ดูดวง
ชื่อมงคล คนเกิดวันเสาร์

ผลการหาชื่อมงคล คนเกิดวันเสาร์

หากท่านกำลังหาชื่อมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์และเลขศาสตร์ สำหรับนำไปตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อ
สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ ทางเราได้รวบรวมมาให้ท่านแล้ว

ผลการหาชื่อมงคล

รายชื่อที่มีความหมายที่ดี เป็นมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์ และเลขศาสตร์
สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีดังต่อไปนี้

ชื่อมงคลสำหรับคุณมีดังนี้ ( 3,861 ชื่อ )

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย เลขศาสตร์ เด่นในเรื่อง
กชกดดอกบัว 3ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กชกรกด-ชะ-กอนกระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี 8ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กชนันท์กด-ชะ-นันยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กชนิภากด-ชะ-นิ-พาเสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กชนุชกด-ชะ-นุดหญิงสาวดุจดอกบัว 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กชพรกด-ชะ-พอนดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กชมนกด-ชะ-มนมีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กชอรกด-ชะ-ออนหญิงงามดุจดอกบัว 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กชอินทร์กด-ชะ-อินดอกบัวใหญ่ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กตตน์กิดการแสดง การรายงาน 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กตัญญูกะ-ตัน-ยูผู้รู้คุณคนอื่น 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนกกะ-หนกทองคำ 7ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนกกาญจน์กะ-หนก-กานทองคำล้ำค่า 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนกทิพย์กะ-หนก-ทิบทองคำที่ดีวิเศษ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนกนาถกะ-หนก-นาดมีทองเป็นที่พึ่ง 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนกนิภากะ-หนก-นิ-พาเหมือนทอง 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนกนุชกะ-หนก-นุชหญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนกพรกะ-หนก-พอนทองประเสริฐ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนกพลกะ-หนก-พนมีพลังคือทอง 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนกพัชรกะ-หนก-พัดทองและเพชร 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนกพิชญ์กะ-หนก-พิดปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนกรดากะ-หนก-ระ-ดายินดีในทอง 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนกรัตน์กะ-หนก-รัดทองคำที่ล้ำค่า, แก้วและทอง 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนกลดากะ-หนก-ละ-ดาเถาทอง 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนกวดีกะ-หนก-วะ-ดีหญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนกวลัยกะ-หนก-วะ-ไลกำไลทอง 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนกอรกะ-หนก-ออนผู้หญิงที่ดี 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนต์ธรกน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนต์รพีกน-ระ-พีพระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนธิชากน-ทิ-ชาเกิดใกล้ทะเล 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กนธีกน-ทีทะเล มหาสมุทร 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมนียากะ-มะ-นี-ยางาม เป็นที่พึงพอใจ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมนีย์กะ-มะ-นีงาม เป็นที่พึงพอใจ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลกะ-มนบัว, ดอกบัว, หัวใจ 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลกานต์กะ-มน-กานผู้มีใจงดงาม 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลฉัตรกะ-มน-ฉัดร่มใจ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลฉันท์กะ-มน-ละ-ฉันความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลชนกกะ-มน-ชะ-นกผู้เกิดจากใจ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลทิพย์กะ-มน-ทิบบัววิเศษ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลนัทธ์กะ-มน-นัดเป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลนัยน์กะ-มน-ละ-ไนตามงามดุจดอกบัว 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลนิตย์กะ-มน-นิดคนที่มีความมั่นคงในจิตใจ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลบัตรกะ-มน-ละ-บัดกลีบบัว 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลพรกะ-มน-พอนใจประเสริฐ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลพัชรกะ-มน-พัดใจเพชร 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลพิชญ์กะ-มน-พิดใจนักปราชญ์ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลภพกะ-มน-ละ-พบเกิดจากดอกบัว พระพรหม 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลภูกะ-มน-ละ-พูเกิดจากดอกบัว พระพรหม 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลยุพากะ-มน-ยุ-พาหญิงสาวผู้มีความงาม 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลรสกะ-มน-รดน้ำใจ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลรัตน์กะ-มน-รัดดอกบัวที่ล้ำค่า 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลลาสน์กะ-มน-ลาดผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลวรกะ-มน-ละ-วอนประเสริฐเหมือนดอกบัว 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลวัทน์กะ-มน-วัดหน้างามดุจดอกบัว 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลากะ-มะ-ลานางงาม ชื่อฉันทลักษณ์ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลากรกะ-มะ-ลา-กอนสระบัว 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลานันท์กะ-มะ-ลา-นันบัวบาน 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลาสน์กะ-มะ-ลาดพระพรหม 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลเนตรกะ-มน-เนดตางามดุจดอกบัว 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมลโลจน์กะ-มน-โลดตางามดุจดอกบัว 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมุทกะ-มุดดอกบัว 8ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กมุทพรกะ-มุด-พอนประเสริฐดุจดอกบัว 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรกชกอ-ระ-กดไหว้,การกระพุ่มมือ 8ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรกนกกอน-กะ-หนกแสงทอง ทองกร 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรกมลกอน-กะ-มนมือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรกวรรษกะ-หรก-วัดฝนลูกเห็บ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรชวัลกอน-ชะ-วันรุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรดลกอ-ระ-ดนฝ่ามือ 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรดากอ-ระ-ดา,กอน-ระ-ดาให้จากมือ 7ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรทักษ์กอ-ระ-ทักถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรนภากอน-นะ-พามือที่โบกไปตามท้องฟ้า 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรนันท์กอ-ระ-นันยินดีเพลิดเพลินในรัศมี 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรบัลลพกอน-บัน-ลบนิ้วมือ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรพันธุ์กอ-ระ-พันทับทิม 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรพินธุ์กอ-ระ-พินทับทิม 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรภุมกอ-ระ-พุมกระพุ่ม 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรภูกอ-ระ-พูเล็บมือ 8ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรรภิรมย์กัน-พิ-รมฉัตรห้าชั้น 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรรวีกอน-ระ-วีรัศมีแห่งพระอาทิตย์ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรวลัยกอน-วะ-ไลกำไลมือ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรวิกกะ-ระ-วิกนกการเวก 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรวิกากอน-วิ-กานกการเวก 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรวิชญ์กอ-ระ-วิดความรุ่งเรืองของปราชญ์ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรวินท์กอ-ระ-วินทับทิม 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรวิภากอน-วิ-พาความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรวีร์กอ-ระ-วีกล้าหาญในการทำงาน, ดอกยี่โถ, ดอกพุดแดง 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรศุทธิ์กอ-ระ-สุดทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรองกาญจน์กรอง-กานเกลียวทอง 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรองขวัญกรอง-ขวันจิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรองจิตกรอง-จิดจิตใจที่ละเอียดอ่อน สุขุม 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรองเกียรติกรอง-เกียรติเส้นทางแห่งเกียรติยศ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรองแก้วกรอง-แก้วถักทอด้วยเพชรพลอย, คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กระพันกระ-พันคงทนต่อศาสตราวุธ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กระมลกระ-มนดอกบัว, หัวใจ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กระยาทิพย์กระ-ยา-ทิบชื่อขนมที่นิยมใช้หญิงสาวพรหมจารีกวนเครื่องปรุงให้เข้ากัน 48ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กระแสกระ-แสน้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรัสวันกรัด-สะ-วันเสียงตบมือ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กริชกรดหลักแหลม, รู้สองด้านและเข้าถึง 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กรินทร์กรินจอมช้าง พญาช้าง 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กริพันธ์กะ-ริ-พันเสาที่ผูกช้าง 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤชพลกริด-ชะ-พลกำลังของมีดสองคม, มีพลังทะลุทะลวง 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤดาการกริ-ดา-กานบารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้ 10ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตกริดกระทำแล้ว 5ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตชญากริด-ชะ-ยาผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว, กตัญญู 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตชยากริด-ชะ-ยากระทำชนะแล้ว 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตชัยกริด-ไชกระทำชนะแล้ว 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตธรรมกริด-ตะ-ทำผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตนัยกริด-ตะ-ไนผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตนูกริด-ตะ-นูช่าง ศิลปิน 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตบุญกริด-ตะ-บุญมีบุญอันทำไว้แล้ว 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตพจน์กริด-ตะ-พดผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตพรกริด-ตะ-พอนผู้สร้างพร มีความประเสริฐ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตพรตกริด-ตะ-พรดผู้ประพฤติพรต 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตภาสกริด-ตะ-ภาดสร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตมุขกริด-ตะ-มุกนักปราชญ์ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตยชญ์กริด-ตะ-ยดนักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตยากริด-ตะ-ยาเกียรติ,เสน่ห์ 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตย์กริดควรกระทำ หน้าที่การงาน 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตวิทย์กริด-ตะ-วิดผู้เรียนวิชาจบแล้ว,ผู้รู้ดีแล้ว 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตศิลป์กริด-ตะ-สินผู้ชำนาญทางศิลป์ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตัชญ์กริ-ตัดผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตานนกริ-ตา-นนผู้ชำนาญยิ่ง 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตานนท์กริ-ตา-นนผู้ชำนาญยิ่ง 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤติกากริด-ติ-กาชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่ 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤติธีกริด-ติ-ทีนักปราชญ์ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตินกริด-ตินผู้คงแก่เรียน 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตินีกริด-ติ-นีผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤติพงศ์กริด-ติ-พงผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤติมากริด-ติ-มานักปราชญ์ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤติมุขกริด-ติ-มุกนักปราชญ์ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤติยากริด-ติ-ยาหน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤติเดชกริด-ติ-เดดผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์ 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤตเมธกริด-ตะ-เมดสร้างปัญญา มีปัญญา 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤศกริดเล็ก บาง น้อย 9ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤษกรกริด-สะ-กอนสร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤษดากริด-สะ-ดาอภินิหาร, แสดงฤทธิ๋ 8ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤษิกกริ-สิกชาวนา 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กฤษิกรกริ-สิ-กอนเกษตรกร 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กลทีบ์กน-ละ-ทีเปรียบเสมือนแสงสว่าง เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กลรัตน์กน-ละ-รัดเป็นดุจรัตนะ ประเสริฐดุจรัตนะ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กลวัชรกน-ละ-วัดดุจดังเพชร 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กลศกลดภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์ 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กลอยใจกลอย-ใจร่วมจิตร่วมใจกัน 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กลิกากะ-ลิ-กาดอกไม้ตูม กำลังจะบาน 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กวิดากะ-วิ-ดากาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กวิตากะ-วิ-ตากาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กวินกะ-วินดีงาม 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กวินทรากะ-วิน-ทราจอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กวินทิพย์กะ-วิน-ทิบดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์ 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กวินท์กะ-วินจอมกวี 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กวินธิดากะ-วิน-ทิ-ดาลูกสาวผู้ดีงาม 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กวินนาถกะ-วิน-นาดผู้ม่ที่พึ่งอันดีงาม 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กวินภพกะ-วิ-นาดมีภพหรือกำเนิดอันดีงาม 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กวินภัคกะ-วิน-พักมีเกียรติอันดีงาม 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กวิสรากะ-วิ-สะ-ราจอมกวี ยอดผู้ฉลาด 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กวีทิพย์กะ-วี-ทิบมีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กวีพรกะ-วี-พอนมีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กวีวัธน์กะ-วี-วัดกวีผู้เจริญ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กษมกะ-สมอดทน อดโทษ แผ่นดิน 10ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กษมลกะ-สะ-มนทำลายมนทิล 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กษมากะ-สะ-มาอดทน อดโทษ แผ่นดิน 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กษิดิสกะ-สิ-ดิดเป็นใหญ่ในแผ่นดิน 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กษิดิ์เดชกะ-สิ-เดดผู้มีเดชในแผ่นดิน 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กษิรากะ-สิ-ราน้ำนม 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กสานติ์กะ-สานความสงบ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กสานต์กะ-สานความสงบ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กสินกะ-สินทั้งหมด, อุปกรณ์ใช้เพ่งให้เกิดสมาธิ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กอบกาญจน์กอบ-กานทอง 1 กอบ, ทองที่รงมกัน, ห่อทอง 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กอบกุลกอบ-กุนตระกูลที่สามีคคีกัน, รวมตระกูล 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กอบชนม์กอบ-ชนอายุยืน 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กังวานกัง-วานมีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัชชลากัด-ชะ-ลาแร่พลวง 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัญจนพรกัน-จะ-นะ-พอนทองประเสริฐ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัญจนากัน-จะ-นาทองคำ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัญจนาพรกัน-จะ-นา-พอนทองอันบริสุทธิ์ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัญจนีกัน-นะ-นีทองคำ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัญจน์กันทอง 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัญจน์อมลกัน-อะ-มนทองไร้มลทิน บริสุทธิ์ดังทอง 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัญชพรกัน-ชะ-พอนประเสริฐดุจน้ำดอกไม้ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัญชรสกัน-ชะ-รดน้ำดอกไม้ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัญชลากัน-ชะ-ลาเป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัญญพัชรกัน-ยา-พัดหญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัญญากัน-ยาสาวรุ่น 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัญญาพัชรกัน-ยา-พัดหญิงผู้มีค่าดุจเพชร 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัญญาภัคกัน-ยา-พักหญิงสาวผู้มีศิริมงคล 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัญญาภัทรกัน-ยา-พัดหญิงสาวผู้มีความเจริญ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัญญารัตน์กัน-ยา-รัดหญิงสาวผู้น่ารัก , หญิงผู้มีความดีเลิศ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัญญาวีร์กัน-ยา-วีหญิงสาวผู้กล้าหาญ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัญญ์วรากัน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัญนิภากัน-นิ-พาเหมือนหญิงสาว, เหมือนสาวน้อย 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัญวรากัน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัตติกากัด-ติ-กาดาวลูกไก่ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัทลีกัด-ทะ-ลีกล้วย 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันดิศกัน-ดิดเจ้าแห่งความรัก กามเทพ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันตพงศ์กัน-ตะ-พงมีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันตพรกัน-ตะ-พอนน่ารักและประเสริฐ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันตพลกัน-ตะ-พนมีพลังน่าชอบใจ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันตพิชญ์กัน-ตะ-พิดปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันตยศกัน-ตะ-ยดมียศเป็นที่รัก 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันตยากัน-ตะ-ยาเป็นสุข สาวสวย 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันตวิชญ์กัน-ตะ-วิดผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันตากัน-ตาเป็นสุข สาวสวย 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันตาภากัน-ตา-พารัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันติชากัน-ติ-ชาเกิดมาด้วยความรัก 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันติทัตกัน-ติ-ทัดผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันตินันท์กัน-ติ-นันยินดีในความรัก 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันติยากัน-ติ-ยาความรัก 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันติศากัน-ติ-สาเจ้าแห่งความรัก 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันต์กันน่ารัก น่าพอใจ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันต์กมลกัน-กะ-มนมีใจน่ารัก มีจิตใจงาม 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันต์กวีกัน-กะ-วีกวีผู้น่ารัก 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันต์ธรกัน-ทอนทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันต์ธีร์กัน-ทีนักปราชญ์ผู้น่ารัก 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันต์ฤทัยกัน-รึ-ทัยดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันต์ศมกัน-สมมีความสงบอันเป็นที่รัก 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันต์ศักดิ์กัน-สักมีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ 48ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันทรกัน-ทอนซอกเขา ลำธาร ถ้ำ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันทรากัน-ทราซอกเขา ลำธาร ถ้ำ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันทรากรกัน-ทรา-กอนภูเขา 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันธิชากัน-ทิ-ชาเกิดใกล้ทะเล 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันนิดากัน-นิ-ดาหญิงสาว 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันยกรกัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันยกากัน-ยะ-กาหญิงวัยรุ่น 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันยรัตน์กัน-ยะ-รัดมีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันยาพรกัน-ยา-พอนสาวผู้ประเสริญ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันยารัตน์กัน-ยา-รัดนางแก้ว 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กันย์สุดากัน-สุ-ดาธิผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัปปน์กับความดำริ การจัดแจง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัมปนาทกัม-ปะ-นาดเสียงกึกก้อง 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัมพลกัม-พนผ้าทอด้วยขนสัตว์ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัมลาสกัม-มะ-ลาดพระพรหม 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัลชนากัน-ชะ-นาผู้สำเร็จ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัลยกรกัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัลยรัตน์กัน-ยะ-รัดมีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัลยวรรตกัน-ละ-ยะ-วัดอาหารเช้า 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัลยากัน-ละ-ยาหญิงงาม 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กัลย์กมลกัน-กะ-มนผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ, ใจที่สุข 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กาจน์กาดป้อมปราการ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กาจพลกาด-พนมีพลังกล้าแข็ง 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กาญจนากาน-จะ-นาทอง 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กาญจนาพรกาน-จะ-นา-พอนทองอันบริสุทธิ์ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กาญจนาภากาน-จะ-นา-พาแสงทอง, แสงสว่างดุจทอง 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กาญจนาวดีกาน-จะ-นา-วะ-ดีหญิงที่มีค่าควรยกย่อง 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กาญจนีกาน-จะ-นีทอง 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กานดากาน-ดา หญิงที่รัก 9ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กานดาวดีกาน-ดา-วะ-ดีหญิงผู้เป็นที่รัก 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กานดิศกาน-ดิดเจ้าแห่งความรัก กามเทพ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กานตพงศ์กาน-ตะ-พงมีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กานตรัตน์กาน-ตะ-รัดผู้ที่น่ารัก, น่าคบหาสมาคมด้วย 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กานติมากาน-ติ-มางามน่ารัก 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กานติศากาน-ติ-สาเจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กานติ์ชนิตกาน-ชะ-นิดผู้บันดาลความรัก, ให้เกิดความงาม 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กานต์กานน่ารัก น่าพึงพอใจ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กานต์กนีย์กาน-กะ-นีน้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก 49ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กานต์จรีย์กาน-จะ-รีความประพฤติที่ดีงาม 53ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กานต์ชนิตกาน-ชะ-นิดผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บันดาลสิ่งปรารถนา 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กานต์ธิดากาน-ทิ-ดาลูกสาวผู้เป็นที่รัก 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กานต์ธีรากาน-ที-รานักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กานต์พิชชากาน-พิด-ชามีความรู้เป็นที่รัก 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กานต์ยุพนกาน-ยุ-พนความสาวที่น่ารัก 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กานต์รวีกาน-ระ-วีพระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กานต์สินีกาน-สิ-นีสาวงามผู้น่ารัก 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กานต์สิรีกาน-สิ-รีเป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก งามน่ารัก 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กายทิพย์กาย-ทิบผู้วิเศษ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กายวุธกาย-ยา-วุดใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
การติมากาน-ติ-มางามน่ารัก 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
การต์พิชชากาน-พิด-ชามีความรู้เป็นที่รัก 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
การันต์กา-รันหน้าที่การงาน 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
การิตกา-ริดให้กระทำแล้ว สั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
การินกา-รินผู้สร้าง ผู้กระทำ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กำจรกำ-จอนฟุ้งไป 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กำชัยกำ-ไชผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กำธรกำ-ทอนสนั่น, หวั่นไหว, สะเทือน 10ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กำพรกำ-พรมีความเป็นเลิศ, มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กำแหงกำ-แหงกล้าแข็ง, เข้มแข็ง, แข็งแรง 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิจจากิด-จาเรื่องราว, ข้อความ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิจจาพรกิด-จา-พอนสิ่งที่พึงกระทำอันดี 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิจพรกิด-พอนสิ่งที่พึงกระทำอันดี 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตตน์กิดการแสดง, การรายงาน 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติกิด-ติคำเล่าลือ, คำสรรเสริญ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติกวินกิด-ติ-กะ-วินงามด้วยเกียรติ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติกากิด-ติ-กาผู้มีเกียรติ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติกานต์กิด-ติ-กานผู้มีชื่อเสียงดีงาม 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติคมน์กิด-ติ-คมดำเนินไปด้วยเกียรติ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติชัยกิด-ติ-ไชผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติญากิด-ติ-ยาผู้มีเกียรติ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติทัตกิด-ติ-ทัดผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติธรกิด-ติ-ทอนทรงเกียรติ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติธรากิด-ติ-ทะ-ราทรงไว้ซึ่งเกียรติ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติธัชกิด-ติ-ทัดมีชื่อเสียงปรากฏ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตตินันท์กิด-ติ-นันยินดีในชื่อเสียง 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติพงศ์กิด-ติ-พงวงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติพรกิด-ติ-พอนมีชื่อเสียงอันประเสริฐ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติพลกิด-ติ-พนมีชื่อเสียงและกำลัง 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติพศกิด-ติ-พดมีชื่อเสียงและอำนาจ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติพิชญ์กิด-ติ-พิดนำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติภพกิด-ติ-พบความมีเกียรติ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติมากิด-ติ-มาผู้มีเกียรติ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติยุทธกิด-ติ-ยุดการรบที่มีชื่อเสียง 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติวรากิด-ติ-วะ-รามีเกียรติอันประเสริฐ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติวินท์กิด-ติ-วินผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติศักดิ์กิด-ติ-สักผู้มีอำนาจและความสามารถ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตติเดชกิด-ติ-เดดมีชื่อเสียงในด้านความสามารถ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตยากิด-ตะ-ยาผู้มีเชื่อเสียง 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิติชัยกิ-ติ-ไชชนะด้วยเกียรติ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิตินันท์กิ-ติ-นันเพลิดเพลินในเกียรติ, ยินดีในชื่อเสียง 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิติมากิ-ติ-มาผู้มีชื่อเสียง 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิรติกากิ-ระ-ติ-กาผู้มีเกียรติ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิ่งกาญจน์กิ่ง-กานกิ่งทอง 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิ่งดาวกิ่ง-ดาวสืบทอดจากดวงดาว 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิ่งฟ้ากิ่ง-ฟ้าสืบทอดจากสวรรค์ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กิ่งเพชรกิ่ง-เพ็ดเครื่องประดับที่งดงาม 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กีรติกี-ระ-ติผู้มีเกียรติ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กีรติกากี-ระ-ติ-กาผู้มีเกียรติ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กีรัตยากี-รัด-ตะ-ยาหญิงผู้มีเกียรติ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุนต์กุนทวน ศรภู่ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุนทรกุน-ทอนพระวิษณุ 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุมุทกุ-มุดบัว, บัวขาว 9ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลกัลยากุน-กัน-ยาหญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลจิรากุน-จิ-รามีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลชากุน-ละ-ชามีสกุลดี 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลชาติกุน-ละ-ชาดซึ่งเกิดในตระกูลดี 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลธรกุน-ละ-ทอนผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลธรากุน-ทะ-ราผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลธิดากุน-ทิ-ดาหญิงผู้เกิดในตระกูลดี 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลนันทน์กุ-ละ-นันเป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลนันท์ก-ละ-นันเป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลนาถกุน-ละ-นาดเป็นที่พึงแห่งสกุลวงศ์ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลนารีกุน-ละ-นา-รีหญิงผู้เกิดในตระกูลดี 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลนิดากุน-นิ-ดาผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลนิภากุน-นิ-พาเหมือนสกุลวงศ์ เป็นดุจแสงสว่างแห่งสกุล 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลปริยากุน-ปริ-ยาเป็นที่รักของสกุลวงศ์ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลพัชรกุน-ละพัด เพชรประจำตระกูล 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลพัทธ์กุน-ละ-พัดเกี่ยวข้องกับสกุล 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลพิธาน์กุน-พิ-ทาระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์สกุล 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลยากุน-ละ-ยาสตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลรัตน์กุน-ละ-รัดรัตนแห่งสกุลวงศ์ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลวดีกุน-วะ-ดีหญิงผู้เกิดในตระกูลดี 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลสินีกุน-ละ-สิ-นีหญิงงามแห่งตระกูล 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลินกุ-ลินผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลิสรากุ-ลิด-สะ-ราผู้เป็นใหญ่ในตระกูล 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลิสร์กุ-ลิดผู้เป็นใหญ่ในตระกูล 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลเดชกุน-ละ-เดดมีเดชในตระกูล 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุลโรจน์กุน-ละ-โรดตระกูลรุ่งโรจน์ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุศลกุ-สนสิ่งที่ที่ชอบ, บุญ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุศลพรกุ-สน-พอนชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุศลินกุ-สะ-ลินอยู่สุขสบาย ปลอดภัย 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุศะกุ-สะหญ้าคา แหลมคม 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุสุมนิภากุ-สุม-นิ-พาเสมือนดอกไม้ งามเหมือนดอกไม้ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
กุสุมภ์กุ-สุมดอกคำ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ก่อก่อทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น 8ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ก่อการก่อ-กานริเริ่มให้เกิดมีขึ้น 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ก่อกุศลก่อ-กุ-สนสร้างความดี 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ก่อฤกษ์ก่อ-เริกริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ก่อเกียรติก่อ-เกียดสร้างเกียรติ, สร้างชื่อเสียง 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ก้องก้องดังกังวาน 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ก้องกิดากรก้อง-กิ-ดา-กอนเสียงสรรเสริญอันกึกก้อง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ก้องภพก้อง-พบมีชื่อเสียงก้องโลก 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกตนิกาเกด-นิ-กาผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกตน์เกดสัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกตน์นิภาเกด-นิ-พาเป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกตน์สิรีเกด-สิ-รีเป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน แม่ศรีเรือน 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกตุเกดธง 7ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกยูรเก-ยูนสร้อยอ่อน, สายสร้อย, ทองต้นแขน, กำไล 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกริกเกริกกึกก้อง, ดังสนั่น, เลืองลือ. ยิ่ง 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกริกวรรธน์เกริก-วัดความเจริญยิ่ง 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกริกวิทย์เกริก-วิดผู้มีความรู้ยิ่ง 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกริกศักดิ์เกริก-สักผู้มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกริกไกรวัลเกริก-ไกร-วันผู้มีชื่อเสียงก้องไกล 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกรียงเกรียงใหญ่, ยิ่ง, เข้มแข็ง 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกรียงชัยเกรียง-ไชชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกรียงศักดิ์เกรียง-สักผู้มีอำนาจ 50ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกรียงไกรเกรียง-ไกรผู้กล้าที่ยิ่งยง 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกวลินเก-วะ-ลินมีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกวลีเก-วะ-ลีมีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกษมศรีกะ-เสม-สีผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกษมสันต์กะ-เสม-สันชื่นชมยินดี 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกสราเกด-สะ-ราเกสรดอกไม้ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกียรติเกียดชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, มีหน้ามีตา 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกียรติชัยเกียด-ไชชัยชนะที่มีชื่อเสียง 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกียรติภูมิเกียด-พูมเกียรติเพราะความนิยม 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เกียรติศักดิ์เกียด-ติ-สักเกียรติตามฐานะ 55ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เก็จพรหมเก็ด-พรมแก้ววิเศษจากพระพรหม 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เก็จลดาเก็ด-ละ-ดาเถาวัลย์แก้วประดับ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เก็จแก้วเก็ด-แก้วแก้วเครื่องประดับ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
แก้วขวัญแก้ว-ขวันสูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
แก้วตาแก้ว-ตาสิ่งที่รักยิ่ง 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
แก้วทิพย์แก้ว-ทิบสูงค่าเป็นของดีวิเศษ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
แก้วใจแก้ว-ใจเป็นที่รักดั่งดวงใจ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โกกนทโก-กะ-นดบัวแดง 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โกมลโก-มนดอกบัว 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โกมินทร์โก-มินยอดพลอยสีแดง 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โกมุทโก-มุดบัวแดง 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โกรพโก-รบบัวสาย แสงจันทร์ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โกลัญญาโก-ลัน-ยาสตรีผู้เกิดในตระกูลสูง 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โกศลโก-สนฉลาด 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โกศัลย์โก-ลันความฉลาด 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โกเมนโก-เมนพลอยสีแดงเข้ม 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โกเมศโก-เมดดอกบัว 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไกรฤกษ์ไกร-เริกระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไกรวิชญ์ไกร-วิดนักปราชญ์ผู้เก่งกล้า 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไกรวินไกร-วินดอกบัว 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไกรวีไกร-ระ-วีดอกบัว 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไกรศรไกร-สอนสิงโต 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไกรศรีไกร-สีผู้มีศักดิ์ศรี, ผู้ยิ่งด้วยสิริ, สิงโต 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไกรศักดิ์ไกร-สักผู้มีความสามารถมาก 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไกรสรไกร-สอนสิงโต 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไกรสรีไกร-สีสิงโต 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไกรสิทธิไกร-สิดราชสีห์ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไกรเดชไกร-เดดผู้มีอำนาจมาก 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไกรเทพไกร-เทบเทพผู้ยิ่งใหญ่ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไกรเลิศไกร-เลิดเยี่ยมมาก 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขจรขะ-จอนฟุ้งไป 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขจรจิตขะ-จอน-จิดมีใจกว่างน่านับถือ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขจรฤทธิ์ขะ-จอน-ริดมีอำนาจแผ่นไปทั่ว 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขจรลาภขะ-จอน-ลาบรุ่งเรืองไปด้วยโชค 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขจรศักดิ์ขะ-จอน-สักความรุ่งเรือง 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขจรเดชขะ-จอน-เดชมีอำนาจแผ่นไปทั่ว 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขจิตขะ-จิดประดับตกแต่งแล้ว 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขจิตพรขะ-จิด-พอนใจงามที่ได้รับการขัดเกลาแล้ว 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขจีขะ-จีงามสดใส 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขจีพรขะ-จี-พอนผู้ประเสริฐงาม 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขจีพักตร์ขะ-จี-พักผู้มีน่าตาน่ารัก 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขจีเนตรขะ-จี-เนดผู้มีดวงตางาม 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขนบพรขะ-หนบ-พอนแบบแผนที่ประเสริฐ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขยาดีขะ-ยา-ดีทัศนะ, ความคิด, มุมมอง 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขยาทิมาตขะ-ยา-ทิ-มาดมีชื่อเสียงเลื่องลือ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขยานีขะ-ยา-นีมีความรู้ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขรรค์ชัยขัน-ไชชนะด้วยขรรค์ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขรินทร์ทิพย์ขะ-ริน-ทิบเทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า 59ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขวัญขวันสิ่งไม่มีตัวตนว่า มีอยู่ประจำชีวิตนับตั้งแต่เกิด เชื่อว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขวัญจิตขวัน-จิดเป็นที่เจริญจิต 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขวัญจิราขวัน-จิ-รามีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขวัญชัยขวัน-ไชชนะด้วยความดี 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขวัญตาขวัน-ตามิ่งขวัญตา, สิ่งที่เป็นที่เจริญตา 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขวัญทิพย์ขวัน-ทิบมีจิตวิญญาณมิ่งมงคลเป็นของดีวิเศษ 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขวัญพรขวัน-พอนมิ่งขวัญประเสริฐ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขวัญมนัสขวัน-มะ-นัดขวัญใจ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขวัญรัตน์ขวัน-รัดขวัญแก้ว 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขวัญฤดีขวัน-รึ-ดียินดีในมิ่งมงคล 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขวัญฤทัยขวัน-รึ-ไทยินดีในมิ่งมงคล 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขวัญสรวงขวัน-สวงขวัญฟ้า 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขวัญหทัยขวัน-หะ-ไทขวัญใจ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขวัญเนตรขวัน-เนดมิ่งขวัญดวงตา, สิ่งที่เป็นที่เจริญตา 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขวัญเรือนขวัน-เรือนยอดกำลังใจของบ้าน 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขวัญแก้วขวัน-แก้วมีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขวัญใจขวัน-ใจยอดดวงใจ, หญิงสุดที่รัก 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขัชพรขัด-ชะ-พอนของควรเคี้ยวอันประเสริฐ อาหารอันประเสริฐ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขันติขัน-ติความอดทน 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขัมน์ขำความอดทน 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ขีโรชาขี-โร-ชาโอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เขมเขมความเกษม 9ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เขมจิราเขม-จ-รามีความปลอดภัยตลอดกาลนาน 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เขมทัตเข-มะ-ทัดผู้ให้ความเกษม 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เขมทินเข-มะ-ทินผู้ให้ความเกษม 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เขมนันท์เข-มะ-นันยินดีในความปลอดภัย 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เขมรุจิเข-มะ-รุ-จิชอบความปลอดภัย 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เขมิกาเข-มิ-กาผู้มีความเกษม 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เขมินทราเข-มิน-ทรามีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เขมินทร์เข-มินมีความเกษมอันยิ่งใหญ่ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เขมินท์เข-มินมีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เขมิสราเข-มิด-สะ-รายอดแห่งความปลอดภัย 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คคนางค์คะ-คะ-นางท้องฟ้า 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คชรัตน์คด-ชะ-รัดช้างแก้ว 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คชารีคะ-ชา-รีสิงห์โต 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คทาคะ-ทาตะบอง 6ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คทาวุธคะ-ทา-วุดมีกระบองเป็นอาวุธ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คนธรสคน-ทะ-รดน้ำหอม 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คนธวัลย์คน-ทะ-วันเถาวัลย์หอม 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คมกริชคม-กริดคมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คมกฤชคม-กริดคมของกริช, อาวุธชนิดหนึ่ง 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คมคายคม-คายฉลาด, ไหวพริบ, ทันคน 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คมชาญคม-ชานฉลาดเฉียบแหลม 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คมทิพย์คม-ทิบความเฉียบแหลมอันวิเศษ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คมธรรมคม-ทำธรรมะที่เฉียบแหลม 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คมน์คมไป ดำเนินไป 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คมศรคม-สอนลูกศรที่แหลมคม 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คมศักดิ์คม-สักมียศตำแหน่งที่น่ายกย่อง 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คมสรคม-สอนลูกศรที่แหลมคม 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คมสันคม-สันท่วงทีประเปรียว, ว่องไว, ฉลาด 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คมสันต์คม-สันความสงบอันลึกซึ้ง 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คมิกคะ-มิกผู้เตรียมจะก้าวไป 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คมแก้วคม-แก้วความเฉียบแหลมอันสูงค่า 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ครรชิตคัน-ชิดบันลือ, เสียงเอกเกริก, กึกก้อง 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ครองขวัญครอง-ขวันมีมิ่งขวัญ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ครองจิตครอง-จิดรู้จักทำใจไว้ให้มั่น 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ครองธรรมครอง-ทำดำเนินอยู่ในธรรม 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ครองประทีปครอง-ประ-ทีบแสงไฟที่ไม่มีวันดับ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ครองพรครอง-พอนคงความดีไว้ตลอดไป 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ครองภพครอง-พบผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ครองยศครอง-ยดรักษาตำแหน่งไว้ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ครองรักครอง-รักคงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ครองฤทธิ์ครอง-ริดรักษาอำนาจไว้ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ครองลาภครอง-ลาบมีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ครองศักดิ์ครอง-สักรักษาตำแหน่งไว้ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ครองสุขครอง-สุกดำเนินอยู่(ด้วยกัน)อย่างมีความสุข 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ครองอาตม์ครอง-อาดปกครองตนเอง, ดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นตัวของตัวเอง 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ครองเดชครอง-เดดยึดอำนาจไว้ตลอดไป 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ครองแผนครอง-แผนยึดกุมข้อกำหนดแนวทางดำเนินการ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ครองใจครอง-ใจรู้จักทำใจไว้ให้มั่น 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ครอบวิทย์ครอบ-วิดมีความรู้รอบทั้งมวล 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คะนึงจิตคะ-นึง-จิดใจที่หวนคิดถึงอยู่ตลอด 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คะนึงนิตย์คะ-นึง-นิดคิดทบทวนอยู่ตลอด, คิดถึงอยู่ตลอด 49ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คัดนางค์คัด-คะ-นางท้องฟ้า 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คัทลียาคัด-ทรี-ยากล้วยไม้ชนิดหนึ่ง 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คันธทรัพย์คัน-ทะ-ซับเครื่องหอม 51ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คันธนีราคัน-ทะ-นี-ราน้ำหอม 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คันธมาลีคัน-ทะ-มา-ลีดอกไม้หอม 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คันธรสคัน-ทะ-รดน้ำหอม 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คันธลีคัน-ทะ-ลีตัวต่อ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คันธารัตน์คัน-ทา-รัดกลิ่นแก้ว 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คารมคา-รมพูดแหลมคม 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คำนวรคำ-นวนควร, ถูกต้อง, เหมาะ, พอดีๆ, ชอบ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คำนึงคำ-นึงคิดถึง, คิด, นึก, ระลึก 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คำรนคำ-รนคำราม, กระหึ่ม 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คิรากรคิ-รา-กอนกระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คีรีคี-รีภูเขา 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คีรีทองคี-รี-ทองภูเขาทอง 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คึกฤทธิ์คึก-ริดแรงอำนาจ, ความร่าเริง 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คุ้มขวัญคุ้ม-ขวันคุ้มครองป้องกันด้วยความดี 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คุ้มแก้วคุ้ม-แก้วอยู่ในที่อุดมสมบูรณ์ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
คเชนทร์คะ-เชนพญาช้าง, จ่าโขลงช้าง 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เครือวัลย์เครือ-วันเถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์ 56ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จงจงบอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่ 8การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จงกลจง-กนบัว, บัวสาย 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จงจิตรจง-จิดใจแน่วแน่ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จงรักจง-รักคงความรู้สึกดี ๆ ไว้ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จงรักษ์จง-รักให้รักษาไว้ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จงสุขจง-สุกให้มีความสุข 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จงสุทธาจง-สุด-ทาให้ขาวสะอาด, บริสุทธิ์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จตุทิพย์จะ-ตุ-ทิบเทพทั้งสี่ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จตุพรจะ-ตุ-พอนพรสี่ คือจตุรพิธพร 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จตุพักต์จะ-ตุ-พักพระพรหม 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จตุภัทรจะ-ตุ-พัดเจริญด้วยธรรม 4 อย่าง 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จตุภูมิจะ-ตุ-พูมสี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จตุรพรจะ-ตุ-ระ-พอนพร 4 ประการ (อายุ วรรณะ สุขะ พละ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จตุรภัทรจะ-ตุ-ระ-พัดความเจริญที่ชนปรารถนา 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรรยพรจัน-ยะ-พอนมีความประพฤติดี ประเสริฐ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรรยาจัน-ยาความประพฤติ, กริยิที่ควรประพฤติในหมู่คณะ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรรย์ธรจัน-ทอนมีความประพฤติดี 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรรย์อมลจัน-อะ-มนผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ 48การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรสจะ-รดแจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรสจันทร์จะ-รด-จันเหลืองเรืองรอง, เหลืองพระจันทร์ 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัญญาจะ-รัน-ยากระจาย, แพร่กระจาย 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัญพรจะ-รัน-ยะ-พอน,จะ-รัน-พอน มีความประพฤติประเสริฐ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัลจะ-รันเที่ยวป่า 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัลรมย์จะ-รัน-รมเที่ยวป่าอย่างมีความสุข 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัสจะ-หรัดแจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัสกรจะ-หรัด-กอน,จะ-หรัด-กอน แสงสว่างจ้า 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัสทิพย์จะ-หรัด-ทิบเป็นสิ่งวิเศษรุ่งเรือง 51การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัสพงศ์จะ-หรัด-พงตระกูลที่รุ่งเรือง 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัสพรจะ-หรัด-พอนรุ่งเรืองด้วยความดี 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัสรวีจะ-หรัด-ระ-วีสว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัสรัตน์จะ-หรัด-รัดแก้วที่มีแสงสว่างใส 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรัสศรีจะ-หรัด-สีผุดผ่อง 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรายุทธจะ-รา-ยุดอาวุธของคนจร, อาวุธของคนเดินทาง 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จริญญาจะ-ริน-ยามีความรู้เรื่องการเดินทาง 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรินทรจะ-ริน-ทอนผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรินทร์จะ-รินผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จริมจะ-ริมภายหลัง เล็ก น้อง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จริยาจะ-ริ-ยากริยาเพียบพร้อม 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จริยาพรจะ-ริ-ยา-พอนความประพฤติดี 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จริยาวดีจะ-ริ-ยา-วะ-ดีหญิงผู้มีความประพฤติดี 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรีย์จะ-รีความประพฤติ, กริยาที่ควรประพฤติ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรุงจะ-รุงชักชวน, ยั่วใจ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรุงจิตจะ-รุง-จิดรัญจวนใจ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรูญจะ-รูนรุ่งเรือง, งดงาม 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรูญจิตจะ-รูน-จิดจิตใจงาม 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรูญพันธุ์จะ-รูน-พันมีความผูกพันที่ดีงาม 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรูญศรีจะ-รูน-สีผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จรูญศักดิ์จะ-รูน-สักผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จวงจันทร์จวง-จันจันทร์หอม 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จอมขวัญจอม-ขวันผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จอมนรีจอม-นะ-รียอดหญิง 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จอมเดชจอม-เดดผู้มีอำนาจสูงสุด 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จอมแก้วจอม-แก้วผู้เป็นที่รักหวงแหนอย่างยิ่ง 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จอมใจจอม-ใจยอดดวงใจ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรกริชจัก-กริดอาวุธของแว่นแคว้น 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรกฤชจัก-กริดอาวุธของแว่นแคว้น 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรชัยจัก-ไชจักแห่งชัยชนะ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรดุลย์จัก-กระ-ดุนคุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรธรจัก-กระ-ทอนทรงไว้ซึ่งจักร พระราชา พระนารายณ์ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรพงศ์จัก-กระ-พงผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรพลจัก-กระ-พนกำลังของแว่นแคว้น 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรพันธ์จัก-กระ-พันเกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรภพจัก-กะ-พบประเทศที่รวมกลุ่มกัน 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรภัทรจัก-กระ-พัดผู้เจริญในแว่นแคว้น 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรวุธจัก-กระ-วุดผู้มีจักรเป็นอาวุธ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรินจัก-กรินพระราชา พระนารายณ์ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จักรินทร์จัก-กรินผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จังคนิภาจัง-คะ-น-ิพามีรัศมีงดงาม 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จัตุรงค์จัด-ตุ-รงองค์ 7, ประกอบด้วย 4 ส่วน 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันจิมาจัน-จิ-มางามเหมือนดวงจันทร์ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทกรจัน-ทะ-กอนแสงจันทร์ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทกานติ์จัน-ทะ-กานแสงจันทร์ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทกานต์จัน-ทะ-กานราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทนาจัน-ทะ-นาต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทนิภาจัน-ทะ-นิ-พาแสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทนีจัน-ทะ-นีมีกลิ่นจัน 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทนียาจัน-ทะ-นี-ยามีกลิ่นจัน 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทพรจัน-ทะ-พอนพระจันทร์งาม 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทภาจัน-ทะ-พาเย็นตาเย็นใจดุจแสงจันทร์ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทรจัน-ทอนนิ่มนวลดุจแสงจันทร์ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทรกรจัน-ทระ-กอนแสงจันทร์ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทรรัตน์จัน-ทระ-รัดไข่มุก 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทรัชจัน-ทะ-รัดดาวพุธ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทรัสม์จัน-ทะ-รัดเสมอจันทร์, เดือน 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทราจัน-ทรานิ่มนวลดุจแสงจันทร์ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทรากานต์จัน-ทรา-กานที่รักของพระจันทร์ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทรานนท์จัน-ทรา-นนมีหน้าผุดผ่อง 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทราภาจัน-ทรา-พาแสงจันทร์ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทร์จรีจัน-จะ-รีความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทร์จิราจัน-จิ-รางามเสมอ 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทร์ดาวจัน-ดาวดุจดวงดาว และดวงจันทร์ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทร์ทิพย์จัน-ทิพมีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ 59การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทร์วลัยจัน-วะ-ไลวงจันทร์ วงเดือน 53การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทร์สมจัน-สมเสมอด้วยจันทร์ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทร์สุดาจัน-สุ-ดาลูกสาวผู้งามดุจจันทร์ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทร์หอมจัน-หอมเป็นไม้ต้นขนาดเขื่องมีตามป่าขึ้นบางแห่งยิ่งทุบยิ่งหอม 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทร์เพ็ญจัน-เพ็นพระจันทร์เต็มดวง 51การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทร์แก้วจัน-แก้วคุณค่าเลิศ, เปล่งปลั่งมั่งคั่ง 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทร์ไชยจัน-ไชชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น 48การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทัปปภาจัน-ทับ-ปะ-พาแสงจันทร์ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทิมันตุ์จัน-ทิ-มันพระจันทร์ เดือน 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทิมาจัน-ทิ-มาพระจันทร์, ผู้มีผิวดุจเดือน 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จันทิราจัน-ทิ-ราพระจันทร์ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จาตุรนต์จา-ตุ-รนเจ้าแห่งโลก 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารวีจา-ระ-วีผู้งดงาม 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารีย์จา-รีผู้มีความประพฤติที่ดี 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารีรัตน์จา-รี-รัดผู้ประพฤติดี 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุกรจา-รุ-กอนรัศมีงาม รัศมีดั่งทอง 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุกัญญ์จา-รุ-กันหญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุกิตติ์จา-รุ-กิดมีชื่อเสียงดีงาม 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุกิตต์จา-รุ-กิดมีชื่อเสียงดีงาม 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุทัศน์จา-รุ-ทัดมีการเห็นหรือทัศนะงดงาม 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุนันท์จา-รุ-นันผู้ยินดีในความงาม, ผู้ยินดีในส่งที่น่ารัก 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุนิภาจา-รุ-นิ-พาดุจทอง 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุพิชญาจา-รุ-พิด-ชะ-ยานักปราชญ์ผู้งดงาม 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุพิชญ์จา-รุ-พิดนักปราชญ์ผู้สง่างาม 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุภาจา-รุ-พารัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุมนจา-รุ-มนมีใจน่ารัก มีใจงาม 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุวิทย์จา-รุ-วิดมีความรู้งาม งามด้วยความรู้ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุเดชจา-รุ-เดดมีเดชงาม งามด้วยเดช 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จารุเนตรจา-รุ-เนดมีตางาม 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จำนงจำ-นงประสงค์, มุ่งหวัง,ตั้งใจ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จำรัสจำ-หรัดรุ่งเรือง, แจ่มแจ้ง 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จำรูญจำ-รูนรุ่งเรือง, งาม 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จำรูญศรีจำ-รูน-สีผุดผ่อง 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จำรูญศักดิ์จำ-รูน-สักผู้มีอำนาจรุ่งเรือง 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จำเนียมจำ-เนียมรู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานะ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จำเริญจำ-เรินเติบโต, งอกงาม 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิดาภาจิ-ดา-พารัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตจิดใจ ซึ่งมีหน้าที่รู้ คิด และนึก 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตตนาถจิด-ตะ-นาดเจ้าแห่งใจ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตตมาสจิต-ตะ-มาดเดือนจิตตมาส เดือน 5 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตตวิสุทธิจิด-ตะ-วิ-สุดความหมดจดของจิต, หลุดจากกิเลส 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตตาจิด-ตาชื่อนักษัตร 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตติมาจิด-ติ-มาผู้มีความตริตรอง มีสติปัญญา มีเกียรติ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตรจิดการวาดเขียน ระบายสี ,งดงามประณีต 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตรกัญญาจิด-กัน-ยาหญิงสาวที่สวยงาม 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตรคุปต์จิด-ตระ-คุบผู้มีความดีคุ้มครอง 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตรดิลกจิด-ดิ-หลกยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่น 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตรทวัสจิด-ตระ-วัดวันอันแจ่มใส 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตรทิพย์จิด-ทิบงดงามและวิเศษยิ่ง 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตรทิวัสจิด-ทิ-วัดวันอันแจ่มใส สวรรค์อันงดงาม 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตรทิวาจิด-ทิ-วาวันอันแจ่มใส 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตรพัสตร์จิด-พัดเสือดาว 52การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตรลดาจิด-ละ-ดาเป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตรวันจิด-จระ-วันวันอันงดงาม 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตรสินีจิด-สิ-นีสาวงาม 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตราจิด-ตราการวาดเขียน ระบายสี ,งดงามประณีต 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตรานุชจิด-ตรา-นุชหญิงสาวผู้งดงาม 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตรายศจิด-ตรา-ยดเหล็กดี,เหล็กกล้า 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตรายุธจิด-ตรา-ยุดมีอาวุธต่างๆ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตรินจิด-รินนักวาด ศิลปิน 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตรเทพจิด-ตระ-เทบเทวดาผู้งดงามหรือผู้สดใส 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตรเลขาจิด-เล-ขารูปภาพงามยิ่ง 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิตสุภาจิด-สุ-พามีใจดี มีใจงาม 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จินดาจิน-ดาความนึกคิด, แก้วสารพัดนึก 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จินดารัตน์จิน-ดา-รัดมีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จินดาหราจิน-ดา-หราฉลาด 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จินตนาจิน-ตะ-นาความคิด 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จินตนีจิน-ตะ-นีความคิด 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จินตพรจิน-ตะ-พอนมีความคิดประเสริฐ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จินตภาจิน-ตะ-พามีความคิดเจิดจ้า 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จินตหราจิน-ตะ-หราฉลาด 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จินต์จินคิด, คำนึง, ไตร่ตรอง 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จินต์ศุจีจิน-สุ-จีผู้มีความคิดบริสุทธิ์ 48การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรกรจิ-ระ-กอนกระทำตลอดกาลนาน 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรกฤตจิ-ระ-กิดผู้สืบทอด 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรกิตติ์จิ-ระ-กิดมีชื่อเสียงยืนนาน 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรชยาจิ-ระ-ชะ-ยามีชัยนาน 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรชีพจิ-ระ-ชีบมีชีวิตนาน อายุยืน 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรทีปต์จิ-ระ-ทีบรุ่งเรืองตลอดกาลนาน 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรนนท์จิ-ระ-นนผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรนันท์จิ-ระ-นันมีผู้ชื่นชมยินดี 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรนาถจิ-ระ-นาดผู้มีที่พึ่งยั่งยืน 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรพนธ์จิ-ระ-พนเป็นที่รักที่ผูกพันนาน 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรพัสจิ-ระ-พัดมีอายุยืนนาน 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรภัทรจิ-ระ-พัดผู้ดีงามตลอดกาลนาน 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรภาจิ-ระ-พาผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรภาสจิ-ระ-พาดรุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรภิญญาจิ-ระ-พิน-ยาความรู้ยั่งยืน 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรยุทธจิ-ระ-ยุดการรบที่ยาวนาน 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรวดีจิ-ระ-วะ-ดีหญิงผู้มีอายุยืนยาว 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรวินจิ-ระ-วินผู้มีอายุยืนยาว 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรสินจิ-ระ-สินมีทรัพย์ตลอดกาลนาน 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรสุดาจิ-ระ-สุ-ดาลูกสาวผู้ยั่งยืน 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิระนันท์จิ-ระ-นันผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิระประไพจิ-ระ-ประ-ไพผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิระพันธ์จิ-ระ-พันเป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน 48การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิระภาจิ-ระ-พาผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิระศักดิ์จิ-ระ-สักผู้มีศักดิ์ตลอดกาล 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิระเดชจิ-ระ-เดดมีอำนาจตลอดกาล 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรัจฌาจิ-รัด-ชากิริยาดีตลอดกาล 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรัชญาจิ-รัด-ชะ-ยาผู้รู้นาน ฉลาดนาน 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรัชยาจิ-รัด-ชะ-ยามีชัยชนะตลอดกาลนาน 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรัญญาจิ-รัน-ยาผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน, รู้ยาวนาน 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรันดน์จิ-รันใหม่ อยู่นาน 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรันธรจิ-รัน-ทอนทรงไว้นาน, ดำรงได้นาน 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรัศยาจิ-รัด-สะ-ยาอยู่นาน 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรัสยาจิ-รัด-สะ-ยาตลอดกาลนาน นิรันดร 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรัสย์จิ-รัดตลอดกาลนาน หรือนิรันดร 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิราพัชรจิ-รา-พัดยั่งยืนดุจเพชร 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิราภาจิ-รา-พารุ่งเรืองนาน 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรายุจิ-รา-ยุมีอายุยืน 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรายุทธจิ-รา-ยุดรบนาน 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรายุศจิ-รา-ยุดอายุยืน 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิราเจตจิ-รา-เจดมีความคิดเป็นยอด 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรเดชจิ-ระ-เดดหมอที่ยั่งยืน 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรเมธจิ-ระ-เมดมีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรเวชจิ-ระ-เวดหมอที่ยั่งยืน 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรโชติจิ-ระ-โชดความรุ่งเรือง 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิรโพธิจิ-ระ-โพดมีความรู้ตลอดกาลนาน 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิลลาจิน-ลาว่าว 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิลลาภัทรจิน-ลา-พัดดีงามดังว่าว 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จิลาวัลย์จิ-ลา-วันประดับด้วยเถาวัลย์ 50การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จีรนันท์จี-ระ-นันผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จีรนาถจี-ระ-นาดผู้ที่ที่พึ่งยั่งยืน, ผู้เป็นที่พึ่งตลอดกาล 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จีรพรจี-ระ-พอนประเสริฐนาน 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จีรภาจี-ระ-พาผู้มีแสงสว่างตลอดกาล 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จีรยุทธจี-ระ-ยุดรบที่ยาวนาน 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จีราภาจี-รา-พาแสงสว่างตลอดกาล 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จีริกาจี-ริ-กาการประกาศ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุมพลจุม-พนผู้เป็นใหญ่ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุมพินจุม-พินการจุมพิต, การสัมผัสอย่างใกล้ชิด 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุรีจุ-รีมีด, หอก, ดาบ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุรีพรจุ-รี-พอนคำแสดงความปรารถนาดีที่เฉียบแหลม 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุรีมาศจุ-รี-มาดความแหลมคมที่ทนทาน 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุรีรัตน์จุ-รี-รัดศาสตราวุธที่มีอานุภาพ 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุลปรีชาจุน-ละ-ปรี-ชาความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุลพงศ์จุน-ละ-พงตระกูลเล็ก 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุลินทร์จุ-ลินผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุลินทิพย์จุ-ลิน-ทิบสิ่งเล็กแต่เป็นของเทวดา 52การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุฬารัตน์จุ-ลา-รัดแก้วที่งามเลิศ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุไรภัทรจุ-ไร-พัดมีไรผมงาม, มีไรจุกงาม 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จุไรรัตน์จุ-ไร-รัดมีไรผมงาม, มีไรจุกงาม 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
จเรจะ-เรผู้เร่งรีบ, ผู้ตรวจ, ผู้ดูแล 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจตดิลกเจด-ด-หลกมีความคิดเป็นเลิศ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจตนิพัทธ์เจด-นิ-พัดมีความคิดมั่นคง 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจตน์เจดความคิด ความตั้งใจ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจตปรียาเจด-ปรี-ยาเป็นที่รักแห่งใจ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจตพลเจด-พนมีกำลังใจเป็นที่ตั้ง 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจตสุภาเจด-สุ-ภาผู้มีความคิดดีงาม 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจนจบเจน-จบชำนาญ รอบรู้ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจนจิราเจน-จิ-ราเชี่ยวชาญตลอดกาล 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจนธรรมเจน-ทัมผู้จัดเจนหรือผู้เชี่ยวชาญในธรรม 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจริญรัตน์จะ-เริน-รัดคุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจริญวิทย์จะ-เริน-วิดเจริญด้วยความรู้ 48การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจริญศรีจะ-เริน-สีเจริญด้วยมงคล 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจริญศักดิ์จะ-เริน-สักเจริญด้วยอำนาจ 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจลกาเจ-ละ-กากระต่าย 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจิมขวัญเจิม-ขวันเพิ่มความเป็นสิริมงคล 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจิมจันทร์เจิม-จันแต่งแต้มด้วยเครื่องหอม 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจิมศักดิ์เจิม-สักเพิ่มความสามารถ, เพิ่มอำนาจ, เพิ่มกำลัง 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจียมจิตร์เจียม-จิดรู้จักประมาณจิตใจ 54การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจียมพจน์เจียม-พดรู้จักประมาณคำพูด 56การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจียมสกุลเจียม-สะ-กุนรู้จักวางตัวในวงศ์ตระกูล 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เจียระไนเจีย-ระ-ไนของที่ดีที่สุด 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
แจ่มจันทร์แจ่ม-จันพระจันทร์ที่สว่างไสว 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
แจ่มใสแจ่ม-ใสปลอดโปร่ง, ไม่มัวหมอง 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉัตรจักรฉัด-ตระ-จักปูมโหราศาสตร์ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉัตรพรฉัด-ตระ-พอนร่มอันประเสริฐ ฉัตรอันประเสริฐ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉัตรฤดีฉัด-รึ-ดีฉัตรแห่งความยินดี 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉันชนกฉัน-ชะ-นกเหมือนพ่อบังเกิดเกล้า 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉันทกรฉัน-ทะ-กอนผู้สร้างความพอใจ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉันทชาฉัน-ทะ-ชาเกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉันทพลฉัน-ทะ-พนมีพลังคือความพอใจ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉันทพศฉัน-ทะ-พดอำนาจแห่งฉันทะ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉันทพิชญาฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยาผู้รู้แจ้งความพอใจ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉันทัชฉัน-ทัดผู้เกิดมาด้วยความพอใจ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉันทิกาฉัน-ทิ-กามีความพอใจ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉันทิตฉัน-ทิดมีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉันทิศาฉัน-ทิ-สามีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉันทิสาฉัน-ทิ-สามีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉันท์ชนกฉัน-ชะ-นกผู้ให้เกิดความพอใจ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉันท์ชนิตฉัน-ชะ-นิดก่อให้เกิดความพอใจ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉันท์ทัตฉัน-ทัดให้ความพอใจ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉันท์สินีฉัน-สิ-นีความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉันท์หทัยฉัน-หะ-ไทพอใจ, มีฉันทะในใจ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฉันหทัยฉัน-หะ-ไทดุจดังดวงใจ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชญานนท์ชะ-ยา-นนยินดีในความรู้ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชญานินชะ-ยา-นินนักปราชญ์ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชญานิศชะ-ยา-นิดเจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชญานีชะ-ยา-นีผู้มีความรู้ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชญาภาชะ-ยา-พาผู้มีราศีแห่งชัยชนะ 9การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนกชนม์ชะ-นก-ชนเกิดจากบิดา 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนกนันท์ชะ-นก-นันเป็นที่ยินดีของบิดา 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนกนาถชนก-นาดพ่อซึ่งเป็นที่พึ่งของลูก 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนกันต์ชะ-นะ-กันเป็นที่รักของคนทั้งหลาย 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนกานต์ชะ-นะ-กานเป็นที่รักของปวงชน 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนจันทร์ชะ-นะ-จันดุจพระจันทร์ในหมู่ชน (เด่นกว่าคนอื่น 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนนชะ-นนการเกิด เชื้อสาย 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนนนชะ-นะ-นนการสืบเชื้อสาย 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนนิภาชน-นิ-พาเยือกเย็นประดุจน้ำ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนมนชะ-นะ-มนใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนมภูมิชน-มะ-พูมบ้านเกิด ภูมิลำเนา 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนม์นิภาชน-นิ-พาเสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนรดีชน-ระ-ดีเป็นที่รักแห่งปวงชน 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนวีร์ชะ-นะ-วีชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนัญชิดาชะ-นัน-ธิ-ดาผู้ชนะคนอื่น 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนัญญูชะ-นัน-ยูผู้รู้จักคน 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนัดดาชะ-นัด-ดาความเป็นผู้ให้กำเนิด 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนัดพลชะ-นัด-พนเป็นกำลังของหมู่ชน 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนัตชะ-นัดฝูงชน ประชากร 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนัตรชะ-นัดร่ม ร่มกันแดด 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนันธรชะ-นัน-ทอนค้ำจุนคน 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนากานต์ชะ-นา-กานเป็นที่รักของคนทั้งหลาย 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนาธินาถชะ-นา-ทิ-นาดเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนาธิปชะ-นา-ทิบผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนานันท์ชะ-นา-นันยินดีในหมู่คน 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนาพรชะ-นา-พอนคนผู้ประเสริฐ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนาภัทรชะ-นา-พัดคนดี คนเจริญ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนาภาชะ-นา-พาคนผู้มีความรุ่งเรือง 10การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนารดีชะ-นา-ระ-ดีเป็นที่รักที่พอใจแห่งผูงชน 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนาศัยชะ-นา-ไสที่พักของคน 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนิกาชะ-นิ-กาหญิงผู้ให้กำเนิดคือ แม่ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนิกานต์ชะ-นิ-กานเป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนิดพชะ-นิ-ดบบิดา 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนิดาชะ-นิ-ดาพ่อ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนิดาภาชะ-นิ-ดา-พาให้เกิดรัศมี 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนิตพลชะ-นิด-ตะ-พนให้เกิดพลัง 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนิตราชะ-นิ-ตราผู้ให้กำเนิด 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนิตร์นันท์ชะ-นิด-นันแหล่งกำเนิดความยินดี 51การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนิตว์ชะ-นิดผู้ให้กำเนิด 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนิตสิรีชะ-นิด-สิ-รีให้เกิดสิริมงคล 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนิตาชะ-นิ-ตาให้เกิด มารดา 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนินทร์ชะ-นินเป็นใหญ่ในหมู่ชน 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนินพรชะ-นิน-พอนผู้ประเสริฐ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนินาถชะ-นิ-นาดเป็นที่พึ่งของมารดา 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนิภาชะ-นิ-พาแสงสว่างจากแม่ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนิศาชะ-นิ-สาผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนิสรชะ-นิ-สอนเจ้าแห่งคนทั้งหลาย 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนิสราชะ-นิด-ระ-สาเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนุดมชะ-นุ-ดมคนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนุดรชะ-นุ-ดอนคนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนุตต์ชะ-นุดคนที่สูงสุด 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนุตม์ชะ-นุดคนที่สูงสุด 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนุตร์ชะ-นุดคนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชนเทพชน-เทบพระราชา 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชมชาญชม-ชานรื่นเริง 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชมนาดชม-นาดชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชมพูนิกข์ชม-พู-นิกแท่งทอง 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชมพูนุชชม-พู-นุดทองเนื้อบริสุทธิ์ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชมพูนุทชม-พู-นุดทองคำบริสุทธิ์ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชมพูเนกข์ชม-พู-เนกแท่งทอง 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยทัตชะ-ยะ-ทัดให้ชัยชนะ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยธรชะ-ยะ-ทอนทรงชัย 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยพลชะ-ยะ-พนมีพลังคือชัยชนะ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยพัทธ์ชะ-ยะ-พัดเกี่ยวเนื่องกับความชนะ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยรพชะ-ยะ-รบเสียงร้อยด้วยชัยชนะ เสียงแห่งชัยชนะ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยังกูรชะ-ยัง-กูนหน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยันต์ชะ-ยันผู้ชนะ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยากรชะ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งชัยชนะ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยางกูรชะ-ยาง-กูนหน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยานันต์ชะ-ยา-นันมีชัยชนะหาที่สุดมิได้ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยานันท์ชะ-ยา-นันยินดีในชัยชนะ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยาภาชะ-ยา-พาผู้มีราศีแห่งชัยชนะ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยามรชะ-ยา-มอนมีชัยชนะไม่ตาย มีชัยชนะอันประเสริฐ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยาวุธชะ-ยา-วุดมีชัยชนะเป็นอาวุธ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยินชะ-ยินชัยชนะ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยิสราชะ-ยิด-สะ-รามีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยุดาชะ-ยุ-ดารุ่งเรือง 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยุตชะ-ยุดรุ่งเรือง 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยุตพงศ์ชะ-ยุด-พงเผ่าพันธุ์ที่รุ่งเรือง 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยุตม์ชะ-ยุดมีชัยชนะอันประเสริฐสุด 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชยุตราชะ-ยุด-ตรามีชัยชนะอันประเสริฐสุด 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชรัมพรชะ-รัม-พอนน้ำและฟ้า 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชรินทรชะ-ริน-ทอนยอดประดับ, ตกแต่งเด่นดี 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชรินทร์ทิพย์ชะ-ริน-ทิบยอดเป็นดีวิเศษ 59การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลกรชน-ละ-กอนเมฆหรือมหาสมุทร 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลชาติชน-ละ-ชาดน้ำ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลชินีชน-ชิ-นีพระอาทิตย์ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลธรชน-ละ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล ,เมฆฝน 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลธิชาชน-ทิ-ชาเกิดในน้ำ พระนางลักษมี 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลธิดาชน-ทิ-ดาเกิดจากน้ำ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลธิศชน-ละ-ทิดทะเล,มหาสมุทร 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลธีชน-ละ-ทีทะเล 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลนิภาชน-นิ-พาเปรียบประดุจน้ำ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลพินทุ์ชะ-ละ-พินหยาดน้ำ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลลดาชน-ละ-ดาลูกคลื่น 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลัชชะ-ลัดเกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลันทรชะ-ลัน-ทอนทะเลหรือมหาสมุทร 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลันธรชะ-ลัน-ทอนทะเลหรือมหาสมุทร 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลัมพลชะ-ลัม-พนลำธาร 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลากรชะ-ลา-กอนน้ำพุ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลาคมชะ-ลา-คมฝน 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลาศัยชะ-ลา-ไสทะเล 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลิตชะ-ลิดผู้รุ่งเรืองแล้ว 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชลิตาชะ-ลิ-ตาผู้รุ่งเรืองแล้ว 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวกรชะ-วะ-กอนผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวนชมชวน-ชมดึงดูติจใจให้อยากชม 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวนชม้ายชวน-ชะ-ม้ายดึงดูดใจให้ชมอยู่เนือง ๆ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวนพิศชวน-พิดดึงดูดจิตใจให้พิศวง 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวนันท์ชะ-วะ-นันยินดีในเชาว์ปัญญา 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวนากรชะ-วะ-นา-กอนผู้มีความปราดเปรื่อง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวรัตน์ชะ-วะ-รัดมีไหวพริ่บที่ดีเลิศ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวลิตชะ-วะ-ลิดรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวัลชะ-วันส่องแสง รุ่งเรือง 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวัลกรชะ-วัน-กอนผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวัลนุชชะ-วัน-นุดหญิงผู้รุ่งเรือง 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวัลรัตน์ชะ-วัน-รัดรัตนอันแวววาว 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวัลวิทย์ชะ-วัน-วิดมีความรู้รุ่งเรือง 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวารีชะ-วา-รีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวินชะ-วินมีความไว มีเชาวน์ปัญญา 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวินทร์ชะ-วินมีเชาวน์เป็นใหญ่ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวินบุตรชะ-วิน-บุดลูกชายผู้มีเชาวน์ปัญญา 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวิศชะ-วิดเจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวิศาชะ-วิ-สาเจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชวโรจน์ชะ-วะ-โรดรุ่งเรองด้วยเชาวน์ปัญญา 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัชชัยชัด-ไชชัยชนะของนักรบ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัชนันท์ชัด-ชะ-นันความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัชพงศ์ชัด-ชะ-พงเชื้อสายนักรบ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัชพรชัด-ชะ-พอนนักรบผู้ประเสริฐ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัชพลชัด-ชะ-พนกำลังแห่งนักรบ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัชพิมุขชัด-พิ-มุกนักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัชรินทร์ชัด-ชะ-รินผู้เป็นใหญ่, ผู้ชนะ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัชฤทธิ์ชัด-ชะ-ริดฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัชลีชัด-ชะ-ลีนักรบ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัชวาลย์ชัด-ชะ-วานรุ่งเรือง 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัญญาชัน-ยาผู้ประเสริฐ ผู้รู้ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัญญานุชชัน-ยา-นุดหญิงสาวผู้ประเสริฐ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัพวิชญ์ชับ-พะ-วิดมีความรู้ฉับไว 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยธวัชไช-ทะ-วัดผู้นำแห่งชัยชนะ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยนันท์ไช-ยะ-นันความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยประสิทธิ์ไช-ประ-สิดสำเร็จด้วยชัยชนะ 53การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยพรไช-ยะ-พอนชัยชนะที่ดีงาม 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยภักดิ์ไช-ยะ-พักมีความเลื่อมใสด้วยชัยชนะ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยมงคลไช-ยะ-มง-คนมงคลของผู้ชนะ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยมนัสไช-มะ-นัดชยะชัยตัวเอง 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยยศไช-ยดมีชัยชนะและยศ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยรัมภาไช-รำ-พาชัยชนะของนางฟ้า 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยวิชญ์ไช-ยะ-วิดชัยชนะของนักปราชญ์ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยศิริไช-สิ-หริความส่งผ่าเผยด้วยชัยชนะ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยสวัสดิ์ไช-สะ-หวัดมีชัยชนะและความสวัสดี 52การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยสิทธิ์ไช-ยะ-สิดสำเร็จด้วยชัยชนะ 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชัยโรจน์ไช-ยะ-โรดความรุ่งเรืองของผู้ชนะ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชาครชา-คอนผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชาคริตชา-คริดผู้มีความเพียร,ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชาคริยาชา-คริ-ยาความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชาครีย์ชา-คะ-รีความเพียร 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชาญชัยชาน-ชัยผู้มีชัยนะที่ชำนาญ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชาตพลชา-ตะ-พนผู้กำลังแข็ง 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชาตวิทย์ชา-ตะ-วิดเกิดความรู้ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชาติอาชาไนยชาด-อา-ชา-ไนผู้มีคุณธรรมและเก่งกล้าสามารถ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชาตเวทชา-ตะ-เวทเปลวไฟ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชานนชา-นนรู้ ความรู้ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชานนท์ชา-นนเพลิดเพลินยินดีในความรู้ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชามาชา-มาลูกสาว 9การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชาลินีชา-ลิ-นีผู้ประสานความผูกพัน 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชาลิสาชา-ลิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชิงดวงชิง-ดวงเป็นชื่อของลายเขียนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นลายแย่งดอกกัน 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชิดชนกชิด-ชะ-นกผู้ใกล้ชิดพ่อ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชิตชไมชิด-ชะ-ไมชนะทั้งคู่ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชิตวรชิ-ตะ-วอนมีชัยอันประเสริฐ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชิติพัทธ์ชิ-ติ-พัดเกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชิติสรรค์ชิ-ติ-สันสร้างชัยชนะ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชินกฤตชิ-นะ-กริดสร้างชัยชนะ มีชัยชนะ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชินดนัยชิน-ดะ-ไนบุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ (พุทธบุตร 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชินธรรมชิน-นะ-ทำคำสอนของพระมหาวีระ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชินบุตรชิน-นะ-บุดบุตรแห่งพระพุทธเจ้า 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชินสีห์ชิน-นะ-สีท่านผู้ชนะ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชินาธิปชิ-นา-ทิบผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชินารมย์ชิ-นา-รมยินดีในพระชินเจ้า 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชีวสาธน์ชี-วะ-สาดกำลังแห่งชีพ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชีวันธรชี-วัน-ทอนมีชีวิต ทรงไว้ซึ่งชีวิต 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชีวานนท์ชี-วา-นนผู้มีชีวิตเป็นสุข 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชีวาพรชี-วา-พอนมีชีวิตอันประเสริฐ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชีวาภรชี-วา-พอนดำรงชีวิต 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชื่นจิตชื่น-จิดจิตใจเบิกบาน, สดชื่น 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชื่นใจชื่น-ใจจิตใจเบิกบาน, สดชื่น 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชุดาชุ-ดาส่องสว่าง เรืองรอง 5การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชุติกาชุ-ติ-กามีความสง่างาม 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชุติกาญจน์ชุ-ติ-กานรุ่งโรจน์หรืองามดังทอง 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชุติพนธ์ชุ-ติ-พนเกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชุติภาชุ-ติ-พารัศมีรุ่งโรจน์ 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชุติภาสชุ-ติ-พาดรุ่งเรืองยิ่ง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชุติมดีชุ-ติ-มะ-ดีมีแสงสว่าง รุ่งโรจน์ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชุติมนชุ-ติ-มนมีใจสว่าง มีใจสะอาด 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชุติมันต์ชุ-ติ-มันผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชุติมาชุ-ติ-มามีแสงสว่าง รุ่งโรจน์ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชุติวัตชุ-ติ-วัดผู้มีความรุ่งเรือง 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชุติสราชุ-ติด-สะ-ราเป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง ผู้รุ่งโรจน์ยิ่ง 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชุติเดชชุ-ต-เดดมีเดชอันรุ่งเรือง 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชุติเทพชุ-ติ-เทบเทวดาผู้รุ่งเรือง 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชเนตร์ชะ-เนดแม่ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชเนศชะ-เนดที่พึ่งของคนคือ พระราชา 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชเยศชะ-เยดผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชเยสชะ-เยดผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชโนดมชะ-โน-ดมคนที่สูงสุด 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชโนทัยชะ-โน-ไทผู้มีความรุ่งเรือง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชโยดมชะ-โย-ดมมีชัยอันอุดม 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชโลทรชะ-โล-ทอนแม่น้ำ, ทะเล, ห้วงน้ำ, ท้องน้ำ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชโวทัยชะ-โว-ไทผู้รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ชไมพรชะ-ไม-พอนประเสริฐทั้งร่างกายและจิตใจ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ช่อทิพย์ช่อ-ทิบช่อดอกไม้สวรรค์ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เชิญขวัญเชิน-ขวันผู้มีสิริงมงคลอยู่กับตัว 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โชติกาโช-ติ-กาผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โชติชนิดโชด-ชะ-นิดผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โชติมนต์โช-ติ-มนประเสริฐในความรู้ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โชษิตาโช-ส-ตาความสุข ความบันเทิง สตรี 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไชยพศไช-ยะ-พตผู้มีอำนาจอันประเสริฐ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไชยภพไช-ยะ-พบผู้มีพบอันประเสริฐ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ญาดายา-ดาผู้รู้ นักปราชญ์ 7การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ญาตาวียา-ตา-วีผู้มีความรู้ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ญานภัทรยา-นะ-พัดดีงามด้วยความรู้ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ญานิศายา-นิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรู้ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ญานุจจัยยา-นุด-ไจสะสมความรู้ มีความรู้มาก 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดนตร์ดนดนตรี,เสียงที่ประกอบเป็นทำนองเพลง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ดนยาดะ-นะ-ยาเกิดจากตัวเรา ลูกสาว 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ดนุนันท์ดะ-นุ-นันมีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ดนุเดชดะ-นุ-เดดมีเดชเป็นของตน 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ดมิสาดะ-มิ-สาเจ้าเหนือความมืด พระจันทร์ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ดรัลพรดะ-รัน-พอนทับทิมอันประเสริฐ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ดลพรดน-ละ-พอนบันดาลพร 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ดลยุทธ์ดน-ละ-ยุดการยุทธแห่งมือคือการตบมือ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ดลฤทธิ์ดน-ริดบันดาลให้เกิดฤทธิ์ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ดลสุขดน-สุกดลบันดาลความสุข 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ดัมพ์รงค์ดำ-รงสีแดง 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ดารินทร์ดา-รินดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ดิตถ์ดิดท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ดิลกธรรมดิ-หลก-ทำมีคุณธรรมเป็นยอด 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ดิษย์ดิดเป็นมงคล 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ดุลยาดุน-ละ-ยาสมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เดชทัตเด-ชะ-ทัดผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เดชาธรเด-ชา-ทอนทรงไว้ซึ่งเดช 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เด่นภูมิเด่น-พูมมีภูมิดีเด่น 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ตนุภัทรตะ-นุ-พัดดีงามด้วยตนเอง 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ตมิสาตะ-มิ-สาพระจันทร์ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ตรัยไตรสาม 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ตรัยรัตน์ตรัย-รัดแก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ตรัสตรัดแจ้ง 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ตรินัยน์ตริ-ไนมีสามตา 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ตรีทิพยนิภาตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พาเปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ตรีภพตรี-พบผู้ครองภพทั้งสามคือ สวรรค์ มนุษย์ บาดาล 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ตวิษาตะ-วิ-สารุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ติชิลาติ-ชิ-ลาพระจันทร์ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ตุลธรตุน-ละ-ทอนทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ตุลยดาตุน-ยะ-ดาความเสมอภาค 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ต้องครรลองต้อง-คัน-ลองถูกแนวทาง ถูกคลองธรรม 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ต้องใจต้อง-ไจเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เตชธรรมเต-ชะ-ทำมีความดีเป็นเดช มีเดชคือความดี 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เตชน์เตดว่องไว ฉลาด ลูกศร 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เตชสิทธิ์เต-ชะ-สิดสำเร็จด้วยเดช 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เตชัสเต-ชัดเดชหรืออำนาจ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เตชิตเต-ชิดคมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เตชินท์เต-ชินเป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เตชินีเต-ชิ-นีผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เตวิชเต-วิดมีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เตโชดมเต-โช-ดมมีเดชสูงสุด 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โตยธรโต-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งน้ำ อุ้มน้ำ หมายถึงเมฆหรือทะเล 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ไตรทศไตร-ทดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ไตรภพไตร-พบสามโลก 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ถนิตถะ-นิดเสียงฟ้าคำรณ 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ถลัชนันท์ถะ-ลัด-ชะ-นันเป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ถวิกาถะ-วิ-กาถุง 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ถามวัตถาม-วัดมีกำลัง แข็งแรง 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ถาม์พรถา-พอนมีกำลังประเสริฐ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ถาวรีย์ถา-วะ-รีความมั่นคง นิรันดร 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ถิรถิ-ระมั่นคง 9ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ถิรดาถิ-ระ-ดาความมั่นคงสถาพร 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ถิรนัยถิ-ระ-ไนมีนโยบายมั่นคง 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ถิรพุทธิ์ถิ-ระ-พุดมีความรู้มั่นคง 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ถิรมนถิ-ระ-มนมีใจมั่นคง 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ถิรวิทย์ถิ-ระ-วิดมีความรู้มั่นคง 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ถิรเจตน์ถิ-ระ-เจตมีเจตนามั่นคง 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทนุธรรมทะ-นุ-ทำรักษาความดี 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทยากรทะ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทยิดาทะ-ยิ-ดาเป็นที่รัก เป็นที่กรุณา 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทยุตทะ-ยุดสว่างไสว 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทรงกฤตทรง-กริดการสร้าง 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทรงพรซง-พอนทรงไว้ซึ่งพร มีพร มีความประเสริฐ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทรงภพซง-พบทรงไว้ซึ่งโลก อุ้มโลก ทรงความเจริญ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทรงวศินทรง-วะ-สินผู้ชนะด้วยตนเอง 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทรงอัปสรซง-อับ-สอนรูปร่างดุจนางฟ้า 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทวิภาคทะ-วิ-พากสองส่วน 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทวีติยาทะ-วี-ติ-ยาที่สอง 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทวีนุชทะ-วี-นุดสาวงาม 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทวีภาคทะ-วิ-พากสองส่วน 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทวีรัชต์ทะ-วี-รัดสมบัติมาก 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทวีเดชทะ-วี-เดชผู้มีอำนาจมากขึ้น 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทักษพรทัก-สะ-พอนผู้ฉลาดและประเสริฐ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทักษ์ทักขยัน ฉลาด มีทักษะ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทักษ์ดนัยทัก-ดะ-ไนบุตรชายผู้ฉลาด 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทัดธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้ 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทัดเทพทัด-เทบเทพประทาน 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทัตธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทัตพงศ์ทัด-พงได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทัตพงษ์ทัด-พงได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทัตพรทัด-พอนได้รับการประทานพร ได้รับพร 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทัตพลทัด-พนมีพลัง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทัตพิชาทัด-พิ-ชาผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทัตสรวงทัด-สวงสวรรค์ประทานมา 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทัตเทพทัด-เทบเทพประทาน 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทัพพสารทับ-พะ-สานมีทรัพย์เป็นแก่นสาร 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทัพพ์ทับทรัพย์สมบัติ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทัศน์พลทัด-สะ-พนผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นพลัง 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทิฆัมพรทิ-คำ-พอนท้องฟ้า 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทิชากรทิ-ชา-กอนผู้เกิดสองครั้ง 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทินกฤตทิน-นะ-กริดทำกลางวัน พระอาทิตย์ 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทินภัทรทิน-นะ-พัดวันที่เป็นสิริมงคล 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทินสิรีทิน-สิ-รีมิ่งขวัญแห่งวัน วันอาทิตย์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทิพกรทิบ-พะ-กอนแสงสว่างกลางวัน พระอาทิตย์ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทิพกฤตาทิบ-กริ-ตาสร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทิพนาถทิบ-พะ-นาดเป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน พระอาทิตย์ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทิพปภาพิบ-ปะ-พารัศมีเป็นทิพย์ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทิพย์รัตน์ทิบ-พะ-รัดมีแก้วมณีเป็นทิพย์ 55ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทิพรดาทิบ-พะ-ระ-ดายินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทิพานันทิ-พา-นันผู้มีใบหน้าสวยงาม 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทิพารมย์ทิ-พา-รมรื่นรมย์ ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทิวัตถ์ทิ-วัดมีความสำเร็จเป็นเลิศ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทีฆทัศน์ที-คะ-ทัดมีสายตายาว คาดการณ์ได้ไกล 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทีปกรที-ปะ-กอนผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทีปกาที-ปะ-กาผู้ส่องสว่าง 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ทีปต์ทีบรุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เทพทัตเทพ-พะ-ทัดผู้ที่เทวดาประทานมา 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธงชัยทง-ไชธงแห่งชัยชนะ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนกรทะ-นะ-กอนสร้างทรัพย์สิน, มั่งมี 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนกฤตทะ-นะ-กริดการสร้างทรัพย์สมบัติ 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนกฤติทะ-นะ-กริดสร้างทรัพย์ ทำเงิน 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนกานต์ทะ-นะ-กานมีทรัพย์เป็นที่รัก 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนชัยทะ-นะ-ไชชนะด้วยทรัพย์ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนชาติทะ-นะ-ชาดตระกูลเศรษฐี 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนชิตทะ-นะ-ชิดชนะด้วยทรัพย์ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนดลทะ-นะ-ดนบันดาลทรัพย์ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนทรัพย์ทะ-นะ-ซับทรัพย์สมบัติ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนทัตทะ-นะ-ทัดมีทรัพย์ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนนันท์ทะ-นะ-นันยินดีในทรัพย์ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนบดีทะ-นะ-บอ-ดีเจ้าของทรัพย์สมบัติ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนพนธ์ทะ-นะ-พนรวบรวมทรัพย์สิน 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนพรทะ-นะ-พอนมีทรัพย์เป็นพร มีทรัพย์ประเสริฐ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนพลทะ-นะ-พนมีกำลังเป็นทรัพย์ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนภัทรทะ-นะ-พัดดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนภูมิทะ-นะ-พูมพื้นที่แห่งทรัพย์ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนลภย์ทะ-นะ-ลบได้ทรัพย์ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนวรรธน์ทะ-นะ-วัดความเจริญด้วยทรัพย์ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนวัชร์ทะ-นะ-วัดมีเพชรเป็นสมบัติ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนวัตทะ-นะ-วัดมีทรัพย์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนวันต์ทะ-นะ-วันมีทรัพย์ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนวิชญ์ทะ-นะ-วิดมีความรู้เรื่องทรัพย์ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนวิทย์ทะ-นะ-วิดรู้เรื่องทรัพย์ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนวินท์ทะ-นะ-วินได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนศักดิ์ทะ-นะ-สักมีทั้งทรัพย์และอำนาจ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนะดีทะ-นะ-ดีทรัพย์ดี 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนัชทะ-นัดเกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนัชชัยทะ-นัด-ไชชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนัชชาทะ-นัด-ชาเกิดจากทรัพย์ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนัชพรทะ-นัด-ชะ-พอนมีพรอันเกิดจรกทรัพย์ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนัญญาทะ-นัน-ยามีความรู้เรื่องทรัพย์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนัตถ์ทะ-นัดมีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนัตพรทะ-นัด-พอนมีทรัพย์อันประเสริฐ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนัททะ-นัดผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนันทะ-นันผู้มีทรัพย์ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนันชัยทะ-นัน-ไชผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนากรทะ-นา-กอนบ่อเกิดแห่งทรัพย์ 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนาดุลทะ-นา-ดุนมีทรัพย์นับไม่ได้ มีทรัพย์มาก 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนาตย์ทะ-นาดร่ำรวย 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนาธิปทะ-นา-ทิบเจ้าแห่งทรัพย์ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนานพทะ-นา-นบมีทรัพย์ใหม่ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนาภาทะ-นา-พารุ่งเรืองด้วยทรัพย์ 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนายุตทะ-นา-ยุดขวนขวายในทรัพย์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนารีย์ทะ-นา-รีมีทรัพย์อันประเสริฐ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนิกทะ-นิกมีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนิดาทะ-นิ-ดาหนักแน่น 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนิตทะ-นิดหนัก, เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่า พยัญชนะธนิต 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนินทะ-นินมีทรัพย์ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนิยาทะ-นิ-ยาปรารถนาในทรัพย์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนิสรทะ-นิด-สอนเจ้าแห่งทรัพย์ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนีพรทะ-นี-พอนมีพรเป็นทรัพย์ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนียาทะ-นี-ยาปรารถนาในทรัพย์ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนุสทะ-นุดธนู 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนเดชทะ-นะ-เดดมีทรัพย์เป็นอำนาจ 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธนโชติทะ-นะ-โชดรุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธมกรทะ-มะ-กอนแสงจันทร์ 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธมนทะ-มนกำจัดมลทิน สวย ขมิ้น 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธมนต์ทะ-มนกำจัดมลทิน 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธมนันท์ทะ-มะ-นันสวยเหมือนพระจันทร์ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธยศทะ-ยดมีความรู้เป็นยศ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธยานีทะ-ยา-นีผู้มีปัญญาแห่งพินิจ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธยาน์ทะ-ยาปัญญาแห่งพินิจ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธรนันท์ทอ-ระ-นันทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธรนิศทอน-ระ-นิดผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธรมทามยศศักดิ์ 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธรรมธัชทำ-มะ-ทัดมีธรรมเป็นธง เด่นด้วยธรรม 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธรรมนาถทำ-มะ-นาดมีธรรมเป็นที่พึ่ง 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธรรมนิตย์ทำ-มะ-นิดมีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้ 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธรรมนูญทำ-มะ-นูนกฎหมายที่จัดระเบียบองค์การ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธรรมปพนทำ-ปะ-พนมีคุณธรรมบริสุทธิ์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธรรมรัตน์ทำ-มะ-รัดคุณธรรมอันล้ำเลิศ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธรรมิกาทัน-มิ-กาผู้ประกอบด้วยธรรม 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธรรศทัดความกล้าหาญ ความอหังการ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธราธรรมทะ-รา-ทำแผ่นดินธรรม 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธราวุธทะ-รา-วุดทรงไว้ซึ่งอาวุธ, มีอาวุธ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธราเทพทะ-รา-เทบผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธฤดีทะ-รึ-ดีความมั่นคง ควมตั้งมั่น 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธฤตทะ-ริดมั่นคง ตั้งมั่น 8ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธวัชทะ-วัดธง 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธวัชชัยทะ-วัด-ไชธงชัย, เครื่องหมายแห่งชัยชนะ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธวัชตรีทะ-วัด-ตรีธงสามสี, ธงสามชาย 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธวัลทะ-วันขาว บริสุทธิ์ นวลงาม 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธวัลกรทะ-วัน-กอนมีรัศมีนวลงาม 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธวัลฉวีทะ-วัน-ฉะ-หวีมีผิวนวลงาม 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธวัลพรทะ-วัน-พอนบริสุทธิ์และประเสริฐ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธวัลยาทะ-วัน-ยาบริสุทธิ์ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธวัลรัตน์ทะ-วัน-รัดรัตนะอันบริสุทธิ์ 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธวัลหทัยทะ-วัน-หะ-ไทมีใจบริสุทธิ์ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัชชัยทัด-ไชธงชัย 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัชธรรมทัด-ทำมีธรรมเป็นธงชัย 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัชธรรม์ทัด-ชะ-ทันธงของคุณความดี 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัชนนท์ทัด-ชะ-นนมีความบันเทิงเป็นธงชัย 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัชนันท์ทัด-ชะ-นันมีความบันเทิงเป็นธงชัย 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัชพลทัด-พนมีกำลังเด่น เด่นทางพลัง 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญกรทัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญจิราทัน-จิ-รามีสิริมงคลยั่งยืน 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญชนกทัน-ชะ-นกให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญชนิตทัน-ชะ-นิดผู้ให้เกิดโชคดี, ให้เกิดสิริมงคล 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญญมาสทัน-ยะ-มาดมาตราตวง 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญญรัตน์ทัน-ยะ-รัดรุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญญาทัน-ยามีโชค 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญญามาศทัน-ยา-มาดโชคลาภยิ่งทองคำ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญทิพทัน-ยะ-ทิบข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญทิพย์ทัน-ยะ-ทิบข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญธรทัน-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งโชคดี 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญนพทัน-ยะ-นบข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญพรทัน-ยะ-พอนมีโชคอันประเสริฐ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญพิชชาทัน-พิด-ชามีความรู้ยิ่งดี 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญพิมลทัน-พิ-มลมีโชคดีและไร้มลทิน 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญมนทัน-ยะ-มนมีใจดียิ่ง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญรดาทัน-ระ-ดายินดีในสิ่งที่เป็นมงคล พอใจในสิ่งที่ดีเลิศ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญรดีทัน-ระ-ดีมีความยินดีในสิริมงคล 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญรัตน์ทัน-ยะ-รัดแก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญวรัตน์ทัน-วะ-รัดมีโชคและประเสริฐสุด 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญวลัยทัน-วะ-ไลกำไลดีเลิซ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญสมรทัน-สะ-หมอนหญิงสาวผู้โชคดี 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญสินีทัน-ส-นีหญิงสาวงามผู้โชคดี 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญสิริทัน-ยะ-สิ-ริโชคดีและเป็นมิ่งขวัญ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญสุดาทัน-สุ-ดาลูกสาวผู้โชคดี 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธัญเทพทัน-ยะ-เทบโชคดีดุจอย่างเทวดา 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธันยชนกทัน-ยะ-ชะ-นกให้เกิดโชคดี 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธันยพรทัน-ยะ-พอนมีโชคอันประเสริฐ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธันยมัยทัน-ยะ-ไมสำเร็จด้วยโชคลาภ ล้วนแล้วไปด้วยความมั่นคง 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธันยวีร์ทัน-ยะ-วีมีโชคและมีความกล้า 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธันยาทัน-ยามีบุญ มีโชค 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธันยารัตน์ทัน-ยา-รัดแก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธันย์ชนกทัน-ชะ-นกผู้เลี้ยงดูบิดา 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธาดาทา-ดาผู้สร้าง 7ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธาตรีทา-ตรีแผ่นดิน 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธานินทร์ทา-นินผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธามทามยศศักดิ์ 10ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธารทิพย์ทาน-ทิบสายน้ำวิเศษ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธาราวรรษทา-รา-วัดฝนจำนวนมาก 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธาริตทา-ริดดำรงไว้ ทรงไว้ ค้ำจุน 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธารินทร์ทา-รินเจ้าแห่งการสร้าง 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธารินันท์ทา-ริ-นันความสดชื่นรื่นเริง 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธารีทา-รีควรทรงไว้ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธาวันทา-วันวิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธาวัลย์ทา-วันความขาวเนียนงาม ความสะอาด ความบริสุทธิ์ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธาวิตทา-วิดบริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธาวินทา-วินผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธาวินีทา-วิ-นีวิ่ง ว่วงไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธำรงศักดิ์ทำ-รง-สักรักษาอำนาจไว้ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธิดารัตน์ทิ-ดา-รัดบุตรสาวผู้ประเสริฐ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธิติทิ-ติความเพียร ความรู้ ความอดทน 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธิติกรทิ-ติ-กอนสร้างความเพียร ความดี และอดทน 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธิติมาทิ-ติ-มาผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี อดทน มั่นคง 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธิติรัตน์ทิ-ติ-รัดแก้วแห่งความเพียร 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธิติศักดิ์ทิ-ติ-สักผู้มีความเพียร และอำนาจ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธิติสรรค์ทิ-ต-สันสร้างสรรค์ค์ความเพียร ความอดทน ความรู้ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธิติสุดาทิ-ติ-สุ-ดาหญิงผู้มีปัญญา 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธินิดาทิ-นิ-ดาหญิงผู้มั่นคง 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธิปกทิ-ปกผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธิราพรทิ-รา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีทัตที-ทัดให้ปัญญา 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีธัชที-ทัดมีปัญญาเป็นธงชัย 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีนิดาที-นิ-ดาผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีภพที-พบมีปัญญา 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีมาท-มาผู้มีปัญญา 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรกานต์ที-ระ-กานนักปราชญ์ผู้น่ารัก 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรกุลที-ระ-กุนตระกูลนักปราชญ์ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรฉัตรที-ระ-ฉัดร่มของนักปราชญ์, มีความฉลลาดเป็นเกราะกำบัง 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรชัยที-ระ-ไชชัยชนะของนักปราชญ์ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรดนย์ที-ระ-ดนลูกชายผู้เป็นปราชญ์ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรดาที-ระ-ดายินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรตาที-ระ-ตาบินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรตีที-ระ-ตีความยินดีในความรู้ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรธรรมที-ระ-ทำคุณธรรมของนักปราชญ์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรนพที-ระ-นบนักปราชญ์ผู้สดชื่น 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรนันท์ที-ระ-นันผู้มีความยินดีในความรู้ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรนัยที-ระ-ไนนโยบายของนักปราชญ์ กาแนะนำของนักปราชญ์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรนาถที-ระ-นาดที่พึ่งของนักปราชญ์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรนุชที-ระ-นุดนางผู้ฉลาด 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรพงศ์ที-ระ-พงวงศ์นักปราชญ์ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรพรที-ระ-พอนนักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรพลที-ระ-พนกำลังของนักปราชญ์ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรพิชญ์ที-ระ-พิดนักปราชญ์ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรภัทรที-ระ-พัดนักปราชญ์ผู้เจริญ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรมนต์ที-ระ-มนมนต์ของนักปราชญ์ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรยุทธที-ระ-ยุดการรบของนักปราชญ์ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรวัชรที-ระ-วัดเพชรของนักปราชญ์ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรวิทย์ที-ระ-วิดความรู้ของนักปราชญ์ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรศักดิ์ที-ระ-สักอำนาจของนักปราชญ์ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรศานต์ที-ระ-สานกล้าหาญและสงบนิ่ง 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรสิทธิ์ที-ระ-สิดผู้มีความสำเร็จ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีระที-ระนักปราชญ์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรักษ์ที-รักผู้ฉลาด 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรัชที-รัดเกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรัตม์ที-รัดผู้ฉลาดที่สุด 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีราทรที-รา-ทอนเอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีราพรที-รา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีริทธ์ที-ริดนักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีริศราที-ริด-สะ-รานักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรุตน์ที-รุดนักปราชญ์ผู้สูงสุด 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรเจตที-ระ-เจดจิตใจมั่นคง 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรเดชที-ระ-เดดอำนาจของนักปราชญ์ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรเทพที-ระ-เทบเทวดาผู้ฉลาด 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรเมธที-ระ-เมดผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรโชติที-ระ-โชดความรุ่งเรืองของปราชญ์ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรโรจน์ที-ระ-โรดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีรไนยที-ระ-ไนผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีร์ธวัชที-ทะ-วัดนักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีร์วราที-วะ-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีร์สุดที-สุดลูกนักปราชญ์ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีร์สุดาที-ส-ดาลูกสาวนักปราชญ์ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีร์สุตที-สุดลูกนักปราชญ์ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีวราที-วะ-ราประเสริฐด้วยความรู้ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธีเดชที-เดดมีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธุวชิตทุ-วะ-ชิดผู้ชนะเป็นนิตย์ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธุวดาราทุ-วะ-ดา-ราสดใสเสมอดวงดารา 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธุวนิชทุ-วะ-นิดมีความรู้ยั่งยืน 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธุวพรทุ-วะ-พอนผู้มีพรยั่งยืน ผู้เลิศตลอดกาลนาน 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธุววิชทุ-วะ-วิดมีความรู้ยั่งยืน 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธุวานันท์ทุ-วา-นันมีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธเนศทะ-เนดร่ำรวย มีทรัพย์ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ธเนศพลทะ-เนด-พนกำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เธียรวิชญ์เทียน-ระ-วิดนักปราชญ์ 50ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นครินทร์นะ-คะ-รินเจ้าเมือง,เมืองใหญ่ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นคินทร์นะ-คินผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นงนภัสนง-นะ-พัดนางผู้เป็นประดุจฟ้า 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นงนุชนง-นุดน้องนาง 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นงพะงานง-พะ-งานางงาม 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นทจรนด-ทะ-จอนเที่ยวไปในน้ำ, ปลา 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นทีบดีนะ-ที-บอ-ดีเจ้าแห่งแม่น้ำ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นทีมารคนะ-ที-มากสายน้ำ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นนทกรนน-ทะ-กอนกระทำความเพลิดเลิน, สร้างความสุข 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นนทพัทธ์นน-ทะ-พัดผูกพันด้วยความสุข 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นนทรมย์นน-ทะ-รมมีความเพลิดเพลินยินดี 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นนทรีนน-ซีต้นไม้ชนิดหนึ่ง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นนทลีนน-ทะ-ลีประดุจแม่ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นนทวรนน-ทะ-วอนมีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นนทัชนน-ทัดเกิดมาเพื่อความบันเทิง 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นนทิยุตนน-ทิ-ยุดผู้ประกอบด้วยความยินดี 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นนทิวรรธน์นน-ทิ-วัดยินดีในทรัพย์ 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นนท์ปวิธนน-ปะ-วิดผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นพกรนบ-พะ-กอนผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นพจิรานบ-พะ-จิ-ราใหม่ตลอดกาล สดชื่นเสมอ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นพดรนบ-พะ-ดอนใหม่กว่า หนุ่มกว่า 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นพธีรานบ-ที-รานักปราชญ์ผู้สดชื่น 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นพนนท์นบ-พะ-นนเพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นพนันท์นพ-พะ-นันเพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นพนิตนพ-พะ-นิดเนย 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นพพิชญ์นบ-พิดนักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นพรดานบ-พะ-ระ-ดาผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นพรุจนบ-พะ-รุดมีความรุ่งเรืองใหม่ ๆ, มีความรุ่งเรืองเสมอ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นพวิชญ์นบ-พะ-วิดมีความรู้ใหม่เสมอ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นพวินท์นบ-พะ-วินได้ประสบสิ่งใหม่ ๆ เสมอ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นพัตธรนะ-พัด-ทอนทรงไว้ซึ่งความใหม่ สร้างสิ่งใหม่ ๆ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นพินนะ-พินใหม่ สด สาวเสมอ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภกานค์นบ-ภา-กานสิงห์โต 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภทวีปนบ-ทะ-วีบเมฆ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภทีป์นบ-พะ-ทีเมฆ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภนต์นะ-พนสุดขอบฟ้า 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภสรนบ-พะ-สอนสระบนฟ้า เมฆ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภสินธุ์นบ-พะ-สินทางช้างเผือก 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภันต์นะ-พันสุดขอบฟ้า 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภัสนะ-พัดฟ้า สวรรค์ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภัสกรนะ-พัด-สะ-กอนรัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภัสรนะ-พัด-สอนแสงบนท้องฟ้า 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภัสรพีนะ-พัด-ระ-พีพระอาทิตย์บนท้องฟ้า 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภัสสรนะ-พัด-สอนแสงบนท้องฟ้า แจ่มฟ้า 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภาดลนะ-พา-ดนพื้นฟ้า 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภาพรนะ-พา-พอนฟ้าสวย 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภาลัยนะ-พา-ลัยฟากฟ้า 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภาวดีนะ-พา-วะ-ดีหญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภาเดชนะ-พา-เดดอำนาจฟ้า 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภิศนะ-พิดเจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภิสานะ-พิ-สาจอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นภเกตน์นบ-พะ-เกดตะวัน , ธงบนฟ้า , พระอาทิตย์ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นรกมลนอ-ระ-กะ-มนเป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นรชัยนอ-ระ-ไชชัยชนะของคน 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นรธิปนอ-ระ-ทิบเป็นใหญ่ในหมู่คน 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นรธีร์นอ-ระ-ทีคนผู้เป็นนักปราชญ์ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นรพนธ์นอ-ระ-พนผูกใจคนอื่น 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นรภัทรนอ-ระ-พัดคนผู้ดีงาม คนเจริญ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นรมนนอ-ระ-มนเป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นรรัตน์นอ-ระ-รัดผู้ประเสริฐ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นรวรนอ-ระ-วอนคนผู้ประเสริฐ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นรวิชญ์นอ-ระ-วิดคนที่เป็นปราชญ์ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นรวีร์นอ-ระ-วีคนผู้กล้าหาญ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นรากรนะ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งคน 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นราธิปนะ-รา-ทิบผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นราพรนะ-รา-พอนผู้ประเสริฐ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นราวดีนะ-รา-วะ-ดีหญิงผู้ประเสริฐ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นราวิชญ์นะ-รา-วิดคนที่เป็นปราชญ์ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นราวุธนะ-รา-วุดอาวุธของคน 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นรินทร์พรนะ-ริน-พอนพรของพระราชา 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นริสรานะ-ริด-สะ-ราเป็นใหญ่เหนือคน 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นรีกมลนะ-รี-กะ-มนหญิงสาวผู้มีจิตใจดีงาม 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นรีกานต์นะ-รี-กานหญิงผู้เป็นที่รัก 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นรีนุชนะ-รี-นุดน้องหญิง 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นรียานะ-รี-ยาสตรี 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นรีรัตน์นะ-รี-รัดนางแก้ว, นางผู้ประเสริฐ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นฤชัยนะ-รึ-ไชคนผู้มีชัยชนะ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นฤชิตนะ-รึ-ชิดผู้ชนะ 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นฤนาถนะ-รึ-นาดที่พึ่งของคน 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นฤพลนะ-รึ-พนคนผู้มีพลัง, กำลังคน 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นฤภรนะ-รึ-พอนแข็งแรง 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นฤมลนะ-รึ-มนไม่มีมลทิน 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นฤมิตนะ-รึ-มิดมิตรของคน, คนผู้เป็นมิตร 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นฤรงค์นะ-รึ-รงเป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นฤเทพนะ-รึ-เทบพระราชา 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นฤเบศนะ-รึ-เบดยอดชาย 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นฤเบศร์นะ-รึ-เบดยอดชาย, เป็นใหญ่เหนือผู้ปกครอง 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นลนนก้าน อ้อ ยัว เปล่งแสง 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นลัทนะ-ลัดน้ำผึ้ง ดอกไม้ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นลัทพรนะ-ลัด-ทะ-พอนน้ำผึ้ง ดอกไม้ที่ประเสริฐ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นลินนะ-ลินดอกบัว 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นลินญานะ-ลิน-ญาดอกบัว 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นลินนิภานะ-ลิน-น-พางดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นลินีนะ-ลิ-นีสระบัว 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นวพรนะ-วะ-พอนพรใหม่, พร 9 ประการ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นวพรรษนะ-วะ-พัดปีใหม่ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นวรัตน์นะ-วะ-รัดแก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นวัชนะ-วัดเกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นวัตนะ-วัดความใหม่ ภาวะใหม่ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นวันธรนะ-วัน-ทอนทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นวินนะ-วินใหม่ หนุ่ม สดชื่น 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นวินดานะ-วิน-ดาความใหม่ ความสดชื่น 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นวิยานะ-วิ-ยาสาวเสมอ สดชื่อนเสมอ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นวียานะ-วี-ยาเสมอเสมอ สดชื่นเสมอ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นัจกรนัด-จะ-กอนผู้ฟ้อนรำ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นัชชานัด-ชาแม้น้ำ 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นัทธพงศ์นัด-ทะ-พงเชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นัทธมนนัด-ทะ-มนมีใจผูกพัน 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นัทธิ์นัดชะเนาะ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นัทธ์นัดขันเกลียว ผูกพัน 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทกรนัน-ทะ-กอนผู้สร้างความบันเทิง, ผู้สร้างความสุข 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทฉัตรนัน-ทะ-ฉัดฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทนัชนัน-ทะ-นัดเกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทนัทนัน-ทะ-นัดแม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทพงศ์นัน-ทะ-พงเชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทพัทธ์นัน-ทะ-พัดผูกพันกับความสุข 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทภพนัน-ทะ-พบเป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทยศนัน-ทะ-ยดมีความสุขและมียศ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทรัตน์นัน-ทะ-รัดรัตนะน่ายินดี 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทัชพรนัน-ทัด-ชะ-พอนคนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทิกานต์นัน-ทิ-กานมีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทิชนัน-ทิดผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทิชานัน-ทิ-ชาเกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทิตานัน-ทิ-ตาเพลิดเพลิน มีความสุข 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทินนัน-ทินมีความบันเทิง มีความสุข 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทินีนัน-ทิ-นีผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทิพรนัน-ทิ-พอนมีความสุขอันประเสริฐ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทิภาคย์นัน-ทิ-พากยินดีในโชคลาภ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทิมานัน-ทิ-มาผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทิวรนัน-ทิ-วอนมีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันทิศนัน-ทิดเจ้าแห่งความสุข 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันท์ทัตนัน-ทัดให้ความบันเทิง ให้ความสุข 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันท์ธรนัน-ทอนทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันท์นพินนัน-ทะ-พินผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันท์นภัสนัน-นะ-พัดมีความสุขดุจสวรรค์ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันท์นลินนัน-นะ-ลินบัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันท์มนัสนัน-มะ-นัดใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นันท์ลินีนัน-ลิ-นีหญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นัยนิตไน-ยะ-นิดผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นัยน์ปพรไน-ปะ-พอนตาสวย ตาดี 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นัยน์ภัคไน-ยะ-พักตาสวย 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นาถนพินนาด-นะ-พินมีที่พึ่งใหม่ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นารานา-รารัศมีรุ่งเรือง 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นาราภัทรนา-รา-พัดรัศมีอันงดงาม 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นำกมลนำ-กะ-มนนำใจ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นำเกียรตินำ-เกียดมีชื่อเสียง 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิกข์นิภานิก-น-พาเสมือนแห่งทอง 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิกษานิก-สาใกล้ชิด 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิกษ์นิภานิก-นิ-พาเสมือนแห่งทอง 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิจจารีย์นิด-จา-รีผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริเสมอ 50ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิจฉรานิด-ฉะ-ราฉายแสง มีรัศมีเรืองรอง 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิจวรีย์นิด-วะ-รีผู้ประเสริฐเสมอ 49ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิจวิภานิด-วิ-พามีความรุ่งเรืองเป็นนิจ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิจสิรีนิด-สิ-รีมีมิ่งขวัญเป็นนิจ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิจิตนิ-จิดสั่งสมไว้ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิชนิดเป็นของตนเอง นิรันดร 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิชกานต์นิด-ชะ-กานเป็นของตนเป็นที่รัก 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิชฌานนิด-ชานการเพ่งพินิจ ปัญญา 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิชดานิด-ชะ-ดาความเป็นตัวของตัวเอง 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิชธาวัลย์นิด-ทา-วันมีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร 49ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิชนันท์นิด-ชะ-นันผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิชนิภานิด-นิ-พามีรัศมีเป็นของตน รัศมีนิรันดร 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิชานิ-ชาเป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิชานาถนิ-ชา-นาดมีที่พึ่งเป็นของตนเอง 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิชาภัทรนิ-ชา-พัดเป็นของตัวเองและดีงาม 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิชาภานิ-ชา-พามีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิดานุชนิ-ดา-นุดหญิงสาวผู้ได้รับการอบรม 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิตยลัภย์นิด-ตะ-ยะ-ลับมีลาภเป็นนิตย์ 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิตย์รดีนิด-ระ-ดีมีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิตานิ-ตาผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิติธรนิ-ติ-ทอนทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิทธนต์นิด-ทนผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิทธันต์นิด-ทันผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิธานนิ-ทานเก็บไว้ ตั้งมั่น 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิธิกรนิ-ทิ-กอนผู้สร้างขุมทรัพย์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิธิศนิ-ทิดเจ้าแห่งขุมทรัพย์ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิธูรนิ-ทูนกำไลมือ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิพพิชฌน์นิบ-พิดปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้ 50ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิพัทธ์นิ-พัดนิรันดร 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิพาดานิ-พา-ดาสงัด สงบ ถ่อมตน 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิพิทนิ-พิดรู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิภาธรนิ-พา-ทอนทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิภาสนิ-พาดแสงสว่าง รัศมีส่องแสง 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิมมลนิม-มนปราศจากมลทิน บริสุทธิ์ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิมมานนิม-มานนฤมิต 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิมมิตนิม-มิดสร้างสรรค์ค์แล้ว 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิยตานิ-ยะ-ตามั่นคง แน่วแน่ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิยานิ-ยาเป็นของตน พึ่งตน 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิยุตานิ-ยุ-ตาประกอบการ ขยันขันแข็ง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิรชรนิ-ระ-ชอนผู้ไม่รู้จักแก่ เทวดา 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิรชานิ-ระ-ชาปราศจากธุลี ปราศจากความเศร้าหมอง 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิรวิทธ์นิ-ระ-วิดแทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิรัชนิ-รัดไม่มีธุลีคือกิเลส ไม่มีกิเลศ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิรัชพรนิ-รัด-ชะ-พอนบริสุทธิ์และประเสริฐ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิราภรนิ-รา-พอนปราศจากเมฆหมอก ฟ้าแจ่ม 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิรินธนานิ-ริน-ทะ-ราหมดกิเลศ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิรินธน์นิ-รินไม่มีกิเลศ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิรุชนิ-รุดดับทุกข์สนิท 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิรุชานิ-รุ-ชาสุขภาพดี ปราศจากโรค 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิลยานิ-ละ-ยาที่อยู่อาศัย 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิวารินนิ-วา-รินห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิศจัยนิด-ไจตัดสินใจ ความประสงค์ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิศมานิด-สะ-มาสงบสุข 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิศาชลนิ-สา-ชนน้ำค้าง 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิศามนนิ-สา-มนการดู การเห็นประจักษ์ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิศารัตน์นิ-สา-รัดพระจันทร์ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นิสิตานิ-สิ-ตานิสิตหญิง 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นีนนารานีน-นา-ราสีน้ำ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นีรนีนน้ำ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นีรชานี-ระ-ชาดอกบัว 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นีรนารานี-ระ-นา-รา,นีน-นา-รา สีน้ำ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นีรภานี-ระ-พาสีน้ำที่เปล่งประกาย 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นีรัมพรนี-รำ-พอนน้ำกับฟ้า 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นีรานี-ราน้ำ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นีราภานี-รา-พาประกายน้ำ สีน้ำ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นีลรัตน์นีน-รัดพลอยสีดำ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นุชนพินนุด-นะ-พินหญิงสาวผู้เป็นสาวเสมอ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นุชรดีนุด-ระ-ดีความยินดีของหญิงสาว หญิงสาวผู้มีความดี 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นุชวรานุด-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
นเรศนะ-เรดจอมคน, พระราชา 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เนกษ์เนกแท่งทอง 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เนตรอัปสรเนด-อับ-สอนมีดวงตางามดุจนางฟ้า 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เนติธรเน-ติ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผน นักกฎหมาย 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เนืองนิมมานเนือง-นิม-มานสร้างสรรค์ค์เป็นนิตย์ 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ไนยชนไน-ยะ-ชนคนที่พึงแนะนำได้ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บงกชบง-กดดอกบัว 7สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บงกชรัตน์บง-กด-รัดดอกบัวแก้ว 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บงกชเพชรบง-กด-เพ็ดดอกบัวที่งดงามและมีค่า 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บดีศรบอ-ดี-สอนนายผู้เป็นใหญ่ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บรมัตถ์บอ-ระ-มัดประโยชน์อย่างยิ่ง 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บรรพตบัน-พดภูเขา 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บรรยงก์บัน-ยงที่นอน 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บริธานบอ-ริ-ทานเครื่องแต่งตัว 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บวรกานต์บอ-วอน-กานผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บวรชัยบะ-วอน-ไชชัยชนะที่ล้ำเลิศ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บวรทัตพอ-วอน-ทัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บวรนันท์บอ-วอน-นันมีความสุขอันประเสริฐ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บวรพจน์บอ-วอน-พดถ้อยคำอันประเสริฐ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บวรพลบอ-วอน-พนกำลังเลิศล้ำ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บวรภัคบอ-วอน-พักความเจริญอันประเสริฐ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บวรรัชบอ-วอน-รัดสมบัติอันประเสริฐ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บวรรัตน์บอ-วอน-รัดรัตนะอันประเสริฐ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บวรวิชญ์บอ-วอน-วิดผู้ฉลาดล้ำเลิศ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บวรวิทย์บะ-วอน-วิดมีความรู้ประเสริฐ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บวรศักดิ์บะ-วอน-สักอำนาจที่ยิ่งใหญ่ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บัญญพนต์บัน-ยะ-พนผู้มีปัญญา 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บัญญวัตบัน-ยะ-วัดผู้มีปัญญา 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บันดลบัน-ดนทำให้บังเกิดขึ้น 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บัลยงก์บัน-ยงที่นอน 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บัลลพบัน-ลบแผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บาจรีย์บา-จะ-รีผู้เบิกบาน 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุญชนิดบุน-ชะ-นิดให้เกิดความดี สร้างความดี 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุญชนิตบุน-ชะ-นิดให้เกิดความดี สร้างความดี 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุญญฤทธิ์บุน-ยะ-ริดสำเร็จด้วยบุญ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุญญานนท์บุน-ยา-นนผู้ยินดีในบุญ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุญญาพรบุน-ยา-พอนมีบุญเป็นพร 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุญญิสาบุน-ยิ-สายิ่งใหญ่ด้วยบุญ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุญทิวาบุน-ทิ-วากลางวันที่มีแต่คุณงามความดี 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุญนิสาบุน-นิ-สายิ่งใหญ่ด้วยบุญ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุญรัตน์บุน-ยะ-รัดแก้วแห่งความดีงาม 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุญฤทธิ์บุน-ยะ-ริดผู้มีอำนาจ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุญศิริบุน-สิ-หริมีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุญสิตาบุน-สิ-ตาผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุญสิริบุน-สิ-หริมีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุปผาบุบ-ผาดอกไม้ 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุพกรบุบ-พะ-กอนกระทำก่อน สร้างสรรค์ค์ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุรธัชบุ-ระ-ทัดเป็นธงชัยแห่งเมือง 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุรพรบุ-ระ-พอนผู้ประเสริฐในบ้านเมือง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุรพลบุ-ระ-พนมีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุรัสกรบุ-รัด-สะ-กอนริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุรินทร์บุ-รินเจ้าเมือง 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุริมนาถบุ-ริม-นาดเป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุริศร์บุ-ริดเจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุลกิตบุ-ละ-กิดมีความปลื้มใจ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุลพรบุ-ละ-พอนมีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุลลาบุน-ลาดอกไม้ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุลวัชรบุ-ละ-วัดมีเพชรมาก 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุลินบุ-ลินหาดทราย 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุษกรบุด-สะ-กอนดอกบัว 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
บุษกลบุด-สะกนดียิ่ง วิเศษยิ่ง 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เบญจพรเบน-จะ-พอนพร 5 ประการ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เบญจมาศเบน-จะ-มาดเดือน 5 , ดอกเบญจมาศ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เบญจรัตน์เบน-จะ-รัดรัตนะห้าอย่าง 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เบญจาเบน-จาห้า 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เบญญาเบน-ยาฉลาด 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เบญญาพรเบน-ยา-พอนฉลาดด้วยความดี 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เบญญาภาเบน-ยา-พารุ่งเรืองด้วยปัญญา 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปกิตปะ-กิดประกาศ, แสดง 10สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปกิตตาปะ-กิด-ตาผู้ได้รับคำชมเชย 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปกเกศปก-เกดคุ้มครอง 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปดิวรดาปะ-ดิ-วะ-ระ-ดาภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปดิวรัดาปะ-ดิ-วะ-รัด-ดาภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปทิตปะ-ทิดรุ่งเรืองแล้ว 10สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปทิตตาปะ-ทิด-ดารุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปทุมทิพย์ปะ-ทุม-ทิบดอกบัวแก้ว 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปทุมมาลย์ปะ-ทุม-มานมาลัยดอกบัว 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปทุมวันปะ-ทุม-วันป่าบัว 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปธานินปะ-ทา-นินผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปนัดดาปะ-นัด-ดาหลาน 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปนัสยาปะ-นัด-สะ-ยาชมเชย ชมชอบ สรรเสริญ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปพนปะ-พนบริสุทธิ์ 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปพนธนัยปะ-พน-ทะ-ไนแต่งความ วิธีประพันธุ์ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปพนธีร์ปะ-พน-ทีนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปพนวิชปะ-พน-วิดผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปพนสรรค์ปะ-พน-สันสร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปพิชญาปะ-พิด-ชะ-ยาผู้รู้แจ้ง 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปภพปะ-พบเค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ 11สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปภังกรปะ-พัง-กอนผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปภัสชลปะ-พัด-ชนน้ำบริสุทธิ์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปภัสสรปะ-พัด-สอนแสงสว่าง 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปภาดาปะ-พา-ดารุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว 6สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปภานันปะ-พา-นันมีใบหน้าสวยงาม 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปภาพันปะ-พา-พันมีใบหน้าสวยงาม 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปภาพินท์ปะ-พา-พินประสบแสงสว่าง 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปภาวดีปะ-พา-วะ-ดีมีแสงสว่าง 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปภาวรินทร์ปะ-พา-วะ-รินยอดแห่งความรุ่งเรือง 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปภาวรินท์ปะ-ภา-วะ-รินยอดแห่งความเรืองรอง 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปภาวิชญ์ปะ-พา-วิดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปภาวินปะ-พา-วินผู้มีเดช มีอำนาจ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปภาวินท์ปะ-พา-วินได้รับแสงสว่าง 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปภาวีปะ-พา-วีผู้มีอำนาจ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปภินวิชปะ-พิน-วิดมีความรู้แตกฉาน 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปภินวิทย์ปะ-พิน-วิดมีความรู้แตกฉาน 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปมุตปะ-มุดหลุดพ้นแล้ว 11สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปยุดาปะ-ยุ-ดาขวนขวาย ขยันขันแข็ง 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปยุตปะ-ยุดผู้ขยันขันแข็ง 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรพลปะ-ระ-พนกำลังของผู้อื่น 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรภาว์ปะ-ระ-พาภาวะที่ประเสริฐ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรมะปะ-ระ-มะยอดเยี่ยม สูงสุด 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรมัตถ์ปะ-ระ-มัดประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรวันปะ-ระ-วันป่าของผู้อื่น, ป่าที่อื่น 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรวีร์ปะ-ระ-วีผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประกฤตประ-กริดทำ, มาก 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประกายจิตประ-กาย-จิดความแวววาวจากจิตที่บริสุทธิ์ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประกายวัลย์ประ-กาย-วันไม้เถา, เถาวัลย์ที่เป็นแสงแวววาว 53สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประกายแก้วประ-กาย-แก้วความแวววาวจากแก้วมีค่า 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประจินดาประ-จิน-ดาความคิด 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประดิภาประ-ดิ-พาแสงสว่างแห่งความรู้ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประตินันท์ประ-ติ-นันความเพลิดเพลิน 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประติภาประ-ติ-พาแสงสว่างแห่งความรู้ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประทินประ-ทินกลิ่นหอม 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประทินทิพย์ประ-ทิน-ทิบกลิ่นหอมอันวิเศษ 50สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประพจน์ประ-พดคำพูดประเสริฐ คำพูดสำคัญ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประพลเดชประ-พน-เดดมีอำนาจเป็นกำลังต่อสู้ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประพันธ์ประ-พันผูกติด แต่งเรื่อง 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประภัสสรประ-พัด-สอนบริสุทธิ์,สี่เลื่อมพราย, แสงแพรวพราว 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประภัสสราประ-พัด-สะ-ราแสงแพรวพราว 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประภากรประ-พา-กอนผู้ทำให้สว่าง, ดวงอาทิตย์ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประภานิชประ-พา-นิดรัศมีความรุ่งเรืองเป็นของตน 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประภาพรประ-พา-พอนแสงสว่างงดงาม 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประภาภัทรประ-พา-พัดมีผิวพรรณงาม 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประภามนท์ประ-พา-มนดาวพระเสาร์ที่สว่างไสว 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประภารัตน์ประ-พา-รัดแสงสว่างแห่งคุณงามความดี 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประภาวดีประ-พา-วะ-ดีหญิงผู้ผุดผ่องเรืองรอง 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประภาศรีประ-พา-สีผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประภาสิริประ-พา-สิ-หริผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประมนัสประ-มะ-นัดมึวามปราโมทย์ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประยูรศักดิ์ประ-ยูน-สักฐานะของตระกูล 50สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประลภย์ประ-ลบได้รับ ได้กำไร 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประวันวิทย์ประ-วัน-วิดผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ 53สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประวิตรประ-วิดสะอาดและบริสุทธิ์ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประวีร์ประ-วีผู้กล้าหาญยิ่ง 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประสิตาประ-สิ-ตาขยัน 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประเดิมประ-เดิมเริ่มแรก, เริ่มต้น 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ประเดิมชัยประ-เดิม-ไชชัยชนะครั้งแรก 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรัชญาปรัด-ยาความรู้ชั้นสูง 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรัญชัยปะ-รัน-ไชผู้ชนะคนอื่น 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรัตถกรปะ-รัด-ถะ-กอนผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรัตถ์ปะ-รัดประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรางทิพย์ปราง-ทิบแก้มงาม, มะปรางแก้ว 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปราญชลีปราน-ชะ-ลีกระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรานต์ปรานที่สุด 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรารถนาปราด-ถะ-หนาความประสงค์ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปริกาปะ-ริ-กาล้อมรอบ 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปริชญาปะ-ริด-ชะ-ยาผู้รอบรู้ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปริชญ์ปริดผู้รอบรู้ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปริชมนปะ-ริด-ชะ-มนพระจันทร์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปริชาดาปริ-ชา-ดาผลสีแดง 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปริตต์ปะ-ริดผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปริตรต์ปะ-ริดผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรินทรปะ-ริน-ทอนเป็นใหญ่กว่าคนอื่น 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรินทร์ปะ-รินเป็นใหญ่กว่าคนอื่น 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปริพลปะ-ริ-พนเพรียบพร้อมด้วยกำลัง 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปริพัตรปะ-ริ-พัดหมุนเวียน, สืบสาย 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปริมลปะ-ริ-มนกลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปริยกรปริ-ยะ-กอนเป็นที่รัก 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปริยฉัตรปริ-ยะ-ฉัดฉัตรเป็นที่รัก 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปริยากรปริ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปริยาภัทรปริ-ยา-ทัดงามน่ารัก 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปริเยศปะ-ริ-เยดที่รัก 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรีชาพลปรี-ชา-พนมีกำลังความสามารถ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรีดาพรปรี-ดา-พอนอิ่มใจยิ่ง ปลื้มใจยิ่ง 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรีดิทาปรี-ดิ-ทาให้ความยินดี 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรียาปรี-ยาที่รัก 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรียาดาปรี-ยา-ดาความเป็นที่รัก 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรียานุชปรี-ยา-นุดน้องที่รัก, น้องรัก, น้องผู้เป็นที่รัก 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรียามาศปรี-ยา-มาดเดือนอันเป็นที่รัก 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรียาวดีปรี-ยา-วะ-ดีหญิงอันเป็นที่รัก 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรุฬห์ปะ-รุนผู้งอกงาม เจริญ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปรเมศวร์ปะ-ระ-เมดผู้เป็นใหญ่, พระวิษณุ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปฤษนีปริด-สะ-นีเล็ก บอบบาง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวรปะ-วอนผู้ประเสริฐ 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวรปรัชญ์ปะ-วอน-ปรัดนักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวรรัตน์ปะ-วอน-รัดรัตนะอันประเสริฐ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวราปะ-วะ-ราผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวริศปะ-วะ-ริดผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวริศรปะ-วะ-ริด-สอนผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวริศาปะ-วะ-ริ-สาผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวรุตม์ปะ-วะ-รุดผู้ประเสริฐสุด 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวัตน์ปะ-วัดผู้บริสุทธิ์ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวัตรปะ-วัดผู้บริสุทธิ์ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวันปะ-วันผู้บริสุทธิ์ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวันพัสตร์ปะ-วัน-พัดแพรบริสุทธิ์ 52สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวันรัตน์ปะ-วัน-รัดรัตนะอันบริสุทธิ์ 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวิชปะ-วิดผู้สร้าง 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวิชญาปะ-วิด-ชะ-ยานักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวิชญาดาปะ-วิด-ยา-ดานักปราชญ์ผู้รอบรู้ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวิตรปะ-วิดผูบริสุทธิ์ สะอาด 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวิตราปะ-วิด-ตราบริสุทธิ์ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวิธปะ-วิดผู้สร้าง ผู้กำหนด 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวิธชาดปะ-วิด-ชาดเกิดมาเพื่อก่อสร้าง 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวินท์ปะ-วินได้รับ ประสบ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวิมลปะ-วิ-มนบริสุทธิ์อย่างยิ่ง 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวีราปะ-วี-ราผู้กล้าหาญยิ่ง 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวีร์ปะ-วีผู้กล้าหาญยิ่ง 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปวเรศปะ-วะ-เรดผู้ประเสริฐ ยอดแห่งผู้ประเสริฐ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปสัตถ์ปะ-สัดผู้ถูกชมเชย 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปสันน์ปะ-สันเลื่อมใส ผ่องใส 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปสาทนีย์ปะ-สา-ทะ-นีน่าเลื่อมใส 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปสุดาปะ-สุ-ดาผู้ขยันขันแข็ง 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปสุตปะ-สุดผู้ขยันขันแข็ง 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปสุตาปะ-สุ-ตาผู้ขยันขันแข็ง 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปองกานต์ปอง-กานเป็นที่รักที่หมายปอง 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปองทิพย์ปอง-ทิบหวังสิ่งที่ดีงาม 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปองธรรมปอง-ทำหวังคุณความดี 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปองพลปอง-พนมุ่งหวังซึ่งความมีพลัง 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปองภพปอง-พบปรารถนาความเจริญ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปองรักปอง-รักมุ่งหวังในความรัก 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปองสมปอง-สมสมปอง 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปองเดชปอง-เดดมุ่งหมายอำนาจ 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปัจจรีปัด-จะ-รีแพ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปัญจนีปัน-จะ-นีห้า 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปัญจพลปัน-จะ-พนมีพลังห้าอย่าง 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปัญจมาพรปัน-จะ-มา-พอนพรที่ 5 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปัญชิกาปัน-ชิ-กาปุยฝ้าย 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปัญญากรปัน-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้สร้างปัญญา 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปัญญาพรปัน-ยา-พอนมีพรคือความรู้, มีความรู้ประเสริฐ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปัญญาพลปัน-ยา-พนผู้มีกำลังปัญญา 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปัญญารัตน์ปัน-ยา-รัดปัญญาที่น่ายกย่อง ปัญญาที่ดีงาม 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปัญญาวีปัน-ยา-วีผู้มีปัญญา 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปัญญาวุธปัน-ยา-วุดผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปัญญาโชติปัน-ยา-โชดความรุ่งเรืองด้วยปัญญา 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปัถยาปัด-ถะ-ยาผู้เหมาะสม 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปัถยานีปัด-ถะ-ยา-นีผู้เหมาะสม 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปัถย์ปัดผู้เหมาะสม 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปัทมพรปัด-ทะ-มะ-พอนบัวประเสริฐ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปัทมาปัด-ทะ-มาบัว 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปัทมาพรปัด-ทะ-มา-พอนดอกบัวงาม, ดอกบัวประเสริฐ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปัทมาสน์ปัด-ทะ-มาดฐานบัว 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปาจรีย์ปา-จะ-รีอาจารย์ผู้ประเสริฐ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปานกมลปาน-กะ-มนเปรียบเสมือนดวงใจ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปานชนกปาน-ชะ-นกเหมือนพ่อ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปานชีวาปาน-ชี-วารักปานชีวิต 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปานตาปาน-ตาประดุจดังดวงตา 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปานทิพย์ปาน-ทิบเปรียบเสมือนของวิเศษ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปานฤทัยปาน-รึ-ไทเปรียบเสมือนดวงใจ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปานศักดิ์ปาน-สักคล้ายอำนาจ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปานหทัยปาน-หะ-ไทเปรียบเสมือนดวงใจ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปานใจปาน-ใจเพียงใจ, เทียบได้กับดวงใจ, ที่รักยิ่ง 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปานไพลินปาน-ไพ-ลินเหมือนไพลิน 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปาพจน์ปา-พดคำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปารมีปา-ระ-มีบารมี 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปารย์ปานผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปารวีปา-ระ-วีผู้มีจุดหมาย 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปารัชปา-รัดทอง 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปาริฉัตต์ปา-ริ-ฉัดต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปาริฉัตรปา-ริ-ฉัดต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปาริชาตปา-ริ-ชาดต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปาริชาต์ปา-ริ-ชาต้นทองหลาง, ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปาริมาปา-ริ-มาให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปารุดาปา-รุ-ดาผู้ได้รับการป้องกัน 10สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปารเมศปา-ระ-เมดบารมี 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปาลปานรักษา คุ้มครอง 9สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปาลทัตปาน-ทัดให้ความคุ้มครอง 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปาลิกาปา-ลิ-กาผู้รักษา ผู้คุ้มครอง 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปาลิดาปา-ลิ-ดาผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปาลิตาปา-ลิ-ตาผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปาลินปา-ลินผู้รักษา ผู้คุ้มครอง 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปาลินีปา-ลิ-นีผู้รักษา ผู้คุ้มครอง 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปาเจราปา-เจ-ราครูของครู 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิญชรปิน-ชอนสีเหลืองแก่ ทอง กรงนก 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิญชาน์ปิน-ชาทองคำ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิติพงศ์ปิ-ติ-พงตระกูลที่มีความอิ่มใจ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิติมนปิ-ติ-มนผู้มีใจประกอบด้วยปิติ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิติมาปิ-ติ-มาผู้มีความอิ่มใจ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิติยาปิ-ติ-ยาความอิ่มใจ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิติยาพรปิ-ติ-ยา-พอนความสุขที่น่ายินดียิ่ง 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยจิตปิ-ยะ-จิดผู้มีจิตเป็นที่รัก 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยชนน์ปิ-ยะ-ชนสร้งความรัก เป็นที่รัก 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยดาปิ-ยะ-ดาความเป็นที่รัก 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยทัศน์ปิ-ยะ-ทัดน่ารัก มีเสน่ห์ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยธิดาปิ-ยะ-ทิ-ดาลูกสาวที่น่ารัก 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยนันท์ปิ-ยะ-นันยินดีในสิ่งเป็นที่รัก 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยนาถปิ-ยะ-นาดผู้มีความรักเป็นที่พึง 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยนุชปิ-ยะ-นุดน้องผู้เป็นที่รัก น้องรัก 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยพนธ์ปิ-ยะ-พนเป็นที่รักที่ผูกพัน 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยพรปิ-ยะ-พอนเป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและเป็นคนดี 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยพลปิ-ยะ-พนมีกำลังอันเป็นที่รัก 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยพัทธ์ปิ-ยะ-พัดเป็นที่รักที่ผูกพัน 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยภาปิ-ยะ-พาผู้มีประกายความเป็นที่รัก 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยมนปิ-ยะ-มนเป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยมาศปิ-ยะ-มาดเดือนแห่งความรัก 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยรมย์ปิ-ยะ-รมเป็นที่รักที่รื่นรมย์ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยรัตน์ปิ-ยะ-รัดเป็นที่รักดุจแก้วมณี 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยวลีปิ-ยะ-วะ-ลีถ้อยคำอันแสดงความรัก 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยวัชปิ-ยะ-วัดมีคำพูดน่ารัก พูดดี 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยวัชร์ปิ-ยะ-วัดน่ารักดังเพชร, น่ารักและเข้มแข็ง 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยะปิ-ยะเป็นที่รัก 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยะฉัตรปิ-ยะ-ฉัดร่มของผู้เป็นที่รัก 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยะดาปิ-ยะ-ดาความเป็นที่รัก 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยะนันท์ปิ-ยะ-นันยินดีในสิ่งเป็นที่รัก 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยะพงศ์ปิ-ยะ-พงผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยะพรปิ-ยะ-พอนเป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและเป็นคนดี 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยะพลปิ-ยะ-พนมีกำลังอันเป็นที่รัก 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยะมาศปิ-ยะ-มาดเดือนแห่งความรัก 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยะรัตน์ปิ-ยะ-รัดแก้วอันเป็นที่รัก, สิ่งมีค่าที่น่ารัก 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยะวัชร์ปิ-ยะ-วัดน่ารักดังเพชร, น่ารักและเข้มแข็ง 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยังกูรปิ-ยัง-กูนลูกชายผู้เป็นที่รัก 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยากรปิ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รัก มีผู้รักใคร่ชอบพอมาก 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยาพรปิ-ยา-พอนน่ารักและเป็นคนดี 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยาพัชรปิ-ยา-พัดเป็นที่รักดังเพชร 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิยาอรปิ-ยา-ออนหญิงสาวผู้เป็นที่รัก 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิย์วราปิ-วะ-ราเป็นที่รักและประเสริฐ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิโยรสปิ-โย-รดลูกชายอันเป็นที่รัก 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิ่นทิพย์ปิ่น-ทิบเครื่องประดับวิเศษ ใช้ปักผมที่มุ่นเป็นจุก 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิ่นปรากรมปิ่น-ปรา-กรมยอดแห่งความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิ่นปินัทธ์ปิ่น-ปิ-นัดประดับปิ่น 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิ่นพงศ์ปิ่น-พงยอดแห่งตระกูล 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิ่นมนัสปิ่น-มะ-นัดจอมใจ ยอดดวงใจ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิ่นสุดาปิ่น-สุ-ดายอดหญิง 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปิ่นอนงค์ปิ่น-อะ-นงยอดหญิง 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปีติกรปี-ติ-กอนผู้สร้างความดี 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปีติชาปี-ติ-ชาก่อให้เกิดปีติ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปีติพลปี-ติ-พนผู้เป็นพลังแห่งปีติ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปีติภัทรปี-ติ-พัดผู้เจริญด้วยปีติ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปีติมนปี-ติ-มนผู้มีใจประกอบด้วยปีติ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปีติเวชปี-ติ-เวดความปลื้มปีติของหมอ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปีย์มนัสปี-มะ-นัดมีใจน่ารัก 47สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปีย์วราปี-วะ-ราเป็นที่รักอย่างประเสริฐ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปีวราปี-วะ-ราอ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปุญชรัสมิ์ปุน-ชะ-รัดรัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปุญญิสาปุน-ยิ-สาผู้มีบุญยิ่งใหญ่ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปุริมปุ-ริมหัวหน้า เป็นใหญ่ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปุริมปรัชญ์ปุ-ริม-ปรัดนักปราชญ์คนแรก 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปุลพรปุ-ละ-พอนมีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปุลวัชรปุ-ละ-วัดมีเพชรมาก 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปุลินปุ-ลินกว้างขวาง ไพศาล หาดทราย 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปุษยาปุด-สะ-ยาสะอาด บริสุทธิ์ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปุษาบุลปุ-สา-บุนได้รับการอบรมมาก 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปูชิกาปู-ชิ-กาผู้บูชา 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปูชิดาปู-ชิ-ดาผู้ที่เขาบูชา 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ปูริดาปู-ริ-ดาสมบูรณ์ เต็มเปี่ยม 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ป้องเกียรติป้อง-เกียดรักษาเกียรติ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เปมทัตเป-มะ-ทัดผู้ให้ความรัก 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เปมนีย์เป-มะ-นีน่ารัก 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เปมิกาเป-มิ-กาผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เปมิศาเป-มิ-สาผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เปรมยุดาเปรม-ยุ-ดาผู้ประกอบด้วยความรัก 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เปรมยุตาเปรม-ยุ-ตาผู้ประกอบด้วยความรัก 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เปรมวดีเปรม-วะ-ดีมีความสุขความอิ่มเอมใจ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เปรมศักดิ์เปรม-สักอิ่มใจในความสามารถ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เปศลเป-สนสันทัด ฉลาด งามน่ารัก 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ไปรยาไปร-ยาผู้เป็นที่รัก 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผกายฤทธิ์ผะ-กาย-ริดมีอำนาจเป็นที่รู้จักกว้างไกล 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผกายแก้วผะ-กาย-แก้วประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผดุงพรผะ-ดุง-พอนรักษาคุณความดีไว้ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผดุงลาภผะ-ดุง-ลาบมีลาภคำจุนไว้ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผดุงศักดิ์ผะ-ดุง-สักรักษาไว้ซึ่งอำนาจ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผดุงศิลป์ผะ-ดุง-สินค้ำจุนศิลปะไว้ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผดุงเดชผะ-ดุง-เดดรักษาไว้ซึ่งอำนาจ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผนินทรผะ-นิน-ทอนพญานาค 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผนึกสินผะ-หนึก-สินมีทรัพย์สินสะสมไว้ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผริตาผะ-ริ-ตากว้างไพศาล แผ่ไปไกล 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผลดาผะ-ละ-ดาได้ผล, เป็นผลสำเร็จ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผลิขวัญผลิ-ขวันให้สิริมงคลแก่ผู้อื่น 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผลิดาผะ-ลิ-ดาเมล็ดผล 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผลิตาผะ-ลิ-ตาเมล็ดผล 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผลินผะ-ลินมีผลงาน 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผลินีผะ-ลิ-นีมีผลงาน 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผอูนผะ-อูนน้องหญิง 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผะดาชไมผะ-ดา-ชะ-ไมช่วยเหลือ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผัลย์ศุภาผัน-สุ-พางามเหมือนดอกไม้ 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผุสดีผุด-สะ-ดีถูกต้อง 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผโลทัยผะ-โล-ไทลาภ กำไร ปีติ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผ่องจิตผ่อง-จิดใจเปล่งปลั่งบริสุทธิ์ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผ่องมนัสผ่อง-มะ-นัดจิตใจผ่องใส 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ผ่องรำไพผ่อง-รำไพงามผุดผ่อง 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เผชิญชัยผะ-เชิน-ไชประสบกับชัยชนะ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เผดิมชัยผะ-เดิม-ไชเริ่มต้นด้วยความชนะ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เผด็จผะ-เด็ดอำนาจ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฝนทิพย์ฝน-ทิบหยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฝนธรรมฝน-ทำหยาดน้ำหยดจากฟ้า, การเพียรบำเพ็ญเพื่อความถูกต้องดีงาม 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฝนสิริฝน-สิ-หริสายฝนแห่งความเป็นมงคล 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฝนสุดาฝน-สุ-ดาหญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ฝนแก้วฝน-แก้วหยาดน้ำหยดจากฟ้าอันมีค่า 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ใฝ่ธรรมใฝ่-ทำมุ่งหาคุณธรรม 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ไฝทิพย์ไฝ-ทิบไฝของเทวดา 47สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พงศกรพง-สะ-กอนสร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พงศธรพง-สะ-ทอนบรรพบุรุษ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พงศพัศพง-สะ-พัดเชื้อสายผู้มีอำนาจ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พงศภัคพง-สะ-พักเผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พงศ์กฤตพง-กริดยุคทองของตระกูล 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พงศ์ธรพง-ทอนผู้สืบสกุล, ดำรงวงศ์สกุล 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พงศ์นรินทร์พง-นะ-รินตระกูลเจ้าเมือง 58สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พงศ์พลพง-พนเป็นพลังของวงศ์ตระกูล 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พงศ์พลินพง-พะ-ลินตระกูลวงศ์ที่เข้มแข็ง 49สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พงศ์พัทธ์พง-พัดเกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล 52สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พงศ์พันธุ์พง-พันพวกพ้องวงศ์ตระกูล 57สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พงศ์พิชพง-พิดผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของเผ่าพันธุ์ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พงศ์ภัคพง-พักเผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พงศ์ศุลีพง-สุ-ลีเชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์พระศิวะ 47สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พงศ์สวัสดิ์พง-สะ-หวัดเชื้อสายความเจริญรุ่งเรือง 64สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พงศ์เดชพง-เดชตระกูลเรืองอำนาจ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พงษ์ฉัตรพง-ฉัดตระกูลชั้นสูง 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พงษ์พิชญ์พง-พิดตระกูลนักปราชญ์ 50สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พงษ์โชติพง-โชดตระกูลรุ่งเรือง 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พจนาถพด-จะ-นาดมีคำพูดเป็นที่พึ่ง, คำพูดที่เชื่อถือได้ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พจนินท์พด-จะ-นินเจ้าแห่งถ้อยคำ หมายถึงพูดแก่ง พูดดี 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พจรินทร์พด-จะ-รินผู้เป็นใหญ่แห่งเพชร หรือสายฟ้า 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พจีรจิตพะ-จี-ระ-จิดเรียงถ้อยร้อยคำ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พชรพด-ชะ-ระเพชร 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พชรดนัยพด-ชะ-ระ-ดะ-ไนลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พชรพลพด-ชะ-ระ-พนมีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พชิราพะ-ชิ-ราเพชร 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พธูทิพย์พะ-ทู-ทิบหญิงอันควรชื่นชมของเทวดา 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พนธกรพน-ทะ-กอนสร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พนธิตรพน-ทิดความรัก ความสนิทสนม 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พนัชกรพะ-นัด-ชะ-กอนมีมืองามดังดอกบัว 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พนิดาพะ-นิ-ดาหญิงสาว 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พนิตนันท์พะ-นิด-นันชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พนิตพรพะ-นิด-พอนเป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พนิตพิชาพะ-นิด-พิ-ชามีความรู้เป็นที่รัก 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พนิตสุภาพะ-นิด-สุ-พาหญิงงามน่ารัก 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พนิตอนงค์พะ-นิด-อะ-นงกามเทพผู้เป็นที่รัก 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พนิตาพะ-นิ-ตาหญิงสาว 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พนิตาพรพะ-นิ-ตา-พอนหญิงสาวผู้ประเสริฐ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พบธรรมพบ-ทำพบคุณความดี 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พบพรพบ-พอนประสบกับสิ่งประเสริฐ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พมลพรยะ-มน-พอนคู่ที่ประเสริฐ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พยอมรัตน์พะ-ยอม-รัดดอกไม้แก้ว 52สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรกนกพอน-กะ-หนกทองที่ประเสริฐ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรจรัสพอน-จะ-หรัดพรอันประเสริฐ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรฉวีพอน-ฉะ-หวีมีผิวพรรณประเสริฐ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรชนกพอน-ชะ-นกความตั้งใจของบิดา 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรชนันพอน-ชะ-นันให้เกิดพร มีกำเนิดประเสริฐ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรชนิตว์พอน-ชะ-นิดเป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรทิพาพอน-ทิ-พากลางวันอันประเสริฐ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรธวัลพอน-ทะ-วันประเสริฐและบริสุทธิ์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรธิดีพอน-ทิ-ดีมีความรู้ประเสริฐ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรธีราพอน-ที-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรนพินพอน-นะ-พินผู้ประเสริฐและสดชื่น 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรนภัสพอน-นะ-พัดพรสวรรค์ ฟ้างาม 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรนภาพอน-นะ-พาพรจากฟ้า 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรนลัทพอน-นะ-ลัดประเสริฐดุจน้ำดอกไม้ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรนัชชาพอน-นัด-ชาสายน้ำที่ประเสริฐ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรประภาพอน-ประ-พาแสงสว่างที่ดีงาม 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรพนิตพอน-พะ-นิดผู้ประเสริฐและน่ารัก 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรพฤติกรพอน-พรึด-ติ-กอนสร้างพฤติกรรมอันประเสริฐ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรพินิตพอน-พิ-นิดได้รับการแนะนำอันประเสริฐ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรพิมลพอน-พิ-มนผู้ปราศจากมลทิน 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรภวิษย์พอน-พะ-วิดอนาคนอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรมนัสพอน-มะ-นัดมีใจประเสริฐ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรยมลพอน-ยะ-มนเป็นคู่ที่ประเสริฐ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรรทิพภาพัน-ทิบ-พาผุดผ่องดั่งทองคำ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรรนิภาพัน-นิ-พาประเสริฐเสมอกัน 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรรวินท์พอน-ระ-วินประเสริฐเหมือนดอกบัว 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรรษกรพัด-สะ-กอนสร้างฝน เมฆ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรรษชลพัด-สะ-ชนน้ำฝน 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรรัตน์พอน-รัดรัตนะอันประเสริฐ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรลภัสพอน-ละ-พัดมีลาภอันประเสริฐ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรวดีพอน-วะ-ดีรั้วอันประเสริฐ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรวนัชพอน-วะ-นัดดอกบัวประเสริฐ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรวลัยพอน-วะ-ลัยกำไลอันประเสริฐ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรสรวงพอน-สวงเป็นพรของสวรรค์ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรสวรรค์พอน-สะ-หวันความสามารถพิเศษ, คุณสมบัติเด่นของคนมีมาแต่กำเนิด 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรสินีพอน-สิ-นีหญิงสาวผู้ประเสริฐ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรสิริพอน-สิ-หริผู้ประเสริฐและน่ารัก 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรสุดาพอน-สุ-ดาหญิงสาวผู้ประเสริฐ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรสุนีติ์พอน-สุ-นีผู้นำที่ดีเลิศ 48สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรสุนีต์พอน-สุ-นีผู้นำที่ดีเลิศ 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรสุพพัตพอน-สุบ-พัดมีความประพฤติดีอันประเสริฐ 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรหมธาดาพรม-ทา-ดาพระพรหมผู้สร้าง 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรหมพิริยะพรม-พิ-ริ-ยะมีความเพียรประเสริฐ 54สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรหมเดชพรม-เดดอำนาจจิตอันยิ่งใหญ่ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรินพรพะ-ริน-พอนมีพรเป็นพลัง 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พริมาพะ-ริ-มาประเสริฐ ดีเยี่ยม 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พริสรพะ-ริด-สอนประเสริฐและเป็นใหญ่ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พรไพลินพอน-ไพ-ลินพลอยไพลินอันประเสริฐ 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พร้อมพงศ์พร้อม-พงตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม 51สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พฤกษ์พรึกต้นไม้ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พฤตยาพรึด-ตะ-ยาได้รับการเลี้ยงดู 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พฤทธิพรพะ-ริด-ทิ-พอนได้รับพรให้เจริญ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พฤทธิ์พะ-ริดความเจริญ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พฤนท์เดชพริน-เดดมีอำนาจทางทหาร 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พฤษธวัชพรึด-ทะ-วัดพระศิวะ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พลกฤตพน-ละ-กริดผู้สร้างพลัง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พลชพะ-ลดผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พลชาพน-ละ-ชาเกิดแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ นางงามมีพลัง 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พลทัตพน-ละ-ทัดให้พลัง 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พลพจน์พน-พดมีคำพูดเป็นพลัง 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พลพนาพน-พะ-นากำลังของป่า 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พลวดีพน-วะ-ดีมีพลัง 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พลวรรธน์พน-ละ-วัดความเจริญด้วยอำนาจ 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พลวัตพน-ละ-วัดผู้มีพลัง 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พลศรุตพน-สะ-รุดมีชื่อเสียงด้านพลัง 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พลอธิปพน-อะ-ทิบมีกำลังยิ่งใหญ่ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พลอยรัตน์พลอย-รัดประสมด้วยเพชรนิลจินดา 53สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พลัชพะ-ลัดเกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พลากรพะ-ลา-กอนบ่อเกิดแห่งกำลัง 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พลาธิปพะ-ลา-ทิบผู้มีพลังยิ่งใหญ่ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พลินพะ-ลินแข็งแรง มีพลัง 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พลิศพะ-ลิดจอมพลัง เจ้าแห่งพลัง 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พลิศรพะ-ลิด-สอนยิ่งใหญ่ด้วยพลัง 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พวงเพ็ญพวง-เพ็นเต็มพวง, เต็มช่อ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พศวัตพด-สะ-วัดผู้มีอำนาจ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พศวีร์พด-สะ-วีอำนาจผู้กล้าหาญ ผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พศิกาพะ-สิ-กาผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พศินพะ-สินผู้มีอำนาจ ผู้มีความเชี่ยวชาญ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พศุตม์พะ-สุดมีอำนาจสูงสุด 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พสชนันพด-ชะ-นันให้เกิดอำนาจ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พสธรพด-สะ-ทอนทรงไว้ซึ่งอำนาจ ผู้มีอำนาจ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พสิกาพะ-สิ-กาผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พสุธรพะ-สุ-ทอนทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ มั่งมี 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พสุเทพพะ-สุ-เทบเทวดาในแผ่นดิน 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พหุธนพะ-หุ-ทนมีทรัพย์มาก 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พอนสุพพัดพอน-สุบ-พัดมีความประพฤติอันประเสริฐ 48สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พักตร์พริ้งพัก-พริ้งหน้างาม 49สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัชญาพัด-ชะ-ยาผู้รู้จักกรอบ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัชนันท์พัด-ชะ-นันเพลิดเพลินในกรอบ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัชนีพัด-ชะ-นีพัด 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัชยาพัด-ชะ-ยาคำพูดที่ออกไป 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัชรดาพัด-ชะ-ระ-ดามีความแข็ง คงทน 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัชรพรพัด-ชะ-ระ-พอนประเสริฐดุจเพชร 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัชรพลพัด-ชะ-ระ-พนมีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัชรมัยพัด-ชะ-ระ-ไมสำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัชรวลัยพัด-ชะ-ระ-วะ-ไลกำไลเพชร 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัชรากรพัด-ชะ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งเพชร 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัชรางค์พัด-ชะ-รางผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรง 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัชรีพัด-ชะ-รีเพชร, ผู้ถือสายฟ้าคือ พระอินทร์ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัชรียาพัด-ชะ-รี-ยาพระอินทร์ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัตรพิมลพัด-พิ-มนแพรงาม 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัตราพรพัด-ตรา-พอนผ้างาม, ผ้าสวย 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัตร์พิมลพัด-พิ-มนแพรงาม 51สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัทธดนย์พัด-ทะ-ดนบุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัทธนันท์พัด-ทะ-นันมีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัทธพลพัด-ทะ-พนเกี่ยวเนื่องด้วยพลัง มีพลังเข้มแข็ง ผู้มีกำลังมั 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัทธมนพัด-ทะ-มนผูกพันใจ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัทธรินทร์พัด-ทะ-รินความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัทธ์พัดผูกพัน ติดแน่น 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัทธ์ธีราพัด-ที-รานักปราชญ์ผู้มั่นคง 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัทนีพัด-ทะ-นีผู้ให้ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัทรศยาพัด-ทระ-สะ-ยาอยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างเจริญ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัธนีพัด-ทะ-นีผู้เกี่ยวเนื่องกัน 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พันธวัชพัน-ทะ-วัดมีการพูดอันมั่นคง คำพูดที่ผูกมัดใจคน 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พันธวิศพัน-ทะ-วิดผู้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านญาติพี่น้อง 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พันธิกาพัน-ทิ-กาผู้มีความผูกพัน 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พันธิตรพัน-ทิดความรัก 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พันธิตราพัน-ทิด-ตราความรัก 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พันธินพัน-ทินสร้าง ก่อให้เกิด แสง ผูกพัน 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พันธิภาพัน-ทิ-พาเกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พันธิสาพัน-ทิ-สาเจ้าแห่งพันธะ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พันธุ์ธัชพัน-ทัดผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พันธุ์ผราพัน-ผะ-ราเป็นโล่ป้องกันพี่น้อง ที่พึ่งของพี่น้อง 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พันธ์ประภาพัน-ประ-พาเกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พันธ์วิราพัน-วิ-ราผู้กล้าหาญมั่นคง 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พันศักดิ์พัน-สักมีความสามารถมาก 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พันเดชพัน-เดดมีอำนาจมาก 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พันเลิศพัน-เลิดเลิศยิ่ง 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัลลภพัน-ลบเป็นที่รัก 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัลลภาพัน-ละ-พาคนโปรด 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัสกรพัด-สะ-กอนผู้กระทำอำนาจ ผู้มีอำนาจ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พัสวีพัด-สะ-วีมีทรัพย์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พาขวัญพา-ขวันนำสิริมงคลมาให้ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พาทินธิดาพา-ทิน-ทิ-ดาลูกสาวผู้ฉลาด 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พาทิศพา-ทิดผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิจิตราพิ-จิด-ตรางาม, น่าดู 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชชาพิด-ชาความรู้ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชชากรพิด-ชา-กอนบ่อเกิดแห่งความรู้ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชชาทรพิด-ชา-ทอนเอื้อเฟื้อต่อความรู้, เอาใจใส่ในความรู้ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชชานันท์พิด-ชา-นันผู้ยินดีในความรู้ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชชาพรพิด-ชา-พอนมีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชชาภาพิด-ชา-พามีความรุ่งเรืองด้วยความรู้ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชชาอรพิด-ชา-ออนหญิงสาวผู้มีความรู้ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชญธิดาพิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดาลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชญวดีพิด-ชะ-ยะ-วะ-ดีหญิงนักปราชญ์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชญะพิด-ชะ-ยะนักปราชญ์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชญาพิด-ชะ-ยานักปราชญ์ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชญานินพิด-ชะ-ยา-นินผู้ทรงความรู้ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชญาพรพิด-ชะ-ยา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชญาภัคพิด-ชะ-ยา-พักนักปราชญ์ผู้โชคดี 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชญาภาพิด-ชะ-ยา-พาแสงสว่างของนักปราชญ์ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชญาวีพิด-ชะ-ยา-วีนักปราชญ์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชญุตม์พิด-ชะ-ยุดฉลาดและยิ่งใหญ่ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชญ์พิดนักปราชญ์ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชญ์นรีพิด-นะ-รีหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชญ์พงศ์พิด-พงตระกูลนักปราชญ์ 53สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชญ์สินีพิด-สิ-นีหญิงงามผู้ฉลาด 50สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชญ์สุดาพิด-ชะ-สุ-ดาหญิงสาวผู้มีความรู้, ลูกสาวนักปราชญ์ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชยะพิด-ชะ-ยะชัยชนะ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชยาพิด-ชะ-ยาชัยชนะ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชัยภูษิตพิ-ไช-พู-สิดประดับด้วยความชนะ มีชัยชนะเป็นอาภรณ์ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชัยยุทธพิ-ไช-ยุดรบชนะ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชาชาญพิด-ชา-ชานมีความชำนาญในวิชา 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชาญเมธพิ-ชาน-เมดผู้ชำนาญและมีปัญญา 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชานพิ-ชานความรู้สึกตัว, การตื่นตัวรับรู้สิ่งรอบข้าง 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชาภพพิ-ชา-พบโลกแห่งความรู้หรือมีความรู้ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชามญชุ์พิ-ชา-มนผู้งดงามด้วยความรู้ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชามญธุ์พิ-ชา-มนผู้งดงามด้วยความรู้ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชเญศพิด-ชะ-เยดจอมปราชญ์ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิชเยศพิด-ชะ-เยดเจ้าแห่งชัยชนะ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิตตินันท์พิด-ติ-นันเพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิตรพิบูลพิด-พิ-บูนมีทรัพย์สมบัติมากมาย 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิทยารัตน์พิด-ทะ-ยา-รัดหญิงงามและประเสริฐ 47สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิทยุตม์พิด-ทะ-ยุดผู้มีความรู้สูงสุด 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิทวัสพิด-ทะ-วัดผู้ฉลาด ผู้มีปัญญา 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิทักษ์พงศ์พิ-ทัก-พงผู้พิทักษ์ตระกูล 57สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิธานพิ-ทานกฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิธิวัดพิ-ทิ-วัดผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิธิวัตพิ-ทิ-วัดผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิธุนิภาพิ-ทุ-นิ-พาเหมือนพระจันทร์ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พินทุสรพิน-ทุ-สอนผู้มีเสียงไพเราะ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พินีต์วัลย์พิ-นี-วันเรียบร้อยอย่างเถาวัลย์ดัด 69สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิพรรษพรพิ-พัด-พอนความเจริญอันประเสริฐ 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิพิธธนพิ-พิด-ทนมีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิภพภัทรพิ-พบ-พัดเจริญด้วยทรัพย์สมบัติ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิภัชพิ-พัดการแจก แบ่ง (เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพกานต์พิม-พะ-กานรูปงามน่ารัก 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพาพรพิม-พา-พอนมีรูปร่างงดงาม 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพิกาพิม-พิ-กาพระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพิดาพิม-พิ-ดาสะท้อนแสง 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพิศาพิม-พิ-สาเจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์พิมรูปร่าง แม่แบบ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์ชนกพิม-ชะ-นกเหมือนพ่อ 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์ทองพิม-ทองรูปงามดังทอง 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์ธิดาพิม-ทิ-ดาลูกสาวที่รูปเหมือนพ่อ 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์นาราพิม-นา-รามีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์นิภาพิม-นิ-พามีรูปงาม 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์ผกาพิม-ผะ-กาดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ, ผู้มีรูปร่างงาม 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์พจีพิม-พะ-จีมีคำพูดเป็นแบบอย่าง พูดดี 55สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์พรพิม-พอนแม่แบบที่ดี 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์พิกาพิม-พิ-กาพระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม 48สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์พิดาพิม-พิ-ดาสะท้อนแสง 48สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์พิศาพิม-พิ-สาเจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม 54สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์พิสุทธ์พิม-พิ-สุดมีรูปร่างอันบริสุทธิ์ 68สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์มาดาพิม-มา-ดาเหมือนแม่ 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์ลภัสพิม-ละ-พัดมีลาภคือรูปงาม 52สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์วรีย์พิม-วะ-รีประเสริฐด้วยรูปร่าง 68สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์วลัญช์พิม-วะ-ลันมีลักษณะรูปงาม 65สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์วิภาพิม-วิ-พามีรัศมีรูปงามอันผ่องใส 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์วิมลพิม-วิ-มนรูปร่างไม่มีที่ติ 55สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์วิไลพิม-วิ-ไลรูปงาม 59สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์สุจีพิม-สุ-จีมีรูปงาม 55สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์สุธีพิม-สุ-ทีถ่ายแบบนักปราชญ์ 53สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์สุภาพิม-สุ-พารูปงาม 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์อรพิม-ออนรูปงาม 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมพ์อัปสรพิม-อับ-สอนรูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร 57สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมรทาพิม-ระ-ทาการต่อสู้ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมลรัตน์พิ-มน-รัดแก้วที่ปราศจากมลทิน, แก้วบริสุทธิ์ 48สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมลศรีพิ-มน-สีบริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมลแขพิ-มล-แขจันทร์กระจ่าง 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิมุกต์พิ-มุกผู้หลุดพ้น 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิยุทธพิ-ยุดปราศจากการรบ ต่อสู้ไม่ยอมแพ้ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิรชัชพิ-ระ-ชัดนักรบผู้กล้า 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิรดาพิ-ระ-ดานักปราชญ์ผู้มีความเพียร 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิรภพพิ-ระ-พบภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิรัชย์พิ-รัดชัยชนะของวีรบุรุษ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิรัลพิ-รันหายาก งาม โปร่งบาง 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิรานันท์พิ-รา-นันความร่าเริงของผู้กล้า 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิราอรพิ-รา-ออนหญิงสาวผู้กล้าหาญ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิริยกรพิ-ริ-ยา-กอนสร้างความเพียร มีความเพียร 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิศมัยพิ-สะ-หมัยน่าชิดชวนชม 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิศลยาพิ-สน-ละ-ยาผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิศลย์พิ-สนผู้ปราศจากความทุกข์ร้อน 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิศุทธิ์พิ-สุดสะอาดและบริสุทธิ์ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิศุทธิ์ธรรมพิ-สุด-ทำธรรมอันบริสุทธิ์ 55สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิสชาพิด-สะ-ชาดอกบัว 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิสัชพิ-สัดเสียสละ สละทิ้ง 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิสินีพิ-สิ-นีดอกบัว 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิสุดาพิ-สุ-ดาหญิงวิเศษ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พิโมกข์พิ-โมกหลุดพ้น 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พีรกานต์พี-ระ-กานเป็นที่รักของผู้กล้าหาญ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พีรชยาพี-ระ-ชะ-ยาชัยชนะของผู้กล้าหาญ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พีรดนย์พี-ระ-ดนผู้ชายผู้กล้าหาญ 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พีรดาพี-ระ-ดาความเป็นผู้กล้า ความกล้า 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พีรทัตพี-ระทัดผู้กล้าหาญประทานมา 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พีรธัชพี-ระ-ทัดผู้เป็นธงชัยแห่งผู้กล้าหาญ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พีรพลพี-ระ-พนมีพลังกล้าหาญ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พีรภาสพี-ระ-พาดนักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พีรยชพี-ระ-ยดเกิดมาเพื่อความกล้าหาญ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พีรยาพี-ระ-ยาความเพียร 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พีรยากรพี-ระ-ยา-กอนมือที่มีความเพียรมานะ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พีรยุทธพี-ระ-ยุดการรบของผู้กล้า 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พีรวัสพี-ระ-วัดอำนาจของวีรบุรุษ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พีรวิชญ์พี-ระ-วิดนักปราชญ์ผู้กล้าหาญ 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พีรศุภพี-ระ-สุบผู้กล้าหาญและดีงาม 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พีรัชพี-รัดลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พีรัชชัยพี-รัด-ไชเกิดจากผู้กล้า ลูกวีรบุรุษ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พีโชบลพี-โช-บลพืชบัว หน่อบัว 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พุทธิชาพุด-ทิ-ชาเกิดมาฉลาด 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พุทธิชาตทุด-ทิ-ชาดเกิดมาฉลาด 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พุทธิพรพุด-ทิ-พอนปัญญาดี 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พุทธิมาทุด-ทิ-มาผู้มีปัญญา 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พุธิตาพุ-ทิ-ตารู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
พูนสวัสดิ์พูน-สะ-หวัดผู้เต็มเปี่ยมไปด้วย ความดี ความงาม ความรุ่งเรือง 53สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพชรีเพ็ด-ชะ-รีเพชร 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพราพงศ์พันธุ์เพรา-พง-พันมีเผ่าพันธุ์ดีงาม 72สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพราพนิตเพรา-พะ-นิดสาวงาม 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพราพินิตเพรา-พิ-นิดสาวงาม 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพลินพิศเพลิน-พิดชวนให้เพลิดเลินน่าหลงใหล 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพียงขวัญเพียง-ขวันมีขวัญเพียงพอ 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพ็ญจิตเพ็น-จิดจิตที่บริสุทธิ์ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพ็ญชีพเพ็น-ชีบมีชีวิตอันเต็มเปี่ยม มีชีวิตอันสมบูรณ์ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพ็ญนีติ์เพ็น-นีแสงจันทร์นำทาง 50สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพ็ญประภาเพ็น-ประ-พาแสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพ็ญพรเพ็น-พอนพระจันทร็เต็มดวง 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพ็ญพักตร์เพ็น-พักหน้าอิ่มเอิบ 51สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพ็ญพิชชาเพ็น-พิด-ชาเต็มไปด้วยความรู้ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพ็ญพิสุทธิ์เพ็น-พิ-สุดสดใสดั่งพระจันทร์, มีความบริสุทธิ์ 60สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพ็ญภาสเพ็น-พาดเต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพ็ญรดีเพ็น-ระ-ดีเปี่ยมไปด้วยความยินดี 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพ็ญรตีเพ็น-ระ-ตีเปี่ยมด้วยความรักยินดี 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพ็ญสิริเพ็น-สิ-หริผู้เต็มไปด้วยความเป็นมงคล 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพ็ญสุดาเพ็น-สุ-ดาลูกสาวผู้น่ารัก 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพ็ญแขเพ็น-แขพระจันทร์เต็มดวง 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เพ็ญโภคัยเพ็น-โพ-ไคเต็มไปด้วยทรัพย์สิน 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
แพรทิพย์แพร-ทิบแพรของเทวดา 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
แพรพิไลแพร-พิ-ไลแพรงาม 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
แพรวรุ่งแพรว-รุ่งสว่างไสวแพรวพราว 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
แพรววนิดแพรว-วะ-นิดงามเป็นที่รัก งามน่ารัก 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
แพรววนิตแพรว-วะ-นิดงามเป็นที่รัก งามน่ารัก 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
แพรใจแพร-ใจจิตใจงาม 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
แพร่พิไลแพร-พิ-ไลแพรงาม 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
โพธิกรโพ-ทิ-กอนผู้สร้างความรู้ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
โพธิพงศ์โพ-ทิ-พงสกุลแห่งปัญญา 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ไพรัลย์ไพ-รันความโปร่งบาง หายาก 48สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เฟืองรัตน์เฟือง-รัดล้อแก้ว, ซี่กงจักรแก้ว 50สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เฟื่องรัตน์เฟื่อง-รัดแก้วอันรุ่งเรือง, ความดีงามที่รุ่ 51สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภคนันท์พะ-คะ-นันยินดีในโชค หรือสิริมงคล 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภคนางค์พะ-คะ-นางผู้มีร่างกายนำโชค 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภคพรพะ-คะ-พอนมีโชคเป็นพร 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภควดีพะ-คะ-วะ-ดีผู้มีโชค 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภควัตพะ-คะ-วัดผู้มีโชค 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภคินพะ-คินผู้มีโชค มีสิริมงคล 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภพธรพบ-ทอนทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภพธรรมพบ-ทำธรรมประจำภพ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภพสรรค์พบ-สันสร้างภพ สร้างโลก 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภรภัทรพร-พัดผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภริดาพะ-ริ-ดาได้รับการเบี้ยงดู 11สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภริตพรพะ-ริด-พอนผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภริตาพะ-ริ-ตาได้รับการเลี้ยงดู 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภวรัญชน์พะ-วะ-รันทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภวัตพะ-วัดผู้เจริญ 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภวิกาพะ-วิ-กามีความเจริญ 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภวิตราพะ-วิด-ตราพื้นโลก พิภพ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภวินท์พะ-วินเจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภวิลพะ-วินความเป็นอยู่ ดำรงอยู่ตลอดกาล 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภวิศพะ-วิดผู้เป็นใหญ่ในโลก 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภวิษย์พรพะ-วิด-พอนพรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัคจิราพัก-คะ-จิ-รามีโชคดีนาน มีสิริมงคลมาก 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัคธรพัก-คะ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งโชค 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัคธีมาพัก-คะ-ที-มาผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัคนันท์พัก-คะ-นันยินดีในโชค 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัคพนธ์พัก-คะ-พนร่วมผูกพัน 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัคพลพัก-คะ-พนมีโชคเป็นพลัง 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัควลัญชญ์พัก-วะ-ลันลักษณะผู้มีโชค 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัตติมาพัด-ติ-มาผู้มีอาหารบริบูรณ์ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัททิยาพัด-ทิ-ยามีความเจริญ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทธิราพัด-ทิ-รานักปราชญ์ผู้เจริญ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรกรพัด-ทระ-กอนสร้างสิ่งดีงาม, สร้างสิริมงคล 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรกันย์พัด-ทระ-กันหญิงสาวผู้มีความดี 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรจารินพัด-ทระ-จา-รินมีความประพฤติดี 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรชนนพัด-ชะ-นนผู้มีกำเนิดดีงาม 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรดนัยพัด-ทระ-ดะ-ไนลูกชายผู้เจริญ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรธรพัด-ทระ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรธิดาพัด-ทระ-ทิ-ดาลูกสาวผู้ประพฤติดี 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรนันท์พัด-ทระ-นันผู้มีกำเนิดดีงาม 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรพรพัด-ทระ-พอนเจริญและประเสริฐ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรพลพัด-ทระ-พนบุคคลที่ประเสริฐ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรภรพัด-ทระ-พอนผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรภาพัด-ทระ-พามีรัศมีงาม 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรมนพัด-ทระ-มนมีใจดีงาม 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรมลพัด-ทระ-มนมีใจดีงาม 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรลภาพัด-ละ-พาผู้ได้รับสิ่งดีงาม ได้สิริมงคล 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรวดีพัด-ทระ-วะ-ดีมีความเจริญ มีสิริมงคล 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรศยาพัด-สะ-หยาอยู่อย่างมีความสุข 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรศรีพัด-ทระ-สีจันทร์หอม 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรศัยพัด-ทระ-สัยอยู่อย่างมีความสุข 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทราพัด-ทราดี, เจริญ 11สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรานุชพัด-ทรา-นุดน้องนางผู้เจริญ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทราพรพัด-ทรา-พอนทั้งดีและประเสริฐ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทราวุธพัด-ทรา-วุดมีอาวุธดี อาวุธงาม 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรินทร์พัด-ทะ-รินเจ้าแห่งความเจริญ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรียาพัด-ทรี-ยาประเสริฐ,เจริญ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัทรเวชพัด-ทระ-เวดหมอที่ดีงาม 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภันทิลาพัน-ทิ-ลามีลาภ มีความสุข 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภัสสรพัด-สอนรัศมีเรืองรอง 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภากรพา-กอนผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์ 7สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภาคินพา-คินผู้มีโชค มีกำไร 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภาคินีพา-คิ-นีผู้มีโชค ผู้มีส่วนในกิจการต่าง ๆ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภาธรพา-ทอนทรงไว้ซึ่งรัศมี รุ่งเรือง 10สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภานรินทร์พา-นะ-รินรัศมีของจอมคน 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภานะรุจพา-นุ-รุดรุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภานิดาพา-นิ-ดาผู้ได้รับการแนะนำที่ดี 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภานุกรพา-นุ-กอนแสงอาทิตย์ แสงตะวัน 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภานุรุจพา-นุ-รุดรุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภานุวัชร์พา-นุ-วัดพระอาทิตย์และเพชร, ความเจิดจ้าของพระอาทิตย์, ประกายเพชร 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภานุศรีพา-นุ-สีงามเป็นมิ่งขวัญ งามยิ่ง 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภาพิตพา-พิดผู้ได้รับการอบรมแล้ว 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภาพิมลพา-พิ-มนรัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภามพามเดช 7สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภารดีพา-ระ-ดีเทพแห่งการเจรจา 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภารวีพะ-ระ-วีชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภาวดีพา-วะ-ดีเครื่องประดับ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภาวนียาพา-วะ-นี-ยาผู้ควรสรรเสริญ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภาวัตพา-วัดมีแสงสว่าง มีความรุ่งเรือง 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภาวิดาพา-วิ-ดาอบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภาวิตพา-วิดฝึกอบรมตนแล้ว 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภาวิตาพา-วิ-ตาอบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภาวินีพา-วิ-นีมีความเจริญ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภาสกรพาด-สะ-กอนผู้ทำให้สว่าง, พระอาทิตย์ 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภาสวรพาด-สะ-วอนผู้มีรัศมีประเสริฐ พระอาทิตย์ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภาสวิชญ์พาด-สะ-วิดนักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภาสินีพา-สิ-นีมีความรุ่งเรืองสว่างไสว 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภิญญาพัชญ์พิน-ยา-พัดผู้มีปัญญารู้ในกรอบ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภิญญามาศพิน-ยา-มาดเจริญรุ่งเรือง, สมบูรณ์ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภิรมย์เวศน์พิ-รม-เวดที่อยู่อันน่าชื่นใจ 60สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภิรัญญาพิ-รัน-ยาปัญญายิ่ง 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภีมพลพี-มะ-พนมีพลังน่าเกรงขาม 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภีมพศพี-มะ-พดมีอำนาจน่าเกรงขาม 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภีมวัจน์พี-มะ-วัดพูดน่าเกรงขาม พูดมีอำนาจ 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภีมเดชพี-มะ-เดดมีเดชน่าเกรงขาม 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภุชงค์พุ-ชงงู, นาค 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภุชิสส์พุ-ชิดผู้เป็นไท อิสระ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภุมรินรัตน์พุม-มะ-ริน-รัดแมลงผึ้งที่งดงาม 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูดิสพู-ดิดเจ้าแห่งความเจริญ 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูธนพู-ทนมีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูธิปพู-ทิบเป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูบดินทร์พู-บดินพระเจ้าแผ่นดิน 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูบดีพู-พอ-ดีเจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูมิพูมแผ่นดิน 12สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูมิธรรมพูม-ทำพื้นจิตใจที่มีคุณธรรม 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูมินันท์พู-มิ-นันผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูมิภัทรพู-มิ-พัดผู้ประเสริฐในแผ่นดิน 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูมิรพีพูม-ระ-พีผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูมิรัตน์พู-มิ-รัดแก้วของแผ่นดิน 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูริชพู-ริดแผ่นดิน 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูริชญาพู-ริ-ชะ-ยามีปัญญา นักปราชญ์ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูรินท์พู-รินเป็นใหญ่ในแผ่นดิน 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูริเดชพู-ริ-เดดมีอำนาจมาก 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูรีพู-รีแผ่นดิน ปัญญากว้างไกล 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูวดลพู-วะ-ดนแผ่นดิน 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูวนนท์พู-วะ-นนพอใจในแผ่นดิน 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูวนัตถ์พู-วะ-นัดมีประโยชน์ในโลก 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูวนาถพู-วะ-นาดพระเจ้าแผ่นดิน 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูวิศพู-วิดผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูวเดชพู-วะ-เดดผู้มีเดชในแผ่นดิน 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูษิตาพู-สิ-ตาประดับประดาแล้ว 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูสิทธิพู-สิดมีความสำเร็จในแผ่นดิน 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูเบศวร์พู-เบดพระราชาผู้เป็นใหญ่ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภูเมศพู-เมดผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ภโวทัยพะ-โว-ไทรุ่งอรุณแห่งภพ รุ่งเรืองในโลก 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
โภควินท์โพ-คะ-วินได้รับโภคทรัพย์ มีโภคทรัพย์มาก 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
โภคินโพ-คินผู้มีโภคะ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มกรธวัชมะ-กอน-ทะ-วัดผู้มีธงเป็นรูปมังกรคือพระกามเทพ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มงคลชัยมง-คน-ไชชัยชนะที่ดีงาม 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มงคลฤกษ์มง-คน-เริกฤกษ์ดี, คราวหรือเวลาดี 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มงคลสวัสดิ์มง-คน-สะ-หวัดมีความดีงาม 55สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มติมนต์มะ-ติ-มนผู้มีความรู้,ผู้มีความคิด 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มทนาลัยมะ-ทะ-นา-ไลบ่อเกิดแห่งความรัก ดอกบัว 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มทินามะ-ทิ-นาทำให้ดีใจ น่ารัก 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มธุชามะ-ทุ-ชาลูกกวาด 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มธุมนัสมุ-ทุ-มะ-นัดมีใจดี 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มธุรดามะ-ทุ-ระ-ดาความงดงาม ความหวาน 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มธุรสมะ-ทุ-รดน้ำผึ้งหวาน 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มธุรามะ-ทุ-ดามีรสหวาน น่ารัก มีเสน่ห์ 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มธุรินมะ-ทุ-รินหวานมีเสน่ห์ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มธุวันมะ-ทุ-วันนกดุเหว่า โกกิลา 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มธุสรมะ-ทุ-สอนเสียงหวาน 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนชิดามน-ชิ-ดาชนะใจ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนชิตมะ-นะ-ชิดผู้ชนะใจ ผู้ที่ชนะใจตนเอง 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนตกานต์มน-ตะ-กานมีมนต์เป็นที่รัก, เป็นที่รักดั่งมีมนต์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนต์ชัยมน-ไชมีชัยชนะดั่งใช้มนต์เสกเป่า 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนต์ธรมน-ทอนทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนต์ธัชมน-ทัดมีมนต์เป็นธงชัย เด่นด้วยมนต์ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนต์นภามน-นะ-พามนต์สวรรค์ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนต์มนัสมน-มะ-นัดมนต์แห่งดวงใจ 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนต์มาสมน-มาดพระจันทร์ที่เย้ายวนใจ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนต์วลีมน-วะ-ลีมีคำพูดชักจูงใจ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนทิรามน-ทิ-ราเรือนหลวง 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนธิรามน-ทิ-ราใจนักปราชญ์ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนนัทธ์มน-นัดผูกพันใจ เกลียวใจ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนปริยามะ-นะ-ปริ-ยาเป็นที่รักแห่งใจ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนพรมะ-นะ-พอนมีใจประเสริฐ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนพัทธ์มะ-นะ-พัดผูกพันใจ เป็นที่รักแห่งใจ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนภาสมะ-นะ-พาดมีความสว่างทางใจ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนรดามน-ระ-ดามีใจยินดี 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนฤดีมน-รึ-ดีใจดี 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนสิชมะ-นะ-สิดเกิดในใจ ความรัก 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนสิชามน-สิ-ชาเกิดในใจ ความรัก 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนสิริมน-สิ-หริหัวใจที่อิ่มเอิบ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนัญชยามะ-นัน-ชะ-ยาผู้ชนะใจ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนัญชัยมะ-นัน-ไชผู้ชนะใจ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนัสขวัญมะ-นัด-ขวันขวัญใจ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนัสนันท์มะ-นัด-สะ-นันมีใจสุขสำราญ 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนัสพรมะ-นัด-สะ-พอนผู้มีน้ำใจประเสริฐ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนัสภรมะ-นัด-พอนบำรุงใจ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนัสวินมะ-นัด-สะ-วินมีความตั้งใจ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนัสวีมะ-นัด-สะ-วีผู้มีความตั้งใจ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนัสวีร์มะ-นัด-สะ-วีมีความตั้งใจ, มีความคิดสูง, นักปราชญ์ 47สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนัสสมมะ-นัด-สมเสมอด้วยใจ ตั้งใจ เหมือนใจ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนัสสินีมะ-นัด-สิ-นีผู้มีใจ 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนุญศักดิ์มะ-นุน-สักมีอำนาจเป็นที่น่าพอใจ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มนูศักดิ์มะ-นู-สักอำนาจของพระมนู (ผู้สร้างโลก 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มยุรฉัตรมะ-ยุ-ระ-ฉัดหางนกยูง 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มยุรีมะ-ยุ-รีนกยูง 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มยุเรศมะ-ยุ-เรดพญานกยูง 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มรุเดชมะ-รุ-เดดมีเดชดุจเทวดา 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มะลิมะ-ลิดอกมะลิ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มะลิซ้อนมะ-ลิ-ซ้อนดอกมะลิชนิดหนึ่งกลิ่นหอม 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มะลิวัลย์มะ-ลิ-วันทำให้ดีใจ 52สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มะลุลีมะ-ลุ-ลีดอกไม้ชนิดหนึ่ง 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มัญชรีมัน-ชะ-รีก้านดอกไม้ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มัญชุพรมัน-ชุ-พอนงามและประเสริฐ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มัญชุภามัน-ชุ-พารัศมีอันงาม 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มัญชุสามัน-ชุ-สาหีบสมบัติ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มัทนพรมัด-ทะ-นะ-พอนมีพรคือความรัก 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มัทนามัด-ทะ-นาคำสดุดี 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มัทนีมัด-ทะ-นีกามเทพ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มัทนีญามัด-ทะ-นี-ยาผู้รู้เรื่องกามเทพ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มันตรินีมัน-ตริ-นีสตรีมีความรู้ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มันทนามัน-ทะ-นาสดุดี 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มัลลิกามัน-ลิ-กาดอกมะลิ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มาติกามา-ติ-กาแม่บท แบบอย่าง 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มาธวีมา-ทะ-วีหวาน หวานปานน้ำผึ้ง 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มานิดามา-นิ-ดาผู้ที่คนนับถือ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มานีมา-นีคนมีมานะ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มานเมตต์มาน-เมดจิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มายาวีมา-ยา-วีผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มาลาตีมา-ลา-ตีดอกมะลิชนิดหนึ่ง 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มาลินีมา-ลิ-นีผู้ตกแต่งด้วยพวงดอกไม้ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มาลีรัตน์มา-ลี-รัดดอกไม้ที่มีค่า 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มาลีวัลย์มา-ลี-วันเถาดอกไม้, ดอกไม้เถา 52สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มิตรสินีมิด-สิ-นีหญิงงามที่เป็นมิตร 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มิ่งกมลมิ่ง-กะ-มนมิ่งขวัญแห่งดวงใจ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มิ่งพรมิ่ง-พอนมิ่งขวัญประเสริฐ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มีเกียรติมี-เกียดเป็นผู้ได้รับการยอมรับนับถือ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มุกตาภามุก-ตา-ภาแสงแห่งไข่มุก 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มุขพลมุ-ขะ-พนผู้มีกำลังมาก 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มุนินทร์มุ-นินจอมนักปราชญ์ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มโนชามะ-โน-ชาโอชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มโนพัศมะ-โน-พัดมีอำนาจทางใจ 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
มโนรมมะ-โน-รมเป็นที่รื่นเริงแห่งใจ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ม่านฟ้ามาน-ฟ้าเมฆ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เมธปิยาเมด-ปิ-ยามีปัญญาเป็นที่รัก 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เมธพนธ์เม-ทะ-พนผูกพันด้วยปัญญา 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เมธัสเม-ทัดผู้มีปัญญา นักปราชญ์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เมธาพรเม-ทา-พอนมีความรู้อันประเสรริฐ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เมธาวีเม-ทา-วีผู้มีปัญญา 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เมธาสิทธิเม-ทา-สิดสำเร็จด้วยปัญญา 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เมธาสิทธิ์เม-ทา-สิดสำเร็จด้วยปัญญา 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เมธิชัยเม-ทิ-ไชชัยชนะของผู้มีปัญญา 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เมธินีเม-ทิ-นีปราชญ์สตรี 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เมษราศีเมด-รา-สีเกิดราศีเมษ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
โมกข์โมกผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ยงยศยง-ยดมียศยั่งยืนนาน 25อำนาจ เกียรติยศ
ยงสุขยง-สุกมีสุขยั่งยืน 20อำนาจ เกียรติยศ
ยชญ์ยดการบูชา การให้เกียรติ 23อำนาจ เกียรติยศ
ยชนายด-ชะ-นาการบูชา การให้เกียรติ 16อำนาจ เกียรติยศ
ยติภัทรยะ-ติ-พัดนักบวชผู้เจริญแล้ว 25อำนาจ เกียรติยศ
ยมลยะ-มนคู่ 19อำนาจ เกียรติยศ
ยมลพรยะ-มน-พอนคู่ที่ประเสริฐ 31อำนาจ เกียรติยศ
ยมลภัทรยะ-มน-พัดคู่ผู้ดีงาม 29อำนาจ เกียรติยศ
ยลรดียน-ระ-ดีมองแล้วเกิดความดี 26อำนาจ เกียรติยศ
ยศกรยด-สะ-กอนผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ 20อำนาจ เกียรติยศ
ยศธนะยด-ทะ-นะเกียรติยศเป็นทรัพย์ 28อำนาจ เกียรติยศ
ยศนันท์ยด-สะ-นนยินดีในยศ 39อำนาจ เกียรติยศ
ยศพนธ์ยด-สะ-พนเกี่ยวข้องด้วยยศ 41อำนาจ เกียรติยศ
ยศพรยด-สะ-พอนมียศอันประเสริฐ 27อำนาจ เกียรติยศ
ยศพลยด-สะ-พนมียศและมีพลัง 29อำนาจ เกียรติยศ
ยศพัทธ์ยด-สะ-พัดเกี่ยวข้องด้วยยศ 41อำนาจ เกียรติยศ
ยศภัทรยด-สะ-พัดเจริญ หรือดีงามด้วยยศ 25อำนาจ เกียรติยศ
ยศวรยด-สะ-วอนมียศอันประเสริฐ 25อำนาจ เกียรติยศ
ยศวริตยด-วะ-ริดผู้เลิศด้วยยศ 32อำนาจ เกียรติยศ
ยศวริศยด-วะ-ริดผู้เลิศด้วยยศ 36อำนาจ เกียรติยศ
ยสินทรยะ-สิน-ทอนเป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ 29อำนาจ เกียรติยศ
ยสุดมายะ-สุด-ตะ-มาผู้มียศสูงสุด 23อำนาจ เกียรติยศ
ยสุตมายะ-สุด-ตะ-มาผู้มียศสูงสุด 25อำนาจ เกียรติยศ
ยุกตนันท์ยุก-ตะ-นันประกอบด้วยความยินดี 37อำนาจ เกียรติยศ
ยุติวิชญ์ยุ-ติ-วิดนักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม 41อำนาจ เกียรติยศ
ยุทธไกรยุด-ทะ-ไกรเก่งในการรบ 28อำนาจ เกียรติยศ
เยาวดีเยา-วะ-ดีหญิงสาว 25อำนาจ เกียรติยศ
เยาวเรศเยา-วะ-เรดหญิงสาวสวย,นางกษัตริย์ 30อำนาจ เกียรติยศ
โยธินโย-ทินผู้ชนะ 25อำนาจ เกียรติยศ
โยษิตาโย-ษิ-ตาสตรี 24อำนาจ เกียรติยศ
รจิตพิชญ์ระ-จิต-พิดนักปราชญ์ผู้งดงาม 44อำนาจ เกียรติยศ
รจเรขรด-จะ-เรกการขีดเขียน 18อำนาจ เกียรติยศ
รชตระ-ชดเงิน 9อำนาจ เกียรติยศ
รชนิกรระ-ชะ-นิ-กอนพระจันทร์ 20อำนาจ เกียรติยศ
รชนิมุขระ-ชะ-นิ-มุกเวลาเย็น 23อำนาจ เกียรติยศ
รชนิศรด-ชะ-นิดเจ้าแห่งกลางคืน พระจันทร์ 22อำนาจ เกียรติยศ
รชานนท์ระ-ชา-นนยินดีในทรัพย์สมบัติ 27อำนาจ เกียรติยศ
รดาระ-ดาผู้ยินดีแล้ว 6อำนาจ เกียรติยศ
รดิศระ-ดิดเจ้าแห่งความรัก ชื่อของกามเทพ 16อำนาจ เกียรติยศ
รตนระ-ตะ-นะความรื่นรมย์ 12อำนาจ เกียรติยศ
รตาระ-ตาเพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น 8อำนาจ เกียรติยศ
รติกรระ-ติ-กอนทำให้ยินดี 16อำนาจ เกียรติยศ
รตินันท์ระ-ติ-นันยินดีกับความรัก 35อำนาจ เกียรติยศ
รติบดีระ-ติ-บอ-ดีพระเจ้าแห่งความรัก 21อำนาจ เกียรติยศ
รติมาระ-ติ-มามีความรัก มีความสุข 17อำนาจ เกียรติยศ
รติรมย์ระ-ติ-รมรื่นรมย์ยินดี 37อำนาจ เกียรติยศ
รติรสระ-ติ-รดรสแห่งความยินดี รสรัก 22อำนาจ เกียรติยศ
รถิกระ-ถิกทหารรถศึก 10อำนาจ เกียรติยศ
รพีพงศ์ระ– พี-พง สกุลแห่งพระอาทิตย์ 45อำนาจ เกียรติยศ
รมตีรม-มะ-ตีกามเทพ 19อำนาจ เกียรติยศ
รมยกรรม-ยะ-กอนสร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข 22อำนาจ เกียรติยศ
รมยเนตรรม-ยะ-เนดต้องตา 31อำนาจ เกียรติยศ
รมย์รมน่ารื่นรมย์ 26อำนาจ เกียรติยศ
รมย์ชลีรม-ชะ-ลีมีความรุ่งเรืองอย่างน่ารื่นรมย์ 41อำนาจ เกียรติยศ
รมย์ธีรารม-ที-รานักปราชญ์ผู้น่ารื่นรมย์ นักปราชญ์ผู้น่ายินดี 42อำนาจ เกียรติยศ
รมย์นลินรม-นะ-ลินน่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว 46อำนาจ เกียรติยศ
รมย์รวินท์รม-ระ-วินบัวงาม 55อำนาจ เกียรติยศ
รมย์รุจีรม-รุ-จีงามน่าพึงพอใจ 44อำนาจ เกียรติยศ
รมัยระ-มัยมีเสน่ห์ น่ายินดี 21อำนาจ เกียรติยศ
รมิดาระ-มิ-ดาผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข 15อำนาจ เกียรติยศ
รมิตาระ-มิ-ตาผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข 17อำนาจ เกียรติยศ
รยาระ-ยากระแสน้ำ หรือความเร็ว 13อำนาจ เกียรติยศ
รวิชาระ-วิ-ชาลูกพระอาทิตย์ 17อำนาจ เกียรติยศ
รวินท์ระ-วินดอกบัว 29อำนาจ เกียรติยศ
รวินท์นิภาระ-วิน-นิ-พางามดังดอกบัว 40อำนาจ เกียรติยศ
รวินันท์ระ-วิ-นันเป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์ 38อำนาจ เกียรติยศ
รวิพรระ-วิ-พอนประเสริฐดุจพระอาทิตย์ 26อำนาจ เกียรติยศ
รวิพลระ-วิ-พนมีกำลังดุจพระอาทิตย์ 28อำนาจ เกียรติยศ
รวิภาระ-วิ-พาแสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ 16อำนาจ เกียรติยศ
รวิภาสระ-วิ-พาดแสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ 23อำนาจ เกียรติยศ
รวิสราระ-วิ-สะ-ราเป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์ 26อำนาจ เกียรติยศ
รวิสุดระ-วิ-สุดลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์ 23อำนาจ เกียรติยศ
รวิสุตระ-วิ-สุดลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์ 25อำนาจ เกียรติยศ
รวีนิภาระ-วี-นิ-พาเสมือนพระอาทิตย์ 28อำนาจ เกียรติยศ
รศนารด-สะ-นาลิ้น เข็มขัดสตรี 17อำนาจ เกียรติยศ
รสกรรด-สะ-กอนผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม 16อำนาจ เกียรติยศ
รสธรรด-สะ-ทอนทรงไว้ซึ่งรส หมายถึงมีรสนิยม มีเสน่ห์ 19อำนาจ เกียรติยศ
รสนันท์รด-สะ-นันมีรสนิยมดี 35อำนาจ เกียรติยศ
รสนาถรด-สะ-นาดปรอท 18อำนาจ เกียรติยศ
รสรินรด-สะ-รินรินรส มีเสน่ห์อยู่เสมอ 24อำนาจ เกียรติยศ
รสิการะ-สิ-กาผู้มีรส มีรสนิยม ผู้ซาบซึ้งในรสกวี 17อำนาจ เกียรติยศ
รสิตาระ-สิ-ตาชอบทอง รสนิยม 19อำนาจ เกียรติยศ
รสินทราระ-สิน-ทราจินดามณี 26อำนาจ เกียรติยศ
รหัทระ-หัดทะเล 14อำนาจ เกียรติยศ
ระยาระ-ยากระแสน้ำ หรือความเร็ว 17อำนาจ เกียรติยศ
รักตกันท์รัก-ตะ-กันแก้วแดง แก้วประพาส 32อำนาจ เกียรติยศ
รักตาภารัก-ตา-พารัศมีสีแดง สีแดง 15อำนาจ เกียรติยศ
รักติบูลรัก-ติ-บูนมีเสน่ห์มาก 26อำนาจ เกียรติยศ
รักษิตรัก-สิดได้รับการคุ้มครอง 20อำนาจ เกียรติยศ
รังสิมันตุ์รัง-สิ-มันมีรัศมี พระอาทิตย์ 48อำนาจ เกียรติยศ
รัชชานนท์รัด-ชา-นนยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา 33อำนาจ เกียรติยศ
รัชนาทรัด-ชะ-นาดเสียงบันลือในประเทศ มีอำนาจในประเทศ 17อำนาจ เกียรติยศ
รัชพลรัด-ชะ-พนเป็นกำลังของประเทศ 24อำนาจ เกียรติยศ
รัญชนารัน-ชะ-นาน่ายินดี น่ารัก 20อำนาจ เกียรติยศ
รัญชน์รันความยินดี 28อำนาจ เกียรติยศ
รัญชิดารัน-ชิ-ดาน่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก 20อำนาจ เกียรติยศ
รัตกันท์รัด-ตะ-กันแก้วแดง แก้วประพาฬ 31อำนาจ เกียรติยศ
รัตนกรรัด-ตะ-นะ-กอนสร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว 21อำนาจ เกียรติยศ
รัตนธรรมรัด-ตะ-นะ-ทำมีธรรมดุจแก้วมณี 33อำนาจ เกียรติยศ
รัตนธรรม์รัด-ตะ-นะ-ทำมีธรรมดุจแก้วมณี 42อำนาจ เกียรติยศ
รัตนประภารัด-ตะ-นะ-ประ-พาแผ่นดิน 28อำนาจ เกียรติยศ
รัตนพลรัด-ตะ-นะ-พนมีกำลังอันประเสริฐ 30อำนาจ เกียรติยศ
รัตนมนรัด-ตะ-นะ-มนใจแก้ว ใจวิเศษ 26อำนาจ เกียรติยศ
รัมภ์รดารำ-ระ-ดาไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม 29อำนาจ เกียรติยศ
รัศมิมานรัด-สะ-มิ-มานมีรัศมีเรืองรอง 35อำนาจ เกียรติยศ
ราชาวดีรา-ชา-วะ-ดีชื่อหนึ่งของต้นหางกระรอก 22อำนาจ เกียรติยศ
ราชินทร์รา-ชินราชาผู้เป็นใหญ่ 30อำนาจ เกียรติยศ
รามิลรา-มินกามเทพ 20อำนาจ เกียรติยศ
ราเมนทร์รา-เมนพระรามผู้ยิ่งใหญ่ 31อำนาจ เกียรติยศ
ราเมศรา-เมดพระราม 19อำนาจ เกียรติยศ
ราเมศวร์รา-เมดพระรามผู้ยิ่งใหญ่ 38อำนาจ เกียรติยศ
รินคำริน-คำพูดเรื่อย ๆ ทองริน 18อำนาจ เกียรติยศ
รินรดาริน-ระ-ดาผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ 19อำนาจ เกียรติยศ
รินรดีริน-ระ-ดีมีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย 25อำนาจ เกียรติยศ
รินรตีริน-ระ-ตีมีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย 27อำนาจ เกียรติยศ
รุจรุดรุ่งเรือง สว่าง 11อำนาจ เกียรติยศ
รุจนารุ-จะ-นาน่ารักน่าชอบใจ 17อำนาจ เกียรติยศ
รุจยารุด-จะ-ยาน่ารัก 20อำนาจ เกียรติยศ
รุจรดารุด-ระ-ดารุ่งเรืองและรื่นรมย์ 17อำนาจ เกียรติยศ
รุจรวีรุด-ระ-วีสว่างดุจพระอาทิตย์ 28อำนาจ เกียรติยศ
รุจาภารุ-จา-พามีรัศมีเรืองรอง ผู้รุ่งเรืองยิ่ง 14อำนาจ เกียรติยศ
รุจิการุ-จิ-กามีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ 17อำนาจ เกียรติยศ
รุจิดารุ-จิ-ดาความพอใจ ความรุ่งโรจน์ 17อำนาจ เกียรติยศ
รุจินพรุ-จิ-นบมีความพอใจใหม่ ๆ มีความรุ่งโรจน์ใหม่ ๆ 28อำนาจ เกียรติยศ
รุจิภารุ-จิ-พามีความงาม มีความพอใจ 17อำนาจ เกียรติยศ
รุจิภาสรุ-จิ-พาดแสงส่วางอันงดงาม รุ่งเรืองยิ่ง 24อำนาจ เกียรติยศ
รุจิรดารุ-จิ-ระ-ดายินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง 21อำนาจ เกียรติยศ
รุจิรัตน์รุ-จิ-รัดงามอย่างประเสริฐ 40อำนาจ เกียรติยศ
รุจิรางค์รุ-จิ-รางมีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง 35อำนาจ เกียรติยศ
รุจิราพรรุ-จิ-รา-พอนรุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ 32อำนาจ เกียรติยศ
รุจิษยารุ-จิ-สะ-ยารุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก 28อำนาจ เกียรติยศ
รุจิสรรค์รุ-จิ-สันสร้างความงาม 43อำนาจ เกียรติยศ
รุจิสารุ-จิ-สาเจ้าแห่งความงาม มีเสน่ห์ยิ่ง 23อำนาจ เกียรติยศ
รุจีรัตน์รุ-จี-รัดรัตนะที่งาม 43อำนาจ เกียรติยศ
รุธิรารุ-ทิ-ราแดง ดาวอังคาร 18อำนาจ เกียรติยศ
รุ่งภพรุ่ง-พบโลกสว่าง ทำให้โลกรุ่งเรือง 17อำนาจ เกียรติยศ
รุ่งรดิศรุ่ง-ระ-ดิดรุ่งโรจน์ดุจกามเทพ กามเทพผู้รุ่งเรือง 24อำนาจ เกียรติยศ
รุ่งรวินรุ่ง-ระ-วินพระอาทิตย์ยามเช้า 27อำนาจ เกียรติยศ
รุ่งรุจรุ่ง-รุดรุ่งโรจน์ สว่างไสว 19อำนาจ เกียรติยศ
รุ่งรุจีรุ่ง-รุ-จีเริ่มรุ่งเรือง 26อำนาจ เกียรติยศ
รุ่งวิกรัยรุ่ง-วิ-ไกรค้าขายเจริญ 35อำนาจ เกียรติยศ
รุ่งวิภารุ่ง-วิ-พารัสมีสว่าง 20อำนาจ เกียรติยศ
รุ่งไพลินรุ่ง-ไพ-ลินพลอยไพลินที่งามแวววาว 40อำนาจ เกียรติยศ
รุ้งพรายรุ้ง-พรายสีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา 30อำนาจ เกียรติยศ
รเมศระ-เมดริ่นรมย์ ยินดี ชอบใจ 18อำนาจ เกียรติยศ
ร่มธรรมร่ม-ทำผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม, ร่มเงาแห่งความดี 27อำนาจ เกียรติยศ
เรืองรำไพเรือง-รำ-ไพพระอาทิตย์เรืองรอง 43อำนาจ เกียรติยศ
เรืองรินเรือง-รินสุกสว่างเรื่อย ๆ 34อำนาจ เกียรติยศ
ไรวินท์ไร-วินได้ทรัพย์ มีทรัพย์ 38อำนาจ เกียรติยศ
ฤทธิธรรมริด-ทิ-ทำอำนาจแห่งพระธรรม 27อำนาจ เกียรติยศ
ลตาพฤกษ์ละ-ตา-พรึกต้นไม้เลื้อย 33อำนาจ เกียรติยศ
ลภนละ-พนการได้ ลาภ 12อำนาจ เกียรติยศ
ลภัสละ-พัดสมบัติ, ลาภ 18อำนาจ เกียรติยศ
ลภัสรดาละ-พัด-ระ-ดายินดีแล้วในทรัพย์ 24อำนาจ เกียรติยศ
ลลิตละ-ลิดงาม , น่ารัก 19อำนาจ เกียรติยศ
ลลิตภัทรละ-ลิด-พัดงามและเจริญ 29อำนาจ เกียรติยศ
ลลิตาละ-ลิ-ตาสวย มีเสน่ห์ 20อำนาจ เกียรติยศ
ลวิตรละ-วิดเครื่องเกี่ยว,เคียว 23อำนาจ เกียรติยศ
ลักขิกาลัก-ขิ-กาสตรีผู้มีบุญวาสนา 19อำนาจ เกียรติยศ
ลักษิกาลัก-สิ-กาสตรีผู้มีบุญวาสนา 21อำนาจ เกียรติยศ
ลัญฉกรลัด-ฉะ-กอนตราที่ใช้ตีหรือประทับ 24อำนาจ เกียรติยศ
ลัทธพลลัด-ทะ-พนมีพลัง ทรงพลัง 29อำนาจ เกียรติยศ
ลัลนาลัน-ละ-นาสาวสวย 22อำนาจ เกียรติยศ
ลัลน์ลลิตลัน-ละ-ลิดสาวสวย 49อำนาจ เกียรติยศ
ลาภินลา-พินผู้มีลาภ 17อำนาจ เกียรติยศ
ลาภิศลา-พิดเจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก 19อำนาจ เกียรติยศ
ลิปิการ์ลิ-ปิ-กาสร้างอักษร นักเขียน 31อำนาจ เกียรติยศ
ลิลิตละ-ลิดงาม น่ารัก 23อำนาจ เกียรติยศ
ลูกขวัญลูก-ขวัญลูกคนที่รักมากที่สุด 25อำนาจ เกียรติยศ
ล้อมเดชล้อม-เดชพร้อมด้วยอำนาจ 24อำนาจ เกียรติยศ
เลิศวรรธน์เลิด-วัดความเจริญอย่างยิ่ง 51อำนาจ เกียรติยศ
วกุลทิพย์วะ-กุน-ทิพต้นพิกุลของเทวดา 44อำนาจ เกียรติยศ
วงศธรวง-สะ-ทอนผู้ดำรงสกุล ผู้สืบสกุล 23อำนาจ เกียรติยศ
วงศพัทธ์วง-สะ-พัดผูกพันสกุลวงศ์ 41อำนาจ เกียรติยศ
วงศ์วรรธน์วง-วัดตระกูลผู้เจริญ 56อำนาจ เกียรติยศ
วชิรวิทย์วะ-ชิ-ระ-วิดมีความรู้เฉียบคมดุจเพชร 44อำนาจ เกียรติยศ
วทัญญาวะ-ทัน-ยาผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น, ผู้ใจบุญสุนทาน 20อำนาจ เกียรติยศ
วทัญญูวะ-ทัน-ยูผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น ผู้ใจบุญสุนทา 21อำนาจ เกียรติยศ
วทันยาวัน-ทัน-ยาใจบุญสุนทาน 25อำนาจ เกียรติยศ
วทันยูวะ-ทัน-ยูผู้ใจบุญสุนทาน 26อำนาจ เกียรติยศ
วธูสิริวะ-ทู-สิ-ริหญิงสาวผู้มีสิริมงคล 31อำนาจ เกียรติยศ
วนศักดิ์วะ-นะ-สักอำนาจแห่งป่า พลังแห่งป่า 37อำนาจ เกียรติยศ
วนัชพรวะ-นัด-ชะ-พอนประเสริฐดุจดอกบัว 29อำนาจ เกียรติยศ
วนันต์วะ-นันแนวป่า ชายป่า 32อำนาจ เกียรติยศ
วนัสนันท์วะ-นัด-สะ-นันผู้เพลิดเลินในการท่องป่า 46อำนาจ เกียรติยศ
วนัสบดีวะ-นัด-บอ-ดีไม้ใหญ่,พญาใหญ่ 32อำนาจ เกียรติยศ
วนิชพรวะ-นิด-ชะ-พอนประเสริฐดุจดอกบัว 29อำนาจ เกียรติยศ
วนิดาวะ-นิ-ดาหญิงสาว 17อำนาจ เกียรติยศ
วรกมลวอ-ระ-กะ-มนมีใจประเสริฐ 22อำนาจ เกียรติยศ
วรกันต์วอ-ระ-กันผู้ประเสริฐและน่ารัก 32อำนาจ เกียรติยศ
วรกานต์วอ-ระ-กานประเสริฐและน่ารัก 29อำนาจ เกียรติยศ
วรงค์วะ-รงส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ 25อำนาจ เกียรติยศ
วรชนวอ-ระ-ชนคนผู้ประเสริฐ 17อำนาจ เกียรติยศ
วรชัยวอ-ระ-ไชมีชัยชนะอันประเสริฐ, ชัยชนะดี 24อำนาจ เกียรติยศ
วรชิตวอ-ระ-ชิดมีชัยชนะอันประเสริฐ 19อำนาจ เกียรติยศ
วรดนัยวอ-ระ-ดะ-ไนผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม 28อำนาจ เกียรติยศ
วรดรวอ-ระดอนผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น 15อำนาจ เกียรติยศ
วรดาวอ-ระ-ดาความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ 12อำนาจ เกียรติยศ
วรดีวอ-ระ-ดีของหอมสำหรับลูบไร้ร่างกาย 18อำนาจ เกียรติยศ
วรถระ-รดไม้ค้ำ 11อำนาจ เกียรติยศ
วรทวะ-รดผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร 11อำนาจ เกียรติยศ
วรทย์วะ-รดผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ 28อำนาจ เกียรติยศ
วรทัตวอ-ระ-ทัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร 18อำนาจ เกียรติยศ
วรทาวอ-ระ-ทาผู้ให้สิ่งที่ประเสริญ, ให้พร 12อำนาจ เกียรติยศ
วรธนวอ-ระ-ทนมีทรัพย์อันประเสริฐ 19อำนาจ เกียรติยศ
วรนนวอ-ระ-นนมีใจประเสริฐ 20อำนาจ เกียรติยศ
วรนาถวอ-ระ-นาดผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ 17อำนาจ เกียรติยศ
วรนิตวอ-ระ-นิดผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ 22อำนาจ เกียรติยศ
วรนุชวอ-ระ-นุดนางงาม 18อำนาจ เกียรติยศ
วรปรัชญ์วอ-ระ-ปรัดนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 35อำนาจ เกียรติยศ
วรปรีย์วอ-ระ-ปรีประเสริฐและเป็นที่รัก 40อำนาจ เกียรติยศ
วรพงศ์วอ-ระ-พงมีตระกูลดี 36อำนาจ เกียรติยศ
วรพนิตวอ-ระ-พะ-นิดหญิงผู้ประเสริฐ 30อำนาจ เกียรติยศ
วรพรตวอ-ระ-พดมีพรดอันประเสริฐ 25อำนาจ เกียรติยศ
วรพลวอ-ระ-พนมีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ 24อำนาจ เกียรติยศ
วรพักตร์วอ-ระ-พักดวงหน้าสวยงาม 39อำนาจ เกียรติยศ
วรพิชชาวอ-ระ-พิด-ชามีความรู้ประเสริฐ 27อำนาจ เกียรติยศ
วรภพวอ-ระ-พบมีภพประเสริฐ เกิดมาดี 19อำนาจ เกียรติยศ
วรภาสวอ-ระ-พาดแสงสว่างอันประเสริฐ 19อำนาจ เกียรติยศ
วรมนวอ-ระ-มนมีใจประเสริฐ 20อำนาจ เกียรติยศ
วรยศวอ-ระ-ยดมียศอันประเสริฐ 25อำนาจ เกียรติยศ
วรรจชนกวัด-ชะ-นกศักดิ์ศรีบิดา 28อำนาจ เกียรติยศ
วรรษชลวัน-สะ-ชนน้ำฝน 26อำนาจ เกียรติยศ
วรรษมนวัด-สะ-มนรูปร่างงาม 28อำนาจ เกียรติยศ
วรฤทัยวอ-ระ-ไทมีใจประเสริฐ 24อำนาจ เกียรติยศ
วรลภย์วอ-ระ-ลบผู้มีลาภอันประเสริฐ 34อำนาจ เกียรติยศ
วรวลัญช์วอ-ระ-วะ-นันผู้มีลักษณะอันประเสริฐ 41อำนาจ เกียรติยศ
วรวัชวอ-ระ-วัดมีความรู้อันประเสริฐ 22อำนาจ เกียรติยศ
วรวิชวอ-ระ-วิดมีความรู้อันประเสริฐ 22อำนาจ เกียรติยศ
วรวิทย์วอ-ระ-วิดมีความรู้อันประเสริฐ 38อำนาจ เกียรติยศ
วรวิบูลวอ-ระ-วิ-บูนเต็มไปด้วยความดีงาม 30อำนาจ เกียรติยศ
วรสุดาวอ-ระ-สุ-ดาสาวงาม, หญิงผู้ประเสริฐ ผู้ฟังที่ดี 20อำนาจ เกียรติยศ
วรัชญ์วะ-รัดผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ 29อำนาจ เกียรติยศ
วรัชยาวะ-รัด-ชะ-ยามีชัยชนะอันประเสริฐ 25อำนาจ เกียรติยศ
วรัญชลีวะ-รัน-ชะ-ลีการกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง 33อำนาจ เกียรติยศ
วรัญชิตวะ-รัน-ชิดมีชัยชนะอันประเสริฐ หรือชนะคนที่ประเสริฐ 27อำนาจ เกียรติยศ
วรัญญาวะ-รัน-ยาผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ 23อำนาจ เกียรติยศ
วรัญญูวะ-รัน-ยูผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ 24อำนาจ เกียรติยศ
วรัตถ์วะ-รัดมีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง 27อำนาจ เกียรติยศ
วรัตนถ์วะ-รัดมีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง 32อำนาจ เกียรติยศ
วรัตม์วะ-รัดผู้ประเสริฐสุด 31อำนาจ เกียรติยศ
วรัทวะ-รัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร 15อำนาจ เกียรติยศ
วรัทยาวะ-รัด-ทะ-ยามีความกรุณาอันประเสริฐ 24อำนาจ เกียรติยศ
วรันธรวะ-รัน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร 27อำนาจ เกียรติยศ
วรัมพรวะ-รำ-พอนประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม 31อำนาจ เกียรติยศ
วรัสยาวะ-รัด-สะ-ยาความปรารถนา 30อำนาจ เกียรติยศ
วรากรวะ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ 16อำนาจ เกียรติยศ
วรานนท์วะ-รา-นนความยินดีในสิ่งประเสริฐ 31อำนาจ เกียรติยศ
วรายุทธวะ-รา-ยุดเลิศในการรบ 25อำนาจ เกียรติยศ
วรายุสวะ-รา-ยุดผู้มีอายุอันประเสริฐ 27อำนาจ เกียรติยศ
วรารมย์วะ-รา-รมมีความรื่นรมย์อันประเสริฐ 37อำนาจ เกียรติยศ
วรารัตน์วะ-รา-รัดแก้วที่ประเสริฐ 36อำนาจ เกียรติยศ
วราลีวะ-รา-ลีพระจันทร์ 24อำนาจ เกียรติยศ
วราศัยวะ-รา-ไสมีที่พึ่งอันประเสริฐ 30อำนาจ เกียรติยศ
วราเมธวะ-รา-เมธผู้มีปัญญาอันประเสริฐ 22อำนาจ เกียรติยศ
วริทธิ์วะ-ริดผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ 32อำนาจ เกียรติยศ
วริทธิ์ธรวะ-ริด-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ 40อำนาจ เกียรติยศ
วริทธิ์นันท์วะ-ริด-นันยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ 56อำนาจ เกียรติยศ
วรินทรวะ-ริน-ทอนผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 24อำนาจ เกียรติยศ
วรินทร์วะ-รินดีและยิ่งใหญ่ 33อำนาจ เกียรติยศ
วรินยุพาวะ-ริน-ยุ-พาหญิงสาวผู้ประเสริฐ 37อำนาจ เกียรติยศ
วรินรำไพวะ-ริน-รำ-ไพผู้ประเสริฐและงดงาม 41อำนาจ เกียรติยศ
วริมนวะ-ริ-มนเลิศ, ประเสริฐ 24อำนาจ เกียรติยศ
วริยงค์วะ-ริ-ยงผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ 37อำนาจ เกียรติยศ
วริยาวะ-ริ-ยาผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก 23อำนาจ เกียรติยศ
วริศวะ-ริดประเสริฐและเป็นใหญ่ 21อำนาจ เกียรติยศ
วริศราวะ-ริด-สะ-ราผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 26อำนาจ เกียรติยศ
วริษวะ-ริดฝน 18อำนาจ เกียรติยศ
วริษาวะ-ริ-สาฤดูฝน 19อำนาจ เกียรติยศ
วรียะวะ-รี-ยะประเสริฐสุด, สุดที่รัก 29อำนาจ เกียรติยศ
วรีรัตน์วะ-รี-รัดแก้วเปรียบแม่น้ำ 42อำนาจ เกียรติยศ
วรุดมวะ-รุ-ดมประเสริญและสูงสุด 17อำนาจ เกียรติยศ
วรุตม์วะ-รุดผู้ประเสริฐสุด 28อำนาจ เกียรติยศ
วรเมธวอ-ระ-เมดผู้มีปัญญาอันประเสริฐ 21อำนาจ เกียรติยศ
วรโชติวอ-ระ-โชดผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ 23อำนาจ เกียรติยศ
วลัชวะ-ลัดปลา 18อำนาจ เกียรติยศ
วลัยกรวะ-ไล-กอนทองกร 29อำนาจ เกียรติยศ
วลัยพรวะ-ไล-พอนกำไลที่งดงาม 36อำนาจ เกียรติยศ
วลีรัตน์วะ-ลี-รัดถ้อยคำที่ไพเราะ 44อำนาจ เกียรติยศ
วศพัทธ์วง-สะ-พัดผูกพันสกุลวงศ์ 39อำนาจ เกียรติยศ
วศินวะ-สินผู้มีอำนาจ 22อำนาจ เกียรติยศ
วศินีวะ-สิ-นีสตรีมีอำนาจ 29อำนาจ เกียรติยศ
วศิมนวะ-สิ-มนจิตใจที่มีเสน่ห์ 27อำนาจ เกียรติยศ
วสภะวะ-สะ-พะผู้ประเสริฐ 18อำนาจ เกียรติยศ
วสวัตติ์วะ-สะ-วัดผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ ผู้มีอำนาจ 42อำนาจ เกียรติยศ
วสันต์พรรษวะ-สัน-พัดปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ 54อำนาจ เกียรติยศ
วสิพรวะ-สิ-พอนมีความสามารถดังที่ตั้งใจ 29อำนาจ เกียรติยศ
วสุวะ-สุสมบัติ 14อำนาจ เกียรติยศ
วสุธรวะ-สุ-ทอนทรงไว้ซึ่งสมบัติ ร่ำรวย 22อำนาจ เกียรติยศ
วสุธาวะ-สุ-ทาแผ่นดิน 19อำนาจ เกียรติยศ
วสุนันท์วะ-สุ-นันยินดีในทรัพย์ 38อำนาจ เกียรติยศ
วสุพรวะ-สุ-พอนสมบัติที่ได้มาตามประสงค์ 26อำนาจ เกียรติยศ
วสุพลวะ-สุ-พนมีพลังคือทรัพย์ เศรษฐี 28อำนาจ เกียรติยศ
วสุรมย์วะ-สุ-รมมีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์ 40อำนาจ เกียรติยศ
วสุวดีวะ-สุ-วะ-ดีหญิงที่มีคุณสมบัติดี 28อำนาจ เกียรติยศ
วสุวีวะ-สุ-วีผู้มีทรัพย์ 27อำนาจ เกียรติยศ
วัชพลวัด-ชะ-พนพูดดี พูดเก่ง 26อำนาจ เกียรติยศ
วัชรพลวัด-ชะ-ระ-พนพลังแข็งแกร่งดุจเพชร 30อำนาจ เกียรติยศ
วัชรมนวัด-ชะ-ระ-มนใจเพชร 26อำนาจ เกียรติยศ
วัชรมัยวัด-ชะ-ระ-ไมแข็งดุจเพชร 33อำนาจ เกียรติยศ
วัชรากรวัด-ชะ-รา-กอนขุมทรัพย์ 22อำนาจ เกียรติยศ
วัชรินทร์วัด-ชะ-รินเจ้าแห่งเพชร, เจ้าแห่งสายฟ้า, พระอินทร์ 39อำนาจ เกียรติยศ
วัชริศวัด-ชะ-ริดเจ้าแห่งเพชร เจ้าแห่งสายฟ้า 27อำนาจ เกียรติยศ
วัชรีพรวัด-ชะ-รี-พอนพระอินทร์ 35อำนาจ เกียรติยศ
วัชรียาวัด-ชะ-รี-ยาเพชร 32อำนาจ เกียรติยศ
วัทธิกรวัด-ทิ-กอนทำกำไร 24อำนาจ เกียรติยศ
วัทนพรวัด-ทะ-นะ-พอนใบหน้าสวย พูดดี 28อำนาจ เกียรติยศ
วัทนวรวัด-ทะ-นะ-วอนใบหน้าสวย พูดเก่ง 26อำนาจ เกียรติยศ
วัทนวิภาวัด-ทะ-นะวิ-พาใบหน้าสวย พูดเก่ง 28อำนาจ เกียรติยศ
วัทน์วัดการพูด ใบหน้า 25อำนาจ เกียรติยศ
วัทน์สิริวัด-สิ-ริมีใบหน้างาม พูดเป็นเสน่ห์ 44อำนาจ เกียรติยศ
วันทนาวัน-ทะ-นาการไหว้ 22อำนาจ เกียรติยศ
วันทนีย์วัน-ทะ-นีน่านับถือ 45อำนาจ เกียรติยศ
วัลลภวัน-ลบคนโปรด ,คนรัก 23อำนาจ เกียรติยศ
วัลลภาวัน-ละ-พาหญิงผู้เป็นที่รัก 24อำนาจ เกียรติยศ
วัศพลวัด-สะ-พนมีพลังเป็นอำนาจ มีอำนาจเป็นพลัง 31อำนาจ เกียรติยศ
วัศยาวัด-สะ-ยาเชื่อฟัง 26อำนาจ เกียรติยศ
วาริธรวา-ริ-ทอนเมฆ 23อำนาจ เกียรติยศ
วาริพันธน์วา-ริ-พันการขังน้ำ 50อำนาจ เกียรติยศ
วารีนิธิวา-รี-นิดมหาสมุทร 35อำนาจ เกียรติยศ
วาสิตาวา-สิ-ตากลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล 22อำนาจ เกียรติยศ
วาสินีวา-สิ-นีอยู่ประจำ สถิตอยู่ มั่นคง 30อำนาจ เกียรติยศ
วาสุเทพวา-สุ-เทบพระนารายณ์ 26อำนาจ เกียรติยศ
วิกรมวิ-กรมพากเพียร ความห้าวหาญ 20อำนาจ เกียรติยศ
วิกรานต์วิ-กรานผู้ก้าวไปข้างหน้า กล้าหาญ 33อำนาจ เกียรติยศ
วิกันดาวิ-กัน-ดาน่ารัก 22อำนาจ เกียรติยศ
วิฆเนศวิ-คะ-เนดพระพิฆเณศ 27อำนาจ เกียรติยศ
วิจิตราวิ-จิด-ตรางามหยดย้อย 28อำนาจ เกียรติยศ
วิชชากรวิด-ชา-กอนสร้างความรู้ 20อำนาจ เกียรติยศ
วิชชาพรวิ-ชา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ, ความรู้อันประเสริฐ 27อำนาจ เกียรติยศ
วิชชุกรวิด-ชุ-กอนแสงสายฟ้า 20อำนาจ เกียรติยศ
วิชชุดาวิด-ชุ-ดาสายฟ้า, ประดุจสายฟ้า, แสงไฟ 17อำนาจ เกียรติยศ
วิชชุตาวิด-ชุ-ตาประดุจสายฟ้า, แสงไฟ 19อำนาจ เกียรติยศ
วิชญะวิด-ชะ-ยะนักปราชญ์ 20อำนาจ เกียรติยศ
วิชญาดาวิด-ชะ-ยา-ดาผู้ฉลาด 19อำนาจ เกียรติยศ
วิชญาพรวิด-ชะ-ยา-พอนผู้รู้แจ้ง ผู้ฉลาด 29อำนาจ เกียรติยศ
วิชญ์วิดผู้รู้ นักปราชญ์ 25อำนาจ เกียรติยศ
วิชญ์พลวิด-ชะ-พนกำลังของนักปราชญ์ นักปราชญ์ที่มีพลัง 39อำนาจ เกียรติยศ
วิชญ์ภาสวิด-ชะ-พาดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 34อำนาจ เกียรติยศ
วิชยาวิ-ชะ-ยาชัยชนะ 21อำนาจ เกียรติยศ
วิชยุตม์วิ-ชะ-ยุดชัยชนะอันสูงสุด 38อำนาจ เกียรติยศ
วิชวิทย์วิด-ทะ-วิดมีความรู้หลายอย่าง 40อำนาจ เกียรติยศ
วิชาธรวิ-ชา-ทอนผู้มีความรู้ทางเวทมนตร์ต่างๆ 21อำนาจ เกียรติยศ
วิชานนะวิ-ชาน-นะความเห็นจริง,ความล่วงรู้ 27อำนาจ เกียรติยศ
วิชานาถวิ-ชา-นาดมีความรู้เป็นที่พึ่ง 20อำนาจ เกียรติยศ
วิชามัยวิ-ชา-ไมสำเร็จได้ด้วยความรู้ 30อำนาจ เกียรติยศ
วิชาฤทธิ์วิ-ชา-ริดสำเร็จด้วยความรู้ 32อำนาจ เกียรติยศ
วิชาวิมลวิ-ชา-วิ-มนมีความรู้หามลทินมิได้ ไร้ความมัวหมองเพราะความรู้ 34อำนาจ เกียรติยศ
วิชิดาวิ-ชิ-ดาผู้ชนะแล้ว 18อำนาจ เกียรติยศ
วิชิตชัยวิ-ชิด-ไชชัยชนะ 33อำนาจ เกียรติยศ
วิชิตาวิ-ชิ-ตาผู้ชนะแล้ว 20อำนาจ เกียรติยศ
วิชุดาวิ-ชุ-ดาแสงไฟ, สายฟ้า 15อำนาจ เกียรติยศ
วิญญูวิน-ยูผู้รู้แจ้ง 20อำนาจ เกียรติยศ
วิทวัสวิ-ทะ-วัดผู้ฉลาด 28อำนาจ เกียรติยศ
วิทิตวิ-ทิดผู้คงแก่เรียน, ผู้รู้ 18อำนาจ เกียรติยศ
วิทูรวิ-ทูนผู้ฉลาด 17อำนาจ เกียรติยศ
วิธวิทย์วิด-ทะ-วิดผู้ฉลาด 42อำนาจ เกียรติยศ
วิธวินท์วิด-ทะ-วินได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ 39อำนาจ เกียรติยศ
วิธานวิ-ทานกฎเกณฑ์ ระเบียบ 20อำนาจ เกียรติยศ
วิธิสรรค์วิ-ทิ-สันสร้างวิธีการ คิดหาวิธีการที่ดี 46อำนาจ เกียรติยศ
วินธัยวิน-ไทผลไม้ ชื่อภูเขา 31อำนาจ เกียรติยศ
วินิชาวิ-นิ-ชาจำเก่ง 22อำนาจ เกียรติยศ
วินิทรวิ-นิดตื่นเสมอ ขยัน 24อำนาจ เกียรติยศ
วินิทราวิ-นิ-ทะ-ราตื่นเสมอ ขยัน 25อำนาจ เกียรติยศ
วินิธาวิ-นิ-ทาฝังใจ จดจำเก่ง 24อำนาจ เกียรติยศ
วินิมัยวิ-นิ-ไมแลกเปลี่ยน 36อำนาจ เกียรติยศ
วิปัศย์วิ-ปัดเห็นแจ้ง มีความรู้ 40อำนาจ เกียรติยศ
วิปุลาวิ-ปุ-ลาไพศาล ลึกซึ้ง กว้างขวาง 20อำนาจ เกียรติยศ
วิพุชวิ-พุดนักปราชญ์ 21อำนาจ เกียรติยศ
วิพุธวิ-พุดผู้รู้แจ้ง นักปราชญ์ 23อำนาจ เกียรติยศ
วิภพวิ-พบทรัพย์สมบัติ ความเจริญ 19อำนาจ เกียรติยศ
วิภวาวิ-พะ-วาทรัพย์สิน 18อำนาจ เกียรติยศ
วิภวานีวิ-พะ-วา-นีผู้รู้แจ้งชัด 30อำนาจ เกียรติยศ
วิภาดาวิ-พา-ดาผู้รู้ 14อำนาจ เกียรติยศ
วิภาพรวิ-พา-พอนมีความงดงามเป็นเลิศ 24อำนาจ เกียรติยศ
วิภารัตน์วิ-พา-รัดงดงามยิ่ง 37อำนาจ เกียรติยศ
วิภาวัสวิ-พา-วัดพระอาทิตย์ 29อำนาจ เกียรติยศ
วิภาวินีวิ-พา-วิ-นีผู้รู้แจ้งชัด 34อำนาจ เกียรติยศ
วิภาวีวิ-พา-วีผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม 25อำนาจ เกียรติยศ
วิภาสวิ-พาดแสงสว่าง ความรุ่งโรจน์ 19อำนาจ เกียรติยศ
วิภูวิ-พูผู้เป็นเจ้า 13อำนาจ เกียรติยศ
วิมพ์วิภาวิม-วิ-พารูปงาม 44อำนาจ เกียรติยศ
วิมลฉวีวิ-มน-ฉะ-หวีผิวพรรณปราศจากมลทิน 39อำนาจ เกียรติยศ
วิมลภัทรวิ-มน-พัดผู้ไม่มีมลทิน, ผู้มีความเจริญ 31อำนาจ เกียรติยศ
วิมลรัตน์วิ-มน-รัดบริสุทธิ์ยิ่ง 46อำนาจ เกียรติยศ
วิมลศรีวิ-มน-สีมีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ 39อำนาจ เกียรติยศ
วิมลสิริวิ-มน-สิ-ริบริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์ 40อำนาจ เกียรติยศ
วิมลินวิ-มะ-ลินผู้ปราศจากมลทิน 30อำนาจ เกียรติยศ
วิมุตวิ-มุดผู้หลุดพ้นแล้ว 19อำนาจ เกียรติยศ
วิมุทราวิ-มุด-ทะ-ราบานแล้ว 22อำนาจ เกียรติยศ
วิมุทร์วิ-มุดบานแล้ว 30อำนาจ เกียรติยศ
วิยดีวิ-ยะ-ดีนก 26อำนาจ เกียรติยศ
วิรชัชวิ-ระ-ชัดนักรบผู้กล้าหาญ 22อำนาจ เกียรติยศ
วิรชาวิ-ระ-ชาผู้ปราศจากมลทิน 17อำนาจ เกียรติยศ
วิรดาวิ-ระ-ตาผู้งดเว้นจากความชั่ว 16อำนาจ เกียรติยศ
วิรดีวิ-ระ-ดีการงดเว้นจากความชั่ว 22อำนาจ เกียรติยศ
วิรตาวิ-ระ-ตาผู้งดเว้นจากความชั่ว 18อำนาจ เกียรติยศ
วิรตีวิ-ระ-ตีการงดเว้น (จากความชั่ว 24อำนาจ เกียรติยศ
วิรยาวิ-ระ-ยาความเพียร 23อำนาจ เกียรติยศ
วิรัญจ์วิ-รันชื่อของพรหม 37อำนาจ เกียรติยศ
วิรัญชนาวิ-รัน-ชะ-นาเป็นที่ยินดียิ่ง เป็นที่ชอบใจยิ่ง 30อำนาจ เกียรติยศ
วิรัลวิ-รันบาง โปร่ง หายาก งาม 24อำนาจ เกียรติยศ
วิรัลพัชรวิ-รัน-พัดหายากดุจเพชร เพชรงาม 42อำนาจ เกียรติยศ
วิรัลยุพาวิ-รัน-ยุ-พาหญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม 42อำนาจ เกียรติยศ
วิรากรวิ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งผู้กล้า 20อำนาจ เกียรติยศ
วิรากานต์วิ-รา-กานผู้กล้าหาญและเป็นที่รัก 34อำนาจ เกียรติยศ
วิรามรวิ-รา-มอนกล้าหาญดุจเทวดา 24อำนาจ เกียรติยศ
วิริทธิ์พลวิ-ริด-พนมีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ 50อำนาจ เกียรติยศ
วิลันดาวิ-ลัน-ดาชาวดัตช์ 27อำนาจ เกียรติยศ
วิลาสินีวิ-ลา-สิ-นีสวยงาม 40อำนาจ เกียรติยศ
วิวรรธน์วิ-วัดความเจริญรุ่งเรือง 42อำนาจ เกียรติยศ
วิวิธชัยวิ-วิด-ทะ-ไชมีชัยชนะหลายอย่าง 38อำนาจ เกียรติยศ
วิวิธวินท์วิ-วิด-ทะ-วินได้สิ่งแปลก ๆ ได้รับอยู่เสมอ 49อำนาจ เกียรติยศ
วิวิศนาวิ-วิด-สะ-นามีความงามมาก งามอย่างวิเศษ 33อำนาจ เกียรติยศ
วิวิศน์วิ-วิดงามอย่างวิเศษ 41อำนาจ เกียรติยศ
วิศรมวิ-สมสงบ พักผ่อน 26อำนาจ เกียรติยศ
วิศรมาวิ-สะ-ระ-มาสงบ พักผ่อน 27อำนาจ เกียรติยศ
วิศรุตวิ-สะ-รุดผู้มีชื่อเสียงปรากฏ 25อำนาจ เกียรติยศ
วิศรุตาวิ-สะ-รุ-ตาผู้มีชื่อเสียงปรากฏ 26อำนาจ เกียรติยศ
วิศลย์วิ-สนไม่มีทุกข์โศก 40อำนาจ เกียรติยศ
วิศัลยาวิ-สัน-ยาไม่มีความทุกข์โสก 36อำนาจ เกียรติยศ
วิศัลย์ศยาวิ-สัน-สะ-ยาอยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก 60อำนาจ เกียรติยศ
วิสสุตวิด-สุดผู้มีชื่อเสียงปรากฏ 28อำนาจ เกียรติยศ
วิสสุตาวิด-สุ-ตาปรากฏชื่อ มีชื่อเสียง 29อำนาจ เกียรติยศ
วิสาข์วิ-สาเดือนวิสาขะ 29อำนาจ เกียรติยศ
วิสุทธิ์วิ-สุดสะอาดสดใส 36อำนาจ เกียรติยศ
วิโรจน์วิ-โลดสว่าง, แจ่มแจ้ง 38อำนาจ เกียรติยศ
วิไลพรวิ-ไล-พอนงามและประเสริฐ 37อำนาจ เกียรติยศ
วิไลรัตน์วิ-ไล-รัดงามอย่างมีค่า 50อำนาจ เกียรติยศ
วีธราวี-ทะ-ราฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์ 22อำนาจ เกียรติยศ
วีรชิตวี-ระ-ชิดชัยชนะของคนกล้า วีรบุรุษผู้พิชิต 26อำนาจ เกียรติยศ
วีรดาวี-ระ-ดาความกล้าหาญ 19อำนาจ เกียรติยศ
วีรปริยาวี-ระ-ปริ-ยาเป็นที่รักของผู้กล้าหาญ 36อำนาจ เกียรติยศ
วีรพงศ์วี-ระ-พงนักรบ 43อำนาจ เกียรติยศ
วีรพลวี-ระ-พนกำลังของผู้กล้าหาญ 31อำนาจ เกียรติยศ
วีรภัทรวี-ระ-พัดผู้กล้าหาญและเจริญ 27อำนาจ เกียรติยศ
วีรภัทราวี-ระ-พัด-ทราผู้กล้าหาญและเจริญ 28อำนาจ เกียรติยศ
วีรยาวี-ระ-ยาความเพียร 26อำนาจ เกียรติยศ
วีรยุทธวี-ระ-ยุดนักรบผู้กล้า 31อำนาจ เกียรติยศ
วีรศรุตวี-ระ-สะ-รุดมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ 32อำนาจ เกียรติยศ
วีรอรวี-ระ-ออนหญิงสาวผู้กล้าหาญ 27อำนาจ เกียรติยศ
วีรัชวี-รัดเกิดจากผู้กล้าหาญ 23อำนาจ เกียรติยศ
วีรากรวี-รา-กอนบ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ 23อำนาจ เกียรติยศ
วีราทรวี-รา-ทอนความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ 23อำนาจ เกียรติยศ
วีรินทร์วี-รินผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ 40อำนาจ เกียรติยศ
วีริยาวี-ริ-ยาความเพียร 30อำนาจ เกียรติยศ
วีริศวี-ริดยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า 28อำนาจ เกียรติยศ
วีรเดชวี-ระ-เดดอำนาจของผู้กล้า 22อำนาจ เกียรติยศ
วีร์สุดาวี-สุ-ดาลูกสาวผู้กล้าหาญ 36อำนาจ เกียรติยศ
วโรตนม์วะ-โรดผู้ประเสริฐสุด 36อำนาจ เกียรติยศ
วโรตม์วะ-โรดผู้ประเสริฐสุด 31อำนาจ เกียรติยศ
เวทิดาเว-ทิ-ดาให้รู้ 15อำนาจ เกียรติยศ
เวทิตเว-ทิดให้รู้ 16อำนาจ เกียรติยศ
เวทิศเว-ทิดผู้คงแก่เรียน 20อำนาจ เกียรติยศ
เวธกาเว-ทะ-กาคม เฉียบแหลม 14อำนาจ เกียรติยศ
เวธนีเว-ทะ-นีสว่าน มีปัญญาเฉียบแหลม 24อำนาจ เกียรติยศ
เวธน์เวดปัญญาเฉียบแหลม 26อำนาจ เกียรติยศ
แววปราชญ์แวว-ปราดมีแววของนักปราชญ์ 36อำนาจ เกียรติยศ
แวววัยแวว-ไวมีอายุที่สดใสตลอดไป 32อำนาจ เกียรติยศ
แวววิไลแวว-วิ-ไลงดงามสดใส 39อำนาจ เกียรติยศ
แว่นแก้วแว่น-แก้วสะท้อนให้เห็นคุณค่า 25อำนาจ เกียรติยศ
ไวทย์ไวมีความรู้ 33อำนาจ เกียรติยศ
ไวทินไว-ทินผู้รู้ 25อำนาจ เกียรติยศ
ไวภพไว-พบอำนาจ ความเจริญ 24อำนาจ เกียรติยศ
ไววิทย์ไว-วิดอำนาจ ความเจริญ 43อำนาจ เกียรติยศ
ศจีสะ-จีชายาพระอินทร์, ผู้มีความงาม 20ความสุข ความสวยความงาม
ศจีมาสสะ-จี-มาดเดือนแห่งความงาม 33ความสุข ความสวยความงาม
ศดานันท์สะ-ดา-นันชื่อของพระพรหม 33ความสุข ความสวยความงาม
ศดิศสะ-ดิดเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 19ความสุข ความสวยความงาม
ศตนันท์สะ-ตะ-นันมีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก 34ความสุข ความสวยความงาม
ศตพรสะ-ตะ-พอนมีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย 22ความสุข ความสวยความงาม
ศตรรฆสะ-ตักมีราคาหนึ่งร้อย 21ความสุข ความสวยความงาม
ศตายุสะ-ตา-ยุมีอายุยืน ๑๐๐ ปี 20ความสุข ความสวยความงาม
ศนีปรีย์สะ-นี-ปรีมรกต 49ความสุข ความสวยความงาม
ศมนสะ-มนราตรี 17ความสุข ความสวยความงาม
ศมนีย์สะ-มะ-นีให้ความเยือกเย็น,เย็นใจ 41ความสุข ความสวยความงาม
ศยามลสะ-ยา-มนผึ้งหลวง ผิวคล้ำ 27ความสุข ความสวยความงาม
ศรันภัทรสะ-รัน-พัดมีที่พึ่งที่ดีงาม 30ความสุข ความสวยความงาม
ศรันยาสะ-รัน-ยาผู้ปกป้อง 29ความสุข ความสวยความงาม
ศรันยูสะ-รัน-ยูผู้คุ้มครอง 30ความสุข ความสวยความงาม
ศรันย์สะ-รันอันเป็นที่พึ่ง 37ความสุข ความสวยความงาม
ศรันย์พรสะ-รัน-พอนที่พึ่งอันประเสริฐ 49ความสุข ความสวยความงาม
ศรายุธสะ-รา-ยุดผู้มีอาวุธคือลูกศร 25ความสุข ความสวยความงาม
ศราวินสะ-รา-วินผู้ฟัง สาวกที่ดีของพระศาสดา 27ความสุข ความสวยความงาม
ศราวุธสะ-รา-วุดผู้มีศรเป็นอาวุธ 23ความสุข ความสวยความงาม
ศริตวรรธน์สะ-ริด-วัดบรรลุถึงความเจริญ 50ความสุข ความสวยความงาม
ศรีวิไลสี-วิ-ไลอารยธรรม, มีความเจริญก้าวหน้า 43ความสุข ความสวยความงาม
ศรีสวรรค์สี-สะ-หวันผู้เป็นมิ่งขวัญบนสวรรค์ 52ความสุข ความสวยความงาม
ศรุดาสะ-รุ-ดามีชื่อเสียง 14ความสุข ความสวยความงาม
ศรุตสะ-รุดมีชื่อเสียง 15ความสุข ความสวยความงาม
ศรุตาสะ-รุ-ตามีชื่อเสียง 16ความสุข ความสวยความงาม
ศลาฆนันท์สลาก-นันยินดีการสรรเสริญ 41ความสุข ความสวยความงาม
ศลิษาสลิ-สาการกอดรัด 22ความสุข ความสวยความงาม
ศวรรยาสะ-หวัน-ยาความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน 30ความสุข ความสวยความงาม
ศวิตสะ-วิดขาว 20ความสุข ความสวยความงาม
ศวิตาสะ-วิ-ตาผิวขาวนวลงาม 21ความสุข ความสวยความงาม
ศศิสะ-สิดวงจันทร์ 18ความสุข ความสวยความงาม
ศศิชาสะ-สิ-ชาเกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ 21ความสุข ความสวยความงาม
ศศิธรสะ-สิ-ทอนเหมือนดวงจันทร์, แสงจันทร์ 26ความสุข ความสวยความงาม
ศศินัดดาสะ-สิ-นัด-ดาหลานของพระจันทร์ 30ความสุข ความสวยความงาม
ศศินิภาสะ-สิ-นิ-พาเหมือนจันทร์ แสงจันทร์ 29ความสุข ความสวยความงาม
ศศิประภาสะ-สิ-ประ-พาแสงสว่างของพระจันทร์ 30ความสุข ความสวยความงาม
ศศิพิมพ์สะ-สิ-พิมเปรียบเหมือนพระจันทร์ 52ความสุข ความสวยความงาม
ศศิภาสะ-สิ-พาแสงจันทร์ 20ความสุข ความสวยความงาม
ศศิวิมลสะ-สิ-วิ-มนจันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์ 39ความสุข ความสวยความงาม
ศักดาสัก-ดาผู้มีอำนาจ 14ความสุข ความสวยความงาม
ศักดากรสัก-ดา-กอนผู้มีอำนาจ 19ความสุข ความสวยความงาม
ศักดิกรสัก-ดิ-กอนให้กำลัง 22ความสุข ความสวยความงาม
ศักดิธัชสัก-ดิ-ทัดมีความเข้มแข็งเป็นเลิศ 27ความสุข ความสวยความงาม
ศักดินนท์สัก-ดิ-นนยินดีในอำนาจ 37ความสุข ความสวยความงาม
ศักดิ์นันท์สัก-ดิ-นันยินดีในอำนาจ 50ความสุข ความสวยความงาม
ศักดิ์พลสัก-พนมีพลังศักดิ์สิทธิ์, มีพลังแข็งกล้า 40ความสุข ความสวยความงาม
ศักรชาตสัก-กระ-ชาดมีกำเนิดแต่พระอินทร์ 22ความสุข ความสวยความงาม
ศักรนันทน์สัก-กระ-นันโอรสของพระอินทร์คือ พระอรชุน 45ความสุข ความสวยความงาม
ศักรภพสัก-กระ-พบสวรรค์ 25ความสุข ความสวยความงาม
ศักรภพน์สัก-กระ-พบสวรรค์ 39ความสุข ความสวยความงาม
ศัญชนีสัน-ชะ-นีสายธนู 29ความสุข ความสวยความงาม
ศัตวรีสัด-ตะ-วะ-รีราตรี 31ความสุข ความสวยความงาม
ศันศนีย์สัน-สะ-นีควรสรรเสริญ 52ความสุข ความสวยความงาม
ศันสนีย์สัน-สะ-นีควรได้รับการสรรเสริญ 52ความสุข ความสวยความงาม
ศากวรสาก-กะ-วะ-ระแข็งแรง, มีอำนาจ, มีกำลัง 19ความสุข ความสวยความงาม
ศาตนันทน์สา-ตะ-นันมีความสุขและความเพลิดเพลิน 40ความสุข ความสวยความงาม
ศาตนันท์สา-ตะ-นันมีความสุขและความเพลิดเพลิน 35ความสุข ความสวยความงาม
ศาตพรสา-ตะ-พอนมีความสุขอันประเสริฐ 23ความสุข ความสวยความงาม
ศานติกรสาน-ติ-กอนให้ความเจริญ 25ความสุข ความสวยความงาม
ศานิตสา-นิดคม 20ความสุข ความสวยความงาม
ศาลิภพน์สา-ลิ-พบนาข้าว 41ความสุข ความสวยความงาม
ศาศวัตสาด-สะ-วัดยั่งยืน 28ความสุข ความสวยความงาม
ศาสนีย์สา-สะ-นีสมควรจะสั่งสอน 44ความสุข ความสวยความงาม
ศาสวัตสา-ตะ-วัดนิรันดร ตลอดกาล 28ความสุข ความสวยความงาม
ศิงขรสิง-ขอนภูเขา 19ความสุข ความสวยความงาม
ศิตาพรสิ-ตา-พอนความคมในคำแสดงความปรารถนาดี 27ความสุข ความสวยความงาม
ศิถีสิ-ถีพวงดอกไม้ 19ความสุข ความสวยความงาม
ศิรชัชสิ-ระ-ชัดนักรบผู้ยอดเยี่ยม 23ความสุข ความสวยความงาม
ศิรดาสิ-ระ-ดาความเป็นยอด 17ความสุข ความสวยความงาม
ศิรประภาสิ-ระ-ประ-พารัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์ 27ความสุข ความสวยความงาม
ศิรภัสสรสิ-ระ-พัด-สอนมีรัศมีอันยอดเยี่ยม 38ความสุข ความสวยความงาม
ศิรวิทย์สิ-ระ-วิดความรู้ชั้นยอด 43ความสุข ความสวยความงาม
ศิรสิทธิ์สิ-ระ-สิดมีความสำเร็จอันยอดเยี่ยม 44ความสุข ความสวยความงาม
ศิรัญญาสิ-รัน-ยายอดแห่งความรู้ 28ความสุข ความสวยความงาม
ศิรัสธรสิ-รัด-สะ-ทอนคอ 34ความสุข ความสวยความงาม
ศิราพรสิ-รา-พอนสายน้ำอันประเสริฐ 28ความสุข ความสวยความงาม
ศิรามนสิ-รา-มนจิตใจที่เยือกเย็น 26ความสุข ความสวยความงาม
ศิริชัยสิ-หริ-ไชมีชัยชนะที่เป็นมงคล 33ความสุข ความสวยความงาม
ศิลป์ศรุตสิน-สะ-รุดมีชื่อเสียงด้านศิลปะ 43ความสุข ความสวยความงาม
ศิลป์ศุภาสิน-สุ-พาเจริญด้วยศิลป 38ความสุข ความสวยความงาม
ศิลป์สุภาสิน-สุ-พาศิลปงดงาม งามอย่างมีศิลป์ 38ความสุข ความสวยความงาม
ศิลาดลสิ-ลา-ดนแผ่นหิน 25ความสุข ความสวยความงาม
ศิวกรสิ-วะ-กอนผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล 22ความสุข ความสวยความงาม
ศิวนาถสิ-วะ-นาดมีที่พึ่งอันประเสริฐ 24ความสุข ความสวยความงาม
ศิวปรียาสิ-วะ-ปรี-ยาแก้วผนึก 39ความสุข ความสวยความงาม
ศิวัชสิ-วัดเกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ ลูกพระศิวะ 23ความสุข ความสวยความงาม
ศิวาพรสิ-วา-พอนพรของพระอิศวร 30ความสุข ความสวยความงาม
ศิวิกาสิ-วิ-กาเสลี่ยง คานหาม 23ความสุข ความสวยความงาม
ศิวเวทสิ-วะ-เวดมนตร์สรรเสริญ,พระศิวะ 26ความสุข ความสวยความงาม
ศิศิราสิ-สิ-ราน้ำค้าง 27ความสุข ความสวยความงาม
ศิศุนันท์สิ-สุ-นันความยินดีในวัยเด็ก 43ความสุข ความสวยความงาม
ศิโรตม์สิ-โรดศีรษะ 36ความสุข ความสวยความงาม
ศิโรธรสิ-โร-ทอนคอ 27ความสุข ความสวยความงาม
ศิโรรัตน์สิ-โร-รัดเพชรประดับหัว 44ความสุข ความสวยความงาม
ศีกรสี-กอนฝน, ละอองฝน, หมอก 19ความสุข ความสวยความงาม
ศีดาสี-ดาเฉียบคม มีสติปัญญาเฉียบแหลม 16ความสุข ความสวยความงาม
ศีตภาสี-ตะ-พารัศมีเย็น พระจันทร์ 19ความสุข ความสวยความงาม
ศีตราสี-ตราพระจันทร์ 22ความสุข ความสวยความงาม
ศีตลาสี-ตะ-ลาเย็นสนิท เยือกเย็น 24ความสุข ความสวยความงาม
ศีลวัตสี-ละ-วัดมีความประพฤติดี 33ความสุข ความสวยความงาม
ศึกษิตสึก-สิดผู้เป็นปัญญาชน 24ความสุข ความสวยความงาม
ศุกลสุ-กนขาวงาม 15ความสุข ความสวยความงาม
ศุกลกานต์สุ-กน-กาน,สุ-กน-ละ-กาน ผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก 34ความสุข ความสวยความงาม
ศุกลภัทรสุ-กน-ละ-พัดขาวงาม, ขาวนวล 25ความสุข ความสวยความงาม
ศุจินทราสุ-จิน-ทรายอดแห่งความบริสุทธิ์สะอาด 29ความสุข ความสวยความงาม
ศุจินธรสุ-จิน-ทอนทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด 31ความสุข ความสวยความงาม
ศุจินธราสุ-จิน-ทะ-ราทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด 32ความสุข ความสวยความงาม
ศุทธนุชสุด-ทะ-นุดหญิงผู้บริสุทธิ์ 21ความสุข ความสวยความงาม
ศุทธวีร์สุด-ทะ-วีผู้บริสุทธิ์และกล้าหาญ 39ความสุข ความสวยความงาม
ศุทธาสุด-ทาผู้บริสุทธิ์ 14ความสุข ความสวยความงาม
ศุทธานต์สุด-ทานห้องมเหสี ชายาพระราชา 31ความสุข ความสวยความงาม
ศุทธินีสุด-ทิ-นีผู้มีความหมดจด, ผู้มีความบริสุทธิ์ 29ความสุข ความสวยความงาม
ศุทราสุ-ทะ-ราผู้บริสุทธิ์ 14ความสุข ความสวยความงาม
ศุภกรสุ-พะ-กอนสร้างสิ่งที่ดี โชคดี เป็นมงคล 14ความสุข ความสวยความงาม
ศุภกฤตสุ-พะ-กริดสร้างสิริมงคล สร้างความสุข 14ความสุข ความสวยความงาม
ศุภกันต์สุ-พะ-กันงามและน่าพอใจ 31ความสุข ความสวยความงาม
ศุภกานต์สุ-พะ-กานผู้ดีงามและเป็นที่รัก 28ความสุข ความสวยความงาม
ศุภกิจสุ-พะ-กิดการงานดีเป็นมงคล 20ความสุข ความสวยความงาม
ศุภกิตติ์สุ-พะ-กิดมีเกียรติดีงาม 33ความสุข ความสวยความงาม
ศุภชัยสุ-พะ-ไชชัยชนะอันงดงาม 23ความสุข ความสวยความงาม
ศุภชีพสุ-พะ-ชีบมีชีวิตดีงาม 26ความสุข ความสวยความงาม
ศุภดาสุ-พะ-ดาความงาม 11ความสุข ความสวยความงาม
ศุภดิตถ์สุ-พะ-ดิดผู้มีลัทธิศาสนาอันดีงาม 27ความสุข ความสวยความงาม
ศุภทินสุ-พะ-ทินวันมงคล 19ความสุข ความสวยความงาม
ศุภนันท์สุ-พะ-นันยินดีในความเจริญ 33ความสุข ความสวยความงาม
ศุภนุชสุ-พะ-นุดหญิงสาวผู้ดีงาม หญิงสาวผู้โชคดี 17ความสุข ความสวยความงาม
ศุภพงศ์สุ-พะ-พงสายตระกูลที่ดีงาม 35ความสุข ความสวยความงาม
ศุภพลสุ-พะ-พนมีกำลังอันงดงาม 23ความสุข ความสวยความงาม
ศุภพิชญ์สุ-พะ-พิดนักปราชญ์ผู้งดงาม 36ความสุข ความสวยความงาม
ศุภมิตรสุบ-พะ-มิดมิตรที่ดีงาม 25ความสุข ความสวยความงาม
ศุภรงค์สุ-พะ-รงสีงาม 28ความสุข ความสวยความงาม
ศุภรดาสุบ-พะ-ระ-ดาขาวสะอาด 15ความสุข ความสวยความงาม
ศุภรัตน์สุบ-พะ-รัดมีความเพียรเป็นเลิศ, ล้ำค่าด้วยสิ่งมงคล 34ความสุข ความสวยความงาม
ศุภรางศุ์สุ-พะ-รางมีรัศมีนวลงาม พระจันทร์ การบูร 33ความสุข ความสวยความงาม
ศุภฤกษ์สุ-พะ-เริกฤกษ์ดี 24ความสุข ความสวยความงาม
ศุภวัทน์สุ-พะ-วัดใบหน้าสวย,พูดดี 34ความสุข ความสวยความงาม
ศุภวิชญ์สุ-พะ-วิดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 34ความสุข ความสวยความงาม
ศุภสินสุ-พะ-สินสินทรัพย์ที่ดีงาม 25ความสุข ความสวยความงาม
ศุภสุตาสุ-พะ-สุ-ตาธิดาผู้มีโชคดี ธิดาผู้สวยงาม 21ความสุข ความสวยความงาม
ศุภากรสุ-พา-กอนบ่อเกิดแห่งสิริมงคล 15ความสุข ความสวยความงาม
ศุภานันสุ-พา-นันมีใบหน้าสวย ท่าทางดี 24ความสุข ความสวยความงาม
ศุภานิชสุ-พา-นิดผู้มีสิ่งดีงามเป็นของตน 21ความสุข ความสวยความงาม
ศุภาพิชญ์สุ-พา-พิดนักปราชญ์ผู้งดงาม 37ความสุข ความสวยความงาม
ศุภารมย์สุ-พา-รมงามและน่ารื่นรมย์ 36ความสุข ความสวยความงาม
ศุภิดาสุ-พิ-ดาความงาม, ความดีงาม 15ความสุข ความสวยความงาม
ศุภิสราสุ-พิด-สะ-ราผู้ดีงามและยิ่งใหญ่ 25ความสุข ความสวยความงาม
ศุภเสกข์สุ-พะ-เสกนักศึกษาผู้ดีงาม 30ความสุข ความสวยความงาม
ศุลีพรสุ-ลี-พอนพรของพระอินทร์ 33ความสุข ความสวยความงาม
ศุวิลสุ-วินลม อากาศ 24ความสุข ความสวยความงาม
เศวตฉัทสะ-เวด-ตระ-ฉัดผู้มีปีกขาว 28ความสุข ความสวยความงาม
โศจยาโส-จะ-ยาผู้มีความงาม 26ความสุข ความสวยความงาม
โศจิรัตน์โส-สิ-รัดสุกใสบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว 46ความสุข ความสวยความงาม
โศภนิศโส-พะ-นิดเจ้าแห่งความงาม 28ความสุข ความสวยความงาม
โศภิดาโส-พิ-ดานางงาม 18ความสุข ความสวยความงาม
โศภิตโส-พิดงาม 19ความสุข ความสวยความงาม
โศภิตาโส-พิ-ตานางงาม 20ความสุข ความสวยความงาม
โศรดาโส-ระ-ดาผู้ฟัง 17ความสุข ความสวยความงาม
โศรดาพรโส-ระ-ดา-พอนผู้ได้ยินสิ่งประเสริฐ 29ความสุข ความสวยความงาม
สกนธ์พลสะ-กน-พนมีกำลังมาก 40ความสุข ความสวยความงาม
สกลวรรธน์สะ-กน-วัดพร้อมด้วยความเจริญ 46ความสุข ความสวยความงาม
สกลสุภาสะ-กน-สุ-พางามทั้งหมด งามทั่วสรรพางค์ 24ความสุข ความสวยความงาม
สขิลสะ-ขินนุ่มนวล อ่อนหวาน 19ความสุข ความสวยความงาม
สขิลาสะ-ขิ-ลานุ่มนวล อ่อนหวาน 20ความสุข ความสวยความงาม
สดายุสะ-ดา-ยุชื่อพญานก 18ความสุข ความสวยความงาม
สถบดีสะ-ถะ-บอ-ดีเจ้าแผ่นดิน 18ความสุข ความสวยความงาม
สถาพรสะ-ถา-พอนยืนยง 21ความสุข ความสวยความงาม
สนันตน์สะ-นันนิรันดร ยิ่งยืนนาน 38ความสุข ความสวยความงาม
สพลสะ-พนมีพลัง แข็งแรง 21ความสุข ความสวยความงาม
สพลดนัยสะ-พน-ดะ-ไนลูกชายผู้มีพลัง 39ความสุข ความสวยความงาม
สพิชญาสุ-พิด-ชะ-ยาฉลาดยิ่ง 26ความสุข ความสวยความงาม
สภาวีสะ-พา-วีผู้เป็นตัวของตัวเอง 22ความสุข ความสวยความงาม
สมจินตนาสม-จิน-ตะ-นาได้ผลดังที่คิดไว้ 36ความสุข ความสวยความงาม
สมถวิลสม-ถะ-หวินได้ผลดังที่คิดไว้ 29ความสุข ความสวยความงาม
สมปราชญ์สม-ปราดสมกับที่เป็นปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้สงบ 34ความสุข ความสวยความงาม
สมศีลสม-สีนผู้มีศีลสม่ำเสมอ 32ความสุข ความสวยความงาม
สมัชญาสะ-มัด-ชะ-ยามีเกียรติ มีชื่อเสียง 23ความสุข ความสวยความงาม
สมัชญ์สะ-มัดมีเกียรติยศ มีชื่อเสียง 31ความสุข ความสวยความงาม
สมัตถ์สะ-มัดผู้สามารถ องอาจ 29ความสุข ความสวยความงาม
สมาวรรธน์สะ-มา-วัดปีแห่งความเจริญ 45ความสุข ความสวยความงาม
สมิดาสะ-มิ-ดายิ้มแย้ม แป้ง 18ความสุข ความสวยความงาม
สมิตาสะ-มิ-ตายิ้มแย้ม แป้ง 20ความสุข ความสวยความงาม
สมิตานันสะ-มิ-ตา-นันมีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน 34ความสุข ความสวยความงาม
สมิทธ์สะ-มิดความสำเร็จ 30ความสุข ความสวยความงาม
สรชัชสอ-ระ-ชัดนักรบผู้วิเศษ 19ความสุข ความสวยความงาม
สรชาสอ-ระ-ชาเกิดในสระ ดอกบัว 14ความสุข ความสวยความงาม
สรธรสอ-ระ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง 19ความสุข ความสวยความงาม
สรธัญสอ-ระ-ทันมีโชคดีอย่างวิเศษ 23ความสุข ความสวยความงาม
สรนันท์สอ-ระ-นันมีความยินดีเป็นเลิศ 35ความสุข ความสวยความงาม
สรพัศสอ-ระ-พัดเป็นอิสระแก่ตัวเอง มีอำนาจเป็นของตัวเอง 30ความสุข ความสวยความงาม
สรภัศสอ-ระ-พัดมีความเร็ว 23ความสุข ความสวยความงาม
สรภัสสอ-ระ-พัดมีความเร็ว 23ความสุข ความสวยความงาม
สรรค์พรสัน-พอนประเสริฐทุกอย่าง 40ความสุข ความสวยความงาม
สรรพวิทสับ-พะ-วิดถึงพร้อมด้วยวิชา 34ความสุข ความสวยความงาม
สรรเพชญสัน-เพ็ดผู้รู้หมด 31ความสุข ความสวยความงาม
สรวิชญ์สอ-ระ-วิดผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง 36ความสุข ความสวยความงาม
สรวิศสอ-ระ-วิดมีอำนาจเหนือคนทั้งปวง 28ความสุข ความสวยความงาม
สรวีย์สอ-ระ-วีผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง 41ความสุข ความสวยความงาม
สรศาสตร์สอ-ระ-สาดตำราสงคราม 42ความสุข ความสวยความงาม
สรสิชสอ-ระ-สิดเกิดในสระ ดอกบัว 24ความสุข ความสวยความงาม
สรสิชาสอ-ระ-สิ-ชาเกิดในสระ ดอกบัว 25ความสุข ความสวยความงาม
สรัชสะ-รัดเกิดในสระ ดอกบัว 17ความสุข ความสวยความงาม
สรัญญาสะ-รัน-ยาผู้รู้เรื่องลูกศร 24ความสุข ความสวยความงาม
สรัลสะ-รันต้นสน ซื้อตรง 21ความสุข ความสวยความงาม
สรัลชนาสะ-รัน-ชะ-นาคนผู้ซื่อตรง 29ความสุข ความสวยความงาม
สรัลนุชสะ-รัน-นุดผู้เที่ยงธรรม หญิงผู้ซื่อตรง 29ความสุข ความสวยความงาม
สรัลพรสะ-รัน-พอนผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ 33ความสุข ความสวยความงาม
สรายุทธสะ-รา-ยุดรบด้วยลูกศร, อาวุธคือ ศร 26ความสุข ความสวยความงาม
สราวลีสะ-รา-วะ-ลีแถวลูกศร 31ความสุข ความสวยความงาม
สราวุธสะ-รา-วุดมีลูกศรเป็นอาวุธ 23ความสุข ความสวยความงาม
สริกข์สะ-ริกเห็นสม คล้ายคลึง 27ความสุข ความสวยความงาม
สริดาสะ-ริ-ดาผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ 17ความสุข ความสวยความงาม
สริตสะ-ริดผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ 18ความสุข ความสวยความงาม
สริตาสะ-ริ-ตาผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ 19ความสุข ความสวยความงาม
สริมนสะ-ริ-มนลม อากาศ 25ความสุข ความสวยความงาม
สริลนุชสะ-ริน-นุดหญิงผู้ซื่อตรง 29ความสุข ความสวยความงาม
สริลพรสะ-ริน-พอนผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ 33ความสุข ความสวยความงาม