ดูดวง
ชื่อมงคล คนเกิดวันอาทิตย์

ผลการหาชื่อมงคล คนเกิดวันอาทิตย์

หากท่านกำลังหาชื่อมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์และเลขศาสตร์ สำหรับนำไปตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อ
สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ทางเราได้รวบรวมมาให้ท่านแล้ว

ผลการหาชื่อมงคล

รายชื่อที่มีความหมายที่ดี เป็นมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์ และเลขศาสตร์
สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ มีดังต่อไปนี้

ชื่อมงคลสำหรับคุณมีดังนี้ ( 3,497 ชื่อ )

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย เลขศาสตร์ เด่นในเรื่อง
กชกดดอกบัว 3สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กชกรกด-ชะ-กอนกระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี 8สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กชนันท์กด-ชะ-นันยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กชนิภากด-ชะ-นิ-พาเสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กชนุชกด-ชะ-นุดหญิงสาวดุจดอกบัว 11สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กชพรกด-ชะ-พอนดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กชพรรณกด-ชะ-พันมีผิวพรรณดุจดอกบัว 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กชมนกด-ชะ-มนมีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กชวรรณกด-ชะ-วันมีผิวพรรณเหมือนดอกบัว 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กชอรกด-ชะ-ออนหญิงงามดุจดอกบัว 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กชอินทร์กด-ชะ-อินดอกบัวใหญ่ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กณิกนันต์กะ-นิก-นันละเอียดยิ่ง 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กณิกากะ-นิ-กาเล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กตตน์กิดการแสดง การรายงาน 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กตัญญูกะ-ตัน-ยูผู้รู้คุณคนอื่น 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนกกะ-หนกทองคำ 7สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนกกาญจน์กะ-หนก-กานทองคำล้ำค่า 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนกทิพย์กะ-หนก-ทิบทองคำที่ดีวิเศษ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนกนาถกะ-หนก-นาดมีทองเป็นที่พึ่ง 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนกนิภากะ-หนก-นิ-พาเหมือนทอง 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนกนุชกะ-หนก-นุชหญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนกพรกะ-หนก-พอนทองประเสริฐ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนกพรรณกะ-หนก-พันผู้มีผิดพรรณดุจทองคำ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนกพลกะ-หนก-พนมีพลังคือทอง 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนกพัชรกะ-หนก-พัดทองและเพชร 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนกพิชญ์กะ-หนก-พิดปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนกรดากะ-หนก-ระ-ดายินดีในทอง 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนกรัตน์กะ-หนก-รัดทองคำที่ล้ำค่า, แก้วและทอง 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนกลดากะ-หนก-ละ-ดาเถาทอง 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนกวดีกะ-หนก-วะ-ดีหญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนกวรรณกะ-หนก-วันผิวดังทอง 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนกวลัยกะ-หนก-วะ-ไลกำไลทอง 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนกอรกะ-หนก-ออนผู้หญิงที่ดี 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนต์ธรกน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนต์รพีกน-ระ-พีพระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนธิชากน-ทิ-ชาเกิดใกล้ทะเล 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กนธีกน-ทีทะเล มหาสมุทร 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมนียากะ-มะ-นี-ยางาม เป็นที่พึงพอใจ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมนีย์กะ-มะ-นีงาม เป็นที่พึงพอใจ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลกะ-มนบัว, ดอกบัว, หัวใจ 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลกานต์กะ-มน-กานผู้มีใจงดงาม 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลฉัตรกะ-มน-ฉัดร่มใจ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลฉันท์กะ-มน-ละ-ฉันความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลชนกกะ-มน-ชะ-นกผู้เกิดจากใจ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลทิพย์กะ-มน-ทิบบัววิเศษ 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลนัทธ์กะ-มน-นัดเป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลนัยน์กะ-มน-ละ-ไนตามงามดุจดอกบัว 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลนิตย์กะ-มน-นิดคนที่มีความมั่นคงในจิตใจ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลบัตรกะ-มน-ละ-บัดกลีบบัว 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลพรกะ-มน-พอนใจประเสริฐ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลพรรณกะ-มน-พันผิวพรรณดุจดอกบัว 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลพัชรกะ-มน-พัดใจเพชร 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลพิชญ์กะ-มน-พิดใจนักปราชญ์ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลภพกะ-มน-ละ-พบเกิดจากดอกบัว พระพรหม 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลภูกะ-มน-ละ-พูเกิดจากดอกบัว พระพรหม 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลยุพากะ-มน-ยุ-พาหญิงสาวผู้มีความงาม 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลรัตน์กะ-มน-รัดดอกบัวที่ล้ำค่า 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลวรกะ-มน-ละ-วอนประเสริฐเหมือนดอกบัว 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลวรรณกะ-มน-วันมีผิวพรรณดุจดอกบัว 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลวัทน์กะ-มน-วัดหน้างามดุจดอกบัว 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลากะ-มะ-ลานางงาม ชื่อฉันทลักษณ์ 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลากรกะ-มะ-ลา-กอนสระบัว 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลานันท์กะ-มะ-ลา-นันบัวบาน 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลเนตรกะ-มน-เนดตางามดุจดอกบัว 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมลโลจน์กะ-มน-โลดตางามดุจดอกบัว 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมุทกะ-มุดดอกบัว 8สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กมุทพรกะ-มุด-พอนประเสริฐดุจดอกบัว 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรกชกอ-ระ-กดไหว้,การกระพุ่มมือ 8สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรกฎกอ-ระ-กดปู 11สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรกนกกอน-กะ-หนกแสงทอง ทองกร 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรกมลกอน-กะ-มนมือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรชวัลกอน-ชะ-วันรุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรณิกากอน-นิ-กาช่อฟ้า 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรณ์กอนการกระทำ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรดลกอ-ระ-ดนฝ่ามือ 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรดากอ-ระ-ดา,กอน-ระ-ดาให้จากมือ 7สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรนภากอน-นะ-พามือที่โบกไปตามท้องฟ้า 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรนันท์กอ-ระ-นันยินดีเพลิดเพลินในรัศมี 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรบัลลพกอน-บัน-ลบนิ้วมือ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรพันธุ์กอ-ระ-พันทับทิม 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรพินธุ์กอ-ระ-พินทับทิม 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรภุมกอ-ระ-พุมกระพุ่ม 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรภูกอ-ระ-พูเล็บมือ 8สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรรณลดากัน-ละ-ดาใบหู 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรรณาภรณ์กัน-นา-พอนเครื่องประดับหู 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรรณิกากัน-นิ-กาดอกไม้, เครื่องประดับ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรรณิการ์กัน-นิ-กาต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรรภิรมย์กัน-พิ-รมฉัตรห้าชั้น 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรรวีกอน-ระ-วีรัศมีแห่งพระอาทิตย์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรวรรณกอ-ระ-วันมีผิวพรรณงดงาม 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรวลัยกอน-วะ-ไลกำไลมือ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรวิกกะ-ระ-วิกนกการเวก 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรวิกากอน-วิ-กานกการเวก 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรวิชญ์กอ-ระ-วิดความรุ่งเรืองของปราชญ์ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรวินท์กอ-ระ-วินทับทิม 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรวิภากอน-วิ-พาความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรวีร์กอ-ระ-วีกล้าหาญในการทำงาน, ดอกยี่โถ, ดอกพุดแดง 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรองกาญจน์กรอง-กานเกลียวทอง 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรองขวัญกรอง-ขวันจิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรองจิตกรอง-จิดจิตใจที่ละเอียดอ่อน สุขุม 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรองเกียรติกรอง-เกียรติเส้นทางแห่งเกียรติยศ 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรองแก้วกรอง-แก้วถักทอด้วยเพชรพลอย, คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กระพันกระ-พันคงทนต่อศาสตราวุธ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กระมลกระ-มนดอกบัว, หัวใจ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กระยาทิพย์กระ-ยา-ทิบชื่อขนมที่นิยมใช้หญิงสาวพรหมจารีกวนเครื่องปรุงให้เข้ากัน 48สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรัณฑากะ-รัน-ทารวงผึ้ง 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กริชกรดหลักแหลม, รู้สองด้านและเข้าถึง 11สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรินทร์กรินจอมช้าง พญาช้าง 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กริพันธ์กะ-ริ-พันเสาที่ผูกช้าง 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กรุณากะ-รุ-นาความสางสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤชพลกริด-ชะ-พลกำลังของมีดสองคม, มีพลังทะลุทะลวง 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤดาการกริ-ดา-กานบารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้ 10สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตกริดกระทำแล้ว 5สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตชญากริด-ชะ-ยาผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว, กตัญญู 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตชยากริด-ชะ-ยากระทำชนะแล้ว 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตชัยกริด-ไชกระทำชนะแล้ว 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตธรรมกริด-ตะ-ทำผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตนัยกริด-ตะ-ไนผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตนูกริด-ตะ-นูช่าง ศิลปิน 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตบุญกริด-ตะ-บุญมีบุญอันทำไว้แล้ว 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตพจน์กริด-ตะ-พดผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตพรกริด-ตะ-พอนผู้สร้างพร มีความประเสริฐ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตพรตกริด-ตะ-พรดผู้ประพฤติพรต 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตมุขกริด-ตะ-มุกนักปราชญ์ 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตยชญ์กริด-ตะ-ยดนักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตยากริด-ตะ-ยาเกียรติ,เสน่ห์ 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตย์กริดควรกระทำ หน้าที่การงาน 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตวิทย์กริด-ตะ-วิดผู้เรียนวิชาจบแล้ว,ผู้รู้ดีแล้ว 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตัชญ์กริ-ตัดผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตานนกริ-ตา-นนผู้ชำนาญยิ่ง 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตานนท์กริ-ตา-นนผู้ชำนาญยิ่ง 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตาภรณ์กริ-ตา-พอนผู้ประดับกายแล้ว 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤติกากริด-ติ-กาชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่ 11สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤติธีกริด-ติ-ทีนักปราชญ์ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตินกริด-ตินผู้คงแก่เรียน 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตินีกริด-ติ-นีผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤติมากริด-ติ-มานักปราชญ์ 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤติมุขกริด-ติ-มุกนักปราชญ์ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤติยากริด-ติ-ยาหน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤติเดชกริด-ติ-เดดผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์ 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤตเมธกริด-ตะ-เมดสร้างปัญญา มีปัญญา 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กฤาณากรกริด-สะ-นา-กอนกระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กลทีบ์กน-ละ-ทีเปรียบเสมือนแสงสว่าง เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กลรัตน์กน-ละ-รัดเป็นดุจรัตนะ ประเสริฐดุจรัตนะ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กลวัชรกน-ละ-วัดดุจดังเพชร 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กลอยใจกลอย-ใจร่วมจิตร่วมใจกัน 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กลิกากะ-ลิ-กาดอกไม้ตูม กำลังจะบาน 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กวิดากะ-วิ-ดากาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์ 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กวิตากะ-วิ-ตากาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์ 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กวินกะ-วินดีงาม 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กวินทรากะ-วิน-ทราจอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กวินทิพย์กะ-วิน-ทิบดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์ 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กวินท์กะ-วินจอมกวี 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กวินธิดากะ-วิน-ทิ-ดาลูกสาวผู้ดีงาม 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กวินนาฎกะ-วิน-นาดหญิงสาวผู้ดีงาม 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กวินนาถกะ-วิน-นาดผู้ม่ที่พึ่งอันดีงาม 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กวินภพกะ-วิ-นาดมีภพหรือกำเนิดอันดีงาม 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กวินภัคกะ-วิน-พักมีเกียรติอันดีงาม 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กวีทิพย์กะ-วี-ทิบมีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กวีพรกะ-วี-พอนมีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กวีวรรณกะ-วี-วันกวี, ผู้งดงาม 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กวีวัธน์กะ-วี-วัดกวีผู้เจริญ 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กอบกาญจน์กอบ-กานทอง 1 กอบ, ทองที่รงมกัน, ห่อทอง 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กอบกุลกอบ-กุนตระกูลที่สามีคคีกัน, รวมตระกูล 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กอบชนม์กอบ-ชนอายุยืน 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กังวานกัง-วานมีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัชชลากัด-ชะ-ลาแร่พลวง 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญจนพรกัน-จะ-นะ-พอนทองประเสริฐ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญจนากัน-จะ-นาทองคำ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญจนาพรกัน-จะ-นา-พอนทองอันบริสุทธิ์ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญจนีกัน-นะ-นีทองคำ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญจน์กันทอง 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญจน์อมลกัน-อะ-มนทองไร้มลทิน บริสุทธิ์ดังทอง 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญชพรกัน-ชะ-พอนประเสริฐดุจน้ำดอกไม้ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญชลากัน-ชะ-ลาเป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญญพัชรกัน-ยา-พัดหญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญญากัน-ยาสาวรุ่น 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญญาณัฐกัน-ยา-นัดหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญญาพัชรกัน-ยา-พัดหญิงผู้มีค่าดุจเพชร 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญญาภรณ์กัน-ยา-พอนเครื่องประดับของหญิง, หญิงงาม 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญญาภัคกัน-ยา-พักหญิงสาวผู้มีศิริมงคล 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญญาภัทรกัน-ยา-พัดหญิงสาวผู้มีความเจริญ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญญารัตน์กัน-ยา-รัดหญิงสาวผู้น่ารัก , หญิงผู้มีความดีเลิศ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญญาวีร์กัน-ยา-วีหญิงสาวผู้กล้าหาญ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญญ์วรากัน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญนิภากัน-นิ-พาเหมือนหญิงสาว, เหมือนสาวน้อย 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัญวรากัน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัณญิกากัน-ยิ-กาสร้อยคอ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัณฐพันธ์กัน-ถะ-พันเชือกผูกรอบคอช้าง 49สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัณฐมณีกัน-ถะ-มะ-นีของที่รัก 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัณฐาภรณ์กัน-ถา-พอนเครื่องประดับคอ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัณฐิกากัน-ถิ-กาสร้อยคอ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัณฑ์อเนกกัน-อะ-เนกผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัณณิกากัน-นิ-กาช่อฟ้า,ดอกไม้ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัณติกากัน-ติ-กาผู้กระทำ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัตติกากัด-ติ-กาดาวลูกไก่ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัทลีกัด-ทะ-ลีกล้วย 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันตพรกัน-ตะ-พอนน่ารักและประเสริฐ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันตพลกัน-ตะ-พนมีพลังน่าชอบใจ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันตพิชญ์กัน-ตะ-พิดปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันตภณกัน-ตะ-พนพูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันตยากัน-ตะ-ยาเป็นสุข สาวสวย 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันตวิชญ์กัน-ตะ-วิดผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันตากัน-ตาเป็นสุข สาวสวย 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันตาภากัน-ตา-พารัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันติชากัน-ติ-ชาเกิดมาด้วยความรัก 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันติทัตกัน-ติ-ทัดผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันตินันท์กัน-ติ-นันยินดีในความรัก 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันติยากัน-ติ-ยาความรัก 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันต์กันน่ารัก น่าพอใจ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันต์กมลกัน-กะ-มนมีใจน่ารัก มีจิตใจงาม 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันต์กวีกัน-กะ-วีกวีผู้น่ารัก 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันต์ธรกัน-ทอนทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันต์ธีร์กัน-ทีนักปราชญ์ผู้น่ารัก 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันต์ฤทัยกัน-รึ-ทัยดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันทรกัน-ทอนซอกเขา ลำธาร ถ้ำ 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันทรากัน-ทราซอกเขา ลำธาร ถ้ำ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันทรากรกัน-ทรา-กอนภูเขา 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันธิชากัน-ทิ-ชาเกิดใกล้ทะเล 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันนิดากัน-นิ-ดาหญิงสาว 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันยกรกัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันยกากัน-ยะ-กาหญิงวัยรุ่น 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันยรัตน์กัน-ยะ-รัดมีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันยาพรกัน-ยา-พอนสาวผู้ประเสริญ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันยาภรณ์กัน-ยา-พอนเครื่องประดับของหญิง 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กันยารัตน์กัน-ยา-รัดนางแก้ว 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัปปน์กับความดำริ การจัดแจง 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัมปนาทกัม-ปะ-นาดเสียงกึกก้อง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัมพลกัม-พนผ้าทอด้วยขนสัตว์ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัลชนากัน-ชะ-นาผู้สำเร็จ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัลยกรกัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัลยรัตน์กัน-ยะ-รัดมีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัลยวรรตกัน-ละ-ยะ-วัดอาหารเช้า 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัลยากัน-ละ-ยาหญิงงาม 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัลยาณธรรมกัน-ละ-ยา-นะ-ทำธรรมอันดี 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัลยาณีกัน-ละ-ยา-นีหญิงผู้มีความงาม 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กัลย์กมลกัน-กะ-มนผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ, ใจที่สุข 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กาจน์กาดป้อมปราการ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กาจพลกาด-พนมีพลังกล้าแข็ง 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กาญจนากาน-จะ-นาทอง 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กาญจนาพรกาน-จะ-นา-พอนทองอันบริสุทธิ์ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กาญจนาภากาน-จะ-นา-พาแสงทอง, แสงสว่างดุจทอง 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กาญจนาวดีกาน-จะ-นา-วะ-ดีหญิงที่มีค่าควรยกย่อง 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กาญจนีกาน-จะ-นีทอง 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กาณฑ์กานลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กานดากาน-ดา หญิงที่รัก 9สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กานดาวดีกาน-ดา-วะ-ดีหญิงผู้เป็นที่รัก 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กานตรัตน์กาน-ตะ-รัดผู้ที่น่ารัก, น่าคบหาสมาคมด้วย 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กานติมากาน-ติ-มางามน่ารัก 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กานติ์ชนิตกาน-ชะ-นิดผู้บันดาลความรัก, ให้เกิดความงาม 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กานต์กานน่ารัก น่าพึงพอใจ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กานต์กนีย์กาน-กะ-นีน้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก 49สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กานต์จรีย์กาน-จะ-รีความประพฤติที่ดีงาม 53สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กานต์ชนิตกาน-ชะ-นิดผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บันดาลสิ่งปรารถนา 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กานต์ธิดากาน-ทิ-ดาลูกสาวผู้เป็นที่รัก 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กานต์ธีรากาน-ที-รานักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กานต์พิชชากาน-พิด-ชามีความรู้เป็นที่รัก 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กานต์มณีกาน-มะ-นีแก้วมณีที่น่ารัก, แก้วงาม 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กานต์ยุพนกาน-ยุ-พนความสาวที่น่ารัก 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กานต์รวีกาน-ระ-วีพระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กายทิพย์กาย-ทิบผู้วิเศษ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กายวุธกาย-ยา-วุดใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
การณิกกา-ระ-นิกผู้ประกอบด้วยเหตุ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
การติมากาน-ติ-มางามน่ารัก 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
การต์พิชชากาน-พิด-ชามีความรู้เป็นที่รัก 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
การต์มณีกาน-มะ-นีแก้วมณีที่น่ารัก แก้วงาม 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
การัณย์กา-รันหน้าที่การงาน 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
การันต์กา-รันหน้าที่การงาน 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
การิตกา-ริดให้กระทำแล้ว สั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
การินกา-รินผู้สร้าง ผู้กระทำ 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
การุณกา-รุนความกรุณา 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กำจรกำ-จอนฟุ้งไป 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กำชัยกำ-ไชผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กำธรกำ-ทอนสนั่น, หวั่นไหว, สะเทือน 10สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กำพรกำ-พรมีความเป็นเลิศ, มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิจจากิด-จาเรื่องราว, ข้อความ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิจจาพรกิด-จา-พอนสิ่งที่พึงกระทำอันดี 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิจพรกิด-พอนสิ่งที่พึงกระทำอันดี 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตตน์กิดการแสดง, การรายงาน 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติกิด-ติคำเล่าลือ, คำสรรเสริญ 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติกวินกิด-ติ-กะ-วินงามด้วยเกียรติ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติกากิด-ติ-กาผู้มีเกียรติ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติกานต์กิด-ติ-กานผู้มีชื่อเสียงดีงาม 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติคมน์กิด-ติ-คมดำเนินไปด้วยเกียรติ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติคุณกิด-ติ-คุนผู้มีคุณที่เลื่องลือ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติชัยกิด-ติ-ไชผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติญากิด-ติ-ยาผู้มีเกียรติ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติทัตกิด-ติ-ทัดผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติธรกิด-ติ-ทอนทรงเกียรติ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติธรากิด-ติ-ทะ-ราทรงไว้ซึ่งเกียรติ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติธัชกิด-ติ-ทัดมีชื่อเสียงปรากฏ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตตินันท์กิด-ติ-นันยินดีในชื่อเสียง 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติพรกิด-ติ-พอนมีชื่อเสียงอันประเสริฐ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติพลกิด-ติ-พนมีชื่อเสียงและกำลัง 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติพิชญ์กิด-ติ-พิดนำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติภณกิด-ติ-พนมีชื่อเสียงด้านการพูด 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติภพกิด-ติ-พบความมีเกียรติ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติมากิด-ติ-มาผู้มีเกียรติ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติยุทธกิด-ติ-ยุดการรบที่มีชื่อเสียง 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติวรากิด-ติ-วะ-รามีเกียรติอันประเสริฐ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติวัฒน์กิด-ติ-วัดเจริญด้วยเกียรติ 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติวินท์กิด-ติ-วินผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตติเดชกิด-ติ-เดดมีชื่อเสียงในด้านความสามารถ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตยากิด-ตะ-ยาผู้มีเชื่อเสียง 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิติชัยกิ-ติ-ไชชนะด้วยเกียรติ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิตินันท์กิ-ติ-นันเพลิดเพลินในเกียรติ, ยินดีในชื่อเสียง 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิติมากิ-ติ-มาผู้มีชื่อเสียง 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิรณากิ-ระ-นารัศมีเรืองรอง 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิรติกากิ-ระ-ติ-กาผู้มีเกียรติ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิ่งกาญจน์กิ่ง-กานกิ่งทอง 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิ่งดาวกิ่ง-ดาวสืบทอดจากดวงดาว 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิ่งฟ้ากิ่ง-ฟ้าสืบทอดจากสวรรค์ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กิ่งเพชรกิ่ง-เพ็ดเครื่องประดับที่งดงาม 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กีรติกี-ระ-ติผู้มีเกียรติ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กีรติกากี-ระ-ติ-กาผู้มีเกียรติ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กีรัตยากี-รัด-ตะ-ยาหญิงผู้มีเกียรติ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุณช์กุนงาช้าง บรรณศาลา 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุณฑลกุน-ทนตุ้มหู 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุณฑิกากุน-ทิ-กาคนโทน้ำ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุนต์กุนทวน ศรภู่ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุนทรกุน-ทอนพระวิษณุ 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุมุทกุ-มุดบัว, บัวขาว 9สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลกัลยากุน-กัน-ยาหญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลจิรากุน-จิ-รามีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลชากุน-ละ-ชามีสกุลดี 11สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลชาติกุน-ละ-ชาดซึ่งเกิดในตระกูลดี 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลธรกุน-ละ-ทอนผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลธรากุน-ทะ-ราผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลธิดากุน-ทิ-ดาหญิงผู้เกิดในตระกูลดี 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลนันทน์กุ-ละ-นันเป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลนันท์ก-ละ-นันเป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลนาถกุน-ละ-นาดเป็นที่พึงแห่งสกุลวงศ์ 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลนารีกุน-ละ-นา-รีหญิงผู้เกิดในตระกูลดี 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลนิดากุน-นิ-ดาผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลนิภากุน-นิ-พาเหมือนสกุลวงศ์ เป็นดุจแสงสว่างแห่งสกุล 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลปริยากุน-ปริ-ยาเป็นที่รักของสกุลวงศ์ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลพัชรกุน-ละพัด เพชรประจำตระกูล 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลพัทธ์กุน-ละ-พัดเกี่ยวข้องกับสกุล 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลพิธาน์กุน-พิ-ทาระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์สกุล 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลภรณ์กุน-ละ-พอนค้ำจุนวงศ์สกุล 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลยากุน-ละ-ยาสตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลรัตน์กุน-ละ-รัดรัตนแห่งสกุลวงศ์ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลวดีกุน-วะ-ดีหญิงผู้เกิดในตระกูลดี 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลินกุ-ลินผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลเดชกุน-ละ-เดดมีเดชในตระกูล 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
กุลโรจน์กุน-ละ-โรดตระกูลรุ่งโรจน์ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ก่อก่อทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น 8สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ก่อการก่อ-กานริเริ่มให้เกิดมีขึ้น 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ก่อเกียรติก่อ-เกียดสร้างเกียรติ, สร้างชื่อเสียง 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ก้องก้องดังกังวาน 11สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ก้องกิดากรก้อง-กิ-ดา-กอนเสียงสรรเสริญอันกึกก้อง 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ก้องภพก้อง-พบมีชื่อเสียงก้องโลก 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกณิกาเก-นิ-กาพลับพลาที่ประทับของพระราชา 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกตนิกาเกด-นิ-กาผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกตน์เกดสัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกตน์นิภาเกด-นิ-พาเป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกตุเกดธง 7สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกตุมณีเกด-มะ-นียอดเศียรเปรียบแก้วสูงค่า 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกยูรเก-ยูนสร้อยอ่อน, สายสร้อย, ทองต้นแขน, กำไล 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกริกเกริกกึกก้อง, ดังสนั่น, เลืองลือ. ยิ่ง 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกริกวรรธน์เกริก-วัดความเจริญยิ่ง 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกริกวิทย์เกริก-วิดผู้มีความรู้ยิ่ง 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกริกไกรวัลเกริก-ไกร-วันผู้มีชื่อเสียงก้องไกล 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกรียงเกรียงใหญ่, ยิ่ง, เข้มแข็ง 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกรียงชัยเกรียง-ไชชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกรียงวุฒิเกรียง-วุดผู้เจริญยิ่ง 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกรียงไกรเกรียง-ไกรผู้กล้าที่ยิ่งยง 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกวลินเก-วะ-ลินมีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกวลีเก-วะ-ลีมีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกียรติเกียดชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, มีหน้ามีตา 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกียรติชัยเกียด-ไชชัยชนะที่มีชื่อเสียง 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เกียรติภูมิเกียด-พูมเกียรติเพราะความนิยม 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เก็จมณีเก็ด-มะ-นีเม็ดแก้วเลอค่า, แก้วประดับเลอค่า 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เก็จลดาเก็ด-ละ-ดาเถาวัลย์แก้วประดับ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เก็จแก้วเก็ด-แก้วแก้วเครื่องประดับ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
แก้วขวัญแก้ว-ขวันสูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
แก้วตาแก้ว-ตาสิ่งที่รักยิ่ง 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
แก้วทิพย์แก้ว-ทิบสูงค่าเป็นของดีวิเศษ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
แก้วใจแก้ว-ใจเป็นที่รักดั่งดวงใจ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
โกกนทโก-กะ-นดบัวแดง 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
โกมลโก-มนดอกบัว 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
โกมินทร์โก-มินยอดพลอยสีแดง 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
โกมุทโก-มุดบัวแดง 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
โกรพโก-รบบัวสาย แสงจันทร์ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
โกลัญญาโก-ลัน-ยาสตรีผู้เกิดในตระกูลสูง 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
โกเมนโก-เมนพลอยสีแดงเข้ม 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ไกรวิชญ์ไกร-วิดนักปราชญ์ผู้เก่งกล้า 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ไกรวินไกร-วินดอกบัว 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ไกรวีไกร-ระ-วีดอกบัว 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ไกรวุฒิไกร-วุดผู้มีความเจริญมาก 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ไกรเดชไกร-เดดผู้มีอำนาจมาก 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ไกรเทพไกร-เทบเทพผู้ยิ่งใหญ่ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขจรขะ-จอนฟุ้งไป 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขจรจิตขะ-จอน-จิดมีใจกว่างน่านับถือ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขจรฤทธิ์ขะ-จอน-ริดมีอำนาจแผ่นไปทั่ว 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขจรลาภขะ-จอน-ลาบรุ่งเรืองไปด้วยโชค 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขจรเดชขะ-จอน-เดชมีอำนาจแผ่นไปทั่ว 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขจิตขะ-จิดประดับตกแต่งแล้ว 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขจิตพรขะ-จิด-พอนใจงามที่ได้รับการขัดเกลาแล้ว 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขจีขะ-จีงามสดใส 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขจีพรขะ-จี-พอนผู้ประเสริฐงาม 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขจีพรรณขะ-จี-พันผู้มีผิวน่าแลมอง 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขจีพักตร์ขะ-จี-พักผู้มีน่าตาน่ารัก 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขจีวรรณขะ-จี-วันผู้มีผิวแลน่ามอง 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขจีเนตรขะ-จี-เนดผู้มีดวงตางาม 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขนบพรขะ-หนบ-พอนแบบแผนที่ประเสริฐ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขยาดีขะ-ยา-ดีทัศนะ, ความคิด, มุมมอง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขยาทิมาตขะ-ยา-ทิ-มาดมีชื่อเสียงเลื่องลือ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขยานีขะ-ยา-นีมีความรู้ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขรรค์ชัยขัน-ไชชนะด้วยขรรค์ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขรินทร์ทิพย์ขะ-ริน-ทิบเทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า 59สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขวัญขวันสิ่งไม่มีตัวตนว่า มีอยู่ประจำชีวิตนับตั้งแต่เกิด เชื่อว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขวัญจิตขวัน-จิดเป็นที่เจริญจิต 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขวัญจิราขวัน-จิ-รามีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขวัญชัยขวัน-ไชชนะด้วยความดี 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขวัญตาขวัน-ตามิ่งขวัญตา, สิ่งที่เป็นที่เจริญตา 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขวัญทิพย์ขวัน-ทิบมีจิตวิญญาณมิ่งมงคลเป็นของดีวิเศษ 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขวัญพรขวัน-พอนมิ่งขวัญประเสริฐ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขวัญรัตน์ขวัน-รัดขวัญแก้ว 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขวัญฤดีขวัน-รึ-ดียินดีในมิ่งมงคล 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขวัญฤทัยขวัน-รึ-ไทยินดีในมิ่งมงคล 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขวัญเนตรขวัน-เนดมิ่งขวัญดวงตา, สิ่งที่เป็นที่เจริญตา 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขวัญเรือนขวัน-เรือนยอดกำลังใจของบ้าน 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขวัญแก้วขวัน-แก้วมีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขวัญใจขวัน-ใจยอดดวงใจ, หญิงสุดที่รัก 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขัชพรขัด-ชะ-พอนของควรเคี้ยวอันประเสริฐ อาหารอันประเสริฐ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขันติขัน-ติความอดทน 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขัมน์ขำความอดทน 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ขีโรชาขี-โร-ชาโอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เขมเขมความเกษม 9สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เขมจิราเขม-จ-รามีความปลอดภัยตลอดกาลนาน 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เขมทัตเข-มะ-ทัดผู้ให้ความเกษม 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เขมทินเข-มะ-ทินผู้ให้ความเกษม 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เขมนันท์เข-มะ-นันยินดีในความปลอดภัย 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เขมรุจิเข-มะ-รุ-จิชอบความปลอดภัย 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เขมิกาเข-มิ-กาผู้มีความเกษม 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เขมินทราเข-มิน-ทรามีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เขมินทร์เข-มินมีความเกษมอันยิ่งใหญ่ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เขมินท์เข-มินมีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คคนางค์คะ-คะ-นางท้องฟ้า 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คชรัตน์คด-ชะ-รัดช้างแก้ว 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คชารีคะ-ชา-รีสิงห์โต 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คฑาวุธคะ-ทา-วุดกระบอง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คณนาถคะ-นะ-นาดผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คณพรคะ-นะ-พอนมีพรรคพวกดี 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คณพิชญ์คะ-นะ-พิดรู้เรื่องหมู่, รู้เรื่องคณะ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คณภรณ์คะ-นะ-พอนบำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คณาธิปคะ-นา-ทิบผู้เป็นหัวหน้า 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คณิฏฐาคะ-นิด-ถายืนหยัดได้ด้วยคณะ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คณิตคะ-นิดวิชาคำนวณ, การคำนวณ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คณินคะ-นินเป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คณินทร์คะ-นินเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คณุฒน์คะ-นุดประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คณุตม์คะ-นุดประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คทาคะ-ทาตะบอง 6สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คทาวุธคะ-ทา-วุดมีกระบองเป็นอาวุธ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คนธวัลย์คน-ทะ-วันเถาวัลย์หอม 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คมกริชคม-กริดคมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คมกฤชคม-กริดคมของกริช, อาวุธชนิดหนึ่ง 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คมคายคม-คายฉลาด, ไหวพริบ, ทันคน 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คมชาญคม-ชานฉลาดเฉียบแหลม 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คมทิพย์คม-ทิบความเฉียบแหลมอันวิเศษ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คมธรรมคม-ทำธรรมะที่เฉียบแหลม 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คมน์คมไป ดำเนินไป 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คมิกคะ-มิกผู้เตรียมจะก้าวไป 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คมแก้วคม-แก้วความเฉียบแหลมอันสูงค่า 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ครรชิตคัน-ชิดบันลือ, เสียงเอกเกริก, กึกก้อง 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ครองขวัญครอง-ขวันมีมิ่งขวัญ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ครองจิตครอง-จิดรู้จักทำใจไว้ให้มั่น 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ครองธรรมครอง-ทำดำเนินอยู่ในธรรม 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ครองประทีปครอง-ประ-ทีบแสงไฟที่ไม่มีวันดับ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ครองพรครอง-พอนคงความดีไว้ตลอดไป 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ครองภพครอง-พบผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ครองรักครอง-รักคงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ครองฤทธิ์ครอง-ริดรักษาอำนาจไว้ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ครองลาภครอง-ลาบมีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ครองอาตม์ครอง-อาดปกครองตนเอง, ดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นตัวของตัวเอง 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ครองเดชครอง-เดดยึดอำนาจไว้ตลอดไป 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ครองแผนครอง-แผนยึดกุมข้อกำหนดแนวทางดำเนินการ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ครองใจครอง-ใจรู้จักทำใจไว้ให้มั่น 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ครอบวิทย์ครอบ-วิดมีความรู้รอบทั้งมวล 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คะนึงจิตคะ-นึง-จิดใจที่หวนคิดถึงอยู่ตลอด 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คะนึงนิตย์คะ-นึง-นิดคิดทบทวนอยู่ตลอด, คิดถึงอยู่ตลอด 49สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คัดนางค์คัด-คะ-นางท้องฟ้า 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คัทลียาคัด-ทรี-ยากล้วยไม้ชนิดหนึ่ง 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คันธทรัพย์คัน-ทะ-ซับเครื่องหอม 51สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คันธนีราคัน-ทะ-นี-ราน้ำหอม 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คันธมาลีคัน-ทะ-มา-ลีดอกไม้หอม 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คันธลีคัน-ทะ-ลีตัวต่อ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คันธารัตน์คัน-ทา-รัดกลิ่นแก้ว 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คารมคา-รมพูดแหลมคม 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คำนวณคำ-นวนคิดหาผลโดยวิธิเลข 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คำนวรคำ-นวนควร, ถูกต้อง, เหมาะ, พอดีๆ, ชอบ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คำนึงคำ-นึงคิดถึง, คิด, นึก, ระลึก 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คำรนคำ-รนคำราม, กระหึ่ม 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คิรากรคิ-รา-กอนกระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คีรีคี-รีภูเขา 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คีรีทองคี-รี-ทองภูเขาทอง 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คึกฤทธิ์คึก-ริดแรงอำนาจ, ความร่าเริง 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คุณภัทรคุน-นะ-พัดเจริญด้วยความดี 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คุณัชญ์คุ-นัดผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คุณัญญาคุ-นัน-ยาผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คุณากรคุ-นา-กอนบ่อเกิดแห่งความดี 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คุณานนต์คุ-นา-นนผู้มีคุณความดี 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คุณานนท์คุ-นา-นนมีคุณความดีมากมาย 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คุณิตาคุ-นิ-ตาผู้มีคุณงามความดี 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คุ้มขวัญคุ้ม-ขวันคุ้มครองป้องกันด้วยความดี 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คุ้มแก้วคุ้ม-แก้วอยู่ในที่อุดมสมบูรณ์ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
คเชนทร์คะ-เชนพญาช้าง, จ่าโขลงช้าง 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เครือวัลย์เครือ-วันเถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์ 56สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
จงจงบอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่ 8อำนาจ เกียรติยศ
จงกลจง-กนบัว, บัวสาย 15อำนาจ เกียรติยศ
จงกลณีจง-กน-นีดอกบัว 27อำนาจ เกียรติยศ
จงจิตรจง-จิดใจแน่วแน่ 25อำนาจ เกียรติยศ
จงรักจง-รักคงความรู้สึกดี ๆ ไว้ 17อำนาจ เกียรติยศ
จตุทิพย์จะ-ตุ-ทิบเทพทั้งสี่ 40อำนาจ เกียรติยศ
จตุพรจะ-ตุ-พอนพรสี่ คือจตุรพิธพร 22อำนาจ เกียรติยศ
จตุพักต์จะ-ตุ-พักพระพรหม 35อำนาจ เกียรติยศ
จตุภัทรจะ-ตุ-พัดเจริญด้วยธรรม 4 อย่าง 20อำนาจ เกียรติยศ
จตุภูมิจะ-ตุ-พูมสี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ 22อำนาจ เกียรติยศ
จตุรพรจะ-ตุ-ระ-พอนพร 4 ประการ (อายุ วรรณะ สุขะ พละ 26อำนาจ เกียรติยศ
จตุรภัทรจะ-ตุ-ระ-พัดความเจริญที่ชนปรารถนา 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ 24อำนาจ เกียรติยศ
จรณบูรณ์จะ-ระ-นะ-บูนถึงพร้อมด้วยความประพฤติ 37อำนาจ เกียรติยศ
จรณะจะ-ระ-นะความประพฤติ 19อำนาจ เกียรติยศ
จรณาจะ-ระ-นาดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ 16อำนาจ เกียรติยศ
จรณินทร์จะ-ระ-นินเป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี 38อำนาจ เกียรติยศ
จรณินท์จะ-ระ-นินเป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี 34อำนาจ เกียรติยศ
จรณ์จอนความประพฤติดี 24อำนาจ เกียรติยศ
จรรยพรจัน-ยะ-พอนมีความประพฤติดี ประเสริฐ 34อำนาจ เกียรติยศ
จรรยมณฑน์จัน-ยะ-มนผู้มีความประพฤติดี เป็นเครื่องประดับ 49อำนาจ เกียรติยศ
จรรยาจัน-ยาความประพฤติ, กริยิที่ควรประพฤติในหมู่คณะ 23อำนาจ เกียรติยศ
จรรยาภรณ์จัน-ยา-พอนเครื่องประดับที่สวยงาม 42อำนาจ เกียรติยศ
จรรย์ธรจัน-ทอนมีความประพฤติดี 39อำนาจ เกียรติยศ
จรรย์อมลจัน-อะ-มนผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ 48อำนาจ เกียรติยศ
จรัญญาจะ-รัน-ยากระจาย, แพร่กระจาย 23อำนาจ เกียรติยศ
จรัญพรจะ-รัน-ยะ-พอน,จะ-รัน-พอน มีความประพฤติประเสริฐ 30อำนาจ เกียรติยศ
จรัลจะ-รันเที่ยวป่า 20อำนาจ เกียรติยศ
จรัลรมย์จะ-รัน-รมเที่ยวป่าอย่างมีความสุข 46อำนาจ เกียรติยศ
จรายุทธจะ-รา-ยุดอาวุธของคนจร, อาวุธของคนเดินทาง 25อำนาจ เกียรติยศ
จริญญาจะ-ริน-ยามีความรู้เรื่องการเดินทาง 23อำนาจ เกียรติยศ
จรินทรจะ-ริน-ทอนผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง 24อำนาจ เกียรติยศ
จรินทร์จะ-รินผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง 33อำนาจ เกียรติยศ
จริมจะ-ริมภายหลัง เล็ก น้อง 19อำนาจ เกียรติยศ
จริยาจะ-ริ-ยากริยาเพียบพร้อม 23อำนาจ เกียรติยศ
จริยาพรจะ-ริ-ยา-พอนความประพฤติดี 35อำนาจ เกียรติยศ
จริยาวดีจะ-ริ-ยา-วะ-ดีหญิงผู้มีความประพฤติดี 37อำนาจ เกียรติยศ
จรีภรณ์จะ-รี-พอนการปกป้องด้วยหอก 36อำนาจ เกียรติยศ
จรีย์จะ-รีความประพฤติ, กริยาที่ควรประพฤติ 34อำนาจ เกียรติยศ
จรุงจะ-รุงชักชวน, ยั่วใจ 13อำนาจ เกียรติยศ
จรุงจิตจะ-รุง-จิดรัญจวนใจ 26อำนาจ เกียรติยศ
จรูญจะ-รูนรุ่งเรือง, งดงาม 16อำนาจ เกียรติยศ
จรูญจิตจะ-รูน-จิดจิตใจงาม 29อำนาจ เกียรติยศ
จรูญพรรณจะ-รูน-พันผิวพรรณงาม 37อำนาจ เกียรติยศ
จรูญพันธุ์จะ-รูน-พันมีความผูกพันที่ดีงาม 47อำนาจ เกียรติยศ
จรูญวรรณจะ-รูน-วันชนชั้นที่รุ่งเรือง 35อำนาจ เกียรติยศ
จวงจันทร์จวง-จันจันทร์หอม 43อำนาจ เกียรติยศ
จอมขวัญจอม-ขวันผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม 33อำนาจ เกียรติยศ
จอมนรีจอม-นะ-รียอดหญิง 33อำนาจ เกียรติยศ
จอมเดชจอม-เดดผู้มีอำนาจสูงสุด 22อำนาจ เกียรติยศ
จอมแก้วจอม-แก้วผู้เป็นที่รักหวงแหนอย่างยิ่ง 28อำนาจ เกียรติยศ
จอมใจจอม-ใจยอดดวงใจ 29อำนาจ เกียรติยศ
จักรกริชจัก-กริดอาวุธของแว่นแคว้น 26อำนาจ เกียรติยศ
จักรกฤชจัก-กริดอาวุธของแว่นแคว้น 19อำนาจ เกียรติยศ
จักรชัยจัก-ไชจักแห่งชัยชนะ 29อำนาจ เกียรติยศ
จักรดุลย์จัก-กระ-ดุนคุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค 40อำนาจ เกียรติยศ
จักรธรจัก-กระ-ทอนทรงไว้ซึ่งจักร พระราชา พระนารายณ์ 23อำนาจ เกียรติยศ
จักรพลจัก-กระ-พนกำลังของแว่นแคว้น 29อำนาจ เกียรติยศ
จักรพันธ์จัก-กระ-พันเกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น 45อำนาจ เกียรติยศ
จักรภพจัก-กะ-พบประเทศที่รวมกลุ่มกัน 24อำนาจ เกียรติยศ
จักรภัทรจัก-กระ-พัดผู้เจริญในแว่นแคว้น 25อำนาจ เกียรติยศ
จักรวุธจัก-กระ-วุดผู้มีจักรเป็นอาวุธ 26อำนาจ เกียรติยศ
จักรินจัก-กรินพระราชา พระนารายณ์ 24อำนาจ เกียรติยศ
จักรินทร์จัก-กรินผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น 38อำนาจ เกียรติยศ
จังคนิภาจัง-คะ-น-ิพามีรัศมีงดงาม 27อำนาจ เกียรติยศ
จัตุรงค์จัด-ตุ-รงองค์ 7, ประกอบด้วย 4 ส่วน 33อำนาจ เกียรติยศ
จันจิมาจัน-จิ-มางามเหมือนดวงจันทร์ 31อำนาจ เกียรติยศ
จันทกรจัน-ทะ-กอนแสงจันทร์ 21อำนาจ เกียรติยศ
จันทกานติ์จัน-ทะ-กานแสงจันทร์ 39อำนาจ เกียรติยศ
จันทกานต์จัน-ทะ-กานราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์ 35อำนาจ เกียรติยศ
จันทนาจัน-ทะ-นาต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม 22อำนาจ เกียรติยศ
จันทนิภาจัน-ทะ-นิ-พาแสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์ 27อำนาจ เกียรติยศ
จันทนีจัน-ทะ-นีมีกลิ่นจัน 28อำนาจ เกียรติยศ
จันทนียาจัน-ทะ-นี-ยามีกลิ่นจัน 37อำนาจ เกียรติยศ
จันทพรจัน-ทะ-พอนพระจันทร์งาม 28อำนาจ เกียรติยศ
จันทภาจัน-ทะ-พาเย็นตาเย็นใจดุจแสงจันทร์ 18อำนาจ เกียรติยศ
จันทมณีจัน-ทะ-มะ-นีแก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์ 33อำนาจ เกียรติยศ
จันทรจัน-ทอนนิ่มนวลดุจแสงจันทร์ 20อำนาจ เกียรติยศ
จันทรกรจัน-ทระ-กอนแสงจันทร์ 25อำนาจ เกียรติยศ
จันทรรัตน์จัน-ทระ-รัดไข่มุก 45อำนาจ เกียรติยศ
จันทรัชจัน-ทะ-รัดดาวพุธ 26อำนาจ เกียรติยศ
จันทราจัน-ทรานิ่มนวลดุจแสงจันทร์ 21อำนาจ เกียรติยศ
จันทรากานต์จัน-ทรา-กานที่รักของพระจันทร์ 40อำนาจ เกียรติยศ
จันทรานนท์จัน-ทรา-นนมีหน้าผุดผ่อง 41อำนาจ เกียรติยศ
จันทราภรณ์จัน-ทรา-พอนเครื่องประดับงามดุจจันทร์ 40อำนาจ เกียรติยศ
จันทราภาจัน-ทรา-พาแสงจันทร์ 23อำนาจ เกียรติยศ
จันทราวรรณจัน-ทรา-วันผิวพรรณเปล่งปลั่ง 40อำนาจ เกียรติยศ
จันทร์จรีจัน-จะ-รีความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม 46อำนาจ เกียรติยศ
จันทร์จิราจัน-จิ-รางามเสมอ 44อำนาจ เกียรติยศ
จันทร์ดาวจัน-ดาวดุจดวงดาว และดวงจันทร์ 37อำนาจ เกียรติยศ
จันทร์ทิพย์จัน-ทิพมีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ 59อำนาจ เกียรติยศ
จันทร์วลัยจัน-วะ-ไลวงจันทร์ วงเดือน 53อำนาจ เกียรติยศ
จันทร์เพ็ญจัน-เพ็นพระจันทร์เต็มดวง 51อำนาจ เกียรติยศ
จันทร์แก้วจัน-แก้วคุณค่าเลิศ, เปล่งปลั่งมั่งคั่ง 40อำนาจ เกียรติยศ
จันทร์ไชยจัน-ไชชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น 48อำนาจ เกียรติยศ
จันทวรรณจัน-ทะ-วันผิวงามนิ่มนวลดุจแสงจันทร์ 35อำนาจ เกียรติยศ
จันทัปปภาจัน-ทับ-ปะ-พาแสงจันทร์ 26อำนาจ เกียรติยศ
จันทิมันตุ์จัน-ทิ-มันพระจันทร์ เดือน 47อำนาจ เกียรติยศ
จันทิมาจัน-ทิ-มาพระจันทร์, ผู้มีผิวดุจเดือน 26อำนาจ เกียรติยศ
จันทิราจัน-ทิ-ราพระจันทร์ 25อำนาจ เกียรติยศ
จาฏุพัจน์จา-ตุ-พัดมีวัจนะน่าฟัง พูดดี 49อำนาจ เกียรติยศ
จาตุรนต์จา-ตุ-รนเจ้าแห่งโลก 32อำนาจ เกียรติยศ
จารวีจา-ระ-วีผู้งดงาม 24อำนาจ เกียรติยศ
จาริณีจา-ริ-นีผู้ประพฤติ 27อำนาจ เกียรติยศ
จารีย์จา-รีผู้มีความประพฤติที่ดี 35อำนาจ เกียรติยศ
จารีรัตน์จา-รี-รัดผู้ประพฤติดี 43อำนาจ เกียรติยศ
จารุกรจา-รุ-กอนรัศมีงาม รัศมีดั่งทอง 17อำนาจ เกียรติยศ
จารุกัญญ์จา-รุ-กันหญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง 34อำนาจ เกียรติยศ
จารุกิตติ์จา-รุ-กิดมีชื่อเสียงดีงาม 36อำนาจ เกียรติยศ
จารุกิตต์จา-รุ-กิดมีชื่อเสียงดีงาม 32อำนาจ เกียรติยศ
จารุณีจา-รุ-นีสาวรุ่นที่มีความน่ารัก 24อำนาจ เกียรติยศ
จารุนันท์จา-รุ-นันผู้ยินดีในความงาม, ผู้ยินดีในส่งที่น่ารัก 36อำนาจ เกียรติยศ
จารุนิภาจา-รุ-นิ-พาดุจทอง 23อำนาจ เกียรติยศ
จารุพิชญาจา-รุ-พิด-ชะ-ยานักปราชญ์ผู้งดงาม 31อำนาจ เกียรติยศ
จารุพิชญ์จา-รุ-พิดนักปราชญ์ผู้สง่างาม 39อำนาจ เกียรติยศ
จารุภาจา-รุ-พารัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง 14อำนาจ เกียรติยศ
จารุมนจา-รุ-มนมีใจน่ารัก มีใจงาม 22อำนาจ เกียรติยศ
จารุวรรณจา-รุ-วันผิวพรรณดุจทองคำ 31อำนาจ เกียรติยศ
จารุวัฒน์จา-รุ-วัดผู้มีความเจริญรุ่งเรือง 39อำนาจ เกียรติยศ
จารุวิทย์จา-รุ-วิดมีความรู้งาม งามด้วยความรู้ 40อำนาจ เกียรติยศ
จารุเดชจา-รุ-เดดมีเดชงาม งามด้วยเดช 17อำนาจ เกียรติยศ
จารุเนตรจา-รุ-เนดมีตางาม 26อำนาจ เกียรติยศ
จำนงจำ-นงประสงค์, มุ่งหวัง,ตั้งใจ 14อำนาจ เกียรติยศ
จำรูญจำ-รูนรุ่งเรือง, งาม 17อำนาจ เกียรติยศ
จำเนียมจำ-เนียมรู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานะ 34อำนาจ เกียรติยศ
จำเริญจำ-เรินเติบโต, งอกงาม 21อำนาจ เกียรติยศ
จิณณทัตจิน-นะ-ทัดผู้มีความประพฤติตามแบบแผน 28อำนาจ เกียรติยศ
จิณณธรรมจิน-นะ-ทำประพฤติธรรม 37อำนาจ เกียรติยศ
จิณณพัตจิน-นะ-พัดผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน 35อำนาจ เกียรติยศ
จิณณวัตรจิน-นะ-วัดประพฤติตามระเบียบแบบแผน 37อำนาจ เกียรติยศ
จิณณะจิน-นะประพฤติแล้ว 24อำนาจ เกียรติยศ
จิณณาจิน-นาประพฤติแล้ว 21อำนาจ เกียรติยศ
จิณณ์จินประพฤติดีแล้ว 29อำนาจ เกียรติยศ
จิณพรตจิน-พะ-รดประพฤติดี 30อำนาจ เกียรติยศ
จิณัฐตาจิ-นัด-ตาความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา 32อำนาจ เกียรติยศ
จิดาภาจิ-ดา-พารัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก 14อำนาจ เกียรติยศ
จิตจิดใจ ซึ่งมีหน้าที่รู้ คิด และนึก 13อำนาจ เกียรติยศ
จิตตนาถจิด-ตะ-นาดเจ้าแห่งใจ 23อำนาจ เกียรติยศ
จิตตาจิด-ตาชื่อนักษัตร 17อำนาจ เกียรติยศ
จิตติพัฒน์จิด-ติ-พัดเจริญด้วยความคิด ความฉลาด 49อำนาจ เกียรติยศ
จิตติมาจิด-ติ-มาผู้มีความตริตรอง มีสติปัญญา มีเกียรติ 26อำนาจ เกียรติยศ
จิตบุณย์จิ-ตะ-บุนมีความดีที่ซึ่งสั่งสมไว้แล้ว มีใจดีงาม 38อำนาจ เกียรติยศ
จิตรจิดการวาดเขียน ระบายสี ,งดงามประณีต 17อำนาจ เกียรติยศ
จิตรกัญญาจิด-กัน-ยาหญิงสาวที่สวยงาม 31อำนาจ เกียรติยศ
จิตรกัณฐ์จิต-กันนกพิราบ 45อำนาจ เกียรติยศ
จิตรคุปต์จิด-ตระ-คุบผู้มีความดีคุ้มครอง 36อำนาจ เกียรติยศ
จิตรดิลกจิด-ดิ-หลกยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่น 29อำนาจ เกียรติยศ
จิตรทิพย์จิด-ทิบงดงามและวิเศษยิ่ง 47อำนาจ เกียรติยศ
จิตรทิวาจิด-ทิ-วาวันอันแจ่มใส 29อำนาจ เกียรติยศ
จิตรภณจิด-ตระ-พนดูดดี พูดไพเราะ 23อำนาจ เกียรติยศ
จิตรภาณุจิด-พา-นุมีรัศมีสวยงาม พระอาทิตย์ 25อำนาจ เกียรติยศ
จิตรลดาจิด-ละ-ดาเป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์ 25อำนาจ เกียรติยศ
จิตรวรรณจิด-ตะ-วันผู้มีผิวพรรณงดงาม 36อำนาจ เกียรติยศ
จิตรวันจิด-จระ-วันวันอันงดงาม 32อำนาจ เกียรติยศ
จิตราจิด-ตราการวาดเขียน ระบายสี ,งดงามประณีต 18อำนาจ เกียรติยศ
จิตรานุชจิด-ตรา-นุชหญิงสาวผู้งดงาม 26อำนาจ เกียรติยศ
จิตรายุธจิด-ตรา-ยุดมีอาวุธต่างๆ 31อำนาจ เกียรติยศ
จิตรินจิด-รินนักวาด ศิลปิน 26อำนาจ เกียรติยศ
จิตรเทพจิด-ตระ-เทบเทวดาผู้งดงามหรือผู้สดใส 28อำนาจ เกียรติยศ
จิตรเลขาจิด-เล-ขารูปภาพงามยิ่ง 28อำนาจ เกียรติยศ
จินดาจิน-ดาความนึกคิด, แก้วสารพัดนึก 17อำนาจ เกียรติยศ
จินดาพรรณจิน-ดา-พันแก้วสารพัดนึกที่งดงาม 38อำนาจ เกียรติยศ
จินดารัตน์จิน-ดา-รัดมีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ 42อำนาจ เกียรติยศ
จินตนาจิน-ตะ-นาความคิด 24อำนาจ เกียรติยศ
จินตนีจิน-ตะ-นีความคิด 30อำนาจ เกียรติยศ
จินตพรจิน-ตะ-พอนมีความคิดประเสริฐ 30อำนาจ เกียรติยศ
จินตภาจิน-ตะ-พามีความคิดเจิดจ้า 20อำนาจ เกียรติยศ
จินต์จินคิด, คำนึง, ไตร่ตรอง 27อำนาจ เกียรติยศ
จินต์จุฑาจิน-จุ-ทามีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ 38อำนาจ เกียรติยศ
จิรกรจิ-ระ-กอนกระทำตลอดกาลนาน 19อำนาจ เกียรติยศ
จิรกฤตจิ-ระ-กิดผู้สืบทอด 19อำนาจ เกียรติยศ
จิรกิตติ์จิ-ระ-กิดมีชื่อเสียงยืนนาน 38อำนาจ เกียรติยศ
จิรชยาจิ-ระ-ชะ-ยามีชัยนาน 25อำนาจ เกียรติยศ
จิรชีพจิ-ระ-ชีบมีชีวิตนาน อายุยืน 31อำนาจ เกียรติยศ
จิรฐาจิ-ระ-ถาฐานะที่มั่นคง 24อำนาจ เกียรติยศ
จิรณัฐจิ-ระ-นัดผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน 32อำนาจ เกียรติยศ
จิรทีปต์จิ-ระ-ทีบรุ่งเรืองตลอดกาลนาน 36อำนาจ เกียรติยศ
จิรนนท์จิ-ระ-นนผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน 34อำนาจ เกียรติยศ
จิรนันท์จิ-ระ-นันมีผู้ชื่นชมยินดี 38อำนาจ เกียรติยศ
จิรนาถจิ-ระ-นาดผู้มีที่พึ่งยั่งยืน 21อำนาจ เกียรติยศ
จิรพนธ์จิ-ระ-พนเป็นที่รักที่ผูกพันนาน 40อำนาจ เกียรติยศ
จิรพรรณจิ-ระ-พันผู้มีความงามยาวนาน 35อำนาจ เกียรติยศ
จิรพัฒน์จิ-ระ-พัดความเจริญรุ่งเรือง 43อำนาจ เกียรติยศ
จิรภัทรจิ-ระ-พัดผู้ดีงามตลอดกาลนาน 24อำนาจ เกียรติยศ
จิรภาจิ-ระ-พาผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน 16อำนาจ เกียรติยศ
จิรภิญญาจิ-ระ-พิน-ยาความรู้ยั่งยืน 28อำนาจ เกียรติยศ
จิรยุทธจิ-ระ-ยุดการรบที่ยาวนาน 28อำนาจ เกียรติยศ
จิรวดีจิ-ระ-วะ-ดีหญิงผู้มีอายุยืนยาว 28อำนาจ เกียรติยศ
จิรวินจิ-ระ-วินผู้มีอายุยืนยาว 29อำนาจ เกียรติยศ
จิระนันท์จิ-ระ-นันผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน 42อำนาจ เกียรติยศ
จิระประไพจิ-ระ-ประ-ไพผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน 45อำนาจ เกียรติยศ
จิระพันธ์จิ-ระ-พันเป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน 48อำนาจ เกียรติยศ
จิระภาจิ-ระ-พาผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน 20อำนาจ เกียรติยศ
จิระเดชจิ-ระ-เดดมีอำนาจตลอดกาล 23อำนาจ เกียรติยศ
จิรัจฌาจิ-รัด-ชากิริยาดีตลอดกาล 30อำนาจ เกียรติยศ
จิรัชญาจิ-รัด-ชะ-ยาผู้รู้นาน ฉลาดนาน 25อำนาจ เกียรติยศ
จิรัชยาจิ-รัด-ชะ-ยามีชัยชนะตลอดกาลนาน 29อำนาจ เกียรติยศ
จิรัญญาจิ-รัน-ยาผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน, รู้ยาวนาน 27อำนาจ เกียรติยศ
จิรัฎฐ์จิ-รัดดำรงมั่น อยู่นาน 41อำนาจ เกียรติยศ
จิรันดน์จิ-รันใหม่ อยู่นาน 38อำนาจ เกียรติยศ
จิรันธรจิ-รัน-ทอนทรงไว้นาน, ดำรงได้นาน 31อำนาจ เกียรติยศ
จิราพัชรจิ-รา-พัดยั่งยืนดุจเพชร 33อำนาจ เกียรติยศ
จิราภาจิ-รา-พารุ่งเรืองนาน 17อำนาจ เกียรติยศ
จิรายุจิ-รา-ยุมีอายุยืน 24อำนาจ เกียรติยศ
จิรายุทธจิ-รา-ยุดรบนาน 29อำนาจ เกียรติยศ
จิราเจตจิ-รา-เจดมีความคิดเป็นยอด 26อำนาจ เกียรติยศ
จิรเดชจิ-ระ-เดดหมอที่ยั่งยืน 19อำนาจ เกียรติยศ
จิรเมธจิ-ระ-เมดมีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน 25อำนาจ เกียรติยศ
จิรเวชจิ-ระ-เวดหมอที่ยั่งยืน 24อำนาจ เกียรติยศ
จิรโชติจิ-ระ-โชดความรุ่งเรือง 27อำนาจ เกียรติยศ
จิรโพธิจิ-ระ-โพดมีความรู้ตลอดกาลนาน 34อำนาจ เกียรติยศ
จิลลาจิน-ลาว่าว 23อำนาจ เกียรติยศ
จิลลาภัทรจิน-ลา-พัดดีงามดังว่าว 33อำนาจ เกียรติยศ
จิลลาวัณย์จิน-ลา-วันตกแต่งให้งดงาม 55อำนาจ เกียรติยศ
จิลาวัลย์จิ-ลา-วันประดับด้วยเถาวัลย์ 50อำนาจ เกียรติยศ
จีรณะจี-ระ-นะประพฤติแล้ว 26อำนาจ เกียรติยศ
จีรณาจี-ระ-นาประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน 23อำนาจ เกียรติยศ
จีรนันท์จี-ระ-นันผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน 41อำนาจ เกียรติยศ
จีรนาถจี-ระ-นาดผู้ที่ที่พึ่งยั่งยืน, ผู้เป็นที่พึ่งตลอดกาล 24อำนาจ เกียรติยศ
จีรพรจี-ระ-พอนประเสริฐนาน 29อำนาจ เกียรติยศ
จีรพรรณจี-ระ-พันผู้สวยนาน 38อำนาจ เกียรติยศ
จีรภาจี-ระ-พาผู้มีแสงสว่างตลอดกาล 19อำนาจ เกียรติยศ
จีรยุทธจี-ระ-ยุดรบที่ยาวนาน 31อำนาจ เกียรติยศ
จีรวรรณจี-ระ-วันผู้สวยนาน 36อำนาจ เกียรติยศ
จีราภรณ์จี-รา-พอนเครื่องประดับที่ยั่งยืน 37อำนาจ เกียรติยศ
จีราภาจี-รา-พาแสงสว่างตลอดกาล 20อำนาจ เกียรติยศ
จีริกาจี-ริ-กาการประกาศ 23อำนาจ เกียรติยศ
จุฑาจุ-ทาจุก, ที่สูงสุดของศีรษะ 11อำนาจ เกียรติยศ
จุฑากรณ์จุ-ทา-กอนพิธีไหว้จุกเด็ก 30อำนาจ เกียรติยศ
จุฑาทิพย์จุ-ทา-ทิพย์จุกที่งดงามมาก 41อำนาจ เกียรติยศ
จุฑาธชจุ-ทา-ทดยอดธง 17อำนาจ เกียรติยศ
จุฑาภรณ์จุ-ทา-พอนเครื่องประดับจุก 30อำนาจ เกียรติยศ
จุฑามณีจุ-ทา-มะ-นีปิ่น,มวยผมของพระพุทธเจ้า 28อำนาจ เกียรติยศ
จุฑารัตน์จุ-ทา-รัดเครื่องประดับเพชรพลอย 36อำนาจ เกียรติยศ
จุฑาวุธจุ-ทา-วุดมีจุกเป็นอาวุธ 22อำนาจ เกียรติยศ
จุมพลจุม-พนผู้เป็นใหญ่ 26อำนาจ เกียรติยศ
จุมพินจุม-พินการจุมพิต, การสัมผัสอย่างใกล้ชิด 29อำนาจ เกียรติยศ
จุรีจุ-รีมีด, หอก, ดาบ 18อำนาจ เกียรติยศ
จุรีพรจุ-รี-พอนคำแสดงความปรารถนาดีที่เฉียบแหลม 30อำนาจ เกียรติยศ
จุรีรัตน์จุ-รี-รัดศาสตราวุธที่มีอานุภาพ 43อำนาจ เกียรติยศ
จุลปรีชาจุน-ละ-ปรี-ชาความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก 29อำนาจ เกียรติยศ
จุลินทร์จุ-ลินผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก 36อำนาจ เกียรติยศ
จุลินทิพย์จุ-ลิน-ทิบสิ่งเล็กแต่เป็นของเทวดา 52อำนาจ เกียรติยศ
จุไรภัทรจุ-ไร-พัดมีไรผมงาม, มีไรจุกงาม 30อำนาจ เกียรติยศ
จุไรรัตน์จุ-ไร-รัดมีไรผมงาม, มีไรจุกงาม 45อำนาจ เกียรติยศ
จุไรวรรณจุ-ไร-วันมีไรผมงาม, มีไรจุกงาม 39อำนาจ เกียรติยศ
จเรจะ-เรผู้เร่งรีบ, ผู้ตรวจ, ผู้ดูแล 12อำนาจ เกียรติยศ
เจตดิลกเจด-ด-หลกมีความคิดเป็นเลิศ 23อำนาจ เกียรติยศ
เจตนิพัทธ์เจด-นิ-พัดมีความคิดมั่นคง 46อำนาจ เกียรติยศ
เจตนิพิฐเจด-นิ-พิดมีความคิดมั่นคง 41อำนาจ เกียรติยศ
เจตน์เจดความคิด ความตั้งใจ 25อำนาจ เกียรติยศ
เจตปรียาเจด-ปรี-ยาเป็นที่รักแห่งใจ 33อำนาจ เกียรติยศ
เจตพลเจด-พนมีกำลังใจเป็นที่ตั้ง 25อำนาจ เกียรติยศ
เจนจบเจน-จบชำนาญ รอบรู้ 21อำนาจ เกียรติยศ
เจนจิราเจน-จิ-ราเชี่ยวชาญตลอดกาล 28อำนาจ เกียรติยศ
เจนธรรมเจน-ทัมผู้จัดเจนหรือผู้เชี่ยวชาญในธรรม 30อำนาจ เกียรติยศ
เจริญรัตน์จะ-เริน-รัดคุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ 45อำนาจ เกียรติยศ
เจริญวิทย์จะ-เริน-วิดเจริญด้วยความรู้ 48อำนาจ เกียรติยศ
เจลกาเจ-ละ-กากระต่าย 16อำนาจ เกียรติยศ
เจิมขวัญเจิม-ขวันเพิ่มความเป็นสิริมงคล 33อำนาจ เกียรติยศ
เจิมจันทร์เจิม-จันแต่งแต้มด้วยเครื่องหอม 46อำนาจ เกียรติยศ
เจียมจิตร์เจียม-จิดรู้จักประมาณจิตใจ 54อำนาจ เกียรติยศ
เจียมพจน์เจียม-พดรู้จักประมาณคำพูด 56อำนาจ เกียรติยศ
เจียระไนเจีย-ระ-ไนของที่ดีที่สุด 45อำนาจ เกียรติยศ
แจ่มจันทร์แจ่ม-จันพระจันทร์ที่สว่างไสว 43อำนาจ เกียรติยศ
ฉัฏฐมีฉัด-ถะ-มีดิถี ๖ เกิดขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ 39อำนาจ เกียรติยศ
ฉัตรจักรฉัด-ตระ-จักปูมโหราศาสตร์ 31อำนาจ เกียรติยศ
ฉัตรบรรณฉัด-ตะ-บันต้นตีนเป็ด,ชนิดไม้ใหญ่ 31อำนาจ เกียรติยศ
ฉัตรพรฉัด-ตระ-พอนร่มอันประเสริฐ ฉัตรอันประเสริฐ 28อำนาจ เกียรติยศ
ฉัตรฤดีฉัด-รึ-ดีฉัตรแห่งความยินดี 25อำนาจ เกียรติยศ
ฉันชนกฉัน-ชะ-นกเหมือนพ่อบังเกิดเกล้า 22อำนาจ เกียรติยศ
ฉันทกรฉัน-ทะ-กอนผู้สร้างความพอใจ 20อำนาจ เกียรติยศ
ฉันทชาฉัน-ทะ-ชาเกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ 18อำนาจ เกียรติยศ
ฉันทพลฉัน-ทะ-พนมีพลังคือความพอใจ 29อำนาจ เกียรติยศ
ฉันทพัฒน์ฉัน-ทะ-พัดเจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ 44อำนาจ เกียรติยศ
ฉันทพิชญาฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยาผู้รู้แจ้งความพอใจ 34อำนาจ เกียรติยศ
ฉันทัชฉัน-ทัดผู้เกิดมาด้วยความพอใจ 21อำนาจ เกียรติยศ
ฉันทิกาฉัน-ทิ-กามีความพอใจ 21อำนาจ เกียรติยศ
ฉันทิตฉัน-ทิดมีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี 22อำนาจ เกียรติยศ
ฉันท์ชนกฉัน-ชะ-นกผู้ให้เกิดความพอใจ 32อำนาจ เกียรติยศ
ฉันท์ชนิตฉัน-ชะ-นิดก่อให้เกิดความพอใจ 38อำนาจ เกียรติยศ
ฉันท์ทัตฉัน-ทัดให้ความพอใจ 32อำนาจ เกียรติยศ
ฉินนรณฉิน-นะ-รนตัดการรบได้ ไม่ต้องรบคือมีชัยชนะ 28อำนาจ เกียรติยศ
ชญานนท์ชะ-ยา-นนยินดีในความรู้ 27อำนาจ เกียรติยศ
ชญานินชะ-ยา-นินนักปราชญ์ 21อำนาจ เกียรติยศ
ชญานีชะ-ยา-นีผู้มีความรู้ 19อำนาจ เกียรติยศ
ชญาภาชะ-ยา-พาผู้มีราศีแห่งชัยชนะ 9อำนาจ เกียรติยศ
ชฎาธรชะ-ดา-ทอนพระศิวะ 16อำนาจ เกียรติยศ
ชฎาธารชะ-ดา-ทานผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา 17อำนาจ เกียรติยศ
ชฎาพรชะ-ดา-พอนมงกุฎอันงดงาม 20อำนาจ เกียรติยศ
ชฎาพรรณชะ-ดา-พันมงกุฎอันงดงาม 29อำนาจ เกียรติยศ
ชฎาพันธ์ชะ-ดา-พันกลุ่มชฎา 38อำนาจ เกียรติยศ
ชฎาภรณ์ชะ-ดา-พอนเครื่องประดับมวยผม 27อำนาจ เกียรติยศ
ชฎายุชะ-ดา-ยุลูกแห่งครุฑ 17อำนาจ เกียรติยศ
ชฎารัตน์ชะ-ดา-รัดมงกุฎแก้ว, มงกุฎอันล้ำค่า 33อำนาจ เกียรติยศ
ชนกชนม์ชะ-นก-ชนเกิดจากบิดา 29อำนาจ เกียรติยศ
ชนกนันท์ชะ-นก-นันเป็นที่ยินดีของบิดา 32อำนาจ เกียรติยศ
ชนกนาถชนก-นาดพ่อซึ่งเป็นที่พึ่งของลูก 15อำนาจ เกียรติยศ
ชนกันต์ชะ-นะ-กันเป็นที่รักของคนทั้งหลาย 29อำนาจ เกียรติยศ
ชนกานต์ชะ-นะ-กานเป็นที่รักของปวงชน 26อำนาจ เกียรติยศ
ชนจันทร์ชะ-นะ-จันดุจพระจันทร์ในหมู่ชน (เด่นกว่าคนอื่น 36อำนาจ เกียรติยศ
ชนนชะ-นนการเกิด เชื้อสาย 12อำนาจ เกียรติยศ
ชนนนชะ-นะ-นนการสืบเชื้อสาย 17อำนาจ เกียรติยศ
ชนนิภาชน-นิ-พาเยือกเย็นประดุจน้ำ 18อำนาจ เกียรติยศ
ชนมนชะ-นะ-มนใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน 17อำนาจ เกียรติยศ
ชนมภูมิชน-มะ-พูมบ้านเกิด ภูมิลำเนา 24อำนาจ เกียรติยศ
ชนม์นิภาชน-นิ-พาเสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต 32อำนาจ เกียรติยศ
ชนรดีชน-ระ-ดีเป็นที่รักแห่งปวงชน 19อำนาจ เกียรติยศ
ชนวรรณชะ-นะ-วันผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม 26อำนาจ เกียรติยศ
ชนวีร์ชะ-นะ-วีชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย 33อำนาจ เกียรติยศ
ชนะวรรณชะ-นะ-วันผิวพรรณแห่งคน คนผู้มีผิวพรรณสวย 30อำนาจ เกียรติยศ
ชนัญชิดาชะ-นัน-ธิ-ดาผู้ชนะคนอื่น 23อำนาจ เกียรติยศ
ชนัญญูชะ-นัน-ยูผู้รู้จักคน 21อำนาจ เกียรติยศ
ชนัฐกานต์ชะ-นัด-กานบุคคลทั้ง 8 อันเป็นที่รัก 39อำนาจ เกียรติยศ
ชนัดดาชะ-นัด-ดาความเป็นผู้ให้กำเนิด 14อำนาจ เกียรติยศ
ชนัดพลชะ-นัด-พนเป็นกำลังของหมู่ชน 26อำนาจ เกียรติยศ
ชนัตชะ-นัดฝูงชน ประชากร 14อำนาจ เกียรติยศ
ชนัตรชะ-นัดร่ม ร่มกันแดด 18อำนาจ เกียรติยศ
ชนันธรชะ-นัน-ทอนค้ำจุนคน 24อำนาจ เกียรติยศ
ชนากานต์ชะ-นา-กานเป็นที่รักของคนทั้งหลาย 27อำนาจ เกียรติยศ
ชนาธินาถชะ-นา-ทิ-นาดเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย 23อำนาจ เกียรติยศ
ชนาธิปชะ-นา-ทิบผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 18อำนาจ เกียรติยศ
ชนานันท์ชะ-นา-นันยินดีในหมู่คน 32อำนาจ เกียรติยศ
ชนาพรชะ-นา-พอนคนผู้ประเสริฐ 20อำนาจ เกียรติยศ
ชนาภัทรชะ-นา-พัดคนดี คนเจริญ 18อำนาจ เกียรติยศ
ชนาภาชะ-นา-พาคนผู้มีความรุ่งเรือง 10อำนาจ เกียรติยศ
ชนารดีชะ-นา-ระ-ดีเป็นที่รักที่พอใจแห่งผูงชน 20อำนาจ เกียรติยศ
ชนิกาชะ-นิ-กาหญิงผู้ให้กำเนิดคือ แม่ 13อำนาจ เกียรติยศ
ชนิกานต์ชะ-นิ-กานเป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า 30อำนาจ เกียรติยศ
ชนิดพชะ-นิ-ดบบิดา 20อำนาจ เกียรติยศ
ชนิดาชะ-นิ-ดาพ่อ 13อำนาจ เกียรติยศ
ชนิดาภาชะ-นิ-ดา-พาให้เกิดรัศมี 15อำนาจ เกียรติยศ
ชนิตพลชะ-นิด-ตะ-พนให้เกิดพลัง 28อำนาจ เกียรติยศ
ชนิตราชะ-นิ-ตราผู้ให้กำเนิด 19อำนาจ เกียรติยศ
ชนิตร์นันท์ชะ-นิด-นันแหล่งกำเนิดความยินดี 51อำนาจ เกียรติยศ
ชนิตว์ชะ-นิดผู้ให้กำเนิด 29อำนาจ เกียรติยศ
ชนิตาชะ-นิ-ตาให้เกิด มารดา 15อำนาจ เกียรติยศ
ชนินทร์ชะ-นินเป็นใหญ่ในหมู่ชน 30อำนาจ เกียรติยศ
ชนินพรชะ-นิน-พอนผู้ประเสริฐ 28อำนาจ เกียรติยศ
ชนินาถชะ-นิ-นาดเป็นที่พึ่งของมารดา 18อำนาจ เกียรติยศ
ชนิภรณ์ชะ-นิ-พอนแสงสว่างแห่งมารดา 30อำนาจ เกียรติยศ
ชนิภาชะ-นิ-พาแสงสว่างจากแม่ 13อำนาจ เกียรติยศ
ชนุดมชะ-นุ-ดมคนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ 14อำนาจ เกียรติยศ
ชนุดรชะ-นุ-ดอนคนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น 13อำนาจ เกียรติยศ
ชนุตต์ชะ-นุดคนที่สูงสุด 23อำนาจ เกียรติยศ
ชนุตม์ชะ-นุดคนที่สูงสุด 25อำนาจ เกียรติยศ
ชนุตร์ชะ-นุดคนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น 24อำนาจ เกียรติยศ
ชนเทพชน-เทบพระราชา 18อำนาจ เกียรติยศ
ชมชาญชม-ชานรื่นเริง 14อำนาจ เกียรติยศ
ชมนาฏชม-นาดนางรำที่น่ายกย่อง 22อำนาจ เกียรติยศ
ชมนาดชม-นาดชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม 14อำนาจ เกียรติยศ
ชมพูนิกข์ชม-พู-นิกแท่งทอง 38อำนาจ เกียรติยศ
ชมพูนุชชม-พู-นุดทองเนื้อบริสุทธิ์ 25อำนาจ เกียรติยศ
ชมพูนุทชม-พู-นุดทองคำบริสุทธิ์ 24อำนาจ เกียรติยศ
ชมพูเนกข์ชม-พู-เนกแท่งทอง 36อำนาจ เกียรติยศ
ชยณัฐชะ-ยะ-นัดชัยชนะของนักปราชญ์ 28อำนาจ เกียรติยศ
ชยทัตชะ-ยะ-ทัดให้ชัยชนะ 18อำนาจ เกียรติยศ
ชยธรชะ-ยะ-ทอนทรงชัย 18อำนาจ เกียรติยศ
ชยพลชะ-ยะ-พนมีพลังคือชัยชนะ 24อำนาจ เกียรติยศ
ชยพัทธ์ชะ-ยะ-พัดเกี่ยวเนื่องกับความชนะ 36อำนาจ เกียรติยศ
ชยรพชะ-ยะ-รบเสียงร้อยด้วยชัยชนะ เสียงแห่งชัยชนะ 22อำนาจ เกียรติยศ
ชยังกูรชะ-ยัง-กูนหน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ 23อำนาจ เกียรติยศ
ชยันต์ชะ-ยันผู้ชนะ 31อำนาจ เกียรติยศ
ชยากรชะ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งชัยชนะ 16อำนาจ เกียรติยศ
ชยางกูรชะ-ยาง-กูนหน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ 20อำนาจ เกียรติยศ
ชยานันต์ชะ-ยา-นันมีชัยชนะหาที่สุดมิได้ 37อำนาจ เกียรติยศ
ชยานันท์ชะ-ยา-นันยินดีในชัยชนะ 35อำนาจ เกียรติยศ
ชยาภรณ์ชะ-ยา-พอนมีชัยชนะเป็นเครื่องประดับ 30อำนาจ เกียรติยศ
ชยาภาชะ-ยา-พาผู้มีราศีแห่งชัยชนะ 13อำนาจ เกียรติยศ
ชยามรชะ-ยา-มอนมีชัยชนะไม่ตาย มีชัยชนะอันประเสริฐ 20อำนาจ เกียรติยศ
ชยาวุธชะ-ยา-วุดมีชัยชนะเป็นอาวุธ 22อำนาจ เกียรติยศ
ชยินชะ-ยินชัยชนะ 19อำนาจ เกียรติยศ
ชยุดาชะ-ยุ-ดารุ่งเรือง 13อำนาจ เกียรติยศ
ชยุตชะ-ยุดรุ่งเรือง 14อำนาจ เกียรติยศ
ชยุตม์ชะ-ยุดมีชัยชนะอันประเสริฐสุด 28อำนาจ เกียรติยศ
ชยุตราชะ-ยุด-ตรามีชัยชนะอันประเสริฐสุด 19อำนาจ เกียรติยศ
ชรัมพรชะ-รัม-พอนน้ำและฟ้า 27อำนาจ เกียรติยศ
ชรินทรชะ-ริน-ทอนยอดประดับ, ตกแต่งเด่นดี 20อำนาจ เกียรติยศ
ชรินทร์ทิพย์ชะ-ริน-ทิบยอดเป็นดีวิเศษ 59อำนาจ เกียรติยศ
ชลกรชน-ละ-กอนเมฆหรือมหาสมุทร 13อำนาจ เกียรติยศ
ชลชาติชน-ละ-ชาดน้ำ 18อำนาจ เกียรติยศ
ชลชินีชน-ชิ-นีพระอาทิตย์ 26อำนาจ เกียรติยศ
ชลธรชน-ละ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล ,เมฆฝน 16อำนาจ เกียรติยศ
ชลธิชาชน-ทิ-ชาเกิดในน้ำ พระนางลักษมี 19อำนาจ เกียรติยศ
ชลธิดาชน-ทิ-ดาเกิดจากน้ำ 18อำนาจ เกียรติยศ
ชลธีชน-ละ-ทีทะเล 19อำนาจ เกียรติยศ
ชลนิภาชน-นิ-พาเปรียบประดุจน้ำ 19อำนาจ เกียรติยศ
ชลพินทุ์ชะ-ละ-พินหยาดน้ำ 36อำนาจ เกียรติยศ
ชลลดาชน-ละ-ดาลูกคลื่น 16อำนาจ เกียรติยศ
ชลัชชะ-ลัดเกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว 14อำนาจ เกียรติยศ
ชลันทรชะ-ลัน-ทอนทะเลหรือมหาสมุทร 22อำนาจ เกียรติยศ
ชลันธรชะ-ลัน-ทอนทะเลหรือมหาสมุทร 25อำนาจ เกียรติยศ
ชลัมพลชะ-ลัม-พนลำธาร 31อำนาจ เกียรติยศ
ชลากรชะ-ลา-กอนน้ำพุ 14อำนาจ เกียรติยศ
ชลาคมชะ-ลา-คมฝน 18อำนาจ เกียรติยศ
ชลิตชะ-ลิดผู้รุ่งเรืองแล้ว 15อำนาจ เกียรติยศ
ชลิตวรรณชะ-ลิด-วันมีผิวพรรณรุ่งเรือง มีผิวพรรณผ่องใส 34อำนาจ เกียรติยศ
ชลิตาชะ-ลิ-ตาผู้รุ่งเรืองแล้ว 16อำนาจ เกียรติยศ
ชวกรชะ-วะ-กอนผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์ 13อำนาจ เกียรติยศ
ชวนชมชวน-ชมดึงดูติจใจให้อยากชม 20อำนาจ เกียรติยศ
ชวนชม้ายชวน-ชะ-ม้ายดึงดูดใจให้ชมอยู่เนือง ๆ 31อำนาจ เกียรติยศ
ชวนันท์ชะ-วะ-นันยินดีในเชาว์ปัญญา 32อำนาจ เกียรติยศ
ชวนากรชะ-วะ-นา-กอนผู้มีความปราดเปรื่อง 19อำนาจ เกียรติยศ
ชวรัตน์ชะ-วะ-รัดมีไหวพริ่บที่ดีเลิศ 33อำนาจ เกียรติยศ
ชวลิตชะ-วะ-ลิดรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ 21อำนาจ เกียรติยศ
ชวัลชะ-วันส่องแสง รุ่งเรือง 18อำนาจ เกียรติยศ
ชวัลกรชะ-วัน-กอนผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์ 23อำนาจ เกียรติยศ
ชวัลนุชชะ-วัน-นุดหญิงผู้รุ่งเรือง 26อำนาจ เกียรติยศ
ชวัลรัตน์ชะ-วัน-รัดรัตนอันแวววาว 43อำนาจ เกียรติยศ
ชวัลวิทย์ชะ-วัน-วิดมีความรู้รุ่งเรือง 46อำนาจ เกียรติยศ
ชวารีชะ-วา-รีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว 20อำนาจ เกียรติยศ
ชวินชะ-วินมีความไว มีเชาวน์ปัญญา 17อำนาจ เกียรติยศ
ชวินทร์ชะ-วินมีเชาวน์เป็นใหญ่ 31อำนาจ เกียรติยศ
ชวินบุตรชะ-วิน-บุดลูกชายผู้มีเชาวน์ปัญญา 27อำนาจ เกียรติยศ
ชวโรจน์ชะ-วะ-โรดรุ่งเรองด้วยเชาวน์ปัญญา 36อำนาจ เกียรติยศ
ชัชชัยชัด-ไชชัยชนะของนักรบ 22อำนาจ เกียรติยศ
ชัชฎาพรชัด-ชะ-ดา-พอนชฎาอันเลิศ 26อำนาจ เกียรติยศ
ชัชนันท์ชัด-ชะ-นันความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข 32อำนาจ เกียรติยศ
ชัชพรชัด-ชะ-พอนนักรบผู้ประเสริฐ 20อำนาจ เกียรติยศ
ชัชพลชัด-ชะ-พนกำลังแห่งนักรบ 22อำนาจ เกียรติยศ
ชัชพิมุขชัด-พิ-มุกนักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ 28อำนาจ เกียรติยศ
ชัชรินทร์ชัด-ชะ-รินผู้เป็นใหญ่, ผู้ชนะ 35อำนาจ เกียรติยศ
ชัชฤทธิ์ชัด-ชะ-ริดฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ 27อำนาจ เกียรติยศ
ชัชลีชัด-ชะ-ลีนักรบ 21อำนาจ เกียรติยศ
ชัชวาลย์ชัด-ชะ-วานรุ่งเรือง 38อำนาจ เกียรติยศ
ชัญญาชัน-ยาผู้ประเสริฐ ผู้รู้ 15อำนาจ เกียรติยศ
ชัญญานุชชัน-ยา-นุดหญิงสาวผู้ประเสริฐ 23อำนาจ เกียรติยศ
ชัพวิชญ์ชับ-พะ-วิดมีความรู้ฉับไว 39อำนาจ เกียรติยศ
ชัยณรงค์ไช-นะ-รงนักรบผู้มีชัยชนะ 38อำนาจ เกียรติยศ
ชัยธวัชไช-ทะ-วัดผู้นำแห่งชัยชนะ 30อำนาจ เกียรติยศ
ชัยนันท์ไช-ยะ-นันความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข 38อำนาจ เกียรติยศ
ชัยพรไช-ยะ-พอนชัยชนะที่ดีงาม 26อำนาจ เกียรติยศ
ชัยภักดิ์ไช-ยะ-พักมีความเลื่อมใสด้วยชัยชนะ 34อำนาจ เกียรติยศ
ชัยมงคลไช-ยะ-มง-คนมงคลของผู้ชนะ 31อำนาจ เกียรติยศ
ชัยรัมภาไช-รำ-พาชัยชนะของนางฟ้า 29อำนาจ เกียรติยศ
ชัยวัฒน์ไช-ยะ-วัดเจริญด้วยความชนะ 41อำนาจ เกียรติยศ
ชัยวิชญ์ไช-ยะ-วิดชัยชนะของนักปราชญ์ 39อำนาจ เกียรติยศ
ชัยวุฒิไช-ยะ-วุดเจริญด้วยชัยชนะ 28อำนาจ เกียรติยศ
ชัยโรจน์ไช-ยะ-โรดความรุ่งเรืองของผู้ชนะ 42อำนาจ เกียรติยศ
ชาครชา-คอนผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม 11อำนาจ เกียรติยศ
ชาคริตชา-คริดผู้มีความเพียร,ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา 18อำนาจ เกียรติยศ
ชาคริยาชา-คริ-ยาความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา 24อำนาจ เกียรติยศ
ชาครีย์ชา-คะ-รีความเพียร 35อำนาจ เกียรติยศ
ชาญชัยชาน-ชัยผู้มีชัยนะที่ชำนาญ 21อำนาจ เกียรติยศ
ชาญณรงค์ชาน-นะ-รงนักรบผู้ชำนาญ 31อำนาจ เกียรติยศ
ชาตพลชา-ตะ-พนผู้กำลังแข็ง 20อำนาจ เกียรติยศ
ชาตวิทย์ชา-ตะ-วิดเกิดความรู้ 34อำนาจ เกียรติยศ
ชาติอาชาไนยชาด-อา-ชา-ไนผู้มีคุณธรรมและเก่งกล้าสามารถ 42อำนาจ เกียรติยศ
ชาตเวทชา-ตะ-เวทเปลวไฟ 15อำนาจ เกียรติยศ
ชานนชา-นนรู้ ความรู้ 13อำนาจ เกียรติยศ
ชานนท์ชา-นนเพลิดเพลินยินดีในความรู้ 23อำนาจ เกียรติยศ
ชามาชา-มาลูกสาว 9อำนาจ เกียรติยศ
ชาลินีชา-ลิ-นีผู้ประสานความผูกพัน 25อำนาจ เกียรติยศ
ชิงดวงชิง-ดวงเป็นชื่อของลายเขียนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นลายแย่งดอกกัน 17อำนาจ เกียรติยศ
ชิณณวรรธน์ชิน-นะ-วัดอยู่กับความเจริญ 48อำนาจ เกียรติยศ
ชิดชนกชิด-ชะ-นกผู้ใกล้ชิดพ่อ 15อำนาจ เกียรติยศ
ชิตชไมชิด-ชะ-ไมชนะทั้งคู่ 25อำนาจ เกียรติยศ
ชิตวรชิ-ตะ-วอนมีชัยอันประเสริฐ 19อำนาจ เกียรติยศ
ชิติพัทธ์ชิ-ติ-พัดเกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง 39อำนาจ เกียรติยศ
ชินกฤตชิ-นะ-กริดสร้างชัยชนะ มีชัยชนะ 16อำนาจ เกียรติยศ
ชินดนัยชิน-ดะ-ไนบุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ (พุทธบุตร 29อำนาจ เกียรติยศ
ชินธรรมชิน-นะ-ทำคำสอนของพระมหาวีระ 28อำนาจ เกียรติยศ
ชินบุตรชิน-นะ-บุดบุตรแห่งพระพุทธเจ้า 21อำนาจ เกียรติยศ
ชินาธิปชิ-นา-ทิบผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ 22อำนาจ เกียรติยศ
ชินารมย์ชิ-นา-รมยินดีในพระชินเจ้า 38อำนาจ เกียรติยศ
ชีวันธรชี-วัน-ทอนมีชีวิต ทรงไว้ซึ่งชีวิต 32อำนาจ เกียรติยศ
ชีวานนท์ชี-วา-นนผู้มีชีวิตเป็นสุข 36อำนาจ เกียรติยศ
ชีวาพรชี-วา-พอนมีชีวิตอันประเสริฐ 28อำนาจ เกียรติยศ
ชีวาภรชี-วา-พอนดำรงชีวิต 21อำนาจ เกียรติยศ
ชื่นจิตชื่น-จิดจิตใจเบิกบาน, สดชื่น 28อำนาจ เกียรติยศ
ชื่นใจชื่น-ใจจิตใจเบิกบาน, สดชื่น 27อำนาจ เกียรติยศ
ชุดาชุ-ดาส่องสว่าง เรืองรอง 5อำนาจ เกียรติยศ
ชุติกาชุ-ติ-กามีความสง่างาม 12อำนาจ เกียรติยศ
ชุติกาญจน์ชุ-ติ-กานรุ่งโรจน์หรืองามดังทอง 36อำนาจ เกียรติยศ
ชุติพนธ์ชุ-ติ-พนเกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง 36อำนาจ เกียรติยศ
ชุติภาชุ-ติ-พารัศมีรุ่งโรจน์ 12อำนาจ เกียรติยศ
ชุติมณฑน์ชุ-ติ-มนมีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ 37อำนาจ เกียรติยศ
ชุติมดีชุ-ติ-มะ-ดีมีแสงสว่าง รุ่งโรจน์ 23อำนาจ เกียรติยศ
ชุติมนชุ-ติ-มนมีใจสว่าง มีใจสะอาด 20อำนาจ เกียรติยศ
ชุติมันต์ชุ-ติ-มันผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์ 36อำนาจ เกียรติยศ
ชุติมาชุ-ติ-มามีแสงสว่าง รุ่งโรจน์ 16อำนาจ เกียรติยศ
ชุติวัตชุ-ติ-วัดผู้มีความรุ่งเรือง 23อำนาจ เกียรติยศ
ชุติเดชชุ-ต-เดดมีเดชอันรุ่งเรือง 15อำนาจ เกียรติยศ
ชุติเทพชุ-ติ-เทบเทวดาผู้รุ่งเรือง 21อำนาจ เกียรติยศ
ชเนตร์ชะ-เนดแม่ 25อำนาจ เกียรติยศ
ชโนดมชะ-โน-ดมคนที่สูงสุด 17อำนาจ เกียรติยศ
ชโนทัยชะ-โน-ไทผู้มีความรุ่งเรือง 24อำนาจ เกียรติยศ
ชโยดมชะ-โย-ดมมีชัยอันอุดม 20อำนาจ เกียรติยศ
ชโลทรชะ-โล-ทอนแม่น้ำ, ทะเล, ห้วงน้ำ, ท้องน้ำ 17อำนาจ เกียรติยศ
ชโวทัยชะ-โว-ไทผู้รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา 25อำนาจ เกียรติยศ
ชไมพรชะ-ไม-พอนประเสริฐทั้งร่างกายและจิตใจ 28อำนาจ เกียรติยศ
ช่อทิพย์ช่อ-ทิบช่อดอกไม้สวรรค์ 39อำนาจ เกียรติยศ
เชิญขวัญเชิน-ขวันผู้มีสิริงมงคลอยู่กับตัว 28อำนาจ เกียรติยศ
โชติกาโช-ติ-กาผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง 15อำนาจ เกียรติยศ
โชติชนิดโชด-ชะ-นิดผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง 25อำนาจ เกียรติยศ
โชติภณโช-ติ-พนรุ่งโรจน์ด้วยการพูด 19อำนาจ เกียรติยศ
โชติมนต์โช-ติ-มนประเสริฐในความรู้ 35อำนาจ เกียรติยศ
ไชยภพไช-ยะ-พบผู้มีพบอันประเสริฐ 28อำนาจ เกียรติยศ
ไชยวัฒน์ไช-ยะ-วัดมีความเจริญอันประเสริฐ 46อำนาจ เกียรติยศ
ญาณกรยา-นะ-กอนผู้สร้างความรู้, รุ่งเรืองด้วยความรู้ 15อำนาจ เกียรติยศ
ญาณธรยา-นะ-ทอนทรงไว้ซึ่งความรู้ 18อำนาจ เกียรติยศ
ญาณพัฒน์ยา-นะ-พัดเจริญด้วยความรู้ 39อำนาจ เกียรติยศ
ญาณภัทรยา-นะ-พัดดีงามด้วยความรู้ 20อำนาจ เกียรติยศ
ญาณวรุตม์ยา-นะ-วะ-รุดมีความรู้ประเสริฐสุด 38อำนาจ เกียรติยศ
ญาณวุฒิยา-นะ-วุดเจริญด้วยความรู้ 24อำนาจ เกียรติยศ
ญาณัจฉรายา-นัด-ฉะ-รามีความรู้ดุจนางฟ้า 30อำนาจ เกียรติยศ
ญาณัชยา-นัดเกิดมาเพื่อความรู้ 16อำนาจ เกียรติยศ
ญาณัฐยา-นัดเกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์ 23อำนาจ เกียรติยศ
ญาณัทยา-นัดผู้ให้ความรู้ 15อำนาจ เกียรติยศ
ญาณันธรยา-นัน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ 27อำนาจ เกียรติยศ
ญาณากรยา-นา-กอนบ่อเกิดแห่งความรัก 16อำนาจ เกียรติยศ
ญาณาธรยา-นา-ทอนทรงไว้ซึ่งความรู้ 19อำนาจ เกียรติยศ
ญาณาธิปยา-นา-ทิบเป็นใหญ่ด้วยความรู้ 21อำนาจ เกียรติยศ
ญาณิดายา-นิ-ดามีความรู้ 16อำนาจ เกียรติยศ
ญาณินยา-นินผู้มีความรู้ 19อำนาจ เกียรติยศ
ญาณียา-นีผู้มีความรู้ 17อำนาจ เกียรติยศ
ญาณโรจน์ยา-นะ-โรดรุ่งเรืองด้วยความรู้ 38อำนาจ เกียรติยศ
ญาดายา-ดาผู้รู้ นักปราชญ์ 7อำนาจ เกียรติยศ
ญาตาวียา-ตา-วีผู้มีความรู้ 22อำนาจ เกียรติยศ
ญานภัทรยา-นะ-พัดดีงามด้วยความรู้ 20อำนาจ เกียรติยศ
ญานุจจัยยา-นุด-ไจสะสมความรู้ มีความรู้มาก 35อำนาจ เกียรติยศ
ญาโณทัยยา-โน-ไทรุ่งอุทัยแห่งความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้ 27อำนาจ เกียรติยศ
ฐปนนท์ถะ-ปะ-นนมีความพอใจที่ตั้งมั่น 31ความสุข ความสวยความงาม
ฐปนัทถะ-ปะ-นัทผู้ให้การดำรงมั่น 21ความสุข ความสวยความงาม
ฐปนาถะ-ปะ-นาการสถาปนา การดำรงอยู่ 17ความสุข ความสวยความงาม
ฐปนีย์ถะ-ปะ-นีผู้มีความตั้งมั่น 40ความสุข ความสวยความงาม
ฐปิตาถะ-ปิ-ตาผู้มีจุดยืนแล้ว, ตั้งมั่นแล้ว 19ความสุข ความสวยความงาม
ฐากูรถา-กูนที่เคารพ, ผู้น่าเลื่อมใส 17ความสุข ความสวยความงาม
ฐานนันท์ถา-นะ-นันยินดีในฐานะ 39ความสุข ความสวยความงาม
ฐานพัฒน์ถา-นะ-พัดมีฐานะเจริญ 44ความสุข ความสวยความงาม
ฐานยินถา-ยินผู้ดำรงอยู่นาน, ผู้มั่นคง 32ความสุข ความสวยความงาม
ฐานันดรถา-นัน-ดอนตำแหน่ง 29ความสุข ความสวยความงาม
ฐานันตร์ถา-นันฐานันดร ตำแหน่ง ลำดับที่ 40ความสุข ความสวยความงาม
ฐานิกาถา-นิ-กาผู้ดำรงมั่น 21ความสุข ความสวยความงาม
ฐานิฏฐ์ถา-นิดเป็นที่น่าพอใจ 46ความสุข ความสวยความงาม
ฐานิดาถา-นิ-ดาความมีฐานะ, ความมั่นคง 21ความสุข ความสวยความงาม
ฐานิตถา-นิดถึงซึ่งฐานะ มีฐานะ มั่นคง 22ความสุข ความสวยความงาม
ฐานิตาถา-นิ-ตาผู้มีฐานะ 23ความสุข ความสวยความงาม
ฐานียาถา-นี-ยาพึงตั้งอยู่ 31ความสุข ความสวยความงาม
ฐานีย์ถา-นีพึงตั้งอยู่ 39ความสุข ความสวยความงาม
ฐานุตม์ถา-นุดมีตำแหน่งสูงสุด 33ความสุข ความสวยความงาม
ฐาปกรณ์ถา-ปะ-กอนตำรา, ที่คงทน 31ความสุข ความสวยความงาม
ฐาปนีย์ถา-ปะ-นีผู้สร้าง 41ความสุข ความสวยความงาม
ฐาปานีย์ถา-ปา-นีผู้มีความมั่นคง 42ความสุข ความสวยความงาม
ฐายินีถา-ยิ-นีผู้ตั้งมั่น 34ความสุข ความสวยความงาม
ฐิตวัฒน์ถิ-ตา-วัดมีความเจริญที่ตั้งมั่นแล้ว 43ความสุข ความสวยความงาม
ฐิตาถิ-ตาผู้ดำรงมั่น 17ความสุข ความสวยความงาม
ฐิตาพรถิ-ตา-พอนผู้ตั้งมั่นและประเสริฐ 29ความสุข ความสวยความงาม
ฐิตาภรณ์ถิ-ตา-พอนเครื่องประดับที่ถาวร 36ความสุข ความสวยความงาม
ฐิตาภาถิ-ตา-พามีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน 19ความสุข ความสวยความงาม
ฐิตามรถิ-ตา-มอนเทวดาผู้มั่นคง 26ความสุข ความสวยความงาม
ฐิตารีย์ถิ-ตา-รีมั่นคงและประเสริฐ 45ความสุข ความสวยความงาม
ฐิติถิ-ติการดำรงอยู่, ความมั่นคง 20ความสุข ความสวยความงาม
ฐิติกรถิ-ติ-กอนสร้างความมั่นคง สร้างชีวิต 25ความสุข ความสวยความงาม
ฐิติกาถิ-ติ-กาผู้ตั้งมั่น 22ความสุข ความสวยความงาม
ฐิติกาญจน์ถิ-ติ-กานผู้มีทองเป็นความมั่นคง 46ความสุข ความสวยความงาม
ฐิติกานต์ถิ-ติ-กานผู้ที่มีความรักมั่นคง 39ความสุข ความสวยความงาม
ฐิติชญาถิ-ติ-ชะ-ยาผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต 27ความสุข ความสวยความงาม
ฐิตินันท์ถิ-ติ-นันมีความชื่นชมยินดีในชีวิต 44ความสุข ความสวยความงาม
ฐิติพรถิ-ติ-พอนมีความมั่นคงเป็นเลิศ 32ความสุข ความสวยความงาม
ฐิติพรรณถิ-ติ-พันผิวพรรณที่ยั่งยืน 41ความสุข ความสวยความงาม
ฐิติภรณ์ถิ-ติ-พอนการเลี้ยงดูที่ยั่งยืน 39ความสุข ความสวยความงาม
ฐิติภัทรถิ-ติ-พัดความเจริญที่ถาวร 30ความสุข ความสวยความงาม
ฐิติภาถิ-ติ-พาแสงสว่าง 22ความสุข ความสวยความงาม
ฐิติมนถิ-ติ-มนมีใจประกอบด้วยความมั่นคง 30ความสุข ความสวยความงาม
ฐิติมาถิ-ติ-มามีความคงอยู่ 26ความสุข ความสวยความงาม
ฐิติรัตน์ถิ-ติ-รัดรัตนคือชีวิต ชีวิตที่ประเสริฐ 45ความสุข ความสวยความงาม
ฐิติวรดาถิ-ติ-วอ-ระ-ดามีวัตรมั่นคง มีความประพฤติมั่นคง 32ความสุข ความสวยความงาม
ฐิติวรรณถิ-ติ-วันผิวพรรณที่ดี 39ความสุข ความสวยความงาม
ฐิติวัฒน์ถิ-ติ-วัดเจริญและมีความมั่นคง 47ความสุข ความสวยความงาม
ฐิติวุฒิถิ-ติ-วุดมีความเจริญมั่นคงตลอดไป 34ความสุข ความสวยความงาม
ฐิรญาถิ-ระ-ยามีความรู้ยั่งยืน 22ความสุข ความสวยความงาม
ฐีรวัฒน์ถี-ระ-วัดมีความเจริญตลอดไป 47ความสุข ความสวยความงาม
ฑิมพิกาทิม-พิ-กาไพลน้ำ ฟองน้ำ 26ความสุข ความสวยความงาม
ฑุลิกาทุ-ลิ-กานกกางเขน 16ความสุข ความสวยความงาม
ณฏฐพลนัด-ถะ-ทะ-พนกำลังของนักปรายชญ์ 37ความสุข ความสวยความงาม
ณฐพรนะ-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 26ความสุข ความสวยความงาม
ณฐิตานะ-ทิ-ตาดำรงอยู่ด้วยความรู้ 22ความสุข ความสวยความงาม
ณฐินีนะ-ทิ-นีดำรงอยู่ด้วยความรู้ 30ความสุข ความสวยความงาม
ณพิชญ์นะ-พิดนักปราชญ์ 32ความสุข ความสวยความงาม
ณภัทรนะ-พัดดีงามด้วยความรู้ 15ความสุข ความสวยความงาม
ณรงค์นะ-รงการรบ 24ความสุข ความสวยความงาม
ณรงค์กรนะ-รง-กอนผู้ทำการรบ 29ความสุข ความสวยความงาม
ณรงค์ชัยนะ-รง-ไชชัยชนะในการรบ 38ความสุข ความสวยความงาม
ณรงค์ฤทธิ์นะ-รง-ริดมีฤทธิ์ในการรบ 43ความสุข ความสวยความงาม
ณรงค์วิทย์นะ-รง-วิดมีความรู้ในการรบ 52ความสุข ความสวยความงาม
ณฤดีนะ-รึ-ดียินดีในความรู้ 14ความสุข ความสวยความงาม
ณัจฉรียานัด-ฉะ-รี-ยาผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์ 40ความสุข ความสวยความงาม
ณัชนัดเกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้ 11ความสุข ความสวยความงาม
ณัชชนม์นัด-ชนมีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์ 32ความสุข ความสวยความงาม
ณัชชานัด-ชาเกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด 14ความสุข ความสวยความงาม
ณัชพลนัด-ชะ-พนมีพลังของนักปราชญ์ 25ความสุข ความสวยความงาม
ณัชวดีนัด-ชะ-วะ-ดีหญิงผู้มีความรู้ 25ความสุข ความสวยความงาม
ณัฎฐ์นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 32ความสุข ความสวยความงาม
ณัฏฐกานต์นัด-ถะ-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 46ความสุข ความสวยความงาม
ณัฏฐกิตติ์นัด-ถะ-กิดเกียรติของนักปราชญ์ 51ความสุข ความสวยความงาม
ณัฏฐชัยนัด-ถะ-ไชความชนะของนักปราชญ์ 41ความสุข ความสวยความงาม
ณัฏฐณิชานัด-ถะ-นิ-ชาฉลาดและบริสุทธิ์ 39ความสุข ความสวยความงาม
ณัฏฐธิดานัด-ถะ-ทิ-ดาธิดาของนักปราชญ์ 37ความสุข ความสวยความงาม
ณัฏฐนันท์นัด-ถะ-นันเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 51ความสุข ความสวยความงาม
ณัฏฐนิชนัด-ถะ-นิดฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง 38ความสุข ความสวยความงาม
ณัฏฐพรนัด-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 39ความสุข ความสวยความงาม
ณัฏฐพรรณนัด-ถะ-พันผิวพรรณของนักปราชญ์ 48ความสุข ความสวยความงาม
ณัฏฐพลนัด-ถะ-พนพลังของนักปราชญ์ 41ความสุข ความสวยความงาม
ณัฏฐวรรณนัด-ถะ-วันผิวพรรณของนักปราชญ์ 46ความสุข ความสวยความงาม
ณัฏฐวีนัด-ถะ-วีผู้มีความฉลาด 40ความสุข ความสวยความงาม
ณัฏฐานัด-ถานักปราชญ์ 28ความสุข ความสวยความงาม
ณัฏฐากรนัด-ถา-กอนบ่อเกิดแห่งปัญญา 33ความสุข ความสวยความงาม
ณัฏฐิกานัด-ถิ-กาผู้ประกอบด้วยความฉลาด 33ความสุข ความสวยความงาม
ณัฏฐินีนัด-ถิ-นีนักปราชญ์หญิง 43ความสุข ความสวยความงาม
ณัฏฐ์นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 36ความสุข ความสวยความงาม
ณัฏฐ์ชญานัด-ชะ-ยาความรู้ที่เกิดจากปราชญ์ 43ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐนัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 18ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐกมลนัด-กะ-มนนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว 30ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐกรณ์นัด-ถะ-กอนนักปราชญ์, ผู้ฉลาด 37ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐกฤตนัด-ถะ-กริดสร้างให้เป็นนักปราชญ์ 23ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐกฤตานัด-กริ-ตาผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์ 24ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐกานต์นัด-ถะ-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 37ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐกุลนัด-ถะ-กุนตระกูลนักปราชญ์ 26ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐจรีนัด-จะ-รีติดตามนักปราชญ์ 35ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐชนนนัด-ชะ-นนเกิดมาเป็นนักปราชญ์ 30ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐชยานัด-ชะ-ยาชัยชนะของนักปราชญ์ 29ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐชยาน์นัด-ถะ-ยานักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง 43ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐชานัด-ถะ-ชาผู้เกิดจากนักปราชญ์ 21ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐชุตานัด-ชุ-ตาผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง 25ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐฐานัด-ถาผู้มีความรู้, นักปราชญ์ 28ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐฐาพรนัด-ถา-พอนนักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ 40ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐณิชานัด-นิ-ชาฉลาดและบริสุทธิ์ 30ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐดนัยนัด-ดะ-ไนบุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด 36ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐติกานัด-ติ-กาหมวด 3 ว่าด้วยผู้คงแก่เรียน 27ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐทิตานัด-ทิ-ตาปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 27ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐธยาน์นัด-ทะ-ยาการเพ่งพินิจของนักปราชญ์ 45ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐธัญนัด-ทันปราชญ์ผู้โชคดี 30ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐธิดานัด-ทิ-ดาธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด 28ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐธีรานัด-ธี-รานักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ 34ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐนนท์นัด-ถะ-นนเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 38ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐนพินนัด-นะ-พินนักปราชญ์ผู้สดชื่น หรือหนุ่มสาวเสมอ 40ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐนรีนัด-นะ-รีหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 34ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐนันท์นัด-ถะ-นันเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 42ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐนัยนัด-ถะ-ไนอุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์ 35ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐนาถนัด-ถะ-นาดที่พึ่งของนักปราชญ์ 25ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐนิชนัด-ถะ-นิดฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง 29ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐปคัลภ์นัด-ปะ-คันปราชญ์ผู้องอาจ 44ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐปธานนัด-ปะ-ทานนักปราชญ์,ผู้มีความเพียร 30ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐปพนนัด-ปะ-พนนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ 33ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐปานีนัด-ถะ-ปา-นีนักปราชญ์ผู้มีฝีมือ 33ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐพนธฺนัด-ถะ-พนผูกพันกับนักปราชญ์ 35ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐพนธ์นัด-ถะ-พนผูกพันกับนักปราชญ์ 44ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐพรนัด-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 30ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐพลนัด-ถะ-พนพลังแห่งนักปราชญ์ 32ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐพัชร์นัด-ถะ-พัดมีความรู้ดุจเพชร 45ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐพัฒน์นัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 47ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐพันธ์นัด-ถะ-พันตระกูลของนักปราชญ์ 48ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐภัทรนัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 28ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐภูมินัด-ถะ-พูมนักปราชญ์ผู้มีความสง่า 30ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐภูมินทร์นัด-ถะ-พู-มินเทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน 49ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐมนนัด-ถะ-มนดวงใจของนักปราชญ์ 28ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐยมลนัด-ยะ-มนคู่แห่งนักปราชญ์, คู่ผู้ฉลาด 37ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐรณนัด-ถะ-รนการรบของนักปราชญ์ 27ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐรดีนัด-ระ-ดีความยินดีของนักปราชญ์ 30ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐรมย์นัด-ถะ-รมเป็นที่รื่นรมของนักปราชญ์ 44ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐรัชนัด-ถะ-รัดสมบัติของนักปราชญ์ 28ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐรัชต์นัด-ถะ-รัดมีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ 40ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐรัตน์นัด-ถะ-รัดผู้มีความรู้อันประเสริฐ 43ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐรินีย์นัด-ถะ-ริ-นีผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ 55ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐลัดดานัด-ถเ-ลัด-ดาสายของนักปราชญ์ 31ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐวดีนัด-ถะ-วะ-ดีหญิงสาวผู้มีความรู้ 32ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐวรนัด-ถะ-วอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 28ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐวรรณนัด-ถะ-วันชั้นของนักปราชญ์ 37ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐวรรธน์นัด-ถะ-วัดนักปราชญ์ผู้เจริญ 50ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐวรานัด-วะ-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 29ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐวลัญช์นัด-วะ-ลันเครื่องหมายของปราชญ์, ลักษณะของปราชญ์ 49ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐวัฒน์นัด-ถะ-วัดความเจริญของนักปราชญ์ 45ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐวัตรนัด-ถะ-วัดความประพฤติของนักปราชญ์ 35ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐวิภานัด-วิ-พาผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง 30ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐวิมลนัด-ถะ-วิ-มนนักปราชญ์ผู้ปราศจากมลทิน 39ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐวิโรจน์นัด-ถะ-วิ-โรดนักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 56ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐวุฒินัด-ถะ-วุดผู้เจริญด้วยความรู้ 32ความสุข ความสวยความงาม
ณัฐินีนัด-ถิ-นีนักปราชญ์หญิง, หญิงผู้ฉลาด 34ความสุข ความสวยความงาม
ณัทนัดให้ซึ่งความรู้ 10ความสุข ความสวยความงาม
ณิขนันทน์นิด-ชะ-นันมีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์ 40ความสุข ความสวยความงาม
ณิชนิดสะอาด บริสุทธิ์ 11ความสุข ความสวยความงาม
ณิชกมลนิด-กะ-มนลูกนักปราชญ์ 23ความสุข ความสวยความงาม
ณิชกานต์นิด-ชะ-กานบริสุทธิ์และเป็นที่รัก 30ความสุข ความสวยความงาม
ณิชกุลนิด-ชะ-กุนตระกูลที่บริสุทธิ์ 19ความสุข ความสวยความงาม
ณิชชยานิด-ชะ-ยาชัยชนะที่บริสุทธิ์ 22ความสุข ความสวยความงาม
ณิชนันทน์นิช-ชะ-นันเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์ 40ความสุข ความสวยความงาม
ณิชมนชิด-ชะ-มนมีใจบริสุทธิ์ 21ความสุข ความสวยความงาม
ณิชานิ-ชาสะอาด บริสุทธุ์ 12ความสุข ความสวยความงาม
ณิชากรนิ-ชา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์ 17ความสุข ความสวยความงาม
ณิชาบูลนิ-ชา-บูนมีความบริสุทธิ์ไพศาล บริสุทธิ์มาก 22ความสุข ความสวยความงาม
ณิชาภัทรนิ-ชา-พัดบริสุทธิ์และดีงาม 22ความสุข ความสวยความงาม
ณิชารีย์นิ-ชา-ดรีบริสุทธิ์และประเสริฐ 40ความสุข ความสวยความงาม
ณีรนุชนี-ระ-นุดหญิงงามบริสุทธิ์ผุดผ่อง 24ความสุข ความสวยความงาม
ดนตร์ดนดนตรี,เสียงที่ประกอบเป็นทำนองเพลง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ดนยาดะ-นะ-ยาเกิดจากตัวเรา ลูกสาว 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ดนุนันท์ดะ-นุ-นันมีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ดนุเดชดะ-นุ-เดดมีเดชเป็นของตน 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ดรณ์ดอนการข้ามพ้นทุกข์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ดรัณดะ-รันการข้าม เรือหรือแพ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ดรัณภพดะ-รัน-พบข้ามความทุกข์ในโลกได้ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ดรัลพรดะ-รัน-พอนทับทิมอันประเสริฐ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ดลพรดน-ละ-พอนบันดาลพร 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ดลยุทธ์ดน-ละ-ยุดการยุทธแห่งมือคือการตบมือ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ดลฤทธิ์ดน-ริดบันดาลให้เกิดฤทธิ์ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ดัมพ์รงค์ดำ-รงสีแดง 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ดารินทร์ดา-รินดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ดิตถ์ดิดท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ดิลกธรรมดิ-หลก-ทำมีคุณธรรมเป็นยอด 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ดุลยาดุน-ละ-ยาสมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เดชทัตเด-ชะ-ทัดผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เดชาธรเด-ชา-ทอนทรงไว้ซึ่งเดช 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เด่นภูมิเด่น-พูมมีภูมิดีเด่น 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ตนุภัทรตะ-นุ-พัดดีงามด้วยตนเอง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ตรัณตะ-รันการข้ามพ้น สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ตรัยไตรสาม 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ตรัยคุณไตร-คุณมีคุณสามประการ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ตรัยรัตน์ตรัย-รัดแก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ตรินัยน์ตริ-ไนมีสามตา 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ตรีทิพยนิภาตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พาเปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ตรีภพตรี-พบผู้ครองภพทั้งสามคือ สวรรค์ มนุษย์ บาดาล 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ตฤณตรินหญ้า 9ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ตั้งปณิธานตั้ง-ปะ-นิ-ทานตั้งใจทำสิ่งที่ดี 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ตาณตานที่พึ่ง ป้องกันภัย 9ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ติชิลาติ-ชิ-ลาพระจันทร์ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ติณณภพติน-นะ-พบผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ติณณาติน-นาผู้ข้ามพ้นความทุกข์ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ติณณ์ตินผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ตีรณตี-รนปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ตีรณาตี-ระ-นาปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ตุลธรตุน-ละ-ทอนทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ตุลยดาตุน-ยะ-ดาความเสมอภาค 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ต้องครรลองต้อง-คัน-ลองถูกแนวทาง ถูกคลองธรรม 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ต้องใจต้อง-ไจเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เตชธรรมเต-ชะ-ทำมีความดีเป็นเดช มีเดชคือความดี 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เตชน์เตดว่องไว ฉลาด ลูกศร 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เตชภณเต-ชะ-พนพูดมีเดช พูดอย่างอาจหาญ 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เตชิตเต-ชิดคมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เตชินท์เต-ชินเป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เตชินีเต-ชิ-นีผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เตวิชเต-วิดมีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เตโชดมเต-โช-ดมมีเดชสูงสุด 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โตณณาการโต-สะ-นา-การอาการปลื้มปิติยินดี 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โตยธรโต-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งน้ำ อุ้มน้ำ หมายถึงเมฆหรือทะเล 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไตรภพไตร-พบสามโลก 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ถนิตถะ-นิดเสียงฟ้าคำรณ 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ถลัชนันท์ถะ-ลัด-ชะ-นันเป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ถวิกาถะ-วิ-กาถุง 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ถามวัตถาม-วัดมีกำลัง แข็งแรง 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ถาม์พรถา-พอนมีกำลังประเสริฐ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ถาวรีย์ถา-วะ-รีความมั่นคง นิรันดร 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ถิรถิ-ระมั่นคง 9ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ถิรคุณถิ-ระ-คุณมัคุณธรรมมั่นคง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ถิรดาถิ-ระ-ดาความมั่นคงสถาพร 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ถิรนัยถิ-ระ-ไนมีนโยบายมั่นคง 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ถิรพุทธิ์ถิ-ระ-พุดมีความรู้มั่นคง 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ถิรมนถิ-ระ-มนมีใจมั่นคง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ถิรวิทย์ถิ-ระ-วิดมีความรู้มั่นคง 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ถิรเจตน์ถิ-ระ-เจตมีเจตนามั่นคง 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทนุธรรมทะ-นุ-ทำรักษาความดี 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทยากรทะ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทยิดาทะ-ยิ-ดาเป็นที่รัก เป็นที่กรุณา 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทยุตทะ-ยุดสว่างไสว 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทรงกฤตทรง-กริดการสร้าง 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทรงพรซง-พอนทรงไว้ซึ่งพร มีพร มีความประเสริฐ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทรงภพซง-พบทรงไว้ซึ่งโลก อุ้มโลก ทรงความเจริญ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทรงรัฐทรง-รัดครองเมือง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทรงวุฒิซง-วุดทรงไว้ซึ่งความเจริญ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทวิภาคทะ-วิ-พากสองส่วน 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทวีติยาทะ-วี-ติ-ยาที่สอง 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทวีนุชทะ-วี-นุดสาวงาม 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทวีภาคทะ-วิ-พากสองส่วน 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทวีรัชต์ทะ-วี-รัดสมบัติมาก 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทวีรัฐทะ-วี-รัดสองเมือง สองแคว้น 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทวีเดชทะ-วี-เดชผู้มีอำนาจมากขึ้น 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทัณฑธรทัน-ทะ-ทอนผู้พิพากษา 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทัณฑิกาทัน-ทิ-กาชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทัดธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทัดเทพทัด-เทบเทพประทาน 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทัตธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทัตพรทัด-พอนได้รับการประทานพร ได้รับพร 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทัตพลทัด-พนมีพลัง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทัตพิชาทัด-พิ-ชาผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทัตเทพทัด-เทบเทพประทาน 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทัพพ์ทับทรัพย์สมบัติ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทำนุรัฐทำ-นุ-รัดอุดหนุนหรือส่งเสริมประเทศชาติ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทิฆัมพรทิ-คำ-พอนท้องฟ้า 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทิชากรทิ-ชา-กอนผู้เกิดสองครั้ง 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทิฐิพลทิ-ติ-พนทหารที่มีความทนง 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทินกฤตทิน-นะ-กริดทำกลางวัน พระอาทิตย์ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทินภัทรทิน-นะ-พัดวันที่เป็นสิริมงคล 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทินมณีทิน-มะ-นีแก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทิพกรทิบ-พะ-กอนแสงสว่างกลางวัน พระอาทิตย์ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทิพกฤตาทิบ-กริ-ตาสร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทิพนาถทิบ-พะ-นาดเป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน พระอาทิตย์ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทิพปภาพิบ-ปะ-พารัศมีเป็นทิพย์ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทิพย์รัตน์ทิบ-พะ-รัดมีแก้วมณีเป็นทิพย์ 55ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทิพรดาทิบ-พะ-ระ-ดายินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทิพานันทิ-พา-นันผู้มีใบหน้าสวยงาม 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทิพารมย์ทิ-พา-รมรื่นรมย์ ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทิวัตถ์ทิ-วัดมีความสำเร็จเป็นเลิศ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทีปกรที-ปะ-กอนผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทีปกาที-ปะ-กาผู้ส่องสว่าง 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ทีปต์ทีบรุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เทพทัตเทพ-พะ-ทัดผู้ที่เทวดาประทานมา 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธงชัยทง-ไชธงแห่งชัยชนะ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธชรัฐทะ-ชะ-รัดเครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธดากรณ์ทะ-ดา-กอนทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ ผู้ประดับประดา 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนกรทะ-นะ-กอนสร้างทรัพย์สิน, มั่งมี 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนกฤตทะ-นะ-กริดการสร้างทรัพย์สมบัติ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนกฤติทะ-นะ-กริดสร้างทรัพย์ ทำเงิน 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนกานต์ทะ-นะ-กานมีทรัพย์เป็นที่รัก 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนชัยทะ-นะ-ไชชนะด้วยทรัพย์ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนชาติทะ-นะ-ชาดตระกูลเศรษฐี 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนชิตทะ-นะ-ชิดชนะด้วยทรัพย์ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนดลทะ-นะ-ดนบันดาลทรัพย์ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนทรัพย์ทะ-นะ-ซับทรัพย์สมบัติ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนทัตทะ-นะ-ทัดมีทรัพย์ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนธรณ์ทะ-นะ-ทอนทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนนันท์ทะ-นะ-นันยินดีในทรัพย์ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนบดีทะ-นะ-บอ-ดีเจ้าของทรัพย์สมบัติ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนบูรณ์ทะ-นะ-บูนเต็มไปด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนพนธ์ทะ-นะ-พนรวบรวมทรัพย์สิน 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนพรทะ-นะ-พอนมีทรัพย์เป็นพร มีทรัพย์ประเสริฐ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนพลทะ-นะ-พนมีกำลังเป็นทรัพย์ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนภรณ์ทะ-นะ-พอนค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนภัทรทะ-นะ-พัดดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนภูมิทะ-นะ-พูมพื้นที่แห่งทรัพย์ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนลภย์ทะ-นะ-ลบได้ทรัพย์ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนวรรณทะ-นะ-วันมีผิวงามเป็นสมบัติ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนวรรธน์ทะ-นะ-วัดความเจริญด้วยทรัพย์ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนวัชร์ทะ-นะ-วัดมีเพชรเป็นสมบัติ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนวัฒน์ทะ-นะ-วัดเจริญด้วยทรัพย์ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนวัตทะ-นะ-วัดมีทรัพย์ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนวันต์ทะ-นะ-วันมีทรัพย์ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนวิชญ์ทะ-นะ-วิดมีความรู้เรื่องทรัพย์ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนวิทย์ทะ-นะ-วิดรู้เรื่องทรัพย์ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนวินท์ทะ-นะ-วินได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนวุฒิทะ-นะ-วุดเจริญด้วยทรัพย์ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนะดีทะ-นะ-ดีทรัพย์ดี 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนัชทะ-นัดเกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนัชชัยทะ-นัด-ไชชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนัชชาทะ-นัด-ชาเกิดจากทรัพย์ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนัชพรทะ-นัด-ชะ-พอนมีพรอันเกิดจรกทรัพย์ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนัญญาทะ-นัน-ยามีความรู้เรื่องทรัพย์ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนัฏฐาทะ-นัด-ถาดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนัตถ์ทะ-นัดมีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนัตพรทะ-นัด-พอนมีทรัพย์อันประเสริฐ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนัททะ-นัดผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนันทะ-นันผู้มีทรัพย์ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนันชัยทะ-นัน-ไชผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนากรทะ-นา-กอนบ่อเกิดแห่งทรัพย์ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนาฒย์ทะ-นาดผู้ร่ำรวย 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนาดุลทะ-นา-ดุนมีทรัพย์นับไม่ได้ มีทรัพย์มาก 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนาตย์ทะ-นาดร่ำรวย 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนาธิปทะ-นา-ทิบเจ้าแห่งทรัพย์ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนานพทะ-นา-นบมีทรัพย์ใหม่ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนาพรรณทะ-นา-พันมีผิวพรรณเป็นทรัพย์ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนาภรณ์ทะ-นา-พอนมีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนาภาทะ-นา-พารุ่งเรืองด้วยทรัพย์ 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนายุตทะ-นา-ยุดขวนขวายในทรัพย์ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนารีย์ทะ-นา-รีมีทรัพย์อันประเสริฐ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนาวรรณทะ-นา-วันผู้สวยด้วยทรัพย์ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนิกทะ-นิกมีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนิฏฐาทะ-นิด-ถาชื่อดาวฤกษ์ที่ ๒๓ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนิดาทะ-นิ-ดาหนักแน่น 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนิตทะ-นิดหนัก, เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่า พยัญชนะธนิต 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนินทะ-นินมีทรัพย์ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนิยาทะ-นิ-ยาปรารถนาในทรัพย์ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนิวรรณทะ-นิ-วันวรรณะแห่งความมั่งคง 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนีพรทะ-นี-พอนมีพรเป็นทรัพย์ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนียาทะ-นี-ยาปรารถนาในทรัพย์ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนีวรรณทะ-นี-วันวรรณะแห่งทรัพย์ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนเดชทะ-นะ-เดดมีทรัพย์เป็นอำนาจ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธนโชติทะ-นะ-โชดรุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธมกรทะ-มะ-กอนแสงจันทร์ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธมนทะ-มนกำจัดมลทิน สวย ขมิ้น 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธมนต์ทะ-มนกำจัดมลทิน 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธมนวรรณทะ-มน-วันมีผิวพรรณสวยงาม 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธมนันท์ทะ-มะ-นันสวยเหมือนพระจันทร์ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธมลวรรณทะ-มน-วันมีผิวพรรณงาม 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธยานีทะ-ยา-นีผู้มีปัญญาแห่งพินิจ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธยาน์ทะ-ยาปัญญาแห่งพินิจ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธรณินทร์ทอ-ระ-นินผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธรณ์ทอนทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธรณ์ธันย์ทอน-ทันทรงไว้ซึ่งโชคดี 52ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธรณ์เทพทอน-เทบผู้เป็นเทวดาบนแผ่นดิน 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธรนันท์ทอ-ระ-นันทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธรมทามยศศักดิ์ 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธรรมณัฐทำ-มะ-นัดคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธรรมธัชทำ-มะ-ทัดมีธรรมเป็นธง เด่นด้วยธรรม 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธรรมนาถทำ-มะ-นาดมีธรรมเป็นที่พึ่ง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธรรมนิตย์ทำ-มะ-นิดมีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้ 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธรรมนูญทำ-มะ-นูนกฎหมายที่จัดระเบียบองค์การ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธรรมปพนทำ-ปะ-พนมีคุณธรรมบริสุทธิ์ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธรรมภณทำ-พนผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธรรมรัตน์ทำ-มะ-รัดคุณธรรมอันล้ำเลิศ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธรรมิกาทัน-มิ-กาผู้ประกอบด้วยธรรม 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธราธรรมทะ-รา-ทำแผ่นดินธรรม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธราวุธทะ-รา-วุดทรงไว้ซึ่งอาวุธ, มีอาวุธ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธราเทพทะ-รา-เทบผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธฤดีทะ-รึ-ดีความมั่นคง ควมตั้งมั่น 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธฤตทะ-ริดมั่นคง ตั้งมั่น 8ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธฤตญาณทะ-ริด-ยานตั้งมั่นด้วยปัญญา 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธวัชทะ-วัดธง 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธวัชชัยทะ-วัด-ไชธงชัย, เครื่องหมายแห่งชัยชนะ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธวัชตรีทะ-วัด-ตรีธงสามสี, ธงสามชาย 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธวัฒน์ทะ-วัดเจริญด้วยทรัพย์สมบัติ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธวัลทะ-วันขาว บริสุทธิ์ นวลงาม 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธวัลกรทะ-วัน-กอนมีรัศมีนวลงาม 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธวัลฉวีทะ-วัน-ฉะ-หวีมีผิวนวลงาม 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธวัลพรทะ-วัน-พอนบริสุทธิ์และประเสริฐ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธวัลยาทะ-วัน-ยาบริสุทธิ์ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธวัลรัตน์ทะ-วัน-รัดรัตนะอันบริสุทธิ์ 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัชชัยทัด-ไชธงชัย 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัชธรรมทัด-ทำมีธรรมเป็นธงชัย 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัชธรรม์ทัด-ชะ-ทันธงของคุณความดี 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัชนนท์ทัด-ชะ-นนมีความบันเทิงเป็นธงชัย 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัชนันท์ทัด-ชะ-นันมีความบันเทิงเป็นธงชัย 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัชพรรณทัด-ชะ-พันมีผิวพรรณเด่น มีผิวพรรณเป็นธงชัย 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัชพลทัด-พนมีกำลังเด่น เด่นทางพลัง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญกรทัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญจิราทัน-จิ-รามีสิริมงคลยั่งยืน 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญชนกทัน-ชะ-นกให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญชนิตทัน-ชะ-นิดผู้ให้เกิดโชคดี, ให้เกิดสิริมงคล 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญญรัตน์ทัน-ยะ-รัดรุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญญาทัน-ยามีโชค 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญญาภรณ์ทัน-ยา-พอนเครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญทิพทัน-ยะ-ทิบข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญทิพย์ทัน-ยะ-ทิบข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญธรทัน-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งโชคดี 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญธรณ์ทัน-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งความโชคดี 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญนพทัน-ยะ-นบข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญบูรณ์ทัน-ยะ-บูนพร้อมด้วยโชคลาภ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญพรทัน-ยะ-พอนมีโชคอันประเสริฐ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญพิชชาทัน-พิด-ชามีความรู้ยิ่งดี 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญพิมลทัน-พิ-มลมีโชคดีและไร้มลทิน 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญมนทัน-ยะ-มนมีใจดียิ่ง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญรดาทัน-ระ-ดายินดีในสิ่งที่เป็นมงคล พอใจในสิ่งที่ดีเลิศ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญรดีทัน-ระ-ดีมีความยินดีในสิริมงคล 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญรัตน์ทัน-ยะ-รัดแก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญวรัตน์ทัน-วะ-รัดมีโชคและประเสริฐสุด 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญวลัยทัน-วะ-ไลกำไลดีเลิซ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธัญเทพทัน-ยะ-เทบโชคดีดุจอย่างเทวดา 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธันยชนกทัน-ยะ-ชะ-นกให้เกิดโชคดี 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธันยธรณ์ทัน-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งโชคดี 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธันยบูรณ์ทัน-ยะ-บูนเต็มไปด้วยโชคลาภ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธันยพรทัน-ยะ-พอนมีโชคอันประเสริฐ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธันยมัยทัน-ยะ-ไมสำเร็จด้วยโชคลาภ ล้วนแล้วไปด้วยความมั่นคง 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธันยวีร์ทัน-ยะ-วีมีโชคและมีความกล้า 47ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธันยาทัน-ยามีบุญ มีโชค 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธันยารัตน์ทัน-ยา-รัดแก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ 47ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธันย์ชนกทัน-ชะ-นกผู้เลี้ยงดูบิดา 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธาดาทา-ดาผู้สร้าง 7ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธาตรีทา-ตรีแผ่นดิน 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธานินทร์ทา-นินผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธามทามยศศักดิ์ 10ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธารณ์ทานทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธารทิพย์ทาน-ทิบสายน้ำวิเศษ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธาริณีทา-ร-นีทรงไว้ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธาริตทา-ริดดำรงไว้ ทรงไว้ ค้ำจุน 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธาริตญาณทา-ริด-ยานดำรงไว้ซึ่งปัญญา 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธารินทร์ทา-รินเจ้าแห่งการสร้าง 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธารินันท์ทา-ริ-นันความสดชื่นรื่นเริง 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธารีทา-รีควรทรงไว้ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธาวันทา-วันวิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธาวัลย์ทา-วันความขาวเนียนงาม ความสะอาด ความบริสุทธิ์ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธาวิตทา-วิดบริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธาวินทา-วินผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธาวินีทา-วิ-นีวิ่ง ว่วงไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธิดาพรรณทิ-ดา-พันลูกสาวผู้สวยงาม 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธิดารัตน์ทิ-ดา-รัดบุตรสาวผู้ประเสริฐ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธิดาวรรณทิ-ดา-วันลูกสาวผู้สวยงาม 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธิติทิ-ติความเพียร ความรู้ ความอดทน 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธิติกรทิ-ติ-กอนสร้างความเพียร ความดี และอดทน 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธิติมาทิ-ติ-มาผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี อดทน มั่นคง 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธิติรัตน์ทิ-ติ-รัดแก้วแห่งความเพียร 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธิติวุฒิทิ-ต-วุดเจริญด้วยความเพียร ความอดทน ความรู้ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธินิดาทิ-นิ-ดาหญิงผู้มั่นคง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธิปกทิ-ปกผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธิราพรทิ-รา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีทัตที-ทัดให้ปัญญา 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีธัชที-ทัดมีปัญญาเป็นธงชัย 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีนิดาที-นิ-ดาผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีภพที-พบมีปัญญา 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีมาท-มาผู้มีปัญญา 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรกานต์ที-ระ-กานนักปราชญ์ผู้น่ารัก 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรกุลที-ระ-กุนตระกูลนักปราชญ์ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรฉัตรที-ระ-ฉัดร่มของนักปราชญ์, มีความฉลลาดเป็นเกราะกำบัง 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรชัยที-ระ-ไชชัยชนะของนักปราชญ์ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรดนย์ที-ระ-ดนลูกชายผู้เป็นปราชญ์ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรดาที-ระ-ดายินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรตาที-ระ-ตาบินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรตีที-ระ-ตีความยินดีในความรู้ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรธรรมที-ระ-ทำคุณธรรมของนักปราชญ์ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรนพที-ระ-นบนักปราชญ์ผู้สดชื่น 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรนันท์ที-ระ-นันผู้มีความยินดีในความรู้ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรนัยที-ระ-ไนนโยบายของนักปราชญ์ กาแนะนำของนักปราชญ์ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรนาฎที-ระ-นาดหญิงงามที่ฉลาด 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรนาถที-ระ-นาดที่พึ่งของนักปราชญ์ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรนุชที-ระ-นุดนางผู้ฉลาด 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรพรที-ระ-พอนนักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรพลที-ระ-พนกำลังของนักปราชญ์ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรพิชญ์ที-ระ-พิดนักปราชญ์ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรภัทรที-ระ-พัดนักปราชญ์ผู้เจริญ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรมนต์ที-ระ-มนมนต์ของนักปราชญ์ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรยุทธที-ระ-ยุดการรบของนักปราชญ์ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรวรรณที-ระ-วันชนชั้นของนักปราชญ์ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรวัชรที-ระ-วัดเพชรของนักปราชญ์ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรวัฒน์ที-ระ-วัดเจริญเหมือนนักปราชญ์ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรวิทย์ที-ระ-วิดความรู้ของนักปราชญ์ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีระที-ระนักปราชญ์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรัชที-รัดเกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรัตม์ที-รัดผู้ฉลาดที่สุด 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีราทรที-รา-ทอนเอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีราพรที-รา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีราภรณ์ที-รา-พอนเครื่องประดับของนักปราชญ์ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีริทธ์ที-ริดนักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรุตน์ที-รุดนักปราชญ์ผู้สูงสุด 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรเจตที-ระ-เจดจิตใจมั่นคง 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรเดชที-ระ-เดดอำนาจของนักปราชญ์ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรเทพที-ระ-เทบเทวดาผู้ฉลาด 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรเมธที-ระ-เมดผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรโชติที-ระ-โชดความรุ่งเรืองของปราชญ์ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรโรจน์ที-ระ-โรดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีรไนยที-ระ-ไนผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีร์จุฑาที-จุ-ทานักปราชญ์ผู้เป็นยอด 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีร์ธวัชที-ทะ-วัดนักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีร์วราที-วะ-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีวราที-วะ-ราประเสริฐด้วยความรู้ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธีเดชที-เดดมีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธุวชิตทุ-วะ-ชิดผู้ชนะเป็นนิตย์ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธุวดาราทุ-วะ-ดา-ราสดใสเสมอดวงดารา 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธุวนิชทุ-วะ-นิดมีความรู้ยั่งยืน 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธุวพรทุ-วะ-พอนผู้มีพรยั่งยืน ผู้เลิศตลอดกาลนาน 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธุววิชทุ-วะ-วิดมีความรู้ยั่งยืน 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ธุวานันท์ทุ-วา-นันมีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เธียรวิชญ์เทียน-ระ-วิดนักปราชญ์ 50ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นครินทร์นะ-คะ-รินเจ้าเมือง,เมืองใหญ่ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นคินทร์นะ-คินผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นงนุชนง-นุดน้องนาง 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นงพะงานง-พะ-งานางงาม 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นฏกรนะ-ตะ-กอนนักฟ้อนรำ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นทจรนด-ทะ-จอนเที่ยวไปในน้ำ, ปลา 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นทีบดีนะ-ที-บอ-ดีเจ้าแห่งแม่น้ำ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นทีมารคนะ-ที-มากสายน้ำ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นนทกรนน-ทะ-กอนกระทำความเพลิดเลิน, สร้างความสุข 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นนทพัทธ์นน-ทะ-พัดผูกพันด้วยความสุข 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นนทรมย์นน-ทะ-รมมีความเพลิดเพลินยินดี 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นนทรีนน-ซีต้นไม้ชนิดหนึ่ง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นนทลีนน-ทะ-ลีประดุจแม่ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นนทวรนน-ทะ-วอนมีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นนทัชนน-ทัดเกิดมาเพื่อความบันเทิง 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นนทิยุตนน-ทิ-ยุดผู้ประกอบด้วยความยินดี 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นนทิวรรธน์นน-ทิ-วัดยินดีในทรัพย์ 47ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นนท์ปวิธนน-ปะ-วิดผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นพกรนบ-พะ-กอนผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นพคุณนบ-พะ-คุนทองเนื้อเก้า 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นพจิรานบ-พะ-จิ-ราใหม่ตลอดกาล สดชื่นเสมอ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นพณัฐนบ-พะ-นัดนักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นพดรนบ-พะ-ดอนใหม่กว่า หนุ่มกว่า 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นพธีรานบ-ที-รานักปราชญ์ผู้สดชื่น 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นพนนท์นบ-พะ-นนเพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นพนันท์นพ-พะ-นันเพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นพนิตนพ-พะ-นิดเนย 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นพปฎลนบ-ปะ-ดลเศวตฉัตร 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นพพิชญ์นบ-พิดนักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นพรดานบ-พะ-ระ-ดาผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นพรุจนบ-พะ-รุดมีความรุ่งเรืองใหม่ ๆ, มีความรุ่งเรืองเสมอ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นพวิชญ์นบ-พะ-วิดมีความรู้ใหม่เสมอ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นพวินท์นบ-พะ-วินได้ประสบสิ่งใหม่ ๆ เสมอ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นพัตธรนะ-พัด-ทอนทรงไว้ซึ่งความใหม่ สร้างสิ่งใหม่ ๆ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นพินนะ-พินใหม่ สด สาวเสมอ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นภกานค์นบ-ภา-กานสิงห์โต 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นภทวีปนบ-ทะ-วีบเมฆ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นภทีป์นบ-พะ-ทีเมฆ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นภนต์นะ-พนสุดขอบฟ้า 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นภันต์นะ-พันสุดขอบฟ้า 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นภาดลนะ-พา-ดนพื้นฟ้า 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นภาพรนะ-พา-พอนฟ้าสวย 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นภาพรรณนะ-พา-พันฟ้าสวย 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นภาลัยนะ-พา-ลัยฟากฟ้า 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นภาวดีนะ-พา-วะ-ดีหญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นภาวรรณนะ-พา-วันฟ้าสวย 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นภาเดชนะ-พา-เดดอำนาจฟ้า 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นภเกตน์นบ-พะ-เกดตะวัน , ธงบนฟ้า , พระอาทิตย์ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นรกมลนอ-ระ-กะ-มนเป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นรชัยนอ-ระ-ไชชัยชนะของคน 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นรธิปนอ-ระ-ทิบเป็นใหญ่ในหมู่คน 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นรธีร์นอ-ระ-ทีคนผู้เป็นนักปราชญ์ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นรพนธ์นอ-ระ-พนผูกใจคนอื่น 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นรภัทรนอ-ระ-พัดคนผู้ดีงาม คนเจริญ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นรมนนอ-ระ-มนเป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นรรัตน์นอ-ระ-รัดผู้ประเสริฐ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นรวรนอ-ระ-วอนคนผู้ประเสริฐ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นรวิชญ์นอ-ระ-วิดคนที่เป็นปราชญ์ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นรวีร์นอ-ระ-วีคนผู้กล้าหาญ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นรวุฒินอ-ระ-วุดผู้เจริญ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นรากรนะ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งคน 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นราธิปนะ-รา-ทิบผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นราพรนะ-รา-พอนผู้ประเสริฐ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นราวดีนะ-รา-วะ-ดีหญิงผู้ประเสริฐ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นราวรรณนะ-รา-วันวรรณะแห่งผู้คนทั้งปวง 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นราวิชญ์นะ-รา-วิดคนที่เป็นปราชญ์ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นราวุธนะ-รา-วุดอาวุธของคน 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นรินทร์พรนะ-ริน-พอนพรของพระราชา 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นรีกมลนะ-รี-กะ-มนหญิงสาวผู้มีจิตใจดีงาม 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นรีกานต์นะ-รี-กานหญิงผู้เป็นที่รัก 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นรีนุชนะ-รี-นุดน้องหญิง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นรียานะ-รี-ยาสตรี 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นรีรัตน์นะ-รี-รัดนางแก้ว, นางผู้ประเสริฐ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นฤชัยนะ-รึ-ไชคนผู้มีชัยชนะ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นฤชิตนะ-รึ-ชิดผู้ชนะ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นฤนาถนะ-รึ-นาดที่พึ่งของคน 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นฤพลนะ-รึ-พนคนผู้มีพลัง, กำลังคน 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นฤภรนะ-รึ-พอนแข็งแรง 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นฤมลนะ-รึ-มนไม่มีมลทิน 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นฤมิตนะ-รึ-มิดมิตรของคน, คนผู้เป็นมิตร 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นฤรงค์นะ-รึ-รงเป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นฤเทพนะ-รึ-เทบพระราชา 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นลนนก้าน อ้อ ยัว เปล่งแสง 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นลพรรณนน-ละ-พันมีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นลัทนะ-ลัดน้ำผึ้ง ดอกไม้ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นลัทพรนะ-ลัด-ทะ-พอนน้ำผึ้ง ดอกไม้ที่ประเสริฐ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นลินนะ-ลินดอกบัว 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นลินญานะ-ลิน-ญาดอกบัว 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นลินนิภานะ-ลิน-น-พางดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นลินีนะ-ลิ-นีสระบัว 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นวพรนะ-วะ-พอนพรใหม่, พร 9 ประการ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นวรัตน์นะ-วะ-รัดแก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นววรรณนะ-วะ-วันผิวพรรณใหม่, ผิวพรรษสดชื่น 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นวัชนะ-วัดเกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นวัตนะ-วัดความใหม่ ภาวะใหม่ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นวัตกรณ์นะ-วัด-ตะ-กอนกระทำสิ่งใหม่ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นวันธรนะ-วัน-ทอนทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นวินนะ-วินใหม่ หนุ่ม สดชื่น 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นวินดานะ-วิน-ดาความใหม่ ความสดชื่น 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นวิยานะ-วิ-ยาสาวเสมอ สดชื่อนเสมอ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นวียานะ-วี-ยาเสมอเสมอ สดชื่นเสมอ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นัจกรนัด-จะ-กอนผู้ฟ้อนรำ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นัชชานัด-ชาแม้น้ำ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นัทธมนนัด-ทะ-มนมีใจผูกพัน 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นัทธิ์นัดชะเนาะ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นัทธ์นัดขันเกลียว ผูกพัน 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นัธทวัฒน์นัด-ทะ-วัดมีความเจริญเป็นที่มั่นคง 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันทกรนัน-ทะ-กอนผู้สร้างความบันเทิง, ผู้สร้างความสุข 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันทฉัตรนัน-ทะ-ฉัดฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันทนัชนัน-ทะ-นัดเกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันทนัทนัน-ทะ-นัดแม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันทพัทธ์นัน-ทะ-พัดผูกพันกับความสุข 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันทภพนัน-ทะ-พบเป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันทรัตน์นัน-ทะ-รัดรัตนะน่ายินดี 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันทัชพรนัน-ทัด-ชะ-พอนคนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันทิกานต์นัน-ทิ-กานมีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันทิชนัน-ทิดผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันทิชานัน-ทิ-ชาเกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันทิตานัน-ทิ-ตาเพลิดเพลิน มีความสุข 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันทินนัน-ทินมีความบันเทิง มีความสุข 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันทินีนัน-ทิ-นีผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันทิพรนัน-ทิ-พอนมีความสุขอันประเสริฐ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันทิพัฒน์นัน-ทิ-พัดเจริญด้วยความสุข 48ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันทิภาคย์นัน-ทิ-พากยินดีในโชคลาภ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันทิมานัน-ทิ-มาผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันทิวรนัน-ทิ-วอนมีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันท์ทัตนัน-ทัดให้ความบันเทิง ให้ความสุข 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันท์ธรนัน-ทอนทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันท์นพินนัน-ทะ-พินผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันท์นลินนัน-นะ-ลินบัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นันท์ลินีนัน-ลิ-นีหญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นัยนิตไน-ยะ-นิดผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นัยน์ปพรไน-ปะ-พอนตาสวย ตาดี 45ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นัยน์ภัคไน-ยะ-พักตาสวย 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นาถนพินนาด-นะ-พินมีที่พึ่งใหม่ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นาถวัฒน์นาด-ถะ-วัดเจริญด้วยที่พึ่ง 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นารานา-รารัศมีรุ่งเรือง 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นาราภัทรนา-รา-พัดรัศมีอันงดงาม 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นำกมลนำ-กะ-มนนำใจ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นำเกียรตินำ-เกียดมีชื่อเสียง 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิกข์นิภานิก-น-พาเสมือนแห่งทอง 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิจจารีย์นิด-จา-รีผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริเสมอ 50ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิจฉรานิด-ฉะ-ราฉายแสง มีรัศมีเรืองรอง 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิจวรีย์นิด-วะ-รีผู้ประเสริฐเสมอ 49ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิจวิภานิด-วิ-พามีความรุ่งเรืองเป็นนิจ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิจิตนิ-จิดสั่งสมไว้ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิชนิดเป็นของตนเอง นิรันดร 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิชกานต์นิด-ชะ-กานเป็นของตนเป็นที่รัก 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิชฌานนิด-ชานการเพ่งพินิจ ปัญญา 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิชดานิด-ชะ-ดาความเป็นตัวของตัวเอง 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิชธาวัลย์นิด-ทา-วันมีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร 49ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิชนันท์นิด-ชะ-นันผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิชนิภานิด-นิ-พามีรัศมีเป็นของตน รัศมีนิรันดร 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิชานิ-ชาเป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิชานาถนิ-ชา-นาดมีที่พึ่งเป็นของตนเอง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิชาภัทรนิ-ชา-พัดเป็นของตัวเองและดีงาม 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิชาภานิ-ชา-พามีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิฏฐานิด-ถาสำเร็จ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิดานุชนิ-ดา-นุดหญิงสาวผู้ได้รับการอบรม 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิตยลัภย์นิด-ตะ-ยะ-ลับมีลาภเป็นนิตย์ 48ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิตย์รดีนิด-ระ-ดีมีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิตานิ-ตาผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิติธรนิ-ติ-ทอนทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิทธนต์นิด-ทนผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิทธันต์นิด-ทันผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิธานนิ-ทานเก็บไว้ ตั้งมั่น 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิธิกรนิ-ทิ-กอนผู้สร้างขุมทรัพย์ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิธูรนิ-ทูนกำไลมือ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิบุณนิ-บุนมีฝีมือ ฉลาด ละเอียด 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิปุณนิ-ปุนมีฝีมือ ฉลาด ละเอียด 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิพพิชฌน์นิบ-พิดปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้ 50ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิพัทธ์นิ-พัดนิรันดร 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิพาดานิ-พา-ดาสงัด สงบ ถ่อมตน 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิพิฐนิ-พิดตั้งมั่น ตั้งใจมั่น 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิพิฐพนธ์นิ-พิด-พนมีความผูกพันมั่นคง 56ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิพิทนิ-พิดรู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิภาธรนิ-พา-ทอนทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิมมลนิม-มนปราศจากมลทิน บริสุทธิ์ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิมมานนิม-มานนฤมิต 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิมมิตนิม-มิดสร้างสรรค์ค์แล้ว 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิยตานิ-ยะ-ตามั่นคง แน่วแน่ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิยานิ-ยาเป็นของตน พึ่งตน 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิยุตานิ-ยุ-ตาประกอบการ ขยันขันแข็ง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิรชรนิ-ระ-ชอนผู้ไม่รู้จักแก่ เทวดา 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิรชานิ-ระ-ชาปราศจากธุลี ปราศจากความเศร้าหมอง 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิรวิทธ์นิ-ระ-วิดแทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิรัชนิ-รัดไม่มีธุลีคือกิเลส ไม่มีกิเลศ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิรัชพรนิ-รัด-ชะ-พอนบริสุทธิ์และประเสริฐ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิราภรนิ-รา-พอนปราศจากเมฆหมอก ฟ้าแจ่ม 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิรินธนานิ-ริน-ทะ-ราหมดกิเลศ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิรินธน์นิ-รินไม่มีกิเลศ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิรุชนิ-รุดดับทุกข์สนิท 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิรุชานิ-รุ-ชาสุขภาพดี ปราศจากโรค 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิลยานิ-ละ-ยาที่อยู่อาศัย 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิวารินนิ-วา-รินห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นิวิฐนิ-วิดตั้งมั่น ตั้งใจมั่น 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นีนนารานีน-นา-ราสีน้ำ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นีรนีนน้ำ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นีรชานี-ระ-ชาดอกบัว 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นีรนารานี-ระ-นา-รา,นีน-นา-รา สีน้ำ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นีรภานี-ระ-พาสีน้ำที่เปล่งประกาย 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นีรัมพรนี-รำ-พอนน้ำกับฟ้า 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นีรานี-ราน้ำ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นีราพรรณนี-รา-พันสีน้ำ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นีราภานี-รา-พาประกายน้ำ สีน้ำ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นีลรัตน์นีน-รัดพลอยสีดำ 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นุชนพินนุด-นะ-พินหญิงสาวผู้เป็นสาวเสมอ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นุชรดีนุด-ระ-ดีความยินดีของหญิงสาว หญิงสาวผู้มีความดี 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นุชวรานุด-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
นุตประวีณ์นุด-ประ-วีนักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เนติธรเน-ติ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผน นักกฎหมาย 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เนืองนิมมานเนือง-นิม-มานสร้างสรรค์ค์เป็นนิตย์ 47ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไนยชนไน-ยะ-ชนคนที่พึงแนะนำได้ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
บงกชบง-กดดอกบัว 7ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บงกชรัตน์บง-กด-รัดดอกบัวแก้ว 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บงกชเพชรบง-กด-เพ็ดดอกบัวที่งดงามและมีค่า 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บรมัตถ์บอ-ระ-มัดประโยชน์อย่างยิ่ง 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บรรณกรบัน-นะ-กอนผู้ทำหนังสือ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บรรณรตบัน-นะ-รดผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บรรณวัชรบัน-นะ-วัดเพรชคือหนังสือ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บรรณวิชญ์บัน-นะ-วัดฉลาดในเรื่องหนังสือ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บรรณวิทิตบัน-นะ-วิ-ทิดผู้ฉลาดในเรื่องหนังสือ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บรรพตบัน-พดภูเขา 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บรรยงก์บัน-ยงที่นอน 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บริณตบอ-ริ-นดทุนทรัพย์ สิ่งที่มุ่งหมาย ผู้นอบน้อม 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บริณัยบอ-ริ-ไนการแต่งงาน 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บริธานบอ-ริ-ทานเครื่องแต่งตัว 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บวรกานต์บอ-วอน-กานผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บวรชัยบะ-วอน-ไชชัยชนะที่ล้ำเลิศ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บวรทัตพอ-วอน-ทัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บวรนันท์บอ-วอน-นันมีความสุขอันประเสริฐ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บวรพจน์บอ-วอน-พดถ้อยคำอันประเสริฐ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บวรพลบอ-วอน-พนกำลังเลิศล้ำ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บวรภัคบอ-วอน-พักความเจริญอันประเสริฐ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บวรรัชบอ-วอน-รัดสมบัติอันประเสริฐ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บวรรัตน์บอ-วอน-รัดรัตนะอันประเสริฐ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บวรวิชญ์บอ-วอน-วิดผู้ฉลาดล้ำเลิศ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บวรวิทย์บะ-วอน-วิดมีความรู้ประเสริฐ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บัญญพนต์บัน-ยะ-พนผู้มีปัญญา 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บัญญวัตบัน-ยะ-วัดผู้มีปัญญา 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บัณฑรบัน-ทอนขาวงาม 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บัณฑัตบัน-นะ-ทัดผู้ให้ทรัพย์สิน 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บัณฑิตาบัน-ดิ-ตาผู้ฉลาด ผู้มีความรู้ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บัณทัตบัน-นะ-ทัดผู้ให้ทรัพย์สิน 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บันดลบัน-ดนทำให้บังเกิดขึ้น 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บัลยงก์บัน-ยงที่นอน 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บัลลพบัน-ลบแผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บาจรีย์บา-จะ-รีผู้เบิกบาน 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุญชนิดบุน-ชะ-นิดให้เกิดความดี สร้างความดี 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุญชนิตบุน-ชะ-นิดให้เกิดความดี สร้างความดี 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุญญฤทธิ์บุน-ยะ-ริดสำเร็จด้วยบุญ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุญญานนท์บุน-ยา-นนผู้ยินดีในบุญ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุญญาพรบุน-ยา-พอนมีบุญเป็นพร 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุญทิวาบุน-ทิ-วากลางวันที่มีแต่คุณงามความดี 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุญรัตน์บุน-ยะ-รัดแก้วแห่งความดีงาม 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุญฤทธิ์บุน-ยะ-ริดผู้มีอำนาจ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุณฑราบุน-ดะ-ราอ้อยแดง รอยเจิม 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุณฑริกาบุน-ทะ-ริ-กาดอกบัวขาว 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุณฑรีย์บุน-ตะ-รีบัวขาว 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุณทริกบุน-ทะ-ริกดอกบัวขาว 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุณพจน์บุน-นะ-พดผู้มีคำพูดบริสุทธิ์ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุณยกรบุน-ยะ-กอนสร้งคุณความดี สร้างบุญกุศล 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุณยนุชบุน-ยะ-นุดสาวผู้มีวาสนา 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุณยพรบุน-ยะ-พอนประเสริฐด้วยความดี 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุณยภูบุน-ยะ-พูชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุณยวีย์บุน-ยะ-วีดีและกล้าหาญ 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุณยวีร์บุน-ยะ-วีดีและกล้าหาญ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุณยอรบุน-ยะ-ออนสตรีผู้มีบุญ สตรีผู้บริสุทธิ์ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุณยานุชบุน-ยา-นุดสาวผู้มีโชควาสนา 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุณยาพรบุน-ยา-พอนดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุปผาบุบ-ผาดอกไม้ 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุพกรบุบ-พะ-กอนกระทำก่อน สร้างสรรค์ค์ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุรธัชบุ-ระ-ทัดเป็นธงชัยแห่งเมือง 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุรพรบุ-ระ-พอนผู้ประเสริฐในบ้านเมือง 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุรพลบุ-ระ-พนมีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุรินทร์บุ-รินเจ้าเมือง 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุริมนาถบุ-ริม-นาดเป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุลกิตบุ-ละ-กิดมีความปลื้มใจ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุลพรบุ-ละ-พอนมีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุลภรณ์บุ-ละ-พอนมีรายได้มาก 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุลลาบุน-ลาดอกไม้ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุลวัชรบุ-ละ-วัดมีเพชรมาก 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บุลินบุ-ลินหาดทราย 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บูรณิมาบู-ระ-นิ-มาเพ็ญเต็มดวง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บูรณีบู-ระ-นีเต็มเปี่ยม ไม่บกพร่อง 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
บูรณ์พิภพบูน-พิ-พบมีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เบญจพรเบน-จะ-พอนพร 5 ประการ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เบญจภรณ์เบน-จะ-พอนการชุบเลี้ยงด้วยของ 5 อย่าง 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เบญจรัตน์เบน-จะ-รัดรัตนะห้าอย่าง 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เบญจวรรณเบน-จะ-วัน5 สี, 5 ชนิด 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เบญจาเบน-จาห้า 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เบญญาเบน-ยาฉลาด 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เบญญาพรเบน-ยา-พอนฉลาดด้วยความดี 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เบญญาภาเบน-ยา-พารุ่งเรืองด้วยปัญญา 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปกรณ์ปะ-กอนคัมภีร์ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปกรณ์ธรรมปะ-กอน-ทำหนังสือแห่งธรรม 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปกรณ์เกียรติปะ-กอน-เกียดพร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง 50ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปกิตปะ-กิดประกาศ, แสดง 10ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปกิตตาปะ-กิด-ตาผู้ได้รับคำชมเชย 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปคุณาปะ-คุ-นาผู้เชี่ยวชาญ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปฎกปิ-ดกตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา 8ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปฏิคมปะ-ติ-คมผู้ตอนรับ,ผู้ดูแลต้อนรับ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปฏิญญาปะ-ติน-ยาการให้คำมั่นสัญญา 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปฏิพนปะ-ติ-พนผู้มีความสามารถ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปฏิพลปะ-ติ-พนผู้มีความสามารถ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปฏิภาณปะ-ติ-พานไหวพริบดี 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปฐมฌานปะ-ถม-ชานฌานเบื้องต้น มี 4 องค์คือ วิตก วิจาร ปีติ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปฐมพรปะ-ถม-พอนพรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปฐมาปะ-ถะ-มาที่หนึ่ง 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปฐมเดชปะ-ถะ-มะ-เดดเกิดมามีอำนาจ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปณชัยปะ-นะ-ไชชัยชนะในการค้าขาย 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปณตปะ-นดน้อมไหว้ 10ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปณตพรปะ-นด-พอนการน้อมไหว้เป็นการประเสริฐ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปณยาปะ-นะ-ยาสิ่งพึงซื้อขาย สินค้า กำไร 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปณัฏฎาปะ-นัด-ดานักปราชญ์ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปณาลีปะ-นา-ลีสายน้ำ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปณิฏฐาปะ-นิด-ถานักปราชญ์ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปณิดาปะ-นิ-ดาได้รับการสรรเสริญ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปณิตาปะ-นิ-ตาได้รับการสรรเสริญ ประณีต 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปณิธานปะ-นิ-ทานการตั้งความปรารถนา 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปณิธิปะ-นิ-ทิความตั้งใจแน่วแน่ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปดิวรดาปะ-ดิ-วะ-ระ-ดาภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปดิวรัดาปะ-ดิ-วะ-รัด-ดาภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปทิตปะ-ทิดรุ่งเรืองแล้ว 10ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปทิตตาปะ-ทิด-ดารุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปทุมทิพย์ปะ-ทุม-ทิบดอกบัวแก้ว 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปทุมมาลย์ปะ-ทุม-มานมาลัยดอกบัว 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปทุมวันปะ-ทุม-วันป่าบัว 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปธานินปะ-ทา-นินผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปนัดดาปะ-นัด-ดาหลาน 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปพนปะ-พนบริสุทธิ์ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปพนธนัยปะ-พน-ทะ-ไนแต่งความ วิธีประพันธุ์ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปพนธีร์ปะ-พน-ทีนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปพนวิชปะ-พน-วิดผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปพิชญาปะ-พิด-ชะ-ยาผู้รู้แจ้ง 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปภพปะ-พบเค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปภังกรปะ-พัง-กอนผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปภาณปะ-พานพูดเก่ง 9ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปภาณินปะ-พา-นินพูดเก่ง ท่องจำเก่ง 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปภาดาปะ-พา-ดารุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว 6ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปภานันปะ-พา-นันมีใบหน้าสวยงาม 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปภาพันปะ-พา-พันมีใบหน้าสวยงาม 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปภาพินท์ปะ-พา-พินประสบแสงสว่าง 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปภาวดีปะ-พา-วะ-ดีมีแสงสว่าง 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปภาวรินทร์ปะ-พา-วะ-รินยอดแห่งความรุ่งเรือง 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปภาวรินท์ปะ-ภา-วะ-รินยอดแห่งความเรืองรอง 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปภาวิชญ์ปะ-พา-วิดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปภาวินปะ-พา-วินผู้มีเดช มีอำนาจ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปภาวินท์ปะ-พา-วินได้รับแสงสว่าง 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปภาวีปะ-พา-วีผู้มีอำนาจ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปภินวิชปะ-พิน-วิดมีความรู้แตกฉาน 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปภินวิทย์ปะ-พิน-วิดมีความรู้แตกฉาน 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปมุตปะ-มุดหลุดพ้นแล้ว 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปยุดาปะ-ยุ-ดาขวนขวาย ขยันขันแข็ง 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปยุตปะ-ยุดผู้ขยันขันแข็ง 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรพลปะ-ระ-พนกำลังของผู้อื่น 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรภาว์ปะ-ระ-พาภาวะที่ประเสริฐ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรมะปะ-ระ-มะยอดเยี่ยม สูงสุด 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรมัตถ์ปะ-ระ-มัดประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรมาภรณ์ปะ-ระ-มา-พอนอาภรณ์ชั้นเลิศ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรวันปะ-ระ-วันป่าของผู้อื่น, ป่าที่อื่น 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรวีร์ปะ-ระ-วีผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประกฤตประ-กริดทำ, มาก 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประกายจิตประ-กาย-จิดความแวววาวจากจิตที่บริสุทธิ์ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประกายวัลย์ประ-กาย-วันไม้เถา, เถาวัลย์ที่เป็นแสงแวววาว 53ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประกายแก้วประ-กาย-แก้วความแวววาวจากแก้วมีค่า 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประจินดาประ-จิน-ดาความคิด 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประณพประ-นบชื่อพระผู้เป็นเจ้า กลองเล็ก 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประณยาประ-นะ-ยาเสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประณัยประ-ไนเสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประณาลีประ-นา-ลีท่อน้ำ สายน้ำ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประดิภาประ-ดิ-พาแสงสว่างแห่งความรู้ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประตินันท์ประ-ติ-นันความเพลิดเพลิน 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประติภาประ-ติ-พาแสงสว่างแห่งความรู้ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประทินประ-ทินกลิ่นหอม 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประทินทิพย์ประ-ทิน-ทิบกลิ่นหอมอันวิเศษ 50ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประพจน์ประ-พดคำพูดประเสริฐ คำพูดสำคัญ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประพลเดชประ-พน-เดดมีอำนาจเป็นกำลังต่อสู้ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประพันธ์ประ-พันผูกติด แต่งเรื่อง 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประพิณประ-พินฉลาด 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประพิมพรรณประ-พิม-พันมีผิวพรรณงดงาม 48ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประภากรประ-พา-กอนผู้ทำให้สว่าง, ดวงอาทิตย์ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประภาณประ-พานแสงสว่าง 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประภานิชประ-พา-นิดรัศมีความรุ่งเรืองเป็นของตน 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประภาพรประ-พา-พอนแสงสว่างงดงาม 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประภาพรรณประ-พา-พันมีผิวพรรณผุดผ่อง 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประภาภัทรประ-พา-พัดมีผิวพรรณงาม 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประภามนท์ประ-พา-มนดาวพระเสาร์ที่สว่างไสว 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประภารัตน์ประ-พา-รัดแสงสว่างแห่งคุณงามความดี 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประภาวดีประ-พา-วะ-ดีหญิงผู้ผุดผ่องเรืองรอง 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประมณฑ์ประ-มนผ่องใส 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประลภย์ประ-ลบได้รับ ได้กำไร 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประวัณประ-วันมีหิริโอตัปปะ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประวันวิทย์ประ-วัน-วิดผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ 53ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประวิตรประ-วิดสะอาดและบริสุทธิ์ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประวีณประ-วีนนักปราชญ์ ชำนาญ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประวีณาประ-วี-นานำปราชญ์ ชำนาญ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประวีร์ประ-วีผู้กล้าหาญยิ่ง 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประเดิมประ-เดิมเริ่มแรก, เริ่มต้น 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประเดิมชัยประ-เดิม-ไชชัยชนะครั้งแรก 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประไณยประ-ไนผู้ว่านอนสอนง่าย 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ประไพพรรณประ-ไพ-พันมีผิวพรรณงดงาม 48ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรัชญาปรัด-ยาความรู้ชั้นสูง 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรัญชัยปะ-รัน-ไชผู้ชนะคนอื่น 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรัตถกรปะ-รัด-ถะ-กอนผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรัตถ์ปะ-รัดประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรางทิพย์ปราง-ทิบแก้มงาม, มะปรางแก้ว 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปราญชลีปราน-ชะ-ลีกระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปราณนต์ปรา-นนลม อากาศ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปราณปริยาปราน-ปริ-ยารักดังลมปราณ รักดังชีวิต 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปราณปรียาปราน-ปรี-ยารักดังลมปราณ รักดังชีวิต 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปราณันต์ปรา-นันลม อากาศ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรานต์ปรานที่สุด 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรารถนาปราด-ถะ-หนาความประสงค์ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปริกาปะ-ริ-กาล้อมรอบ 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปริชญาปะ-ริด-ชะ-ยาผู้รอบรู้ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปริชญ์ปริดผู้รอบรู้ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปริชมนปะ-ริด-ชะ-มนพระจันทร์ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปริชาดาปริ-ชา-ดาผลสีแดง 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปริณดาปะ-ริ-นะ-ดาเจริญเต็มที่ สมบูรณ์เต็มที่ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปริตต์ปะ-ริดผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปริตรต์ปะ-ริดผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรินทรปะ-ริน-ทอนเป็นใหญ่กว่าคนอื่น 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรินทร์ปะ-รินเป็นใหญ่กว่าคนอื่น 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปริพลปะ-ริ-พนเพรียบพร้อมด้วยกำลัง 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปริพัตรปะ-ริ-พัดหมุนเวียน, สืบสาย 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปริมลปะ-ริ-มนกลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปริยกรปริ-ยะ-กอนเป็นที่รัก 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปริยฉัตรปริ-ยะ-ฉัดฉัตรเป็นที่รัก 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปริยากรปริ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปริยาภรณ์ปะ-ริ-ยา-พอนเครื่องประดับอันเป็นที่รัก 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปริยาภัทรปริ-ยา-ทัดงามน่ารัก 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปริวัฒน์ปะ-ริ-วัดเจริญรอบ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรีชาพลปรี-ชา-พนมีกำลังความสามารถ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรีณาพรรณปรี-นา-พันมีผิวพรรณผุดผ่อง 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรีณาภาปรี-นา-พามีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรีดาพรปรี-ดา-พอนอิ่มใจยิ่ง ปลื้มใจยิ่ง 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรีดิทาปรี-ดิ-ทาให้ความยินดี 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรียาปรี-ยาที่รัก 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรียาดาปรี-ยา-ดาความเป็นที่รัก 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรียานุชปรี-ยา-นุดน้องที่รัก, น้องรัก, น้องผู้เป็นที่รัก 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรียาภรณ์ปรี-ยา-พอนเครื่องประดับอันเป็นที่รัก 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปรียาวดีปรี-ยา-วะ-ดีหญิงอันเป็นที่รัก 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวรปะ-วอนผู้ประเสริฐ 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวรปรัชญ์ปะ-วอน-ปรัดนักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวรรัตน์ปะ-วอน-รัดรัตนะอันประเสริฐ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวรวรรณปะ-วอน-วันผิวพรรณประเสริฐ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวราปะ-วะ-ราผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวรุตม์ปะ-วะ-รุดผู้ประเสริฐสุด 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวัตน์ปะ-วัดผู้บริสุทธิ์ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวัตรปะ-วัดผู้บริสุทธิ์ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวันปะ-วันผู้บริสุทธิ์ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวันรัตน์ปะ-วัน-รัดรัตนะอันบริสุทธิ์ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวิชปะ-วิดผู้สร้าง 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวิชญาปะ-วิด-ชะ-ยานักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวิชญาดาปะ-วิด-ยา-ดานักปราชญ์ผู้รอบรู้ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวิตรปะ-วิดผูบริสุทธิ์ สะอาด 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวิตราปะ-วิด-ตราบริสุทธิ์ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวิธปะ-วิดผู้สร้าง ผู้กำหนด 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวิธชาดปะ-วิด-ชาดเกิดมาเพื่อก่อสร้าง 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวินท์ปะ-วินได้รับ ประสบ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวิมลปะ-วิ-มนบริสุทธิ์อย่างยิ่ง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวีณปะ-วีนฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์ผู้ฉลาด 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวีณนุชปะ-วีน-นุดหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวีณวัชปะ-วีน-วัดคำพูดของนักปราชญ์ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวีณอรปะ-วีน-ออนหญิงผู้ฉลาด 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวีณาปะ-นาฉลาด ชำนาญ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวีณ์กรปะ-วี-กอนนักปราชญ์ผู้มีสง่าราศรี 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวีณ์ธิดาปะ-วี-ทิ-ดาธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวีณ์นุชปะ-วี-นุดหญิงสาวผู้ฉลาด 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวีราปะ-วี-ราผู้กล้าหาญยิ่ง 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปวีร์ปะ-วีผู้กล้าหาญยิ่ง 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปองกานต์ปอง-กานเป็นที่รักที่หมายปอง 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปองคุณปอง-คุนมุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปองทิพย์ปอง-ทิบหวังสิ่งที่ดีงาม 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปองธรรมปอง-ทำหวังคุณความดี 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปองพลปอง-พนมุ่งหวังซึ่งความมีพลัง 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปองภพปอง-พบปรารถนาความเจริญ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปองรักปอง-รักมุ่งหวังในความรัก 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปองเดชปอง-เดดมุ่งหมายอำนาจ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัจจรีปัด-จะ-รีแพ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัญจนีปัน-จะ-นีห้า 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัญจพลปัน-จะ-พนมีพลังห้าอย่าง 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัญจพาณ์ปัน-จะ-พากามเทพ เจ้าแห่งความรัก 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัญจมาพรปัน-จะ-มา-พอนพรที่ 5 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัญชิกาปัน-ชิ-กาปุยฝ้าย 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัญญากรปัน-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้สร้างปัญญา 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัญญาพรปัน-ยา-พอนมีพรคือความรู้, มีความรู้ประเสริฐ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัญญาพลปัน-ยา-พนผู้มีกำลังปัญญา 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัญญาภรณ์ปัน-ยา-พอนมีปัญญาเป็นเครื่องประดับ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัญญารัตน์ปัน-ยา-รัดปัญญาที่น่ายกย่อง ปัญญาที่ดีงาม 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัญญาวีปัน-ยา-วีผู้มีปัญญา 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัญญาวุธปัน-ยา-วุดผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัญญาโชติปัน-ยา-โชดความรุ่งเรืองด้วยปัญญา 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัฐน์ปัดการอ่าน การพูด 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัณชญาปัน-ชะ-ยาผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัณฑาปัน-ดาปัญญา 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัณฑารีย์ปัน-ดา-รีประเสริฐด้วยปัญญา 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัณฑิกาปัน-ดิ-กาผู้ฉลาด 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัณฑิตาปัน-ทิ-ตาผู้ฉลาด 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัณฑ์ชนิตปัน-ชะ-นิดให้เกิดปัญญา 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัณฑ์ธรปัน-ทอนทรงไว้ซึ่งความรู้ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัณณทัตปัน-นะ-ทัดให้ความรู้ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัณณธรปัน-นะ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ มีความรู้หรือฉลาด 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัณณพรปัน-นะ-พอนประเสริฐทางหนังสือ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัณณวัฒน์ปัน-นะ-วัดเจริญด้วยหนังสือ 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัณณวิชญ์ปัน-นะ-วิดผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัณณิกาปัน-นิ-กาประกอบด้วยหนังสือ นังเลงหนังสือ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัณณ์ปันหนังสือ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัถยาปัด-ถะ-ยาผู้เหมาะสม 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัถยานีปัด-ถะ-ยา-นีผู้เหมาะสม 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัถย์ปัดผู้เหมาะสม 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัทมพรปัด-ทะ-มะ-พอนบัวประเสริฐ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัทมวรรณปัด-ทะ-มะ-วันผิวงามดั่งดอกบัว 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัทมาปัด-ทะ-มาบัว 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัทมาพรปัด-ทะ-มา-พอนดอกบัวงาม, ดอกบัวประเสริฐ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปัทมาวรรณปัด-ทะ-มา-วันสีทับทิม, ดอกบัวงาม 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาจรีย์ปา-จะ-รีอาจารย์ผู้ประเสริฐ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาฏลีปา-ตะ-ลีดอกแคฝอย 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาณชัยปาน-นะ-ไชชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ชนะทุกคน 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาณฑราปาน-ตะ-ราผิวขาว 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาณนาถปา-นะ-นาดเจ้าแห่งชีวิต 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาณบดีปา-นะ-บอ-ดีเจ้าแห่งชีวิต 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาณัทปา-นัดให้ชีวิต มีจิตเมตตา 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาณิธรรมปา-นิ-ทำพิธีแต่งงาน 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปานกมลปาน-กะ-มนเปรียบเสมือนดวงใจ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปานชนกปาน-ชะ-นกเหมือนพ่อ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปานชีวาปาน-ชี-วารักปานชีวิต 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปานตาปาน-ตาประดุจดังดวงตา 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปานทิพย์ปาน-ทิบเปรียบเสมือนของวิเศษ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปานฤทัยปาน-รึ-ไทเปรียบเสมือนดวงใจ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปานใจปาน-ใจเพียงใจ, เทียบได้กับดวงใจ, ที่รักยิ่ง 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปานไพลินปาน-ไพ-ลินเหมือนไพลิน 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาพจน์ปา-พดคำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปารณปา-รนความพอใจ ยินดี 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปารณัทปา-ระ-นัดผู้ให้ความยินดี 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปารณีย์ปา-ระ-นีให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปารมีปา-ระ-มีบารมี 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปารย์ปานผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปารวัณปา-ระ-วันเพิ่มขึ้น ขยายขึ้น 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปารวีปา-ระ-วีผู้มีจุดหมาย 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปารัชปา-รัดทอง 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาริฉัตต์ปา-ริ-ฉัดต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาริฉัตรปา-ริ-ฉัดต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาริชาตปา-ริ-ชาดต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาริชาต์ปา-ริ-ชาต้นทองหลาง, ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาริมาปา-ริ-มาให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปารีณาปา-รี-นาให้ลุถึงฝั่ง, สามารถทำสำเร็จ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปารุดาปา-รุ-ดาผู้ได้รับการป้องกัน 10ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาลปานรักษา คุ้มครอง 9ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาลทัตปาน-ทัดให้ความคุ้มครอง 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาลิกาปา-ลิ-กาผู้รักษา ผู้คุ้มครอง 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาลิดาปา-ลิ-ดาผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาลิตาปา-ลิ-ตาผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาลินปา-ลินผู้รักษา ผู้คุ้มครอง 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาลินีปา-ลิ-นีผู้รักษา ผู้คุ้มครอง 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปาเจราปา-เจ-ราครูของครู 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิญชรปิน-ชอนสีเหลืองแก่ ทอง กรงนก 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิญชาน์ปิน-ชาทองคำ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิฎกปิ-ดกตะกร้าบรรจุธรรม , ชื่อคัมภีร์ศาสนา 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิณฑิราปิน-ดิ-ราผลทับทิม 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิณิดาปิ-นิ-ดาทำให้พอใจ เป็นที่รักที่พอใจ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิติณัฐปิ-ติ-นัดปลาบปลื้มในความรู้ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิติมนปิ-ติ-มนผู้มีใจประกอบด้วยปิติ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิติมาปิ-ติ-มาผู้มีความอิ่มใจ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิติยาปิ-ติ-ยาความอิ่มใจ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิติยาพรปิ-ติ-ยา-พอนความสุขที่น่ายินดียิ่ง 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยจิตปิ-ยะ-จิดผู้มีจิตเป็นที่รัก 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยชนน์ปิ-ยะ-ชนสร้งความรัก เป็นที่รัก 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยดาปิ-ยะ-ดาความเป็นที่รัก 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยธิดาปิ-ยะ-ทิ-ดาลูกสาวที่น่ารัก 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยนันท์ปิ-ยะ-นันยินดีในสิ่งเป็นที่รัก 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยนาถปิ-ยะ-นาดผู้มีความรักเป็นที่พึง 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยนุชปิ-ยะ-นุดน้องผู้เป็นที่รัก น้องรัก 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยปาณปิ-ยะ-ปานเป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยพนธ์ปิ-ยะ-พนเป็นที่รักที่ผูกพัน 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยพรปิ-ยะ-พอนเป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและเป็นคนดี 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยพลปิ-ยะ-พนมีกำลังอันเป็นที่รัก 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยพัทธ์ปิ-ยะ-พัดเป็นที่รักที่ผูกพัน 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยภาปิ-ยะ-พาผู้มีประกายความเป็นที่รัก 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยมนปิ-ยะ-มนเป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยมาณปิ-ยะ-มานเป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยรมย์ปิ-ยะ-รมเป็นที่รักที่รื่นรมย์ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยรัตน์ปิ-ยะ-รัดเป็นที่รักดุจแก้วมณี 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยวลีปิ-ยะ-วะ-ลีถ้อยคำอันแสดงความรัก 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยวัชปิ-ยะ-วัดมีคำพูดน่ารัก พูดดี 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยวัชร์ปิ-ยะ-วัดน่ารักดังเพชร, น่ารักและเข้มแข็ง 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยวัฒน์ปิ-ยะ-วัดเจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยะปิ-ยะเป็นที่รัก 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยะฉัตรปิ-ยะ-ฉัดร่มของผู้เป็นที่รัก 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยะดาปิ-ยะ-ดาความเป็นที่รัก 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยะนันท์ปิ-ยะ-นันยินดีในสิ่งเป็นที่รัก 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยะพรปิ-ยะ-พอนเป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและเป็นคนดี 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยะพรรณปิ-ยะ-พันผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยะพลปิ-ยะ-พนมีกำลังอันเป็นที่รัก 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยะรัตน์ปิ-ยะ-รัดแก้วอันเป็นที่รัก, สิ่งมีค่าที่น่ารัก 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยะวรรณปิ-ยะ-วันมีผิวพรรณงามน่ารัก 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยะวัชร์ปิ-ยะ-วัดน่ารักดังเพชร, น่ารักและเข้มแข็ง 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยังกูรปิ-ยัง-กูนลูกชายผู้เป็นที่รัก 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยากรปิ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รัก มีผู้รักใคร่ชอบพอมาก 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยาพรปิ-ยา-พอนน่ารักและเป็นคนดี 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยาพัชรปิ-ยา-พัดเป็นที่รักดังเพชร 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยาภรณ์ปิ-ยา-พอนเครื่องประดับอันเป็นที่รัก 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิยาอรปิ-ยา-ออนหญิงสาวผู้เป็นที่รัก 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิย์วราปิ-วะ-ราเป็นที่รักและประเสริฐ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิ่นทิพย์ปิ่น-ทิบเครื่องประดับวิเศษ ใช้ปักผมที่มุ่นเป็นจุก 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิ่นปรากรมปิ่น-ปรา-กรมยอดแห่งความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิ่นปินัทธ์ปิ่น-ปิ-นัดประดับปิ่น 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิ่นมณีปิ่น-มะ-นียอดมณี 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปิ่นอนงค์ปิ่น-อะ-นงยอดหญิง 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปีตมณีปี-ตะ-มะ-นีมณีสีเหลือง บุษราคัม 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปีติกรปี-ติ-กอนผู้สร้างความดี 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปีติชาปี-ติ-ชาก่อให้เกิดปีติ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปีติพลปี-ติ-พนผู้เป็นพลังแห่งปีติ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปีติภัทรปี-ติ-พัดผู้เจริญด้วยปีติ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปีติมนปี-ติ-มนผู้มีใจประกอบด้วยปีติ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปีติเวชปี-ติ-เวดความปลื้มปีติของหมอ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปีย์วราปี-วะ-ราเป็นที่รักอย่างประเสริฐ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปีวราปี-วะ-ราอ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุญญพัฒน์ปุน-ยะ-พัดเจริญด้วยบุญ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุณฑราปุน-ดะ-ราอ้อยแดง รอยเจิม 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุณณภพปุน-นะ-พบมีภพสมบูรณ์ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุณณภาปุน-นะ-พารัศมีอันเต็มเปี่ยม 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุณณมาปุน-นะ-มาจันทร์เพ็ญ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุณณวิชปุน-นะ-วิดมีความรู้เต็มเปี่ยม 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุณณัตถ์ปุน-นัดผู้สมปรารถนา สมประสงค์ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุณณารมย์ปุน-นา-รมเต็มไปด้วยความรื่นรมย์ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุณพจนาปุน-นะ-พด-จะ-นามีคำพูดบริสุทธิ์ พูดดี 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุณพจน์ปุน-นะ-พดมีถ้อยคำบริสุทธิ์ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุณยนุชปุน-ยะ-นุดสาวผู้มีโชควาสนา 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุณยภาปุน-ยะ-พาแสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุณยวัจน์ปุน-ยะ-วัดมีคำพูดศักดิ์สิทธิ์ 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุณยวีร์ปุน-ยะ-วีผู้ประเสริฐและกล้าหาญ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุณยาพรปุน-ยา-พอนดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุณิกาปุ-นิ-กามีบุญ มีคุณงามความดี 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุริมปุ-ริมหัวหน้า เป็นใหญ่ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุริมปรัชญ์ปุ-ริม-ปรัดนักปราชญ์คนแรก 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุลพรปุ-ละ-พอนมีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุลวัชรปุ-ละ-วัดมีเพชรมาก 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปุลินปุ-ลินกว้างขวาง ไพศาล หาดทราย 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปูชิกาปู-ชิ-กาผู้บูชา 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปูชิดาปู-ชิ-ดาผู้ที่เขาบูชา 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปูรณ์ปูนผู้เต็มเปี่ยม ผู้สมบูรณ์ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ปูริดาปู-ริ-ดาสมบูรณ์ เต็มเปี่ยม 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ป้องเกียรติป้อง-เกียดรักษาเกียรติ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เปมทัตเป-มะ-ทัดผู้ให้ความรัก 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เปมนีย์เป-มะ-นีน่ารัก 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เปมิกาเป-มิ-กาผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เปรมยุดาเปรม-ยุ-ดาผู้ประกอบด้วยความรัก 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เปรมยุตาเปรม-ยุ-ตาผู้ประกอบด้วยความรัก 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เปรมวดีเปรม-วะ-ดีมีความสุขความอิ่มเอมใจ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไปรยาไปร-ยาผู้เป็นที่รัก 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผกาพรรณผะ-กา-พันดอกไม้งาม 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผกายฤทธิ์ผะ-กาย-ริดมีอำนาจเป็นที่รู้จักกว้างไกล 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผกายแก้วผะ-กาย-แก้วประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผณินทรผะ-นิน-ทอนนาคราช 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผณินทราผะ-นิน-ทราหญางู 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผดุงพรผะ-ดุง-พอนรักษาคุณความดีไว้ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผดุงลาภผะ-ดุง-ลาบมีลาภคำจุนไว้ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผดุงเดชผะ-ดุง-เดดรักษาไว้ซึ่งอำนาจ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผนินทรผะ-นิน-ทอนพญานาค 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผรัณชัยผะ-รัน-ไชมีชัยชนะไปทั่ว 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผริตาผะ-ริ-ตากว้างไพศาล แผ่ไปไกล 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผลดาผะ-ละ-ดาได้ผล, เป็นผลสำเร็จ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผลิขวัญผลิ-ขวันให้สิริมงคลแก่ผู้อื่น 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผลิดาผะ-ลิ-ดาเมล็ดผล 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผลิตาผะ-ลิ-ตาเมล็ดผล 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผลินผะ-ลินมีผลงาน 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผลินีผะ-ลิ-นีมีผลงาน 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผอูนผะ-อูนน้องหญิง 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผะดาชไมผะ-ดา-ชะ-ไมช่วยเหลือ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผาณิดาผา-นิ-ดาน้ำอ้อย 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผาณิตผา-นิดน้ำอ้อย 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผาณิตนิภาผา-นิด-นิ-พาเสมือนน้ำอ้อย 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผโลทัยผะ-โล-ไทลาภ กำไร ปีติ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผ่องจิตผ่อง-จิดใจเปล่งปลั่งบริสุทธิ์ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ผ่องรำไพผ่อง-รำไพงามผุดผ่อง 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เผชิญชัยผะ-เชิน-ไชประสบกับชัยชนะ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เผดิมชัยผะ-เดิม-ไชเริ่มต้นด้วยความชนะ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เผด็จผะ-เด็ดอำนาจ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฝนทิพย์ฝน-ทิบหยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฝนธรรมฝน-ทำหยาดน้ำหยดจากฟ้า, การเพียรบำเพ็ญเพื่อความถูกต้องดีงาม 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฝนแก้วฝน-แก้วหยาดน้ำหยดจากฟ้าอันมีค่า 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ใฝ่ธรรมใฝ่-ทำมุ่งหาคุณธรรม 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไฝทิพย์ไฝ-ทิบไฝของเทวดา 47ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พจณิชาพด-จะ-นิ-ชามีคำพูดบริสุทธิ์ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พจนาถพด-จะ-นาดมีคำพูดเป็นที่พึ่ง, คำพูดที่เชื่อถือได้ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พจนินท์พด-จะ-นินเจ้าแห่งถ้อยคำ หมายถึงพูดแก่ง พูดดี 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พจรินทร์พด-จะ-รินผู้เป็นใหญ่แห่งเพชร หรือสายฟ้า 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พจีรจิตพะ-จี-ระ-จิดเรียงถ้อยร้อยคำ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พชรพด-ชะ-ระเพชร 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พชรดนัยพด-ชะ-ระ-ดะ-ไนลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พชรพลพด-ชะ-ระ-พนมีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พชิราพะ-ชิ-ราเพชร 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พณณกรพัน-นะ-กอนมีผิวพรรณสวย 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พธูทิพย์พะ-ทู-ทิบหญิงอันควรชื่นชมของเทวดา 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พนธกรพน-ทะ-กอนสร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พนธิตรพน-ทิดความรัก ความสนิทสนม 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พนัชกรพะ-นัด-ชะ-กอนมีมืองามดังดอกบัว 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พนิดาพะ-นิ-ดาหญิงสาว 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พนิตนันท์พะ-นิด-นันชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พนิตพรพะ-นิด-พอนเป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พนิตพิชาพะ-นิด-พิ-ชามีความรู้เป็นที่รัก 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พนิตอนงค์พะ-นิด-อะ-นงกามเทพผู้เป็นที่รัก 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พนิตาพะ-นิ-ตาหญิงสาว 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พนิตาพรพะ-นิ-ตา-พอนหญิงสาวผู้ประเสริฐ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พบธรรมพบ-ทำพบคุณความดี 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พบพรพบ-พอนประสบกับสิ่งประเสริฐ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พมลพรยะ-มน-พอนคู่ที่ประเสริฐ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พยอมรัตน์พะ-ยอม-รัดดอกไม้แก้ว 52ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรกนกพอน-กะ-หนกทองที่ประเสริฐ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรกรัณย์พอน-กะ-รันมีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรฉวีพอน-ฉะ-หวีมีผิวพรรณประเสริฐ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรชนกพอน-ชะ-นกความตั้งใจของบิดา 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรชนันพอน-ชะ-นันให้เกิดพร มีกำเนิดประเสริฐ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรชนิตว์พอน-ชะ-นิดเป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรญาณีพอน-ยา-นีมีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรทิพาพอน-ทิ-พากลางวันอันประเสริฐ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรธวัลพอน-ทะ-วันประเสริฐและบริสุทธิ์ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรธิดีพอน-ทิ-ดีมีความรู้ประเสริฐ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรธีราพอน-ที-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรนพินพอน-นะ-พินผู้ประเสริฐและสดชื่น 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรนภาพอน-นะ-พาพรจากฟ้า 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรนลัทพอน-นะ-ลัดประเสริฐดุจน้ำดอกไม้ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรนัชชาพอน-นัด-ชาสายน้ำที่ประเสริฐ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรประภาพอน-ประ-พาแสงสว่างที่ดีงาม 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรปวีณ์พอน-ปะ-วีนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรพนิตพอน-พะ-นิดผู้ประเสริฐและน่ารัก 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรพรรณพอน-พันผู้มีผิวพรรณดี 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรพฤติกรพอน-พรึด-ติ-กอนสร้างพฤติกรรมอันประเสริฐ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรพินิตพอน-พิ-นิดได้รับการแนะนำอันประเสริฐ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรพิพัฒน์พอน-พิ-พัดเจริญด้วยพร 53ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรพิมลพอน-พิ-มนผู้ปราศจากมลทิน 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรยมลพอน-ยะ-มนเป็นคู่ที่ประเสริฐ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรณกรพัน-นะ-กอนผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรณกาญจน์พัน-นะ-กานผีผิวพรรณงามดุจทอง 47ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรณธรพัน-นะ-ทอนทรงไว้ซึ่งผิวพรรณอันงาม 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรณนาราพัน-นา-รามีผิวพรรณผ่องใส 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรณปพรพัน-ปะ-พอนมีผิวพรรณประเสริฐ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรณพนัชพัน-พะ-นัดผิวพรรณดุจดอกบัว 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรณพัชรพัน-นะ-พัดสีน้ำหรือประกายเพชร 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรณภัคพัน-นะ-พักมีผิวพรรณงาม 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรณภัทรพัน-นะ-พัดมีผิวพรรณงาม 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรณรมณพัน-ระ-มนมีผิวพรรณน่ายินดี 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรณรายพัน-นะ-รายงามผุดผ่อง 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรณวดีพัน-นะ-วะ-ดีหญิงสาวผู้มีผิวพรรณงดงาม 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรณวรพัน-นะ-วอนมีผิวพรรณประเสริฐ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรณวรทพัน-วะ-รดให้พรคือผิวพรรณงาม 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรณวิภาพัน-นะ-วิ-พามีผิวพรรณงาม 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรณอรพัน-ออนมีผิวพรรณงาม 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรณิดาพัน-นิ-ดาทองคำ, ตกแต่งแล้ว 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรณิภาพัน-นิ-พาผุดผ่องดั่งทองคำ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรณีพัน-นีผู้มีผิวงาม 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรทิพภาพัน-ทิบ-พาผุดผ่องดั่งทองคำ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรนิภาพัน-นิ-พาประเสริฐเสมอกัน 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรวินท์พอน-ระ-วินประเสริฐเหมือนดอกบัว 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรรัตน์พอน-รัดรัตนะอันประเสริฐ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรวดีพอน-วะ-ดีรั้วอันประเสริฐ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรวนัชพอน-วะ-นัดดอกบัวประเสริฐ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรวลัยพอน-วะ-ลัยกำไลอันประเสริฐ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรินพรพะ-ริน-พอนมีพรเป็นพลัง 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พริมาพะ-ริ-มาประเสริฐ ดีเยี่ยม 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พรไพลินพอน-ไพ-ลินพลอยไพลินอันประเสริฐ 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พฤตยาพรึด-ตะ-ยาได้รับการเลี้ยงดู 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พฤทธิพรพะ-ริด-ทิ-พอนได้รับพรให้เจริญ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พฤทธิ์พะ-ริดความเจริญ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พฤนท์เดชพริน-เดดมีอำนาจทางทหาร 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พลกฤตพน-ละ-กริดผู้สร้างพลัง 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พลชพะ-ลดผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พลชาพน-ละ-ชาเกิดแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ นางงามมีพลัง 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พลทัตพน-ละ-ทัดให้พลัง 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พลพจน์พน-พดมีคำพูดเป็นพลัง 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พลพนาพน-พะ-นากำลังของป่า 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พลวดีพน-วะ-ดีมีพลัง 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พลวรรธน์พน-ละ-วัดความเจริญด้วยอำนาจ 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พลวัฒน์พน-ละ-วัดเจริญด้วยกำลัง 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พลวัตพน-ละ-วัดผู้มีพลัง 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พลอธิปพน-อะ-ทิบมีกำลังยิ่งใหญ่ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พลอยรัตน์พลอย-รัดประสมด้วยเพชรนิลจินดา 53ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พลัชพะ-ลัดเกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พลัฎฐ์พะ-ลัดตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พลากรพะ-ลา-กอนบ่อเกิดแห่งกำลัง 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พลาธิปพะ-ลา-ทิบผู้มีพลังยิ่งใหญ่ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พลินพะ-ลินแข็งแรง มีพลัง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พวงเพ็ญพวง-เพ็นเต็มพวง, เต็มช่อ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พักตร์พริ้งพัก-พริ้งหน้างาม 49ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัชญาพัด-ชะ-ยาผู้รู้จักกรอบ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัชนันท์พัด-ชะ-นันเพลิดเพลินในกรอบ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัชนีพัด-ชะ-นีพัด 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัชยาพัด-ชะ-ยาคำพูดที่ออกไป 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัชรดาพัด-ชะ-ระ-ดามีความแข็ง คงทน 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัชรพรพัด-ชะ-ระ-พอนประเสริฐดุจเพชร 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัชรพรรณพัด-ชะ-ระ-พันงามดุจเพชร 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัชรพลพัด-ชะ-ระ-พนมีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัชรมัยพัด-ชะ-ระ-ไมสำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัชรวลัยพัด-ชะ-ระ-วะ-ไลกำไลเพชร 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัชรากรพัด-ชะ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งเพชร 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัชรางค์พัด-ชะ-รางผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรง 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัชรีพัด-ชะ-รีเพชร, ผู้ถือสายฟ้าคือ พระอินทร์ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัชรียาพัด-ชะ-รี-ยาพระอินทร์ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัชรีวรรณพัด-ชะ-รี-วันงามดุจเพชร 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัฒนพลพัด-ทะ-นะ-พนกำลังแห่งความเจริญ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัฒนีพัด-ทะ-นีความเจริญ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัฒนียาพัด-ทะ-นี-ยาความเจริญ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัฒน์นรีพัด-นะ-รีความเจริญของหญิง 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัณณิตาพัน-นิ-ตาผู้ได้รับการสรรเสริญ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัณณินพัน-นินผู้มีผิวพรรณดี 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัณณีพัน-นีคำอธิบาย 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัตรพิมลพัด-พิ-มนแพรงาม 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัตราพรพัด-ตรา-พอนผ้างาม, ผ้าสวย 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัตร์พิมลพัด-พิ-มนแพรงาม 51ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัทธดนย์พัด-ทะ-ดนบุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัทธนันท์พัด-ทะ-นันมีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัทธพลพัด-ทะ-พนเกี่ยวเนื่องด้วยพลัง มีพลังเข้มแข็ง ผู้มีกำลังมั 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัทธมนพัด-ทะ-มนผูกพันใจ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัทธรินทร์พัด-ทะ-รินความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัทธวรรณพัด-ทะ-วันผูกพันกับหนังสือ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัทธ์พัดผูกพัน ติดแน่น 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัทธ์ธีราพัด-ที-รานักปราชญ์ผู้มั่นคง 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัทนีพัด-ทะ-นีผู้ให้ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัธนีพัด-ทะ-นีผู้เกี่ยวเนื่องกัน 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พันธวัชพัน-ทะ-วัดมีการพูดอันมั่นคง คำพูดที่ผูกมัดใจคน 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พันธิกาพัน-ทิ-กาผู้มีความผูกพัน 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พันธิตรพัน-ทิดความรัก 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พันธิตราพัน-ทิด-ตราความรัก 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พันธินพัน-ทินสร้าง ก่อให้เกิด แสง ผูกพัน 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พันธิภาพัน-ทิ-พาเกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พันธุ์ธัชพัน-ทัดผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พันธุ์ผราพัน-ผะ-ราเป็นโล่ป้องกันพี่น้อง ที่พึ่งของพี่น้อง 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พันธ์ประภาพัน-ประ-พาเกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พันธ์วิราพัน-วิ-ราผู้กล้าหาญมั่นคง 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พันเดชพัน-เดดมีอำนาจมาก 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัลลภพัน-ลบเป็นที่รัก 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พัลลภาพัน-ละ-พาคนโปรด 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พาขวัญพา-ขวันนำสิริมงคลมาให้ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พาณิณีพา-นิ-นีนางละคร 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พาณิภัคพา-นิ-พักมีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พาณีพา-นีเจ้าแห่งวาจา 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พาทินธิดาพา-ทิน-ทิ-ดาลูกสาวผู้ฉลาด 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิจักขณาพิ-จัก-ขะ-นามีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิจิตราพิ-จิด-ตรางาม, น่าดู 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชชาพิด-ชาความรู้ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชชากรพิด-ชา-กอนบ่อเกิดแห่งความรู้ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชชาทรพิด-ชา-ทอนเอื้อเฟื้อต่อความรู้, เอาใจใส่ในความรู้ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชชานันท์พิด-ชา-นันผู้ยินดีในความรู้ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชชาพรพิด-ชา-พอนมีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชชาภาพิด-ชา-พามีความรุ่งเรืองด้วยความรู้ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชชาอรพิด-ชา-ออนหญิงสาวผู้มีความรู้ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชญธิดาพิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดาลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชญวดีพิด-ชะ-ยะ-วะ-ดีหญิงนักปราชญ์ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชญะพิด-ชะ-ยะนักปราชญ์ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชญาพิด-ชะ-ยานักปราชญ์ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชญานินพิด-ชะ-ยา-นินผู้ทรงความรู้ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชญาพรพิด-ชะ-ยา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชญาภัคพิด-ชะ-ยา-พักนักปราชญ์ผู้โชคดี 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชญาภาพิด-ชะ-ยา-พาแสงสว่างของนักปราชญ์ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชญาวีพิด-ชะ-ยา-วีนักปราชญ์ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชญุตม์พิด-ชะ-ยุดฉลาดและยิ่งใหญ่ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชญ์พิดนักปราชญ์ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชญ์นรีพิด-นะ-รีหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชยะพิด-ชะ-ยะชัยชนะ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชยาพิด-ชะ-ยาชัยชนะ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชัยยุทธพิ-ไช-ยุดรบชนะ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชาชาญพิด-ชา-ชานมีความชำนาญในวิชา 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชาญเมธพิ-ชาน-เมดผู้ชำนาญและมีปัญญา 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชานพิ-ชานความรู้สึกตัว, การตื่นตัวรับรู้สิ่งรอบข้าง 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชาภพพิ-ชา-พบโลกแห่งความรู้หรือมีความรู้ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชามญชุ์พิ-ชา-มนผู้งดงามด้วยความรู้ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิชามญธุ์พิ-ชา-มนผู้งดงามด้วยความรู้ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิณพรพิน-พอนพิณที่ไพเราะ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิตตินันท์พิด-ติ-นันเพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิตรพิบูลพิด-พิ-บูนมีทรัพย์สมบัติมากมาย 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิทยาภรณ์พิด-ทะ-ยา-พอนหญิงสวยงามด้วยความรู้ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิทยารัตน์พิด-ทะ-ยา-รัดหญิงงามและประเสริฐ 47ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิทยุตม์พิด-ทะ-ยุดผู้มีความรู้สูงสุด 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิธานพิ-ทานกฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิธิวัฒน์พิ-ทิ-วัดเจริญด้วยระเบียบแบบแผน 47ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิธิวัดพิ-ทิ-วัดผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิธิวัตพิ-ทิ-วัดผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิธุนิภาพิ-ทุ-นิ-พาเหมือนพระจันทร์ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พินีต์วัลย์พิ-นี-วันเรียบร้อยอย่างเถาวัลย์ดัด 69ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิพัฒนพรพิ-พัด-ทะ-นะ-พอนความเจริญที่ประเสริฐ 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิพัฒน์พรพิ-พัด-พอนความเจริญที่ประเสริฐ 53ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิพิธธนพิ-พิด-ทนมีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิภพภัทรพิ-พบ-พัดเจริญด้วยทรัพย์สมบัติ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิภัชพิ-พัดการแจก แบ่ง (เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพกานต์พิม-พะ-กานรูปงามน่ารัก 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพาพรพิม-พา-พอนมีรูปร่างงดงาม 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพิกาพิม-พิ-กาพระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพิดาพิม-พิ-ดาสะท้อนแสง 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพ์พิมรูปร่าง แม่แบบ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพ์ชนกพิม-ชะ-นกเหมือนพ่อ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพ์ทองพิม-ทองรูปงามดังทอง 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพ์ธิดาพิม-ทิ-ดาลูกสาวที่รูปเหมือนพ่อ 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพ์นาราพิม-นา-รามีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพ์นิภาพิม-นิ-พามีรูปงาม 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพ์ผกาพิม-ผะ-กาดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ, ผู้มีรูปร่างงาม 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพ์พจีพิม-พะ-จีมีคำพูดเป็นแบบอย่าง พูดดี 55ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพ์พรพิม-พอนแม่แบบที่ดี 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพ์พรรณพิม-พันมีรูปร่างงดงาม 55ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพ์พิกาพิม-พิ-กาพระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม 48ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพ์พิดาพิม-พิ-ดาสะท้อนแสง 48ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพ์มาดาพิม-มา-ดาเหมือนแม่ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพ์วรีย์พิม-วะ-รีประเสริฐด้วยรูปร่าง 68ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพ์วลัญช์พิม-วะ-ลันมีลักษณะรูปงาม 65ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพ์วิภาพิม-วิ-พามีรัศมีรูปงามอันผ่องใส 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพ์วิมลพิม-วิ-มนรูปร่างไม่มีที่ติ 55ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพ์วิไลพิม-วิ-ไลรูปงาม 59ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมพ์อรพิม-ออนรูปงาม 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมรทาพิม-ระ-ทาการต่อสู้ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมลนาฎพิ-มน-นาดหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมลรัตน์พิ-มน-รัดแก้วที่ปราศจากมลทิน, แก้วบริสุทธิ์ 48ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมลวรรณพิ-มน-วันมีผิวพรรณงดงามไม่มีที่ติ, ไม่มีมลทิน 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมลแขพิ-มล-แขจันทร์กระจ่าง 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิมุกต์พิ-มุกผู้หลุดพ้น 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิยุทธพิ-ยุดปราศจากการรบ ต่อสู้ไม่ยอมแพ้ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิรชัชพิ-ระ-ชัดนักรบผู้กล้า 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิรญาณ์พิ-ระ-ยามีความรู้อันกล้าหาญ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิรดาพิ-ระ-ดานักปราชญ์ผู้มีความเพียร 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิรภพพิ-ระ-พบภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิรัชย์พิ-รัดชัยชนะของวีรบุรุษ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิรัลพิ-รันหายาก งาม โปร่งบาง 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิรานันท์พิ-รา-นันความร่าเริงของผู้กล้า 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิราวรรณพิ-รา-วันผู้กล่าที่น่าสรรเสริญ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิราอรพิ-รา-ออนหญิงสาวผู้กล้าหาญ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิริยกรพิ-ริ-ยา-กอนสร้างความเพียร มีความเพียร 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิรุณฤทธิ์พิ-รุน-ริดความสำแร็จแห่งพระพิรุณ(เทวดาแห่งน้ำ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิลาวรรณพิ-ลา-วันงดงาม 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิโมกข์พิ-โมกหลุดพ้น 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิไลพรรณพิ-ไล-พันมีผิวงาม 48ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พิไลวรรณพิ-ไล-วันมีผิวงาม 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พีรกานต์พี-ระ-กานเป็นที่รักของผู้กล้าหาญ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พีรชยาพี-ระ-ชะ-ยาชัยชนะของผู้กล้าหาญ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พีรณัฐพี-ระ-นัดปราชญ์ผู้กล้าหาญ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พีรดนย์พี-ระ-ดนผู้ชายผู้กล้าหาญ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พีรดาพี-ระ-ดาความเป็นผู้กล้า ความกล้า 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พีรทัตพี-ระทัดผู้กล้าหาญประทานมา 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พีรธัชพี-ระ-ทัดผู้เป็นธงชัยแห่งผู้กล้าหาญ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พีรพลพี-ระ-พนมีพลังกล้าหาญ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พีรพัฒน์พี-ระ-พัดความเจริญของผู้กล้าหาญ 48ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พีรพุฒิพี-ระ-พุดนักรบผู้มีความเข้มแข็ง 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พีรยชพี-ระ-ยดเกิดมาเพื่อความกล้าหาญ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พีรยาพี-ระ-ยาความเพียร 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พีรยากรพี-ระ-ยา-กอนมือที่มีความเพียรมานะ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พีรยุทธพี-ระ-ยุดการรบของผู้กล้า 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พีรวิชญ์พี-ระ-วิดนักปราชญ์ผู้กล้าหาญ 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พีรัชพี-รัดลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พีรัชชัยพี-รัด-ไชเกิดจากผู้กล้า ลูกวีรบุรุษ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พีโชบลพี-โช-บลพืชบัว หน่อบัว 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พุฒิดาพุด-ทิ-ดารู้แล้ว, ฉลาด 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พุฒิตาพุด-ทิ-ตารู้แล้ว, ฉลาด 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พุฒิธรพุด-ทิ-ทอนผู้มีความมั่งคั่ง 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พุฒิธาดาทุด-ทิ-ทา-ดาผู้มีความมั่งคั่ง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พุฒินาทพุด-ทิ-นาดบันลือหรือองอาจด้วยความเจริญ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พุฒิพรพุด-ทิ-พอนผู้มั่งคั่งและประเสริฐ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พุฒิเมธพุด-ทิ-เมดเจริญด้วยปัญญา 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พุทธิชาพุด-ทิ-ชาเกิดมาฉลาด 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พุทธิชาตทุด-ทิ-ชาดเกิดมาฉลาด 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พุทธิพรพุด-ทิ-พอนปัญญาดี 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พุทธิมาทุด-ทิ-มาผู้มีปัญญา 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
พุธิตาพุ-ทิ-ตารู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เพชรีเพ็ด-ชะ-รีเพชร 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เพราพนิตเพรา-พะ-นิดสาวงาม 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เพราพินิตเพรา-พิ-นิดสาวงาม 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เพียงขวัญเพียง-ขวันมีขวัญเพียงพอ 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เพ็ญจิตเพ็น-จิดจิตที่บริสุทธิ์ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เพ็ญชีพเพ็น-ชีบมีชีวิตอันเต็มเปี่ยม มีชีวิตอันสมบูรณ์ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เพ็ญนีติ์เพ็น-นีแสงจันทร์นำทาง 50ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เพ็ญประภาเพ็น-ประ-พาแสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เพ็ญพรเพ็น-พอนพระจันทร็เต็มดวง 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เพ็ญพักตร์เพ็น-พักหน้าอิ่มเอิบ 51ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เพ็ญพิชชาเพ็น-พิด-ชาเต็มไปด้วยความรู้ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เพ็ญรดีเพ็น-ระ-ดีเปี่ยมไปด้วยความยินดี 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เพ็ญรตีเพ็น-ระ-ตีเปี่ยมด้วยความรักยินดี 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เพ็ญแขเพ็น-แขพระจันทร์เต็มดวง 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เพ็ญโภคัยเพ็น-โพ-ไคเต็มไปด้วยทรัพย์สิน 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
แพรทิพย์แพร-ทิบแพรของเทวดา 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
แพรพิไลแพร-พิ-ไลแพรงาม 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
แพรวรุ่งแพรว-รุ่งสว่างไสวแพรวพราว 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
แพรววนิดแพรว-วะ-นิดงามเป็นที่รัก งามน่ารัก 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
แพรววนิตแพรว-วะ-นิดงามเป็นที่รัก งามน่ารัก 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
แพรใจแพร-ใจจิตใจงาม 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
แพร่พิไลแพร-พิ-ไลแพรงาม 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โพธิกรโพ-ทิ-กอนผู้สร้างความรู้ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โพธิวัฒน์โพ-ทิ-วัดเจริญด้วยปัญญา 47ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไพรัลย์ไพ-รันความโปร่งบาง หายาก 48ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เฟืองรัตน์เฟือง-รัดล้อแก้ว, ซี่กงจักรแก้ว 50ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เฟื่องรัตน์เฟื่อง-รัดแก้วอันรุ่งเรือง, ความดีงามที่รุ่ 51ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภคนันท์พะ-คะ-นันยินดีในโชค หรือสิริมงคล 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภคนางค์พะ-คะ-นางผู้มีร่างกายนำโชค 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภคพรพะ-คะ-พอนมีโชคเป็นพร 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภควดีพะ-คะ-วะ-ดีผู้มีโชค 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภควัตพะ-คะ-วัดผู้มีโชค 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภคินพะ-คินผู้มีโชค มีสิริมงคล 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภณพนพูดหรือกล่าว 6ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภณิดาพะ-นิ-ดาผู้บอกเล่า 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภณิตาพะ-นิ-ตาผู้บอก, ผู้พูด 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภพธรพบ-ทอนทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภพธรรมพบ-ทำธรรมประจำภพ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภพนิพิฐพบ-พิ-นิดผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภรณีพะ-ระ-นีหญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภรณีนิภาพะ-ระ-นี-นิ-พาแสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์ภรณี เสมือนดาวภรณี 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภรณ์ชนกพอน-ชะ-นกการเลี้ยงดูบิดา 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภรภัทรพร-พัดผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภรัณยาพะ-รัน-ยาการบำรุงเลี้ยง กากรอุปถัมภ์ค้ำจุน 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภรัณยูพะ-รัน-ยูผู้ปกป้อง, ผู้คุ้มครอง, พระอาทิตย์ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภริดาพะ-ริ-ดาได้รับการเบี้ยงดู 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภริตพรพะ-ริด-พอนผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภริตาพะ-ริ-ตาได้รับการเลี้ยงดู 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภวรัญชน์พะ-วะ-รันทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภวัตพะ-วัดผู้เจริญ 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภวิกาพะ-วิ-กามีความเจริญ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภวิตราพะ-วิด-ตราพื้นโลก พิภพ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภวินท์พะ-วินเจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภวิลพะ-วินความเป็นอยู่ ดำรงอยู่ตลอดกาล 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัคจิราพัก-คะ-จิ-รามีโชคดีนาน มีสิริมงคลมาก 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัคธรพัก-คะ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งโชค 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัคธีมาพัก-คะ-ที-มาผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัคนันท์พัก-คะ-นันยินดีในโชค 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัคพนธ์พัก-คะ-พนร่วมผูกพัน 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัคพลพัก-คะ-พนมีโชคเป็นพลัง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัควลัญชญ์พัก-วะ-ลันลักษณะผู้มีโชค 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัณฑิราพัน-ทิ-รามีลาภ มีความสุข 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัณฑิลาพัน-ทิ-ลามีลาภ มีความสุข 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัตติมาพัด-ติ-มาผู้มีอาหารบริบูรณ์ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัททิยาพัด-ทิ-ยามีความเจริญ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทธิราพัด-ทิ-รานักปราชญ์ผู้เจริญ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรกรพัด-ทระ-กอนสร้างสิ่งดีงาม, สร้างสิริมงคล 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรกันย์พัด-ทระ-กันหญิงสาวผู้มีความดี 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรจารินพัด-ทระ-จา-รินมีความประพฤติดี 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรชนนพัด-ชะ-นนผู้มีกำเนิดดีงาม 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรดนัยพัด-ทระ-ดะ-ไนลูกชายผู้เจริญ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรธรพัด-ทระ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรธิดาพัด-ทระ-ทิ-ดาลูกสาวผู้ประพฤติดี 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรนันท์พัด-ทระ-นันผู้มีกำเนิดดีงาม 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรพรพัด-ทระ-พอนเจริญและประเสริฐ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรพรรณพัด-ทระ-พันผิวพรรณงาม 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรพลพัด-ทระ-พนบุคคลที่ประเสริฐ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรภณพัด-ทระ-พนพูดสิ่งดีงาม พูดดี 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรภรพัด-ทระ-พอนผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรภาพัด-ทระ-พามีรัศมีงาม 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรมนพัด-ทระ-มนมีใจดีงาม 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรมลพัด-ทระ-มนมีใจดีงาม 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรลภาพัด-ละ-พาผู้ได้รับสิ่งดีงาม ได้สิริมงคล 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรวดีพัด-ทระ-วะ-ดีมีความเจริญ มีสิริมงคล 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรวรรณพัด-ทระ-วันมีผิวพรรณดีงาม 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทราพัด-ทราดี, เจริญ 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรานุชพัด-ทรา-นุดน้องนางผู้เจริญ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทราพรพัด-ทรา-พอนทั้งดีและประเสริฐ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทราภรณ์พัด-ทรา-พอนมีความเจริญเป็นเครื่องค้ำจุน 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทราวุธพัด-ทรา-วุดมีอาวุธดี อาวุธงาม 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรินทร์พัด-ทะ-รินเจ้าแห่งความเจริญ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรียาพัด-ทรี-ยาประเสริฐ,เจริญ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภัทรเวชพัด-ทระ-เวดหมอที่ดีงาม 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภันทิลาพัน-ทิ-ลามีลาภ มีความสุข 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภากรพา-กอนผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์ 7ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภาคินพา-คินผู้มีโชค มีกำไร 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภาคินีพา-คิ-นีผู้มีโชค ผู้มีส่วนในกิจการต่าง ๆ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภาณินพา-นินผู้พูดเก่ง นักพูด 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภาณุภัทรพา-นุ-พัดเจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภาณุวิชญ์พา-นุ-วิดนักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภาธรพา-ทอนทรงไว้ซึ่งรัศมี รุ่งเรือง 10ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภานรินทร์พา-นะ-รินรัศมีของจอมคน 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภานะรุจพา-นุ-รุดรุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภานิดาพา-นิ-ดาผู้ได้รับการแนะนำที่ดี 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภานุกรพา-นุ-กอนแสงอาทิตย์ แสงตะวัน 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภานุรุจพา-นุ-รุดรุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภานุวัชร์พา-นุ-วัดพระอาทิตย์และเพชร, ความเจิดจ้าของพระอาทิตย์, ประกายเพชร 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภานุวัฒน์พา-นุ-วัดเจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภาพิตพา-พิดผู้ได้รับการอบรมแล้ว 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภาพิมลพา-พิ-มนรัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภามพามเดช 7ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภารดีพา-ระ-ดีเทพแห่งการเจรจา 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภารวีพะ-ระ-วีชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภาวดีพา-วะ-ดีเครื่องประดับ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภาวนียาพา-วะ-นี-ยาผู้ควรสรรเสริญ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภาวัตพา-วัดมีแสงสว่าง มีความรุ่งเรือง 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภาวิดาพา-วิ-ดาอบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภาวิตพา-วิดฝึกอบรมตนแล้ว 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภาวิตาพา-วิ-ตาอบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภาวินีพา-วิ-นีมีความเจริญ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภิญญาพัชญ์พิน-ยา-พัดผู้มีปัญญารู้ในกรอบ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภิรมณพิ-ระ-มนยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภิรัญญาพิ-รัน-ยาปัญญายิ่ง 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภีมพลพี-มะ-พนมีพลังน่าเกรงขาม 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภีมวัจน์พี-มะ-วัดพูดน่าเกรงขาม พูดมีอำนาจ 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภีมเดชพี-มะ-เดดมีเดชน่าเกรงขาม 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภุชงค์พุ-ชงงู, นาค 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภุมรินรัตน์พุม-มะ-ริน-รัดแมลงผึ้งที่งดงาม 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูธนพู-ทนมีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูธิปพู-ทิบเป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูบดินทร์พู-บดินพระเจ้าแผ่นดิน 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูบดีพู-พอ-ดีเจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูมิพูมแผ่นดิน 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูมิธรรมพูม-ทำพื้นจิตใจที่มีคุณธรรม 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูมินันท์พู-มิ-นันผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูมิพัฒน์พู-มิ-พัดผู้เจริญในแผ่นดิน 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูมิภัทรพู-มิ-พัดผู้ประเสริฐในแผ่นดิน 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูมิรพีพูม-ระ-พีผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูมิรัตน์พู-มิ-รัดแก้วของแผ่นดิน 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูริชพู-ริดแผ่นดิน 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูริชญาพู-ริ-ชะ-ยามีปัญญา นักปราชญ์ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูริณัฐพู-นิ-รัดนักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูรินท์พู-รินเป็นใหญ่ในแผ่นดิน 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูริเดชพู-ริ-เดดมีอำนาจมาก 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูรีพู-รีแผ่นดิน ปัญญากว้างไกล 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูวดลพู-วะ-ดนแผ่นดิน 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูวนนท์พู-วะ-นนพอใจในแผ่นดิน 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูวนัตถ์พู-วะ-นัดมีประโยชน์ในโลก 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูวนาถพู-วะ-นาดพระเจ้าแผ่นดิน 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภูวเดชพู-วะ-เดดผู้มีเดชในแผ่นดิน 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ภโวทัยพะ-โว-ไทรุ่งอรุณแห่งภพ รุ่งเรืองในโลก 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โภควินท์โพ-คะ-วินได้รับโภคทรัพย์ มีโภคทรัพย์มาก 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โภคินโพ-คินผู้มีโภคะ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มกรธวัชมะ-กอน-ทะ-วัดผู้มีธงเป็นรูปมังกรคือพระกามเทพ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มงคลชัยมง-คน-ไชชัยชนะที่ดีงาม 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มณฑกาญจน์มน-ทะ-กานทองคำที่น่าลุ่มหลง 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มณฑมาฑมน-ทะ-มาดศาลา, พลับพลา 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มณฑาทิพย์มน-ทา-ทิบสุราวิเศษ 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มณฑาวรรณมน-ทา-วันสุราดี, สีสุรา 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มณฑิตามน-ทิ-ตาประดับตกแต่งแล้ว 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มณิการ์มะ-นิ-กาช่างแก้ว 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มณิภามะ-นิ-พาแววมณี ประกายแก้ว 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มณีกานต์มะ-นี-กานมีค่าและน่ารัก 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มณีมณฑ์มะ-นี-มนเครื่องประดับคือแก้วมณี 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มณีมัญชุ์มะ-นี-มันหีบแก้วมณี 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มณีมาลามะ-นี-มา-ลามณีประดับคอ สร้อยคอ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มณีรัตน์มะ-นี-รัดแก้วมณี 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มณีวรรณมะ-นี-วันแก้วมณีที่สวยงาม 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มติมนต์มะ-ติ-มนผู้มีความรู้,ผู้มีความคิด 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มทนาลัยมะ-ทะ-นา-ไลบ่อเกิดแห่งความรัก ดอกบัว 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มทินามะ-ทิ-นาทำให้ดีใจ น่ารัก 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มธุชามะ-ทุ-ชาลูกกวาด 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มธุบิณฑ์มะ-ทุ-บินรังผึ้ง 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มธุรดามะ-ทุ-ระ-ดาความงดงาม ความหวาน 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มธุรามะ-ทุ-ดามีรสหวาน น่ารัก มีเสน่ห์ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มธุรินมะ-ทุ-รินหวานมีเสน่ห์ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มธุวันมะ-ทุ-วันนกดุเหว่า โกกิลา 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนชิดามน-ชิ-ดาชนะใจ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนชิตมะ-นะ-ชิดผู้ชนะใจ ผู้ที่ชนะใจตนเอง 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนตกานต์มน-ตะ-กานมีมนต์เป็นที่รัก, เป็นที่รักดั่งมีมนต์ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนต์ชัยมน-ไชมีชัยชนะดั่งใช้มนต์เสกเป่า 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนต์ณัฏมน-นัดคำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนต์ณัฐมน-นัดมนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนต์ธรมน-ทอนทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนต์ธัชมน-ทัดมีมนต์เป็นธงชัย เด่นด้วยมนต์ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนต์นภามน-นะ-พามนต์สวรรค์ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนต์วลีมน-วะ-ลีมีคำพูดชักจูงใจ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนทิรามน-ทิ-ราเรือนหลวง 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนธิรามน-ทิ-ราใจนักปราชญ์ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนนัทธ์มน-นัดผูกพันใจ เกลียวใจ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนปริยามะ-นะ-ปริ-ยาเป็นที่รักแห่งใจ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนพรมะ-นะ-พอนมีใจประเสริฐ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนพัทธ์มะ-นะ-พัดผูกพันใจ เป็นที่รักแห่งใจ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนภรณ์มะ-นะ-พอน,มน-นะ-พอน บำรุงใจ ค้ำจุนใจ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนรดามน-ระ-ดามีใจยินดี 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนฤดีมน-รึ-ดีใจดี 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนัญชยามะ-นัน-ชะ-ยาผู้ชนะใจ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มนัญชัยมะ-นัน-ไชผู้ชนะใจ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มยุรฉัตรมะ-ยุ-ระ-ฉัดหางนกยูง 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มยุรีมะ-ยุ-รีนกยูง 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มรุเดชมะ-รุ-เดดมีเดชดุจเทวดา 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มะลิมะ-ลิดอกมะลิ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มะลิซ้อนมะ-ลิ-ซ้อนดอกมะลิชนิดหนึ่งกลิ่นหอม 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มะลิวัลย์มะ-ลิ-วันทำให้ดีใจ 52ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มะลุลีมะ-ลุ-ลีดอกไม้ชนิดหนึ่ง 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มัญชรีมัน-ชะ-รีก้านดอกไม้ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มัญชุพรมัน-ชุ-พอนงามและประเสริฐ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มัญชุภามัน-ชุ-พารัศมีอันงาม 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มัณฑิตามัน-ทิ-ตาประดับตกแต่งแล้ว 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มัณยาภามัน-ยา-พาแสงแห่งแก้วมณี ประกายแก้ว 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มัทนพรมัด-ทะ-นะ-พอนมีพรคือความรัก 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มัทนามัด-ทะ-นาคำสดุดี 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มัทนีมัด-ทะ-นีกามเทพ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มัทนีญามัด-ทะ-นี-ยาผู้รู้เรื่องกามเทพ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มันตรินีมัน-ตริ-นีสตรีมีความรู้ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มันทนามัน-ทะ-นาสดุดี 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มัลลิกามัน-ลิ-กาดอกมะลิ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มาติกามา-ติ-กาแม่บท แบบอย่าง 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มาธวีมา-ทะ-วีหวาน หวานปานน้ำผึ้ง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มานิดามา-นิ-ดาผู้ที่คนนับถือ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มานีมา-นีคนมีมานะ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มานเมตต์มาน-เมดจิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มายาวีมา-ยา-วีผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มาลาตีมา-ลา-ตีดอกมะลิชนิดหนึ่ง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มาลินีมา-ลิ-นีผู้ตกแต่งด้วยพวงดอกไม้ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มาลีรัตน์มา-ลี-รัดดอกไม้ที่มีค่า 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มาลีวัลย์มา-ลี-วันเถาดอกไม้, ดอกไม้เถา 52ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มิ่งกมลมิ่ง-กะ-มนมิ่งขวัญแห่งดวงใจ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มิ่งพรมิ่ง-พอนมิ่งขวัญประเสริฐ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มีเกียรติมี-เกียดเป็นผู้ได้รับการยอมรับนับถือ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มุกตาภามุก-ตา-ภาแสงแห่งไข่มุก 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มุขพลมุ-ขะ-พนผู้มีกำลังมาก 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มุนินทร์มุ-นินจอมนักปราชญ์ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มโนชามะ-โน-ชาโอชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มโนรมมะ-โน-รมเป็นที่รื่นเริงแห่งใจ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ม่านฟ้ามาน-ฟ้าเมฆ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เมธปิยาเมด-ปิ-ยามีปัญญาเป็นที่รัก 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เมธพนธ์เม-ทะ-พนผูกพันด้วยปัญญา 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เมธาพรเม-ทา-พอนมีความรู้อันประเสรริฐ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เมธาวีเม-ทา-วีผู้มีปัญญา 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เมธิชัยเม-ทิ-ไชชัยชนะของผู้มีปัญญา 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เมธินีเม-ทิ-นีปราชญ์สตรี 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โมกข์โมกผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ยชญ์ยดการบูชา การให้เกียรติ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ยชนายด-ชะ-นาการบูชา การให้เกียรติ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ยติภัทรยะ-ติ-พัดนักบวชผู้เจริญแล้ว 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ยมลยะ-มนคู่ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ยมลพรยะ-มน-พอนคู่ที่ประเสริฐ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ยมลภัทรยะ-มน-พัดคู่ผู้ดีงาม 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ยลรดียน-ระ-ดีมองแล้วเกิดความดี 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ยิ่งคุณยิ่ง-คุนมีคุณยิ่ง 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ยุกตนันท์ยุก-ตะ-นันประกอบด้วยความยินดี 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ยุติวิชญ์ยุ-ติ-วิดนักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ยุทธไกรยุด-ทะ-ไกรเก่งในการรบ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เยาวดีเยา-วะ-ดีหญิงสาว 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โยธินโย-ทินผู้ชนะ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รจิตพิชญ์ระ-จิต-พิดนักปราชญ์ผู้งดงาม 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รจเรขรด-จะ-เรกการขีดเขียน 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รชตระ-ชดเงิน 9การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รชนิกรระ-ชะ-นิ-กอนพระจันทร์ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รชนิมุขระ-ชะ-นิ-มุกเวลาเย็น 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รชานนท์ระ-ชา-นนยินดีในทรัพย์สมบัติ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รฐนนท์ระ-ถะ-นนเป็นที่ชื่นชอบของรัฐ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รณกรรน-นะ-กอนการรบ นักรบ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รณชัชรน-นะ-ชัดทหารในสนามรบ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รณพรรน-นะ-พอนมีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเพราะ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รณพีร์รน-นะ-พีวีรบุรุษในสนามรบ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รณรตรน-นะ-รดผู้ยินดีในการรบ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รณรุตรน-นะ-รุดผู้ยินดีในการรบ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รณวรรน-นะ-วอนประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รดาระ-ดาผู้ยินดีแล้ว 6การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รดามณีระ-ดา-มะ-นีแก้วประพาฬ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รตนระ-ตะ-นะความรื่นรมย์ 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รตาระ-ตาเพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น 8การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รติกรระ-ติ-กอนทำให้ยินดี 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รตินันท์ระ-ติ-นันยินดีกับความรัก 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รติบดีระ-ติ-บอ-ดีพระเจ้าแห่งความรัก 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รติมาระ-ติ-มามีความรัก มีความสุข 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รติรมย์ระ-ติ-รมรื่นรมย์ยินดี 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รถิกระ-ถิกทหารรถศึก 10การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รมณมะ-มนยินดี รื่นเริง ความสุข 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รมณีรม-มะ-นีสตรีน่าพึงพอใจ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รมณีย์รม-มะ-นีต้องอารมณ์ งาม 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รมตีรม-มะ-ตีกามเทพ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รมยกรรม-ยะ-กอนสร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รมยเนตรรม-ยะ-เนดต้องตา 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รมย์รมน่ารื่นรมย์ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รมย์ชลีรม-ชะ-ลีมีความรุ่งเรืองอย่างน่ารื่นรมย์ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รมย์ธีรารม-ที-รานักปราชญ์ผู้น่ารื่นรมย์ นักปราชญ์ผู้น่ายินดี 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รมย์นลินรม-นะ-ลินน่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รมย์รวินท์รม-ระ-วินบัวงาม 55การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รมย์รุจีรม-รุ-จีงามน่าพึงพอใจ 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รมัณยาระ-มัน-ยาน่ารื่นรมย์ยิ่ง 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รมัยระ-มัยมีเสน่ห์ น่ายินดี 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รมิดาระ-มิ-ดาผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รมิตาระ-มิ-ตาผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รยาระ-ยากระแสน้ำ หรือความเร็ว 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รวิชาระ-วิ-ชาลูกพระอาทิตย์ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รวินท์ระ-วินดอกบัว 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รวินท์นิภาระ-วิน-นิ-พางามดังดอกบัว 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รวินันท์ระ-วิ-นันเป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รวิพรระ-วิ-พอนประเสริฐดุจพระอาทิตย์ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รวิพลระ-วิ-พนมีกำลังดุจพระอาทิตย์ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รวิภาระ-วิ-พาแสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รวีนิภาระ-วี-นิ-พาเสมือนพระอาทิตย์ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ระยาระ-ยากระแสน้ำ หรือความเร็ว 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รักตกันท์รัก-ตะ-กันแก้วแดง แก้วประพาส 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รักตาภารัก-ตา-พารัศมีสีแดง สีแดง 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รักติบูลรัก-ติ-บูนมีเสน่ห์มาก 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รัชชานนท์รัด-ชา-นนยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รัชนาทรัด-ชะ-นาดเสียงบันลือในประเทศ มีอำนาจในประเทศ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รัชพลรัด-ชะ-พนเป็นกำลังของประเทศ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รัญชนารัน-ชะ-นาน่ายินดี น่ารัก 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รัญชน์รันความยินดี 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รัญชิดารัน-ชิ-ดาน่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รัฏฐพิชญ์รัด-ถะ-พิดเมืองนักปราชญ์ 53การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รัฐนันท์รัด-ถะ-นันเป็นที่ยินดีของประเทศ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รัตกันท์รัด-ตะ-กันแก้วแดง แก้วประพาฬ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รัตนกรรัด-ตะ-นะ-กอนสร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รัตนธรรมรัด-ตะ-นะ-ทำมีธรรมดุจแก้วมณี 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รัตนธรรม์รัด-ตะ-นะ-ทำมีธรรมดุจแก้วมณี 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รัตนประภารัด-ตะ-นะ-ประ-พาแผ่นดิน 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รัตนพลรัด-ตะ-นะ-พนมีกำลังอันประเสริฐ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รัตนมนรัด-ตะ-นะ-มนใจแก้ว ใจวิเศษ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รัตมณีรัต-ตะ-มะ-นีแก้วแดง ทับทิม 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รัมภ์รดารำ-ระ-ดาไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ราชาวดีรา-ชา-วะ-ดีชื่อหนึ่งของต้นหางกระรอก 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ราชินทร์รา-ชินราชาผู้เป็นใหญ่ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รามิลรา-มินกามเทพ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ราเมนทร์รา-เมนพระรามผู้ยิ่งใหญ่ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รินคำริน-คำพูดเรื่อย ๆ ทองริน 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รินรดาริน-ระ-ดาผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รินรดีริน-ระ-ดีมีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รินรตีริน-ระ-ตีมีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุจรุดรุ่งเรือง สว่าง 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุจนารุ-จะ-นาน่ารักน่าชอบใจ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุจยารุด-จะ-ยาน่ารัก 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุจรดารุด-ระ-ดารุ่งเรืองและรื่นรมย์ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุจรวีรุด-ระ-วีสว่างดุจพระอาทิตย์ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุจาภารุ-จา-พามีรัศมีเรืองรอง ผู้รุ่งเรืองยิ่ง 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุจิการุ-จิ-กามีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุจิดารุ-จิ-ดาความพอใจ ความรุ่งโรจน์ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุจินพรุ-จิ-นบมีความพอใจใหม่ ๆ มีความรุ่งโรจน์ใหม่ ๆ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุจิภารุ-จิ-พามีความงาม มีความพอใจ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุจิรดารุ-จิ-ระ-ดายินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุจิรัตน์รุ-จิ-รัดงามอย่างประเสริฐ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุจิรางค์รุ-จิ-รางมีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุจิราพรรุ-จิ-รา-พอนรุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุจีรัตน์รุ-จี-รัดรัตนะที่งาม 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุณฑิการุน-ดิ-กากรณีประตู 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุธิรารุ-ทิ-ราแดง ดาวอังคาร 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุ่งภพรุ่ง-พบโลกสว่าง ทำให้โลกรุ่งเรือง 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุ่งรวินรุ่ง-ระ-วินพระอาทิตย์ยามเช้า 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุ่งรุจรุ่ง-รุดรุ่งโรจน์ สว่างไสว 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุ่งรุจีรุ่ง-รุ-จีเริ่มรุ่งเรือง 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุ่งวิกรัยรุ่ง-วิ-ไกรค้าขายเจริญ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุ่งวิภารุ่ง-วิ-พารัสมีสว่าง 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุ่งไพลินรุ่ง-ไพ-ลินพลอยไพลินที่งามแวววาว 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
รุ้งพรายรุ้ง-พรายสีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ร่มธรรมร่ม-ทำผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม, ร่มเงาแห่งความดี 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เรณุกาเร-นุ-กานามมารดาปรศุราม 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เรืองรำไพเรือง-รำ-ไพพระอาทิตย์เรืองรอง 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เรืองรินเรือง-รินสุกสว่างเรื่อย ๆ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไรวินท์ไร-วินได้ทรัพย์ มีทรัพย์ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฤทธิธรรมริด-ทิ-ทำอำนาจแห่งพระธรรม 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฤทธิรณริด-ทิ-รนความเก่งกล้าในการรบ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ลดามณีสะ-ดา-มะ-นีแก้วประพาส 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ลภนละ-พนการได้ ลาภ 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ลลิตละ-ลิดงาม , น่ารัก 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ลลิตพรรณละ-ลิด-พันมีผิวพรรณงาม 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ลลิตภัทรละ-ลิด-พัดงามและเจริญ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ลลิตาละ-ลิ-ตาสวย มีเสน่ห์ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ลวิตรละ-วิดเครื่องเกี่ยว,เคียว 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ลักขิกาลัก-ขิ-กาสตรีผู้มีบุญวาสนา 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ลัญฉกรลัด-ฉะ-กอนตราที่ใช้ตีหรือประทับ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ลัฏฐิกาลัด-ถิ-กาลำต้น,ไม้เท้า 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ลัทธพรรณลัด-ทะ-พันมีผิวพรรณงาม 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ลัทธพลลัด-ทะ-พนมีพลัง ทรงพลัง 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ลัทธวรรณลัด-ทะ-วันผิวพรรณสวยงาม 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ลัลนาลัน-ละ-นาสาวสวย 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ลัลน์ลลิตลัน-ละ-ลิดสาวสวย 49การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ลาภินลา-พินผู้มีลาภ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ลิปิการ์ลิ-ปิ-กาสร้างอักษร นักเขียน 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ลิลิตละ-ลิดงาม น่ารัก 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ลูกขวัญลูก-ขวัญลูกคนที่รักมากที่สุด 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ล้อมเดชล้อม-เดชพร้อมด้วยอำนาจ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วกุลทิพย์วะ-กุน-ทิพต้นพิกุลของเทวดา 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วชิรญาณ์วะ-ชิ-ระ-ยามีความรู้เฉียบคมดุจเพชร 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วชิรวิทย์วะ-ชิ-ระ-วิดมีความรู้เฉียบคมดุจเพชร 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วชิราภรณ์วะ-ชิ-รา-พอนเครื่องประดับเพชร 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วณิชชาวะ-นิด-ชาการค้าขาย 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วทัญญาวะ-ทัน-ยาผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น, ผู้ใจบุญสุนทาน 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วทัญญูวะ-ทัน-ยูผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น ผู้ใจบุญสุนทา 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วทันยาวัน-ทัน-ยาใจบุญสุนทาน 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วทันยูวะ-ทัน-ยูผู้ใจบุญสุนทาน 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วนัชพรวะ-นัด-ชะ-พอนประเสริฐดุจดอกบัว 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วนันต์วะ-นันแนวป่า ชายป่า 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วนาพรรณวะ-นา-พันป่าที่สวยงาม 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วนาวรรณวะ-นา-วันป่าที่สวยงาม 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วนิชพรวะ-นิด-ชะ-พอนประเสริฐดุจดอกบัว 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วนิดาวะ-นิ-ดาหญิงสาว 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรกมลวอ-ระ-กะ-มนมีใจประเสริฐ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรกันต์วอ-ระ-กันผู้ประเสริฐและน่ารัก 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรกานต์วอ-ระ-กานประเสริฐและน่ารัก 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรงค์วะ-รงส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรชนวอ-ระ-ชนคนผู้ประเสริฐ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรชัยวอ-ระ-ไชมีชัยชนะอันประเสริฐ, ชัยชนะดี 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรชิตวอ-ระ-ชิดมีชัยชนะอันประเสริฐ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรณวะ-รนป้อง กำแพง การป้องกันภัย 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรณันวอ-ระ-นันการสรรเสริญ การพรรณนา 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรณิกาวอ-ระ-นิ-กาผู้เขียน เสมียน 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรดนัยวอ-ระ-ดะ-ไนผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรดรวอ-ระดอนผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรดาวอ-ระ-ดาความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรดีวอ-ระ-ดีของหอมสำหรับลูบไร้ร่างกาย 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรถระ-รดไม้ค้ำ 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรทวะ-รดผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรทย์วะ-รดผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรทัตวอ-ระ-ทัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรทาวอ-ระ-ทาผู้ให้สิ่งที่ประเสริญ, ให้พร 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรธนวอ-ระ-ทนมีทรัพย์อันประเสริฐ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรนนวอ-ระ-นนมีใจประเสริฐ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรนาถวอ-ระ-นาดผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรนิตวอ-ระ-นิดผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรนิพิฐวอ-ระ-นิ-พิดผู้ประเสริฐและดำรงมั่น 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรนุชวอ-ระ-นุดนางงาม 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรบรรณวอ-ระ-บันประเสริฐด้านหนังสือ ผู้ฉลาด 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรปรัชญ์วอ-ระ-ปรัดนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรปรีย์วอ-ระ-ปรีประเสริฐและเป็นที่รัก 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรพนิตวอ-ระ-พะ-นิดหญิงผู้ประเสริฐ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรพรตวอ-ระ-พดมีพรดอันประเสริฐ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรพรรณวอ-ระ-พันผิวพรรณมีประกาย 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรพลวอ-ระ-พนมีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรพักตร์วอ-ระ-พักดวงหน้าสวยงาม 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรพิชชาวอ-ระ-พิด-ชามีความรู้ประเสริฐ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรภพวอ-ระ-พบมีภพประเสริฐ เกิดมาดี 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรมนวอ-ระ-มนมีใจประเสริฐ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรจชนกวัด-ชะ-นกศักดิ์ศรีบิดา 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณกรวัน-นะ-กอนผิวพรรณผ่องใส 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณกานต์วัน-นะ-กานมีผิวพรรณงดงาม 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณชนาวัน-ชะ-นาหนังสือร้อยกรอง 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณธนาวัน-ทะ-นามีความงามและมีทรัพย์ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณธัชวัน-นะ-ทัดเด่นทางหนังสือ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณนิภาวัน-นิ-พาแสงสว่างที่งดงาม 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณพรวัน-นะ-พอนมีผิวพรรณประเสริฐ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณรดาวัน-ระ-ดาผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณลภย์วัน-ลบได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณวนัชวัน-วะ-นัดผิวพรรณเหมือนดอกบัว 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณวรวัน-นะ-วอนผิวพรรณอันประเสริฐ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณวรินวัน-วะ-รินงดงามและประเสริฐ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณวลีวัน-วะ-ลีหนังสือหรือตำรา 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณวิภาวัน-วิ-พาแสงสว่างอันงดงาม 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณาฎวัน-นาดผู้ขับร้อง 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณิกวัน-นิกผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณิกาวัน-นิ-กาผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณิดาวัน-นิ-ดาผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณิตวัน-นิดผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ ผู้ได้รับการสรรเสริญ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรรณเลขาวัน-เล-ขาดินสอพอง 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรฤทัยวอ-ระ-ไทมีใจประเสริฐ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรลภย์วอ-ระ-ลบผู้มีลาภอันประเสริฐ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรวรรณวอ-ระ-วันว่าผิวพรรณประเสริฐ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรวลัญช์วอ-ระ-วะ-นันผู้มีลักษณะอันประเสริฐ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรวัชวอ-ระ-วัดมีความรู้อันประเสริฐ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรวัฒน์วอ-ระ-วัดประเสริฐและเจริญ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรวิชวอ-ระ-วิดมีความรู้อันประเสริฐ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรวิทย์วอ-ระ-วิดมีความรู้อันประเสริฐ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรวิบูลวอ-ระ-วิ-บูนเต็มไปด้วยความดีงาม 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรวุฒิวอ-ระ-วุดมีความประเสริฐและความเจริญ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรัชญ์วะ-รัดผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรัชยาวะ-รัด-ชะ-ยามีชัยชนะอันประเสริฐ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรัญชลีวะ-รัน-ชะ-ลีการกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรัญชิตวะ-รัน-ชิดมีชัยชนะอันประเสริฐ หรือชนะคนที่ประเสริฐ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรัญญาวะ-รัน-ยาผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรัญญูวะ-รัน-ยูผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรัตถ์วะ-รัดมีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรัตนถ์วะ-รัดมีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรัตม์วะ-รัดผู้ประเสริฐสุด 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรัทวะ-รัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรัทยาวะ-รัด-ทะ-ยามีความกรุณาอันประเสริฐ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรันธรวะ-รัน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรัมพรวะ-รำ-พอนประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรากรวะ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรานนท์วะ-รา-นนความยินดีในสิ่งประเสริฐ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วราภรณ์วะ-รา-พอนเครื่องประดับที่ประเสริฐ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรายุทธวะ-รา-ยุดเลิศในการรบ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรารมย์วะ-รา-รมมีความรื่นรมย์อันประเสริฐ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรารัตน์วะ-รา-รัดแก้วที่ประเสริฐ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วราลีวะ-รา-ลีพระจันทร์ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วราเมธวะ-รา-เมธผู้มีปัญญาอันประเสริฐ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วริทธิ์วะ-ริดผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วริทธิ์ธรวะ-ริด-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วริทธิ์นันท์วะ-ริด-นันยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ 56การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรินทรวะ-ริน-ทอนผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรินทร์วะ-รินดีและยิ่งใหญ่ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรินยุพาวะ-ริน-ยุ-พาหญิงสาวผู้ประเสริฐ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรินรำไพวะ-ริน-รำ-ไพผู้ประเสริฐและงดงาม 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วริมนวะ-ริ-มนเลิศ, ประเสริฐ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วริยงค์วะ-ริ-ยงผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วริยาวะ-ริ-ยาผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรียะวะ-รี-ยะประเสริฐสุด, สุดที่รัก 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรีรัตน์วะ-รี-รัดแก้วเปรียบแม่น้ำ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรีวรรณวะ-รี-วันผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรุณพรวะ-รุน-พอนพรจากสวรรค์ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรุณยุพาวะ-รุน-ยุ-พาหญิงจากสรวงสวรรค์ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรุดมวะ-รุ-ดมประเสริญและสูงสุด 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรุตม์วะ-รุดผู้ประเสริฐสุด 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรเมธวอ-ระ-เมดผู้มีปัญญาอันประเสริฐ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วรโชติวอ-ระ-โชดผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วลัชวะ-ลัดปลา 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วลัยกรวะ-ไล-กอนทองกร 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วลัยพรวะ-ไล-พอนกำไลที่งดงาม 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วลัยพรรณวะ-ไล-พันสีแห่งกำไล 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วลัยวรรณวะ-ไล-วันสีแห่งกำไล 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วลีรัตน์วะ-ลี-รัดถ้อยคำที่ไพเราะ 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัชพลวัด-ชะ-พนพูดดี พูดเก่ง 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัชรพรรณวัด-ชะ-ระ-พันเพชรที่งดงาม 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัชรพลวัด-ชะ-ระ-พนพลังแข็งแกร่งดุจเพชร 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัชรมนวัด-ชะ-ระ-มนใจเพชร 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัชรมัยวัด-ชะ-ระ-ไมแข็งดุจเพชร 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัชรวรรณวัด-ชะ-ระ-วันเพชรที่งดงาม 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัชรากรวัด-ชะ-รา-กอนขุมทรัพย์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัชราภรณ์วัด-ชะ-รา-พอนเครื่องประดับเพชร 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัชรินทร์วัด-ชะ-รินเจ้าแห่งเพชร, เจ้าแห่งสายฟ้า, พระอินทร์ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัชรีพรวัด-ชะ-รี-พอนพระอินทร์ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัชรียาวัด-ชะ-รี-ยาเพชร 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัชรีวรรณวัด-ชะ-รี-วันผิดพรรณงดงามประดุจเพชร 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัฒนชัยวัด-ทะ-นะ-ไชชนะด้วยความเจริญ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัณณุวรรธน์วัน-นุ-วัดทางแห่งความเจริญ 53การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัทธิกรวัด-ทิ-กอนทำกำไร 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัทนพรวัด-ทะ-นะ-พอนใบหน้าสวย พูดดี 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัทนวรวัด-ทะ-นะ-วอนใบหน้าสวย พูดเก่ง 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัทนวิภาวัด-ทะ-นะวิ-พาใบหน้าสวย พูดเก่ง 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัทน์วัดการพูด ใบหน้า 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วันทนาวัน-ทะ-นาการไหว้ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วันทนีย์วัน-ทะ-นีน่านับถือ 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัลลภวัน-ลบคนโปรด ,คนรัก 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วัลลภาวัน-ละ-พาหญิงผู้เป็นที่รัก 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วาริธรวา-ริ-ทอนเมฆ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วาริพันธน์วา-ริ-พันการขังน้ำ 50การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วารีนิธิวา-รี-นิดมหาสมุทร 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วารุณอรวา-รุน-ออนหญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วารุณีวา-รุ-นีเทวีแห่งเหล้า, เหล้า 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิกรมวิ-กรมพากเพียร ความห้าวหาญ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิกรานต์วิ-กรานผู้ก้าวไปข้างหน้า กล้าหาญ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิกันดาวิ-กัน-ดาน่ารัก 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิจิตราวิ-จิด-ตรางามหยดย้อย 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชชากรวิด-ชา-กอนสร้างความรู้ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชชาบูรณ์วิด-ชา-บูนเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชชาพรวิ-ชา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ, ความรู้อันประเสริฐ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชชุกรวิด-ชุ-กอนแสงสายฟ้า 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชชุดาวิด-ชุ-ดาสายฟ้า, ประดุจสายฟ้า, แสงไฟ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชชุตาวิด-ชุ-ตาประดุจสายฟ้า, แสงไฟ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชญะวิด-ชะ-ยะนักปราชญ์ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชญาดาวิด-ชะ-ยา-ดาผู้ฉลาด 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชญาพรวิด-ชะ-ยา-พอนผู้รู้แจ้ง ผู้ฉลาด 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชญ์วิดผู้รู้ นักปราชญ์ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชญ์พลวิด-ชะ-พนกำลังของนักปราชญ์ นักปราชญ์ที่มีพลัง 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชยาวิ-ชะ-ยาชัยชนะ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชยุตม์วิ-ชะ-ยุดชัยชนะอันสูงสุด 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชวิทย์วิด-ทะ-วิดมีความรู้หลายอย่าง 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชาธรวิ-ชา-ทอนผู้มีความรู้ทางเวทมนตร์ต่างๆ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชานนะวิ-ชาน-นะความเห็นจริง,ความล่วงรู้ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชานาถวิ-ชา-นาดมีความรู้เป็นที่พึ่ง 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชามัยวิ-ชา-ไมสำเร็จได้ด้วยความรู้ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชาฤทธิ์วิ-ชา-ริดสำเร็จด้วยความรู้ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชาวิมลวิ-ชา-วิ-มนมีความรู้หามลทินมิได้ ไร้ความมัวหมองเพราะความรู้ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชิดาวิ-ชิ-ดาผู้ชนะแล้ว 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชิตชัยวิ-ชิด-ไชชัยชนะ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชิตาวิ-ชิ-ตาผู้ชนะแล้ว 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิชุดาวิ-ชุ-ดาแสงไฟ, สายฟ้า 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิญญูวิน-ยูผู้รู้แจ้ง 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิดรณ์วิ-ดอนข้ามพ้นความทุกข์ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิทิตวิ-ทิดผู้คงแก่เรียน, ผู้รู้ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิทูรวิ-ทูนผู้ฉลาด 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิธวิทย์วิด-ทะ-วิดผู้ฉลาด 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิธวินท์วิด-ทะ-วินได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิธานวิ-ทานกฎเกณฑ์ ระเบียบ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วินธัยวิน-ไทผลไม้ ชื่อภูเขา 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วินิชาวิ-นิ-ชาจำเก่ง 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วินิทรวิ-นิดตื่นเสมอ ขยัน 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วินิทราวิ-นิ-ทะ-ราตื่นเสมอ ขยัน 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วินิธาวิ-นิ-ทาฝังใจ จดจำเก่ง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วินิมัยวิ-นิ-ไมแลกเปลี่ยน 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิปุลาวิ-ปุ-ลาไพศาล ลึกซึ้ง กว้างขวาง 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิพุชวิ-พุดนักปราชญ์ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิพุธวิ-พุดผู้รู้แจ้ง นักปราชญ์ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิภพวิ-พบทรัพย์สมบัติ ความเจริญ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิภวาวิ-พะ-วาทรัพย์สิน 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิภวานีวิ-พะ-วา-นีผู้รู้แจ้งชัด 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิภาณีวิ-พา-นีพูดจาไพเราะ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิภาดาวิ-พา-ดาผู้รู้ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิภาพรวิ-พา-พอนมีความงดงามเป็นเลิศ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิภารัตน์วิ-พา-รัดงดงามยิ่ง 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิภาวินีวิ-พา-วิ-นีผู้รู้แจ้งชัด 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิภาวีวิ-พา-วีผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิภูวิ-พูผู้เป็นเจ้า 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิมพ์วิภาวิม-วิ-พารูปงาม 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิมลฉวีวิ-มน-ฉะ-หวีผิวพรรณปราศจากมลทิน 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิมลณัฐวิ-มน-นัดนักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิมลนาฏวิ-มน-นาดนาง(ละคร)ผู้บริสุทธิ์ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิมลพรรณวิ-มน-พันผู้มีผิวพรรณงดงาม 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิมลภัทรวิ-มน-พัดผู้ไม่มีมลทิน, ผู้มีความเจริญ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิมลมณีวิ-มน-มะ-นีแก้วมณีที่ไร้มลทิน แก้วผนึก 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิมลรัตน์วิ-มน-รัดบริสุทธิ์ยิ่ง 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิมลินวิ-มะ-ลินผู้ปราศจากมลทิน 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิมุตวิ-มุดผู้หลุดพ้นแล้ว 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิมุทราวิ-มุด-ทะ-ราบานแล้ว 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิมุทร์วิ-มุดบานแล้ว 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิยดีวิ-ยะ-ดีนก 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิรชัชวิ-ระ-ชัดนักรบผู้กล้าหาญ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิรชาวิ-ระ-ชาผู้ปราศจากมลทิน 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิรดาวิ-ระ-ตาผู้งดเว้นจากความชั่ว 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิรดีวิ-ระ-ดีการงดเว้นจากความชั่ว 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิรตาวิ-ระ-ตาผู้งดเว้นจากความชั่ว 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิรตีวิ-ระ-ตีการงดเว้น (จากความชั่ว 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิรมณวิ-ระ-มนการงดเว้นจากความชั่ว 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิรยาวิ-ระ-ยาความเพียร 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิรัญจ์วิ-รันชื่อของพรหม 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิรัญชนาวิ-รัน-ชะ-นาเป็นที่ยินดียิ่ง เป็นที่ชอบใจยิ่ง 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิรัลวิ-รันบาง โปร่ง หายาก งาม 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิรัลพัชรวิ-รัน-พัดหายากดุจเพชร เพชรงาม 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิรัลยุพาวิ-รัน-ยุ-พาหญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิรากรวิ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งผู้กล้า 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิรากานต์วิ-รา-กานผู้กล้าหาญและเป็นที่รัก 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิรามรวิ-รา-มอนกล้าหาญดุจเทวดา 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิริทธิ์พลวิ-ริด-พนมีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ 50การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิลันดาวิ-ลัน-ดาชาวดัตช์ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิลาวัณย์วิ-ลา-วันงามยิ่ง 49การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิวรรธน์วิ-วัดความเจริญรุ่งเรือง 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิวัฒน์ชัยวิ-วัด-ไชมีความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะ 51การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิวิธชัยวิ-วิด-ทะ-ไชมีชัยชนะหลายอย่าง 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิวิธวินท์วิ-วิด-ทะ-วินได้สิ่งแปลก ๆ ได้รับอยู่เสมอ 49การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิโรจน์วิ-โลดสว่าง, แจ่มแจ้ง 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิไลพรวิ-ไล-พอนงามและประเสริฐ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิไลรัตน์วิ-ไล-รัดงามอย่างมีค่า 50การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วิไลวรรณวิ-ไล-วันผิวงาม 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีณาพรวี-นา-พอนเสียงอันไพเราะของพิณ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีธราวี-ทะ-ราฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีรชิตวี-ระ-ชิดชัยชนะของคนกล้า วีรบุรุษผู้พิชิต 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีรดาวี-ระ-ดาความกล้าหาญ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีรปริยาวี-ระ-ปริ-ยาเป็นที่รักของผู้กล้าหาญ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีรพลวี-ระ-พนกำลังของผู้กล้าหาญ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีรภัทรวี-ระ-พัดผู้กล้าหาญและเจริญ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีรภัทราวี-ระ-พัด-ทราผู้กล้าหาญและเจริญ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีรยาวี-ระ-ยาความเพียร 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีรยุทธวี-ระ-ยุดนักรบผู้กล้า 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีรวรรณวี-ระ-วันผิดพรรณของผู้กล้า, วรรณะของผู้กล้า 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีรวัฒน์วี-ระ-วัดผู้เจริญด้วยความกล้า 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีรวุฒิวี-ระ-วุดเป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีรอรวี-ระ-ออนหญิงสาวผู้กล้าหาญ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีรัชวี-รัดเกิดจากผู้กล้าหาญ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีรากรวี-รา-กอนบ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีราทรวี-รา-ทอนความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีรินทร์วี-รินผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีริยาวี-ริ-ยาความเพียร 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วีรเดชวี-ระ-เดดอำนาจของผู้กล้า 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วุฒิกรวุด-ทิ-กอนผู้สร้างความเจริญ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วุฒิชัยวุด-ทิ-ไชชนะด้วยความเจริญ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วุฒิชาติวุด-ทิ-ชาดเกิดจากความเจริญ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วุฒิพรวุด-ทิ-พอนมีความเจริญเป็นเลิศ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วุฒิภัทรวุด-ทิ-พัดเจริญและดีงาม 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วุฒิเดชวุด-ทิ-เดดเจริญขึ้นด้วยอำนาจ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วเรณยาวะ-เรน-ยาประเสริฐสุด 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วเรณย์วะ-เรนประเสริฐสุด 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วโรตนม์วะ-โรดผู้ประเสริฐสุด 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
วโรตม์วะ-โรดผู้ประเสริฐสุด 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เวณิกาเว-นิ-กาเกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เวทิดาเว-ทิ-ดาให้รู้ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เวทิตเว-ทิดให้รู้ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เวธกาเว-ทะ-กาคม เฉียบแหลม 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เวธนีเว-ทะ-นีสว่าน มีปัญญาเฉียบแหล