ดูดวง
ชื่อมงคล คนเกิดวันอังคาร

ผลการหาชื่อมงคล คนเกิดวันอังคาร

หากท่านกำลังหาชื่อมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์และเลขศาสตร์ สำหรับนำไปตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อ
สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร ทางเราได้รวบรวมมาให้ท่านแล้ว

ผลการหาชื่อมงคล

รายชื่อที่มีความหมายที่ดี เป็นมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์ และเลขศาสตร์
สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร มีดังต่อไปนี้

ชื่อมงคลสำหรับคุณมีดังนี้ ( 3,626 ชื่อ )

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย เลขศาสตร์ เด่นในเรื่อง
จตุทิพย์จะ-ตุ-ทิบเทพทั้งสี่ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จตุพรจะ-ตุ-พอนพรสี่ คือจตุรพิธพร 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จตุภัทรจะ-ตุ-พัดเจริญด้วยธรรม 4 อย่าง 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จตุภูมิจะ-ตุ-พูมสี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จตุรพรจะ-ตุ-ระ-พอนพร 4 ประการ (อายุ วรรณะ สุขะ พละ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จตุรภัทรจะ-ตุ-ระ-พัดความเจริญที่ชนปรารถนา 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรณบูรณ์จะ-ระ-นะ-บูนถึงพร้อมด้วยความประพฤติ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรณะจะ-ระ-นะความประพฤติ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรณาจะ-ระ-นาดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรณินทร์จะ-ระ-นินเป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรณินท์จะ-ระ-นินเป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรณ์จอนความประพฤติดี 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรรยพรจัน-ยะ-พอนมีความประพฤติดี ประเสริฐ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรรยมณฑน์จัน-ยะ-มนผู้มีความประพฤติดี เป็นเครื่องประดับ 49ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรรยาจัน-ยาความประพฤติ, กริยิที่ควรประพฤติในหมู่คณะ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรรยาภรณ์จัน-ยา-พอนเครื่องประดับที่สวยงาม 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรรย์ธรจัน-ทอนมีความประพฤติดี 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรรย์อมลจัน-อะ-มนผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรสจะ-รดแจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรสจันทร์จะ-รด-จันเหลืองเรืองรอง, เหลืองพระจันทร์ 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรัญญาจะ-รัน-ยากระจาย, แพร่กระจาย 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรัญพรจะ-รัน-ยะ-พอน,จะ-รัน-พอน มีความประพฤติประเสริฐ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรัลจะ-รันเที่ยวป่า 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรัลรมย์จะ-รัน-รมเที่ยวป่าอย่างมีความสุข 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรัสจะ-หรัดแจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรัสทิพย์จะ-หรัด-ทิบเป็นสิ่งวิเศษรุ่งเรือง 51ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรัสพรจะ-หรัด-พอนรุ่งเรืองด้วยความดี 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรัสพรรณจะ-หรัด-พันมีผิวพรรณสดใส 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรัสรวีจะ-หรัด-ระ-วีสว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรัสรัตน์จะ-หรัด-รัดแก้วที่มีแสงสว่างใส 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรัสวรรณจะ-หรัด-วันชนชั้นที่เจริญรุ่งเรือง 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรัสศรีจะ-หรัด-สีผุดผ่อง 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรายุทธจะ-รา-ยุดอาวุธของคนจร, อาวุธของคนเดินทาง 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จริญญาจะ-ริน-ยามีความรู้เรื่องการเดินทาง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรินทรจะ-ริน-ทอนผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรินทร์จะ-รินผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จริมจะ-ริมภายหลัง เล็ก น้อง 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จริยาจะ-ริ-ยากริยาเพียบพร้อม 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จริยาพรจะ-ริ-ยา-พอนความประพฤติดี 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จริยาวดีจะ-ริ-ยา-วะ-ดีหญิงผู้มีความประพฤติดี 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรีภรณ์จะ-รี-พอนการปกป้องด้วยหอก 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรีย์จะ-รีความประพฤติ, กริยาที่ควรประพฤติ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรูญจะ-รูนรุ่งเรือง, งดงาม 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรูญจิตจะ-รูน-จิดจิตใจงาม 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรูญพรรณจะ-รูน-พันผิวพรรณงาม 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรูญพันธุ์จะ-รูน-พันมีความผูกพันที่ดีงาม 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรูญวรรณจะ-รูน-วันชนชั้นที่รุ่งเรือง 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จรูญศรีจะ-รูน-สีผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จอมนรีจอม-นะ-รียอดหญิง 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จอมเดชจอม-เดดผู้มีอำนาจสูงสุด 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จอมใจจอม-ใจยอดดวงใจ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันจิมาจัน-จิ-มางามเหมือนดวงจันทร์ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทนาจัน-ทะ-นาต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทนิภาจัน-ทะ-นิ-พาแสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทนีจัน-ทะ-นีมีกลิ่นจัน 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทนียาจัน-ทะ-นี-ยามีกลิ่นจัน 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทพรจัน-ทะ-พอนพระจันทร์งาม 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทภาจัน-ทะ-พาเย็นตาเย็นใจดุจแสงจันทร์ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทมณีจัน-ทะ-มะ-นีแก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทรจัน-ทอนนิ่มนวลดุจแสงจันทร์ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทรรัตน์จัน-ทระ-รัดไข่มุก 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทรัชจัน-ทะ-รัดดาวพุธ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทรัสม์จัน-ทะ-รัดเสมอจันทร์, เดือน 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทราจัน-ทรานิ่มนวลดุจแสงจันทร์ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทรานนท์จัน-ทรา-นนมีหน้าผุดผ่อง 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทราภรณ์จัน-ทรา-พอนเครื่องประดับงามดุจจันทร์ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทราภาจัน-ทรา-พาแสงจันทร์ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทราวรรณจัน-ทรา-วันผิวพรรณเปล่งปลั่ง 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทร์จรีจัน-จะ-รีความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทร์จิราจัน-จิ-รางามเสมอ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทร์ดาวจัน-ดาวดุจดวงดาว และดวงจันทร์ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทร์ทิพย์จัน-ทิพมีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ 59ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทร์วลัยจัน-วะ-ไลวงจันทร์ วงเดือน 53ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทร์สมจัน-สมเสมอด้วยจันทร์ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทร์สุดาจัน-สุ-ดาลูกสาวผู้งามดุจจันทร์ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทร์หอมจัน-หอมเป็นไม้ต้นขนาดเขื่องมีตามป่าขึ้นบางแห่งยิ่งทุบยิ่งหอม 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทร์เพ็ญจัน-เพ็นพระจันทร์เต็มดวง 51ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทร์ไชยจัน-ไชชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทวรรณจัน-ทะ-วันผิวงามนิ่มนวลดุจแสงจันทร์ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทัปปภาจัน-ทับ-ปะ-พาแสงจันทร์ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทิมันตุ์จัน-ทิ-มันพระจันทร์ เดือน 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทิมาจัน-ทิ-มาพระจันทร์, ผู้มีผิวดุจเดือน 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จันทิราจัน-ทิ-ราพระจันทร์ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จาฏุพัจน์จา-ตุ-พัดมีวัจนะน่าฟัง พูดดี 49ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จาตุรนต์จา-ตุ-รนเจ้าแห่งโลก 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จารวีจา-ระ-วีผู้งดงาม 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จาริณีจา-ริ-นีผู้ประพฤติ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จารีย์จา-รีผู้มีความประพฤติที่ดี 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จารีรัตน์จา-รี-รัดผู้ประพฤติดี 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จารุณีจา-รุ-นีสาวรุ่นที่มีความน่ารัก 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จารุทัศน์จา-รุ-ทัดมีการเห็นหรือทัศนะงดงาม 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จารุนันท์จา-รุ-นันผู้ยินดีในความงาม, ผู้ยินดีในส่งที่น่ารัก 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จารุนิภาจา-รุ-นิ-พาดุจทอง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จารุพิชญาจา-รุ-พิด-ชะ-ยานักปราชญ์ผู้งดงาม 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จารุพิชญ์จา-รุ-พิดนักปราชญ์ผู้สง่างาม 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จารุภาจา-รุ-พารัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จารุมนจา-รุ-มนมีใจน่ารัก มีใจงาม 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จารุวรรณจา-รุ-วันผิวพรรณดุจทองคำ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จารุวัฒน์จา-รุ-วัดผู้มีความเจริญรุ่งเรือง 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จารุวิทย์จา-รุ-วิดมีความรู้งาม งามด้วยความรู้ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จารุเดชจา-รุ-เดดมีเดชงาม งามด้วยเดช 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จารุเนตรจา-รุ-เนดมีตางาม 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จำรัสจำ-หรัดรุ่งเรือง, แจ่มแจ้ง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จำรูญจำ-รูนรุ่งเรือง, งาม 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จำรูญศรีจำ-รูน-สีผุดผ่อง 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จำเนียมจำ-เนียมรู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานะ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จำเริญจำ-เรินเติบโต, งอกงาม 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิณณทัตจิน-นะ-ทัดผู้มีความประพฤติตามแบบแผน 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิณณธรรมจิน-นะ-ทำประพฤติธรรม 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิณณพัตจิน-นะ-พัดผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิณณวัตรจิน-นะ-วัดประพฤติตามระเบียบแบบแผน 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิณณะจิน-นะประพฤติแล้ว 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิณณาจิน-นาประพฤติแล้ว 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิณณ์จินประพฤติดีแล้ว 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิณพรตจิน-พะ-รดประพฤติดี 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิณห์นิภาจิน-นิ-พารัศมีแห่งเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายอันงดงาม 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิณห์วราจิน-วะ-รามีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์อันประเสริฐ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิณัฐตาจิ-นัด-ตาความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิดาภาจิ-ดา-พารัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตจิดใจ ซึ่งมีหน้าที่รู้ คิด และนึก 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตตนาถจิด-ตะ-นาดเจ้าแห่งใจ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตตมาสจิต-ตะ-มาดเดือนจิตตมาส เดือน 5 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตตวิสุทธิจิด-ตะ-วิ-สุดความหมดจดของจิต, หลุดจากกิเลส 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตตาจิด-ตาชื่อนักษัตร 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตติพัฒน์จิด-ติ-พัดเจริญด้วยความคิด ความฉลาด 49ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตติมาจิด-ติ-มาผู้มีความตริตรอง มีสติปัญญา มีเกียรติ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตบุณย์จิ-ตะ-บุนมีความดีที่ซึ่งสั่งสมไว้แล้ว มีใจดีงาม 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตรจิดการวาดเขียน ระบายสี ,งดงามประณีต 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตรทวัสจิด-ตระ-วัดวันอันแจ่มใส 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตรทิพย์จิด-ทิบงดงามและวิเศษยิ่ง 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตรทิวัสจิด-ทิ-วัดวันอันแจ่มใส สวรรค์อันงดงาม 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตรทิวาจิด-ทิ-วาวันอันแจ่มใส 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตรพัสตร์จิด-พัดเสือดาว 52ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตรภณจิด-ตระ-พนดูดดี พูดไพเราะ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตรภาณุจิด-พา-นุมีรัศมีสวยงาม พระอาทิตย์ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตรลดาจิด-ละ-ดาเป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตรวรรณจิด-ตะ-วันผู้มีผิวพรรณงดงาม 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตรวันจิด-จระ-วันวันอันงดงาม 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตรสินีจิด-สิ-นีสาวงาม 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตราจิด-ตราการวาดเขียน ระบายสี ,งดงามประณีต 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตรานุชจิด-ตรา-นุชหญิงสาวผู้งดงาม 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตรายศจิด-ตรา-ยดเหล็กดี,เหล็กกล้า 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตรายุธจิด-ตรา-ยุดมีอาวุธต่างๆ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตรินจิด-รินนักวาด ศิลปิน 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตรเทพจิด-ตระ-เทบเทวดาผู้งดงามหรือผู้สดใส 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิตสุภาจิด-สุ-พามีใจดี มีใจงาม 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จินดาจิน-ดาความนึกคิด, แก้วสารพัดนึก 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จินดาพรรณจิน-ดา-พันแก้วสารพัดนึกที่งดงาม 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จินดารัตน์จิน-ดา-รัดมีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จินดาหราจิน-ดา-หราฉลาด 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จินตนาจิน-ตะ-นาความคิด 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จินตนีจิน-ตะ-นีความคิด 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จินตพรจิน-ตะ-พอนมีความคิดประเสริฐ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จินตภาจิน-ตะ-พามีความคิดเจิดจ้า 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จินตหราจิน-ตะ-หราฉลาด 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จินต์จินคิด, คำนึง, ไตร่ตรอง 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จินต์จุฑาจิน-จุ-ทามีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จินต์ศุจีจิน-สุ-จีผู้มีความคิดบริสุทธิ์ 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จินห์จุฑาจิน-จุ-ทามีไฝเด่น มีลักษณะดี 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรชยาจิ-ระ-ชะ-ยามีชัยนาน 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรชีพจิ-ระ-ชีบมีชีวิตนาน อายุยืน 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรฐาจิ-ระ-ถาฐานะที่มั่นคง 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรณัฐจิ-ระ-นัดผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรทีปต์จิ-ระ-ทีบรุ่งเรืองตลอดกาลนาน 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรนนท์จิ-ระ-นนผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรนันท์จิ-ระ-นันมีผู้ชื่นชมยินดี 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรนาถจิ-ระ-นาดผู้มีที่พึ่งยั่งยืน 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรพนธ์จิ-ระ-พนเป็นที่รักที่ผูกพันนาน 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรพรรณจิ-ระ-พันผู้มีความงามยาวนาน 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรพัฒน์จิ-ระ-พัดความเจริญรุ่งเรือง 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรพัสจิ-ระ-พัดมีอายุยืนนาน 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรภัทรจิ-ระ-พัดผู้ดีงามตลอดกาลนาน 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรภาจิ-ระ-พาผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรภาสจิ-ระ-พาดรุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรภิญญาจิ-ระ-พิน-ยาความรู้ยั่งยืน 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรยุทธจิ-ระ-ยุดการรบที่ยาวนาน 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรวดีจิ-ระ-วะ-ดีหญิงผู้มีอายุยืนยาว 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรวินจิ-ระ-วินผู้มีอายุยืนยาว 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรสินจิ-ระ-สินมีทรัพย์ตลอดกาลนาน 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรสุดาจิ-ระ-สุ-ดาลูกสาวผู้ยั่งยืน 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิระนันท์จิ-ระ-นันผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิระประไพจิ-ระ-ประ-ไพผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิระพันธ์จิ-ระ-พันเป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิระภาจิ-ระ-พาผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิระเดชจิ-ระ-เดดมีอำนาจตลอดกาล 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรัจฌาจิ-รัด-ชากิริยาดีตลอดกาล 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรัชญาจิ-รัด-ชะ-ยาผู้รู้นาน ฉลาดนาน 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรัชยาจิ-รัด-ชะ-ยามีชัยชนะตลอดกาลนาน 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรัญญาจิ-รัน-ยาผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน, รู้ยาวนาน 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรัฎฐ์จิ-รัดดำรงมั่น อยู่นาน 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรันดน์จิ-รันใหม่ อยู่นาน 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรันธรจิ-รัน-ทอนทรงไว้นาน, ดำรงได้นาน 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรัศยาจิ-รัด-สะ-ยาอยู่นาน 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรัสยาจิ-รัด-สะ-ยาตลอดกาลนาน นิรันดร 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรัสย์จิ-รัดตลอดกาลนาน หรือนิรันดร 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิราพัชรจิ-รา-พัดยั่งยืนดุจเพชร 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิราภาจิ-รา-พารุ่งเรืองนาน 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรายุจิ-รา-ยุมีอายุยืน 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรายุทธจิ-รา-ยุดรบนาน 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรายุศจิ-รา-ยุดอายุยืน 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิราเจตจิ-รา-เจดมีความคิดเป็นยอด 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรเดชจิ-ระ-เดดหมอที่ยั่งยืน 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรเมธจิ-ระ-เมดมีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรเวชจิ-ระ-เวดหมอที่ยั่งยืน 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรโชติจิ-ระ-โชดความรุ่งเรือง 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิรโพธิจิ-ระ-โพดมีความรู้ตลอดกาลนาน 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิลลาจิน-ลาว่าว 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิลลาภัทรจิน-ลา-พัดดีงามดังว่าว 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิลลาวัณย์จิน-ลา-วันตกแต่งให้งดงาม 55ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จิลาวัลย์จิ-ลา-วันประดับด้วยเถาวัลย์ 50ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จีรณะจี-ระ-นะประพฤติแล้ว 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จีรณาจี-ระ-นาประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จีรนันท์จี-ระ-นันผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จีรนาถจี-ระ-นาดผู้ที่ที่พึ่งยั่งยืน, ผู้เป็นที่พึ่งตลอดกาล 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จีรพรจี-ระ-พอนประเสริฐนาน 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จีรพรรณจี-ระ-พันผู้สวยนาน 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จีรภาจี-ระ-พาผู้มีแสงสว่างตลอดกาล 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จีรยุทธจี-ระ-ยุดรบที่ยาวนาน 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จีรวรรณจี-ระ-วันผู้สวยนาน 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จีราภรณ์จี-รา-พอนเครื่องประดับที่ยั่งยืน 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จีราภาจี-รา-พาแสงสว่างตลอดกาล 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุฑาจุ-ทาจุก, ที่สูงสุดของศีรษะ 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุฑาทิพย์จุ-ทา-ทิพย์จุกที่งดงามมาก 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุฑาธชจุ-ทา-ทดยอดธง 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุฑาภรณ์จุ-ทา-พอนเครื่องประดับจุก 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุฑามณีจุ-ทา-มะ-นีปิ่น,มวยผมของพระพุทธเจ้า 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุฑามาศจุ-ทา-มาดเครื่องประดับ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุฑามาสจุ-ทา-มาดปิ่นทอง 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุฑารัตน์จุ-ทา-รัดเครื่องประดับเพชรพลอย 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุฑาวุธจุ-ทา-วุดมีจุกเป็นอาวุธ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุมพลจุม-พนผู้เป็นใหญ่ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุมพินจุม-พินการจุมพิต, การสัมผัสอย่างใกล้ชิด 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุรีจุ-รีมีด, หอก, ดาบ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุรีพรจุ-รี-พอนคำแสดงความปรารถนาดีที่เฉียบแหลม 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุรีมาศจุ-รี-มาดความแหลมคมที่ทนทาน 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุรีรัตน์จุ-รี-รัดศาสตราวุธที่มีอานุภาพ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุลปรีชาจุน-ละ-ปรี-ชาความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุลินทร์จุ-ลินผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุลินทิพย์จุ-ลิน-ทิบสิ่งเล็กแต่เป็นของเทวดา 52ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุฬารัตน์จุ-ลา-รัดแก้วที่งามเลิศ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุไรภัทรจุ-ไร-พัดมีไรผมงาม, มีไรจุกงาม 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุไรรัตน์จุ-ไร-รัดมีไรผมงาม, มีไรจุกงาม 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จุไรวรรณจุ-ไร-วันมีไรผมงาม, มีไรจุกงาม 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
จเรจะ-เรผู้เร่งรีบ, ผู้ตรวจ, ผู้ดูแล 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เจตนิพัทธ์เจด-นิ-พัดมีความคิดมั่นคง 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เจตนิพิฐเจด-นิ-พิดมีความคิดมั่นคง 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เจตน์เจดความคิด ความตั้งใจ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เจตน์สฤษฎิ์เจด-สะ-หริดสร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน 55ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เจตปรียาเจด-ปรี-ยาเป็นที่รักแห่งใจ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เจตพลเจด-พนมีกำลังใจเป็นที่ตั้ง 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เจตสุภาเจด-สุ-ภาผู้มีความคิดดีงาม 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เจนจบเจน-จบชำนาญ รอบรู้ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เจนจิราเจน-จิ-ราเชี่ยวชาญตลอดกาล 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เจนธรรมเจน-ทัมผู้จัดเจนหรือผู้เชี่ยวชาญในธรรม 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เจริญรัตน์จะ-เริน-รัดคุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เจริญวิทย์จะ-เริน-วิดเจริญด้วยความรู้ 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เจริญศรีจะ-เริน-สีเจริญด้วยมงคล 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เจษฎาเจด-สะ-ดาผู้เป็นใหญ่ที่สุด,ผู้เจริญที่สุด 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เจษฎาภรณ์เจด-สะ-ดา-พอนผู้มีเครื่องประดับที่มีค่า 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เจิมจันทร์เจิม-จันแต่งแต้มด้วยเครื่องหอม 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เจียมจิตร์เจียม-จิดรู้จักประมาณจิตใจ 54ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เจียมพจน์เจียม-พดรู้จักประมาณคำพูด 56ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เจียระไนเจีย-ระ-ไนของที่ดีที่สุด 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
แจ่มจันทร์แจ่ม-จันพระจันทร์ที่สว่างไสว 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
แจ่มใสแจ่ม-ใสปลอดโปร่ง, ไม่มัวหมอง 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฉัฏฐมีฉัด-ถะ-มีดิถี ๖ เกิดขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฉัตรบรรณฉัด-ตะ-บันต้นตีนเป็ด,ชนิดไม้ใหญ่ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฉัตรพรฉัด-ตระ-พอนร่มอันประเสริฐ ฉัตรอันประเสริฐ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฉัตรฤดีฉัด-รึ-ดีฉัตรแห่งความยินดี 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฉันทชาฉัน-ทะ-ชาเกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฉันทพลฉัน-ทะ-พนมีพลังคือความพอใจ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฉันทพศฉัน-ทะ-พดอำนาจแห่งฉันทะ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฉันทพัฒน์ฉัน-ทะ-พัดเจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฉันทพิชญาฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยาผู้รู้แจ้งความพอใจ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฉันทัชฉัน-ทัดผู้เกิดมาด้วยความพอใจ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฉันทิตฉัน-ทิดมีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฉันทิศาฉัน-ทิ-สามีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฉันทิสาฉัน-ทิ-สามีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฉันท์ชนิตฉัน-ชะ-นิดก่อให้เกิดความพอใจ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฉันท์ทัตฉัน-ทัดให้ความพอใจ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฉันท์สินีฉัน-สิ-นีความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฉันท์หทัยฉัน-หะ-ไทพอใจ, มีฉันทะในใจ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฉันหทัยฉัน-หะ-ไทดุจดังดวงใจ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฉินนรณฉิน-นะ-รนตัดการรบได้ ไม่ต้องรบคือมีชัยชนะ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชญานนท์ชะ-ยา-นนยินดีในความรู้ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชญานินชะ-ยา-นินนักปราชญ์ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชญานิศชะ-ยา-นิดเจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชญานิษฐ์ชะ-ยา-นิดมีความรู้น่าพึงพอใจ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชญานีชะ-ยา-นีผู้มีความรู้ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชญาภาชะ-ยา-พาผู้มีราศีแห่งชัยชนะ 9ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชฎาธรชะ-ดา-ทอนพระศิวะ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชฎาธารชะ-ดา-ทานผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชฎาพรชะ-ดา-พอนมงกุฎอันงดงาม 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชฎาพรรณชะ-ดา-พันมงกุฎอันงดงาม 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชฎาพันธ์ชะ-ดา-พันกลุ่มชฎา 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชฎาภรณ์ชะ-ดา-พอนเครื่องประดับมวยผม 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชฎายุชะ-ดา-ยุลูกแห่งครุฑ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชฎารัตน์ชะ-ดา-รัดมงกุฎแก้ว, มงกุฎอันล้ำค่า 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนจันทร์ชะ-นะ-จันดุจพระจันทร์ในหมู่ชน (เด่นกว่าคนอื่น 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนนชะ-นนการเกิด เชื้อสาย 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนนนชะ-นะ-นนการสืบเชื้อสาย 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนนิภาชน-นิ-พาเยือกเย็นประดุจน้ำ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนมนชะ-นะ-มนใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนมภูมิชน-มะ-พูมบ้านเกิด ภูมิลำเนา 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนม์นิภาชน-นิ-พาเสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนรดีชน-ระ-ดีเป็นที่รักแห่งปวงชน 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนวรรณชะ-นะ-วันผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนวีร์ชะ-นะ-วีชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนสรณ์ชะ-นะ-สอนเป็นที่พึงของคนทั้งหลาย 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนะวรรณชะ-นะ-วันผิวพรรณแห่งคน คนผู้มีผิวพรรณสวย 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนัญชิดาชะ-นัน-ธิ-ดาผู้ชนะคนอื่น 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนัญญูชะ-นัน-ยูผู้รู้จักคน 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนัดดาชะ-นัด-ดาความเป็นผู้ให้กำเนิด 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนัดพลชะ-นัด-พนเป็นกำลังของหมู่ชน 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนัตชะ-นัดฝูงชน ประชากร 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนัตรชะ-นัดร่ม ร่มกันแดด 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนันธรชะ-นัน-ทอนค้ำจุนคน 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนาธินาถชะ-นา-ทิ-นาดเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนาธิปชะ-นา-ทิบผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนานันท์ชะ-นา-นันยินดีในหมู่คน 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนาพรชะ-นา-พอนคนผู้ประเสริฐ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนาภัทรชะ-นา-พัดคนดี คนเจริญ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนาภาชะ-นา-พาคนผู้มีความรุ่งเรือง 10ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนารดีชะ-นา-ระ-ดีเป็นที่รักที่พอใจแห่งผูงชน 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนาศัยชะ-นา-ไสที่พักของคน 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนิดพชะ-นิ-ดบบิดา 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนิดาชะ-นิ-ดาพ่อ 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนิดาภาชะ-นิ-ดา-พาให้เกิดรัศมี 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนิตพลชะ-นิด-ตะ-พนให้เกิดพลัง 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนิตราชะ-นิ-ตราผู้ให้กำเนิด 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนิตร์นันท์ชะ-นิด-นันแหล่งกำเนิดความยินดี 51ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนิตว์ชะ-นิดผู้ให้กำเนิด 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนิตสิรีชะ-นิด-สิ-รีให้เกิดสิริมงคล 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนิตาชะ-นิ-ตาให้เกิด มารดา 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนินทร์ชะ-นินเป็นใหญ่ในหมู่ชน 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนินพรชะ-นิน-พอนผู้ประเสริฐ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนินาถชะ-นิ-นาดเป็นที่พึ่งของมารดา 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนิภรณ์ชะ-นิ-พอนแสงสว่างแห่งมารดา 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนิภาชะ-นิ-พาแสงสว่างจากแม่ 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนิศาชะ-นิ-สาผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนิษฐาชะ-นิด-ถาผู้เป็นที่ปรารถนาแห่งปวงชน 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนิสรชะ-นิ-สอนเจ้าแห่งคนทั้งหลาย 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนิสราชะ-นิด-ระ-สาเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนุดมชะ-นุ-ดมคนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนุดรชะ-นุ-ดอนคนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนุตต์ชะ-นุดคนที่สูงสุด 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนุตม์ชะ-นุดคนที่สูงสุด 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนุตร์ชะ-นุดคนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชนเทพชน-เทบพระราชา 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชมชาญชม-ชานรื่นเริง 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชมนาฏชม-นาดนางรำที่น่ายกย่อง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชมนาดชม-นาดชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชมพูนุชชม-พู-นุดทองเนื้อบริสุทธิ์ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชมพูนุทชม-พู-นุดทองคำบริสุทธิ์ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชยณัฐชะ-ยะ-นัดชัยชนะของนักปราชญ์ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชยทัตชะ-ยะ-ทัดให้ชัยชนะ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชยธรชะ-ยะ-ทอนทรงชัย 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชยพลชะ-ยะ-พนมีพลังคือชัยชนะ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชยพัทธ์ชะ-ยะ-พัดเกี่ยวเนื่องกับความชนะ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชยรพชะ-ยะ-รบเสียงร้อยด้วยชัยชนะ เสียงแห่งชัยชนะ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชยันต์ชะ-ยันผู้ชนะ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชยานันต์ชะ-ยา-นันมีชัยชนะหาที่สุดมิได้ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชยานันท์ชะ-ยา-นันยินดีในชัยชนะ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชยาภรณ์ชะ-ยา-พอนมีชัยชนะเป็นเครื่องประดับ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชยาภาชะ-ยา-พาผู้มีราศีแห่งชัยชนะ 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชยามรชะ-ยา-มอนมีชัยชนะไม่ตาย มีชัยชนะอันประเสริฐ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชยาวุธชะ-ยา-วุดมีชัยชนะเป็นอาวุธ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชยินชะ-ยินชัยชนะ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชยิสราชะ-ยิด-สะ-รามีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชยุดาชะ-ยุ-ดารุ่งเรือง 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชยุตชะ-ยุดรุ่งเรือง 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชยุตม์ชะ-ยุดมีชัยชนะอันประเสริฐสุด 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชยุตราชะ-ยุด-ตรามีชัยชนะอันประเสริฐสุด 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชรัมพรชะ-รัม-พอนน้ำและฟ้า 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชรินทรชะ-ริน-ทอนยอดประดับ, ตกแต่งเด่นดี 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชรินทร์ทิพย์ชะ-ริน-ทิบยอดเป็นดีวิเศษ 59ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชลชาติชน-ละ-ชาดน้ำ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชลชินีชน-ชิ-นีพระอาทิตย์ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชลธรชน-ละ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล ,เมฆฝน 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชลธิชาชน-ทิ-ชาเกิดในน้ำ พระนางลักษมี 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชลธิดาชน-ทิ-ดาเกิดจากน้ำ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชลธิศชน-ละ-ทิดทะเล,มหาสมุทร 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชลธีชน-ละ-ทีทะเล 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชลนิภาชน-นิ-พาเปรียบประดุจน้ำ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชลพินทุ์ชะ-ละ-พินหยาดน้ำ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชลลดาชน-ละ-ดาลูกคลื่น 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชลัชชะ-ลัดเกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชลันทรชะ-ลัน-ทอนทะเลหรือมหาสมุทร 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชลันธรชะ-ลัน-ทอนทะเลหรือมหาสมุทร 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชลัมพลชะ-ลัม-พนลำธาร 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชลาศัยชะ-ลา-ไสทะเล 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชลิตชะ-ลิดผู้รุ่งเรืองแล้ว 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชลิตวรรณชะ-ลิด-วันมีผิวพรรณรุ่งเรือง มีผิวพรรณผ่องใส 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชลิตาชะ-ลิ-ตาผู้รุ่งเรืองแล้ว 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชวนชมชวน-ชมดึงดูติจใจให้อยากชม 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชวนชม้ายชวน-ชะ-ม้ายดึงดูดใจให้ชมอยู่เนือง ๆ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชวนพิศชวน-พิดดึงดูดจิตใจให้พิศวง 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชวนันท์ชะ-วะ-นันยินดีในเชาว์ปัญญา 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชวรัตน์ชะ-วะ-รัดมีไหวพริ่บที่ดีเลิศ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชวลิตชะ-วะ-ลิดรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชวัลชะ-วันส่องแสง รุ่งเรือง 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชวัลนุชชะ-วัน-นุดหญิงผู้รุ่งเรือง 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชวัลรัตน์ชะ-วัน-รัดรัตนอันแวววาว 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชวัลวิทย์ชะ-วัน-วิดมีความรู้รุ่งเรือง 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชวารีชะ-วา-รีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชวินชะ-วินมีความไว มีเชาวน์ปัญญา 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชวินทร์ชะ-วินมีเชาวน์เป็นใหญ่ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชวินบุตรชะ-วิน-บุดลูกชายผู้มีเชาวน์ปัญญา 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชวิศชะ-วิดเจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชวิศาชะ-วิ-สาเจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชวโรจน์ชะ-วะ-โรดรุ่งเรองด้วยเชาวน์ปัญญา 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัชชัยชัด-ไชชัยชนะของนักรบ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัชฎาพรชัด-ชะ-ดา-พอนชฎาอันเลิศ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัชนันท์ชัด-ชะ-นันความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัชพรชัด-ชะ-พอนนักรบผู้ประเสริฐ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัชพลชัด-ชะ-พนกำลังแห่งนักรบ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัชพิสิฐชัด-พิ-สิดนักรบพิเศษ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัชรินทร์ชัด-ชะ-รินผู้เป็นใหญ่, ผู้ชนะ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัชฤทธิ์ชัด-ชะ-ริดฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัชลีชัด-ชะ-ลีนักรบ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัชวาลย์ชัด-ชะ-วานรุ่งเรือง 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัญญาชัน-ยาผู้ประเสริฐ ผู้รู้ 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัญญานุชชัน-ยา-นุดหญิงสาวผู้ประเสริฐ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัพวิชญ์ชับ-พะ-วิดมีความรู้ฉับไว 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัยธวัชไช-ทะ-วัดผู้นำแห่งชัยชนะ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัยนันท์ไช-ยะ-นันความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัยประสิทธิ์ไช-ประ-สิดสำเร็จด้วยชัยชนะ 53ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัยพรไช-ยะ-พอนชัยชนะที่ดีงาม 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัยมนัสไช-มะ-นัดชยะชัยตัวเอง 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัยยศไช-ยดมีชัยชนะและยศ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัยรัมภาไช-รำ-พาชัยชนะของนางฟ้า 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัยวัฒน์ไช-ยะ-วัดเจริญด้วยความชนะ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัยวิชญ์ไช-ยะ-วิดชัยชนะของนักปราชญ์ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัยวุฒิไช-ยะ-วุดเจริญด้วยชัยชนะ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัยศิริไช-สิ-หริความส่งผ่าเผยด้วยชัยชนะ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัยสวัสดิ์ไช-สะ-หวัดมีชัยชนะและความสวัสดี 52ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัยสิทธิ์ไช-ยะ-สิดสำเร็จด้วยชัยชนะ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชัยโรจน์ไช-ยะ-โรดความรุ่งเรืองของผู้ชนะ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชาญชัยชาน-ชัยผู้มีชัยนะที่ชำนาญ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชาตพลชา-ตะ-พนผู้กำลังแข็ง 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชาตวิทย์ชา-ตะ-วิดเกิดความรู้ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชาติอาชาไนยชาด-อา-ชา-ไนผู้มีคุณธรรมและเก่งกล้าสามารถ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชาตเวทชา-ตะ-เวทเปลวไฟ 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชานนชา-นนรู้ ความรู้ 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชานนท์ชา-นนเพลิดเพลินยินดีในความรู้ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชามาชา-มาลูกสาว 9ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชาลินีชา-ลิ-นีผู้ประสานความผูกพัน 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชาลิสาชา-ลิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชิณณวรรธน์ชิน-นะ-วัดอยู่กับความเจริญ 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชิตชไมชิด-ชะ-ไมชนะทั้งคู่ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชิตวรชิ-ตะ-วอนมีชัยอันประเสริฐ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชิติพัทธ์ชิ-ติ-พัดเกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชินดนัยชิน-ดะ-ไนบุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ (พุทธบุตร 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชินธรรมชิน-นะ-ทำคำสอนของพระมหาวีระ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชินบุตรชิน-นะ-บุดบุตรแห่งพระพุทธเจ้า 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชินสีห์ชิน-นะ-สีท่านผู้ชนะ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชินาธิปชิ-นา-ทิบผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชินารมย์ชิ-นา-รมยินดีในพระชินเจ้า 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชิษณุชาชิด-สะ-นุ-ชาเกิดจากผู้ชนะ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชีวสาธน์ชี-วะ-สาดกำลังแห่งชีพ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชีวันธรชี-วัน-ทอนมีชีวิต ทรงไว้ซึ่งชีวิต 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชีวานนท์ชี-วา-นนผู้มีชีวิตเป็นสุข 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชีวาพรชี-วา-พอนมีชีวิตอันประเสริฐ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชีวาภรชี-วา-พอนดำรงชีวิต 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชื่นจิตชื่น-จิดจิตใจเบิกบาน, สดชื่น 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชื่นใจชื่น-ใจจิตใจเบิกบาน, สดชื่น 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชุดาชุ-ดาส่องสว่าง เรืองรอง 5ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชุติพนธ์ชุ-ติ-พนเกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชุติภาชุ-ติ-พารัศมีรุ่งโรจน์ 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชุติภาสชุ-ติ-พาดรุ่งเรืองยิ่ง 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชุติมณฑน์ชุ-ติ-มนมีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชุติมดีชุ-ติ-มะ-ดีมีแสงสว่าง รุ่งโรจน์ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชุติมนชุ-ติ-มนมีใจสว่าง มีใจสะอาด 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชุติมันต์ชุ-ติ-มันผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชุติมาชุ-ติ-มามีแสงสว่าง รุ่งโรจน์ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชุติวัตชุ-ติ-วัดผู้มีความรุ่งเรือง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชุติศรณ์ชุ-ติ-สอนมีความรุ่งโรจน์เป็นที่พึ่ง 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชุติสราชุ-ติด-สะ-ราเป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง ผู้รุ่งโรจน์ยิ่ง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชุติเดชชุ-ต-เดดมีเดชอันรุ่งเรือง 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชุติเทพชุ-ติ-เทบเทวดาผู้รุ่งเรือง 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชเนตร์ชะ-เนดแม่ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชเนศชะ-เนดที่พึ่งของคนคือ พระราชา 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชเยศชะ-เยดผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชเยสชะ-เยดผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชโนดมชะ-โน-ดมคนที่สูงสุด 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชโนทัยชะ-โน-ไทผู้มีความรุ่งเรือง 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชโยดมชะ-โย-ดมมีชัยอันอุดม 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชโลทรชะ-โล-ทอนแม่น้ำ, ทะเล, ห้วงน้ำ, ท้องน้ำ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชโวทัยชะ-โว-ไทผู้รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ชไมพรชะ-ไม-พอนประเสริฐทั้งร่างกายและจิตใจ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ช่อทิพย์ช่อ-ทิบช่อดอกไม้สวรรค์ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เชษฐ์ธิดาเชด-ทิ-ดาธิดาคนโต พี่สาว 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เชษฐ์สุดาเชด-สุ-ดาธิดาคนโต พี่สาว 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โชติชนิดโชด-ชะ-นิดผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โชติภณโช-ติ-พนรุ่งโรจน์ด้วยการพูด 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โชติมนต์โช-ติ-มนประเสริฐในความรู้ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โชษิตาโช-ส-ตาความสุข ความบันเทิง สตรี 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ไชยพศไช-ยะ-พตผู้มีอำนาจอันประเสริฐ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ไชยภพไช-ยะ-พบผู้มีพบอันประเสริฐ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ไชยวัฒน์ไช-ยะ-วัดมีความเจริญอันประเสริฐ 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาณธรยา-นะ-ทอนทรงไว้ซึ่งความรู้ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาณพัฒน์ยา-นะ-พัดเจริญด้วยความรู้ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาณภัทรยา-นะ-พัดดีงามด้วยความรู้ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาณวรุตม์ยา-นะ-วะ-รุดมีความรู้ประเสริฐสุด 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาณวุฒิยา-นะ-วุดเจริญด้วยความรู้ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาณศรณ์ยา-นะ-สอนมีความรู้เป็นที่พึ่ง 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาณสิริยา-นะ-สิ-หริมีมิ่งขวัญคือความรู้ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาณัจฉรายา-นัด-ฉะ-รามีความรู้ดุจนางฟ้า 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาณัชยา-นัดเกิดมาเพื่อความรู้ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาณัฐยา-นัดเกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาณัทยา-นัดผู้ให้ความรู้ 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาณันธรยา-นัน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาณาธรยา-นา-ทอนทรงไว้ซึ่งความรู้ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาณาธิปยา-นา-ทิบเป็นใหญ่ด้วยความรู้ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาณิดายา-นิ-ดามีความรู้ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาณินยา-นินผู้มีความรู้ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาณิศายา-นิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรู้ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาณียา-นีผู้มีความรู้ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาณโรจน์ยา-นะ-โรดรุ่งเรืองด้วยความรู้ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาดายา-ดาผู้รู้ นักปราชญ์ 7ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาตาวียา-ตา-วีผู้มีความรู้ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญานภัทรยา-นะ-พัดดีงามด้วยความรู้ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญานิศายา-นิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรู้ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญานุจจัยยา-นุด-ไจสะสมความรู้ มีความรู้มาก 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ญาโณทัยยา-โน-ไทรุ่งอุทัยแห่งความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฐปนนท์ถะ-ปะ-นนมีความพอใจที่ตั้งมั่น 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐปนัทถะ-ปะ-นัทผู้ให้การดำรงมั่น 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐปนาถะ-ปะ-นาการสถาปนา การดำรงอยู่ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐปนีย์ถะ-ปะ-นีผู้มีความตั้งมั่น 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐปิตาถะ-ปิ-ตาผู้มีจุดยืนแล้ว, ตั้งมั่นแล้ว 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐานนันท์ถา-นะ-นันยินดีในฐานะ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐานพัฒน์ถา-นะ-พัดมีฐานะเจริญ 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐานยินถา-ยินผู้ดำรงอยู่นาน, ผู้มั่นคง 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐานันดรถา-นัน-ดอนตำแหน่ง 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐานันตร์ถา-นันฐานันดร ตำแหน่ง ลำดับที่ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐานัสถา-นัดโดยเร็ว แฉับพลัน รวดเร็ว โดยเหมาะสม 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐานิฏฐ์ถา-นิดเป็นที่น่าพอใจ 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐานิดาถา-นิ-ดาความมีฐานะ, ความมั่นคง 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐานิตถา-นิดถึงซึ่งฐานะ มีฐานะ มั่นคง 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐานิตาถา-นิ-ตาผู้มีฐานะ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐานิสร์ถา-นิดมีตำแหน่งเป็นใหญ่ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐานียาถา-นี-ยาพึงตั้งอยู่ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐานีย์ถา-นีพึงตั้งอยู่ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐานุตม์ถา-นุดมีตำแหน่งสูงสุด 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐาปนีย์ถา-ปะ-นีผู้สร้าง 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐาปานีย์ถา-ปา-นีผู้มีความมั่นคง 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐายินีถา-ยิ-นีผู้ตั้งมั่น 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิตวัฒน์ถิ-ตา-วัดมีความเจริญที่ตั้งมั่นแล้ว 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิตาถิ-ตาผู้ดำรงมั่น 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิตาพรถิ-ตา-พอนผู้ตั้งมั่นและประเสริฐ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิตาภรณ์ถิ-ตา-พอนเครื่องประดับที่ถาวร 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิตาภาถิ-ตา-พามีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิตามรถิ-ตา-มอนเทวดาผู้มั่นคง 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิตารีย์ถิ-ตา-รีมั่นคงและประเสริฐ 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิติถิ-ติการดำรงอยู่, ความมั่นคง 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิติชญาถิ-ติ-ชะ-ยาผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิตินันท์ถิ-ติ-นันมีความชื่นชมยินดีในชีวิต 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิติพรถิ-ติ-พอนมีความมั่นคงเป็นเลิศ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิติพรรณถิ-ติ-พันผิวพรรณที่ยั่งยืน 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิติภรณ์ถิ-ติ-พอนการเลี้ยงดูที่ยั่งยืน 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิติภัทรถิ-ติ-พัดความเจริญที่ถาวร 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิติภาถิ-ติ-พาแสงสว่าง 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิติมนถิ-ติ-มนมีใจประกอบด้วยความมั่นคง 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิติมาถิ-ติ-มามีความคงอยู่ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิติรัตน์ถิ-ติ-รัดรัตนคือชีวิต ชีวิตที่ประเสริฐ 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิติวรดาถิ-ติ-วอ-ระ-ดามีวัตรมั่นคง มีความประพฤติมั่นคง 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิติวรรณถิ-ติ-วันผิวพรรณที่ดี 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิติวัฒน์ถิ-ติ-วัดเจริญและมีความมั่นคง 47สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิติวัสส์ถิ-ติ-วัดยืนยาวตลอดปี 53สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิติวุฒิถิ-ติ-วุดมีความเจริญมั่นคงตลอดไป 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐิรญาถิ-ระ-ยามีความรู้ยั่งยืน 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฐีรวัฒน์ถี-ระ-วัดมีความเจริญตลอดไป 47สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณฏฐพลนัด-ถะ-ทะ-พนกำลังของนักปรายชญ์ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณฐพรนะ-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณฐิตานะ-ทิ-ตาดำรงอยู่ด้วยความรู้ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณฐินีนะ-ทิ-นีดำรงอยู่ด้วยความรู้ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณพิชญ์นะ-พิดนักปราชญ์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณภัทรนะ-พัดดีงามด้วยความรู้ 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณฤดีนะ-รึ-ดียินดีในความรู้ 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณหทัยนะ-หะ-ไทหัวใจแห่งความรู้ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัจฉรียานัด-ฉะ-รี-ยาผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัชนัดเกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้ 11สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัชชนม์นัด-ชนมีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัชชานัด-ชาเกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัชพลนัด-ชะ-พนมีพลังของนักปราชญ์ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัชวดีนัด-ชะ-วะ-ดีหญิงผู้มีความรู้ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฎฐ์นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฏฐชัยนัด-ถะ-ไชความชนะของนักปราชญ์ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฏฐณิชานัด-ถะ-นิ-ชาฉลาดและบริสุทธิ์ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฏฐธิดานัด-ถะ-ทิ-ดาธิดาของนักปราชญ์ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฏฐนันท์นัด-ถะ-นันเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 51สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฏฐนิชนัด-ถะ-นิดฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฏฐพรนัด-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฏฐพรรณนัด-ถะ-พันผิวพรรณของนักปราชญ์ 48สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฏฐพลนัด-ถะ-พนพลังของนักปราชญ์ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฏฐวรรณนัด-ถะ-วันผิวพรรณของนักปราชญ์ 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฏฐวีนัด-ถะ-วีผู้มีความฉลาด 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฏฐานัด-ถานักปราชญ์ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฏฐินีนัด-ถิ-นีนักปราชญ์หญิง 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฏฐ์นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฏฐ์ชญานัด-ชะ-ยาความรู้ที่เกิดจากปราชญ์ 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐนัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐจรีนัด-จะ-รีติดตามนักปราชญ์ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐชนนนัด-ชะ-นนเกิดมาเป็นนักปราชญ์ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐชยานัด-ชะ-ยาชัยชนะของนักปราชญ์ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐชยาน์นัด-ถะ-ยานักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐชานัด-ถะ-ชาผู้เกิดจากนักปราชญ์ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐชุตานัด-ชุ-ตาผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐฐานัด-ถาผู้มีความรู้, นักปราชญ์ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐฐาพรนัด-ถา-พอนนักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐณิชานัด-นิ-ชาฉลาดและบริสุทธิ์ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐดนัยนัด-ดะ-ไนบุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐทิตานัด-ทิ-ตาปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐทิศนัด-ทิดทิศของนัดปราชญ์ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐธยาน์นัด-ทะ-ยาการเพ่งพินิจของนักปราชญ์ 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐธัญนัด-ทันปราชญ์ผู้โชคดี 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐธิดานัด-ทิ-ดาธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐธีรานัด-ธี-รานักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐนนท์นัด-ถะ-นนเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐนพินนัด-นะ-พินนักปราชญ์ผู้สดชื่น หรือหนุ่มสาวเสมอ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐนรีนัด-นะ-รีหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐนันท์นัด-ถะ-นันเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐนัยนัด-ถะ-ไนอุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐนาถนัด-ถะ-นาดที่พึ่งของนักปราชญ์ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐนิชนัด-ถะ-นิดฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐปธานนัด-ปะ-ทานนักปราชญ์,ผู้มีความเพียร 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐปพนนัด-ปะ-พนนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐปานีนัด-ถะ-ปา-นีนักปราชญ์ผู้มีฝีมือ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐพนธฺนัด-ถะ-พนผูกพันกับนักปราชญ์ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐพนธ์นัด-ถะ-พนผูกพันกับนักปราชญ์ 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐพรนัด-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐพลนัด-ถะ-พนพลังแห่งนักปราชญ์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐพัชร์นัด-ถะ-พัดมีความรู้ดุจเพชร 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐพัฒน์นัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 47สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐพันธ์นัด-ถะ-พันตระกูลของนักปราชญ์ 48สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐภัทรนัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐภาสนัด-ถะ-พาดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐภูมินัด-ถะ-พูมนักปราชญ์ผู้มีความสง่า 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐภูมินทร์นัด-ถะ-พู-มินเทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน 49สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐมนนัด-ถะ-มนดวงใจของนักปราชญ์ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐยมลนัด-ยะ-มนคู่แห่งนักปราชญ์, คู่ผู้ฉลาด 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐยศนัด-ถะ-ยดนักปราชฐ์ผู้มีชื่อเสียง 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐรณนัด-ถะ-รนการรบของนักปราชญ์ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐรดีนัด-ระ-ดีความยินดีของนักปราชญ์ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐรมย์นัด-ถะ-รมเป็นที่รื่นรมของนักปราชญ์ 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐรัชนัด-ถะ-รัดสมบัติของนักปราชญ์ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐรัชต์นัด-ถะ-รัดมีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐรัตน์นัด-ถะ-รัดผู้มีความรู้อันประเสริฐ 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐรินีย์นัด-ถะ-ริ-นีผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ 55สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐลัดดานัด-ถเ-ลัด-ดาสายของนักปราชญ์ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐวดีนัด-ถะ-วะ-ดีหญิงสาวผู้มีความรู้ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐวรนัด-ถะ-วอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐวรรณนัด-ถะ-วันชั้นของนักปราชญ์ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐวรรธน์นัด-ถะ-วัดนักปราชญ์ผู้เจริญ 50สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐวรานัด-วะ-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐวลัญช์นัด-วะ-ลันเครื่องหมายของปราชญ์, ลักษณะของปราชญ์ 49สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐวศานัด-วะ-สาหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐวัฒน์นัด-ถะ-วัดความเจริญของนักปราชญ์ 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐวัตรนัด-ถะ-วัดความประพฤติของนักปราชญ์ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐวิภานัด-วิ-พาผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐวิมลนัด-ถะ-วิ-มนนักปราชญ์ผู้ปราศจากมลทิน 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐวิโรจน์นัด-ถะ-วิ-โรดนักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 56สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐวุฒินัด-ถะ-วุดผู้เจริญด้วยความรู้ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐสมนัด-ถะ-สมเสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐสิทธิ์นัด-ถะ-สิดความสำเร็จของนักปราขญ์ 47สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐสินีนัด-ถะ-สิ-นีหญิงผู้ฉลาด 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐสุดานัด-ถะ-สุ-ดาสาวนักปราชญ์ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐสุตนัด-ถะ-สุดลูกนักปราชญ์ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐินีนัด-ถิ-นีนักปราชญ์หญิง, หญิงผู้ฉลาด 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัฐเศรษฐนัด-ถะ-เสดนักปราชญ์ผู้ร่ำรวย 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณัทนัดให้ซึ่งความรู้ 10สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณิชนิดสะอาด บริสุทธิ์ 11สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณิชชยานิด-ชะ-ยาชัยชนะที่บริสุทธิ์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณิชนันทน์นิช-ชะ-นันเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณิชมนชิด-ชะ-มนมีใจบริสุทธิ์ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณิชานิ-ชาสะอาด บริสุทธุ์ 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณิชาบูลนิ-ชา-บูนมีความบริสุทธิ์ไพศาล บริสุทธิ์มาก 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณิชาภัทรนิ-ชา-พัดบริสุทธิ์และดีงาม 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณิชารีย์นิ-ชา-ดรีบริสุทธิ์และประเสริฐ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ณีรนุชนี-ระ-นุดหญิงงามบริสุทธิ์ผุดผ่อง 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ดนตร์ดนดนตรี,เสียงที่ประกอบเป็นทำนองเพลง 22อำนาจ เกียรติยศ
ดนยาดะ-นะ-ยาเกิดจากตัวเรา ลูกสาว 15อำนาจ เกียรติยศ
ดนิษฐ์ดะ-นิดเล็ก 32อำนาจ เกียรติยศ
ดนุนันท์ดะ-นุ-นันมีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง 31อำนาจ เกียรติยศ
ดนุสรณ์ดะ-นุ-สอนมีคนเป็นที่พึ่ง พึ่งตน 32อำนาจ เกียรติยศ
ดนุเดชดะ-นุ-เดดมีเดชเป็นของตน 12อำนาจ เกียรติยศ
ดมิสาดะ-มิ-สาเจ้าเหนือความมืด พระจันทร์ 18อำนาจ เกียรติยศ
ดรณ์ดอนการข้ามพ้นทุกข์ 19อำนาจ เกียรติยศ
ดรัณดะ-รันการข้าม เรือหรือแพ 14อำนาจ เกียรติยศ
ดรัณภพดะ-รัน-พบข้ามความทุกข์ในโลกได้ 23อำนาจ เกียรติยศ
ดรัลพรดะ-รัน-พอนทับทิมอันประเสริฐ 27อำนาจ เกียรติยศ
ดลพรดน-ละ-พอนบันดาลพร 19อำนาจ เกียรติยศ
ดลยุทธ์ดน-ละ-ยุดการยุทธแห่งมือคือการตบมือ 30อำนาจ เกียรติยศ
ดลฤทธิ์ดน-ริดบันดาลให้เกิดฤทธิ์ 26อำนาจ เกียรติยศ
ดารินทร์ดา-รินดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา 29อำนาจ เกียรติยศ
ดิตถ์ดิดท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ 18อำนาจ เกียรติยศ
ดิษย์ดิดเป็นมงคล 26อำนาจ เกียรติยศ
ดิสรณ์ดิ-สอนสรณะสามประการ 30อำนาจ เกียรติยศ
ดุลยาดุน-ละ-ยาสมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม 17อำนาจ เกียรติยศ
เดชทัตเด-ชะ-ทัดผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก 13อำนาจ เกียรติยศ
เดชาธรเด-ชา-ทอนทรงไว้ซึ่งเดช 14อำนาจ เกียรติยศ
เด่นภูมิเด่น-พูมมีภูมิดีเด่น 21อำนาจ เกียรติยศ
ตนิษฐ์ตะ-นิดเล็ก 34อำนาจ เกียรติยศ
ตนุภัทรตะ-นุ-พัดดีงามด้วยตนเอง 19อำนาจ เกียรติยศ
ตนุสรณ์ตะ-นุ-สอนพึ่งตนเอง 34อำนาจ เกียรติยศ
ตมิสาตะ-มิ-สาพระจันทร์ 20อำนาจ เกียรติยศ
ตรัณตะ-รันการข้ามพ้น สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น 16อำนาจ เกียรติยศ
ตรัยไตรสาม 19อำนาจ เกียรติยศ
ตรัยรัตน์ตรัย-รัดแก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 44อำนาจ เกียรติยศ
ตรัสตรัดแจ้ง 18อำนาจ เกียรติยศ
ตรินัยน์ตริ-ไนมีสามตา 42อำนาจ เกียรติยศ
ตรีทิพยนิภาตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พาเปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 46อำนาจ เกียรติยศ
ตรีภพตรี-พบผู้ครองภพทั้งสามคือ สวรรค์ มนุษย์ บาดาล 23อำนาจ เกียรติยศ
ตฤณตรินหญ้า 9อำนาจ เกียรติยศ
ตวิษาตะ-วิ-สารุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว 18อำนาจ เกียรติยศ
ตาณตานที่พึ่ง ป้องกันภัย 9อำนาจ เกียรติยศ
ติชิลาติ-ชิ-ลาพระจันทร์ 20อำนาจ เกียรติยศ
ติณณภพติน-นะ-พบผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม 26อำนาจ เกียรติยศ
ติณณาติน-นาผู้ข้ามพ้นความทุกข์ 18อำนาจ เกียรติยศ
ติณณ์ตินผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว 26อำนาจ เกียรติยศ
ติณห์ตินกล้าแข็ง, แหลมคม 26อำนาจ เกียรติยศ
ติสรณ์ติ-สอนสรณะสามประการ 32อำนาจ เกียรติยศ
ตีรณตี-รนปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง 19อำนาจ เกียรติยศ
ตีรณาตี-ระ-นาปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง 20อำนาจ เกียรติยศ
ตุลธรตุน-ละ-ทอนทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง 18อำนาจ เกียรติยศ
ตุลยดาตุน-ยะ-ดาความเสมอภาค 20อำนาจ เกียรติยศ
เตชธรรมเต-ชะ-ทำมีความดีเป็นเดช มีเดชคือความดี 24อำนาจ เกียรติยศ
เตชน์เตดว่องไว ฉลาด ลูกศร 21อำนาจ เกียรติยศ
เตชภณเต-ชะ-พนพูดมีเดช พูดอย่างอาจหาญ 13อำนาจ เกียรติยศ
เตชสิทธิ์เต-ชะ-สิดสำเร็จด้วยเดช 36อำนาจ เกียรติยศ
เตชัสเต-ชัดเดชหรืออำนาจ 18อำนาจ เกียรติยศ
เตชิตเต-ชิดคมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม 14อำนาจ เกียรติยศ
เตชินท์เต-ชินเป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่ 26อำนาจ เกียรติยศ
เตชินีเต-ชิ-นีผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง 23อำนาจ เกียรติยศ
เตวิชเต-วิดมีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ 17อำนาจ เกียรติยศ
เตโชดมเต-โช-ดมมีเดชสูงสุด 17อำนาจ เกียรติยศ
โตยธรโต-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งน้ำ อุ้มน้ำ หมายถึงเมฆหรือทะเล 23อำนาจ เกียรติยศ
ไตรทศไตร-ทดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 24อำนาจ เกียรติยศ
ไตรภพไตร-พบสามโลก 25อำนาจ เกียรติยศ
ถนิตถะ-นิดเสียงฟ้าคำรณ 13อำนาจ เกียรติยศ
ถลัชนันท์ถะ-ลัด-ชะ-นันเป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน 37อำนาจ เกียรติยศ
ถามวัตถาม-วัดมีกำลัง แข็งแรง 20อำนาจ เกียรติยศ
ถาม์พรถา-พอนมีกำลังประเสริฐ 28อำนาจ เกียรติยศ
ถาวรีย์ถา-วะ-รีความมั่นคง นิรันดร 36อำนาจ เกียรติยศ
ถิรถิ-ระมั่นคง 9อำนาจ เกียรติยศ
ถิรดาถิ-ระ-ดาความมั่นคงสถาพร 11อำนาจ เกียรติยศ
ถิรนัยถิ-ระ-ไนมีนโยบายมั่นคง 26อำนาจ เกียรติยศ
ถิรพุทธิ์ถิ-ระ-พุดมีความรู้มั่นคง 36อำนาจ เกียรติยศ
ถิรมนถิ-ระ-มนมีใจมั่นคง 19อำนาจ เกียรติยศ
ถิรวิทย์ถิ-ระ-วิดมีความรู้มั่นคง 37อำนาจ เกียรติยศ
ถิรเจตน์ถิ-ระ-เจตมีเจตนามั่นคง 34อำนาจ เกียรติยศ
ทนุธรรมทะ-นุ-ทำรักษาความดี 24อำนาจ เกียรติยศ
ทยิดาทะ-ยิ-ดาเป็นที่รัก เป็นที่กรุณา 15อำนาจ เกียรติยศ
ทยุตทะ-ยุดสว่างไสว 13อำนาจ เกียรติยศ
ทวีติยาทะ-วี-ติ-ยาที่สอง 30อำนาจ เกียรติยศ
ทวีนุชทะ-วี-นุดสาวงาม 22อำนาจ เกียรติยศ
ทวีรัชต์ทะ-วี-รัดสมบัติมาก 36อำนาจ เกียรติยศ
ทวีรัฐทะ-วี-รัดสองเมือง สองแคว้น 31อำนาจ เกียรติยศ
ทวีเดชทะ-วี-เดชผู้มีอำนาจมากขึ้น 19อำนาจ เกียรติยศ
ทัณฑธรทัน-ทะ-ทอนผู้พิพากษา 21อำนาจ เกียรติยศ
ทัดธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้ 15อำนาจ เกียรติยศ
ทัดเทพทัด-เทบเทพประทาน 17อำนาจ เกียรติยศ
ทัตธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้ 17อำนาจ เกียรติยศ
ทัตพรทัด-พอนได้รับการประทานพร ได้รับพร 20อำนาจ เกียรติยศ
ทัตพลทัด-พนมีพลัง 22อำนาจ เกียรติยศ
ทัตพิชาทัด-พิ-ชาผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้ 23อำนาจ เกียรติยศ
ทัตเทพทัด-เทบเทพประทาน 19อำนาจ เกียรติยศ
ทัพพสารทับ-พะ-สานมีทรัพย์เป็นแก่นสาร 33อำนาจ เกียรติยศ
ทัพพ์ทับทรัพย์สมบัติ 30อำนาจ เกียรติยศ
ทัศน์พลทัด-สะ-พนผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นพลัง 40อำนาจ เกียรติยศ
ทำนุรัฐทำ-นุ-รัดอุดหนุนหรือส่งเสริมประเทศชาติ 25อำนาจ เกียรติยศ
ทิฐิพลทิ-ติ-พนทหารที่มีความทนง 32อำนาจ เกียรติยศ
ทินภัทรทิน-นะ-พัดวันที่เป็นสิริมงคล 20อำนาจ เกียรติยศ
ทินมณีทิน-มะ-นีแก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์ 27อำนาจ เกียรติยศ
ทินสิรีทิน-สิ-รีมิ่งขวัญแห่งวัน วันอาทิตย์ 32อำนาจ เกียรติยศ
ทิพนาถทิบ-พะ-นาดเป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน พระอาทิตย์ 20อำนาจ เกียรติยศ
ทิพปภาพิบ-ปะ-พารัศมีเป็นทิพย์ 17อำนาจ เกียรติยศ
ทิพย์รัตน์ทิบ-พะ-รัดมีแก้วมณีเป็นทิพย์ 55อำนาจ เกียรติยศ
ทิพรดาทิบ-พะ-ระ-ดายินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์ 19อำนาจ เกียรติยศ
ทิพานันทิ-พา-นันผู้มีใบหน้าสวยงาม 28อำนาจ เกียรติยศ
ทิพารมย์ทิ-พา-รมรื่นรมย์ ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์ 40อำนาจ เกียรติยศ
ทิวัตถ์ทิ-วัดมีความสำเร็จเป็นเลิศ 28อำนาจ เกียรติยศ
ทีปต์ทีบรุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล 22อำนาจ เกียรติยศ
เทพทัตเทพ-พะ-ทัดผู้ที่เทวดาประทานมา 19อำนาจ เกียรติยศ
ธชรัฐทะ-ชะ-รัดเครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ 23อำนาจ เกียรติยศ
ธนชัยทะ-นะ-ไชชนะด้วยทรัพย์ 23อำนาจ เกียรติยศ
ธนชาติทะ-นะ-ชาดตระกูลเศรษฐี 19อำนาจ เกียรติยศ
ธนชิตทะ-นะ-ชิดชนะด้วยทรัพย์ 18อำนาจ เกียรติยศ
ธนดลทะ-นะ-ดนบันดาลทรัพย์ 16อำนาจ เกียรติยศ
ธนทรัพย์ทะ-นะ-ซับทรัพย์สมบัติ 43อำนาจ เกียรติยศ
ธนทัตทะ-นะ-ทัดมีทรัพย์ 17อำนาจ เกียรติยศ
ธนธรณ์ทะ-นะ-ทอนทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี 31อำนาจ เกียรติยศ
ธนนันท์ทะ-นะ-นันยินดีในทรัพย์ 33อำนาจ เกียรติยศ
ธนบดีทะ-นะ-บอ-ดีเจ้าของทรัพย์สมบัติ 19อำนาจ เกียรติยศ
ธนบูรณ์ทะ-นะ-บูนเต็มไปด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก 31อำนาจ เกียรติยศ
ธนพนธ์ทะ-นะ-พนรวบรวมทรัพย์สิน 35อำนาจ เกียรติยศ
ธนพรทะ-นะ-พอนมีทรัพย์เป็นพร มีทรัพย์ประเสริฐ 21อำนาจ เกียรติยศ
ธนพลทะ-นะ-พนมีกำลังเป็นทรัพย์ 23อำนาจ เกียรติยศ
ธนภรณ์ทะ-นะ-พอนค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์ 28อำนาจ เกียรติยศ
ธนภัทรทะ-นะ-พัดดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์ 19อำนาจ เกียรติยศ
ธนภูมิทะ-นะ-พูมพื้นที่แห่งทรัพย์ 21อำนาจ เกียรติยศ
ธนลภย์ทะ-นะ-ลบได้ทรัพย์ 33อำนาจ เกียรติยศ
ธนวรรณทะ-นะ-วันมีผิวงามเป็นสมบัติ 28อำนาจ เกียรติยศ
ธนวรรธน์ทะ-นะ-วัดความเจริญด้วยทรัพย์ 41อำนาจ เกียรติยศ
ธนวัชร์ทะ-นะ-วัดมีเพชรเป็นสมบัติ 34อำนาจ เกียรติยศ
ธนวัฒน์ทะ-นะ-วัดเจริญด้วยทรัพย์ 36อำนาจ เกียรติยศ
ธนวัตทะ-นะ-วัดมีทรัพย์ 22อำนาจ เกียรติยศ
ธนวันต์ทะ-นะ-วันมีทรัพย์ 36อำนาจ เกียรติยศ
ธนวิชญ์ทะ-นะ-วิดมีความรู้เรื่องทรัพย์ 34อำนาจ เกียรติยศ
ธนวิทย์ทะ-นะ-วิดรู้เรื่องทรัพย์ 37อำนาจ เกียรติยศ
ธนวินท์ทะ-นะ-วินได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์ 34อำนาจ เกียรติยศ
ธนวุฒิทะ-นะ-วุดเจริญด้วยทรัพย์ 23อำนาจ เกียรติยศ
ธนะดีทะ-นะ-ดีทรัพย์ดี 21อำนาจ เกียรติยศ
ธนัชทะ-นัดเกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย 15อำนาจ เกียรติยศ
ธนัชชัยทะ-นัด-ไชชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์ 29อำนาจ เกียรติยศ
ธนัชชาทะ-นัด-ชาเกิดจากทรัพย์ 18อำนาจ เกียรติยศ
ธนัชพรทะ-นัด-ชะ-พอนมีพรอันเกิดจรกทรัพย์ 27อำนาจ เกียรติยศ
ธนัญญาทะ-นัน-ยามีความรู้เรื่องทรัพย์ 22อำนาจ เกียรติยศ
ธนัฏฐาทะ-นัด-ถาดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ 32อำนาจ เกียรติยศ
ธนัตถ์ทะ-นัดมีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์ 26อำนาจ เกียรติยศ
ธนัตพรทะ-นัด-พอนมีทรัพย์อันประเสริฐ 28อำนาจ เกียรติยศ
ธนัททะ-นัดผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย 14อำนาจ เกียรติยศ
ธนันทะ-นันผู้มีทรัพย์ 18อำนาจ เกียรติยศ
ธนันชัยทะ-นัน-ไชผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ 32อำนาจ เกียรติยศ
ธนาฒย์ทะ-นาดผู้ร่ำรวย 30อำนาจ เกียรติยศ
ธนาดุลทะ-นา-ดุนมีทรัพย์นับไม่ได้ มีทรัพย์มาก 18อำนาจ เกียรติยศ
ธนาตย์ทะ-นาดร่ำรวย 30อำนาจ เกียรติยศ
ธนาธิปทะ-นา-ทิบเจ้าแห่งทรัพย์ 20อำนาจ เกียรติยศ
ธนานพทะ-นา-นบมีทรัพย์ใหม่ 23อำนาจ เกียรติยศ
ธนาพรรณทะ-นา-พันมีผิวพรรณเป็นทรัพย์ 31อำนาจ เกียรติยศ
ธนาภรณ์ทะ-นา-พอนมีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ 29อำนาจ เกียรติยศ
ธนาภาทะ-นา-พารุ่งเรืองด้วยทรัพย์ 12อำนาจ เกียรติยศ
ธนายุตทะ-นา-ยุดขวนขวายในทรัพย์ 22อำนาจ เกียรติยศ
ธนารีย์ทะ-นา-รีมีทรัพย์อันประเสริฐ 38อำนาจ เกียรติยศ
ธนาวรรณทะ-นา-วันผู้สวยด้วยทรัพย์ 29อำนาจ เกียรติยศ
ธนิฏฐาทะ-นิด-ถาชื่อดาวฤกษ์ที่ ๒๓ 32อำนาจ เกียรติยศ
ธนิดาทะ-นิ-ดาหนักแน่น 15อำนาจ เกียรติยศ
ธนิตทะ-นิดหนัก, เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่า พยัญชนะธนิต 16อำนาจ เกียรติยศ
ธนินทะ-นินมีทรัพย์ 18อำนาจ เกียรติยศ
ธนิยาทะ-นิ-ยาปรารถนาในทรัพย์ 22อำนาจ เกียรติยศ
ธนิวรรณทะ-นิ-วันวรรณะแห่งความมั่งคง 32อำนาจ เกียรติยศ
ธนิษฐาทะ-นิด-ถามีทรัพย์อันน่าปรารถนา ดาวไซหรือดาวกา 27อำนาจ เกียรติยศ
ธนิษฐ์ทะ-นิดชื่อดาวฤกษ์ 35อำนาจ เกียรติยศ
ธนิสรทะ-นิด-สอนเจ้าแห่งทรัพย์ 24อำนาจ เกียรติยศ
ธนีพรทะ-นี-พอนมีพรเป็นทรัพย์ 28อำนาจ เกียรติยศ
ธนียาทะ-นี-ยาปรารถนาในทรัพย์ 25อำนาจ เกียรติยศ
ธนีวรรณทะ-นี-วันวรรณะแห่งทรัพย์ 35อำนาจ เกียรติยศ
ธนุสทะ-นุดธนู 17อำนาจ เกียรติยศ
ธนเดชทะ-นะ-เดดมีทรัพย์เป็นอำนาจ 14อำนาจ เกียรติยศ
ธนโชติทะ-นะ-โชดรุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก 22อำนาจ เกียรติยศ
ธมนทะ-มนกำจัดมลทิน สวย ขมิ้น 14อำนาจ เกียรติยศ
ธมนต์ทะ-มนกำจัดมลทิน 26อำนาจ เกียรติยศ
ธมนวรรณทะ-มน-วันมีผิวพรรณสวยงาม 33อำนาจ เกียรติยศ
ธมนันท์ทะ-มะ-นันสวยเหมือนพระจันทร์ 33อำนาจ เกียรติยศ
ธมลวรรณทะ-มน-วันมีผิวพรรณงาม 34อำนาจ เกียรติยศ
ธยศทะ-ยดมีความรู้เป็นยศ 19อำนาจ เกียรติยศ
ธยานีทะ-ยา-นีผู้มีปัญญาแห่งพินิจ 25อำนาจ เกียรติยศ
ธยาน์ทะ-ยาปัญญาแห่งพินิจ 27อำนาจ เกียรติยศ
ธรณินทร์ทอ-ระ-นินผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน 36อำนาจ เกียรติยศ
ธรณ์ทอนทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน 22อำนาจ เกียรติยศ
ธรณ์ธันย์ทอน-ทันทรงไว้ซึ่งโชคดี 52อำนาจ เกียรติยศ
ธรณ์เทพทอน-เทบผู้เป็นเทวดาบนแผ่นดิน 33อำนาจ เกียรติยศ
ธรนันท์ทอ-ระ-นันทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข 32อำนาจ เกียรติยศ
ธรนิศทอน-ระ-นิดผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 24อำนาจ เกียรติยศ
ธรมทามยศศักดิ์ 13อำนาจ เกียรติยศ
ธรรมณัฐทำ-มะ-นัดคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ 35อำนาจ เกียรติยศ
ธรรมธัชทำ-มะ-ทัดมีธรรมเป็นธง เด่นด้วยธรรม 27อำนาจ เกียรติยศ
ธรรมนาถทำ-มะ-นาดมีธรรมเป็นที่พึ่ง 24อำนาจ เกียรติยศ
ธรรมนิตย์ทำ-มะ-นิดมีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้ 46อำนาจ เกียรติยศ
ธรรมนูญทำ-มะ-นูนกฎหมายที่จัดระเบียบองค์การ 28อำนาจ เกียรติยศ
ธรรมปพนทำ-ปะ-พนมีคุณธรรมบริสุทธิ์ 32อำนาจ เกียรติยศ
ธรรมภณทำ-พนผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม 23อำนาจ เกียรติยศ
ธรรมรัตน์ทำ-มะ-รัดคุณธรรมอันล้ำเลิศ 42อำนาจ เกียรติยศ
ธรรมสรณ์ทำ-มะ-สอนผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง ผู้มีความเป็นที่พึ่ง 42อำนาจ เกียรติยศ
ธรรมเชษฐ์ทำ-มะ-เชดผู้เจริญด้วยธรรม 43อำนาจ เกียรติยศ
ธรรศทัดความกล้าหาญ ความอหังการ 19อำนาจ เกียรติยศ
ธราธรรมทะ-รา-ทำแผ่นดินธรรม 26อำนาจ เกียรติยศ
ธราวุธทะ-รา-วุดทรงไว้ซึ่งอาวุธ, มีอาวุธ 20อำนาจ เกียรติยศ
ธราเทพทะ-รา-เทบผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน 20อำนาจ เกียรติยศ
ธฤดีทะ-รึ-ดีความมั่นคง ควมตั้งมั่น 13อำนาจ เกียรติยศ
ธฤตทะ-ริดมั่นคง ตั้งมั่น 8อำนาจ เกียรติยศ
ธฤตญาณทะ-ริด-ยานตั้งมั่นด้วยปัญญา 18อำนาจ เกียรติยศ
ธวัชทะ-วัดธง 16อำนาจ เกียรติยศ
ธวัชชัยทะ-วัด-ไชธงชัย, เครื่องหมายแห่งชัยชนะ 30อำนาจ เกียรติยศ
ธวัชตรีทะ-วัด-ตรีธงสามสี, ธงสามชาย 30อำนาจ เกียรติยศ
ธวัฒน์ทะ-วัดเจริญด้วยทรัพย์สมบัติ 31อำนาจ เกียรติยศ
ธวัลทะ-วันขาว บริสุทธิ์ นวลงาม 20อำนาจ เกียรติยศ
ธวัลฉวีทะ-วัน-ฉะ-หวีมีผิวนวลงาม 38อำนาจ เกียรติยศ
ธวัลพรทะ-วัน-พอนบริสุทธิ์และประเสริฐ 32อำนาจ เกียรติยศ
ธวัลยาทะ-วัน-ยาบริสุทธิ์ 29อำนาจ เกียรติยศ
ธวัลรัตน์ทะ-วัน-รัดรัตนะอันบริสุทธิ์ 45อำนาจ เกียรติยศ
ธวัลหทัยทะ-วัน-หะ-ไทมีใจบริสุทธิ์ 38อำนาจ เกียรติยศ
ธัชชัยทัด-ไชธงชัย 24อำนาจ เกียรติยศ
ธัชธรรมทัด-ทำมีธรรมเป็นธงชัย 27อำนาจ เกียรติยศ
ธัชธรรม์ทัด-ชะ-ทันธงของคุณความดี 36อำนาจ เกียรติยศ
ธัชนนท์ทัด-ชะ-นนมีความบันเทิงเป็นธงชัย 30อำนาจ เกียรติยศ
ธัชนันท์ทัด-ชะ-นันมีความบันเทิงเป็นธงชัย 34อำนาจ เกียรติยศ
ธัชพรรณทัด-ชะ-พันมีผิวพรรณเด่น มีผิวพรรณเป็นธงชัย 31อำนาจ เกียรติยศ
ธัชพลทัด-พนมีกำลังเด่น เด่นทางพลัง 24อำนาจ เกียรติยศ
ธัญจิราทัน-จิ-รามีสิริมงคลยั่งยืน 27อำนาจ เกียรติยศ
ธัญชนิตทัน-ชะ-นิดผู้ให้เกิดโชคดี, ให้เกิดสิริมงคล 26อำนาจ เกียรติยศ
ธัญญมาสทัน-ยะ-มาดมาตราตวง 29อำนาจ เกียรติยศ
ธัญญรัตน์ทัน-ยะ-รัดรุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ 41อำนาจ เกียรติยศ
ธัญญาทัน-ยามีโชค 17อำนาจ เกียรติยศ
ธัญญาภรณ์ทัน-ยา-พอนเครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล 36อำนาจ เกียรติยศ
ธัญญามาศทัน-ยา-มาดโชคลาภยิ่งทองคำ 30อำนาจ เกียรติยศ
ธัญทิพทัน-ยะ-ทิบข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ 25อำนาจ เกียรติยศ
ธัญทิพย์ทัน-ยะ-ทิบข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ 42อำนาจ เกียรติยศ
ธัญธรทัน-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งโชคดี 20อำนาจ เกียรติยศ
ธัญธรณ์ทัน-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งความโชคดี 34อำนาจ เกียรติยศ
ธัญนพทัน-ยะ-นบข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่ 25อำนาจ เกียรติยศ
ธัญบูรณ์ทัน-ยะ-บูนพร้อมด้วยโชคลาภ 34อำนาจ เกียรติยศ
ธัญพรทัน-ยะ-พอนมีโชคอันประเสริฐ 24อำนาจ เกียรติยศ
ธัญพิชชาทัน-พิด-ชามีความรู้ยิ่งดี 29อำนาจ เกียรติยศ
ธัญพิมลทัน-พิ-มลมีโชคดีและไร้มลทิน 35อำนาจ เกียรติยศ
ธัญพิสิษฐ์ทัน-พิ-สิดโชคดีเป็นพิเศษ 57อำนาจ เกียรติยศ
ธัญมนทัน-ยะ-มนมีใจดียิ่ง 22อำนาจ เกียรติยศ
ธัญรดาทัน-ระ-ดายินดีในสิ่งที่เป็นมงคล พอใจในสิ่งที่ดีเลิศ 18อำนาจ เกียรติยศ
ธัญรดีทัน-ระ-ดีมีความยินดีในสิริมงคล 24อำนาจ เกียรติยศ
ธัญรัตน์ทัน-ยะ-รัดแก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ 37อำนาจ เกียรติยศ
ธัญวรัตน์ทัน-วะ-รัดมีโชคและประเสริฐสุด 43อำนาจ เกียรติยศ
ธัญวลัยทัน-วะ-ไลกำไลดีเลิซ 36อำนาจ เกียรติยศ
ธัญสมรทัน-สะ-หมอนหญิงสาวผู้โชคดี 28อำนาจ เกียรติยศ
ธัญสินีทัน-ส-นีหญิงสาวงามผู้โชคดี 35อำนาจ เกียรติยศ
ธัญสิริทัน-ยะ-สิ-ริโชคดีและเป็นมิ่งขวัญ 31อำนาจ เกียรติยศ
ธัญสุดาทัน-สุ-ดาลูกสาวผู้โชคดี 22อำนาจ เกียรติยศ
ธัญเทพทัน-ยะ-เทบโชคดีดุจอย่างเทวดา 23อำนาจ เกียรติยศ
ธันยธรณ์ทัน-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งโชคดี 43อำนาจ เกียรติยศ
ธันยบูรณ์ทัน-ยะ-บูนเต็มไปด้วยโชคลาภ 43อำนาจ เกียรติยศ
ธันยพรทัน-ยะ-พอนมีโชคอันประเสริฐ 33อำนาจ เกียรติยศ
ธันยมัยทัน-ยะ-ไมสำเร็จด้วยโชคลาภ ล้วนแล้วไปด้วยความมั่นคง 38อำนาจ เกียรติยศ
ธันยวีร์ทัน-ยะ-วีมีโชคและมีความกล้า 47อำนาจ เกียรติยศ
ธันยาทัน-ยามีบุญ มีโชค 22อำนาจ เกียรติยศ
ธันยารัตน์ทัน-ยา-รัดแก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ 47อำนาจ เกียรติยศ
ธาดาทา-ดาผู้สร้าง 7อำนาจ เกียรติยศ
ธาตรีทา-ตรีแผ่นดิน 19อำนาจ เกียรติยศ
ธานินทร์ทา-นินผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร 33อำนาจ เกียรติยศ
ธามทามยศศักดิ์ 10อำนาจ เกียรติยศ
ธารณ์ทานทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้ 23อำนาจ เกียรติยศ
ธารทิพย์ทาน-ทิบสายน้ำวิเศษ 39อำนาจ เกียรติยศ
ธาราวรรษทา-รา-วัดฝนจำนวนมาก 28อำนาจ เกียรติยศ
ธาริณีทา-ร-นีทรงไว้ 25อำนาจ เกียรติยศ
ธาริตทา-ริดดำรงไว้ ทรงไว้ ค้ำจุน 16อำนาจ เกียรติยศ
ธาริตญาณทา-ริด-ยานดำรงไว้ซึ่งปัญญา 26อำนาจ เกียรติยศ
ธารินทร์ทา-รินเจ้าแห่งการสร้าง 32อำนาจ เกียรติยศ
ธารินันท์ทา-ริ-นันความสดชื่นรื่นเริง 37อำนาจ เกียรติยศ
ธารีทา-รีควรทรงไว้ 16อำนาจ เกียรติยศ
ธาวันทา-วันวิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์ 20อำนาจ เกียรติยศ
ธาวัลย์ทา-วันความขาวเนียนงาม ความสะอาด ความบริสุทธิ์ 38อำนาจ เกียรติยศ
ธาวิตทา-วิดบริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว 18อำนาจ เกียรติยศ
ธาวินทา-วินผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว 20อำนาจ เกียรติยศ
ธาวินีทา-วิ-นีวิ่ง ว่วงไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์ 27อำนาจ เกียรติยศ
ธิดาพรรณทิ-ดา-พันลูกสาวผู้สวยงาม 31อำนาจ เกียรติยศ
ธิดารัตน์ทิ-ดา-รัดบุตรสาวผู้ประเสริฐ 35อำนาจ เกียรติยศ
ธิดาวรรณทิ-ดา-วันลูกสาวผู้สวยงาม 29อำนาจ เกียรติยศ
ธิติทิ-ติความเพียร ความรู้ ความอดทน 15อำนาจ เกียรติยศ
ธิติมาทิ-ติ-มาผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี อดทน มั่นคง 21อำนาจ เกียรติยศ
ธิติรัตน์ทิ-ติ-รัดแก้วแห่งความเพียร 40อำนาจ เกียรติยศ
ธิติวุฒิทิ-ต-วุดเจริญด้วยความเพียร ความอดทน ความรู้ 29อำนาจ เกียรติยศ
ธิติสรณ์ทิ-ติ-สอนพึ่งความเพียร ความอดทน ความรู้ 40อำนาจ เกียรติยศ
ธิติสุดาทิ-ติ-สุ-ดาหญิงผู้มีปัญญา 25อำนาจ เกียรติยศ
ธินิดาทิ-นิ-ดาหญิงผู้มั่นคง 19อำนาจ เกียรติยศ
ธิราพรทิ-รา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 25อำนาจ เกียรติยศ
ธิษณามดีทิด-สะ-นา-มะ-ตีมีความคิดฉลาด 31อำนาจ เกียรติยศ
ธิษณ์ทิดฉลาด 26อำนาจ เกียรติยศ
ธีทัตที-ทัดให้ปัญญา 19อำนาจ เกียรติยศ
ธีธัชที-ทัดมีปัญญาเป็นธงชัย 21อำนาจ เกียรติยศ
ธีนิดาที-นิ-ดาผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา 22อำนาจ เกียรติยศ
ธีภพที-พบมีปัญญา 20อำนาจ เกียรติยศ
ธีมาท-มาผู้มีปัญญา 17อำนาจ เกียรติยศ
ธีรฉัตรที-ระ-ฉัดร่มของนักปราชญ์, มีความฉลลาดเป็นเกราะกำบัง 31อำนาจ เกียรติยศ
ธีรชัยที-ระ-ไชชัยชนะของนักปราชญ์ 29อำนาจ เกียรติยศ
ธีรดนย์ที-ระ-ดนลูกชายผู้เป็นปราชญ์ 38อำนาจ เกียรติยศ
ธีรดาที-ระ-ดายินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์ 17อำนาจ เกียรติยศ
ธีรตาที-ระ-ตาบินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์ 19อำนาจ เกียรติยศ
ธีรตีที-ระ-ตีความยินดีในความรู้ 25อำนาจ เกียรติยศ
ธีรธรรมที-ระ-ทำคุณธรรมของนักปราชญ์ 32อำนาจ เกียรติยศ
ธีรนพที-ระ-นบนักปราชญ์ผู้สดชื่น 28อำนาจ เกียรติยศ
ธีรนันท์ที-ระ-นันผู้มีความยินดีในความรู้ 39อำนาจ เกียรติยศ
ธีรนัยที-ระ-ไนนโยบายของนักปราชญ์ กาแนะนำของนักปราชญ์ 32อำนาจ เกียรติยศ
ธีรนาฎที-ระ-นาดหญิงงามที่ฉลาด 26อำนาจ เกียรติยศ
ธีรนาถที-ระ-นาดที่พึ่งของนักปราชญ์ 22อำนาจ เกียรติยศ
ธีรนุชที-ระ-นุดนางผู้ฉลาด 23อำนาจ เกียรติยศ
ธีรพรที-ระ-พอนนักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ 27อำนาจ เกียรติยศ
ธีรพลที-ระ-พนกำลังของนักปราชญ์ 29อำนาจ เกียรติยศ
ธีรพิชญ์ที-ระ-พิดนักปราชญ์ 42อำนาจ เกียรติยศ
ธีรภัทรที-ระ-พัดนักปราชญ์ผู้เจริญ 25อำนาจ เกียรติยศ
ธีรมนต์ที-ระ-มนมนต์ของนักปราชญ์ 37อำนาจ เกียรติยศ
ธีรยุทธที-ระ-ยุดการรบของนักปราชญ์ 29อำนาจ เกียรติยศ
ธีรวรรณที-ระ-วันชนชั้นของนักปราชญ์ 34อำนาจ เกียรติยศ
ธีรวัชรที-ระ-วัดเพชรของนักปราชญ์ 31อำนาจ เกียรติยศ
ธีรวัฒน์ที-ระ-วัดเจริญเหมือนนักปราชญ์ 42อำนาจ เกียรติยศ
ธีรวิทย์ที-ระ-วิดความรู้ของนักปราชญ์ 43อำนาจ เกียรติยศ
ธีรศานต์ที-ระ-สานกล้าหาญและสงบนิ่ง 40อำนาจ เกียรติยศ
ธีรสิทธิ์ที-ระ-สิดผู้มีความสำเร็จ 44อำนาจ เกียรติยศ
ธีระที-ระนักปราชญ์ 19อำนาจ เกียรติยศ
ธีรัชที-รัดเกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์ 21อำนาจ เกียรติยศ
ธีรัตม์ที-รัดผู้ฉลาดที่สุด 36อำนาจ เกียรติยศ
ธีราทรที-รา-ทอนเอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์ 21อำนาจ เกียรติยศ
ธีราพรที-รา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริ 28อำนาจ เกียรติยศ
ธีราภรณ์ที-รา-พอนเครื่องประดับของนักปราชญ์ 35อำนาจ เกียรติยศ
ธีริทธ์ที-ริดนักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ 33อำนาจ เกียรติยศ
ธีริศราที-ริด-สะ-รานักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ 31อำนาจ เกียรติยศ
ธีรุตน์ที-รุดนักปราชญ์ผู้สูงสุด 33อำนาจ เกียรติยศ
ธีรเจตที-ระ-เจดจิตใจมั่นคง 26อำนาจ เกียรติยศ
ธีรเดชที-ระ-เดดอำนาจของนักปราชญ์ 20อำนาจ เกียรติยศ
ธีรเทพที-ระ-เทบเทวดาผู้ฉลาด 26อำนาจ เกียรติยศ
ธีรเมธที-ระ-เมดผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์ 26อำนาจ เกียรติยศ
ธีรโชติที-ระ-โชดความรุ่งเรืองของปราชญ์ 28อำนาจ เกียรติยศ
ธีรโรจน์ที-ระ-โรดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 43อำนาจ เกียรติยศ
ธีรไนยที-ระ-ไนผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ 37อำนาจ เกียรติยศ
ธีร์จุฑาที-จุ-ทานักปราชญ์ผู้เป็นยอด 35อำนาจ เกียรติยศ
ธีร์ธวัชที-ทะ-วัดนักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย 40อำนาจ เกียรติยศ
ธีร์วราที-วะ-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 35อำนาจ เกียรติยศ
ธีร์สุดที-สุดลูกนักปราชญ์ 33อำนาจ เกียรติยศ
ธีร์สุดาที-ส-ดาลูกสาวนักปราชญ์ 34อำนาจ เกียรติยศ
ธีร์สุตที-สุดลูกนักปราชญ์ 35อำนาจ เกียรติยศ
ธีวราที-วะ-ราประเสริฐด้วยความรู้ 22อำนาจ เกียรติยศ
ธีเดชที-เดดมีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช 16อำนาจ เกียรติยศ
ธุวชิตทุ-วะ-ชิดผู้ชนะเป็นนิตย์ 20อำนาจ เกียรติยศ
ธุวดาราทุ-วะ-ดา-ราสดใสเสมอดวงดารา 18อำนาจ เกียรติยศ
ธุวนิชทุ-วะ-นิดมีความรู้ยั่งยืน 22อำนาจ เกียรติยศ
ธุวพรทุ-วะ-พอนผู้มีพรยั่งยืน ผู้เลิศตลอดกาลนาน 23อำนาจ เกียรติยศ
ธุววิชทุ-วะ-วิดมีความรู้ยั่งยืน 23อำนาจ เกียรติยศ
ธุวานันท์ทุ-วา-นันมีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน 36อำนาจ เกียรติยศ
ธเนศทะ-เนดร่ำรวย มีทรัพย์ 18อำนาจ เกียรติยศ
ธเนศพลทะ-เนด-พนกำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์ 32อำนาจ เกียรติยศ
เธียรวิชญ์เทียน-ระ-วิดนักปราชญ์ 50อำนาจ เกียรติยศ
นทจรนด-ทะ-จอนเที่ยวไปในน้ำ, ปลา 16อำนาจ เกียรติยศ
นทีบดีนะ-ที-บอ-ดีเจ้าแห่งแม่น้ำ 23อำนาจ เกียรติยศ
นนทพัทธ์นน-ทะ-พัดผูกพันด้วยความสุข 37อำนาจ เกียรติยศ
นนทรมย์นน-ทะ-รมมีความเพลิดเพลินยินดี 37อำนาจ เกียรติยศ
นนทรีนน-ซีต้นไม้ชนิดหนึ่ง 22อำนาจ เกียรติยศ
นนทลีนน-ทะ-ลีประดุจแม่ 24อำนาจ เกียรติยศ
นนทวรนน-ทะ-วอนมีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ 21อำนาจ เกียรติยศ
นนทัชนน-ทัดเกิดมาเพื่อความบันเทิง 17อำนาจ เกียรติยศ
นนทิยุตนน-ทิ-ยุดผู้ประกอบด้วยความยินดี 27อำนาจ เกียรติยศ
นนทิวรรธน์นน-ทิ-วัดยินดีในทรัพย์ 47อำนาจ เกียรติยศ
นนท์ปวิธนน-ปะ-วิดผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง 36อำนาจ เกียรติยศ
นพจิรานบ-พะ-จิ-ราใหม่ตลอดกาล สดชื่นเสมอ 28อำนาจ เกียรติยศ
นพณัฐนบ-พะ-นัดนักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น 31อำนาจ เกียรติยศ
นพดรนบ-พะ-ดอนใหม่กว่า หนุ่มกว่า 18อำนาจ เกียรติยศ
นพธีรานบ-ที-รานักปราชญ์ผู้สดชื่น 29อำนาจ เกียรติยศ
นพนนท์นบ-พะ-นนเพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ 33อำนาจ เกียรติยศ
นพนันท์นพ-พะ-นันเพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ 37อำนาจ เกียรติยศ
นพนิตนพ-พะ-นิดเนย 25อำนาจ เกียรติยศ
นพปฎลนบ-ปะ-ดลเศวตฉัตร 26อำนาจ เกียรติยศ
นพพิชญ์นบ-พิดนักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ 40อำนาจ เกียรติยศ
นพรดานบ-พะ-ระ-ดาผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ 19อำนาจ เกียรติยศ
นพรุจนบ-พะ-รุดมีความรุ่งเรืองใหม่ ๆ, มีความรุ่งเรืองเสมอ 24อำนาจ เกียรติยศ
นพวิชญ์นบ-พะ-วิดมีความรู้ใหม่เสมอ 38อำนาจ เกียรติยศ
นพวินท์นบ-พะ-วินได้ประสบสิ่งใหม่ ๆ เสมอ 38อำนาจ เกียรติยศ
นพัตธรนะ-พัด-ทอนทรงไว้ซึ่งความใหม่ สร้างสิ่งใหม่ ๆ 28อำนาจ เกียรติยศ
นพินนะ-พินใหม่ สด สาวเสมอ 22อำนาจ เกียรติยศ
นพิษฐานะ-พิด-ถาใหม่สุด สาวที่สุด สดชื่นที่สุด 31อำนาจ เกียรติยศ
นภทวีปนบ-ทะ-วีบเมฆ 22อำนาจ เกียรติยศ
นภทีป์นบ-พะ-ทีเมฆ 25อำนาจ เกียรติยศ
นภนต์นะ-พนสุดขอบฟ้า 23อำนาจ เกียรติยศ
นภสรนบ-พะ-สอนสระบนฟ้า เมฆ 17อำนาจ เกียรติยศ
นภสินธุ์นบ-พะ-สินทางช้างเผือก 36อำนาจ เกียรติยศ
นภันต์นะ-พันสุดขอบฟ้า 27อำนาจ เกียรติยศ
นภัสนะ-พัดฟ้า สวรรค์ 17อำนาจ เกียรติยศ
นภัสรนะ-พัด-สอนแสงบนท้องฟ้า 21อำนาจ เกียรติยศ
นภัสรพีนะ-พัด-ระ-พีพระอาทิตย์บนท้องฟ้า 36อำนาจ เกียรติยศ
นภัสวรรณนะ-พัด-วันสีฟ้า 36อำนาจ เกียรติยศ
นภัสสรนะ-พัด-สอนแสงบนท้องฟ้า แจ่มฟ้า 28อำนาจ เกียรติยศ
นภาดลนะ-พา-ดนพื้นฟ้า 14อำนาจ เกียรติยศ
นภาพรนะ-พา-พอนฟ้าสวย 19อำนาจ เกียรติยศ
นภาพรรณนะ-พา-พันฟ้าสวย 28อำนาจ เกียรติยศ
นภาลัยนะ-พา-ลัยฟากฟ้า 25อำนาจ เกียรติยศ
นภาวดีนะ-พา-วะ-ดีหญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า 21อำนาจ เกียรติยศ
นภาวรรณนะ-พา-วันฟ้าสวย 26อำนาจ เกียรติยศ
นภาเดชนะ-พา-เดดอำนาจฟ้า 12อำนาจ เกียรติยศ
นภิศนะ-พิดเจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา 17อำนาจ เกียรติยศ
นภิสานะ-พิ-สาจอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา 18อำนาจ เกียรติยศ
นรชัยนอ-ระ-ไชชัยชนะของคน 23อำนาจ เกียรติยศ
นรธิปนอ-ระ-ทิบเป็นใหญ่ในหมู่คน 19อำนาจ เกียรติยศ
นรธีร์นอ-ระ-ทีคนผู้เป็นนักปราชญ์ 33อำนาจ เกียรติยศ
นรพนธ์นอ-ระ-พนผูกใจคนอื่น 35อำนาจ เกียรติยศ
นรภัทรนอ-ระ-พัดคนผู้ดีงาม คนเจริญ 19อำนาจ เกียรติยศ
นรมนนอ-ระ-มนเป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน 19อำนาจ เกียรติยศ
นรรัตน์นอ-ระ-รัดผู้ประเสริฐ 34อำนาจ เกียรติยศ
นรวรนอ-ระ-วอนคนผู้ประเสริฐ 19อำนาจ เกียรติยศ
นรวิชญ์นอ-ระ-วิดคนที่เป็นปราชญ์ 34อำนาจ เกียรติยศ
นรวีร์นอ-ระ-วีคนผู้กล้าหาญ 35อำนาจ เกียรติยศ
นรวุฒินอ-ระ-วุดผู้เจริญ 23อำนาจ เกียรติยศ
นราธิปนะ-รา-ทิบผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน 20อำนาจ เกียรติยศ
นราพรนะ-รา-พอนผู้ประเสริฐ 22อำนาจ เกียรติยศ
นราวดีนะ-รา-วะ-ดีหญิงผู้ประเสริฐ 24อำนาจ เกียรติยศ
นราวรรณนะ-รา-วันวรรณะแห่งผู้คนทั้งปวง 29อำนาจ เกียรติยศ
นราวิชญ์นะ-รา-วิดคนที่เป็นปราชญ์ 35อำนาจ เกียรติยศ
นราวุธนะ-รา-วุดอาวุธของคน 21อำนาจ เกียรติยศ
นรินทร์พรนะ-ริน-พอนพรของพระราชา 44อำนาจ เกียรติยศ
นริสรานะ-ริด-สะ-ราเป็นใหญ่เหนือคน 25อำนาจ เกียรติยศ
นรีนุชนะ-รี-นุดน้องหญิง 24อำนาจ เกียรติยศ
นรียานะ-รี-ยาสตรี 25อำนาจ เกียรติยศ
นรีรัตน์นะ-รี-รัดนางแก้ว, นางผู้ประเสริฐ 41อำนาจ เกียรติยศ
นรเศรษฐ์นอ-ระ-เสดผู้มีความมั่งคั่ง 44อำนาจ เกียรติยศ
นฤชัยนะ-รึ-ไชคนผู้มีชัยชนะ 20อำนาจ เกียรติยศ
นฤชิตนะ-รึ-ชิดผู้ชนะ 15อำนาจ เกียรติยศ
นฤนาถนะ-รึ-นาดที่พึ่งของคน 13อำนาจ เกียรติยศ
นฤพลนะ-รึ-พนคนผู้มีพลัง, กำลังคน 20อำนาจ เกียรติยศ
นฤภรนะ-รึ-พอนแข็งแรง 11อำนาจ เกียรติยศ
นฤมลนะ-รึ-มนไม่มีมลทิน 17อำนาจ เกียรติยศ
นฤมิตนะ-รึ-มิดมิตรของคน, คนผู้เป็นมิตร 18อำนาจ เกียรติยศ
นฤสรณ์นะ-ร-สอนเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย 31อำนาจ เกียรติยศ
นฤเทพนะ-รึ-เทบพระราชา 17อำนาจ เกียรติยศ
นฤเบศนะ-รึ-เบดยอดชาย 17อำนาจ เกียรติยศ
นฤเบศร์นะ-รึ-เบดยอดชาย, เป็นใหญ่เหนือผู้ปกครอง 30อำนาจ เกียรติยศ
นลนนก้าน อ้อ ยัว เปล่งแสง 11อำนาจ เกียรติยศ
นลพรรณนน-ละ-พันมีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม 32อำนาจ เกียรติยศ
นลัทนะ-ลัดน้ำผึ้ง ดอกไม้ 16อำนาจ เกียรติยศ
นลัทพรนะ-ลัด-ทะ-พอนน้ำผึ้ง ดอกไม้ที่ประเสริฐ 28อำนาจ เกียรติยศ
นลินนะ-ลินดอกบัว 20อำนาจ เกียรติยศ
นลินญานะ-ลิน-ญาดอกบัว 25อำนาจ เกียรติยศ
นลินนิภานะ-ลิน-น-พางดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว 31อำนาจ เกียรติยศ
นลินีนะ-ลิ-นีสระบัว 27อำนาจ เกียรติยศ
นวพรนะ-วะ-พอนพรใหม่, พร 9 ประการ 23อำนาจ เกียรติยศ
นวพรรษนะ-วะ-พัดปีใหม่ 31อำนาจ เกียรติยศ
นวรัตน์นะ-วะ-รัดแก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม 36อำนาจ เกียรติยศ
นววรรณนะ-วะ-วันผิวพรรณใหม่, ผิวพรรษสดชื่น 30อำนาจ เกียรติยศ
นวัชนะ-วัดเกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย 17อำนาจ เกียรติยศ
นวัตนะ-วัดความใหม่ ภาวะใหม่ 18อำนาจ เกียรติยศ
นวันธรนะ-วัน-ทอนทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ 28อำนาจ เกียรติยศ
นวินนะ-วินใหม่ หนุ่ม สดชื่น 20อำนาจ เกียรติยศ
นวินดานะ-วิน-ดาความใหม่ ความสดชื่น 22อำนาจ เกียรติยศ
นวิยานะ-วิ-ยาสาวเสมอ สดชื่อนเสมอ 24อำนาจ เกียรติยศ
นวียานะ-วี-ยาเสมอเสมอ สดชื่นเสมอ 27อำนาจ เกียรติยศ
นัชชานัด-ชาแม้น้ำ 14อำนาจ เกียรติยศ
นัทธมนนัด-ทะ-มนมีใจผูกพัน 24อำนาจ เกียรติยศ
นัทธิ์นัดชะเนาะ 27อำนาจ เกียรติยศ
นัทธ์นัดขันเกลียว ผูกพัน 23อำนาจ เกียรติยศ
นัธทวัฒน์นัด-ทะ-วัดมีความเจริญเป็นที่มั่นคง 41อำนาจ เกียรติยศ
นันทฉัตรนัน-ทะ-ฉัดฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม 31อำนาจ เกียรติยศ
นันทนัชนัน-ทะ-นัดเกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง 26อำนาจ เกียรติยศ
นันทนัทนัน-ทะ-นัดแม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ 25อำนาจ เกียรติยศ
นันทพัทธ์นัน-ทะ-พัดผูกพันกับความสุข 41อำนาจ เกียรติยศ
นันทภพนัน-ทะ-พบเป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก 24อำนาจ เกียรติยศ
นันทยศนัน-ทะ-ยดมีความสุขและมียศ 30อำนาจ เกียรติยศ
นันทรัตน์นัน-ทะ-รัดรัตนะน่ายินดี 40อำนาจ เกียรติยศ
นันทัชพรนัน-ทัด-ชะ-พอนคนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข 33อำนาจ เกียรติยศ
นันทิชนัน-ทิดผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน 21อำนาจ เกียรติยศ
นันทิชานัน-ทิ-ชาเกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน 22อำนาจ เกียรติยศ
นันทิตานัน-ทิ-ตาเพลิดเพลิน มีความสุข 23อำนาจ เกียรติยศ
นันทินนัน-ทินมีความบันเทิง มีความสุข 24อำนาจ เกียรติยศ
นันทินีนัน-ทิ-นีผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข 31อำนาจ เกียรติยศ
นันทิพรนัน-ทิ-พอนมีความสุขอันประเสริฐ 31อำนาจ เกียรติยศ
นันทิพัฒน์นัน-ทิ-พัดเจริญด้วยความสุข 48อำนาจ เกียรติยศ
นันทิมานัน-ทิ-มาผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข 25อำนาจ เกียรติยศ
นันทิวรนัน-ทิ-วอนมีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ 29อำนาจ เกียรติยศ
นันทิศนัน-ทิดเจ้าแห่งความสุข 26อำนาจ เกียรติยศ
นันท์ทัตนัน-ทัดให้ความบันเทิง ให้ความสุข 32อำนาจ เกียรติยศ
นันท์ธรนัน-ทอนทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข 32อำนาจ เกียรติยศ
นันท์นพินนัน-ทะ-พินผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ 46อำนาจ เกียรติยศ
นันท์นภัสนัน-นะ-พัดมีความสุขดุจสวรรค์ 41อำนาจ เกียรติยศ
นันท์นลินนัน-นะ-ลินบัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว 44อำนาจ เกียรติยศ
นันท์มนัสนัน-มะ-นัดใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน 45อำนาจ เกียรติยศ
นันท์ลินีนัน-ลิ-นีหญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข 46อำนาจ เกียรติยศ
นัยนิตไน-ยะ-นิดผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย 29อำนาจ เกียรติยศ
นัยน์ปพรไน-ปะ-พอนตาสวย ตาดี 45อำนาจ เกียรติยศ
นาถนพินนาด-นะ-พินมีที่พึ่งใหม่ 29อำนาจ เกียรติยศ
นาถวัฒน์นาด-ถะ-วัดเจริญด้วยที่พึ่ง 34อำนาจ เกียรติยศ
นารานา-รารัศมีรุ่งเรือง 11อำนาจ เกียรติยศ
นาราภัทรนา-รา-พัดรัศมีอันงดงาม 21อำนาจ เกียรติยศ
นิจจารีย์นิด-จา-รีผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริเสมอ 50อำนาจ เกียรติยศ
นิจฉรานิด-ฉะ-ราฉายแสง มีรัศมีเรืองรอง 25อำนาจ เกียรติยศ
นิจวรีย์นิด-วะ-รีผู้ประเสริฐเสมอ 49อำนาจ เกียรติยศ
นิจวิภานิด-วิ-พามีความรุ่งเรืองเป็นนิจ 27อำนาจ เกียรติยศ
นิจสิรีนิด-สิ-รีมีมิ่งขวัญเป็นนิจ 37อำนาจ เกียรติยศ
นิจิตนิ-จิดสั่งสมไว้ 22อำนาจ เกียรติยศ
นิชนิดเป็นของตนเอง นิรันดร 11อำนาจ เกียรติยศ
นิชฌานนิด-ชานการเพ่งพินิจ ปัญญา 22อำนาจ เกียรติยศ
นิชดานิด-ชะ-ดาความเป็นตัวของตัวเอง 13อำนาจ เกียรติยศ
นิชธาวัลย์นิด-ทา-วันมีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร 49อำนาจ เกียรติยศ
นิชนันท์นิด-ชะ-นันผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน 35อำนาจ เกียรติยศ
นิชนิภานิด-นิ-พามีรัศมีเป็นของตน รัศมีนิรันดร 22อำนาจ เกียรติยศ
นิชานิ-ชาเป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร 12อำนาจ เกียรติยศ
นิชานาถนิ-ชา-นาดมีที่พึ่งเป็นของตนเอง 19อำนาจ เกียรติยศ
นิชาภัทรนิ-ชา-พัดเป็นของตัวเองและดีงาม 22อำนาจ เกียรติยศ
นิชาภานิ-ชา-พามีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน 14อำนาจ เกียรติยศ
นิฏฐานิด-ถาสำเร็จ 28อำนาจ เกียรติยศ
นิดานุชนิ-ดา-นุดหญิงสาวผู้ได้รับการอบรม 19อำนาจ เกียรติยศ
นิตยลัภย์นิด-ตะ-ยะ-ลับมีลาภเป็นนิตย์ 48อำนาจ เกียรติยศ
นิตย์รดีนิด-ระ-ดีมีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ 41อำนาจ เกียรติยศ
นิตานิ-ตาผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี 13อำนาจ เกียรติยศ
นิติธรนิ-ติ-ทอนทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย 24อำนาจ เกียรติยศ
นิทธนต์นิด-ทนผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว 31อำนาจ เกียรติยศ
นิทธันต์นิด-ทันผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว 35อำนาจ เกียรติยศ
นิธานนิ-ทานเก็บไว้ ตั้งมั่น 19อำนาจ เกียรติยศ
นิธิศนิ-ทิดเจ้าแห่งขุมทรัพย์ 24อำนาจ เกียรติยศ
นิธูรนิ-ทูนกำไลมือ 19อำนาจ เกียรติยศ
นิบุณนิ-บุนมีฝีมือ ฉลาด ละเอียด 17อำนาจ เกียรติยศ
นิปุณนิ-ปุนมีฝีมือ ฉลาด ละเอียด 17อำนาจ เกียรติยศ
นิพพิชฌน์นิบ-พิดปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้ 50อำนาจ เกียรติยศ
นิพัทธ์นิ-พัดนิรันดร 35อำนาจ เกียรติยศ
นิพาดานิ-พา-ดาสงัด สงบ ถ่อมตน 20อำนาจ เกียรติยศ
นิพิฐนิ-พิดตั้งมั่น ตั้งใจมั่น 30อำนาจ เกียรติยศ
นิพิฐพนธ์นิ-พิด-พนมีความผูกพันมั่นคง 56อำนาจ เกียรติยศ
นิพิทนิ-พิดรู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด 22อำนาจ เกียรติยศ
นิพิษฐานิ-พิด-ถาผู้ดำรงมั่น มั่นคง 35อำนาจ เกียรติยศ
นิภาธรนิ-พา-ทอนทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง 19อำนาจ เกียรติยศ
นิภาสนิ-พาดแสงสว่าง รัศมีส่องแสง 18อำนาจ เกียรติยศ
นิมมลนิม-มนปราศจากมลทิน บริสุทธิ์ 25อำนาจ เกียรติยศ
นิมมานนิม-มานนฤมิต 25อำนาจ เกียรติยศ
นิมมิตนิม-มิดสร้างสรรค์ค์แล้ว 26อำนาจ เกียรติยศ
นิยตานิ-ยะ-ตามั่นคง แน่วแน่ 21อำนาจ เกียรติยศ
นิยานิ-ยาเป็นของตน พึ่งตน 18อำนาจ เกียรติยศ
นิยุตานิ-ยุ-ตาประกอบการ ขยันขันแข็ง 22อำนาจ เกียรติยศ
นิรชรนิ-ระ-ชอนผู้ไม่รู้จักแก่ เทวดา 19อำนาจ เกียรติยศ
นิรชานิ-ระ-ชาปราศจากธุลี ปราศจากความเศร้าหมอง 16อำนาจ เกียรติยศ
นิรวิทธ์นิ-ระ-วิดแทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก 37อำนาจ เกียรติยศ
นิรัชนิ-รัดไม่มีธุลีคือกิเลส ไม่มีกิเลศ 19อำนาจ เกียรติยศ
นิรัชพรนิ-รัด-ชะ-พอนบริสุทธิ์และประเสริฐ 31อำนาจ เกียรติยศ
นิราภรนิ-รา-พอนปราศจากเมฆหมอก ฟ้าแจ่ม 19อำนาจ เกียรติยศ
นิรินธนานิ-ริน-ทะ-ราหมดกิเลศ 32อำนาจ เกียรติยศ
นิรินธน์นิ-รินไม่มีกิเลศ 40อำนาจ เกียรติยศ
นิรุชนิ-รุดดับทุกข์สนิท 16อำนาจ เกียรติยศ
นิรุชานิ-รุ-ชาสุขภาพดี ปราศจากโรค 17อำนาจ เกียรติยศ
นิลยานิ-ละ-ยาที่อยู่อาศัย 24อำนาจ เกียรติยศ
นิวารินนิ-วา-รินห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย 29อำนาจ เกียรติยศ
นิวิฐนิ-วิดตั้งมั่น ตั้งใจมั่น 28อำนาจ เกียรติยศ
นิศจัยนิด-ไจตัดสินใจ ความประสงค์ 34อำนาจ เกียรติยศ
นิศมานิด-สะ-มาสงบสุข 22อำนาจ เกียรติยศ
นิศาชลนิ-สา-ชนน้ำค้าง 25อำนาจ เกียรติยศ
นิศามณีนิ-สา-มะ-นีพระจันทร์ 34อำนาจ เกียรติยศ
นิศามนนิ-สา-มนการดู การเห็นประจักษ์ 27อำนาจ เกียรติยศ
นิศารัตน์นิ-สา-รัดพระจันทร์ 42อำนาจ เกียรติยศ
นิษฐานิด-ถาสำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง 23อำนาจ เกียรติยศ
นิษฐ์นิดสำเร็จ, สมบูรณ์, จุดหมายปลายทาง 31อำนาจ เกียรติยศ
นิสสรณ์นิด--สอนการสลัดตนเองออกจากความทุกข์ 41อำนาจ เกียรติยศ
นิสิตานิ-สิ-ตานิสิตหญิง 24อำนาจ เกียรติยศ
นีนนารานีน-นา-ราสีน้ำ 28อำนาจ เกียรติยศ
นีรนีนน้ำ 16อำนาจ เกียรติยศ
นีรชานี-ระ-ชาดอกบัว 19อำนาจ เกียรติยศ
นีรนารานี-ระ-นา-รา,นีน-นา-รา สีน้ำ 27อำนาจ เกียรติยศ
นีรภานี-ระ-พาสีน้ำที่เปล่งประกาย 18อำนาจ เกียรติยศ
นีรัมพรนี-รำ-พอนน้ำกับฟ้า 37อำนาจ เกียรติยศ
นีรานี-ราน้ำ 17อำนาจ เกียรติยศ
นีราพรรณนี-รา-พันสีน้ำ 38อำนาจ เกียรติยศ
นีราภานี-รา-พาประกายน้ำ สีน้ำ 19อำนาจ เกียรติยศ
นีลรัตน์นีน-รัดพลอยสีดำ 43อำนาจ เกียรติยศ
นุชนพินนุด-นะ-พินหญิงสาวผู้เป็นสาวเสมอ 30อำนาจ เกียรติยศ
นุชรดีนุด-ระ-ดีความยินดีของหญิงสาว หญิงสาวผู้มีความดี 20อำนาจ เกียรติยศ
นุชวรานุด-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 19อำนาจ เกียรติยศ
นุตประวีณ์นุด-ประ-วีนักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย 46อำนาจ เกียรติยศ
นเรศนะ-เรดจอมคน, พระราชา 18อำนาจ เกียรติยศ
เนตรอัปสรเนด-อับ-สอนมีดวงตางามดุจนางฟ้า 37อำนาจ เกียรติยศ
เนติธรเน-ติ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผน นักกฎหมาย 22อำนาจ เกียรติยศ
ไนยชนไน-ยะ-ชนคนที่พึงแนะนำได้ 29อำนาจ เกียรติยศ
บดีศรบอ-ดี-สอนนายผู้เป็นใหญ่ 21ความสุข ความสวยความงาม
บรมัตถ์บอ-ระ-มัดประโยชน์อย่างยิ่ง 28ความสุข ความสวยความงาม
บรรณรตบัน-นะ-รดผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน 22ความสุข ความสวยความงาม
บรรณวัชรบัน-นะ-วัดเพรชคือหนังสือ 31ความสุข ความสวยความงาม
บรรณวิชญ์บัน-นะ-วัดฉลาดในเรื่องหนังสือ 40ความสุข ความสวยความงาม
บรรณวิทิตบัน-นะ-วิ-ทิดผู้ฉลาดในเรื่องหนังสือ 33ความสุข ความสวยความงาม
บรรณสรณ์บัน-นะ-สอนมีที่พึ่งคือหนังสือ มีความรู้เป็นที่พึ่ง 40ความสุข ความสวยความงาม
บรรพตบัน-พดภูเขา 21ความสุข ความสวยความงาม
บริณตบอ-ริ-นดทุนทรัพย์ สิ่งที่มุ่งหมาย ผู้นอบน้อม 18ความสุข ความสวยความงาม
บริณัยบอ-ริ-ไนการแต่งงาน 27ความสุข ความสวยความงาม
บริธานบอ-ริ-ทานเครื่องแต่งตัว 20ความสุข ความสวยความงาม
บวรชัยบะ-วอน-ไชชัยชนะที่ล้ำเลิศ 26ความสุข ความสวยความงาม
บวรทัตพอ-วอน-ทัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ 20ความสุข ความสวยความงาม
บวรนันท์บอ-วอน-นันมีความสุขอันประเสริฐ 36ความสุข ความสวยความงาม
บวรพจน์บอ-วอน-พดถ้อยคำอันประเสริฐ 40ความสุข ความสวยความงาม
บวรพลบอ-วอน-พนกำลังเลิศล้ำ 26ความสุข ความสวยความงาม
บวรรัชบอ-วอน-รัดสมบัติอันประเสริฐ 22ความสุข ความสวยความงาม
บวรรัตน์บอ-วอน-รัดรัตนะอันประเสริฐ 37ความสุข ความสวยความงาม
บวรวิชญ์บอ-วอน-วิดผู้ฉลาดล้ำเลิศ 37ความสุข ความสวยความงาม
บวรวิทย์บะ-วอน-วิดมีความรู้ประเสริฐ 40ความสุข ความสวยความงาม
บัญญพนต์บัน-ยะ-พนผู้มีปัญญา 39ความสุข ความสวยความงาม
บัญญวัตบัน-ยะ-วัดผู้มีปัญญา 27ความสุข ความสวยความงาม
บัณฑรบัน-ทอนขาวงาม 18ความสุข ความสวยความงาม
บัณฑัตบัน-นะ-ทัดผู้ให้ทรัพย์สิน 21ความสุข ความสวยความงาม
บัณฑิตาบัน-ดิ-ตาผู้ฉลาด ผู้มีความรู้ 22ความสุข ความสวยความงาม
บัณทัตบัน-นะ-ทัดผู้ให้ทรัพย์สิน 19ความสุข ความสวยความงาม
บันดลบัน-ดนทำให้บังเกิดขึ้น 18ความสุข ความสวยความงาม
บัลลพบัน-ลบแผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้ 26ความสุข ความสวยความงาม
บาจรีย์บา-จะ-รีผู้เบิกบาน 37ความสุข ความสวยความงาม
บุญชนิดบุน-ชะ-นิดให้เกิดความดี สร้างความดี 19ความสุข ความสวยความงาม
บุญชนิตบุน-ชะ-นิดให้เกิดความดี สร้างความดี 21ความสุข ความสวยความงาม
บุญญฤทธิ์บุน-ยะ-ริดสำเร็จด้วยบุญ 30ความสุข ความสวยความงาม
บุญญานนท์บุน-ยา-นนผู้ยินดีในบุญ 32ความสุข ความสวยความงาม
บุญญาพรบุน-ยา-พอนมีบุญเป็นพร 24ความสุข ความสวยความงาม
บุญญิสาบุน-ยิ-สายิ่งใหญ่ด้วยบุญ 23ความสุข ความสวยความงาม
บุญฐิสาบุน-ยิ-สายิ่งใหญ่ด้วยบุญ 28ความสุข ความสวยความงาม
บุญทิวาบุน-ทิ-วากลางวันที่มีแต่คุณงามความดี 19ความสุข ความสวยความงาม
บุญนิสาบุน-นิ-สายิ่งใหญ่ด้วยบุญ 24ความสุข ความสวยความงาม
บุญรัตน์บุน-ยะ-รัดแก้วแห่งความดีงาม 32ความสุข ความสวยความงาม
บุญฤทธิ์บุน-ยะ-ริดผู้มีอำนาจ 26ความสุข ความสวยความงาม
บุญศิริบุน-สิ-หริมีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล 26ความสุข ความสวยความงาม
บุญสิตาบุน-สิ-ตาผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี 22ความสุข ความสวยความงาม
บุญสิริบุน-สิ-หริมีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล 26ความสุข ความสวยความงาม
บุณฑราบุน-ดะ-ราอ้อยแดง รอยเจิม 16ความสุข ความสวยความงาม
บุณฑรีย์บุน-ตะ-รีบัวขาว 39ความสุข ความสวยความงาม
บุณพจน์บุน-นะ-พดผู้มีคำพูดบริสุทธิ์ 36ความสุข ความสวยความงาม
บุณยนุชบุน-ยะ-นุดสาวผู้มีวาสนา 24ความสุข ความสวยความงาม
บุณยพรบุน-ยะ-พอนประเสริฐด้วยความดี 28ความสุข ความสวยความงาม
บุณยภูบุน-ยะ-พูชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 19ความสุข ความสวยความงาม
บุณยวีย์บุน-ยะ-วีดีและกล้าหาญ 46ความสุข ความสวยความงาม
บุณยวีร์บุน-ยะ-วีดีและกล้าหาญ 42ความสุข ความสวยความงาม
บุณยอรบุน-ยะ-ออนสตรีผู้มีบุญ สตรีผู้บริสุทธิ์ 26ความสุข ความสวยความงาม
บุณยานุชบุน-ยา-นุดสาวผู้มีโชควาสนา 25ความสุข ความสวยความงาม
บุณยาพรบุน-ยา-พอนดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี 29ความสุข ความสวยความงาม
บุปผาบุบ-ผาดอกไม้ 14ความสุข ความสวยความงาม
บุรธัชบุ-ระ-ทัดเป็นธงชัยแห่งเมือง 17ความสุข ความสวยความงาม
บุรพรบุ-ระ-พอนผู้ประเสริฐในบ้านเมือง 19ความสุข ความสวยความงาม
บุรพลบุ-ระ-พนมีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง 21ความสุข ความสวยความงาม
บุรินทร์บุ-รินเจ้าเมือง 30ความสุข ความสวยความงาม
บุริมนาถบุ-ริม-นาดเป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ 23ความสุข ความสวยความงาม
บุริศร์บุ-ริดเจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง 31ความสุข ความสวยความงาม
บุลพรบุ-ละ-พอนมีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ 21ความสุข ความสวยความงาม
บุลภรณ์บุ-ละ-พอนมีรายได้มาก 28ความสุข ความสวยความงาม
บุลลาบุน-ลาดอกไม้ 16ความสุข ความสวยความงาม
บุลวัชรบุ-ละ-วัดมีเพชรมาก 25ความสุข ความสวยความงาม
บุลินบุ-ลินหาดทราย 18ความสุข ความสวยความงาม
บูรณิมาบู-ระ-นิ-มาเพ็ญเต็มดวง 23ความสุข ความสวยความงาม
บูรณีบู-ระ-นีเต็มเปี่ยม ไม่บกพร่อง 20ความสุข ความสวยความงาม
บูรณ์พิภพบูน-พิ-พบมีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ 43ความสุข ความสวยความงาม
เบญจพรเบน-จะ-พอนพร 5 ประการ 26ความสุข ความสวยความงาม
เบญจภรณ์เบน-จะ-พอนการชุบเลี้ยงด้วยของ 5 อย่าง 33ความสุข ความสวยความงาม
เบญจมาศเบน-จะ-มาดเดือน 5 , ดอกเบญจมาศ 27ความสุข ความสวยความงาม
เบญจรัตน์เบน-จะ-รัดรัตนะห้าอย่าง 39ความสุข ความสวยความงาม
เบญจวรรณเบน-จะ-วัน5 สี, 5 ชนิด 33ความสุข ความสวยความงาม
เบญจาเบน-จาห้า 15ความสุข ความสวยความงาม
เบญญาเบน-ยาฉลาด 13ความสุข ความสวยความงาม
เบญญาพรเบน-ยา-พอนฉลาดด้วยความดี 25ความสุข ความสวยความงาม
เบญญาภาเบน-ยา-พารุ่งเรืองด้วยปัญญา 15ความสุข ความสวยความงาม
ปฏษฏิ์ปริดรัศมี สัมผัส 37ความสุข ความสวยความงาม
ปฏิญญาปะ-ติน-ยาการให้คำมั่นสัญญา 24ความสุข ความสวยความงาม
ปฏิพนปะ-ติ-พนผู้มีความสามารถ 28ความสุข ความสวยความงาม
ปฏิพลปะ-ติ-พนผู้มีความสามารถ 29ความสุข ความสวยความงาม
ปฏิภาณปะ-ติ-พานไหวพริบดี 22ความสุข ความสวยความงาม
ปฐมฌานปะ-ถม-ชานฌานเบื้องต้น มี 4 องค์คือ วิตก วิจาร ปีติ 27ความสุข ความสวยความงาม
ปฐมพรปะ-ถม-พอนพรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก 28ความสุข ความสวยความงาม
ปฐมาปะ-ถะ-มาที่หนึ่ง 17ความสุข ความสวยความงาม
ปฐมเดชปะ-ถะ-มะ-เดดเกิดมามีอำนาจ 21ความสุข ความสวยความงาม
ปณชัยปะ-นะ-ไชชัยชนะในการค้าขาย 21ความสุข ความสวยความงาม
ปณตปะ-นดน้อมไหว้ 10ความสุข ความสวยความงาม
ปณตพรปะ-นด-พอนการน้อมไหว้เป็นการประเสริฐ 22ความสุข ความสวยความงาม
ปณยาปะ-นะ-ยาสิ่งพึงซื้อขาย สินค้า กำไร 16ความสุข ความสวยความงาม
ปณัฏฎาปะ-นัด-ดานักปราชญ์ 26ความสุข ความสวยความงาม
ปณาลีปะ-นา-ลีสายน้ำ 21ความสุข ความสวยความงาม
ปณิฏฐาปะ-นิด-ถานักปราชญ์ 30ความสุข ความสวยความงาม
ปณิดาปะ-นิ-ดาได้รับการสรรเสริญ 13ความสุข ความสวยความงาม
ปณิตาปะ-นิ-ตาได้รับการสรรเสริญ ประณีต 15ความสุข ความสวยความงาม
ปณิธานปะ-นิ-ทานการตั้งความปรารถนา 21ความสุข ความสวยความงาม
ปณิธิปะ-นิ-ทิความตั้งใจแน่วแน่ 19ความสุข ความสวยความงาม
ปดิวรดาปะ-ดิ-วะ-ระ-ดาภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี 19ความสุข ความสวยความงาม
ปดิวรัดาปะ-ดิ-วะ-รัด-ดาภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี 23ความสุข ความสวยความงาม
ปทิตปะ-ทิดรุ่งเรืองแล้ว 10ความสุข ความสวยความงาม
ปทิตตาปะ-ทิด-ดารุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว 14ความสุข ความสวยความงาม
ปทุมทิพย์ปะ-ทุม-ทิบดอกบัวแก้ว 39ความสุข ความสวยความงาม
ปทุมมาลย์ปะ-ทุม-มานมาลัยดอกบัว 38ความสุข ความสวยความงาม
ปทุมวันปะ-ทุม-วันป่าบัว 24ความสุข ความสวยความงาม
ปธานินปะ-ทา-นินผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ 21ความสุข ความสวยความงาม
ปนัดดาปะ-นัด-ดาหลาน 14ความสุข ความสวยความงาม
ปนัสยาปะ-นัด-สะ-ยาชมเชย ชมชอบ สรรเสริญ 27ความสุข ความสวยความงาม
ปพนปะ-พนบริสุทธิ์ 15ความสุข ความสวยความงาม
ปพนธนัยปะ-พน-ทะ-ไนแต่งความ วิธีประพันธุ์ 36ความสุข ความสวยความงาม
ปพนธีร์ปะ-พน-ทีนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ 39ความสุข ความสวยความงาม
ปพนวิชปะ-พน-วิดผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ 27ความสุข ความสวยความงาม
ปพิชญาปะ-พิด-ชะ-ยาผู้รู้แจ้ง 21ความสุข ความสวยความงาม
ปภพปะ-พบเค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ 11ความสุข ความสวยความงาม
ปภัสชลปะ-พัด-ชนน้ำบริสุทธิ์ 22ความสุข ความสวยความงาม
ปภัสสรปะ-พัด-สอนแสงสว่าง 25ความสุข ความสวยความงาม
ปภาณปะ-พานพูดเก่ง 9ความสุข ความสวยความงาม
ปภาณินปะ-พา-นินพูดเก่ง ท่องจำเก่ง 18ความสุข ความสวยความงาม
ปภาดาปะ-พา-ดารุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว 6ความสุข ความสวยความงาม
ปภานันปะ-พา-นันมีใบหน้าสวยงาม 18ความสุข ความสวยความงาม
ปภาพันปะ-พา-พันมีใบหน้าสวยงาม 21ความสุข ความสวยความงาม
ปภาพินท์ปะ-พา-พินประสบแสงสว่าง 31ความสุข ความสวยความงาม
ปภาวดีปะ-พา-วะ-ดีมีแสงสว่าง 18ความสุข ความสวยความงาม
ปภาวรินทร์ปะ-พา-วะ-รินยอดแห่งความรุ่งเรือง 37ความสุข ความสวยความงาม
ปภาวรินท์ปะ-ภา-วะ-รินยอดแห่งความเรืองรอง 33ความสุข ความสวยความงาม
ปภาวิชญ์ปะ-พา-วิดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 29ความสุข ความสวยความงาม
ปภาวินปะ-พา-วินผู้มีเดช มีอำนาจ 19ความสุข ความสวยความงาม
ปภาวินท์ปะ-พา-วินได้รับแสงสว่าง 29ความสุข ความสวยความงาม
ปภาวีปะ-พา-วีผู้มีอำนาจ 17ความสุข ความสวยความงาม
ปภินวิชปะ-พิน-วิดมีความรู้แตกฉาน 24ความสุข ความสวยความงาม
ปภินวิทย์ปะ-พิน-วิดมีความรู้แตกฉาน 40ความสุข ความสวยความงาม
ปมุตปะ-มุดหลุดพ้นแล้ว 11ความสุข ความสวยความงาม
ปยุดาปะ-ยุ-ดาขวนขวาย ขยันขันแข็ง 13ความสุข ความสวยความงาม
ปยุตปะ-ยุดผู้ขยันขันแข็ง 14ความสุข ความสวยความงาม
ปรพลปะ-ระ-พนกำลังของผู้อื่น 20ความสุข ความสวยความงาม
ปรภาว์ปะ-ระ-พาภาวะที่ประเสริฐ 23ความสุข ความสวยความงาม
ปรมะปะ-ระ-มะยอดเยี่ยม สูงสุด 15ความสุข ความสวยความงาม
ปรมัตถ์ปะ-ระ-มัดประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด 28ความสุข ความสวยความงาม
ปรมาภรณ์ปะ-ระ-มา-พอนอาภรณ์ชั้นเลิศ 31ความสุข ความสวยความงาม
ปรวันปะ-ระ-วันป่าของผู้อื่น, ป่าที่อื่น 21ความสุข ความสวยความงาม
ปรวีร์ปะ-ระ-วีผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ 32ความสุข ความสวยความงาม
ประจินดาประ-จิน-ดาความคิด 27ความสุข ความสวยความงาม
ประณพประ-นบชื่อพระผู้เป็นเจ้า กลองเล็ก 23ความสุข ความสวยความงาม
ประณยาประ-นะ-ยาเสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร 24ความสุข ความสวยความงาม
ประณัยประ-ไนเสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร 27ความสุข ความสวยความงาม
ประณาลีประ-นา-ลีท่อน้ำ สายน้ำ 29ความสุข ความสวยความงาม
ประดิภาประ-ดิ-พาแสงสว่างแห่งความรู้ 17ความสุข ความสวยความงาม
ประดิษฐาประ-ดิด-ถาตั้งมั่น 29ความสุข ความสวยความงาม
ประตินันท์ประ-ติ-นันความเพลิดเพลิน 41ความสุข ความสวยความงาม
ประติภาประ-ติ-พาแสงสว่างแห่งความรู้ 19ความสุข ความสวยความงาม
ประทินประ-ทินกลิ่นหอม 20ความสุข ความสวยความงาม
ประทินทิพย์ประ-ทิน-ทิบกลิ่นหอมอันวิเศษ 50ความสุข ความสวยความงาม
ประพจน์ประ-พดคำพูดประเสริฐ คำพูดสำคัญ 38ความสุข ความสวยความงาม
ประพลเดชประ-พน-เดดมีอำนาจเป็นกำลังต่อสู้ 29ความสุข ความสวยความงาม
ประพันธ์ประ-พันผูกติด แต่งเรื่อง 40ความสุข ความสวยความงาม
ประพิณประ-พินฉลาด 27ความสุข ความสวยความงาม
ประพิมพรรณประ-พิม-พันมีผิวพรรณงดงาม 48ความสุข ความสวยความงาม
ประภวิษณุ์ประ-พะ-วิดมีเดช มีพลัง 40ความสุข ความสวยความงาม
ประภัสสรประ-พัด-สอนบริสุทธิ์,สี่เลื่อมพราย, แสงแพรวพราว 33ความสุข ความสวยความงาม
ประภัสสราประ-พัด-สะ-ราแสงแพรวพราว 34ความสุข ความสวยความงาม
ประภาณประ-พานแสงสว่าง 17ความสุข ความสวยความงาม
ประภานิชประ-พา-นิดรัศมีความรุ่งเรืองเป็นของตน 23ความสุข ความสวยความงาม
ประภาพรประ-พา-พอนแสงสว่างงดงาม 24ความสุข ความสวยความงาม
ประภาพรรณประ-พา-พันมีผิวพรรณผุดผ่อง 33ความสุข ความสวยความงาม
ประภาภัทรประ-พา-พัดมีผิวพรรณงาม 22ความสุข ความสวยความงาม
ประภามนท์ประ-พา-มนดาวพระเสาร์ที่สว่างไสว 32ความสุข ความสวยความงาม
ประภารัตน์ประ-พา-รัดแสงสว่างแห่งคุณงามความดี 37ความสุข ความสวยความงาม
ประภาวดีประ-พา-วะ-ดีหญิงผู้ผุดผ่องเรืองรอง 26ความสุข ความสวยความงาม
ประภาศรีประ-พา-สีผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล 30ความสุข ความสวยความงาม
ประภาสิริประ-พา-สิ-หริผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล 31ความสุข ความสวยความงาม
ประมณฑ์ประ-มนผ่องใส 32ความสุข ความสวยความงาม
ประมนัสประ-มะ-นัดมึวามปราโมทย์ 31ความสุข ความสวยความงาม
ประลภย์ประ-ลบได้รับ ได้กำไร 34ความสุข ความสวยความงาม
ประวัณประ-วันมีหิริโอตัปปะ 25ความสุข ความสวยความงาม
ประวันวิทย์ประ-วัน-วิดผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ 53ความสุข ความสวยความงาม
ประวิตรประ-วิดสะอาดและบริสุทธิ์ 27ความสุข ความสวยความงาม
ประวีณประ-วีนนักปราชญ์ ชำนาญ 28ความสุข ความสวยความงาม
ประวีณาประ-วี-นานำปราชญ์ ชำนาญ 29ความสุข ความสวยความงาม
ประวีร์ประ-วีผู้กล้าหาญยิ่ง 36ความสุข ความสวยความงาม
ประสิตาประ-สิ-ตาขยัน 25ความสุข ความสวยความงาม
ประเดิมประ-เดิมเริ่มแรก, เริ่มต้น 22ความสุข ความสวยความงาม
ประเดิมชัยประ-เดิม-ไชชัยชนะครั้งแรก 36ความสุข ความสวยความงาม
ประไณยประ-ไนผู้ว่านอนสอนง่าย 32ความสุข ความสวยความงาม
ประไพพรรณประ-ไพ-พันมีผิวพรรณงดงาม 48ความสุข ความสวยความงาม
ปรัชญาปรัด-ยาความรู้ชั้นสูง 17ความสุข ความสวยความงาม
ปรัญชัยปะ-รัน-ไชผู้ชนะคนอื่น 28ความสุข ความสวยความงาม
ปรัตถ์ปะ-รัดประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม 23ความสุข ความสวยความงาม
ปราญชลีปราน-ชะ-ลีกระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน 26ความสุข ความสวยความงาม
ปราณนต์ปรา-นนลม อากาศ 29ความสุข ความสวยความงาม
ปราณปริยาปราน-ปริ-ยารักดังลมปราณ รักดังชีวิต 31ความสุข ความสวยความงาม
ปราณปรียาปราน-ปรี-ยารักดังลมปราณ รักดังชีวิต 34ความสุข ความสวยความงาม
ปราณันต์ปรา-นันลม อากาศ 33ความสุข ความสวยความงาม
ปรานต์ปรานที่สุด 24ความสุข ความสวยความงาม
ปรารถนาปราด-ถะ-หนาความประสงค์ 18ความสุข ความสวยความงาม
ปริชญาปะ-ริด-ชะ-ยาผู้รอบรู้ 17ความสุข ความสวยความงาม
ปริชญ์ปริดผู้รอบรู้ 25ความสุข ความสวยความงาม
ปริชมนปะ-ริด-ชะ-มนพระจันทร์ 22ความสุข ความสวยความงาม
ปริชาดาปริ-ชา-ดาผลสีแดง 15ความสุข ความสวยความงาม
ปริณดาปะ-ริ-นะ-ดาเจริญเต็มที่ สมบูรณ์เต็มที่ 17ความสุข ความสวยความงาม
ปริณาห์ปะ-ริ-นากว้างขวาง 30ความสุข ความสวยความงาม
ปริตต์ปะ-ริดผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน 25ความสุข ความสวยความงาม
ปริตรต์ปะ-ริดผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน 29ความสุข ความสวยความงาม
ปรินทรปะ-ริน-ทอนเป็นใหญ่กว่าคนอื่น 20ความสุข ความสวยความงาม
ปรินทร์ปะ-รินเป็นใหญ่กว่าคนอื่น 29ความสุข ความสวยความงาม
ปริพลปะ-ริ-พนเพรียบพร้อมด้วยกำลัง 24ความสุข ความสวยความงาม
ปริพัตรปะ-ริ-พัดหมุนเวียน, สืบสาย 29ความสุข ความสวยความงาม
ปริมลปะ-ริ-มนกลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต 21ความสุข ความสวยความงาม
ปริยฉัตรปริ-ยะ-ฉัดฉัตรเป็นที่รัก 34ความสุข ความสวยความงาม
ปริยาภรณ์ปะ-ริ-ยา-พอนเครื่องประดับอันเป็นที่รัก 38ความสุข ความสวยความงาม
ปริยาภัทรปริ-ยา-ทัดงามน่ารัก 29ความสุข ความสวยความงาม
ปริวัฒน์ปะ-ริ-วัดเจริญรอบ 37ความสุข ความสวยความงาม
ปริเยศปะ-ริ-เยดที่รัก 27ความสุข ความสวยความงาม
ปรีชาพลปรี-ชา-พนมีกำลังความสามารถ 30ความสุข ความสวยความงาม
ปรีณาพรรณปรี-นา-พันมีผิวพรรณผุดผ่อง 40ความสุข ความสวยความงาม
ปรีณาภาปรี-นา-พามีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง 21ความสุข ความสวยความงาม
ปรีดาพรปรี-ดา-พอนอิ่มใจยิ่ง ปลื้มใจยิ่ง 27ความสุข ความสวยความงาม
ปรีดิทาปรี-ดิ-ทาให้ความยินดี 20ความสุข ความสวยความงาม
ปรียาปรี-ยาที่รัก 22ความสุข ความสวยความงาม
ปรียาดาปรี-ยา-ดาความเป็นที่รัก 24ความสุข ความสวยความงาม
ปรียานุชปรี-ยา-นุดน้องที่รัก, น้องรัก, น้องผู้เป็นที่รัก 30ความสุข ความสวยความงาม
ปรียาภรณ์ปรี-ยา-พอนเครื่องประดับอันเป็นที่รัก 41ความสุข ความสวยความงาม
ปรียามาศปรี-ยา-มาดเดือนอันเป็นที่รัก 35ความสุข ความสวยความงาม
ปรียาวดีปรี-ยา-วะ-ดีหญิงอันเป็นที่รัก 36ความสุข ความสวยความงาม
ปรุฬห์ปะ-รุนผู้งอกงาม เจริญ 26ความสุข ความสวยความงาม
ปรเมศวร์ปะ-ระ-เมดผู้เป็นใหญ่, พระวิษณุ 39ความสุข ความสวยความงาม
ปรเมษฐ์ปะ-ระ-เมดพระพรหม 35ความสุข ความสวยความงาม
ปฤษฎิ์ปริดรัศมี สัมผัส 25ความสุข ความสวยความงาม
ปฤษฎีปริด-สะ-ดีรัศมี สัมผัส 19ความสุข ความสวยความงาม
ปฤษณาปริด-สะ-หนาคำถาม, คำที่ผูกให้แก้ 13ความสุข ความสวยความงาม
ปฤษนีปริด-สะ-นีเล็ก บอบบาง 19ความสุข ความสวยความงาม
ปวรปะ-วอนผู้ประเสริฐ 12ความสุข ความสวยความงาม
ปวรปรัชญ์ปะ-วอน-ปรัดนักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง 37ความสุข ความสวยความงาม
ปวรรัตน์ปะ-วอน-รัดรัตนะอันประเสริฐ 37ความสุข ความสวยความงาม
ปวรวรรณปะ-วอน-วันผิวพรรณประเสริฐ 31ความสุข ความสวยความงาม
ปวราปะ-วะ-ราผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ 13ความสุข ความสวยความงาม
ปวริศปะ-วะ-ริดผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 23ความสุข ความสวยความงาม
ปวริศรปะ-วะ-ริด-สอนผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 27ความสุข ความสวยความงาม
ปวริศาปะ-วะ-ริ-สาผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 24ความสุข ความสวยความงาม
ปวรุตม์ปะ-วะ-รุดผู้ประเสริฐสุด 30ความสุข ความสวยความงาม
ปวัตน์ปะ-วัดผู้บริสุทธิ์ 29ความสุข ความสวยความงาม
ปวัตรปะ-วัดผู้บริสุทธิ์ 19ความสุข ความสวยความงาม
ปวันปะ-วันผู้บริสุทธิ์ 17ความสุข ความสวยความงาม
ปวันพัสตร์ปะ-วัน-พัดแพรบริสุทธิ์ 52ความสุข ความสวยความงาม
ปวันรัตน์ปะ-วัน-รัดรัตนะอันบริสุทธิ์ 42ความสุข ความสวยความงาม
ปวิชปะ-วิดผู้สร้าง 14ความสุข ความสวยความงาม
ปวิชญาปะ-วิด-ชะ-ยานักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง 19ความสุข ความสวยความงาม
ปวิชญาดาปะ-วิด-ยา-ดานักปราชญ์ผู้รอบรู้ 21ความสุข ความสวยความงาม
ปวิตรปะ-วิดผูบริสุทธิ์ สะอาด 19ความสุข ความสวยความงาม
ปวิตราปะ-วิด-ตราบริสุทธิ์ 20ความสุข ความสวยความงาม
ปวิธปะ-วิดผู้สร้าง ผู้กำหนด 16ความสุข ความสวยความงาม
ปวิธชาดปะ-วิด-ชาดเกิดมาเพื่อก่อสร้าง 20ความสุข ความสวยความงาม
ปวินท์ปะ-วินได้รับ ประสบ 27ความสุข ความสวยความงาม
ปวิมลปะ-วิ-มนบริสุทธิ์อย่างยิ่ง 23ความสุข ความสวยความงาม
ปวีณปะ-วีนฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์ผู้ฉลาด 20ความสุข ความสวยความงาม
ปวีณนุชปะ-วีน-นุดหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 28ความสุข ความสวยความงาม
ปวีณวัชปะ-วีน-วัดคำพูดของนักปราชญ์ 32ความสุข ความสวยความงาม
ปวีณสมรปะ-วีน-สะ-หมอนหญิงสาวผู้ฉลาด 36ความสุข ความสวยความงาม
ปวีณอรปะ-วีน-ออนหญิงผู้ฉลาด 30ความสุข ความสวยความงาม
ปวีณาปะ-นาฉลาด ชำนาญ 21ความสุข ความสวยความงาม
ปวีณ์ธิดาปะ-วี-ทิ-ดาธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด 39ความสุข ความสวยความงาม
ปวีณ์นุชปะ-วี-นุดหญิงสาวผู้ฉลาด 37ความสุข ความสวยความงาม
ปวีณ์สุดาปะ-วี-สุ-ดาธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด 39ความสุข ความสวยความงาม
ปวีราปะ-วี-ราผู้กล้าหาญยิ่ง 20ความสุข ความสวยความงาม
ปวีร์ปะ-วีผู้กล้าหาญยิ่ง 28ความสุข ความสวยความงาม
ปวเรศปะ-วะ-เรดผู้ประเสริฐ ยอดแห่งผู้ประเสริฐ 21ความสุข ความสวยความงาม
ปสัตถ์ปะ-สัดผู้ถูกชมเชย 26ความสุข ความสวยความงาม
ปสันน์ปะ-สันเลื่อมใส ผ่องใส 32ความสุข ความสวยความงาม
ปสาทนีย์ปะ-สา-ทะ-นีน่าเลื่อมใส 40ความสุข ความสวยความงาม
ปสุดาปะ-สุ-ดาผู้ขยันขันแข็ง 12ความสุข ความสวยความงาม
ปสุตปะ-สุดผู้ขยันขันแข็ง 13ความสุข ความสวยความงาม
ปสุตาปะ-สุ-ตาผู้ขยันขันแข็ง 14ความสุข ความสวยความงาม
ปัจจรีปัด-จะ-รีแพ 29ความสุข ความสวยความงาม
ปัญจนีปัน-จะ-นีห้า 28ความสุข ความสวยความงาม
ปัญจพลปัน-จะ-พนมีพลังห้าอย่าง 30ความสุข ความสวยความงาม
ปัญจพาณ์ปัน-จะ-พากามเทพ เจ้าแห่งความรัก 39ความสุข ความสวยความงาม
ปัญจมาพรปัน-จะ-มา-พอนพรที่ 5 34ความสุข ความสวยความงาม
ปัญญาพรปัน-ยา-พอนมีพรคือความรู้, มีความรู้ประเสริฐ 27ความสุข ความสวยความงาม
ปัญญาพลปัน-ยา-พนผู้มีกำลังปัญญา 29ความสุข ความสวยความงาม
ปัญญาภรณ์ปัน-ยา-พอนมีปัญญาเป็นเครื่องประดับ 34ความสุข ความสวยความงาม
ปัญญารัตน์ปัน-ยา-รัดปัญญาที่น่ายกย่อง ปัญญาที่ดีงาม 40ความสุข ความสวยความงาม
ปัญญาวีปัน-ยา-วีผู้มีปัญญา 28ความสุข ความสวยความงาม
ปัญญาวุธปัน-ยา-วุดผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ 26ความสุข ความสวยความงาม
ปัญญาโชติปัน-ยา-โชดความรุ่งเรืองด้วยปัญญา 28ความสุข ความสวยความงาม
ปัฐน์ปัดการอ่าน การพูด 29ความสุข ความสวยความงาม
ปัณชญาปัน-ชะ-ยาผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน 18ความสุข ความสวยความงาม
ปัณฑาปัน-ดาปัญญา 15ความสุข ความสวยความงาม
ปัณฑารีย์ปัน-ดา-รีประเสริฐด้วยปัญญา 43ความสุข ความสวยความงาม
ปัณฑิตาปัน-ทิ-ตาผู้ฉลาด 22ความสุข ความสวยความงาม
ปัณฑ์ชนิตปัน-ชะ-นิดให้เกิดปัญญา 37ความสุข ความสวยความงาม
ปัณฑ์ธรปัน-ทอนทรงไว้ซึ่งความรู้ 31ความสุข ความสวยความงาม
ปัณณทัตปัน-นะ-ทัดให้ความรู้ 24ความสุข ความสวยความงาม
ปัณณธรปัน-นะ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ มีความรู้หรือฉลาด 24ความสุข ความสวยความงาม
ปัณณพรปัน-นะ-พอนประเสริฐทางหนังสือ 28ความสุข ความสวยความงาม
ปัณณวัฒน์ปัน-นะ-วัดเจริญด้วยหนังสือ 43ความสุข ความสวยความงาม
ปัณณวิชญ์ปัน-นะ-วิดผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ 41ความสุข ความสวยความงาม
ปัณณ์ปันหนังสือ 25ความสุข ความสวยความงาม
ปัณรสปัน-นะ-รดสิบห้าค่ำ 22ความสุข ความสวยความงาม
ปัถยาปัด-ถะ-ยาผู้เหมาะสม 16ความสุข ความสวยความงาม
ปัถยานีปัด-ถะ-ยา-นีผู้เหมาะสม 28ความสุข ความสวยความงาม
ปัถย์ปัดผู้เหมาะสม 24ความสุข ความสวยความงาม
ปัทมพรปัด-ทะ-มะ-พอนบัวประเสริฐ 24ความสุข ความสวยความงาม
ปัทมวรรณปัด-ทะ-มะ-วันผิวงามดั่งดอกบัว 31ความสุข ความสวยความงาม
ปัทมาปัด-ทะ-มาบัว 13ความสุข ความสวยความงาม
ปัทมาพรปัด-ทะ-มา-พอนดอกบัวงาม, ดอกบัวประเสริฐ 25ความสุข ความสวยความงาม
ปัทมาวรรณปัด-ทะ-มา-วันสีทับทิม, ดอกบัวงาม 32ความสุข ความสวยความงาม
ปัทมาสน์ปัด-ทะ-มาดฐานบัว 34ความสุข ความสวยความงาม
ปาจรีย์ปา-จะ-รีอาจารย์ผู้ประเสริฐ 37ความสุข ความสวยความงาม
ปาฏลีปา-ตะ-ลีดอกแคฝอย 25ความสุข ความสวยความงาม
ปาณชัยปาน-นะ-ไชชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ชนะทุกคน 22ความสุข ความสวยความงาม
ปาณฑราปาน-ตะ-ราผิวขาว 16ความสุข ความสวยความงาม
ปาณนาถปา-นะ-นาดเจ้าแห่งชีวิต 15ความสุข ความสวยความงาม
ปาณบดีปา-นะ-บอ-ดีเจ้าแห่งชีวิต 18ความสุข ความสวยความงาม
ปาณสารปา-นะ-สานกำลังว่องไวประเปรียว 20ความสุข ความสวยความงาม
ปาณัทปา-นัดให้ชีวิต มีจิตเมตตา 13ความสุข ความสวยความงาม
ปาณัสม์ปา-นัดเป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต 33ความสุข ความสวยความงาม
ปาณิธรรมปา-นิ-ทำพิธีแต่งงาน 29ความสุข ความสวยความงาม
ปาณิศาปา-นิ-สาเจ้าแห่งชีวิต 20ความสุข ความสวยความงาม
ปาณิสราปา-นิ-สะ-ราเจ้าแห่งชีวิต 24ความสุข ความสวยความงาม
ปานชีวาปาน-ชี-วารักปานชีวิต 24ความสุข ความสวยความงาม
ปานตาปาน-ตาประดุจดังดวงตา 12ความสุข ความสวยความงาม
ปานทิพย์ปาน-ทิบเปรียบเสมือนของวิเศษ 38ความสุข ความสวยความงาม
ปานฤทัยปาน-รึ-ไทเปรียบเสมือนดวงใจ 22ความสุข ความสวยความงาม
ปานหทัยปาน-หะ-ไทเปรียบเสมือนดวงใจ 26ความสุข ความสวยความงาม
ปานใจปาน-ใจเพียงใจ, เทียบได้กับดวงใจ, ที่รักยิ่ง 20ความสุข ความสวยความงาม
ปานไพลินปาน-ไพ-ลินเหมือนไพลิน 40ความสุข ความสวยความงาม
ปาพจน์ปา-พดคำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา 31ความสุข ความสวยความงาม
ปารณปา-รนความพอใจ ยินดี 12ความสุข ความสวยความงาม
ปารณัทปา-ระ-นัดผู้ให้ความยินดี 17ความสุข ความสวยความงาม
ปารณีย์ปา-ระ-นีให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ 36ความสุข ความสวยความงาม
ปารมีปา-ระ-มีบารมี 19ความสุข ความสวยความงาม
ปารย์ปานผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ 24ความสุข ความสวยความงาม
ปารวัณปา-ระ-วันเพิ่มขึ้น ขยายขึ้น 22ความสุข ความสวยความงาม
ปารวีปา-ระ-วีผู้มีจุดหมาย 20ความสุข ความสวยความงาม
ปารัชปา-รัดทอง 13ความสุข ความสวยความงาม
ปาริฉัตต์ปา-ริ-ฉัดต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์ 35ความสุข ความสวยความงาม
ปาริฉัตรปา-ริ-ฉัดต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์ 27ความสุข ความสวยความงาม
ปาริชาตปา-ริ-ชาดต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์ 17ความสุข ความสวยความงาม
ปาริชาต์ปา-ริ-ชาต้นทองหลาง, ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์ 26ความสุข ความสวยความงาม
ปาริมาปา-ริ-มาให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ 17ความสุข ความสวยความงาม
ปารีณาปา-รี-นาให้ลุถึงฝั่ง, สามารถทำสำเร็จ 20ความสุข ความสวยความงาม
ปารุดาปา-รุ-ดาผู้ได้รับการป้องกัน 10ความสุข ความสวยความงาม
ปารเมศปา-ระ-เมดบารมี 21ความสุข ความสวยความงาม
ปาลปานรักษา คุ้มครอง 9ความสุข ความสวยความงาม
ปาลทัตปาน-ทัดให้ความคุ้มครอง 17ความสุข ความสวยความงาม
ปาลิดาปา-ลิ-ดาผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา 15ความสุข ความสวยความงาม
ปาลิตาปา-ลิ-ตาผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา 17ความสุข ความสวยความงาม
ปาลินปา-ลินผู้รักษา ผู้คุ้มครอง 18ความสุข ความสวยความงาม
ปาลินีปา-ลิ-นีผู้รักษา ผู้คุ้มครอง 25ความสุข ความสวยความงาม
ปาเจราปา-เจ-ราครูของครู 16ความสุข ความสวยความงาม
ปิญชรปิน-ชอนสีเหลืองแก่ ทอง กรงนก 16ความสุข ความสวยความงาม
ปิญชาน์ปิน-ชาทองคำ 27ความสุข ความสวยความงาม
ปิณฑิราปิน-ดิ-ราผลทับทิม 23ความสุข ความสวยความงาม
ปิณิดาปิ-นิ-ดาทำให้พอใจ เป็นที่รักที่พอใจ 17ความสุข ความสวยความงาม
ปิติณัฐปิ-ติ-นัดปลาบปลื้มในความรู้ 31ความสุข ความสวยความงาม
ปิติมนปิ-ติ-มนผู้มีใจประกอบด้วยปิติ 23ความสุข ความสวยความงาม
ปิติมาปิ-ติ-มาผู้มีความอิ่มใจ 19ความสุข ความสวยความงาม
ปิติยาปิ-ติ-ยาความอิ่มใจ 22ความสุข ความสวยความงาม
ปิติยาพรปิ-ติ-ยา-พอนความสุขที่น่ายินดียิ่ง 34ความสุข ความสวยความงาม
ปิยจิตปิ-ยะ-จิดผู้มีจิตเป็นที่รัก 27ความสุข ความสวยความงาม
ปิยชนน์ปิ-ยะ-ชนสร้งความรัก เป็นที่รัก 35ความสุข ความสวยความงาม
ปิยดาปิ-ยะ-ดาความเป็นที่รัก 16ความสุข ความสวยความงาม
ปิยทัศน์ปิ-ยะ-ทัดน่ารัก มีเสน่ห์ 40ความสุข ความสวยความงาม
ปิยธิดาปิ-ยะ-ทิ-ดาลูกสาวที่น่ารัก 24ความสุข ความสวยความงาม
ปิยนันท์ปิ-ยะ-นันยินดีในสิ่งเป็นที่รัก 38ความสุข ความสวยความงาม
ปิยนาถปิ-ยะ-นาดผู้มีความรักเป็นที่พึง 21ความสุข ความสวยความงาม
ปิยนุชปิ-ยะ-นุดน้องผู้เป็นที่รัก น้องรัก 22ความสุข ความสวยความงาม
ปิยปาณปิ-ยะ-ปานเป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต 22ความสุข ความสวยความงาม
ปิยพนธ์ปิ-ยะ-พนเป็นที่รักที่ผูกพัน 40ความสุข ความสวยความงาม
ปิยพรปิ-ยะ-พอนเป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและเป็นคนดี 26ความสุข ความสวยความงาม
ปิยพลปิ-ยะ-พนมีกำลังอันเป็นที่รัก 28ความสุข ความสวยความงาม
ปิยพัทธ์ปิ-ยะ-พัดเป็นที่รักที่ผูกพัน 40ความสุข ความสวยความงาม
ปิยภาปิ-ยะ-พาผู้มีประกายความเป็นที่รัก 16ความสุข ความสวยความงาม
ปิยมนปิ-ยะ-มนเป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก 24ความสุข ความสวยความงาม
ปิยมาณปิ-ยะ-มานเป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต 25ความสุข ความสวยความงาม
ปิยมาศปิ-ยะ-มาดเดือนแห่งความรัก 27ความสุข ความสวยความงาม
ปิยรมย์ปิ-ยะ-รมเป็นที่รักที่รื่นรมย์ 40ความสุข ความสวยความงาม
ปิยรัตน์ปิ-ยะ-รัดเป็นที่รักดุจแก้วมณี 39ความสุข ความสวยความงาม
ปิยวลีปิ-ยะ-วะ-ลีถ้อยคำอันแสดงความรัก 33ความสุข ความสวยความงาม
ปิยวัชปิ-ยะ-วัดมีคำพูดน่ารัก พูดดี 26ความสุข ความสวยความงาม
ปิยวัชร์ปิ-ยะ-วัดน่ารักดังเพชร, น่ารักและเข้มแข็ง 39ความสุข ความสวยความงาม
ปิยวัฒน์ปิ-ยะ-วัดเจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก 41ความสุข ความสวยความงาม
ปิยะปิ-ยะเป็นที่รัก 18ความสุข ความสวยความงาม
ปิยะฉัตรปิ-ยะ-ฉัดร่มของผู้เป็นที่รัก 34ความสุข ความสวยความงาม
ปิยะดาปิ-ยะ-ดาความเป็นที่รัก 20ความสุข ความสวยความงาม
ปิยะนันท์ปิ-ยะ-นันยินดีในสิ่งเป็นที่รัก 42ความสุข ความสวยความงาม
ปิยะพรปิ-ยะ-พอนเป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและเป็นคนดี 30ความสุข ความสวยความงาม
ปิยะพรรณปิ-ยะ-พันผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก 39ความสุข ความสวยความงาม
ปิยะพลปิ-ยะ-พนมีกำลังอันเป็นที่รัก 32ความสุข ความสวยความงาม
ปิยะมาศปิ-ยะ-มาดเดือนแห่งความรัก 31ความสุข ความสวยความงาม
ปิยะรัตน์ปิ-ยะ-รัดแก้วอันเป็นที่รัก, สิ่งมีค่าที่น่ารัก 43ความสุข ความสวยความงาม
ปิยะวรรณปิ-ยะ-วันมีผิวพรรณงามน่ารัก 37ความสุข ความสวยความงาม
ปิยะวัชร์ปิ-ยะ-วัดน่ารักดังเพชร, น่ารักและเข้มแข็ง 43ความสุข ความสวยความงาม
ปิยาพรปิ-ยา-พอนน่ารักและเป็นคนดี 27ความสุข ความสวยความงาม
ปิยาพัชรปิ-ยา-พัดเป็นที่รักดังเพชร 33ความสุข ความสวยความงาม
ปิยาภรณ์ปิ-ยา-พอนเครื่องประดับอันเป็นที่รัก 34ความสุข ความสวยความงาม
ปิยาอรปิ-ยา-ออนหญิงสาวผู้เป็นที่รัก 25ความสุข ความสวยความงาม
ปิย์วราปิ-วะ-ราเป็นที่รักและประเสริฐ 34ความสุข ความสวยความงาม
ปิโยรสปิ-โย-รดลูกชายอันเป็นที่รัก 29ความสุข ความสวยความงาม
ปิ่นทิพย์ปิ่น-ทิบเครื่องประดับวิเศษ ใช้ปักผมที่มุ่นเป็นจุก 42ความสุข ความสวยความงาม
ปิ่นปินัทธ์ปิ่น-ปิ-นัดประดับปิ่น 41ความสุข ความสวยความงาม
ปิ่นมณีปิ่น-มะ-นียอดมณี 29ความสุข ความสวยความงาม
ปิ่นมนัสปิ่น-มะ-นัดจอมใจ ยอดดวงใจ 33ความสุข ความสวยความงาม
ปิ่นสุดาปิ่น-สุ-ดายอดหญิง 22ความสุข ความสวยความงาม
ปีตมณีปี-ตะ-มะ-นีมณีสีเหลือง บุษราคัม 29ความสุข ความสวยความงาม
ปีติชาปี-ติ-ชาก่อให้เกิดปีติ 19ความสุข ความสวยความงาม
ปีติพลปี-ติ-พนผู้เป็นพลังแห่งปีติ 30ความสุข ความสวยความงาม
ปีติภัทรปี-ติ-พัดผู้เจริญด้วยปีติ 26ความสุข ความสวยความงาม
ปีติมนปี-ติ-มนผู้มีใจประกอบด้วยปีติ 26ความสุข ความสวยความงาม
ปีติเวชปี-ติ-เวดความปลื้มปีติของหมอ 26ความสุข ความสวยความงาม
ปีย์มนัสปี-มะ-นัดมีใจน่ารัก 47ความสุข ความสวยความงาม
ปีย์วราปี-วะ-ราเป็นที่รักอย่างประเสริฐ 37ความสุข ความสวยความงาม
ปีวราปี-วะ-ราอ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม 20ความสุข ความสวยความงาม
ปุญชรัสมิ์ปุน-ชะ-รัดรัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง 42ความสุข ความสวยความงาม
ปุญญพัฒน์ปุน-ยะ-พัดเจริญด้วยบุญ 40ความสุข ความสวยความงาม
ปุญญิสาปุน-ยิ-สาผู้มีบุญยิ่งใหญ่ 23ความสุข ความสวยความงาม
ปุณฑราปุน-ดะ-ราอ้อยแดง รอยเจิม 16ความสุข ความสวยความงาม
ปุณณภพปุน-นะ-พบมีภพสมบูรณ์ 22ความสุข ความสวยความงาม
ปุณณภาปุน-นะ-พารัศมีอันเต็มเปี่ยม 15ความสุข ความสวยความงาม
ปุณณมาปุน-นะ-มาจันทร์เพ็ญ 19ความสุข ความสวยความงาม
ปุณณวิชปุน-นะ-วิดมีความรู้เต็มเปี่ยม 25ความสุข ความสวยความงาม
ปุณณัตถ์ปุน-นัดผู้สมปรารถนา สมประสงค์ 30ความสุข ความสวยความงาม
ปุณณารมย์ปุน-นา-รมเต็มไปด้วยความรื่นรมย์ 40ความสุข ความสวยความงาม
ปุณณาสาปุน-นา-สาสมหมาย สมหวัง 22ความสุข ความสวยความงาม
ปุณพจนาปุน-นะ-พด-จะ-นามีคำพูดบริสุทธิ์ พูดดี 28ความสุข ความสวยความงาม
ปุณพจน์ปุน-นะ-พดมีถ้อยคำบริสุทธิ์ 36ความสุข ความสวยความงาม
ปุณมนัสปุน-มะ-นัดมีใจสะอาด 29ความสุข ความสวยความงาม
ปุณยนุชปุน-ยะ-นุดสาวผู้มีโชควาสนา 24ความสุข ความสวยความงาม
ปุณยภาปุน-ยะ-พาแสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม 18ความสุข ความสวยความงาม
ปุณยวัจน์ปุน-ยะ-วัดมีคำพูดศักดิ์สิทธิ์ 46ความสุข ความสวยความงาม
ปุณยวีร์ปุน-ยะ-วีผู้ประเสริฐและกล้าหาญ 42ความสุข ความสวยความงาม
ปุณยาพรปุน-ยา-พอนดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี 29ความสุข ความสวยความงาม
ปุริมปุ-ริมหัวหน้า เป็นใหญ่ 16ความสุข ความสวยความงาม
ปุริมปรัชญ์ปุ-ริม-ปรัดนักปราชญ์คนแรก 41ความสุข ความสวยความงาม
ปุรเชษฐ์ปุ-ระ-เชดผู้เป็นใหญ่ในเมือง เจ้าเมือง 33ความสุข ความสวยความงาม
ปุลพรปุ-ละ-พอนมีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ 21ความสุข ความสวยความงาม
ปุลวัชรปุ-ละ-วัดมีเพชรมาก 25ความสุข ความสวยความงาม
ปุลินปุ-ลินกว้างขวาง ไพศาล หาดทราย 18ความสุข ความสวยความงาม
ปุษยาปุด-สะ-ยาสะอาด บริสุทธิ์ 16ความสุข ความสวยความงาม
ปุษาบุลปุ-สา-บุนได้รับการอบรมมาก 17ความสุข ความสวยความงาม
ปูชิดาปู-ชิ-ดาผู้ที่เขาบูชา 12ความสุข ความสวยความงาม
ปูรณ์ปูนผู้เต็มเปี่ยม ผู้สมบูรณ์ 22ความสุข ความสวยความงาม
ปูริดาปู-ริ-ดาสมบูรณ์ เต็มเปี่ยม 14ความสุข ความสวยความงาม
เปมทัตเป-มะ-ทัดผู้ให้ความรัก 17ความสุข ความสวยความงาม
เปมนีย์เป-มะ-นีน่ารัก 38ความสุข ความสวยความงาม
เปมิศาเป-มิ-สาผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่ 21ความสุข ความสวยความงาม
เปรมยุดาเปรม-ยุ-ดาผู้ประกอบด้วยความรัก 24ความสุข ความสวยความงาม
เปรมยุตาเปรม-ยุ-ตาผู้ประกอบด้วยความรัก 26ความสุข ความสวยความงาม
เปรมวดีเปรม-วะ-ดีมีความสุขความอิ่มเอมใจ 27ความสุข ความสวยความงาม
เปศลเป-สนสันทัด ฉลาด งามน่ารัก 17ความสุข ความสวยความงาม
โปษัณโป-สันการเลี้ยงดู การอบรม 19ความสุข ความสวยความงาม
ไปรยาไปร-ยาผู้เป็นที่รัก 24ความสุข ความสวยความงาม
ผณินทรผะ-นิน-ทอนนาคราช 27ความสุข ความสวยความงาม
ผณินทราผะ-นิน-ทราหญางู 28ความสุข ความสวยความงาม
ผณิศวรผะ-นิ-สวนนาคราช 34ความสุข ความสวยความงาม
ผนินทรผะ-นิน-ทอนพญานาค 27ความสุข ความสวยความงาม
ผรัณชัยผะ-รัน-ไชมีชัยชนะไปทั่ว 35ความสุข ความสวยความงาม
ผริตาผะ-ริ-ตากว้างไพศาล แผ่ไปไกล 20ความสุข ความสวยความงาม
ผลดาผะ-ละ-ดาได้ผล, เป็นผลสำเร็จ 16ความสุข ความสวยความงาม
ผลิดาผะ-ลิ-ดาเมล็ดผล 20ความสุข ความสวยความงาม
ผลิตาผะ-ลิ-ตาเมล็ดผล 22ความสุข ความสวยความงาม
ผลินผะ-ลินมีผลงาน 23ความสุข ความสวยความงาม
ผลินีผะ-ลิ-นีมีผลงาน 30ความสุข ความสวยความงาม
ผอูนผะ-อูนน้องหญิง 21ความสุข ความสวยความงาม
ผะดาชไมผะ-ดา-ชะ-ไมช่วยเหลือ 30ความสุข ความสวยความงาม
ผัลย์ศุภาผัน-สุ-พางามเหมือนดอกไม้ 45ความสุข ความสวยความงาม
ผาณิดาผา-นิ-ดาน้ำอ้อย 20ความสุข ความสวยความงาม
ผาณิตผา-นิดน้ำอ้อย 21ความสุข ความสวยความงาม
ผาณิตนิภาผา-นิด-นิ-พาเสมือนน้ำอ้อย 32ความสุข ความสวยความงาม
ผุสดีผุด-สะ-ดีถูกต้อง 24ความสุข ความสวยความงาม
ผโลทัยผะ-โล-ไทลาภ กำไร ปีติ 31ความสุข ความสวยความงาม
เผชิญชัยผะ-เชิน-ไชประสบกับชัยชนะ 34ความสุข ความสวยความงาม
เผดิมชัยผะ-เดิม-ไชเริ่มต้นด้วยความชนะ 34ความสุข ความสวยความงาม
เผด็จผะ-เด็ดอำนาจ 25ความสุข ความสวยความงาม
ฝนทิพย์ฝน-ทิบหยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ 43ความสุข ความสวยความงาม
ฝนธรรมฝน-ทำหยาดน้ำหยดจากฟ้า, การเพียรบำเพ็ญเพื่อความถูกต้องดีงาม 30ความสุข ความสวยความงาม
ฝนสิริฝน-สิ-หริสายฝนแห่งความเป็นมงคล 32ความสุข ความสวยความงาม
ฝนสุดาฝน-สุ-ดาหญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน 23ความสุข ความสวยความงาม
ใฝ่ธรรมใฝ่-ทำมุ่งหาคุณธรรม 32ความสุข ความสวยความงาม
ไฝทิพย์ไฝ-ทิบไฝของเทวดา 47ความสุข ความสวยความงาม
พจณิชาพด-จะ-นิ-ชามีคำพูดบริสุทธิ์ 26ความสุข ความสวยความงาม
พจนาถพด-จะ-นาดมีคำพูดเป็นที่พึ่ง, คำพูดที่เชื่อถือได้ 21ความสุข ความสวยความงาม
พจนินท์พด-จะ-นินเจ้าแห่งถ้อยคำ หมายถึงพูดแก่ง พูดดี 38ความสุข ความสวยความงาม
พจรินทร์พด-จะ-รินผู้เป็นใหญ่แห่งเพชร หรือสายฟ้า 41ความสุข ความสวยความงาม
พจีรจิตพะ-จี-ระ-จิดเรียงถ้อยร้อยคำ 38ความสุข ความสวยความงาม
พชรพด-ชะ-ระเพชร 14ความสุข ความสวยความงาม
พชรดนัยพด-ชะ-ระ-ดะ-ไนลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร 32ความสุข ความสวยความงาม
พชรพลพด-ชะ-ระ-พนมีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร 28ความสุข ความสวยความงาม
พชิราพะ-ชิ-ราเพชร 19ความสุข ความสวยความงาม
พธูทิพย์พะ-ทู-ทิบหญิงอันควรชื่นชมของเทวดา 44ความสุข ความสวยความงาม
พนธิตรพน-ทิดความรัก ความสนิทสนม 28ความสุข ความสวยความงาม
พนสณฑ์พะ-นะ-สนแนวป่า,ทิวไม้ 37ความสุข ความสวยความงาม
พนิดาพะ-นิ-ดาหญิงสาว 19ความสุข ความสวยความงาม
พนิตนันท์พะ-นิด-นันชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก 44ความสุข ความสวยความงาม
พนิตพรพะ-นิด-พอนเป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ 32ความสุข ความสวยความงาม
พนิตพิชาพะ-นิด-พิ-ชามีความรู้เป็นที่รัก 35ความสุข ความสวยความงาม
พนิตสุภาพะ-นิด-สุ-พาหญิงงามน่ารัก 30ความสุข ความสวยความงาม
พนิตาพะ-นิ-ตาหญิงสาว 21ความสุข ความสวยความงาม
พนิตาพรพะ-นิ-ตา-พอนหญิงสาวผู้ประเสริฐ 33ความสุข ความสวยความงาม
พบธรรมพบ-ทำพบคุณความดี 27ความสุข ความสวยความงาม
พบพรพบ-พอนประสบกับสิ่งประเสริฐ 22ความสุข ความสวยความงาม
พมลพรยะ-มน-พอนคู่ที่ประเสริฐ 31ความสุข ความสวยความงาม
พยอมรัตน์พะ-ยอม-รัดดอกไม้แก้ว 52ความสุข ความสวยความงาม
พรจรัสพอน-จะ-หรัดพรอันประเสริฐ 33ความสุข ความสวยความงาม
พรฉวีพอน-ฉะ-หวีมีผิวพรรณประเสริฐ 30ความสุข ความสวยความงาม
พรชนันพอน-ชะ-นันให้เกิดพร มีกำเนิดประเสริฐ 28ความสุข ความสวยความงาม
พรชนิตว์พอน-ชะ-นิดเป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า 41ความสุข ความสวยความงาม
พรญาณีพอน-ยา-นีมีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร 29ความสุข ความสวยความงาม
พรทิพาพอน-ทิ-พากลางวันอันประเสริฐ 26ความสุข ความสวยความงาม
พรธวัลพอน-ทะ-วันประเสริฐและบริสุทธิ์ 32ความสุข ความสวยความงาม
พรธิดีพอน-ทิ-ดีมีความรู้ประเสริฐ 28ความสุข ความสวยความงาม
พรธีราพอน-ที-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 28ความสุข ความสวยความงาม
พรนพินพอน-นะ-พินผู้ประเสริฐและสดชื่น 34ความสุข ความสวยความงาม
พรนภัสพอน-นะ-พัดพรสวรรค์ ฟ้างาม 29ความสุข ความสวยความงาม
พรนภาพอน-นะ-พาพรจากฟ้า 19ความสุข ความสวยความงาม
พรนลัทพอน-นะ-ลัดประเสริฐดุจน้ำดอกไม้ 28ความสุข ความสวยความงาม
พรนัชชาพอน-นัด-ชาสายน้ำที่ประเสริฐ 26ความสุข ความสวยความงาม
พรประภาพอน-ประ-พาแสงสว่างที่ดีงาม 24ความสุข ความสวยความงาม
พรปวีณ์พอน-ปะ-วีนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 41ความสุข ความสวยความงาม
พรพนิตพอน-พะ-นิดผู้ประเสริฐและน่ารัก 32ความสุข ความสวยความงาม
พรพรรณพอน-พันผู้มีผิวพรรณดี 33ความสุข ความสวยความงาม
พรพินิตพอน-พิ-นิดได้รับการแนะนำอันประเสริฐ 36ความสุข ความสวยความงาม
พรพิพัฒน์พอน-พิ-พัดเจริญด้วยพร 53ความสุข ความสวยความงาม
พรพิมลพอน-พิ-มนผู้ปราศจากมลทิน 35ความสุข ความสวยความงาม
พรภวิษย์พอน-พะ-วิดอนาคนอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ 44ความสุข ความสวยความงาม
พรมนัสพอน-มะ-นัดมีใจประเสริฐ 33ความสุข ความสวยความงาม
พรยมลพอน-ยะ-มนเป็นคู่ที่ประเสริฐ 31ความสุข ความสวยความงาม
พรรณธรพัน-นะ-ทอนทรงไว้ซึ่งผิวพรรณอันงาม 29ความสุข ความสวยความงาม
พรรณนาราพัน-นา-รามีผิวพรรณผ่องใส 32ความสุข ความสวยความงาม
พรรณปพรพัน-ปะ-พอนมีผิวพรรณประเสริฐ 35ความสุข ความสวยความงาม
พรรณพนัชพัน-พะ-นัดผิวพรรณดุจดอกบัว 40ความสุข ความสวยความงาม
พรรณพัชรพัน-นะ-พัดสีน้ำหรือประกายเพชร 39ความสุข ความสวยความงาม
พรรณภัทรพัน-นะ-พัดมีผิวพรรณงาม 31ความสุข ความสวยความงาม
พรรณรมณพัน-ระ-มนมีผิวพรรณน่ายินดี 35ความสุข ความสวยความงาม
พรรณรายพัน-นะ-รายงามผุดผ่อง 34ความสุข ความสวยความงาม
พรรณวดีพัน-นะ-วะ-ดีหญิงสาวผู้มีผิวพรรณงดงาม 35ความสุข ความสวยความงาม
พรรณวรพัน-นะ-วอนมีผิวพรรณประเสริฐ 31ความสุข ความสวยความงาม
พรรณวรทพัน-วะ-รดให้พรคือผิวพรรณงาม 32ความสุข ความสวยความงาม
พรรณวิภาพัน-นะ-วิ-พามีผิวพรรณงาม 33ความสุข ความสวยความงาม
พรรณอรพัน-ออนมีผิวพรรณงาม 31ความสุข ความสวยความงาม
พรรณิดาพัน-นิ-ดาทองคำ, ตกแต่งแล้ว 27ความสุข ความสวยความงาม
พรรณิภาพัน-นิ-พาผุดผ่องดั่งทองคำ 27ความสุข ความสวยความงาม
พรรณีพัน-นีผู้มีผิวงาม 28ความสุข ความสวยความงาม
พรรณเชษฐ์พัน-นะ-เชดพระพรหม 47ความสุข ความสวยความงาม
พรรทิพภาพัน-ทิบ-พาผุดผ่องดั่งทองคำ 31ความสุข ความสวยความงาม
พรรนิภาพัน-นิ-พาประเสริฐเสมอกัน 27ความสุข ความสวยความงาม
พรรวินท์พอน-ระ-วินประเสริฐเหมือนดอกบัว 41ความสุข ความสวยความงาม
พรรษชลพัด-สะ-ชนน้ำฝน 28ความสุข ความสวยความงาม
พรรษวุฒิพัด-สะ-วุดความรู้อันประเสริฐ 34ความสุข ความสวยความงาม
พรรัตน์พอน-รัดรัตนะอันประเสริฐ 37ความสุข ความสวยความงาม
พรลภัสพอน-ละ-พัดมีลาภอันประเสริฐ 30ความสุข ความสวยความงาม
พรวดีพอน-วะ-ดีรั้วอันประเสริฐ 26ความสุข ความสวยความงาม
พรวนัชพอน-วะ-นัดดอกบัวประเสริฐ 29ความสุข ความสวยความงาม
พรวลัยพอน-วะ-ลัยกำไลอันประเสริฐ 36ความสุข ความสวยความงาม
พรสินีพอน-สิ-นีหญิงสาวผู้ประเสริฐ 35ความสุข ความสวยความงาม
พรสิริพอน-สิ-หริผู้ประเสริฐและน่ารัก 31ความสุข ความสวยความงาม
พรสุดาพอน-สุ-ดาหญิงสาวผู้ประเสริฐ 22ความสุข ความสวยความงาม
พรสุนีติ์พอน-สุ-นีผู้นำที่ดีเลิศ 48ความสุข ความสวยความงาม
พรสุนีต์พอน-สุ-นีผู้นำที่ดีเลิศ 44ความสุข ความสวยความงาม
พรสุพพัตพอน-สุบ-พัดมีความประพฤติดีอันประเสริฐ 43ความสุข ความสวยความงาม
พรหมธาดาพรม-ทา-ดาพระพรหมผู้สร้าง 29ความสุข ความสวยความงาม
พรหมพิริยะพรม-พิ-ริ-ยะมีความเพียรประเสริฐ 54ความสุข ความสวยความงาม
พรหมเดชพรม-เดดอำนาจจิตอันยิ่งใหญ่ 27ความสุข ความสวยความงาม
พรินพรพะ-ริน-พอนมีพรเป็นพลัง 33ความสุข ความสวยความงาม
พริมาพะ-ริ-มาประเสริฐ ดีเยี่ยม 22ความสุข ความสวยความงาม
พริษฐ์พะ-ริดประเสริฐสุด 38ความสุข ความสวยความงาม
พริสรพะ-ริด-สอนประเสริฐและเป็นใหญ่ 27ความสุข ความสวยความงาม
พรไพลินพอน-ไพ-ลินพลอยไพลินอันประเสริฐ 44ความสุข ความสวยความงาม
พฤตยาพรึด-ตะ-ยาได้รับการเลี้ยงดู 21ความสุข ความสวยความงาม
พฤทธิพรพะ-ริด-ทิ-พอนได้รับพรให้เจริญ 30ความสุข ความสวยความงาม
พฤทธิ์พะ-ริดความเจริญ 27ความสุข ความสวยความงาม
พฤนท์เดชพริน-เดดมีอำนาจทางทหาร 29ความสุข ความสวยความงาม
พฤษธวัชพรึด-ทะ-วัดพระศิวะ 29ความสุข ความสวยความงาม
พลชพะ-ลดผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ 16ความสุข ความสวยความงาม
พลชาพน-ละ-ชาเกิดแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ นางงามมีพลัง 17ความสุข ความสวยความงาม
พลทัตพน-ละ-ทัดให้พลัง 22ความสุข ความสวยความงาม
พลพจน์พน-พดมีคำพูดเป็นพลัง 42ความสุข ความสวยความงาม
พลพนาพน-พะ-นากำลังของป่า 28ความสุข ความสวยความงาม
พลวดีพน-วะ-ดีมีพลัง 28ความสุข ความสวยความงาม
พลวรรธน์พน-ละ-วัดความเจริญด้วยอำนาจ 46ความสุข ความสวยความงาม
พลวัฒน์พน-ละ-วัดเจริญด้วยกำลัง 41ความสุข ความสวยความงาม
พลวัตพน-ละ-วัดผู้มีพลัง 27ความสุข ความสวยความงาม
พลศรุตพน-สะ-รุดมีชื่อเสียงด้านพลัง 29ความสุข ความสวยความงาม
พลอธิปพน-อะ-ทิบมีกำลังยิ่งใหญ่ 30ความสุข ความสวยความงาม
พลอยรัตน์พลอย-รัดประสมด้วยเพชรนิลจินดา 53ความสุข ความสวยความงาม
พลัชพะ-ลัดเกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์ 20ความสุข ความสวยความงาม
พลัฎฐ์พะ-ลัดตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง 41ความสุข ความสวยความงาม
พลาธิปพะ-ลา-ทิบผู้มีพลังยิ่งใหญ่ 25ความสุข ความสวยความงาม
พลินพะ-ลินแข็งแรง มีพลัง 23ความสุข ความสวยความงาม
พลิศพะ-ลิดจอมพลัง เจ้าแห่งพลัง 25ความสุข ความสวยความงาม
พลิศรพะ-ลิด-สอนยิ่งใหญ่ด้วยพลัง 29ความสุข ความสวยความงาม
พศวัตพด-สะ-วัดผู้มีอำนาจ 28ความสุข ความสวยความงาม
พศวีร์พด-สะ-วีอำนาจผู้กล้าหาญ ผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ 41ความสุข ความสวยความงาม
พศินพะ-สินผู้มีอำนาจ ผู้มีความเชี่ยวชาญ 24ความสุข ความสวยความงาม
พศุตม์พะ-สุดมีอำนาจสูงสุด 33ความสุข ความสวยความงาม
พสชนันพด-ชะ-นันให้เกิดอำนาจ 31ความสุข ความสวยความงาม
พสธรพด-สะ-ทอนทรงไว้ซึ่งอำนาจ ผู้มีอำนาจ 23ความสุข ความสวยความงาม
พสิษฐ์พะ-สิดดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด 41ความสุข ความสวยความงาม
พสุธรพะ-สุ-ทอนทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ มั่งมี 24ความสุข ความสวยความงาม
พสุเทพพะ-สุ-เทบเทวดาในแผ่นดิน 27ความสุข ความสวยความงาม
พหุธนพะ-หุ-ทนมีทรัพย์มาก 23ความสุข ความสวยความงาม
พอนสุพพัดพอน-สุบ-พัดมีความประพฤติอันประเสริฐ 48ความสุข ความสวยความงาม
พัชญาพัด-ชะ-ยาผู้รู้จักกรอบ 19ความสุข ความสวยความงาม
พัชนันท์พัด-ชะ-นันเพลิดเพลินในกรอบ 38ความสุข ความสวยความงาม
พัชนีพัด-ชะ-นีพัด 26ความสุข ความสวยความงาม
พัชยาพัด-ชะ-ยาคำพูดที่ออกไป 23ความสุข ความสวยความงาม
พัชรดาพัด-ชะ-ระ-ดามีความแข็ง คงทน 20ความสุข ความสวยความงาม
พัชรพรพัด-ชะ-ระ-พอนประเสริฐดุจเพชร 30ความสุข ความสวยความงาม
พัชรพรรณพัด-ชะ-ระ-พันงามดุจเพชร 39ความสุข ความสวยความงาม
พัชรพลพัด-ชะ-ระ-พนมีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร 32ความสุข ความสวยความงาม
พัชรมัยพัด-ชะ-ระ-ไมสำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร 35ความสุข ความสวยความงาม
พัชรวลัยพัด-ชะ-ระ-วะ-ไลกำไลเพชร 42ความสุข ความสวยความงาม
พัชรีพัด-ชะ-รีเพชร, ผู้ถือสายฟ้าคือ พระอินทร์ 25ความสุข ความสวยความงาม
พัชรียาพัด-ชะ-รี-ยาพระอินทร์ 34ความสุข ความสวยความงาม
พัชรีวรรณพัด-ชะ-รี-วันงามดุจเพชร 44ความสุข ความสวยความงาม
พัฒนพลพัด-ทะ-นะ-พนกำลังแห่งความเจริญ 34ความสุข ความสวยความงาม
พัฒนีพัด-ทะ-นีความเจริญ 27ความสุข ความสวยความงาม
พัฒนียาพัด-ทะ-นี-ยาความเจริญ 36ความสุข ความสวยความงาม
พัฒน์นรีพัด-นะ-รีความเจริญของหญิง 45ความสุข ความสวยความงาม
พัณณิตาพัน-นิ-ตาผู้ได้รับการสรรเสริญ 30ความสุข ความสวยความงาม
พัณณินพัน-นินผู้มีผิวพรรณดี 31ความสุข ความสวยความงาม
พัณณีพัน-นีคำอธิบาย 29ความสุข ความสวยความงาม
พัตรพิมลพัด-พิ-มนแพรงาม 42ความสุข ความสวยความงาม
พัตราพรพัด-ตรา-พอนผ้างาม, ผ้าสวย 32ความสุข ความสวยความงาม
พัตร์พิมลพัด-พิ-มนแพรงาม 51ความสุข ความสวยความงาม
พัทธดนย์พัด-ทะ-ดนบุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน 40ความสุข ความสวยความงาม
พัทธนันท์พัด-ทะ-นันมีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข 41ความสุข ความสวยความงาม
พัทธพลพัด-ทะ-พนเกี่ยวเนื่องด้วยพลัง มีพลังเข้มแข็ง ผู้มีกำลังมั 31ความสุข ความสวยความงาม
พัทธมนพัด-ทะ-มนผูกพันใจ 27ความสุข ความสวยความงาม
พัทธรินทร์พัด-ทะ-รินความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ 44ความสุข ความสวยความงาม
พัทธวรรณพัด-ทะ-วันผูกพันกับหนังสือ 36ความสุข ความสวยความงาม
พัทธ์พัดผูกพัน ติดแน่น 26ความสุข ความสวยความงาม
พัทธ์ธีราพัด-ที-รานักปราชญ์ผู้มั่นคง 42ความสุข ความสวยความงาม
พัทนีพัด-ทะ-นีผู้ให้ 25ความสุข ความสวยความงาม
พัทรศยาพัด-ทระ-สะ-ยาอยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างเจริญ 33ความสุข ความสวยความงาม
พัธนีพัด-ทะ-นีผู้เกี่ยวเนื่องกัน 28ความสุข ความสวยความงาม
พันธวัชพัน-ทะ-วัดมีการพูดอันมั่นคง คำพูดที่ผูกมัดใจคน 33ความสุข ความสวยความงาม
พันธวิศพัน-ทะ-วิดผู้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านญาติพี่น้อง 38ความสุข ความสวยความงาม
พันธิตรพัน-ทิดความรัก 32ความสุข ความสวยความงาม
พันธิตราพัน-ทิด-ตราความรัก 33ความสุข ความสวยความงาม
พันธินพัน-ทินสร้าง ก่อให้เกิด แสง ผูกพัน 30ความสุข ความสวยความงาม
พันธิภาพัน-ทิ-พาเกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง 27ความสุข ความสวยความงาม
พันธิสาพัน-ทิ-สาเจ้าแห่งพันธะ 33ความสุข ความสวยความงาม
พันธุ์ธัชพัน-ทัดผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์ 41ความสุข ความสวยความงาม
พันธุ์ผราพัน-ผะ-ราเป็นโล่ป้องกันพี่น้อง ที่พึ่งของพี่น้อง 44ความสุข ความสวยความงาม
พันธ์ประภาพัน-ประ-พาเกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง 42ความสุข ความสวยความงาม
พันธ์วิราพัน-วิ-ราผู้กล้าหาญมั่นคง 45ความสุข ความสวยความงาม
พันเดชพัน-เดดมีอำนาจมาก 22ความสุข ความสวยความงาม
พันเลิศพัน-เลิดเลิศยิ่ง 36ความสุข ความสวยความงาม
พัลลภพัน-ลบเป็นที่รัก 25ความสุข ความสวยความงาม
พัลลภาพัน-ละ-พาคนโปรด 26ความสุข ความสวยความงาม
พัสวีพัด-สะ-วีมีทรัพย์ 32ความสุข ความสวยความงาม
พาณิณีพา-นิ-นีนางละคร 30ความสุข ความสวยความงาม
พาณีพา-นีเจ้าแห่งวาจา 21ความสุข ความสวยความงาม
พาทินธิดาพา-ทิน-ทิ-ดาลูกสาวผู้ฉลาด 29ความสุข ความสวยความงาม
พาทิศพา-ทิดผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย 21ความสุข ความสวยความงาม
พิจิตราพิ-จิด-ตรางาม, น่าดู 30ความสุข ความสวยความงาม
พิชชาพิด-ชาความรู้ 17ความสุข ความสวยความงาม
พิชชาทรพิด-ชา-ทอนเอื้อเฟื้อต่อความรู้, เอาใจใส่ในความรู้ 22ความสุข ความสวยความงาม
พิชชานันท์พิด-ชา-นันผู้ยินดีในความรู้ 41ความสุข ความสวยความงาม
พิชชาพรพิด-ชา-พอนมีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร 29ความสุข ความสวยความงาม
พิชชาภาพิด-ชา-พามีความรุ่งเรืองด้วยความรู้ 19ความสุข ความสวยความงาม
พิชชาอรพิด-ชา-ออนหญิงสาวผู้มีความรู้ 27ความสุข ความสวยความงาม
พิชญธิดาพิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดาลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 28ความสุข ความสวยความงาม
พิชญวดีพิด-ชะ-ยะ-วะ-ดีหญิงนักปราชญ์ 32ความสุข ความสวยความงาม
พิชญะพิด-ชะ-ยะนักปราชญ์ 22ความสุข ความสวยความงาม
พิชญาพิด-ชะ-ยานักปราชญ์ 19ความสุข ความสวยความงาม
พิชญานินพิด-ชะ-ยา-นินผู้ทรงความรู้ 33ความสุข ความสวยความงาม
พิชญาพรพิด-ชะ-ยา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 31ความสุข ความสวยความงาม
พิชญาภาพิด-ชะ-ยา-พาแสงสว่างของนักปราชญ์ 21ความสุข ความสวยความงาม
พิชญาวีพิด-ชะ-ยา-วีนักปราชญ์ 32ความสุข ความสวยความงาม
พิชญุตม์พิด-ชะ-ยุดฉลาดและยิ่งใหญ่ 36ความสุข ความสวยความงาม
พิชญ์พิดนักปราชญ์ 27ความสุข ความสวยความงาม
พิชญ์นรีพิด-นะ-รีหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 43ความสุข ความสวยความงาม
พิชญ์สินีพิด-สิ-นีหญิงงามผู้ฉลาด 50ความสุข ความสวยความงาม
พิชญ์สุดาพิด-ชะ-สุ-ดาหญิงสาวผู้มีความรู้, ลูกสาวนักปราชญ์ 37ความสุข ความสวยความงาม
พิชยะพิด-ชะ-ยะชัยชนะ 26ความสุข ความสวยความงาม
พิชยาพิด-ชะ-ยาชัยชนะ 23ความสุข ความสวยความงาม
พิชัยภูษิตพิ-ไช-พู-สิดประดับด้วยความชนะ มีชัยชนะเป็นอาภรณ์ 40ความสุข ความสวยความงาม
พิชัยยุทธพิ-ไช-ยุดรบชนะ 40ความสุข ความสวยความงาม
พิชาชาญพิด-ชา-ชานมีความชำนาญในวิชา 22ความสุข ความสวยความงาม
พิชาญเมธพิ-ชาน-เมดผู้ชำนาญและมีปัญญา 30ความสุข ความสวยความงาม
พิชานพิ-ชานความรู้สึกตัว, การตื่นตัวรับรู้สิ่งรอบข้าง 20ความสุข ความสวยความงาม
พิชาภพพิ-ชา-พบโลกแห่งความรู้หรือมีความรู้ 24ความสุข ความสวยความงาม
พิชามญชุ์พิ-ชา-มนผู้งดงามด้วยความรู้ 36ความสุข ความสวยความงาม
พิชามญธุ์พิ-ชา-มนผู้งดงามด้วยความรู้ 38ความสุข ความสวยความงาม
พิชเญศพิด-ชะ-เยดจอมปราชญ์ 27ความสุข ความสวยความงาม
พิชเยศพิด-ชะ-เยดเจ้าแห่งชัยชนะ 31ความสุข ความสวยความงาม
พิณพรพิน-พอนพิณที่ไพเราะ 29ความสุข ความสวยความงาม
พิตตินันท์พิด-ติ-นันเพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ 46ความสุข ความสวยความงาม
พิตรพิบูลพิด-พิ-บูนมีทรัพย์สมบัติมากมาย 41ความสุข ความสวยความงาม
พิทยาภรณ์พิด-ทะ-ยา-พอนหญิงสวยงามด้วยความรู้ 41ความสุข ความสวยความงาม
พิทยารัตน์พิด-ทะ-ยา-รัดหญิงงามและประเสริฐ 47ความสุข ความสวยความงาม
พิทยุตม์พิด-ทะ-ยุดผู้มีความรู้สูงสุด 39ความสุข ความสวยความงาม
พิทวัสพิด-ทะ-วัดผู้ฉลาด ผู้มีปัญญา 30ความสุข ความสวยความงาม
พิธานพิ-ทานกฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ 22ความสุข ความสวยความงาม
พิธิวัฒน์พิ-ทิ-วัดเจริญด้วยระเบียบแบบแผน 47ความสุข ความสวยความงาม
พิธิวัดพิ-ทิ-วัดผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี 31ความสุข ความสวยความงาม
พิธิวัตพิ-ทิ-วัดผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี 33ความสุข ความสวยความงาม
พิธุนิภาพิ-ทุ-นิ-พาเหมือนพระจันทร์ 28ความสุข ความสวยความงาม
พินทุสรพิน-ทุ-สอนผู้มีเสียงไพเราะ 30ความสุข ความสวยความงาม
พินีต์วัลย์พิ-นี-วันเรียบร้อยอย่างเถาวัลย์ดัด 69ความสุข ความสวยความงาม
พิพรรษพรพิ-พัด-พอนความเจริญอันประเสริฐ 44ความสุข ความสวยความงาม
พิพัฒนพรพิ-พัด-ทะ-นะ-พอนความเจริญที่ประเสริฐ 44ความสุข ความสวยความงาม
พิพัฒน์พรพิ-พัด-พอนความเจริญที่ประเสริฐ 53ความสุข ความสวยความงาม
พิพิธธนพิ-พิด-ทนมีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ 37ความสุข ความสวยความงาม
พิภพภัทรพิ-พบ-พัดเจริญด้วยทรัพย์สมบัติ 31ความสุข ความสวยความงาม
พิภัชพิ-พัดการแจก แบ่ง (เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ 19ความสุข ความสวยความงาม
พิมพาพรพิม-พา-พอนมีรูปร่างงดงาม 38ความสุข ความสวยความงาม
พิมพิดาพิม-พิ-ดาสะท้อนแสง 31ความสุข ความสวยความงาม
พิมพิศาพิม-พิ-สาเจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม 37ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์พิมรูปร่าง แม่แบบ 34ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์ธิดาพิม-ทิ-ดาลูกสาวที่รูปเหมือนพ่อ 44ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์นาราพิม-นา-รามีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม 45ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์นิภาพิม-นิ-พามีรูปงาม 45ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์พจีพิม-พะ-จีมีคำพูดเป็นแบบอย่าง พูดดี 55ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์พรพิม-พอนแม่แบบที่ดี 46ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์พรรณพิม-พันมีรูปร่างงดงาม 55ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์พิดาพิม-พิ-ดาสะท้อนแสง 48ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์พิศาพิม-พิ-สาเจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม 54ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์พิสุทธ์พิม-พิ-สุดมีรูปร่างอันบริสุทธิ์ 68ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์มาดาพิม-มา-ดาเหมือนแม่ 42ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์ลภัสพิม-ละ-พัดมีลาภคือรูปงาม 52ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์วรีย์พิม-วะ-รีประเสริฐด้วยรูปร่าง 68ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์วลัญช์พิม-วะ-ลันมีลักษณะรูปงาม 65ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์วิภาพิม-วิ-พามีรัศมีรูปงามอันผ่องใส 46ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์วิมลพิม-วิ-มนรูปร่างไม่มีที่ติ 55ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์วิไลพิม-วิ-ไลรูปงาม 59ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์สุจีพิม-สุ-จีมีรูปงาม 55ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์สุธีพิม-สุ-ทีถ่ายแบบนักปราชญ์ 53ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์สุภาพิม-สุ-พารูปงาม 44ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์อรพิม-ออนรูปงาม 44ความสุข ความสวยความงาม
พิมพ์อัปสรพิม-อับ-สอนรูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร 57ความสุข ความสวยความงาม
พิมรทาพิม-ระ-ทาการต่อสู้ 23ความสุข ความสวยความงาม
พิมลนาฎพิ-มน-นาดหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ 34ความสุข ความสวยความงาม
พิมลรัตน์พิ-มน-รัดแก้วที่ปราศจากมลทิน, แก้วบริสุทธิ์ 48ความสุข ความสวยความงาม
พิมลวรรณพิ-มน-วันมีผิวพรรณงดงามไม่มีที่ติ, ไม่มีมลทิน 42ความสุข ความสวยความงาม
พิมลศรีพิ-มน-สีบริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ 41ความสุข ความสวยความงาม
พิยุทธพิ-ยุดปราศจากการรบ ต่อสู้ไม่ยอมแพ้ 26ความสุข ความสวยความงาม
พิรชัชพิ-ระ-ชัดนักรบผู้กล้า 24ความสุข ความสวยความงาม
พิรญาณ์พิ-ระ-ยามีความรู้อันกล้าหาญ 35ความสุข ความสวยความงาม
พิรดาพิ-ระ-ดานักปราชญ์ผู้มีความเพียร 18ความสุข ความสวยความงาม
พิรภพพิ-ระ-พบภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า 25ความสุข ความสวยความงาม
พิรัชย์พิ-รัดชัยชนะของวีรบุรุษ 39ความสุข ความสวยความงาม
พิรัลพิ-รันหายาก งาม โปร่งบาง 26ความสุข ความสวยความงาม
พิรานันท์พิ-รา-นันความร่าเริงของผู้กล้า 41ความสุข ความสวยความงาม
พิราวรรณพิ-รา-วันผู้กล่าที่น่าสรรเสริญ 36ความสุข ความสวยความงาม
พิราอรพิ-รา-ออนหญิงสาวผู้กล้าหาญ 27ความสุข ความสวยความงาม
พิรุณฤทธิ์พิ-รุน-ริดความสำแร็จแห่งพระพิรุณ(เทวดาแห่งน้ำ 41ความสุข ความสวยความงาม
พิลาวรรณพิ-ลา-วันงดงาม 38ความสุข ความสวยความงาม
พิศมัยพิ-สะ-หมัยน่าชิดชวนชม 36ความสุข ความสวยความงาม
พิศลยาพิ-สน-ละ-ยาผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน 34ความสุข ความสวยความงาม
พิศลย์พิ-สนผู้ปราศจากความทุกข์ร้อน 42ความสุข ความสวยความงาม
พิศุทธิ์พิ-สุดสะอาดและบริสุทธิ์ 38ความสุข ความสวยความงาม
พิศุทธิ์ธรรมพิ-สุด-ทำธรรมอันบริสุทธิ์ 55ความสุข ความสวยความงาม
พิษณุวัชร์พิด-สะ-นุ-วัดเพชรของพระวิษณุ 47ความสุข ความสวยความงาม
พิสชาพิด-สะ-ชาดอกบัว 22ความสุข ความสวยความงาม
พิสัชพิ-สัดเสียสละ สละทิ้ง 25ความสุข ความสวยความงาม
พิสินีพิ-สิ-นีดอกบัว 35ความสุข ความสวยความงาม
พิสิษฐ์พิ-สิดดีเลิศ มั่งมีที่สุด 45ความสุข ความสวยความงาม
พิสุดาพิ-สุ-ดาหญิงวิเศษ 22ความสุข ความสวยความงาม
พิเชษฐพิ-เชดประเสริฐที่สุด 29ความสุข ความสวยความงาม
พิไลพรรณพิ-ไล-พันมีผิวงาม 48ความสุข ความสวยความงาม
พิไลวรรณพิ-ไล-วันมีผิวงาม 46ความสุข ความสวยความงาม
พีรชยาพี-ระ-ชะ-ยาชัยชนะของผู้กล้าหาญ 30ความสุข ความสวยความงาม
พีรณัฐพี-ระ-นัดปราชญ์ผู้กล้าหาญ 37ความสุข ความสวยความงาม
พีรดนย์พี-ระ-ดนผู้ชายผู้กล้าหาญ 42ความสุข ความสวยความงาม
พีรดาพี-ระ-ดาความเป็นผู้กล้า ความกล้า 21ความสุข ความสวยความงาม
พีรทัตพี-ระทัดผู้กล้าหาญประทานมา 27ความสุข ความสวยความงาม
พีรธัชพี-ระ-ทัดผู้เป็นธงชัยแห่งผู้กล้าหาญ 29ความสุข ความสวยความงาม
พีรพลพี-ระ-พนมีพลังกล้าหาญ 33ความสุข ความสวยความงาม
พีรพัฒน์พี-ระ-พัดความเจริญของผู้กล้าหาญ 48ความสุข ความสวยความงาม
พีรพุฒิพี-ระ-พุดนักรบผู้มีความเข้มแข็ง 35ความสุข ความสวยความงาม
พีรภาสพี-ระ-พาดนักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง 28ความสุข ความสวยความงาม
พีรยชพี-ระ-ยดเกิดมาเพื่อความกล้าหาญ 29ความสุข ความสวยความงาม
พีรยาพี-ระ-ยาความเพียร 28ความสุข ความสวยความงาม
พีรยุทธพี-ระ-ยุดการรบของผู้กล้า 33ความสุข ความสวยความงาม
พีรวัสพี-ระ-วัดอำนาจของวีรบุรุษ 36ความสุข ความสวยความงาม
พีรวิชญ์พี-ระ-วิดนักปราชญ์ผู้กล้าหาญ 44ความสุข ความสวยความงาม
พีรศุภพี-ระ-สุบผู้กล้าหาญและดีงาม 28ความสุข ความสวยความงาม
พีรัชพี-รัดลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า 25ความสุข ความสวยความงาม
พีรัชชัยพี-รัด-ไชเกิดจากผู้กล้า ลูกวีรบุรุษ 39ความสุข ความสวยความงาม
พีโชบลพี-โช-บลพืชบัว หน่อบัว 29ความสุข ความสวยความงาม
พุฒิดาพุด-ทิ-ดารู้แล้ว, ฉลาด 18ความสุข ความสวยความงาม
พุฒิตาพุด-ทิ-ตารู้แล้ว, ฉลาด 20ความสุข ความสวยความงาม
พุฒิธรพุด-ทิ-ทอนผู้มีความมั่งคั่ง 24ความสุข ความสวยความงาม
พุฒิธาดาทุด-ทิ-ทา-ดาผู้มีความมั่งคั่ง 23ความสุข ความสวยความงาม
พุฒินาทพุด-ทิ-นาดบันลือหรือองอาจด้วยความเจริญ 23ความสุข ความสวยความงาม
พุฒิพรพุด-ทิ-พอนผู้มั่งคั่งและประเสริฐ 28ความสุข ความสวยความงาม
พุฒิเมธพุด-ทิ-เมดเจริญด้วยปัญญา 27ความสุข ความสวยความงาม
พุทธิชาพุด-ทิ-ชาเกิดมาฉลาด 21ความสุข ความสวยความงาม
พุทธิชาตทุด-ทิ-ชาดเกิดมาฉลาด 24ความสุข ความสวยความงาม
พุทธิพรพุด-ทิ-พอนปัญญาดี 30ความสุข ความสวยความงาม
พุทธิมาทุด-ทิ-มาผู้มีปัญญา 24ความสุข ความสวยความงาม
พุธิตาพุ-ทิ-ตารู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด 21ความสุข ความสวยความงาม
พูนสวัสดิ์พูน-สะ-หวัดผู้เต็มเปี่ยมไปด้วย ความดี ความงาม ความรุ่งเรือง 53ความสุข ความสวยความงาม
เพชรีเพ็ด-ชะ-รีเพชร 23ความสุข ความสวยความงาม
เพราพนิตเพรา-พะ-นิดสาวงาม 35ความสุข ความสวยความงาม
เพราพินิตเพรา-พิ-นิดสาวงาม 39ความสุข ความสวยความงาม
เพลินพิศเพลิน-พิดชวนให้เพลิดเลินน่าหลงใหล 44ความสุข ความสวยความงาม
เพ็ญจิตเพ็น-จิดจิตที่บริสุทธิ์ 35ความสุข ความสวยความงาม
เพ็ญชีพเพ็น-ชีบมีชีวิตอันเต็มเปี่ยม มีชีวิตอันสมบูรณ์ 39ความสุข ความสวยความงาม
เพ็ญนีติ์เพ็น-นีแสงจันทร์นำทาง 50ความสุข ความสวยความงาม
เพ็ญประภาเพ็น-ประ-พาแสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง 34ความสุข ความสวยความงาม
เพ็ญพรเพ็น-พอนพระจันทร็เต็มดวง 34ความสุข ความสวยความงาม
เพ็ญพิชชาเพ็น-พิด-ชาเต็มไปด้วยความรู้ 39ความสุข ความสวยความงาม
เพ็ญพิสุทธิ์เพ็น-พิ-สุดสดใสดั่งพระจันทร์, มีความบริสุทธิ์ 60ความสุข ความสวยความงาม
เพ็ญภาสเพ็น-พาดเต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์ 31ความสุข ความสวยความงาม
เพ็ญรดีเพ็น-ระ-ดีเปี่ยมไปด้วยความยินดี 34ความสุข ความสวยความงาม
เพ็ญรตีเพ็น-ระ-ตีเปี่ยมด้วยความรักยินดี 36ความสุข ความสวยความงาม
เพ็ญสิริเพ็น-สิ-หริผู้เต็มไปด้วยความเป็นมงคล 41ความสุข ความสวยความงาม
เพ็ญสุดาเพ็น-สุ-ดาลูกสาวผู้น่ารัก 32ความสุข ความสวยความงาม
แพรทิพย์แพร-ทิบแพรของเทวดา 44ความสุข ความสวยความงาม
แพรพิไลแพร-พิ-ไลแพรงาม 41ความสุข ความสวยความงาม
แพรววนิดแพรว-วะ-นิดงามเป็นที่รัก งามน่ารัก 36ความสุข ความสวยความงาม
แพรววนิตแพรว-วะ-นิดงามเป็นที่รัก งามน่ารัก 38ความสุข ความสวยความงาม
แพรใจแพร-ใจจิตใจงาม 26ความสุข ความสวยความงาม
แพร่พิไลแพร-พิ-ไลแพรงาม 42ความสุข ความสวยความงาม
โพธิวัฒน์โพ-ทิ-วัดเจริญด้วยปัญญา 47ความสุข ความสวยความงาม
ไพรัลย์ไพ-รันความโปร่งบาง หายาก 48ความสุข ความสวยความงาม
ภณพนพูดหรือกล่าว 6ความสุข ความสวยความงาม
ภณิดาพะ-นิ-ดาผู้บอกเล่า 12ความสุข ความสวยความงาม
ภณิตาพะ-นิ-ตาผู้บอก, ผู้พูด 14ความสุข ความสวยความงาม
ภพธรพบ-ทอนทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ 17ความสุข ความสวยความงาม
ภพธรรมพบ-ทำธรรมประจำภพ 26ความสุข ความสวยความงาม
ภพนิพิฐพบ-พิ-นิดผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก 39ความสุข ความสวยความงาม
ภรณีพะ-ระ-นีหญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี 17ความสุข ความสวยความงาม
ภรณีนิภาพะ-ระ-นี-นิ-พาแสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์ภรณี เสมือนดาวภรณี 28ความสุข ความสวยความงาม
ภรภัทรพร-พัดผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ 15ความสุข ความสวยความงาม
ภรัณยาพะ-รัน-ยาการบำรุงเลี้ยง กากรอุปถัมภ์ค้ำจุน 23ความสุข ความสวยความงาม
ภรัณยูพะ-รัน-ยูผู้ปกป้อง, ผู้คุ้มครอง, พระอาทิตย์ 24ความสุข ความสวยความงาม
ภริดาพะ-ริ-ดาได้รับการเบี้ยงดู 11ความสุข ความสวยความงาม
ภริตพรพะ-ริด-พอนผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู 24ความสุข ความสวยความงาม
ภริตาพะ-ริ-ตาได้รับการเลี้ยงดู 13ความสุข ความสวยความงาม
ภวรัญชน์พะ-วะ-รันทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก 35ความสุข ความสวยความงาม
ภวัตพะ-วัดผู้เจริญ 14ความสุข ความสวยความงาม
ภวิตราพะ-วิด-ตราพื้นโลก พิภพ 19ความสุข ความสวยความงาม
ภวินท์พะ-วินเจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก 26ความสุข ความสวยความงาม
ภวิลพะ-วินความเป็นอยู่ ดำรงอยู่ตลอดกาล 17ความสุข ความสวยความงาม
ภวิศพะ-วิดผู้เป็นใหญ่ในโลก 18ความสุข ความสวยความงาม
ภวิษย์พรพะ-วิด-พอนพรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า 44ความสุข ความสวยความงาม
ภัณฑิราพัน-ทิ-รามีลาภ มีความสุข 22ความสุข ความสวยความงาม
ภัณฑิลาพัน-ทิ-ลามีลาภ มีความสุข 24ความสุข ความสวยความงาม
ภัตติมาพัด-ติ-มาผู้มีอาหารบริบูรณ์ 21ความสุข ความสวยความงาม
ภัททิยาพัด-ทิ-ยามีความเจริญ 20ความสุข ความสวยความงาม
ภัทธิราพัด-ทิ-รานักปราชญ์ผู้เจริญ 19ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรจารินพัด-ทระ-จา-รินมีความประพฤติดี 30ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรชนนพัด-ชะ-นนผู้มีกำเนิดดีงาม 22ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรดนัยพัด-ทระ-ดะ-ไนลูกชายผู้เจริญ 28ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรธรพัด-ทระ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล 18ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรธิดาพัด-ทระ-ทิ-ดาลูกสาวผู้ประพฤติดี 20ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรนันท์พัด-ทระ-นันผู้มีกำเนิดดีงาม 34ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรพรพัด-ทระ-พอนเจริญและประเสริฐ 22ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรพรรณพัด-ทระ-พันผิวพรรณงาม 31ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรพลพัด-ทระ-พนบุคคลที่ประเสริฐ 24ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรภณพัด-ทระ-พนพูดสิ่งดีงาม พูดดี 16ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรภรพัด-ทระ-พอนผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ 15ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรภาพัด-ทระ-พามีรัศมีงาม 12ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรมนพัด-ทระ-มนมีใจดีงาม 20ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรมลพัด-ทระ-มนมีใจดีงาม 21ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรลภาพัด-ละ-พาผู้ได้รับสิ่งดีงาม ได้สิริมงคล 18ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรวดีพัด-ทระ-วะ-ดีมีความเจริญ มีสิริมงคล 24ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรวรรณพัด-ทระ-วันมีผิวพรรณดีงาม 29ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรศยาพัด-สะ-หยาอยู่อย่างมีความสุข 26ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรศรีพัด-ทระ-สีจันทร์หอม 28ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรศัยพัด-ทระ-สัยอยู่อย่างมีความสุข 29ความสุข ความสวยความงาม
ภัทราพัด-ทราดี, เจริญ 11ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรานิษฐ์พัด-ทรา-นิดมีความสำเร็จงดงาม มีจุดหมายปลายทางที่ดี 42ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรานุชพัด-ทรา-นุดน้องนางผู้เจริญ 19ความสุข ความสวยความงาม
ภัทราพรพัด-ทรา-พอนทั้งดีและประเสริฐ 23ความสุข ความสวยความงาม
ภัทราภรณ์พัด-ทรา-พอนมีความเจริญเป็นเครื่องค้ำจุน 30ความสุข ความสวยความงาม
ภัทราวุธพัด-ทรา-วุดมีอาวุธดี อาวุธงาม 22ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรินทร์พัด-ทะ-รินเจ้าแห่งความเจริญ 33ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรียาพัด-ทรี-ยาประเสริฐ,เจริญ 26ความสุข ความสวยความงาม
ภัทรเวชพัด-ทระ-เวดหมอที่ดีงาม 20ความสุข ความสวยความงาม
ภันทิลาพัน-ทิ-ลามีลาภ มีความสุข 22ความสุข ความสวยความงาม
ภัสสรพัด-สอนรัศมีเรืองรอง 23ความสุข ความสวยความงาม
ภาณินพา-นินผู้พูดเก่ง นักพูด 16ความสุข ความสวยความงาม
ภาณุภัทรพา-นุ-พัดเจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์ 18ความสุข ความสวยความงาม
ภาณุวิชญ์พา-นุ-วิดนักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์ 33ความสุข ความสวยความงาม
ภาธรพา-ทอนทรงไว้ซึ่งรัศมี รุ่งเรือง 10ความสุข ความสวยความงาม
ภานรินทร์พา-นะ-รินรัศมีของจอมคน 34ความสุข ความสวยความงาม
ภานะรุจพา-นุ-รุดรุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์ 22ความสุข ความสวยความงาม
ภานิดาพา-นิ-ดาผู้ได้รับการแนะนำที่ดี 13ความสุข ความสวยความงาม
ภานุรุจพา-นุ-รุดรุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์ 19ความสุข ความสวยความงาม
ภานุวัชร์พา-นุ-วัดพระอาทิตย์และเพชร, ความเจิดจ้าของพระอาทิตย์, ประกายเพชร 33ความสุข ความสวยความงาม
ภานุวัฒน์พา-นุ-วัดเจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์ 35ความสุข ความสวยความงาม
ภานุศรีพา-นุ-สีงามเป็นมิ่งขวัญ งามยิ่ง 26ความสุข ความสวยความงาม
ภานุสรณ์พา-นุ-สอนพึ่งแสงสว่างหรือพระอาทิตย์ 33ความสุข ความสวยความงาม
ภาพิตพา-พิดผู้ได้รับการอบรมแล้ว 17ความสุข ความสวยความงาม
ภาพิมลพา-พิ-มนรัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง 25ความสุข ความสวยความงาม
ภามพามเดช 7ความสุข ความสวยความงาม
ภารดีพา-ระ-ดีเทพแห่งการเจรจา 14ความสุข ความสวยความงาม
ภารวีพะ-ระ-วีชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์ 19ความสุข ความสวยความงาม
ภาวดีพา-วะ-ดีเครื่องประดับ 16ความสุข ความสวยความงาม
ภาวนียาพา-วะ-นี-ยาผู้ควรสรรเสริญ 29ความสุข ความสวยความงาม
ภาวัตพา-วัดมีแสงสว่าง มีความรุ่งเรือง 15ความสุข ความสวยความงาม
ภาวิดาพา-วิ-ดาอบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว 14ความสุข ความสวยความงาม
ภาวิตพา-วิดฝึกอบรมตนแล้ว 15ความสุข ความสวยความงาม
ภาวิตาพา-วิ-ตาอบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว 16ความสุข ความสวยความงาม
ภาวินีพา-วิ-นีมีความเจริญ 24ความสุข ความสวยความงาม
ภาสพรรณพาด-สะ-พันมีผิวพรรณงาม 30ความสุข ความสวยความงาม
ภาสวรพาด-สะ-วอนผู้มีรัศมีประเสริฐ พระอาทิตย์ 19ความสุข ความสวยความงาม
ภาสวิชญ์พาด-สะ-วิดนักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 34ความสุข ความสวยความงาม
ภาสินีพา-สิ-นีมีความรุ่งเรืองสว่างไสว 25ความสุข ความสวยความงาม
ภิญญาพัชญ์พิน-ยา-พัดผู้มีปัญญารู้ในกรอบ 41ความสุข ความสวยความงาม
ภิญญามาศพิน-ยา-มาดเจริญรุ่งเรือง, สมบูรณ์ 27ความสุข ความสวยความงาม
ภิรมณพิ-ระ-มนยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง 19ความสุข ความสวยความงาม
ภิรมย์เวศน์พิ-รม-เวดที่อยู่อันน่าชื่นใจ 60ความสุข ความสวยความงาม
ภิรัญญาพิ-รัน-ยาปัญญายิ่ง 22ความสุข ความสวยความงาม
ภีมพลพี-มะ-พนมีพลังน่าเกรงขาม 27ความสุข ความสวยความงาม
ภีมพศพี-มะ-พดมีอำนาจน่าเกรงขาม 28ความสุข ความสวยความงาม
ภีมวัจน์พี-มะ-วัดพูดน่าเกรงขาม พูดมีอำนาจ 43ความสุข ความสวยความงาม
ภีมเดชพี-มะ-เดดมีเดชน่าเกรงขาม 18ความสุข ความสวยความงาม
ภุชิสส์พุ-ชิดผู้เป็นไท อิสระ 31ความสุข ความสวยความงาม
ภุมรินรัตน์พุม-มะ-ริน-รัดแมลงผึ้งที่งดงาม 45ความสุข ความสวยความงาม
ภูดิสพู-ดิดเจ้าแห่งความเจริญ 15ความสุข ความสวยความงาม
ภูธนพู-ทนมีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา 12ความสุข ความสวยความงาม
ภูธิปพู-ทิบเป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา 13ความสุข ความสวยความงาม
ภูบดินทร์พู-บดินพระเจ้าแผ่นดิน 29ความสุข ความสวยความงาม
ภูบดีพู-พอ-ดีเจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา 13ความสุข ความสวยความงาม
ภูมิพูมแผ่นดิน 12ความสุข ความสวยความงาม
ภูมิธรรมพูม-ทำพื้นจิตใจที่มีคุณธรรม 29ความสุข ความสวยความงาม
ภูมินันท์พู-มิ-นันผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน 36ความสุข ความสวยความงาม
ภูมิพัฒน์พู-มิ-พัดผู้เจริญในแผ่นดิน 41ความสุข ความสวยความงาม
ภูมิภัทรพู-มิ-พัดผู้ประเสริฐในแผ่นดิน 22ความสุข ความสวยความงาม
ภูมิรพีพูม-ระ-พีผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน 31ความสุข ความสวยความงาม
ภูมิรัตน์พู-มิ-รัดแก้วของแผ่นดิน 37ความสุข ความสวยความงาม
ภูริชพู-ริดแผ่นดิน 13ความสุข ความสวยความงาม
ภูริชญาพู-ริ-ชะ-ยามีปัญญา นักปราชญ์ 18ความสุข ความสวยความงาม
ภูริณัฐพู-นิ-รัดนักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง 29ความสุข ความสวยความงาม
ภูรินท์พู-รินเป็นใหญ่ในแผ่นดิน 26ความสุข ความสวยความงาม
ภูริเดชพู-ริ-เดดมีอำนาจมาก 16ความสุข ความสวยความงาม
ภูรีพู-รีแผ่นดิน ปัญญากว้างไกล 14ความสุข ความสวยความงาม
ภูวดลพู-วะ-ดนแผ่นดิน 16ความสุข ความสวยความงาม
ภูวนนท์พู-วะ-นนพอใจในแผ่นดิน 29ความสุข ความสวยความงาม
ภูวนัตถ์พู-วะ-นัดมีประโยชน์ในโลก 31ความสุข ความสวยความงาม
ภูวนาถพู-วะ-นาดพระเจ้าแผ่นดิน 16ความสุข ความสวยความงาม
ภูวิศพู-วิดผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 20ความสุข ความสวยความงาม
ภูวเดชพู-วะ-เดดผู้มีเดชในแผ่นดิน 14ความสุข ความสวยความงาม
ภูษณิศาพู-สะ-นิ-สาเจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ 24ความสุข ความสวยความงาม
ภูษิตาพู-สิ-ตาประดับประดาแล้ว 15ความสุข ความสวยความงาม
ภูสิทธิพู-สิดมีความสำเร็จในแผ่นดิน 23ความสุข ความสวยความงาม
ภูเบศวร์พู-เบดพระราชาผู้เป็นใหญ่ 33ความสุข ความสวยความงาม
ภูเมศพู-เมดผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 17ความสุข ความสวยความงาม
ภโวทัยพะ-โว-ไทรุ่งอรุณแห่งภพ รุ่งเรืองในโลก 24ความสุข ความสวยความงาม
มณฑมาฑมน-ทะ-มาดศาลา, พลับพลา 22ความสุข ความสวยความงาม
มณฑาทิพย์มน-ทา-ทิบสุราวิเศษ 44ความสุข ความสวยความงาม
มณฑาวรรณมน-ทา-วันสุราดี, สีสุรา 33ความสุข ความสวยความงาม
มณฑิตามน-ทิ-ตาประดับตกแต่งแล้ว 21ความสุข ความสวยความงาม
มณิภามะ-นิ-พาแววมณี ประกายแก้ว 16ความสุข ความสวยความงาม
มณิสรมะ-นิ-สอนสร้อยคอ 25ความสุข ความสวยความงาม
มณีมณฑ์มะ-นี-มนเครื่องประดับคือแก้วมณี 39ความสุข ความสวยความงาม
มณีมัญชุ์มะ-นี-มันหีบแก้วมณี 42ความสุข ความสวยความงาม
มณีมาลามะ-นี-มา-ลามณีประดับคอ สร้อยคอ 30ความสุข ความสวยความงาม
มณีรัตน์มะ-นี-รัดแก้วมณี 42ความสุข ความสวยความงาม
มณีวรรณมะ-นี-วันแก้วมณีที่สวยงาม 36ความสุข ความสวยความงาม
มติมนต์มะ-ติ-มนผู้มีความรู้,ผู้มีความคิด 34ความสุข ความสวยความงาม
มทนาลัยมะ-ทะ-นา-ไลบ่อเกิดแห่งความรัก ดอกบัว 30ความสุข ความสวยความงาม
มทินามะ-ทิ-นาทำให้ดีใจ น่ารัก 16ความสุข ความสวยความงาม
มธุชามะ-ทุ-ชาลูกกวาด 13ความสุข ความสวยความงาม
มธุบิณฑ์มะ-ทุ-บินรังผึ้ง 33ความสุข ความสวยความงาม
มธุมนัสมุ-ทุ-มะ-นัดมีใจดี 31ความสุข ความสวยความงาม
มธุรดามะ-ทุ-ระ-ดาความงดงาม ความหวาน 16ความสุข ความสวยความงาม
มธุรสมะ-ทุ-รดน้ำผึ้งหวาน 21ความสุข ความสวยความงาม
มธุรามะ-ทุ-ดามีรสหวาน น่ารัก มีเสน่ห์ 15ความสุข ความสวยความงาม
มธุรินมะ-ทุ-รินหวานมีเสน่ห์ 23ความสุข ความสวยความงาม
มธุวันมะ-ทุ-วันนกดุเหว่า โกกิลา 25ความสุข ความสวยความงาม
มธุสรมะ-ทุ-สอนเสียงหวาน 21ความสุข ความสวยความงาม
มนชิดามน-ชิ-ดาชนะใจ 18ความสุข ความสวยความงาม
มนชิตมะ-นะ-ชิดผู้ชนะใจ ผู้ที่ชนะใจตนเอง 19ความสุข ความสวยความงาม
มนต์ชัยมน-ไชมีชัยชนะดั่งใช้มนต์เสกเป่า 36ความสุข ความสวยความงาม
มนต์ณัฏมน-นัดคำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์ 40ความสุข ความสวยความงาม
มนต์ณัฐมน-นัดมนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์ 40ความสุข ความสวยความงาม
มนต์ธรมน-ทอนทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง 30ความสุข ความสวยความงาม
มนต์ธัชมน-ทัดมีมนต์เป็นธงชัย เด่นด้วยมนต์ 32ความสุข ความสวยความงาม
มนต์นภามน-นะ-พามนต์สวรรค์ 29ความสุข ความสวยความงาม
มนต์มนัสมน-มะ-นัดมนต์แห่งดวงใจ 43ความสุข ความสวยความงาม
มนต์มาสมน-มาดพระจันทร์ที่เย้ายวนใจ 35ความสุข ความสวยความงาม
มนต์วลีมน-วะ-ลีมีคำพูดชักจูงใจ 41ความสุข ความสวยความงาม
มนทิรามน-ทิ-ราเรือนหลวง 20ความสุข ความสวยความงาม
มนธิรามน-ทิ-ราใจนักปราชญ์ 23ความสุข ความสวยความงาม
มนนัทธ์มน-นัดผูกพันใจ เกลียวใจ 33ความสุข ความสวยความงาม
มนปริยามะ-นะ-ปริ-ยาเป็นที่รักแห่งใจ 29ความสุข ความสวยความงาม
มนพรมะ-นะ-พอนมีใจประเสริฐ 22ความสุข ความสวยความงาม
มนพัทธ์มะ-นะ-พัดผูกพันใจ เป็นที่รักแห่งใจ 36ความสุข ความสวยความงาม
มนภรณ์มะ-นะ-พอน,มน-นะ-พอน บำรุงใจ ค้ำจุนใจ 29ความสุข ความสวยความงาม
มนภาสมะ-นะ-พาดมีความสว่างทางใจ 19ความสุข ความสวยความงาม
มนรดามน-ระ-ดามีใจยินดี 16ความสุข ความสวยความงาม
มนฤดีมน-รึ-ดีใจดี 19ความสุข ความสวยความงาม
มนสิชมะ-นะ-สิดเกิดในใจ ความรัก 23ความสุข ความสวยความงาม
มนสิชามน-สิ-ชาเกิดในใจ ความรัก 24ความสุข ความสวยความงาม
มนสิริมน-สิ-หริหัวใจที่อิ่มเอิบ 29ความสุข ความสวยความงาม
มนัญชยามะ-นัน-ชะ-ยาผู้ชนะใจ 29ความสุข ความสวยความงาม
มนัญชัยมะ-นัน-ไชผู้ชนะใจ 32ความสุข ความสวยความงาม
มนัสนันท์มะ-นัด-สะ-นันมีใจสุขสำราญ 45ความสุข ความสวยความงาม
มนัสพรมะ-นัด-สะ-พอนผู้มีน้ำใจประเสริฐ 33ความสุข ความสวยความงาม
มนัสภรมะ-นัด-พอนบำรุงใจ 26ความสุข ความสวยความงาม
มนัสวินมะ-นัด-สะ-วินมีความตั้งใจ 36ความสุข ความสวยความงาม
มนัสวีมะ-นัด-สะ-วีผู้มีความตั้งใจ 34ความสุข ความสวยความงาม
มนัสวีร์มะ-นัด-สะ-วีมีความตั้งใจ, มีความคิดสูง, นักปราชญ์ 47ความสุข ความสวยความงาม
มนัสสมมะ-นัด-สมเสมอด้วยใจ ตั้งใจ เหมือนใจ 33ความสุข ความสวยความงาม
มนัสสินีมะ-นัด-สิ-นีผู้มีใจ 44ความสุข ความสวยความงาม
มนุเชษฐ์มะ-นุ-เชดคนผู้ประเสรริฐที่สุด 37ความสุข ความสวยความงาม
มยุรฉัตรมะ-ยุ-ระ-ฉัดหางนกยูง 34ความสุข ความสวยความงาม
มยุรีมะ-ยุ-รีนกยูง 25ความสุข ความสวยความงาม
มยุเรศมะ-ยุ-เรดพญานกยูง 27ความสุข ความสวยความงาม
มรุเดชมะ-รุ-เดดมีเดชดุจเทวดา 15ความสุข ความสวยความงาม
มะลิมะ-ลิดอกมะลิ 19ความสุข ความสวยความงาม
มะลิซ้อนมะ-ลิ-ซ้อนดอกมะลิชนิดหนึ่งกลิ่นหอม 39ความสุข ความสวยความงาม
มะลิวัลย์มะ-ลิ-วันทำให้ดีใจ 52ความสุข ความสวยความงาม
มะลุลีมะ-ลุ-ลีดอกไม้ชนิดหนึ่ง 29ความสุข ความสวยความงาม
มัญชรีมัน-ชะ-รีก้านดอกไม้ 26ความสุข ความสวยความงาม
มัญชิษฐามัน-ชิด-ถาต้นคำ ฝาง 33ความสุข ความสวยความงาม
มัญชุพรมัน-ชุ-พอนงามและประเสริฐ 28ความสุข ความสวยความงาม
มัญชุภามัน-ชุ-พารัศมีอันงาม 18ความสุข ความสวยความงาม
มัญชุสามัน-ชุ-สาหีบสมบัติ 24ความสุข ความสวยความงาม
มัณฑิตามัน-ทิ-ตาประดับตกแต่งแล้ว 25ความสุข ความสวยความงาม
มัณยาภามัน-ยา-พาแสงแห่งแก้วมณี ประกายแก้ว 25ความสุข ความสวยความงาม
มัทนพรมัด-ทะ-นะ-พอนมีพรคือความรัก 27ความสุข ความสวยความงาม
มัทนามัด-ทะ-นาคำสดุดี 16ความสุข ความสวยความงาม
มัทนีมัด-ทะ-นีกามเทพ 22ความสุข ความสวยความงาม
มัทนีญามัด-ทะ-นี-ยาผู้รู้เรื่องกามเทพ 27ความสุข ความสวยความงาม
มันตรินีมัน-ตริ-นีสตรีมีความรู้ 37ความสุข ความสวยความงาม
มันทนามัน-ทะ-นาสดุดี 21ความสุข ความสวยความงาม
มาธวีมา-ทะ-วีหวาน หวานปานน้ำผึ้ง 23ความสุข ความสวยความงาม
มานิดามา-นิ-ดาผู้ที่คนนับถือ 17ความสุข ความสวยความงาม
มานีมา-นีคนมีมานะ 18ความสุข ความสวยความงาม
มานเมตต์มาน-เมดจิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ 33ความสุข ความสวยความงาม
มายาวีมา-ยา-วีผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น 28ความสุข ความสวยความงาม
มาลาตีมา-ลา-ตีดอกมะลิชนิดหนึ่ง 23ความสุข ความสวยความงาม
มาลินีมา-ลิ-นีผู้ตกแต่งด้วยพวงดอกไม้ 28ความสุข ความสวยความงาม
มาลีรัตน์มา-ลี-รัดดอกไม้ที่มีค่า 44ความสุข ความสวยความงาม
มาลีวัลย์มา-ลี-วันเถาดอกไม้, ดอกไม้เถา 52ความสุข ความสวยความงาม
มิตรสินีมิด-สิ-นีหญิงงามที่เป็นมิตร 39ความสุข ความสวยความงาม
มุนินทร์มุ-นินจอมนักปราชญ์ 34ความสุข ความสวยความงาม
มโนชามะ-โน-ชาโอชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก 17ความสุข ความสวยความงาม
มโนพัศมะ-โน-พัดมีอำนาจทางใจ 33ความสุข ความสวยความงาม
มโนรมมะ-โน-รมเป็นที่รื่นเริงแห่งใจ 23ความสุข ความสวยความงาม
ม่านฟ้ามาน-ฟ้าเมฆ 23ความสุข ความสวยความงาม
เมธปิยาเมด-ปิ-ยามีปัญญาเป็นที่รัก 26ความสุข ความสวยความงาม
เมธพนธ์เม-ทะ-พนผูกพันด้วยปัญญา 37ความสุข ความสวยความงาม
เมธัสเม-ทัดผู้มีปัญญา นักปราชญ์ 22ความสุข ความสวยความงาม
เมธาพรเม-ทา-พอนมีความรู้อันประเสรริฐ 24ความสุข ความสวยความงาม
เมธาวีเม-ทา-วีผู้มีปัญญา 25ความสุข ความสวยความงาม
เมธาสิทธิเม-ทา-สิดสำเร็จด้วยปัญญา 32ความสุข ความสวยความงาม
เมธาสิทธิ์เม-ทา-สิดสำเร็จด้วยปัญญา 41ความสุข ความสวยความงาม
เมธิชัยเม-ทิ-ไชชัยชนะของผู้มีปัญญา 29ความสุข ความสวยความงาม
เมธินีเม-ทิ-นีปราชญ์สตรี 27ความสุข ความสวยความงาม
เมษราศีเมด-รา-สีเกิดราศีเมษ 30ความสุข ความสวยความงาม
ยชญ์ยดการบูชา การให้เกียรติ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยชนายด-ชะ-นาการบูชา การให้เกียรติ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยติภัทรยะ-ติ-พัดนักบวชผู้เจริญแล้ว 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยมลยะ-มนคู่ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยมลพรยะ-มน-พอนคู่ที่ประเสริฐ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยมลภัทรยะ-มน-พัดคู่ผู้ดีงาม 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยลรดียน-ระ-ดีมองแล้วเกิดความดี 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยวิษฐายะ-วิด-ถาเยาว์วัย น้องสุดท้อง 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยศธนะยด-ทะ-นะเกียรติยศเป็นทรัพย์ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยศนันท์ยด-สะ-นนยินดีในยศ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยศพนธ์ยด-สะ-พนเกี่ยวข้องด้วยยศ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยศพรยด-สะ-พอนมียศอันประเสริฐ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยศพลยด-สะ-พนมียศและมีพลัง 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยศพัฒน์ยด-สะ-พัดเจริญด้วยยศ 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยศพัทธ์ยด-สะ-พัดเกี่ยวข้องด้วยยศ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยศภัทรยด-สะ-พัดเจริญ หรือดีงามด้วยยศ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยศวรยด-สะ-วอนมียศอันประเสริฐ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยศวริตยด-วะ-ริดผู้เลิศด้วยยศ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยศวริศยด-วะ-ริดผู้เลิศด้วยยศ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยศสมบูรณ์ยด-สม-บูนว่าเต็มเปี่ยมด้วยยศ 49ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยสินทรยะ-สิน-ทอนเป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยสุดมายะ-สุด-ตะ-มาผู้มียศสูงสุด 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยสุตมายะ-สุด-ตะ-มาผู้มียศสูงสุด 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยิษฐายิด-ถาผู้ที่เขาบูชา 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ยุติวิชญ์ยุ-ติ-วิดนักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เยาวดีเยา-วะ-ดีหญิงสาว 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เยาวเรศเยา-วะ-เรดหญิงสาวสวย,นางกษัตริย์ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โยธินโย-ทินผู้ชนะ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โยษิตาโย-ษิ-ตาสตรี 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รจิตพิชญ์ระ-จิต-พิดนักปราชญ์ผู้งดงาม 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รชตระ-ชดเงิน 9ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รชนิศรด-ชะ-นิดเจ้าแห่งกลางคืน พระจันทร์ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รชานนท์ระ-ชา-นนยินดีในทรัพย์สมบัติ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รฐนนท์ระ-ถะ-นนเป็นที่ชื่นชอบของรัฐ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รณชัชรน-นะ-ชัดทหารในสนามรบ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รณพรรน-นะ-พอนมีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเพราะ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รณพีร์รน-นะ-พีวีรบุรุษในสนามรบ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รณรตรน-นะ-รดผู้ยินดีในการรบ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รณรุตรน-นะ-รุดผู้ยินดีในการรบ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รณวรรน-นะ-วอนประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รดาระ-ดาผู้ยินดีแล้ว 6ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รดามณีระ-ดา-มะ-นีแก้วประพาฬ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รดิศระ-ดิดเจ้าแห่งความรัก ชื่อของกามเทพ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รตนระ-ตะ-นะความรื่นรมย์ 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รตาระ-ตาเพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น 8ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รตินันท์ระ-ติ-นันยินดีกับความรัก 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รติบดีระ-ติ-บอ-ดีพระเจ้าแห่งความรัก 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รติมาระ-ติ-มามีความรัก มีความสุข 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รติรมย์ระ-ติ-รมรื่นรมย์ยินดี 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รติรสระ-ติ-รดรสแห่งความยินดี รสรัก 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รมณมะ-มนยินดี รื่นเริง ความสุข 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รมณีรม-มะ-นีสตรีน่าพึงพอใจ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รมณีย์รม-มะ-นีต้องอารมณ์ งาม 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รมตีรม-มะ-ตีกามเทพ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รมยเนตรรม-ยะ-เนดต้องตา 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รมย์รมน่ารื่นรมย์ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รมย์ชลีรม-ชะ-ลีมีความรุ่งเรืองอย่างน่ารื่นรมย์ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รมย์ธีรารม-ที-รานักปราชญ์ผู้น่ารื่นรมย์ นักปราชญ์ผู้น่ายินดี 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รมย์นลินรม-นะ-ลินน่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รมย์รวินท์รม-ระ-วินบัวงาม 55ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รมย์รุจีรม-รุ-จีงามน่าพึงพอใจ 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รมัณยาระ-มัน-ยาน่ารื่นรมย์ยิ่ง 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รมัยระ-มัยมีเสน่ห์ น่ายินดี 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รมิดาระ-มิ-ดาผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รมิตาระ-มิ-ตาผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รยาระ-ยากระแสน้ำ หรือความเร็ว 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รวิชาระ-วิ-ชาลูกพระอาทิตย์ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รวินท์ระ-วินดอกบัว 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รวินท์นิภาระ-วิน-นิ-พางามดังดอกบัว 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รวินันท์ระ-วิ-นันเป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รวิพรระ-วิ-พอนประเสริฐดุจพระอาทิตย์ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รวิพลระ-วิ-พนมีกำลังดุจพระอาทิตย์ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รวิภาระ-วิ-พาแสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รวิภาสระ-วิ-พาดแสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รวิสราระ-วิ-สะ-ราเป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รวิสุดระ-วิ-สุดลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รวิสุตระ-วิ-สุดลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รวีนิภาระ-วี-นิ-พาเสมือนพระอาทิตย์ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รศนารด-สะ-นาลิ้น เข็มขัดสตรี 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รสธรรด-สะ-ทอนทรงไว้ซึ่งรส หมายถึงมีรสนิยม มีเสน่ห์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รสนันท์รด-สะ-นันมีรสนิยมดี 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รสนาถรด-สะ-นาดปรอท 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รสรินรด-สะ-รินรินรส มีเสน่ห์อยู่เสมอ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รสิตาระ-สิ-ตาชอบทอง รสนิยม 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รสินทราระ-สิน-ทราจินดามณี 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รหัทระ-หัดทะเล 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ระยาระ-ยากระแสน้ำ หรือความเร็ว 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รัชชานนท์รัด-ชา-นนยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รัชนาทรัด-ชะ-นาดเสียงบันลือในประเทศ มีอำนาจในประเทศ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รัชพลรัด-ชะ-พนเป็นกำลังของประเทศ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รัญชนารัน-ชะ-นาน่ายินดี น่ารัก 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รัญชน์รันความยินดี 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รัญชิดารัน-ชิ-ดาน่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รัฏฐพิชญ์รัด-ถะ-พิดเมืองนักปราชญ์ 53ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รัฐนันท์รัด-ถะ-นันเป็นที่ยินดีของประเทศ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รัตนธรรมรัด-ตะ-นะ-ทำมีธรรมดุจแก้วมณี 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รัตนธรรม์รัด-ตะ-นะ-ทำมีธรรมดุจแก้วมณี 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รัตนประภารัด-ตะ-นะ-ประ-พาแผ่นดิน 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รัตนพลรัด-ตะ-นะ-พนมีกำลังอันประเสริฐ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รัตนมนรัด-ตะ-นะ-มนใจแก้ว ใจวิเศษ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รัตมณีรัต-ตะ-มะ-นีแก้วแดง ทับทิม 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รัมภ์รดารำ-ระ-ดาไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รัศมิมานรัด-สะ-มิ-มานมีรัศมีเรืองรอง 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ราชาวดีรา-ชา-วะ-ดีชื่อหนึ่งของต้นหางกระรอก 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ราชินทร์รา-ชินราชาผู้เป็นใหญ่ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รามิลรา-มินกามเทพ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ราเมนทร์รา-เมนพระรามผู้ยิ่งใหญ่ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ราเมศรา-เมดพระราม 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ราเมศวร์รา-เมดพระรามผู้ยิ่งใหญ่ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รินรดาริน-ระ-ดาผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รินรดีริน-ระ-ดีมีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รินรตีริน-ระ-ตีมีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รุจรุดรุ่งเรือง สว่าง 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รุจนารุ-จะ-นาน่ารักน่าชอบใจ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รุจยารุด-จะ-ยาน่ารัก 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รุจรดารุด-ระ-ดารุ่งเรืองและรื่นรมย์ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รุจรวีรุด-ระ-วีสว่างดุจพระอาทิตย์ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รุจาภารุ-จา-พามีรัศมีเรืองรอง ผู้รุ่งเรืองยิ่ง 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รุจิดารุ-จิ-ดาความพอใจ ความรุ่งโรจน์ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รุจินพรุ-จิ-นบมีความพอใจใหม่ ๆ มีความรุ่งโรจน์ใหม่ ๆ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รุจิภารุ-จิ-พามีความงาม มีความพอใจ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รุจิภาสรุ-จิ-พาดแสงส่วางอันงดงาม รุ่งเรืองยิ่ง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รุจิรดารุ-จิ-ระ-ดายินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รุจิรัตน์รุ-จิ-รัดงามอย่างประเสริฐ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รุจิราพรรุ-จิ-รา-พอนรุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รุจิษยารุ-จิ-สะ-ยารุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รุจิสารุ-จิ-สาเจ้าแห่งความงาม มีเสน่ห์ยิ่ง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รุจีรัตน์รุ-จี-รัดรัตนะที่งาม 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รุธิรารุ-ทิ-ราแดง ดาวอังคาร 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รเณศระ-เนดจอมทัพ เจ้าแห่งการรบ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
รเมศระ-เมดริ่นรมย์ ยินดี ชอบใจ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ร่มธรรมร่ม-ทำผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม, ร่มเงาแห่งความดี 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไรวินท์ไร-วินได้ทรัพย์ มีทรัพย์ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฤทธิธรรมริด-ทิ-ทำอำนาจแห่งพระธรรม 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ฤทธิรณริด-ทิ-รนความเก่งกล้าในการรบ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ลดามณีสะ-ดา-มะ-นีแก้วประพาส 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ลภนละ-พนการได้ ลาภ 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ลภัสละ-พัดสมบัติ, ลาภ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ลภัสรดาละ-พัด-ระ-ดายินดีแล้วในทรัพย์ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ลลิตละ-ลิดงาม , น่ารัก 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ลลิตพรรณละ-ลิด-พันมีผิวพรรณงาม 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ลลิตภัทรละ-ลิด-พัดงามและเจริญ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ลลิตาละ-ลิ-ตาสวย มีเสน่ห์ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ลวิตรละ-วิดเครื่องเกี่ยว,เคียว 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ลัทธพรรณลัด-ทะ-พันมีผิวพรรณงาม 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ลัทธพลลัด-ทะ-พนมีพลัง ทรงพลัง 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ลัทธวรรณลัด-ทะ-วันผิวพรรณสวยงาม 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ลัลนาลัน-ละ-นาสาวสวย 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ลัลน์ลลิตลัน-ละ-ลิดสาวสวย 49ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ลาภินลา-พินผู้มีลาภ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ลาภิศลา-พิดเจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ลิลิตละ-ลิดงาม น่ารัก 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ล้อมเดชล้อม-เดชพร้อมด้วยอำนาจ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เลิศพิพัฒน์เลิด-พิ-พัดความเจริญอย่างยิ่ง 60ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เลิศพิสิฐเลิด-พิ-สิดประเสริฐอย่างยิ่ง 51ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เลิศวรรธน์เลิด-วัดความเจริญอย่างยิ่ง 51ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วชิรญาณ์วะ-ชิ-ระ-ยามีความรู้เฉียบคมดุจเพชร 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วชิรวิทย์วะ-ชิ-ระ-วิดมีความรู้เฉียบคมดุจเพชร 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วชิราภรณ์วะ-ชิ-รา-พอนเครื่องประดับเพชร 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วณิชชาวะ-นิด-ชาการค้าขาย 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วทัญญาวะ-ทัน-ยาผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น, ผู้ใจบุญสุนทาน 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วทัญญูวะ-ทัน-ยูผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น ผู้ใจบุญสุนทา 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วทันยาวัน-ทัน-ยาใจบุญสุนทาน 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วทันยูวะ-ทัน-ยูผู้ใจบุญสุนทาน 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วธูสิริวะ-ทู-สิ-ริหญิงสาวผู้มีสิริมงคล 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วนัชพรวะ-นัด-ชะ-พอนประเสริฐดุจดอกบัว 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วนันต์วะ-นันแนวป่า ชายป่า 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วนัสนันท์วะ-นัด-สะ-นันผู้เพลิดเลินในการท่องป่า 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วนัสบดีวะ-นัด-บอ-ดีไม้ใหญ่,พญาใหญ่ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วนาพรรณวะ-นา-พันป่าที่สวยงาม 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วนาวรรณวะ-นา-วันป่าที่สวยงาม 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วนิชพรวะ-นิด-ชะ-พอนประเสริฐดุจดอกบัว 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วนิดาวะ-นิ-ดาหญิงสาว 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรชนวอ-ระ-ชนคนผู้ประเสริฐ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรชัยวอ-ระ-ไชมีชัยชนะอันประเสริฐ, ชัยชนะดี 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรชิตวอ-ระ-ชิดมีชัยชนะอันประเสริฐ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรณวะ-รนป้อง กำแพง การป้องกันภัย 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรณันวอ-ระ-นันการสรรเสริญ การพรรณนา 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรดนัยวอ-ระ-ดะ-ไนผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรดรวอ-ระดอนผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรดาวอ-ระ-ดาความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรดีวอ-ระ-ดีของหอมสำหรับลูบไร้ร่างกาย 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรถระ-รดไม้ค้ำ 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรทวะ-รดผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรทย์วะ-รดผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรทัตวอ-ระ-ทัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรทาวอ-ระ-ทาผู้ให้สิ่งที่ประเสริญ, ให้พร 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรธนวอ-ระ-ทนมีทรัพย์อันประเสริฐ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรนนวอ-ระ-นนมีใจประเสริฐ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรนาถวอ-ระ-นาดผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรนิตวอ-ระ-นิดผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรนิพิฐวอ-ระ-นิ-พิดผู้ประเสริฐและดำรงมั่น 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรนิษฐาวอ-ระ-นิด-ถามีความสำเร็จอันประเสริฐ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรนุชวอ-ระ-นุดนางงาม 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรบรรณวอ-ระ-บันประเสริฐด้านหนังสือ ผู้ฉลาด 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรปรัชญ์วอ-ระ-ปรัดนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรปรีย์วอ-ระ-ปรีประเสริฐและเป็นที่รัก 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรพนิตวอ-ระ-พะ-นิดหญิงผู้ประเสริฐ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรพรตวอ-ระ-พดมีพรดอันประเสริฐ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรพรรณวอ-ระ-พันผิวพรรณมีประกาย 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรพลวอ-ระ-พนมีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรพิชชาวอ-ระ-พิด-ชามีความรู้ประเสริฐ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรภพวอ-ระ-พบมีภพประเสริฐ เกิดมาดี 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรภาสวอ-ระ-พาดแสงสว่างอันประเสริฐ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรมนวอ-ระ-มนมีใจประเสริฐ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรยศวอ-ระ-ยดมียศอันประเสริฐ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรรณชนาวัน-ชะ-นาหนังสือร้อยกรอง 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรรณธนาวัน-ทะ-นามีความงามและมีทรัพย์ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรรณธัชวัน-นะ-ทัดเด่นทางหนังสือ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรรณนิภาวัน-นิ-พาแสงสว่างที่งดงาม 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรรณพรวัน-นะ-พอนมีผิวพรรณประเสริฐ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรรณรดาวัน-ระ-ดาผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรรณลภย์วัน-ลบได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรรณวนัชวัน-วะ-นัดผิวพรรณเหมือนดอกบัว 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรรณวรวัน-นะ-วอนผิวพรรณอันประเสริฐ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรรณวรินวัน-วะ-รินงดงามและประเสริฐ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรรณวลีวัน-วะ-ลีหนังสือหรือตำรา 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรรณวิภาวัน-วิ-พาแสงสว่างอันงดงาม 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรรณาฎวัน-นาดผู้ขับร้อง 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรรณิดาวัน-นิ-ดาผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรรณิตวัน-นิดผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ ผู้ได้รับการสรรเสริญ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรรณิศาวัน-นิ-สาผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรรษชลวัน-สะ-ชนน้ำฝน 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรรษมนวัด-สะ-มนรูปร่างงาม 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรฤทัยวอ-ระ-ไทมีใจประเสริฐ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรลภย์วอ-ระ-ลบผู้มีลาภอันประเสริฐ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรวรรณวอ-ระ-วันว่าผิวพรรณประเสริฐ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรวลัญช์วอ-ระ-วะ-นันผู้มีลักษณะอันประเสริฐ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรวัชวอ-ระ-วัดมีความรู้อันประเสริฐ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรวัฒน์วอ-ระ-วัดประเสริฐและเจริญ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรวิชวอ-ระ-วิดมีความรู้อันประเสริฐ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรวิทย์วอ-ระ-วิดมีความรู้อันประเสริฐ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรวิบูลวอ-ระ-วิ-บูนเต็มไปด้วยความดีงาม 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรวุฒิวอ-ระ-วุดมีความประเสริฐและความเจริญ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรสรณ์วอ-ระ-สอนที่พึ่งอันประเสริฐ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรสุดาวอ-ระ-สุ-ดาสาวงาม, หญิงผู้ประเสริฐ ผู้ฟังที่ดี 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรัชญ์วะ-รัดผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรัชยาวะ-รัด-ชะ-ยามีชัยชนะอันประเสริฐ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรัญชลีวะ-รัน-ชะ-ลีการกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรัญชิตวะ-รัน-ชิดมีชัยชนะอันประเสริฐ หรือชนะคนที่ประเสริฐ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรัญญาวะ-รัน-ยาผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรัญญูวะ-รัน-ยูผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรัตถ์วะ-รัดมีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรัตนถ์วะ-รัดมีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรัตม์วะ-รัดผู้ประเสริฐสุด 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรัทวะ-รัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรัทยาวะ-รัด-ทะ-ยามีความกรุณาอันประเสริฐ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรันธรวะ-รัน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรัมพรวะ-รำ-พอนประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรัสยาวะ-รัด-สะ-ยาความปรารถนา 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรานนท์วะ-รา-นนความยินดีในสิ่งประเสริฐ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วราภรณ์วะ-รา-พอนเครื่องประดับที่ประเสริฐ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรายุทธวะ-รา-ยุดเลิศในการรบ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรายุสวะ-รา-ยุดผู้มีอายุอันประเสริฐ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรารมย์วะ-รา-รมมีความรื่นรมย์อันประเสริฐ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรารัตน์วะ-รา-รัดแก้วที่ประเสริฐ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วราลีวะ-รา-ลีพระจันทร์ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วราศัยวะ-รา-ไสมีที่พึ่งอันประเสริฐ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วราเมธวะ-รา-เมธผู้มีปัญญาอันประเสริฐ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วริทธิ์วะ-ริดผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วริทธิ์ธรวะ-ริด-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วริทธิ์นันท์วะ-ริด-นันยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ 56ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรินทรวะ-ริน-ทอนผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรินทร์วะ-รินดีและยิ่งใหญ่ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรินยุพาวะ-ริน-ยุ-พาหญิงสาวผู้ประเสริฐ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรินรำไพวะ-ริน-รำ-ไพผู้ประเสริฐและงดงาม 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วริมนวะ-ริ-มนเลิศ, ประเสริฐ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วริยาวะ-ริ-ยาผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วริศวะ-ริดประเสริฐและเป็นใหญ่ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วริศราวะ-ริด-สะ-ราผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วริษวะ-ริดฝน 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วริษฐาวะ-ริด-ถาดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วริษาวะ-ริ-สาฤดูฝน 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรียะวะ-รี-ยะประเสริฐสุด, สุดที่รัก 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรีรัตน์วะ-รี-รัดแก้วเปรียบแม่น้ำ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรีวรรณวะ-รี-วันผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรุณพรวะ-รุน-พอนพรจากสวรรค์ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรุณยุพาวะ-รุน-ยุ-พาหญิงจากสรวงสวรรค์ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรุดมวะ-รุ-ดมประเสริญและสูงสุด 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรุตม์วะ-รุดผู้ประเสริฐสุด 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรเมธวอ-ระ-เมดผู้มีปัญญาอันประเสริฐ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วรโชติวอ-ระ-โชดผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วลัชวะ-ลัดปลา 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วลัยพรวะ-ไล-พอนกำไลที่งดงาม 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วลัยพรรณวะ-ไล-พันสีแห่งกำไล 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วลัยวรรณวะ-ไล-วันสีแห่งกำไล 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วลีรัตน์วะ-ลี-รัดถ้อยคำที่ไพเราะ 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วศพัทธ์วง-สะ-พัดผูกพันสกุลวงศ์ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วศินวะ-สินผู้มีอำนาจ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วศินีวะ-สิ-นีสตรีมีอำนาจ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วศิมนวะ-สิ-มนจิตใจที่มีเสน่ห์ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วสภะวะ-สะ-พะผู้ประเสริฐ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วสวัตติ์วะ-สะ-วัดผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ ผู้มีอำนาจ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วสันต์พรรษวะ-สัน-พัดปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ 54ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วสิพรวะ-สิ-พอนมีความสามารถดังที่ตั้งใจ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วสิษฐ์พลวะ-สิด-พนผู้มีกำลังเยี่ยม 53ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วสุวะ-สุสมบัติ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วสุธรวะ-สุ-ทอนทรงไว้ซึ่งสมบัติ ร่ำรวย 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วสุธาวะ-สุ-ทาแผ่นดิน 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วสุนันท์วะ-สุ-นันยินดีในทรัพย์ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วสุพรวะ-สุ-พอนสมบัติที่ได้มาตามประสงค์ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วสุพลวะ-สุ-พนมีพลังคือทรัพย์ เศรษฐี 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วสุรมย์วะ-สุ-รมมีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วสุวดีวะ-สุ-วะ-ดีหญิงที่มีคุณสมบัติดี 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วสุวีวะ-สุ-วีผู้มีทรัพย์ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัชพลวัด-ชะ-พนพูดดี พูดเก่ง 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัชรพรรณวัด-ชะ-ระ-พันเพชรที่งดงาม 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัชรพลวัด-ชะ-ระ-พนพลังแข็งแกร่งดุจเพชร 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัชรมนวัด-ชะ-ระ-มนใจเพชร 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัชรมัยวัด-ชะ-ระ-ไมแข็งดุจเพชร 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัชรวรรณวัด-ชะ-ระ-วันเพชรที่งดงาม 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัชราภรณ์วัด-ชะ-รา-พอนเครื่องประดับเพชร 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัชรินทร์วัด-ชะ-รินเจ้าแห่งเพชร, เจ้าแห่งสายฟ้า, พระอินทร์ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัชริศวัด-ชะ-ริดเจ้าแห่งเพชร เจ้าแห่งสายฟ้า 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัชรีพรวัด-ชะ-รี-พอนพระอินทร์ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัชรียาวัด-ชะ-รี-ยาเพชร 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัชรีวรรณวัด-ชะ-รี-วันผิดพรรณงดงามประดุจเพชร 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัชสัณห์วัด-ชะ-สันมีคำพูดไพเราะ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัฒนชัยวัด-ทะ-นะ-ไชชนะด้วยความเจริญ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัณณุวรรธน์วัน-นุ-วัดทางแห่งความเจริญ 53ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัทนพรวัด-ทะ-นะ-พอนใบหน้าสวย พูดดี 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัทนวรวัด-ทะ-นะ-วอนใบหน้าสวย พูดเก่ง 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัทนวิภาวัด-ทะ-นะวิ-พาใบหน้าสวย พูดเก่ง 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัทน์วัดการพูด ใบหน้า 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัทน์สิริวัด-สิ-ริมีใบหน้างาม พูดเป็นเสน่ห์ 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วันทนาวัน-ทะ-นาการไหว้ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วันทนีย์วัน-ทะ-นีน่านับถือ 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัลลภวัน-ลบคนโปรด ,คนรัก 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัลลภาวัน-ละ-พาหญิงผู้เป็นที่รัก 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัศพลวัด-สะ-พนมีพลังเป็นอำนาจ มีอำนาจเป็นพลัง 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วัศยาวัด-สะ-ยาเชื่อฟัง 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วาริธรวา-ริ-ทอนเมฆ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วาริพันธน์วา-ริ-พันการขังน้ำ 50ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วารีนิธิวา-รี-นิดมหาสมุทร 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วารุณอรวา-รุน-ออนหญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วารุณีวา-รุ-นีเทวีแห่งเหล้า, เหล้า 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วาสิตาวา-สิ-ตากลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วาสินีวา-สิ-นีอยู่ประจำ สถิตอยู่ มั่นคง 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วาสุเทพวา-สุ-เทบพระนารายณ์ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิจิตราวิ-จิด-ตรางามหยดย้อย 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชชาบูรณ์วิด-ชา-บูนเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชชาพรวิ-ชา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ, ความรู้อันประเสริฐ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชชุดาวิด-ชุ-ดาสายฟ้า, ประดุจสายฟ้า, แสงไฟ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชชุตาวิด-ชุ-ตาประดุจสายฟ้า, แสงไฟ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชญะวิด-ชะ-ยะนักปราชญ์ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชญาดาวิด-ชะ-ยา-ดาผู้ฉลาด 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชญาพรวิด-ชะ-ยา-พอนผู้รู้แจ้ง ผู้ฉลาด 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชญ์วิดผู้รู้ นักปราชญ์ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชญ์พลวิด-ชะ-พนกำลังของนักปราชญ์ นักปราชญ์ที่มีพลัง 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชญ์ภาสวิด-ชะ-พาดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชยาวิ-ชะ-ยาชัยชนะ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชยุตม์วิ-ชะ-ยุดชัยชนะอันสูงสุด 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชวิทย์วิด-ทะ-วิดมีความรู้หลายอย่าง 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชาธรวิ-ชา-ทอนผู้มีความรู้ทางเวทมนตร์ต่างๆ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชานนะวิ-ชาน-นะความเห็นจริง,ความล่วงรู้ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชานาถวิ-ชา-นาดมีความรู้เป็นที่พึ่ง 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชามัยวิ-ชา-ไมสำเร็จได้ด้วยความรู้ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชาฤทธิ์วิ-ชา-ริดสำเร็จด้วยความรู้ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชาวิมลวิ-ชา-วิ-มนมีความรู้หามลทินมิได้ ไร้ความมัวหมองเพราะความรู้ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชิดาวิ-ชิ-ดาผู้ชนะแล้ว 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชิตชัยวิ-ชิด-ไชชัยชนะ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชิตาวิ-ชิ-ตาผู้ชนะแล้ว 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิชุดาวิ-ชุ-ดาแสงไฟ, สายฟ้า 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิญญูวิน-ยูผู้รู้แจ้ง 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิดรณ์วิ-ดอนข้ามพ้นความทุกข์ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิทวัสวิ-ทะ-วัดผู้ฉลาด 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิทิตวิ-ทิดผู้คงแก่เรียน, ผู้รู้ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิทูรวิ-ทูนผู้ฉลาด 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิธวิทย์วิด-ทะ-วิดผู้ฉลาด 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิธวินท์วิด-ทะ-วินได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิธานวิ-ทานกฎเกณฑ์ ระเบียบ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วินธัยวิน-ไทผลไม้ ชื่อภูเขา 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วินิชาวิ-นิ-ชาจำเก่ง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วินิทรวิ-นิดตื่นเสมอ ขยัน 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วินิทราวิ-นิ-ทะ-ราตื่นเสมอ ขยัน 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วินิธาวิ-นิ-ทาฝังใจ จดจำเก่ง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วินิมัยวิ-นิ-ไมแลกเปลี่ยน 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิปัศย์วิ-ปัดเห็นแจ้ง มีความรู้ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิปุลาวิ-ปุ-ลาไพศาล ลึกซึ้ง กว้างขวาง 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิพุชวิ-พุดนักปราชญ์ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิพุธวิ-พุดผู้รู้แจ้ง นักปราชญ์ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิภพวิ-พบทรัพย์สมบัติ ความเจริญ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิภวาวิ-พะ-วาทรัพย์สิน 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิภวานีวิ-พะ-วา-นีผู้รู้แจ้งชัด 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิภาณีวิ-พา-นีพูดจาไพเราะ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิภาดาวิ-พา-ดาผู้รู้ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิภาพรวิ-พา-พอนมีความงดงามเป็นเลิศ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิภารัตน์วิ-พา-รัดงดงามยิ่ง 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิภาวัสวิ-พา-วัดพระอาทิตย์ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิภาวินีวิ-พา-วิ-นีผู้รู้แจ้งชัด 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิภาวีวิ-พา-วีผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิภาสวิ-พาดแสงสว่าง ความรุ่งโรจน์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิภูวิ-พูผู้เป็นเจ้า 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิมพ์วิภาวิม-วิ-พารูปงาม 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิมลฉวีวิ-มน-ฉะ-หวีผิวพรรณปราศจากมลทิน 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิมลณัฐวิ-มน-นัดนักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิมลนาฏวิ-มน-นาดนาง(ละคร)ผู้บริสุทธิ์ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิมลพรรณวิ-มน-พันผู้มีผิวพรรณงดงาม 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิมลภัทรวิ-มน-พัดผู้ไม่มีมลทิน, ผู้มีความเจริญ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิมลมณีวิ-มน-มะ-นีแก้วมณีที่ไร้มลทิน แก้วผนึก 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิมลรัตน์วิ-มน-รัดบริสุทธิ์ยิ่ง 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิมลศรีวิ-มน-สีมีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิมลสิริวิ-มน-สิ-ริบริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิมลินวิ-มะ-ลินผู้ปราศจากมลทิน 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิมุตวิ-มุดผู้หลุดพ้นแล้ว 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิมุทราวิ-มุด-ทะ-ราบานแล้ว 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิมุทร์วิ-มุดบานแล้ว 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิยดีวิ-ยะ-ดีนก 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิรชัชวิ-ระ-ชัดนักรบผู้กล้าหาญ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิรชาวิ-ระ-ชาผู้ปราศจากมลทิน 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิรดาวิ-ระ-ตาผู้งดเว้นจากความชั่ว 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิรดีวิ-ระ-ดีการงดเว้นจากความชั่ว 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิรตาวิ-ระ-ตาผู้งดเว้นจากความชั่ว 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิรตีวิ-ระ-ตีการงดเว้น (จากความชั่ว 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิรมณวิ-ระ-มนการงดเว้นจากความชั่ว 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิรยาวิ-ระ-ยาความเพียร 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิรัญจ์วิ-รันชื่อของพรหม 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิรัญชนาวิ-รัน-ชะ-นาเป็นที่ยินดียิ่ง เป็นที่ชอบใจยิ่ง 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิรัลวิ-รันบาง โปร่ง หายาก งาม 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิรัลพัชรวิ-รัน-พัดหายากดุจเพชร เพชรงาม 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิรัลยุพาวิ-รัน-ยุ-พาหญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิรามรวิ-รา-มอนกล้าหาญดุจเทวดา 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิริทธิ์พลวิ-ริด-พนมีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ 50ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิลันดาวิ-ลัน-ดาชาวดัตช์ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิลาวัณย์วิ-ลา-วันงามยิ่ง 49ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิลาสินีวิ-ลา-สิ-นีสวยงาม 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิวรรธน์วิ-วัดความเจริญรุ่งเรือง 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิวัฒน์ชัยวิ-วัด-ไชมีความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะ 51ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิวิธชัยวิ-วิด-ทะ-ไชมีชัยชนะหลายอย่าง 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิวิธวินท์วิ-วิด-ทะ-วินได้สิ่งแปลก ๆ ได้รับอยู่เสมอ 49ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิวิศนาวิ-วิด-สะ-นามีความงามมาก งามอย่างวิเศษ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิวิศน์วิ-วิดงามอย่างวิเศษ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิศรมวิ-สมสงบ พักผ่อน 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิศรมาวิ-สะ-ระ-มาสงบ พักผ่อน 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิศรุตวิ-สะ-รุดผู้มีชื่อเสียงปรากฏ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิศรุตาวิ-สะ-รุ-ตาผู้มีชื่อเสียงปรากฏ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิศลย์วิ-สนไม่มีทุกข์โศก 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิศัลยาวิ-สัน-ยาไม่มีความทุกข์โสก 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิศัลย์ศยาวิ-สัน-สะ-ยาอยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก 60ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิสสุตวิด-สุดผู้มีชื่อเสียงปรากฏ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิสสุตาวิด-สุ-ตาปรากฏชื่อ มีชื่อเสียง 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิสุทธิ์วิ-สุดสะอาดสดใส 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิโรจน์วิ-โลดสว่าง, แจ่มแจ้ง 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิโรษณาวิ-โร-สะ-นาไม่มีความโกรธ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิไลพรวิ-ไล-พอนงามและประเสริฐ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิไลรัตน์วิ-ไล-รัดงามอย่างมีค่า 50ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วิไลวรรณวิ-ไล-วันผิวงาม 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีณาพรวี-นา-พอนเสียงอันไพเราะของพิณ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีธราวี-ทะ-ราฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีรชิตวี-ระ-ชิดชัยชนะของคนกล้า วีรบุรุษผู้พิชิต 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีรดาวี-ระ-ดาความกล้าหาญ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีรปริยาวี-ระ-ปริ-ยาเป็นที่รักของผู้กล้าหาญ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีรพลวี-ระ-พนกำลังของผู้กล้าหาญ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีรภัทรวี-ระ-พัดผู้กล้าหาญและเจริญ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีรภัทราวี-ระ-พัด-ทราผู้กล้าหาญและเจริญ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีรยาวี-ระ-ยาความเพียร 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีรยุทธวี-ระ-ยุดนักรบผู้กล้า 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีรวรรณวี-ระ-วันผิดพรรณของผู้กล้า, วรรณะของผู้กล้า 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีรวัฒน์วี-ระ-วัดผู้เจริญด้วยความกล้า 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีรวุฒิวี-ระ-วุดเป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีรศรุตวี-ระ-สะ-รุดมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีรอรวี-ระ-ออนหญิงสาวผู้กล้าหาญ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีรัชวี-รัดเกิดจากผู้กล้าหาญ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีราทรวี-รา-ทอนความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีรินทร์วี-รินผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีริยาวี-ริ-ยาความเพียร 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีริศวี-ริดยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีรเดชวี-ระ-เดดอำนาจของผู้กล้า 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วีร์สุดาวี-สุ-ดาลูกสาวผู้กล้าหาญ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วุฒิชัยวุด-ทิ-ไชชนะด้วยความเจริญ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วุฒิชาติวุด-ทิ-ชาดเกิดจากความเจริญ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วุฒิพรวุด-ทิ-พอนมีความเจริญเป็นเลิศ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วุฒิภัทรวุด-ทิ-พัดเจริญและดีงาม 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วุฒิเดชวุด-ทิ-เดดเจริญขึ้นด้วยอำนาจ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วเรณยาวะ-เรน-ยาประเสริฐสุด 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วเรณย์วะ-เรนประเสริฐสุด 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วโรตนม์วะ-โรดผู้ประเสริฐสุด 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
วโรตม์วะ-โรดผู้ประเสริฐสุด 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เวชพิสิฐเวด-พิ-สิดหมอผู้ประเสริฐสุด มีความรู้ประเสริฐสุด 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เวทิดาเว-ทิ-ดาให้รู้ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เวทิตเว-ทิดให้รู้ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เวทิศเว-ทิดผู้คงแก่เรียน 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เวธนีเว-ทะ-นีสว่าน มีปัญญาเฉียบแหลม 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เวธน์เวดปัญญาเฉียบแหลม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
แววปราชญ์แวว-ปราดมีแววของนักปราชญ์ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
แววพรรณแวว-พันผิดพรรณผ่องใสงดงาม 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
แวววรรณแวว-วันมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
แวววัยแวว-ไวมีอายุที่สดใสตลอดไป 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
แวววิไลแวว-วิ-ไลงดงามสดใส 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไวทย์ไวมีความรู้ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไวทินไว-ทินผู้รู้ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไวภพไว-พบอำนาจ ความเจริญ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไววิทย์ไว-วิดอำนาจ ความเจริญ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ศจีสะ-จีชายาพระอินทร์, ผู้มีความงาม 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศจีมาสสะ-จี-มาดเดือนแห่งความงาม 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศดานันท์สะ-ดา-นันชื่อของพระพรหม 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศดิศสะ-ดิดเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศตนันท์สะ-ตะ-นันมีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศตพรสะ-ตะ-พอนมีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศตายุสะ-ตา-ยุมีอายุยืน ๑๐๐ ปี 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศนีปรีย์สะ-นี-ปรีมรกต 49ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศมนสะ-มนราตรี 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศมนีย์สะ-มะ-นีให้ความเยือกเย็น,เย็นใจ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศยามลสะ-ยา-มนผึ้งหลวง ผิวคล้ำ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศรณีสอ-ระ-นีแสวงหาที่พึ่ง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศรณ์สอนที่พึ่ง 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศรวัณสอ-ระ-วันเดือนศรวัณ (ตกราวเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศรัณพรสะ-รัน-พอนที่พึ่งอันประเสริฐ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศรัณยาสะ-รัน-ยาหญิงผู้ปกป้องรักษา 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศรัณยูสะ-รัน-ยูผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา ลมฟ้าอากาศ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศรัณย์พรสะ-รัน-พอนที่พึ่งอันประเสริฐ 49ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศรัณย์ภัทรสะ-รัน-พัดมีที่พึ่งที่ดีงาม 47ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศรันภัทรสะ-รัน-พัดมีที่พึ่งที่ดีงาม 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศรันยาสะ-รัน-ยาผู้ปกป้อง 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศรันยูสะ-รัน-ยูผู้คุ้มครอง 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศรันย์สะ-รันอันเป็นที่พึ่ง 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศรันย์พรสะ-รัน-พอนที่พึ่งอันประเสริฐ 49ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศรายุธสะ-รา-ยุดผู้มีอาวุธคือลูกศร 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศราวินสะ-รา-วินผู้ฟัง สาวกที่ดีของพระศาสดา 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศราวุธสะ-รา-วุดผู้มีศรเป็นอาวุธ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศริตวรรธน์สะ-ริด-วัดบรรลุถึงความเจริญ 50ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศรีวิไลสี-วิ-ไลอารยธรรม, มีความเจริญก้าวหน้า 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศรุดาสะ-รุ-ดามีชื่อเสียง 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศรุตสะ-รุดมีชื่อเสียง 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศรุตาสะ-รุ-ตามีชื่อเสียง 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศลิษาสลิ-สาการกอดรัด 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศวรรยาสะ-หวัน-ยาความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศวิตสะ-วิดขาว 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศวิตาสะ-วิ-ตาผิวขาวนวลงาม 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศศวิษาณสะ-สะ-วิ-สานสิ่งเหลือเชื่อ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศศิสะ-สิดวงจันทร์ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศศิชาสะ-สิ-ชาเกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศศิธรสะ-สิ-ทอนเหมือนดวงจันทร์, แสงจันทร์ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศศินัดดาสะ-สิ-นัด-ดาหลานของพระจันทร์ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศศินิภาสะ-สิ-นิ-พาเหมือนจันทร์ แสงจันทร์ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศศิประภาสะ-สิ-ประ-พาแสงสว่างของพระจันทร์ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศศิพิมพ์สะ-สิ-พิมเปรียบเหมือนพระจันทร์ 52ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศศิภาสะ-สิ-พาแสงจันทร์ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศศิวิมลสะ-สิ-วิ-มนจันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศัญชนีสัน-ชะ-นีสายธนู 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศัตวรีสัด-ตะ-วะ-รีราตรี 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศันศนีย์สัน-สะ-นีควรสรรเสริญ 52ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศันสนีย์สัน-สะ-นีควรได้รับการสรรเสริญ 52ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศาตนันทน์สา-ตะ-นันมีความสุขและความเพลิดเพลิน 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศาตนันท์สา-ตะ-นันมีความสุขและความเพลิดเพลิน 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศาตพรสา-ตะ-พอนมีความสุขอันประเสริฐ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศานติบูรณ์สาน-ติ-บูนผู้เต็มไปด้วยสันติ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศานิตสา-นิดคม 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศาลิภพน์สา-ลิ-พบนาข้าว 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศาศวัตสาด-สะ-วัดยั่งยืน 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศาสนีย์สา-สะ-นีสมควรจะสั่งสอน 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศาสวัตสา-ตะ-วัดนิรันดร ตลอดกาล 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิตาพรสิ-ตา-พอนความคมในคำแสดงความปรารถนาดี 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิถีสิ-ถีพวงดอกไม้ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิรชัชสิ-ระ-ชัดนักรบผู้ยอดเยี่ยม 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิรดาสิ-ระ-ดาความเป็นยอด 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิรประภาสิ-ระ-ประ-พารัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิรภัสสรสิ-ระ-พัด-สอนมีรัศมีอันยอดเยี่ยม 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิรวิทย์สิ-ระ-วิดความรู้ชั้นยอด 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิรสิทธิ์สิ-ระ-สิดมีความสำเร็จอันยอดเยี่ยม 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิรัญญาสิ-รัน-ยายอดแห่งความรู้ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิรัสธรสิ-รัด-สะ-ทอนคอ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิราพรสิ-รา-พอนสายน้ำอันประเสริฐ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิรามนสิ-รา-มนจิตใจที่เยือกเย็น 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิริชัยสิ-หริ-ไชมีชัยชนะที่เป็นมงคล 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิริณาสิ-หริ-นากลางคืน 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิลป์ศรุตสิน-สะ-รุดมีชื่อเสียงด้านศิลปะ 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิลป์ศุภาสิน-สุ-พาเจริญด้วยศิลป 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิลป์สุภาสิน-สุ-พาศิลปงดงาม งามอย่างมีศิลป์ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิลาดลสิ-ลา-ดนแผ่นหิน 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิวนาถสิ-วะ-นาดมีที่พึ่งอันประเสริฐ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิวปรียาสิ-วะ-ปรี-ยาแก้วผนึก 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิวัชสิ-วัดเกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ ลูกพระศิวะ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิวาพรสิ-วา-พอนพรของพระอิศวร 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิวเวทสิ-วะ-เวดมนตร์สรรเสริญ,พระศิวะ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิศิราสิ-สิ-ราน้ำค้าง 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิศุนันท์สิ-สุ-นันความยินดีในวัยเด็ก 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิโรตม์สิ-โรดศีรษะ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิโรธรสิ-โร-ทอนคอ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศิโรรัตน์สิ-โร-รัดเพชรประดับหัว 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศีดาสี-ดาเฉียบคม มีสติปัญญาเฉียบแหลม 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศีตภาสี-ตะ-พารัศมีเย็น พระจันทร์ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศีตราสี-ตราพระจันทร์ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศีตลาสี-ตะ-ลาเย็นสนิท เยือกเย็น 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศีรณาสี-ระ-นาเล็ก ละเอียด 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศีลวัตสี-ละ-วัดมีความประพฤติดี 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุจินทราสุ-จิน-ทรายอดแห่งความบริสุทธิ์สะอาด 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุจินธรสุ-จิน-ทอนทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุจินธราสุ-จิน-ทะ-ราทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุจีภรณ์สุ-จี-พอนค้ำจุนความบริสุทธิ์ ดำรงความบริสุทธิ์ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุทธนุชสุด-ทะ-นุดหญิงผู้บริสุทธิ์ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุทธพรรณสุด-ทะ-พันเป็นผู้ดี,มีผิวพรรณดี 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุทธวีร์สุด-ทะ-วีผู้บริสุทธิ์และกล้าหาญ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุทธาสุด-ทาผู้บริสุทธิ์ 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุทธานต์สุด-ทานห้องมเหสี ชายาพระราชา 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุทธินีสุด-ทิ-นีผู้มีความหมดจด, ผู้มีความบริสุทธิ์ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุทราสุ-ทะ-ราผู้บริสุทธิ์ 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภชัยสุ-พะ-ไชชัยชนะอันงดงาม 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภชีพสุ-พะ-ชีบมีชีวิตดีงาม 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภณัฐสุ-พะ-นัดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภดาสุ-พะ-ดาความงาม 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภดิตถ์สุ-พะ-ดิดผู้มีลัทธิศาสนาอันดีงาม 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภทินสุ-พะ-ทินวันมงคล 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภนันท์สุ-พะ-นันยินดีในความเจริญ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภนุชสุ-พะ-นุดหญิงสาวผู้ดีงาม หญิงสาวผู้โชคดี 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภพลสุ-พะ-พนมีกำลังอันงดงาม 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภพิชญ์สุ-พะ-พิดนักปราชญ์ผู้งดงาม 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภมิตรสุบ-พะ-มิดมิตรที่ดีงาม 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภรดาสุบ-พะ-ระ-ดาขาวสะอาด 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภรัตน์สุบ-พะ-รัดมีความเพียรเป็นเลิศ, ล้ำค่าด้วยสิ่งมงคล 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภวรรณสุบ-พะ-วันมีผิวพรรณงาม 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภวัทน์สุ-พะ-วัดใบหน้าสวย,พูดดี 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภวิชญ์สุ-พะ-วิดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภสัณห์สุ-พะ-สันผู้ดีงามและละเอียดสุขุม 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภสินสุ-พะ-สินสินทรัพย์ที่ดีงาม 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภสุตาสุ-พะ-สุ-ตาธิดาผู้มีโชคดี ธิดาผู้สวยงาม 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภานันสุ-พา-นันมีใบหน้าสวย ท่าทางดี 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภานิชสุ-พา-นิดผู้มีสิ่งดีงามเป็นของตน 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภาพิชญ์สุ-พา-พิดนักปราชญ์ผู้งดงาม 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภารมย์สุ-พา-รมงามและน่ารื่นรมย์ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภาวรรณสุ-พา-วันมีผิวพรรณงาม 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภิดาสุ-พิ-ดาความงาม, ความดีงาม 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุภิสราสุ-พิด-สะ-ราผู้ดีงามและยิ่งใหญ่ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุลีพรสุ-ลี-พอนพรของพระอินทร์ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ศุวิลสุ-วินลม อากาศ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เศรษฐนัยเสรด-ถะ-ไนการประหยัด 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เศรษฐพิชญ์เสรด-ถะ-พิดนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ 53ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เศรษฐาเสด-ถาเจริญที่สุด, ดีเลิศ, ดีที่สุด 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เศรษฐ์เสดประเสริฐสุด 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เศวตฉัทสะ-เวด-ตระ-ฉัดผู้มีปีกขาว 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โศจยาโส-จะ-ยาผู้มีความงาม 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โศจิรัตน์โส-สิ-รัดสุกใสบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โศภนิศโส-พะ-นิดเจ้าแห่งความงาม 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โศภิดาโส-พิ-ดานางงาม 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โศภิตโส-พิดงาม 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โศภิตาโส-พิ-ตานางงาม 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โศภิษฐาโส-พิด-ถาผู้งามยิ่ง 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โศภิษฐ์โส-พิดงามยิ่ง, ดียิ่ง 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โศรดาโส-ระ-ดาผู้ฟัง 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โศรดาพรโส-ระ-ดา-พอนผู้ได้ยินสิ่งประเสริฐ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โศศิษฐาโส-สิด-ถาผู้งามยิ่ง 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สดายุสะ-ดา-ยุชื่อพญานก 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สถบดีสะ-ถะ-บอ-ดีเจ้าแผ่นดิน 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สถาพรสะ-ถา-พอนยืนยง 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สนันตน์สะ-นันนิรันดร ยิ่งยืนนาน 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สพลสะ-พนมีพลัง แข็งแรง 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สพลดนัยสะ-พน-ดะ-ไนลูกชายผู้มีพลัง 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สพิชญาสุ-พิด-ชะ-ยาฉลาดยิ่ง 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สภาวีสะ-พา-วีผู้เป็นตัวของตัวเอง 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สมจินตนาสม-จิน-ตะ-นาได้ผลดังที่คิดไว้ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สมถวิลสม-ถะ-หวินได้ผลดังที่คิดไว้ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สมปราชญ์สม-ปราดสมกับที่เป็นปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้สงบ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สมศีลสม-สีนผู้มีศีลสม่ำเสมอ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สมัชญาสะ-มัด-ชะ-ยามีเกียรติ มีชื่อเสียง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สมัชญ์สะ-มัดมีเกียรติยศ มีชื่อเสียง 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สมัตถ์สะ-มัดผู้สามารถ องอาจ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สมาวรรธน์สะ-มา-วัดปีแห่งความเจริญ 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สมิดาสะ-มิ-ดายิ้มแย้ม แป้ง 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สมิตาสะ-มิ-ตายิ้มแย้ม แป้ง 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สมิตานันสะ-มิ-ตา-นันมีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สมิทธ์สะ-มิดความสำเร็จ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรชัชสอ-ระ-ชัดนักรบผู้วิเศษ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรชาสอ-ระ-ชาเกิดในสระ ดอกบัว 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรณีย์สอ-ระ-นีผู้ควรระลึกถึง 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรณ์สอนที่พึ่ง ที่ระลึก 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรณ์สิริสอน-สิ-ริมีที่พึ่งดียิ่ง พึ่งสิริมงคล 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรธรสอ-ระ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรธัญสอ-ระ-ทันมีโชคดีอย่างวิเศษ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรนันท์สอ-ระ-นันมีความยินดีเป็นเลิศ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรพัศสอ-ระ-พัดเป็นอิสระแก่ตัวเอง มีอำนาจเป็นของตัวเอง 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรภัศสอ-ระ-พัดมีความเร็ว 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรภัสสอ-ระ-พัดมีความเร็ว 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรรพบุณย์สับ-บุนงามพร้อม 48ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรรพวิทสับ-พะ-วิดถึงพร้อมด้วยวิชา 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรรเพชญสัน-เพ็ดผู้รู้หมด 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรวรรณสอ-ระ-วันมีผิวพรรณวิเศษ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรวิชญ์สอ-ระ-วิดผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรวิศสอ-ระ-วิดมีอำนาจเหนือคนทั้งปวง 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรวีย์สอ-ระ-วีผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรศาสตร์สอ-ระ-สาดตำราสงคราม 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรสิชสอ-ระ-สิดเกิดในสระ ดอกบัว 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรสิชาสอ-ระ-สิ-ชาเกิดในสระ ดอกบัว 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรัชสะ-รัดเกิดในสระ ดอกบัว 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรัญญาสะ-รัน-ยาผู้รู้เรื่องลูกศร 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรัลสะ-รันต้นสน ซื้อตรง 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรัลชนาสะ-รัน-ชะ-นาคนผู้ซื่อตรง 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรัลนุชสะ-รัน-นุดผู้เที่ยงธรรม หญิงผู้ซื่อตรง 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรัลพรสะ-รัน-พอนผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรายุทธสะ-รา-ยุดรบด้วยลูกศร, อาวุธคือ ศร 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สราวลีสะ-รา-วะ-ลีแถวลูกศร 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สราวุธสะ-รา-วุดมีลูกศรเป็นอาวุธ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สริดาสะ-ริ-ดาผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สริตสะ-ริดผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สริตาสะ-ริ-ตาผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สริมนสะ-ริ-มนลม อากาศ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สริลนุชสะ-ริน-นุดหญิงผู้ซื่อตรง 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สริลพรสะ-ริน-พอนผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สรีพรรณสะ-รี-พันมีผิวพรรณจับใจ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สลิลทิพย์สะ-ลิน-ทิบน้ำทิพย์ 53ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สวภาว์สะ-วา-พาภาวะของตนเอง 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สวรสสะ-วะ-รดมีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สวรินทร์วะ-วะ-รินจอมสวรรค์ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สวิตต์สะ-วิดมีทรัพย์สมบัติ มีเงินทอง 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สหทัยสะ-หะ-ไทร่วมใจกัน เห็นใจกัน 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สหธรรมสะ-หะ-ทำธรรมอันเดียวกัน 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สหัพย์สะ-หับมิตรสหาย 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สัจจพรสัด-จะ-พอนพรอันประเสริฐ, ความจริงอันประเสริฐ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สัญจิตสัน-จิดสะสม รวบรวม 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สัญจิตาสัน-จิ-ตาสะสม รวบรวม 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สัณฐิติสัน-ถิ-ติความมั่นคง 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สัณหณัฐสัน-หะ-นัดนักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สัณหพจน์สัน-หะ-พดมีถ้อยคำไพเราะ พูดจาดี 49ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สัณหพรสัน-หะ-พอนสุภาพนิ่มนวลอย่างยิ่ง 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สัณหภาสสัน-หะ-พาดผู้พูดไพเราะ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สัณหรสสัน-หะ-รดมีรสนิยมละเมียดมะไม 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สัณหวัชสัน-หะ-วัดพูดเพราะ พูดดี 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สัณหเจตสัน-หะ-เจดมีความคิดละเอียดอ่อน 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สัณห์พิชญ์สัน-พิดนักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน 57ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สัณห์ฤทัยสัน-รึ-ไทมีจิตใจละเอียดอ่อน จใจงาม 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สัณห์สมรสัน-สะ-หมอนสาวงามผู้ละเอียดอ่อน 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สัณห์สินีสัน-สิ-นีนางงามผู้ละเอียดอ่อน 53ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สัณห์สิริสัน-สิ-หริผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ 49ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สัณห์สิรีสัน-สิ-รีผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ 52ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สันต์ทศน์สัน-ทดมีทัศนะอันงดงาม 50ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สันต์ภพสัน-พบโลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สันต์ฤทัยสัน-รึ-ไทมีใจสงบ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สันต์หทัยสัน-หะ-ไทมีใจสงบ 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สันทนาสัน-ทะ-นาการเปรียบเทียบ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สันทนีสัน-ทะ-นีการเปรียบเทียบ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สันธิลาทัน-ทิ-ลาแม่น้ำ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สันนดีสัน-นะ-ดีเสียงนมัสการ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สันนิธสัน-นิดใกล้ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สันนิภาสัน-นิ-พาคล้าย เหมือน 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สัภยาสับ-พะ-ยาผู้มีตระกูลสูง ความเชื่อ ซื่อสัตย์ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สาทริยาสา-ทริ-ยาการแสดงความเอื้อเฟื้อ,ความเคารพ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สาทิสสา-ทิดเห็นเหมือน, เห็นพ้อง 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สาธนีสา-ทะ-นีให้สำเร็จประโยชน์ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สาธวีสา-ทะ-วีมีความดี 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สาธิดาสา-ทิ-ดาให้สำเร็จสมประสงค์ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สาธิตสา-ทิดผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สาธิตาสา-ทิ-ตาผู้ให้สำเร็จสมประสงค์ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สาธินสา-ทินผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สาธินีสา-ทิ-นีให้สำเร็จ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สาธิมาสา-ทิ-มาความดี 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สารทสาดฤดูใบไม้ร่วง เทศกาลเดือนสิบ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สารนิจสา-ระ-นิดมีสาระเนืองนิจ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สารนิชสา-ระ-นิดมีสาระเป็นของตนเอง มีแก่นสารนิรันดร 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สารนิติสา-ระ-นิดมีแบบแผนเป็นสาระ มีระเบียบดี 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สารัชสา-รัดเกิดมาเพื่อแก่นสาร 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สารัมภ์สา-รัมการแข่งขัน ความริเริ่ม 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สาริทธิ์สา-ริดความสำเร็จแห่งแก่นสาร 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สารินสา-รินผู้ก้าวไปข้างหน้า ผู้มีแก่นสาร 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สารินท์สา-รินเจ้าแห่งสาระ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สาริศสา-ริดเจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งสาระ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สาริศาสา-ริ-สาเจ้าแห่งแก่นสาร 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สาริสาสา-ริ-สาเจ้าแห่งแก่นสาร 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สาวิณีสา-วิ-นีแม่น้ำ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สาวิตรีสา-วิ-ตรีบทสดุดีพระอาทิตย์ในฤคเวท 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สาวินีสา-วิ-นีแม่น้ำ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิณิสาสิ-นิ-สาลูกสะใภ้ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิดาพรสิ-ดา-พอนขาวนวลงามอย่างประเสริฐ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิตานันสิ-ตา-นันมีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิทธาสิด-ทาผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเสียง 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิทธินนท์สิด-ทิ-นนยินดีในความสำเร็จ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิทธินีสิด-ทิ-นีผู้สำเร็จทางจิต 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิทธิพรสิด-ทิ-พอนมีความสำเร็จและเป็นผู้ประเสริฐ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิทธิพลสิด-ทิ-พนมีพลังแห่งความสำเร็จ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิทธิรัตน์สิด-ทิ-รัดความสำเร็จที่ล้ำค่า 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิทธิเดชสิด-ทิ-เดดผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สินมหัตสิน-มะ-หัดมีทรัพย์สินมาก 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สินาถสิ-นาดที่พึ่งที่มีโชค 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สินิทธาสิ-นิด-ทาผู้มีความอ่อนโยน 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สินิทธ์สิ-นิดสนิทชิดเชื้อ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สินีสิ-นีหญิงสาวมีผิวขาวงาม 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สินีนาถสิ-นี-นาดที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิปปภาสสิบ-ปะ-พาดรุ่งเรืองด้วยศิลปะ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิปปวิชญ์สิบ-ปะ-วิดเชี่ยวชาญในศิลปะ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิปโปทัยสิบ-โป-ไทรุ่งเรืองด้วยศิลปะ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิรดนัยสิ-ระ-ดะ-ไนลูกชายผู้เป็นยอด 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิรธีร์สิ-ระ-ทีนักปราชญ์ชั้นยอด 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิรภพสิ-ระ-พบเป็นยอดในโลก หรือเกิดมาเพื่อเป็นยอด 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิรภัทรสิ-ระ-พัดผู้เป็นยอดและดีงามเป็นเลิศ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิรวิชญ์สิ-ระ-วิดนักปราชญ์ผู้เป็นยอด 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิรามลสิ-รา-มนยอดแห่งผู้บริสุทธิ์ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิรารมย์สิ-รา-รมเป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิราวรรณสิ-รา-วันผู้มีผิวพรรณงดงาม มีผิวพรรณเลิศ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิริจรรยาสิ-หริ-จัน-ยาผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิริชัยสิ-หริ-ไชผู้มีชัยชนะอันงดงาม 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิรินดาสิ-ริ-นะ-ดาผู้น้อมไปในสิริมงคล 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิรินทราสิ-ริน-ทรามีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิรินทร์สิ-รินมีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่, ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิรินันท์สิ-หริ-นันผู้ยินดีในความรุ่งเรือง 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิรินาถสิ-หริ-นาดมีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิรินุชสิ-หริ-นุดสาวผู้มีสิริมงคล 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิริพรรณสิ-หริ-พันผู้มีผิวพรรณงดงาม 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิริภาสสิ-หริ-พาดรุ่งเรืองด้วยศิลปะ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิริยุพนสิ-หริ-ยุ-พนมีความสาวอันเป็นมิ่งขวัญ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิริรัตน์สิ-หริ-รัดความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิริวรรณสิ-หริ-วันผู้มีผวิพรรณงดงาม 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิริวิมลสิ-ริ-วิ-มนบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิริอาภาสิ-หริ-อา-พาผู้มีแสงสว่างเป็นมงคล 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิริเพ็ญสิ-หริ-เพ็นดวงเดือนงาม, เต็มเปี่ยมด้วยความดีงาม 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิริโสภาสิ-หริ-โส-พาหญิงงามและเป็นมิ่งขวัญ, งามสง่า 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิรีสิ-รีศรี, เป็นมิ่งขวัญ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิรีธรสิ-รี-ทอนทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญ ผู้มีบุญ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิวพรสิ-วะ-พอนพรของพระศิวะ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิวะพรสิ-วะ-พอนพรของพระศิวะ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิวาพรสิ-วา-พอนพรของพระศิวะ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิเรียมสิ-เรียมผู้มีศรี, มีสง่า 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สิโรธรสิ-โร-ทอนคอ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สีตลาสี-ตะ-ลาเย็นสนิท เยือกเย็น 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุจารีสุ-จา-รีผู้มีความประพฤติดี 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุจิณณาสุ-จิน-นาผู้ประพฤติดีแล้ว 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุจินนาสุ-จิน-นาความบริสุทธิ์ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุจิราสุ-จิ-รายืนยาวยิ่ง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุชญาสุ-ชะ-ยาผู้รู้ดี 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุชัจจ์สุ-ชัดผู้มีเชื้อชาติดี เกิดมาดี 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุชัญญาสุ-ชัน-ยาประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุชาดาสุ-ชา-ดาผู้มีชาติกำเนิดดี 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุชานรีสุ-ชา-นะ-รีสตรีผู้เกิดมาดี 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุชานันท์สุ-ชา-นันมีกำเนิดดี เกิดมาดี 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุชานาฎสุ-ชา-นาดหญิงสาวผู้เกิดมาดี 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุชานาถสุ-ชา-นาดผู้หญิงผู้เกิดมาดีและเป็นที่พึ่ง 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุชานุชสุ-ชา-นุดหญิงสาวผู้เกิดมาดี 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุชาพิชญ์สุ-ชา-พิดปราชญ์ผู้เกิดมาดี 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุชารีสุ-ชา-รีหญิงที่รัก 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุชาวดีสุ-ชา-วะ-ดีเชื้อสายผู้เกิดมาดี 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุชาวลีสุ-ชา-วะ-ลีเชื้อสายผู้เกิดมาดี 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุชิราสุ-ชิ-ราผู้เชี่ยวชาญ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุชีราสุ-ชี-ราผู้เชี่ยวชาญ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุณัฏฐาสุ-นัด-ถาผู้ฉลาดและเป็นคนดี 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุณิสาสุ-นิ-สาสาวงาม 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุดาทิพย์สุ-ดา-ทิบนางฟ้า 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุดาพรสุ-ดา-พอนหญิงที่ประเสริฐ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุดารัตน์สุ-ดา-รัดนางแก้ว, หญิงที่ดีเลิศ , หญิงสาวงาม 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุดาวรรณสุ-ดา-วันหญิงผู้สวยงาม 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุตนันท์สุ-ตะ-นันผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุตาภัทรสุ-ตา-พัดธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทธญาณ์สุด-ทะ-ยามีความรู้อันบริสุทธิ์ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทธดรสุด-ทะ-ดอนผู้บริสุทธิ์กว่าคนอื่น 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทธดาสุด-ทะ-ดาความบริสุทธิ์ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทธนพสุ-ทะ-นบใหม่เอี่ยม 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทธนุชสุด-ทะ-นุดหญิงผู้บริสุทธิ์ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทธภาสุด-ทะ-ภามีรัศมีบริสุทธิ์ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทธวีร์สุด-ทะ-วีบริสุทธิ์และกล้าหาญ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทธอรสุด-ทะ-ออนผู้บริสุทธิ์และดีงาม งามบริสุทธิ์ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทธันต์สุด-ทันห้องมเหสี ชายาพระราชา 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทธิฉันท์สุด-ทิ-ฉันมีความพอใจ หรือมีความมุ่งหมายบริสุทธิ์ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทธิชัยสุด-ทิ-ไชชัยชนะอันหมดจด 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทธิดาสุด-ทิ-ดาความบริสุทธิ์ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทธินันท์สุด-ทิ-นันเพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทธินัยสุด-ทิ-ไนมีแนวทางอันบริสุทธิ์ มีนโยบายที่ดี 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทธินีย์สุด-ทิ-นีผู้นำผู้บริสุทธิ์ 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทธิพจน์สุด-ทิ-พดมีคำพูดอันบริสุทธิ์ 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทธิภัทรสุด-ทิ-พัดดีงามด้วยความบริสุทธิ์ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทธิรัตน์สุด-ทิ-รัดความหมดจดผ่องใสเหมือนดวงแก้ว 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทธีราสุด-ที-รานักปราชญ์ที่ดี 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทมาตม์สุด-ทะ-มาดข่มใจตนเองได้ดี, ดูแลตนเองได้ดี 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทัชชาสุ-ทัด-ชาผู้ให้สิ่งดี 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทัตตาสุ-ทัด-ตาประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทัศนีสุ-ทัด-สะ-นีสวย, งาม, น่าดู 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทินาสุ-ทิ-นาวันดี วันเป็นสิริมงคล 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุทิวัสสุ-ทิ-วัดวันดี วันเป็นสิริมงคล 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธนีสุ-ทะ-นีมีเสียงดี 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธรรมสุ-ทำธรรมดี, กฎหมายที่ดี 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธาสุ-ทาปูนขาว อิฐ น้ำดอกไม้ น้ำทิพย์ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธาทิพย์สุ-ทา-ทิบน้ำอมฤต, น้ำทิพย์ 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธานิธิสุ-ทา-นิ-ทิพระจันทร์ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธามัยสุ-ทา-ไมสำเร็จด้วยอิฐ ปูน ตึก วัง 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธารสสุ-ทา-รดน้ำทิพย์ (ราชาศัพท์หมายถึง น้ำชา 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธารัตน์สุ-ทา-รัดแก้วบริสุทธิ์ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธาวัลย์สุ-ทา-วันขาวงาม 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธาวีสุ-ทา-วีผู้บริสุทธิ์ยิ่ง บริสุทธิ์ดี 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธาศินสุ-ทา-สินผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธาสินสุ-ทา-สินผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธาสินีสุ-ทา-สิ-นีหญิงผู้กินอาหารทิพย์, เทวดา 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธิดาสุ-ทิ-ดาสาวงาม, ลูกสาวคนดี 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธินันท์สุ-ทิ-นันความยินดีของนักปราชญ์ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธินีสุ-ทิ-นีนักปราชญ์ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธิมนต์สุ-ทิ-มนผู้ปัญญาดี 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธิมาสุ-ทิ-มาผู้มีปัญญา ผู้ฉลาด 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธีธิดาสุ-ที-ทิ-ดาธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธีมนต์สุ-ที-มนผู้มีปัญญาดี มีปัญญาอย่างยิ่ง 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธีมาสุ-ที-มามีปัญญาดี นักปราชญ์ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุธีราสุ-ที-รานักปราชญ์ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุนทรีสุน-ทรีหญิงงาม 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุนารีสุ-นา-รีสาวงาม, หญิงคนดี 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุนิดาสุ-นิ-ดาผู้ได้รับการแนะนำมาดี 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุนิตยาสุ-นิด-ตะ-ยาผู้มีความสม่ำเสมอดี 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุนิตย์สุ-นิดผู้มีความสม่ำเสมอดี 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุนิติสุ-นิ-ติมีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุนิศาสุ-นิ-สาราตรีอันงดงาม,คืนที่ดีงาม 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุนีรัตน์สุ-นี-รัดผู้นำที่ดี 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุประวีณ์สุ-ประ-วีฉลาดอย่างยิ่ง 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุปรียาสุ-ปรี-ยาเป็นที่รักยิ่ง 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุปวีณ์สุ-ปะ-วีฉลาดอย่งยิ่ง 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุปัญญาสุ-ปัน-ยาผู้มีปัญญาดี 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุปาณีสุ-ปา-นีผู้มีฝีมือ, ฝีมือดี 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุพนิตสุ-พะ-นิดน่ารักยิ่ง 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุพรทิพย์สุ-พอน-ทิบพรอันเลิศจากเทวดา 50ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุพรรณีสุ-พัน-นีผู้มีผิวทอง 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุพศินสุ-พะ-สินมีความเชี่ยวชาญยิ่ง มีอำนาจยิ่ง 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุพัชรีสุ-พัด-ชะ-รีเพชรที่ดี 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุพัตราสุ-พัด-ตราผู้ประพฤติดี 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุพิชชาสุ-พิด-ชามีความรู้ดี 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุพิชฌาย์สุ-พิด-ชาเพ่งพินิจอย่างดี 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุพิชญาสุ-พิด-ชะ-ยาฉลาดยิ่ง 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุพิชาสุ-พิ-ชาผู้มีความรู้ดี, ผู้รู้ดี 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุพิตตาสุ-พิด-ตางดงามยิ่ง 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุภชาสุ-พะ-ชาเกิดมาจากสิ่งที่ดีงาม 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุภชีพสุ-พะ-ชีบมีชีวิตที่ดีงาม 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุภทัตสุ-พะ-ทัดผู้ให้สิ่งที่ดีงาม 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุภนัยสุ-พะ-ไนนำไปสู่สิ่งที่ดีงาม 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุภนิชสุ-พะ-นิดมีความงามเป็นของตน งามและเป็นตัวของตัว 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
สุภนิดสุ-พะ-นิ-ดาได้รับการแนะนำในสิ