแรงอำนาจ, ความร่าเริง 29อำนาจ เกียรติยศ
คุณัชญ์คุ-นัดผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี 29อำนาจ เกียรติยศ
คุณัญญาคุ-นัน-ยาผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี 23อำนาจ เกียรติยศ
คุณานนต์คุ-นา-นนผู้มีคุณความดี 33อำนาจ เกียรติยศ
คุณานนท์คุ-นา-นนมีคุณความดีมากมาย 31อำนาจ เกียรติยศ
คุณิตาคุ-นิ-ตาผู้มีคุณงามความดี 18อำนาจ เกียรติยศ
จงจงบอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่ 8ความสุข ความสวยความงาม
จงสุขจง-สุกให้มีความสุข 18ความสุข ความสวยความงาม
จงสุทธาจง-สุด-ทาให้ขาวสะอาด, บริสุทธิ์ 22ความสุข ความสวยความงาม
จตุพักต์จะ-ตุ-พักพระพรหม 35ความสุข ความสวยความงาม
จตุภูมิจะ-ตุ-พูมสี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ 22ความสุข ความสวยความงาม
จอมเดชจอม-เดดผู้มีอำนาจสูงสุด 22ความสุข ความสวยความงาม
จอมใจจอม-ใจยอดดวงใจ 29ความสุข ความสวยความงาม
จักษณาจัก-สะ-นาการพูด 21ความสุข ความสวยความงาม
จังคนิภาจัง-คะ-น-ิพามีรัศมีงดงาม 27ความสุข ความสวยความงาม
จันจิมาจัน-จิ-มางามเหมือนดวงจันทร์ 31ความสุข ความสวยความงาม
จันทกานติ์จัน-ทะ-กานแสงจันทร์ 39ความสุข ความสวยความงาม
จันทกานต์จัน-ทะ-กานราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์ 35ความสุข ความสวยความงาม
จันทนาจัน-ทะ-นาต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม 22ความสุข ความสวยความงาม
จันทนิภาจัน-ทะ-นิ-พาแสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์ 27ความสุข ความสวยความงาม
จันทนีจัน-ทะ-นีมีกลิ่นจัน 28ความสุข ความสวยความงาม
จันทภาจัน-ทะ-พาเย็นตาเย็นใจดุจแสงจันทร์ 18ความสุข ความสวยความงาม
จันทมณีจัน-ทะ-มะ-นีแก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์ 33ความสุข ความสวยความงาม
จันทัปปภาจัน-ทับ-ปะ-พาแสงจันทร์ 26ความสุข ความสวยความงาม
จันทิมันตุ์จัน-ทิ-มันพระจันทร์ เดือน 47ความสุข ความสวยความงาม
จันทิมาจัน-ทิ-มาพระจันทร์, ผู้มีผิวดุจเดือน 26ความสุข ความสวยความงาม
จาฏุพัจน์จา-ตุ-พัดมีวัจนะน่าฟัง พูดดี 49ความสุข ความสวยความงาม
จำนงจำ-นงประสงค์, มุ่งหวัง,ตั้งใจ 14ความสุข ความสวยความงาม
จิณณทัตจิน-นะ-ทัดผู้มีความประพฤติตามแบบแผน 28ความสุข ความสวยความงาม
จิณณพัตจิน-นะ-พัดผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน 35ความสุข ความสวยความงาม
จิณณะจิน-นะประพฤติแล้ว 24ความสุข ความสวยความงาม
จิณณาจิน-นาประพฤติแล้ว 21ความสุข ความสวยความงาม
จิณณ์จินประพฤติดีแล้ว 29ความสุข ความสวยความงาม
จิณห์นิภาจิน-นิ-พารัศมีแห่งเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายอันงดงาม 40ความสุข ความสวยความงาม
จิณัฐตาจิ-นัด-ตาความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา 32ความสุข ความสวยความงาม
จิดาภาจิ-ดา-พารัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก 14ความสุข ความสวยความงาม
จิตจิดใจ ซึ่งมีหน้าที่รู้ คิด และนึก 13ความสุข ความสวยความงาม
จิตตนาถจิด-ตะ-นาดเจ้าแห่งใจ 23ความสุข ความสวยความงาม
จิตตมาสจิต-ตะ-มาดเดือนจิตตมาส เดือน 5 29ความสุข ความสวยความงาม
จิตตาจิด-ตาชื่อนักษัตร 17ความสุข ความสวยความงาม
จิตติพัฒน์จิด-ติ-พัดเจริญด้วยความคิด ความฉลาด 49ความสุข ความสวยความงาม
จิตติมาจิด-ติ-มาผู้มีความตริตรอง มีสติปัญญา มีเกียรติ 26ความสุข ความสวยความงาม
จิตสุภาจิด-สุ-พามีใจดี มีใจงาม 23ความสุข ความสวยความงาม
จินดาจิน-ดาความนึกคิด, แก้วสารพัดนึก 17ความสุข ความสวยความงาม
จินตนาจิน-ตะ-นาความคิด 24ความสุข ความสวยความงาม
จินตนีจิน-ตะ-นีความคิด 30ความสุข ความสวยความงาม
จินตภาจิน-ตะ-พามีความคิดเจิดจ้า 20ความสุข ความสวยความงาม
จินต์จินคิด, คำนึง, ไตร่ตรอง 27ความสุข ความสวยความงาม
จินต์จุฑาจิน-จุ-ทามีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ 38ความสุข ความสวยความงาม
จินต์ศุจีจิน-สุ-จีผู้มีความคิดบริสุทธิ์ 48ความสุข ความสวยความงาม
จินห์จุฑาจิน-จุ-ทามีไฝเด่น มีลักษณะดี 40ความสุข ความสวยความงาม
จุฑาจุ-ทาจุก, ที่สูงสุดของศีรษะ 11ความสุข ความสวยความงาม
จุฑาธชจุ-ทา-ทดยอดธง 17ความสุข ความสวยความงาม
จุฑามณีจุ-ทา-มะ-นีปิ่น,มวยผมของพระพุทธเจ้า 28ความสุข ความสวยความงาม
จุฑามาศจุ-ทา-มาดเครื่องประดับ 24ความสุข ความสวยความงาม
จุฑามาสจุ-ทา-มาดปิ่นทอง 24ความสุข ความสวยความงาม
จุมพินจุม-พินการจุมพิต, การสัมผัสอย่างใกล้ชิด 29ความสุข ความสวยความงาม
เจตนิพัทธ์เจด-นิ-พัดมีความคิดมั่นคง 46ความสุข ความสวยความงาม
เจตนิพิฐเจด-นิ-พิดมีความคิดมั่นคง 41ความสุข ความสวยความงาม
เจตน์เจดความคิด ความตั้งใจ 25ความสุข ความสวยความงาม
เจตน์สฤษฎิ์เจด-สะ-หริดสร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน 55ความสุข ความสวยความงาม
เจตสุภาเจด-สุ-ภาผู้มีความคิดดีงาม 21ความสุข ความสวยความงาม
เจนจบเจน-จบชำนาญ รอบรู้ 21ความสุข ความสวยความงาม
เจษฎาเจด-สะ-ดาผู้เป็นใหญ่ที่สุด,ผู้เจริญที่สุด 18ความสุข ความสวยความงาม
เจิมศักดิ์เจิม-สักเพิ่มความสามารถ, เพิ่มอำนาจ, เพิ่มกำลัง 43ความสุข ความสวยความงาม
แจ่มใสแจ่ม-ใสปลอดโปร่ง, ไม่มัวหมอง 27ความสุข ความสวยความงาม
ฉัฏฐมีฉัด-ถะ-มีดิถี ๖ เกิดขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ 39ความสุข ความสวยความงาม
ฉันชนกฉัน-ชะ-นกเหมือนพ่อบังเกิดเกล้า 22ความสุข ความสวยความงาม
ฉันทชาฉัน-ทะ-ชาเกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ 18ความสุข ความสวยความงาม
ฉันทพศฉัน-ทะ-พดอำนาจแห่งฉันทะ 30ความสุข ความสวยความงาม
ฉันทพัฒน์ฉัน-ทะ-พัดเจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ 44ความสุข ความสวยความงาม
ฉันทพิชญาฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยาผู้รู้แจ้งความพอใจ 34ความสุข ความสวยความงาม
ฉันทัชฉัน-ทัดผู้เกิดมาด้วยความพอใจ 21ความสุข ความสวยความงาม
ฉันทิกาฉัน-ทิ-กามีความพอใจ 21ความสุข ความสวยความงาม
ฉันทิตฉัน-ทิดมีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี 22ความสุข ความสวยความงาม
ฉันทิศาฉัน-ทิ-สามีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี 27ความสุข ความสวยความงาม
ฉันทิสาฉัน-ทิ-สามีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี 27ความสุข ความสวยความงาม
ฉันท์ชนกฉัน-ชะ-นกผู้ให้เกิดความพอใจ 32ความสุข ความสวยความงาม
ฉันท์ชนิตฉัน-ชะ-นิดก่อให้เกิดความพอใจ 38ความสุข ความสวยความงาม
ฉันท์ทัตฉัน-ทัดให้ความพอใจ 32ความสุข ความสวยความงาม
ฉันท์สินีฉัน-สิ-นีความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี 47ความสุข ความสวยความงาม
ชญานนท์ชะ-ยา-นนยินดีในความรู้ 27ความสุข ความสวยความงาม
ชญานินชะ-ยา-นินนักปราชญ์ 21ความสุข ความสวยความงาม
ชญานิศชะ-ยา-นิดเจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้ 23ความสุข ความสวยความงาม
ชญานิษฐ์ชะ-ยา-นิดมีความรู้น่าพึงพอใจ 38ความสุข ความสวยความงาม
ชญานีชะ-ยา-นีผู้มีความรู้ 19ความสุข ความสวยความงาม
ชญาภาชะ-ยา-พาผู้มีราศีแห่งชัยชนะ 9ความสุข ความสวยความงาม
ชฎาพันธ์ชะ-ดา-พันกลุ่มชฎา 38ความสุข ความสวยความงาม
ชนกชนม์ชะ-นก-ชนเกิดจากบิดา 29ความสุข ความสวยความงาม
ชนกนันท์ชะ-นก-นันเป็นที่ยินดีของบิดา 32ความสุข ความสวยความงาม
ชนกนาถชนก-นาดพ่อซึ่งเป็นที่พึ่งของลูก 15ความสุข ความสวยความงาม
ชนกันต์ชะ-นะ-กันเป็นที่รักของคนทั้งหลาย 29ความสุข ความสวยความงาม
ชนกานต์ชะ-นะ-กานเป็นที่รักของปวงชน 26ความสุข ความสวยความงาม
ชนนชะ-นนการเกิด เชื้อสาย 12ความสุข ความสวยความงาม
ชนนนชะ-นะ-นนการสืบเชื้อสาย 17ความสุข ความสวยความงาม
ชนนิภาชน-นิ-พาเยือกเย็นประดุจน้ำ 18ความสุข ความสวยความงาม
ชนมนชะ-นะ-มนใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน 17ความสุข ความสวยความงาม
ชนมภูมิชน-มะ-พูมบ้านเกิด ภูมิลำเนา 24ความสุข ความสวยความงาม
ชนม์นิภาชน-นิ-พาเสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต 32ความสุข ความสวยความงาม
ชนัญชิดาชะ-นัน-ธิ-ดาผู้ชนะคนอื่น 23ความสุข ความสวยความงาม
ชนัญญูชะ-นัน-ยูผู้รู้จักคน 21ความสุข ความสวยความงาม
ชนัฐกานต์ชะ-นัด-กานบุคคลทั้ง 8 อันเป็นที่รัก 39ความสุข ความสวยความงาม
ชนัดดาชะ-นัด-ดาความเป็นผู้ให้กำเนิด 14ความสุข ความสวยความงาม
ชนัตชะ-นัดฝูงชน ประชากร 14ความสุข ความสวยความงาม
ชนากานต์ชะ-นา-กานเป็นที่รักของคนทั้งหลาย 27ความสุข ความสวยความงาม
ชนาธินาถชะ-นา-ทิ-นาดเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย 23ความสุข ความสวยความงาม
ชนาธิปชะ-นา-ทิบผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 18ความสุข ความสวยความงาม
ชนานันท์ชะ-นา-นันยินดีในหมู่คน 32ความสุข ความสวยความงาม
ชนาภาชะ-นา-พาคนผู้มีความรุ่งเรือง 10ความสุข ความสวยความงาม
ชนิกาชะ-นิ-กาหญิงผู้ให้กำเนิดคือ แม่ 13ความสุข ความสวยความงาม
ชนิกานต์ชะ-นิ-กานเป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า 30ความสุข ความสวยความงาม
ชนิดพชะ-นิ-ดบบิดา 20ความสุข ความสวยความงาม
ชนิดาชะ-นิ-ดาพ่อ 13ความสุข ความสวยความงาม
ชนิดาภาชะ-นิ-ดา-พาให้เกิดรัศมี 15ความสุข ความสวยความงาม
ชนิตาชะ-นิ-ตาให้เกิด มารดา 15ความสุข ความสวยความงาม
ชนินาถชะ-นิ-นาดเป็นที่พึ่งของมารดา 18ความสุข ความสวยความงาม
ชนิภาชะ-นิ-พาแสงสว่างจากแม่ 13ความสุข ความสวยความงาม
ชนิศาชะ-นิ-สาผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน 19ความสุข ความสวยความงาม
ชนิษฐาชะ-นิด-ถาผู้เป็นที่ปรารถนาแห่งปวงชน 25ความสุข ความสวยความงาม
ชนุดมชะ-นุ-ดมคนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ 14ความสุข ความสวยความงาม
ชนุตต์ชะ-นุดคนที่สูงสุด 23ความสุข ความสวยความงาม
ชนุตม์ชะ-นุดคนที่สูงสุด 25ความสุข ความสวยความงาม
ชนเทพชน-เทบพระราชา 18ความสุข ความสวยความงาม
ชมชาญชม-ชานรื่นเริง 14ความสุข ความสวยความงาม
ชมนาฏชม-นาดนางรำที่น่ายกย่อง 22ความสุข ความสวยความงาม
ชมนาดชม-นาดชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม 14ความสุข ความสวยความงาม
ชมพูนิกข์ชม-พู-นิกแท่งทอง 38ความสุข ความสวยความงาม
ชมพูนุชชม-พู-นุดทองเนื้อบริสุทธิ์ 25ความสุข ความสวยความงาม
ชมพูนุทชม-พู-นุดทองคำบริสุทธิ์ 24ความสุข ความสวยความงาม
ชมพูเนกข์ชม-พู-เนกแท่งทอง 36ความสุข ความสวยความงาม
ชัชนันท์ชัด-ชะ-นันความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข 32ความสุข ความสวยความงาม
ชัชพงศ์ชัด-ชะ-พงเชื้อสายนักรบ 34ความสุข ความสวยความงาม
ชัชพิมุขชัด-พิ-มุกนักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ 28ความสุข ความสวยความงาม
ชัชพิสิฐชัด-พิ-สิดนักรบพิเศษ 40ความสุข ความสวยความงาม
ชัชฤทธิ์ชัด-ชะ-ริดฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ 27ความสุข ความสวยความงาม
ชัญญาชัน-ยาผู้ประเสริฐ ผู้รู้ 15ความสุข ความสวยความงาม
ชัญญานุชชัน-ยา-นุดหญิงสาวผู้ประเสริฐ 23ความสุข ความสวยความงาม
ชานนชา-นนรู้ ความรู้ 13ความสุข ความสวยความงาม
ชานนท์ชา-นนเพลิดเพลินยินดีในความรู้ 23ความสุข ความสวยความงาม
ชามาชา-มาลูกสาว 9ความสุข ความสวยความงาม
ชิดชนกชิด-ชะ-นกผู้ใกล้ชิดพ่อ 15ความสุข ความสวยความงาม
ชิตชไมชิด-ชะ-ไมชนะทั้งคู่ 25ความสุข ความสวยความงาม
ชิติพัทธ์ชิ-ติ-พัดเกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง 39ความสุข ความสวยความงาม
ชินกฤตชิ-นะ-กริดสร้างชัยชนะ มีชัยชนะ 16ความสุข ความสวยความงาม
ชินสีห์ชิน-นะ-สีท่านผู้ชนะ 39ความสุข ความสวยความงาม
ชินาธิปชิ-นา-ทิบผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ 22ความสุข ความสวยความงาม
ชิษณุชาชิด-สะ-นุ-ชาเกิดจากผู้ชนะ 19ความสุข ความสวยความงาม
ชิษณุพงศ์ชิด-สะ-นุ-พงเผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ 42ความสุข ความสวยความงาม
ชื่นจิตชื่น-จิดจิตใจเบิกบาน, สดชื่น 28ความสุข ความสวยความงาม
ชื่นใจชื่น-ใจจิตใจเบิกบาน, สดชื่น 27ความสุข ความสวยความงาม
ชุดาชุ-ดาส่องสว่าง เรืองรอง 5ความสุข ความสวยความงาม
ชุติกาชุ-ติ-กามีความสง่างาม 12ความสุข ความสวยความงาม
ชุติกาญจน์ชุ-ติ-กานรุ่งโรจน์หรืองามดังทอง 36ความสุข ความสวยความงาม
ชุติพนธ์ชุ-ติ-พนเกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง 36ความสุข ความสวยความงาม
ชุติภาชุ-ติ-พารัศมีรุ่งโรจน์ 12ความสุข ความสวยความงาม
ชุติภาสชุ-ติ-พาดรุ่งเรืองยิ่ง 19ความสุข ความสวยความงาม
ชุติมณฑน์ชุ-ติ-มนมีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ 37ความสุข ความสวยความงาม
ชุติมดีชุ-ติ-มะ-ดีมีแสงสว่าง รุ่งโรจน์ 23ความสุข ความสวยความงาม
ชุติมนชุ-ติ-มนมีใจสว่าง มีใจสะอาด 20ความสุข ความสวยความงาม
ชุติมันต์ชุ-ติ-มันผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์ 36ความสุข ความสวยความงาม
ชุติมาชุ-ติ-มามีแสงสว่าง รุ่งโรจน์ 16ความสุข ความสวยความงาม
ชุติเดชชุ-ต-เดดมีเดชอันรุ่งเรือง 15ความสุข ความสวยความงาม
ชุติเทพชุ-ติ-เทบเทวดาผู้รุ่งเรือง 21ความสุข ความสวยความงาม
ชเนศชะ-เนดที่พึ่งของคนคือ พระราชา 16ความสุข ความสวยความงาม
ชโนดมชะ-โน-ดมคนที่สูงสุด 17ความสุข ความสวยความงาม
เชษฐ์ธิดาเชด-ทิ-ดาธิดาคนโต พี่สาว 36ความสุข ความสวยความงาม
เชษฐ์สุดาเชด-สุ-ดาธิดาคนโต พี่สาว 36ความสุข ความสวยความงาม
โชติกาโช-ติ-กาผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง 15ความสุข ความสวยความงาม
โชติชนิดโชด-ชะ-นิดผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง 25ความสุข ความสวยความงาม
โชติภณโช-ติ-พนรุ่งโรจน์ด้วยการพูด 19ความสุข ความสวยความงาม
โชติมนต์โช-ติ-มนประเสริฐในความรู้ 35ความสุข ความสวยความงาม
โชษิตาโช-ส-ตาความสุข ความบันเทิง สตรี 18ความสุข ความสวยความงาม
ญาณพัฒน์ยา-นะ-พัดเจริญด้วยความรู้ 39ความสุข ความสวยความงาม
ญาณัชยา-นัดเกิดมาเพื่อความรู้ 16ความสุข ความสวยความงาม
ญาณัฐยา-นัดเกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์ 23ความสุข ความสวยความงาม
ญาณัทยา-นัดผู้ให้ความรู้ 15ความสุข ความสวยความงาม
ญาณาธิปยา-นา-ทิบเป็นใหญ่ด้วยความรู้ 21ความสุข ความสวยความงาม
ญาณิดายา-นิ-ดามีความรู้ 16ความสุข ความสวยความงาม
ญาณินยา-นินผู้มีความรู้ 19ความสุข ความสวยความงาม
ญาณิศายา-นิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรู้ 22ความสุข ความสวยความงาม
ญาณียา-นีผู้มีความรู้ 17ความสุข ความสวยความงาม
ญาดายา-ดาผู้รู้ นักปราชญ์ 7ความสุข ความสวยความงาม
ญานิศายา-นิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรู้ 22ความสุข ความสวยความงาม
ฐปนนท์ถะ-ปะ-นนมีความพอใจที่ตั้งมั่น 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐปนัทถะ-ปะ-นัทผู้ให้การดำรงมั่น 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐปนาถะ-ปะ-นาการสถาปนา การดำรงอยู่ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐปิตาถะ-ปิ-ตาผู้มีจุดยืนแล้ว, ตั้งมั่นแล้ว 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐานนันท์ถา-นะ-นันยินดีในฐานะ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐานพัฒน์ถา-นะ-พัดมีฐานะเจริญ 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐานัสถา-นัดโดยเร็ว แฉับพลัน รวดเร็ว โดยเหมาะสม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐานิกาถา-นิ-กาผู้ดำรงมั่น 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐานิฏฐ์ถา-นิดเป็นที่น่าพอใจ 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐานิดาถา-นิ-ดาความมีฐานะ, ความมั่นคง 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐานิตถา-นิดถึงซึ่งฐานะ มีฐานะ มั่นคง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐานิตาถา-นิ-ตาผู้มีฐานะ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐานุตม์ถา-นุดมีตำแหน่งสูงสุด 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐิตาถิ-ตาผู้ดำรงมั่น 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐิตาภาถิ-ตา-พามีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐิติถิ-ติการดำรงอยู่, ความมั่นคง 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐิติกาถิ-ติ-กาผู้ตั้งมั่น 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐิติกาญจน์ถิ-ติ-กานผู้มีทองเป็นความมั่นคง 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐิติกานต์ถิ-ติ-กานผู้ที่มีความรักมั่นคง 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐิติชญาถิ-ติ-ชะ-ยาผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐิตินันท์ถิ-ติ-นันมีความชื่นชมยินดีในชีวิต 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐิติพงศ์ถิ-ติ-พงสกุลที่มั่นคง 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐิติภาถิ-ติ-พาแสงสว่าง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐิติมนถิ-ติ-มนมีใจประกอบด้วยความมั่นคง 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐิติมาถิ-ติ-มามีความคงอยู่ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฐิติศักดิ์ถิ-ติ-สักความสามารถ 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฑิมพิกาทิม-พิ-กาไพลน้ำ ฟองน้ำ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณฐพงศ์นะ-ถะ-พงเชื้อสายของนักปราชญ์ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณฐิตานะ-ทิ-ตาดำรงอยู่ด้วยความรู้ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณฐินีนะ-ทิ-นีดำรงอยู่ด้วยความรู้ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณพิชญ์นะ-พิดนักปราชญ์ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณฤดีนะ-รึ-ดียินดีในความรู้ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัชนัดเกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้ 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัชชนม์นัด-ชนมีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัชชานัด-ชาเกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฎฐ์นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฏฐกานต์นัด-ถะ-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฏฐกิตติ์นัด-ถะ-กิดเกียรติของนักปราชญ์ 51ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฏฐณิชานัด-ถะ-นิ-ชาฉลาดและบริสุทธิ์ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฏฐธิดานัด-ถะ-ทิ-ดาธิดาของนักปราชญ์ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฏฐนันท์นัด-ถะ-นันเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 51ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฏฐนิชนัด-ถะ-นิดฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฏฐานัด-ถานักปราชญ์ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฏฐิกานัด-ถิ-กาผู้ประกอบด้วยความฉลาด 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฏฐินีนัด-ถิ-นีนักปราชญ์หญิง 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฏฐ์นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฏฐ์ชญานัด-ชะ-ยาความรู้ที่เกิดจากปราชญ์ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐนัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐกฤตนัด-ถะ-กริดสร้างให้เป็นนักปราชญ์ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐกฤตานัด-กริ-ตาผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐกานต์นัด-ถะ-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐชนนนัด-ชะ-นนเกิดมาเป็นนักปราชญ์ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐชานัด-ถะ-ชาผู้เกิดจากนักปราชญ์ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐชุตานัด-ชุ-ตาผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐฐานัด-ถาผู้มีความรู้, นักปราชญ์ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐณิชานัด-นิ-ชาฉลาดและบริสุทธิ์ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐติกานัด-ติ-กาหมวด 3 ว่าด้วยผู้คงแก่เรียน 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐทิตานัด-ทิ-ตาปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐทิศนัด-ทิดทิศของนัดปราชญ์ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐธัญนัด-ทันปราชญ์ผู้โชคดี 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐธิดานัด-ทิ-ดาธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐนนท์นัด-ถะ-นนเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐนพินนัด-นะ-พินนักปราชญ์ผู้สดชื่น หรือหนุ่มสาวเสมอ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐนันท์นัด-ถะ-นันเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐนาถนัด-ถะ-นาดที่พึ่งของนักปราชญ์ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐนิชนัด-ถะ-นิดฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐปธานนัด-ปะ-ทานนักปราชญ์,ผู้มีความเพียร 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐปพนนัด-ปะ-พนนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐปานีนัด-ถะ-ปา-นีนักปราชญ์ผู้มีฝีมือ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐพงศ์นัด-ถะ-พงตระกูลที่มีความรู้ดี 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐพนธฺนัด-ถะ-พนผูกพันกับนักปราชญ์ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐพนธ์นัด-ถะ-พนผูกพันกับนักปราชญ์ 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐพัฒน์นัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 47ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐพันธ์นัด-ถะ-พันตระกูลของนักปราชญ์ 48ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐภาสนัด-ถะ-พาดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐภูมินัด-ถะ-พูมนักปราชญ์ผู้มีความสง่า 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐมนนัด-ถะ-มนดวงใจของนักปราชญ์ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐฤกษ์นัด-ถะ-เริกเวลาที่ดีของนักปราชญ์ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐศักดิ์นัด-ถะ-สักศักดิ์ของนักปราชญ์ 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐสมนัด-ถะ-สมเสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐสิทธิ์นัด-ถะ-สิดความสำเร็จของนักปราขญ์ 47ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐสินีนัด-ถะ-สิ-นีหญิงผู้ฉลาด 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐสุดานัด-ถะ-สุ-ดาสาวนักปราชญ์ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐสุตนัด-ถะ-สุดลูกนักปราชญ์ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัฐินีนัด-ถิ-นีนักปราชญ์หญิง, หญิงผู้ฉลาด 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณัทนัดให้ซึ่งความรู้ 10ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณิขนันทน์นิด-ชะ-นันมีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณิชนิดสะอาด บริสุทธิ์ 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณิชกานต์นิด-ชะ-กานบริสุทธิ์และเป็นที่รัก 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณิชนันทน์นิช-ชะ-นันเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณิชมนชิด-ชะ-มนมีใจบริสุทธิ์ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ณิชานิ-ชาสะอาด บริสุทธุ์ 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ดนิษฐ์ดะ-นิดเล็ก 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ดนุนันท์ดะ-นุ-นันมีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ดนุเดชดะ-นุ-เดดมีเดชเป็นของตน 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ดมิสาดะ-มิ-สาเจ้าเหนือความมืด พระจันทร์ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ดิตถ์ดิดท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เดชทัตเด-ชะ-ทัดผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เด่นภูมิเด่น-พูมมีภูมิดีเด่น 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ตนิษฐ์ตะ-นิดเล็ก 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ตมิสาตะ-มิ-สาพระจันทร์ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ตฤณตรินหญ้า 9ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ตั้งปณิธานตั้ง-ปะ-นิ-ทานตั้งใจทำสิ่งที่ดี 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ตาณตานที่พึ่ง ป้องกันภัย 9ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ติณณภพติน-นะ-พบผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ติณณาติน-นาผู้ข้ามพ้นความทุกข์ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ติณณ์ตินผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ติณห์ตินกล้าแข็ง, แหลมคม 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ต้องใจต้อง-ไจเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เตชน์เตดว่องไว ฉลาด ลูกศร 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เตชภณเต-ชะ-พนพูดมีเดช พูดอย่างอาจหาญ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เตชสิทธิ์เต-ชะ-สิดสำเร็จด้วยเดช 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เตชัสเต-ชัดเดชหรืออำนาจ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เตชิตเต-ชิดคมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เตชินท์เต-ชินเป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เตชินีเต-ชิ-นีผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เตโชดมเต-โช-ดมมีเดชสูงสุด 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ถนิตถะ-นิดเสียงฟ้าคำรณ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ทักษ์ทักขยัน ฉลาด มีทักษะ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ทัณฑิกาทัน-ทิ-กาชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ทัดธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ทัดเทพทัด-เทบเทพประทาน 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ทัตธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ทัตพงศ์ทัด-พงได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ทัตพงษ์ทัด-พงได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ทัตพิชาทัด-พิ-ชาผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ทัตเทพทัด-เทบเทพประทาน 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ทัพพ์ทับทรัพย์สมบัติ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ทินกฤตทิน-นะ-กริดทำกลางวัน พระอาทิตย์ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ทินมณีทิน-มะ-นีแก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ทิพกฤตาทิบ-กริ-ตาสร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ทิพนาถทิบ-พะ-นาดเป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน พระอาทิตย์ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ทิพปภาพิบ-ปะ-พารัศมีเป็นทิพย์ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ทิพานันทิ-พา-นันผู้มีใบหน้าสวยงาม 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ทีฆทัศน์ที-คะ-ทัดมีสายตายาว คาดการณ์ได้ไกล 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ทีปกาที-ปะ-กาผู้ส่องสว่าง 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ทีปต์ทีบรุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เทพทัตเทพ-พะ-ทัดผู้ที่เทวดาประทานมา 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนกฤตทะ-นะ-กริดการสร้างทรัพย์สมบัติ 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนกฤติทะ-นะ-กริดสร้างทรัพย์ ทำเงิน 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนกานต์ทะ-นะ-กานมีทรัพย์เป็นที่รัก 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนชาติทะ-นะ-ชาดตระกูลเศรษฐี 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนชิตทะ-นะ-ชิดชนะด้วยทรัพย์ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนทัตทะ-นะ-ทัดมีทรัพย์ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนนันท์ทะ-นะ-นันยินดีในทรัพย์ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนบดีทะ-นะ-บอ-ดีเจ้าของทรัพย์สมบัติ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนพนธ์ทะ-นะ-พนรวบรวมทรัพย์สิน 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนภูมิทะ-นะ-พูมพื้นที่แห่งทรัพย์ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนศักดิ์ทะ-นะ-สักมีทั้งทรัพย์และอำนาจ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนะดีทะ-นะ-ดีทรัพย์ดี 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนัชทะ-นัดเกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนัชชาทะ-นัด-ชาเกิดจากทรัพย์ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนัญญาทะ-นัน-ยามีความรู้เรื่องทรัพย์ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนัฏฐาทะ-นัด-ถาดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนัตถ์ทะ-นัดมีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนัททะ-นัดผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนันทะ-นันผู้มีทรัพย์ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนาธิปทะ-นา-ทิบเจ้าแห่งทรัพย์ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนานพทะ-นา-นบมีทรัพย์ใหม่ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนาภาทะ-นา-พารุ่งเรืองด้วยทรัพย์ 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนิกทะ-นิกมีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนิฏฐาทะ-นิด-ถาชื่อดาวฤกษ์ที่ ๒๓ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนิดาทะ-นิ-ดาหนักแน่น 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนิตทะ-นิดหนัก, เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่า พยัญชนะธนิต 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนินทะ-นินมีทรัพย์ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนิษฐาทะ-นิด-ถามีทรัพย์อันน่าปรารถนา ดาวไซหรือดาวกา 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนิษฐ์ทะ-นิดชื่อดาวฤกษ์ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนุสทะ-นุดธนู 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนเดชทะ-นะ-เดดมีทรัพย์เป็นอำนาจ 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธนโชติทะ-นะ-โชดรุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธมนทะ-มนกำจัดมลทิน สวย ขมิ้น 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธมนต์ทะ-มนกำจัดมลทิน 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธมนันท์ทะ-มะ-นันสวยเหมือนพระจันทร์ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธฤดีทะ-รึ-ดีความมั่นคง ควมตั้งมั่น 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธฤตทะ-ริดมั่นคง ตั้งมั่น 8ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธฤตญาณทะ-ริด-ยานตั้งมั่นด้วยปัญญา 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธัชนนท์ทัด-ชะ-นนมีความบันเทิงเป็นธงชัย 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธัชนันท์ทัด-ชะ-นันมีความบันเทิงเป็นธงชัย 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธัญชนกทัน-ชะ-นกให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธัญชนิตทัน-ชะ-นิดผู้ให้เกิดโชคดี, ให้เกิดสิริมงคล 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธัญญมาสทัน-ยะ-มาดมาตราตวง 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธัญญาทัน-ยามีโชค 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธัญญามาศทัน-ยา-มาดโชคลาภยิ่งทองคำ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธัญทิพทัน-ยะ-ทิบข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธัญนพทัน-ยะ-นบข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธัญพิชชาทัน-พิด-ชามีความรู้ยิ่งดี 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธัญพิสิษฐ์ทัน-พิ-สิดโชคดีเป็นพิเศษ 57ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธัญมนทัน-ยะ-มนมีใจดียิ่ง 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธัญสินีทัน-ส-นีหญิงสาวงามผู้โชคดี 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธัญสุดาทัน-สุ-ดาลูกสาวผู้โชคดี 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธัญเทพทัน-ยะ-เทบโชคดีดุจอย่างเทวดา 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธาดาทา-ดาผู้สร้าง 7ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธามทามยศศักดิ์ 10ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธิติทิ-ติความเพียร ความรู้ ความอดทน 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธิติมาทิ-ติ-มาผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี อดทน มั่นคง 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธิติศักดิ์ทิ-ติ-สักผู้มีความเพียร และอำนาจ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธิติสุดาทิ-ติ-สุ-ดาหญิงผู้มีปัญญา 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธินิดาทิ-นิ-ดาหญิงผู้มั่นคง 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธิปกทิ-ปกผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธิษณามดีทิด-สะ-นา-มะ-ตีมีความคิดฉลาด 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธิษณ์ทิดฉลาด 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธีทัตที-ทัดให้ปัญญา 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธีธัชที-ทัดมีปัญญาเป็นธงชัย 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธีนิดาที-นิ-ดาผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธีภพที-พบมีปัญญา 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธีมาท-มาผู้มีปัญญา 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธีเดชที-เดดมีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ธเนศทะ-เนดร่ำรวย มีทรัพย์ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นงนภัสนง-นะ-พัดนางผู้เป็นประดุจฟ้า 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นงนุชนง-นุดน้องนาง 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นงพะงานง-พะ-งานางงาม 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นทีบดีนะ-ที-บอ-ดีเจ้าแห่งแม่น้ำ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นนทพัทธ์นน-ทะ-พัดผูกพันด้วยความสุข 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นนทัชนน-ทัดเกิดมาเพื่อความบันเทิง 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นพคุณนบ-พะ-คุนทองเนื้อเก้า 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นพณัฐนบ-พะ-นัดนักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นพนนท์นบ-พะ-นนเพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นพนันท์นพ-พะ-นันเพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นพนิตนพ-พะ-นิดเนย 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นพพิชญ์นบ-พิดนักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นพินนะ-พินใหม่ สด สาวเสมอ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นพิษฐานะ-พิด-ถาใหม่สุด สาวที่สุด สดชื่นที่สุด 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นภกานค์นบ-ภา-กานสิงห์โต 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นภทีป์นบ-พะ-ทีเมฆ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นภนต์นะ-พนสุดขอบฟ้า 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นภสินธุ์นบ-พะ-สินทางช้างเผือก 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นภันต์นะ-พันสุดขอบฟ้า 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นภัสนะ-พัดฟ้า สวรรค์ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นภาเดชนะ-พา-เดดอำนาจฟ้า 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นภิศนะ-พิดเจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นภิสานะ-พิ-สาจอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นภเกตน์นบ-พะ-เกดตะวัน , ธงบนฟ้า , พระอาทิตย์ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นฤชิตนะ-รึ-ชิดผู้ชนะ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นฤนาถนะ-รึ-นาดที่พึ่งของคน 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นฤมิตนะ-รึ-มิดมิตรของคน, คนผู้เป็นมิตร 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นฤเทพนะ-รึ-เทบพระราชา 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นฤเบศนะ-รึ-เบดยอดชาย 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นัชชานัด-ชาแม้น้ำ 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นัทธพงศ์นัด-ทะ-พงเชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นัทธมนนัด-ทะ-มนมีใจผูกพัน 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นัทธิ์นัดชะเนาะ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นัทธ์นัดขันเกลียว ผูกพัน 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นันทนัชนัน-ทะ-นัดเกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นันทนัทนัน-ทะ-นัดแม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นันทพงศ์นัน-ทะ-พงเชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นันทพัทธ์นัน-ทะ-พัดผูกพันกับความสุข 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นันทภพนัน-ทะ-พบเป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นันทิกานต์นัน-ทิ-กานมีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นันทิชนัน-ทิดผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นันทิชานัน-ทิ-ชาเกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นันทิตานัน-ทิ-ตาเพลิดเพลิน มีความสุข 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นันทินนัน-ทินมีความบันเทิง มีความสุข 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นันทินีนัน-ทิ-นีผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นันทิพัฒน์นัน-ทิ-พัดเจริญด้วยความสุข 48ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นันทิมานัน-ทิ-มาผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นันทิศนัน-ทิดเจ้าแห่งความสุข 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นันท์ทัตนัน-ทัดให้ความบันเทิง ให้ความสุข 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นันท์นพินนัน-ทะ-พินผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นันท์นภัสนัน-นะ-พัดมีความสุขดุจสวรรค์ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นันท์มนัสนัน-มะ-นัดใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นาถนพินนาด-นะ-พินมีที่พึ่งใหม่ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิกข์นิภานิก-น-พาเสมือนแห่งทอง 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิกษานิก-สาใกล้ชิด 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิกษ์นิภานิก-นิ-พาเสมือนแห่งทอง 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิจิตนิ-จิดสั่งสมไว้ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิชนิดเป็นของตนเอง นิรันดร 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิชกานต์นิด-ชะ-กานเป็นของตนเป็นที่รัก 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิชฌานนิด-ชานการเพ่งพินิจ ปัญญา 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิชดานิด-ชะ-ดาความเป็นตัวของตัวเอง 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิชนันท์นิด-ชะ-นันผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิชนิภานิด-นิ-พามีรัศมีเป็นของตน รัศมีนิรันดร 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิชานิ-ชาเป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิชานาถนิ-ชา-นาดมีที่พึ่งเป็นของตนเอง 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิชาภานิ-ชา-พามีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิฏฐานิด-ถาสำเร็จ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิดานุชนิ-ดา-นุดหญิงสาวผู้ได้รับการอบรม 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิตานิ-ตาผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิทธนต์นิด-ทนผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิทธันต์นิด-ทันผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิธานนิ-ทานเก็บไว้ ตั้งมั่น 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิธิศนิ-ทิดเจ้าแห่งขุมทรัพย์ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิบุณนิ-บุนมีฝีมือ ฉลาด ละเอียด 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิปุณนิ-ปุนมีฝีมือ ฉลาด ละเอียด 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิพพิชฌน์นิบ-พิดปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้ 50ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิพัทธ์นิ-พัดนิรันดร 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิพาดานิ-พา-ดาสงัด สงบ ถ่อมตน 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิพิฐนิ-พิดตั้งมั่น ตั้งใจมั่น 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิพิฐพนธ์นิ-พิด-พนมีความผูกพันมั่นคง 56ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิพิทนิ-พิดรู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิพิษฐานิ-พิด-ถาผู้ดำรงมั่น มั่นคง 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิภาสนิ-พาดแสงสว่าง รัศมีส่องแสง 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิมมานนิม-มานนฤมิต 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิมมิตนิม-มิดสร้างสรรค์ค์แล้ว 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิศมานิด-สะ-มาสงบสุข 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิศามณีนิ-สา-มะ-นีพระจันทร์ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิศามนนิ-สา-มนการดู การเห็นประจักษ์ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิษฐานิด-ถาสำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิษฐ์นิดสำเร็จ, สมบูรณ์, จุดหมายปลายทาง 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นิสิตานิ-สิ-ตานิสิตหญิง 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นุชนพินนุด-นะ-พินหญิงสาวผู้เป็นสาวเสมอ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เนกษ์เนกแท่งทอง 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เนืองนิมมานเนือง-นิม-มานสร้างสรรค์ค์เป็นนิตย์ 47ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บงกชบง-กดดอกบัว 7การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
บัญญพนต์บัน-ยะ-พนผู้มีปัญญา 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
บัณฑัตบัน-นะ-ทัดผู้ให้ทรัพย์สิน 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
บัณฑิตาบัน-ดิ-ตาผู้ฉลาด ผู้มีความรู้ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
บัณทัตบัน-นะ-ทัดผู้ให้ทรัพย์สิน 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
บุญชนิดบุน-ชะ-นิดให้เกิดความดี สร้างความดี 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
บุญชนิตบุน-ชะ-นิดให้เกิดความดี สร้างความดี 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
บุญญฤทธิ์บุน-ยะ-ริดสำเร็จด้วยบุญ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
บุญญานนท์บุน-ยา-นนผู้ยินดีในบุญ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
บุญญิสาบุน-ยิ-สายิ่งใหญ่ด้วยบุญ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
บุญฐิสาบุน-ยิ-สายิ่งใหญ่ด้วยบุญ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
บุญนิสาบุน-นิ-สายิ่งใหญ่ด้วยบุญ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
บุญฤทธิ์บุน-ยะ-ริดผู้มีอำนาจ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
บุญสิตาบุน-สิ-ตาผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
บุณพจน์บุน-นะ-พดผู้มีคำพูดบริสุทธิ์ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
บุปผาบุบ-ผาดอกไม้ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เบญจมาศเบน-จะ-มาดเดือน 5 , ดอกเบญจมาศ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เบญจาเบน-จาห้า 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เบญญาเบน-ยาฉลาด 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เบญญาภาเบน-ยา-พารุ่งเรืองด้วยปัญญา 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปกิตปะ-กิดประกาศ, แสดง 10การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปกิตตาปะ-กิด-ตาผู้ได้รับคำชมเชย 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปกเกศปก-เกดคุ้มครอง 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปคุณาปะ-คุ-นาผู้เชี่ยวชาญ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปงศ์ปณตพง-ปะ-นดเผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปฎกปิ-ดกตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา 8การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปฏษฏิ์ปริดรัศมี สัมผัส 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปฏิคมปะ-ติ-คมผู้ตอนรับ,ผู้ดูแลต้อนรับ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปฏิญญาปะ-ติน-ยาการให้คำมั่นสัญญา 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปฏิพนปะ-ติ-พนผู้มีความสามารถ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปฏิภาณปะ-ติ-พานไหวพริบดี 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปฐมฌานปะ-ถม-ชานฌานเบื้องต้น มี 4 องค์คือ วิตก วิจาร ปีติ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปฐมฤกษ์ปะ-ถม-มะ-เริกเวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปฐมาปะ-ถะ-มาที่หนึ่ง 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปฐมเดชปะ-ถะ-มะ-เดดเกิดมามีอำนาจ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปณตปะ-นดน้อมไหว้ 10การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปณัฏฎาปะ-นัด-ดานักปราชญ์ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปณิฏฐาปะ-นิด-ถานักปราชญ์ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปณิดาปะ-นิ-ดาได้รับการสรรเสริญ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปณิตาปะ-นิ-ตาได้รับการสรรเสริญ ประณีต 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปณิธานปะ-นิ-ทานการตั้งความปรารถนา 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปณิธิปะ-นิ-ทิความตั้งใจแน่วแน่ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปทิตปะ-ทิดรุ่งเรืองแล้ว 10การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปทิตตาปะ-ทิด-ดารุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปธานินปะ-ทา-นินผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปนัดดาปะ-นัด-ดาหลาน 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปพนปะ-พนบริสุทธิ์ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปพิชญาปะ-พิด-ชะ-ยาผู้รู้แจ้ง 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปภพปะ-พบเค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปภาณปะ-พานพูดเก่ง 9การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปภาณินปะ-พา-นินพูดเก่ง ท่องจำเก่ง 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปภาดาปะ-พา-ดารุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว 6การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปภานันปะ-พา-นันมีใบหน้าสวยงาม 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปภาพันปะ-พา-พันมีใบหน้าสวยงาม 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปภาพินท์ปะ-พา-พินประสบแสงสว่าง 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปมุตปะ-มุดหลุดพ้นแล้ว 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปฤษฎิ์ปริดรัศมี สัมผัส 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปฤษฎีปริด-สะ-ดีรัศมี สัมผัส 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปฤษณาปริด-สะ-หนาคำถาม, คำที่ผูกให้แก้ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปฤษนีปริด-สะ-นีเล็ก บอบบาง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปสัตถ์ปะ-สัดผู้ถูกชมเชย 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปสันน์ปะ-สันเลื่อมใส ผ่องใส 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปสุดาปะ-สุ-ดาผู้ขยันขันแข็ง 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปสุตปะ-สุดผู้ขยันขันแข็ง 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปสุตาปะ-สุ-ตาผู้ขยันขันแข็ง 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปองกานต์ปอง-กานเป็นที่รักที่หมายปอง 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปองคุณปอง-คุนมุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปองภพปอง-พบปรารถนาความเจริญ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปองสมปอง-สมสมปอง 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปองเดชปอง-เดดมุ่งหมายอำนาจ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปัญจนีปัน-จะ-นีห้า 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปัญจพาณ์ปัน-จะ-พากามเทพ เจ้าแห่งความรัก 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปัญชิกาปัน-ชิ-กาปุยฝ้าย 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปัญญาโชติปัน-ยา-โชดความรุ่งเรืองด้วยปัญญา 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปัฐน์ปัดการอ่าน การพูด 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปัณชญาปัน-ชะ-ยาผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปัณฑาปัน-ดาปัญญา 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปัณฑิกาปัน-ดิ-กาผู้ฉลาด 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปัณฑิตาปัน-ทิ-ตาผู้ฉลาด 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปัณฑ์ชนิตปัน-ชะ-นิดให้เกิดปัญญา 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปัณณทัตปัน-นะ-ทัดให้ความรู้ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปัณณิกาปัน-นิ-กาประกอบด้วยหนังสือ นังเลงหนังสือ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปัณณ์ปันหนังสือ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปัทมาปัด-ทะ-มาบัว 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปัทมาสน์ปัด-ทะ-มาดฐานบัว 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปาณนาถปา-นะ-นาดเจ้าแห่งชีวิต 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปาณบดีปา-นะ-บอ-ดีเจ้าแห่งชีวิต 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปาณัทปา-นัดให้ชีวิต มีจิตเมตตา 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปาณัสม์ปา-นัดเป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปาณิศาปา-นิ-สาเจ้าแห่งชีวิต 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปานชนกปาน-ชะ-นกเหมือนพ่อ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปานตาปาน-ตาประดุจดังดวงตา 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปานศักดิ์ปาน-สักคล้ายอำนาจ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปานใจปาน-ใจเพียงใจ, เทียบได้กับดวงใจ, ที่รักยิ่ง 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปาพจน์ปา-พดคำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปิญชาน์ปิน-ชาทองคำ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปิฎกปิ-ดกตะกร้าบรรจุธรรม , ชื่อคัมภีร์ศาสนา 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปิณิดาปิ-นิ-ดาทำให้พอใจ เป็นที่รักที่พอใจ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปิติณัฐปิ-ติ-นัดปลาบปลื้มในความรู้ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปิติพงศ์ปิ-ติ-พงตระกูลที่มีความอิ่มใจ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปิติมนปิ-ติ-มนผู้มีใจประกอบด้วยปิติ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปิติมาปิ-ติ-มาผู้มีความอิ่มใจ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปิ่นปินัทธ์ปิ่น-ปิ-นัดประดับปิ่น 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปิ่นพงศ์ปิ่น-พงยอดแห่งตระกูล 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปิ่นมณีปิ่น-มะ-นียอดมณี 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปิ่นมนัสปิ่น-มะ-นัดจอมใจ ยอดดวงใจ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปิ่นสุดาปิ่น-สุ-ดายอดหญิง 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปิ่นอนงค์ปิ่น-อะ-นงยอดหญิง 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปีตมณีปี-ตะ-มะ-นีมณีสีเหลือง บุษราคัม 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปีติชาปี-ติ-ชาก่อให้เกิดปีติ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปีติมนปี-ติ-มนผู้มีใจประกอบด้วยปีติ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปุญญพัฒน์ปุน-ยะ-พัดเจริญด้วยบุญ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปุญญิสาปุน-ยิ-สาผู้มีบุญยิ่งใหญ่ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปุณณภพปุน-นะ-พบมีภพสมบูรณ์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปุณณภาปุน-นะ-พารัศมีอันเต็มเปี่ยม 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปุณณมาปุน-นะ-มาจันทร์เพ็ญ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปุณณัตถ์ปุน-นัดผู้สมปรารถนา สมประสงค์ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปุณณาสาปุน-นา-สาสมหมาย สมหวัง 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปุณพจนาปุน-นะ-พด-จะ-นามีคำพูดบริสุทธิ์ พูดดี 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปุณพจน์ปุน-นะ-พดมีถ้อยคำบริสุทธิ์ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปุณมนัสปุน-มะ-นัดมีใจสะอาด 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปุณิกาปุ-นิ-กามีบุญ มีคุณงามความดี 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปูชิกาปู-ชิ-กาผู้บูชา 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ปูชิดาปู-ชิ-ดาผู้ที่เขาบูชา 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เปมทัตเป-มะ-ทัดผู้ให้ความรัก 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เปมิกาเป-มิ-กาผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เปมิศาเป-มิ-สาผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โปษัณโป-สันการเลี้ยงดู การอบรม 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ผดุงศักดิ์ผะ-ดุง-สักรักษาไว้ซึ่งอำนาจ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ผดุงเดชผะ-ดุง-เดดรักษาไว้ซึ่งอำนาจ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ผนึกสินผะ-หนึก-สินมีทรัพย์สินสะสมไว้ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ผอูนผะ-อูนน้องหญิง 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ผะดาชไมผะ-ดา-ชะ-ไมช่วยเหลือ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ผาณิดาผา-นิ-ดาน้ำอ้อย 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ผาณิตผา-นิดน้ำอ้อย 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ผาณิตนิภาผา-นิด-นิ-พาเสมือนน้ำอ้อย 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ผุสดีผุด-สะ-ดีถูกต้อง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ผ่องจิตผ่อง-จิดใจเปล่งปลั่งบริสุทธิ์ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ผ่องมนัสผ่อง-มะ-นัดจิตใจผ่องใส 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เผด็จผะ-เด็ดอำนาจ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฝนสุดาฝน-สุ-ดาหญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พงศพัศพง-สะ-พัดเชื้อสายผู้มีอำนาจ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พงศภัคพง-สะ-พักเผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พงศ์กฤตพง-กริดยุคทองของตระกูล 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พงศ์ปณตพง-ปะ-นดเผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พงศ์พัทธ์พง-พัดเกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล 52การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พงศ์พันธุ์พง-พันพวกพ้องวงศ์ตระกูล 57การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พงศ์พิชพง-พิดผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของเผ่าพันธุ์ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พงศ์ภัคพง-พักเผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พงศ์เดชพง-เดชตระกูลเรืองอำนาจ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พงษ์พิชญ์พง-พิดตระกูลนักปราชญ์ 50การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พงษ์โชติพง-โชดตระกูลรุ่งเรือง 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พจณิชาพด-จะ-นิ-ชามีคำพูดบริสุทธิ์ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พจนาถพด-จะ-นาดมีคำพูดเป็นที่พึ่ง, คำพูดที่เชื่อถือได้ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พจนินท์พด-จะ-นินเจ้าแห่งถ้อยคำ หมายถึงพูดแก่ง พูดดี 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พนสณฑ์พะ-นะ-สนแนวป่า,ทิวไม้ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พนิดาพะ-นิ-ดาหญิงสาว 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พนิตนันท์พะ-นิด-นันชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พนิตพิชาพะ-นิด-พิ-ชามีความรู้เป็นที่รัก 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พนิตสุภาพะ-นิด-สุ-พาหญิงงามน่ารัก 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พนิตอนงค์พะ-นิด-อะ-นงกามเทพผู้เป็นที่รัก 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พนิตาพะ-นิ-ตาหญิงสาว 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พฤกษ์พรึกต้นไม้ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พฤทธิ์พะ-ริดความเจริญ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พฤนท์เดชพริน-เดดมีอำนาจทางทหาร 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พศิกาพะ-สิ-กาผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พศินพะ-สินผู้มีอำนาจ ผู้มีความเชี่ยวชาญ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พศุตม์พะ-สุดมีอำนาจสูงสุด 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พสชนันพด-ชะ-นันให้เกิดอำนาจ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พสิกาพะ-สิ-กาผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พสิษฐ์พะ-สิดดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พสุเทพพะ-สุ-เทบเทวดาในแผ่นดิน 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พหุธนพะ-หุ-ทนมีทรัพย์มาก 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พอนสุพพัดพอน-สุบ-พัดมีความประพฤติอันประเสริฐ 48การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พัชญาพัด-ชะ-ยาผู้รู้จักกรอบ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พัชนันท์พัด-ชะ-นันเพลิดเพลินในกรอบ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พัชนีพัด-ชะ-นีพัด 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พัฒนศักดิ์พัด-ทะ-นะ-สักควมเจริญและความสามารถ 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พัฒนีพัด-ทะ-นีความเจริญ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พัณณิตาพัน-นิ-ตาผู้ได้รับการสรรเสริญ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พัณณินพัน-นินผู้มีผิวพรรณดี 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พัณณีพัน-นีคำอธิบาย 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พัทธนันท์พัด-ทะ-นันมีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พัทธมนพัด-ทะ-มนผูกพันใจ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พัทธ์พัดผูกพัน ติดแน่น 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พัทนีพัด-ทะ-นีผู้ให้ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พัธนีพัด-ทะ-นีผู้เกี่ยวเนื่องกัน 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พันธิกาพัน-ทิ-กาผู้มีความผูกพัน 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พันธินพัน-ทินสร้าง ก่อให้เกิด แสง ผูกพัน 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พันธิภาพัน-ทิ-พาเกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พันธิสาพัน-ทิ-สาเจ้าแห่งพันธะ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พันธุ์ธัชพัน-ทัดผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พันศักดิ์พัน-สักมีความสามารถมาก 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พันเดชพัน-เดดมีอำนาจมาก 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พาณิณีพา-นิ-นีนางละคร 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พาณิภัคพา-นิ-พักมีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พาณีพา-นีเจ้าแห่งวาจา 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พาทินธิดาพา-ทิน-ทิ-ดาลูกสาวผู้ฉลาด 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พาทิศพา-ทิดผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิจักขณาพิ-จัก-ขะ-นามีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิจักษณ์พิ-จักมีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชชาพิด-ชาความรู้ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชชานันท์พิด-ชา-นันผู้ยินดีในความรู้ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชชาภาพิด-ชา-พามีความรุ่งเรืองด้วยความรู้ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชญธิดาพิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดาลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชญะพิด-ชะ-ยะนักปราชญ์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชญาพิด-ชะ-ยานักปราชญ์ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชญานินพิด-ชะ-ยา-นินผู้ทรงความรู้ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชญาภัคพิด-ชะ-ยา-พักนักปราชญ์ผู้โชคดี 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชญาภาพิด-ชะ-ยา-พาแสงสว่างของนักปราชญ์ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชญุตม์พิด-ชะ-ยุดฉลาดและยิ่งใหญ่ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชญ์พิดนักปราชญ์ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชญ์พงศ์พิด-พงตระกูลนักปราชญ์ 53การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชญ์สินีพิด-สิ-นีหญิงงามผู้ฉลาด 50การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชญ์สุดาพิด-ชะ-สุ-ดาหญิงสาวผู้มีความรู้, ลูกสาวนักปราชญ์ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชาชาญพิด-ชา-ชานมีความชำนาญในวิชา 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชาญเมธพิ-ชาน-เมดผู้ชำนาญและมีปัญญา 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชานพิ-ชานความรู้สึกตัว, การตื่นตัวรับรู้สิ่งรอบข้าง 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชาภพพิ-ชา-พบโลกแห่งความรู้หรือมีความรู้ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชามญชุ์พิ-ชา-มนผู้งดงามด้วยความรู้ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชามญธุ์พิ-ชา-มนผู้งดงามด้วยความรู้ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิชเญศพิด-ชะ-เยดจอมปราชญ์ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิตตินันท์พิด-ติ-นันเพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิทักษ์พงศ์พิ-ทัก-พงผู้พิทักษ์ตระกูล 57การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิธานพิ-ทานกฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิธุนิภาพิ-ทุ-นิ-พาเหมือนพระจันทร์ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิพิธธนพิ-พิด-ทนมีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิภัชพิ-พัดการแจก แบ่ง (เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมพกานต์พิม-พะ-กานรูปงามน่ารัก 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมพิกาพิม-พิ-กาพระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมพิดาพิม-พิ-ดาสะท้อนแสง 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมพิศาพิม-พิ-สาเจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมพ์พิมรูปร่าง แม่แบบ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมพ์ชนกพิม-ชะ-นกเหมือนพ่อ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมพ์ทองพิม-ทองรูปงามดังทอง 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมพ์ธิดาพิม-ทิ-ดาลูกสาวที่รูปเหมือนพ่อ 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมพ์นิภาพิม-นิ-พามีรูปงาม 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมพ์ผกาพิม-ผะ-กาดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ, ผู้มีรูปร่างงาม 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมพ์พจีพิม-พะ-จีมีคำพูดเป็นแบบอย่าง พูดดี 55การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมพ์พิกาพิม-พิ-กาพระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม 48การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมพ์พิดาพิม-พิ-ดาสะท้อนแสง 48การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมพ์พิศาพิม-พิ-สาเจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม 54การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมพ์พิสุทธ์พิม-พิ-สุดมีรูปร่างอันบริสุทธิ์ 68การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมพ์มาดาพิม-มา-ดาเหมือนแม่ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมพ์สุจีพิม-สุ-จีมีรูปงาม 55การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมพ์สุธีพิม-สุ-ทีถ่ายแบบนักปราชญ์ 53การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมพ์สุภาพิม-สุ-พารูปงาม 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิมุกต์พิ-มุกผู้หลุดพ้น 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิศุทธิ์พิ-สุดสะอาดและบริสุทธิ์ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิสชาพิด-สะ-ชาดอกบัว 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิสัชพิ-สัดเสียสละ สละทิ้ง 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิสินีพิ-สิ-นีดอกบัว 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิสิษฐ์พิ-สิดดีเลิศ มั่งมีที่สุด 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิสุดาพิ-สุ-ดาหญิงวิเศษ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิเชษฐพิ-เชดประเสริฐที่สุด 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พิโมกข์พิ-โมกหลุดพ้น 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พุฒิดาพุด-ทิ-ดารู้แล้ว, ฉลาด 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พุฒิตาพุด-ทิ-ตารู้แล้ว, ฉลาด 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พุฒิธาดาทุด-ทิ-ทา-ดาผู้มีความมั่งคั่ง 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พุฒินาทพุด-ทิ-นาดบันลือหรือองอาจด้วยความเจริญ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พุฒิพงศ์พุด-ทิ-พงเชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พุฒิเมธพุด-ทิ-เมดเจริญด้วยปัญญา 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พุทธิชาพุด-ทิ-ชาเกิดมาฉลาด 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พุทธิชาตทุด-ทิ-ชาดเกิดมาฉลาด 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พุทธิมาทุด-ทิ-มาผู้มีปัญญา 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
พุธิตาพุ-ทิ-ตารู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เพ็ญจิตเพ็น-จิดจิตที่บริสุทธิ์ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เพ็ญชีพเพ็น-ชีบมีชีวิตอันเต็มเปี่ยม มีชีวิตอันสมบูรณ์ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เพ็ญนีติ์เพ็น-นีแสงจันทร์นำทาง 50การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เพ็ญพิชชาเพ็น-พิด-ชาเต็มไปด้วยความรู้ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เพ็ญพิสุทธิ์เพ็น-พิ-สุดสดใสดั่งพระจันทร์, มีความบริสุทธิ์ 60การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เพ็ญภาสเพ็น-พาดเต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เพ็ญสุดาเพ็น-สุ-ดาลูกสาวผู้น่ารัก 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เพ็ญแขเพ็น-แขพระจันทร์เต็มดวง 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โพธิพงศ์โพ-ทิ-พงสกุลแห่งปัญญา 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภคนันท์พะ-คะ-นันยินดีในโชค หรือสิริมงคล 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภคนางค์พะ-คะ-นางผู้มีร่างกายนำโชค 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภคินพะ-คินผู้มีโชค มีสิริมงคล 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภณพนพูดหรือกล่าว 6การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภณิดาพะ-นิ-ดาผู้บอกเล่า 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภณิตาพะ-นิ-ตาผู้บอก, ผู้พูด 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภพนิพิฐพบ-พิ-นิดผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภัคธีมาพัก-คะ-ที-มาผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภัคนันท์พัก-คะ-นันยินดีในโชค 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภัคพนธ์พัก-คะ-พนร่วมผูกพัน 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภัตติมาพัด-ติ-มาผู้มีอาหารบริบูรณ์ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภาคินพา-คินผู้มีโชค มีกำไร 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภาคินีพา-คิ-นีผู้มีโชค ผู้มีส่วนในกิจการต่าง ๆ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภาณินพา-นินผู้พูดเก่ง นักพูด 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภาณุพงศ์พา-นุ-พงเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภานิดาพา-นิ-ดาผู้ได้รับการแนะนำที่ดี 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภาพิตพา-พิดผู้ได้รับการอบรมแล้ว 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภามพามเดช 7การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภาสินีพา-สิ-นีมีความรุ่งเรืองสว่างไสว 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภิญญาพัชญ์พิน-ยา-พัดผู้มีปัญญารู้ในกรอบ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภิญญามาศพิน-ยา-มาดเจริญรุ่งเรือง, สมบูรณ์ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภีมพศพี-มะ-พดมีอำนาจน่าเกรงขาม 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภีมเดชพี-มะ-เดดมีเดชน่าเกรงขาม 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภุชงค์พุ-ชงงู, นาค 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภุชิสส์พุ-ชิดผู้เป็นไท อิสระ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภูดิสพู-ดิดเจ้าแห่งความเจริญ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภูธนพู-ทนมีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภูธิปพู-ทิบเป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภูบดีพู-พอ-ดีเจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภูมิพูมแผ่นดิน 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภูมินันท์พู-มิ-นันผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภูมิพัฒน์พู-มิ-พัดผู้เจริญในแผ่นดิน 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภูษณิศาพู-สะ-นิ-สาเจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภูษิตาพู-สิ-ตาประดับประดาแล้ว 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภูสิทธิพู-สิดมีความสำเร็จในแผ่นดิน 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ภูเมศพู-เมดผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โภคินโพ-คินผู้มีโภคะ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มณฑกาญจน์มน-ทะ-กานทองคำที่น่าลุ่มหลง 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มณฑมาฑมน-ทะ-มาดศาลา, พลับพลา 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มณฑิตามน-ทิ-ตาประดับตกแต่งแล้ว 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มณิภามะ-นิ-พาแววมณี ประกายแก้ว 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มณีกานต์มะ-นี-กานมีค่าและน่ารัก 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มณีมณฑ์มะ-นี-มนเครื่องประดับคือแก้วมณี 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มณีมัญชุ์มะ-นี-มันหีบแก้วมณี 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มติมนต์มะ-ติ-มนผู้มีความรู้,ผู้มีความคิด 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มทินามะ-ทิ-นาทำให้ดีใจ น่ารัก 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มธุชามะ-ทุ-ชาลูกกวาด 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มธุบิณฑ์มะ-ทุ-บินรังผึ้ง 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มธุมนัสมุ-ทุ-มะ-นัดมีใจดี 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนชิดามน-ชิ-ดาชนะใจ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนชิตมะ-นะ-ชิดผู้ชนะใจ ผู้ที่ชนะใจตนเอง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนตกานต์มน-ตะ-กานมีมนต์เป็นที่รัก, เป็นที่รักดั่งมีมนต์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนต์ณัฏมน-นัดคำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนต์ณัฐมน-นัดมนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนต์ธัชมน-ทัดมีมนต์เป็นธงชัย เด่นด้วยมนต์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนต์นภามน-นะ-พามนต์สวรรค์ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนต์มนัสมน-มะ-นัดมนต์แห่งดวงใจ 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนต์มาสมน-มาดพระจันทร์ที่เย้ายวนใจ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนนัทธ์มน-นัดผูกพันใจ เกลียวใจ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนพัทธ์มะ-นะ-พัดผูกพันใจ เป็นที่รักแห่งใจ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนภาสมะ-นะ-พาดมีความสว่างทางใจ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนฤดีมน-รึ-ดีใจดี 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนสิชมะ-นะ-สิดเกิดในใจ ความรัก 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนสิชามน-สิ-ชาเกิดในใจ ความรัก 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนัสนันท์มะ-นัด-สะ-นันมีใจสุขสำราญ 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนัสสมมะ-นัด-สมเสมอด้วยใจ ตั้งใจ เหมือนใจ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนัสสินีมะ-นัด-สิ-นีผู้มีใจ 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนุญศักดิ์มะ-นุน-สักมีอำนาจเป็นที่น่าพอใจ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนุเชษฐ์มะ-นุ-เชดคนผู้ประเสรริฐที่สุด 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มนูศักดิ์มะ-นู-สักอำนาจของพระมนู (ผู้สร้างโลก 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มัญชิษฐามัน-ชิด-ถาต้นคำ ฝาง 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มัญชุภามัน-ชุ-พารัศมีอันงาม 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มัญชุสามัน-ชุ-สาหีบสมบัติ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มัณฑิตามัน-ทิ-ตาประดับตกแต่งแล้ว 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มัทนามัด-ทะ-นาคำสดุดี 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มัทนีมัด-ทะ-นีกามเทพ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มัทนีญามัด-ทะ-นี-ยาผู้รู้เรื่องกามเทพ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มันทนามัน-ทะ-นาสดุดี 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มาติกามา-ติ-กาแม่บท แบบอย่าง 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มานิดามา-นิ-ดาผู้ที่คนนับถือ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มานีมา-นีคนมีมานะ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มานเมตต์มาน-เมดจิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มุกตาภามุก-ตา-ภาแสงแห่งไข่มุก 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มโนชามะ-โน-ชาโอชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
มโนพัศมะ-โน-พัดมีอำนาจทางใจ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ม่านฟ้ามาน-ฟ้าเมฆ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เมธพนธ์เม-ทะ-พนผูกพันด้วยปัญญา 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เมธัสเม-ทัดผู้มีปัญญา นักปราชญ์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เมธาสิทธิเม-ทา-สิดสำเร็จด้วยปัญญา 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เมธาสิทธิ์เม-ทา-สิดสำเร็จด้วยปัญญา 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เมธินีเม-ทิ-นีปราชญ์สตรี 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โมกข์โมกผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ศจีสะ-จีชายาพระอินทร์, ผู้มีความงาม 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศจีมาสสะ-จี-มาดเดือนแห่งความงาม 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศดานันท์สะ-ดา-นันชื่อของพระพรหม 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศดิศสะ-ดิดเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศตคุณสะ-ตะ-คุณผู้มีความตั้งร้อย ผู้มีความรู้ดีมาก 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศตนันท์สะ-ตะ-นันมีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศมนสะ-มนราตรี 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศศิสะ-สิดวงจันทร์ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศศิชาสะ-สิ-ชาเกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศศินัดดาสะ-สิ-นัด-ดาหลานของพระจันทร์ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศศินิภาสะ-สิ-นิ-พาเหมือนจันทร์ แสงจันทร์ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศศิพิมพ์สะ-สิ-พิมเปรียบเหมือนพระจันทร์ 52ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศศิภาสะ-สิ-พาแสงจันทร์ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศักดาสัก-ดาผู้มีอำนาจ 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศักดิธัชสัก-ดิ-ทัดมีความเข้มแข็งเป็นเลิศ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศักดินนท์สัก-ดิ-นนยินดีในอำนาจ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศักดิ์นันท์สัก-ดิ-นันยินดีในอำนาจ 50ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศัญชนีสัน-ชะ-นีสายธนู 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศาตนันทน์สา-ตะ-นันมีความสุขและความเพลิดเพลิน 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศาตนันท์สา-ตะ-นันมีความสุขและความเพลิดเพลิน 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศานิตสา-นิดคม 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศิถีสิ-ถีพวงดอกไม้ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศิศุนันท์สิ-สุ-นันความยินดีในวัยเด็ก 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศีดาสี-ดาเฉียบคม มีสติปัญญาเฉียบแหลม 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศีตภาสี-ตะ-พารัศมีเย็น พระจันทร์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศึกษิตสึก-สิดผู้เป็นปัญญาชน 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุทธนุชสุด-ทะ-นุดหญิงผู้บริสุทธิ์ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุทธาสุด-ทาผู้บริสุทธิ์ 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุทธานต์สุด-ทานห้องมเหสี ชายาพระราชา 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุทธินีสุด-ทิ-นีผู้มีความหมดจด, ผู้มีความบริสุทธิ์ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภกฤตสุ-พะ-กริดสร้างสิริมงคล สร้างความสุข 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภกันต์สุ-พะ-กันงามและน่าพอใจ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภกานต์สุ-พะ-กานผู้ดีงามและเป็นที่รัก 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภกิจสุ-พะ-กิดการงานดีเป็นมงคล 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภกิตติ์สุ-พะ-กิดมีเกียรติดีงาม 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภชีพสุ-พะ-ชีบมีชีวิตดีงาม 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภณัฐสุ-พะ-นัดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภดาสุ-พะ-ดาความงาม 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภดิตถ์สุ-พะ-ดิดผู้มีลัทธิศาสนาอันดีงาม 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภทินสุ-พะ-ทินวันมงคล 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภนันท์สุ-พะ-นันยินดีในความเจริญ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภนุชสุ-พะ-นุดหญิงสาวผู้ดีงาม หญิงสาวผู้โชคดี 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภพงศ์สุ-พะ-พงสายตระกูลที่ดีงาม 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภพิชญ์สุ-พะ-พิดนักปราชญ์ผู้งดงาม 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภฤกษ์สุ-พะ-เริกฤกษ์ดี 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภสัณห์สุ-พะ-สันผู้ดีงามและละเอียดสุขุม 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภสินสุ-พะ-สินสินทรัพย์ที่ดีงาม 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภสุตาสุ-พะ-สุ-ตาธิดาผู้มีโชคดี ธิดาผู้สวยงาม 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภานันสุ-พา-นันมีใบหน้าสวย ท่าทางดี 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภานิชสุ-พา-นิดผู้มีสิ่งดีงามเป็นของตน 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภาพิชญ์สุ-พา-พิดนักปราชญ์ผู้งดงาม 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภิดาสุ-พิ-ดาความงาม, ความดีงาม 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ศุภเสกข์สุ-พะ-เสกนักศึกษาผู้ดีงาม 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โศภนิศโส-พะ-นิดเจ้าแห่งความงาม 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โศภิดาโส-พิ-ดานางงาม 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โศภิตโส-พิดงาม 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โศภิตาโส-พิ-ตานางงาม 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โศภิษฐาโส-พิด-ถาผู้งามยิ่ง 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โศภิษฐ์โส-พิดงามยิ่ง, ดียิ่ง 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โศศิษฐาโส-สิด-ถาผู้งามยิ่ง 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สถบดีสะ-ถะ-บอ-ดีเจ้าแผ่นดิน 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สถิตคุณสะ-ถิด-คุณมีความดีมั่นคง 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สนันตน์สะ-นันนิรันดร ยิ่งยืนนาน 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สพิชญาสุ-พิด-ชะ-ยาฉลาดยิ่ง 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สมจินตนาสม-จิน-ตะ-นาได้ผลดังที่คิดไว้ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สมัชญาสะ-มัด-ชะ-ยามีเกียรติ มีชื่อเสียง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สมัชญ์สะ-มัดมีเกียรติยศ มีชื่อเสียง 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สมัตถ์สะ-มัดผู้สามารถ องอาจ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สมิดาสะ-มิ-ดายิ้มแย้ม แป้ง 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สมิตาสะ-มิ-ตายิ้มแย้ม แป้ง 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สมิตานันสะ-มิ-ตา-นันมีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สมิทธ์สะ-มิดความสำเร็จ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สังสิตสัง-สิดอันเขาสรรเสริญแล้ว ได้รับการสรรเสริญ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สัญจิตสัน-จิดสะสม รวบรวม 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สัญจิตาสัน-จิ-ตาสะสม รวบรวม 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สัณฐิติสัน-ถิ-ติความมั่นคง 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สัณหณัฐสัน-หะ-นัดนักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สัณหพจน์สัน-หะ-พดมีถ้อยคำไพเราะ พูดจาดี 49ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สัณหภาสสัน-หะ-พาดผู้พูดไพเราะ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สัณหเจตสัน-หะ-เจดมีความคิดละเอียดอ่อน 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สัณห์พิชญ์สัน-พิดนักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน 57ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สัณห์สินีสัน-สิ-นีนางงามผู้ละเอียดอ่อน 53ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สันต์ทศน์สัน-ทดมีทัศนะอันงดงาม 50ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สันต์ภพสัน-พบโลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สันทนาสัน-ทะ-นาการเปรียบเทียบ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สันทนีสัน-ทะ-นีการเปรียบเทียบ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สันนดีสัน-นะ-ดีเสียงนมัสการ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สันนิธสัน-นิดใกล้ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สันนิภาสัน-นิ-พาคล้าย เหมือน 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สาทิสสา-ทิดเห็นเหมือน, เห็นพ้อง 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สาธกาสา-ทะ-กาให้สำเร็จสมประสงค์ 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สาธนีสา-ทะ-นีให้สำเร็จประโยชน์ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สาธิกสา-ทิกผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สาธิกาสา-ทิ-กาผู้ให้สำเร็จสมประสงค์ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สาธิดาสา-ทิ-ดาให้สำเร็จสมประสงค์ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สาธิตสา-ทิดผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สาธิตาสา-ทิ-ตาผู้ให้สำเร็จสมประสงค์ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สาธินสา-ทินผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สาธินีสา-ทิ-นีให้สำเร็จ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สาธิมาสา-ทิ-มาความดี 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สิงหนาทสิง-หะ-นาดบันลือสิงหนาท 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สิณิสาสิ-นิ-สาลูกสะใภ้ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สิตานันสิ-ตา-นันมีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สิทธาสิด-ทาผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเสียง 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สิทธินนท์สิด-ทิ-นนยินดีในความสำเร็จ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สิทธินีสิด-ทิ-นีผู้สำเร็จทางจิต 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สิทธิศักดิ์สิด-ทิ-สักผู้มีความสำเร็จและความสามารถ 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สิทธิเดชสิด-ทิ-เดดผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สินมหัตสิน-มะ-หัดมีทรัพย์สินมาก 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สินาถสิ-นาดที่พึ่งที่มีโชค 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สินิทธาสิ-นิด-ทาผู้มีความอ่อนโยน 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สินิทธ์สิ-นิดสนิทชิดเชื้อ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สินีสิ-นีหญิงสาวมีผิวขาวงาม 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สินีนาถสิ-นี-นาดที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สิปปภาสสิบ-ปะ-พาดรุ่งเรืองด้วยศิลปะ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุกนต์ธีสุ-กน-ทีมีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุกฤตสุ-กริดทำมาดี สร้างมาดี 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุกฤตาสุ-กริ-ตาผู้สร้างสรรค์มาดี กุศล ความเลื่อมใส 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุกฤษฎิ์สุ-กริดนักปราชญ์ที่ดี 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุขทาสุ-ขะ-ทาผู้ให้ความสุข 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุขิตสุ-ขิดผู้มีความสุข 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุขิตาสุ-ขิ-ตาผู้มีความสุข 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุจิณณาสุ-จิน-นาผู้ประพฤติดีแล้ว 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุจินนาสุ-จิน-นาความบริสุทธิ์ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุชญาสุ-ชะ-ยาผู้รู้ดี 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุชัจจ์สุ-ชัดผู้มีเชื้อชาติดี เกิดมาดี 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุชัญญาสุ-ชัน-ยาประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุชาดาสุ-ชา-ดาผู้มีชาติกำเนิดดี 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุชานันท์สุ-ชา-นันมีกำเนิดดี เกิดมาดี 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุชานาฎสุ-ชา-นาดหญิงสาวผู้เกิดมาดี 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุชานาถสุ-ชา-นาดผู้หญิงผู้เกิดมาดีและเป็นที่พึ่ง 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุชานุชสุ-ชา-นุดหญิงสาวผู้เกิดมาดี 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุชาพิชญ์สุ-ชา-พิดปราชญ์ผู้เกิดมาดี 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุณัฏฐาสุ-นัด-ถาผู้ฉลาดและเป็นคนดี 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุณิสาสุ-นิ-สาสาวงาม 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุตนันท์สุ-ตะ-นันผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุทธญาณ์สุด-ทะ-ยามีความรู้อันบริสุทธิ์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุทธดาสุด-ทะ-ดาความบริสุทธิ์ 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุทธนพสุ-ทะ-นบใหม่เอี่ยม 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุทธนุชสุด-ทะ-นุดหญิงผู้บริสุทธิ์ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุทธภาสุด-ทะ-ภามีรัศมีบริสุทธิ์ 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุทธันต์สุด-ทันห้องมเหสี ชายาพระราชา 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุทธิกาสุด-ทิ-กามีความบริสุทธิ์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุทธิกานต์สุด-ทิ-กานมีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุทธิฉันท์สุด-ทิ-ฉันมีความพอใจ หรือมีความมุ่งหมายบริสุทธิ์ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุทธิดาสุด-ทิ-ดาความบริสุทธิ์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุทธินันท์สุด-ทิ-นันเพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุทธิพจน์สุด-ทิ-พดมีคำพูดอันบริสุทธิ์ 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุทมาตม์สุด-ทะ-มาดข่มใจตนเองได้ดี, ดูแลตนเองได้ดี 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุทัชชาสุ-ทัด-ชาผู้ให้สิ่งดี 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุทัตตาสุ-ทัด-ตาประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุทัศนีสุ-ทัด-สะ-นีสวย, งาม, น่าดู 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุทินาสุ-ทิ-นาวันดี วันเป็นสิริมงคล 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุธนีสุ-ทะ-นีมีเสียงดี 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุธาสุ-ทาปูนขาว อิฐ น้ำดอกไม้ น้ำทิพย์ 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุธางศุ์สุ-ทางรัศมีขาว พระจันทร์ การบูร 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุธานิธิสุ-ทา-นิ-ทิพระจันทร์ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุธาศินสุ-ทา-สินผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุธาสินสุ-ทา-สินผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุธาสินีสุ-ทา-สิ-นีหญิงผู้กินอาหารทิพย์, เทวดา 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุธิดาสุ-ทิ-ดาสาวงาม, ลูกสาวคนดี 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุธินันท์สุ-ทิ-นันความยินดีของนักปราชญ์ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุธินีสุ-ทิ-นีนักปราชญ์ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุธิมนต์สุ-ทิ-มนผู้ปัญญาดี 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุธิมาสุ-ทิ-มาผู้มีปัญญา ผู้ฉลาด 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุธีกานต์สุ-ที-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุธีธิดาสุ-ที-ทิ-ดาธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุธีมนต์สุ-ที-มนผู้มีปัญญาดี มีปัญญาอย่างยิ่ง 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุธีมาสุ-ที-มามีปัญญาดี นักปราชญ์ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุนิดาสุ-นิ-ดาผู้ได้รับการแนะนำมาดี 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุนิติสุ-นิ-ติมีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุนิศาสุ-นิ-สาราตรีอันงดงาม,คืนที่ดีงาม 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุปัญญาสุ-ปัน-ยาผู้มีปัญญาดี 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุปาณีสุ-ปา-นีผู้มีฝีมือ, ฝีมือดี 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุพนิตสุ-พะ-นิดน่ารักยิ่ง 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุพศินสุ-พะ-สินมีความเชี่ยวชาญยิ่ง มีอำนาจยิ่ง 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุพิชชาสุ-พิด-ชามีความรู้ดี 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุพิชญาสุ-พิด-ชะ-ยาฉลาดยิ่ง 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุพิชาสุ-พิ-ชาผู้มีความรู้ดี, ผู้รู้ดี 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุพิตตาสุ-พิด-ตางดงามยิ่ง 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุภกิณห์สุ-พะ-กินผู้มีรัศมีเรืองรอง ชื่อพรหมชั้นหนึ่ง 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุภคมสุ-พะ-คมผู้เข้าถึงความดีงาม 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุภชาสุ-พะ-ชาเกิดมาจากสิ่งที่ดีงาม 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุภชีพสุ-พะ-ชีบมีชีวิตที่ดีงาม 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุภทัตสุ-พะ-ทัดผู้ให้สิ่งที่ดีงาม 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุภนิชสุ-พะ-นิดมีความงามเป็นของตน งามและเป็นตัวของตัว 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุภนิดสุ-พะ-นิ-ดาได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุภัชชาสุ-พัด-ชาจำแนกอย่างดี 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุภาดาสุ-พา-ดาพี่ชายพี่แสนดี 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุภานันสุ-พา-นันมีใบหน้าสวย ท่าทางดี 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุภานันท์สุ-พา-นันมีใบหน้าสวย 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุภานีสุ-พา-นีผู้มีโชค 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุภาพิชญ์สุ-พา-พิดนักปราชญ์ผู้มีความงาม 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุภาสินีสุ-พา-สิ-นีผู้มีแสงสว่างดี, ผู้มีความรุ่งเรืองสว่างไสว 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุภิญญาสุ-พิน-ยาผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุภิดาสุ-พิ-ดาผู้มีความงาม 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุมณฑาสุ-มน-ทาผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุมนสุ-มนใจดี 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุมนาสุ-มะ-นาดอกมะลิ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุมานัสสุ-มา-นัดมีจิตใจดี 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
สุเมธสุ-เมดคนมีปัญญา 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เสกข์เสกนักศึกษา 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โสภณัฐโส-พะ-นัดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โสภณาโส-พะ-นาความงดงาม 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โสภิตโส-พิดงดงาม 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
หฤษฎ์หะ-ริดน่าชื่นชมยินดี 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
หาญหานกล้า, เก่ง 10ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อกนิษฐ์อะ-กะ-นิดพรหมชั้นที่หก 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อกฤษณ์อะ-กริดสูงสุด 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อกัณห์อะ-กันไม่ดำ ขาว 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อณิมาอะ-นิ-มาเล็ก 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อณิษฐาอนิด-ถาเล็กที่สุด 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อณิษฐ์อนิดเล็กที่สุด 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อณุภาอนุ-พาฟ้าแลบ 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อดิกันต์อะ-ดิ-กันน่ารักยิ่ง 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อดิภาอะ-ดิ-พาสว่างยิ่ง รุ่งโรจน์ยิ่ง 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อดิศาอะ-ดิ-สาผู้ยิ่งใหญ่ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อดิเทพอะ-ดิ-เทบเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อติกันต์อะ-ติ-กันน่ารักยิ่ง 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อติกานต์อะ-ติ-กานเป็นที่รักยิ่ง 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อติคุณอะ-ติ-คุนมีคุณธรรมยิ่ง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อติชาอะ-ติ-ชาเกิดมาเลิศกว่าพงศ์พันธุ์ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อติชาติอะ-ติ-ชาดผู้เกิดมาดี 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อติญาอะ-ติ-ยาพิเศษ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อตินุชอะ-ติ-นุดหญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อติเทพอะ-ติ-เทบเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อธิชนม์อะ-ทิ-ชนชีวิตที่มีค่ามาก 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อธิชาอะ-ทิ-ชาเกิดมายิ่งใหญ่ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อธินอะ-ทินผู้ว่าง่าย เชื่อฟัง 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อธินาถอะ-ทิ-นาดที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อธิปอะ-ทิบผู้เป็นใหญ่ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อธิพงศ์อะ-ทิ-พงตระกูลใหญ่ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อธิพันธ์อะ-ทิ-พันความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อธิศอะ-ทิดผู้เป็นใหญ่ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อธิษฐ์อะ-ทิดผู้น่าปรารถนายิ่ง หรือผู้ตั้งมั่น 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อนงค์นาถอะ-นง-นาดนางงาม, ผู้มีที่พึ่ง 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อนณอะ-นนผู้ไม่มีหนี้ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อนพัชอะ-นะ-พัดผู้หาที่ติไม่ได้ ผู้ไม่มีใครตำหนิ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อนังคณ์อะ-นังไม่มีกิเลศ ไม่มัวหมอง 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อนัญญาอะ-นัน-ยาเป็นหนึ่ง ไม่มีสอง 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อนัดดาอะ-นัด-ดาไม่ยึดถือ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อนันตญาอะ-นัน-ตะ-ยาผู้รู้ไม่สิ้นสุด 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อนามิกาอะ-นา-มิ-กานิ้วนาง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อนิกอะ-นิกกองทัพ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อนุชิตอะ-นุ-ชิดชนะเสมอ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อนุทัตอะ-นุ-ทัดมอบให้ อนุญาต 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อนุทัศน์อะ-นุ-ทัดความเห็น เห็นเนือง ๆ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อนุทิศอะ-นุ-ทิดทิศน้อย ทิศเฉียง 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อนุธิดาอะ-นุ-ทิ-ดาลูกสาวคนเล็ก 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อนุนาทอะ-นุด-นาดเสียงกึกก้อง เสียงบันลือ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อนุพนธ์อะ-นุ-พนเกี่ยวพัน ติดตามมั่นคง 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อนุศิษฎ์อะ-นุ-สิดผู้ได้รับการสั่งสอน 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อนุสิกข์อะ-นุ-สิกศึกษาตาม ศึกษาอยู่เสมอ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อภิกขณาอะ-พิก-ขะ-นาเนืองนิจ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อภิกษณาอะ-พิก-สะ-นาเนืองนิจ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อภิขณาอะ-พิก-ขะ-นาเนืองนิตย์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อภิคมอะ-พิ-คมการเยี่ยม,การร่วม 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อภิชญาอะ-พิพ-ชะ-ยารู้ยิ่ง ฉลาด 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อภิชัจอะ-พิ-ชัดมีชาติสูง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อภิชาติอะ-พิ-ชาดเกิดดี, มีตระกูล 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อภิญญาอะ-พิน-ยาผู้มีปฏิภาณ, ผู้มีปัญญา 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อภินัทธ์อะ-พิ-นัดผูกพันยิ่ง เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อภินันทน์อะ-พิ-นันผูกพันยิ่ง 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อภิมุขอะ-พิ-มุกเป็นหัวหน้า, ผู้ยิ่งใหญ่ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อภิษฎาอะ-พิด-สะ-ดาเป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อภิษฐาอะ-พิด-ถาเป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อสมาอะ-สะ-มาไม่มีใครเหมือน 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อสิตอะ-สิดผิวคล้ำ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อักษิกาอัก-สิ-กามีรัศมีแห่งดวงตา 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัคคัญญ์อัก-คันสูงสุด 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัคคเดชอัก-คะ-เดดความสง่างาม, ความยิ่งใหญ่ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อังคณาอัง-คะ-นาผู้หญิง,นาง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อังคนาอัง-คะ-นาผู้หญิง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัจจนาอัด-จะ-นานับถือ บูชา 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัจจิมาอัด-จิ-มาผู้รุ่งเรือง, ผู้มีแสงสว่าง 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัญชนาอัน-ชะ-นาสตรี 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัญชนีอัน-ชะ-นีสตรี 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัญชสาอัน-ชะ-สาจริงแท้ รวดเร็ว 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัญชิษฐาอัน-ชิด-ถารุ่งโรจน์ยิ่ง 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัญชเกศอัน-ชะ-เกดผมดำสลวย 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัฐภิญญาอัด-ถะ-พิน-ยามีความรู้ยิ่งแปดประการ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัฑฒ์อัดชายผู้ร่ำรวย 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัณณ์อันแม่น้ำ ตัวหนังสือ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัตถ์อัดเนื้อความ, ประโยชน์, ความต้องการ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัทธ์อัดกาล เวลา ทาง ภาค 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อันติกาอัน-ติ-กาพี่สาวคนโต 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อันนาอัน-นาข้าว 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อันน์อันข้าว 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัพชินีอับ-พะ-ชิ-นีกอบัว 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัมพกาอัม-พะ-กาแม่ นามมารดาของท้าวธตราษฎร์ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัมพาพันธ์อำ-พา-พันหญิงที่พงศ์พันธุ์ที่ดี 54ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัมพิกาอำ-พิ-กาน้ำนมที่ให้ชีวิต 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัศนีอัด-สะ-รีสายฟ้า 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัศม์เดชอัด-สะ-เดดมีความกล้าแข็งดังหินผา มีเดชยิ่งใหญ่ดังภูเขา 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อัษฎาอัด-สะ-ดาแปดอย่าง 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อาจิตอา-จิดสะสมแล้ว 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อาชัญอา-ชันบุรุษอาชาไนย หมยถึงคนที่ดียิ่ง 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อาณัติอา-นัดการบังคับบัญชา 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อาทิมาอา-ทิ-มาลูกสาวคนแรก 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อานนท์อา-นนความเพลิดเพลิน 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อานันอา-นันหน้า ปาก 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อานันท์อา-นันความบันเทิง ความชื่นใจ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อาเนชอา-เนดไม่หวั่นไหว มั่นคง 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อำมฤตอำ-มะ-ริดน้ำทิพย์ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อิกขณาอิก-ขะ-นาเห็นประจักษ์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อิกษณาอัก-สะ-นาเห็นประจักษ์ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อิฏฐาอิด-ถาน่ารัก 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อิทธินพอิด-ทิ-นบมีความสำเร็จใหม่ ๆ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อิทธิพัทธ์อิด-ทิ-พัดเกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อิทธิมนต์อิด-ทิ-มนมีความสำเร็จ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อินทัชอิน-ทัดเกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อินทุกาอิน-ทุ-กาดวงจันทร์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อินทุนิพาอิน-ทุ-นิ-พาเสมือนจันทร์ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อินทุภาอิน-ทุ-พาแสงจันทร์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อิษฎาอิด-สะ-ดาน่าปรารถนา 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อิษฎีอิด-สะ-ดีการบวงสรวง, บูชา 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อุกฤษฎ์อุก-กริดประเสริฐสุด 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อุทธิอุด-ธิทะเล 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อุทัคอุ-ทักผู้เบิกบานใจ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อุนนดาอุน-นะ-ดาสูงเด่น ยิ่งใหญ่ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อุษณิษาอุ-สะ-นิ-สามงกุฎ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อุษมาอุ-สะ-มาอบอุ่น 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อเนชาอะ-เน-ชาผู้ไม่หวั่นไหว 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อเสขอะ-เสกไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหัน 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
อโณชาอะ-โน-ชาต้นอังกาบ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เอกนุชเอก-กะ-นุดลูกหนึ่ง ลูกคนเดียว 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เอกภพเอก-กะ-พบเป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โอบกิจโอบ-กิดเอากิจธุระ เอาใจใส่ในหน้าที่ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โอบนิธิโอบ-นิ-ทิกอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โอภาสโอ-พาดความสุกใส 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โอสธีโอ-สะ-ทีดาวประกายพรึก 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้องค้นหาภายในเว็บ


Back to top

มีโมเดล
บันเทิง ดูดวง เกมส์ เนื้อเพลง บทความ โปรแกรมคำนวณ ดิก และวาไรตี้
Share on Facebook Share on Twitter
ติดต่อเรา
Meemodel.com
อีเมล: webmeemodel@gmail.com