ชื่อมงคล คนเกิดวันพฤหัส

ผลการหาชื่อมงคล คนเกิดวันพฤหัส


หากท่านกำลังหาชื่อมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์และเลขศาสตร์ สำหรับนำไปตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อ
สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส ทางเราได้รวบรวมมาให้ท่านแล้ว

ผลการหาชื่อมงคล

รายชื่อที่มีความหมายที่ดี เป็นมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์ และเลขศาสตร์
สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส มีดังต่อไปนี้ชื่อมงคลสำหรับคุณมีดังนี้ ( 1,717 ชื่อ )

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย เลขศาสตร์ เด่นในเรื่อง
กชกดดอกบัว 3ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กชกรกด-ชะ-กอนกระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี 8ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กชพรกด-ชะ-พอนดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กชพรรณกด-ชะ-พันมีผิวพรรณดุจดอกบัว 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กชวรรณกด-ชะ-วันมีผิวพรรณเหมือนดอกบัว 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กชอรกด-ชะ-ออนหญิงงามดุจดอกบัว 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กณิกากะ-นิ-กาเล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กณิศกะ-นิดรวงข้าว 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลกะ-มนบัว, ดอกบัว, หัวใจ 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลพรกะ-มน-พอนใจประเสริฐ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลพรรณกะ-มน-พันผิวพรรณดุจดอกบัว 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลพัชรกะ-มน-พัดใจเพชร 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลพิชญ์กะ-มน-พิดใจนักปราชญ์ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลภพกะ-มน-ละ-พบเกิดจากดอกบัว พระพรหม 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลภูกะ-มน-ละ-พูเกิดจากดอกบัว พระพรหม 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลยุพากะ-มน-ยุ-พาหญิงสาวผู้มีความงาม 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลรสกะ-มน-รดน้ำใจ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลลักษณ์กะ-มน-ลักมีลัษณะงดงามดุจดอกบัว 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลวรกะ-มน-ละ-วอนประเสริฐเหมือนดอกบัว 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลวรรณกะ-มน-วันมีผิวพรรณดุจดอกบัว 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลากะ-มะ-ลานางงาม ชื่อฉันทลักษณ์ 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลากรกะ-มะ-ลา-กอนสระบัว 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรกชกอ-ระ-กดไหว้,การกระพุ่มมือ 8ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรกฎกอ-ระ-กดปู 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรกมลกอน-กะ-มนมือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรกวรรษกะ-หรก-วัดฝนลูกเห็บ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรชวัลกอน-ชะ-วันรุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรณิกากอน-นิ-กาช่อฟ้า 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรณิศกอ-ระ-นิดเป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรณ์กอนการกระทำ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรบัลลพกอน-บัน-ลบนิ้วมือ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรภุมกอ-ระ-พุมกระพุ่ม 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรภูกอ-ระ-พูเล็บมือ 8ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรรณาภรณ์กัน-นา-พอนเครื่องประดับหู 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรรณิกากัน-นิ-กาดอกไม้, เครื่องประดับ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรรณิการ์กัน-นิ-กาต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรรภิรมย์กัน-พิ-รมฉัตรห้าชั้น 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรรวีกอน-ระ-วีรัศมีแห่งพระอาทิตย์ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรวรรณกอ-ระ-วันมีผิวพรรณงดงาม 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรวลัยกอน-วะ-ไลกำไลมือ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรวิกกะ-ระ-วิกนกการเวก 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรวิกากอน-วิ-กานกการเวก 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรวิชญ์กอ-ระ-วิดความรุ่งเรืองของปราชญ์ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรวิภากอน-วิ-พาความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรวีร์กอ-ระ-วีกล้าหาญในการทำงาน, ดอกยี่โถ, ดอกพุดแดง 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรองขวัญกรอง-ขวันจิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรองแก้วกรอง-แก้วถักทอด้วยเพชรพลอย, คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กระมลกระ-มนดอกบัว, หัวใจ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กระแสกระ-แสน้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรัณฑากะ-รัน-ทารวงผึ้ง 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กริชกรดหลักแหลม, รู้สองด้านและเข้าถึง 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กริษฐากะ-ริด-ถาทำมาก สร้างสรรค์ค์ไว้มาก 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรุณากะ-รุ-นาความสางสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤชพลกริด-ชะ-พลกำลังของมีดสองคม, มีพลังทะลุทะลวง 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤศกริดเล็ก บาง น้อย 9ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษกรกริด-สะ-กอนสร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษฎากริด-สะ-ดากระทำแล้ว 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษฎาญกริด-สะ-ดานที่ทำแล้ว 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษฎิ์กริดฉลาด 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษฎ์กริดข้าวกล้า 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษณพลกริด-สะ-นะ-พนกำลังของพระกฤษณะ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษณะกริด-สะ-นะพระกฤษณะ, ดำ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษณ์กริดพระกฤษณะ ดำ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษาณภัคกริ-สะ-นะ-พักชาวนาผู้มีความเจริญ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษิกกริ-สิกชาวนา 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษิกรกริ-สิ-กอนเกษตรกร 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤาณากรกริด-สะ-นา-กอนกระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กลวัชรกน-ละ-วัดดุจดังเพชร 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กลศกลดภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กลอยใจกลอย-ใจร่วมจิตร่วมใจกัน 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กลิกากะ-ลิ-กาดอกไม้ตูม กำลังจะบาน 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวิสรากะ-วิ-สะ-ราจอมกวี ยอดผู้ฉลาด 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวิเชษฐ์กะ-วิ-เชดกวีผู้เป็นใหญ่ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวีพรกะ-วี-พอนมีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวีวรรณกะ-วี-วันกวี, ผู้งดงาม 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กษมกะ-สมอดทน อดโทษ แผ่นดิน 10ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กษมลกะ-สะ-มนทำลายมนทิล 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กษมากะ-สะ-มาอดทน อดโทษ แผ่นดิน 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กษาปณ์กะ-สาบเงินตรา 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กษิรากะ-สิ-ราน้ำนม 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กสิณกะ-สินทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กสิณากะ-สิ-นาทั้งหมด อุบายให้เกิดสมาธิ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กอบกุลกอบ-กุนตระกูลที่สามีคคีกัน, รวมตระกูล 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัชชลากัด-ชะ-ลาแร่พลวง 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญชพรกัน-ชะ-พอนประเสริฐดุจน้ำดอกไม้ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญชรสกัน-ชะ-รดน้ำดอกไม้ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญชลากัน-ชะ-ลาเป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญญพัชรกัน-ยา-พัดหญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญญากัน-ยาสาวรุ่น 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญญาณัฐกัน-ยา-นัดหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญญาพัชรกัน-ยา-พัดหญิงผู้มีค่าดุจเพชร 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญญาภรณ์กัน-ยา-พอนเครื่องประดับของหญิง, หญิงงาม 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญญาภัคกัน-ยา-พักหญิงสาวผู้มีศิริมงคล 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญญาวีร์กัน-ยา-วีหญิงสาวผู้กล้าหาญ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญญ์วรากัน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญวรากัน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัณญิกากัน-ยิ-กาสร้อยคอ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัณฐมณีกัน-ถะ-มะ-นีของที่รัก 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัณฐาภรณ์กัน-ถา-พอนเครื่องประดับคอ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัณฐิกากัน-ถิ-กาสร้อยคอ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัณณิกากัน-นิ-กาช่อฟ้า,ดอกไม้ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัมพลกัม-พนผ้าทอด้วยขนสัตว์ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัมลาสกัม-มะ-ลาดพระพรหม 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัลยกรกัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัลยากัน-ละ-ยาหญิงงาม 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัลยาณีกัน-ละ-ยา-นีหญิงผู้มีความงาม 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัลย์กมลกัน-กะ-มนผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ, ใจที่สุข 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กาจพลกาด-พนมีพลังกล้าแข็ง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กาณฑ์กานลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
การณิกกา-ระ-นิกผู้ประกอบด้วยเหตุ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
การัณยภาสกา-รัน-ยะ-พาดความรุ่งเรืองแห่งการงาน 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
การัณย์กา-รันหน้าที่การงาน 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
การุณกา-รุนความกรุณา 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กำจรกำ-จอนฟุ้งไป 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กำชัยกำ-ไชผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กำพรกำ-พรมีความเป็นเลิศ, มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กำแหงกำ-แหงกล้าแข็ง, เข้มแข็ง, แข็งแรง 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิจจากิด-จาเรื่องราว, ข้อความ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิจจาพรกิด-จา-พอนสิ่งที่พึงกระทำอันดี 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิจพรกิด-พอนสิ่งที่พึงกระทำอันดี 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิรณากิ-ระ-นารัศมีเรืองรอง 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิ่งฟ้ากิ่ง-ฟ้าสืบทอดจากสวรรค์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิ่งเพชรกิ่ง-เพ็ดเครื่องประดับที่งดงาม 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุณช์กุนงาช้าง บรรณศาลา 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุณฑลกุน-ทนตุ้มหู 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุณฑิกากุน-ทิ-กาคนโทน้ำ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลกัลยากุน-กัน-ยาหญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลจิรากุน-จิ-รามีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลชากุน-ละ-ชามีสกุลดี 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลปริยากุน-ปริ-ยาเป็นที่รักของสกุลวงศ์ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลพัชรกุน-ละพัด เพชรประจำตระกูล 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลภรณ์กุน-ละ-พอนค้ำจุนวงศ์สกุล 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลยากุน-ละ-ยาสตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลิสรากุ-ลิด-สะ-ราผู้เป็นใหญ่ในตระกูล 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลิสร์กุ-ลิดผู้เป็นใหญ่ในตระกูล 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุศลกุ-สนสิ่งที่ที่ชอบ, บุญ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุศลพรกุ-สน-พอนชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุศะกุ-สะหญ้าคา แหลมคม 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุสุมภ์กุ-สุมดอกคำ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ก่อก่อทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น 8ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ก่อการก่อ-กานริเริ่มให้เกิดมีขึ้น 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ก่อกุศลก่อ-กุ-สนสร้างความดี 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ก่อฤกษ์ก่อ-เริกริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ก้องก้องดังกังวาน 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ก้องภพก้อง-พบมีชื่อเสียงก้องโลก 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกณิกาเก-นิ-กาพลับพลาที่ประทับของพระราชา 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกยูรเก-ยูนสร้อยอ่อน, สายสร้อย, ทองต้นแขน, กำไล 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกริกเกริกกึกก้อง, ดังสนั่น, เลืองลือ. ยิ่ง 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกริกไกรวัลเกริก-ไกร-วันผู้มีชื่อเสียงก้องไกล 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกรียงเกรียงใหญ่, ยิ่ง, เข้มแข็ง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกรียงชัยเกรียง-ไชชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกรียงวุฒิเกรียง-วุดผู้เจริญยิ่ง 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกรียงไกรเกรียง-ไกรผู้กล้าที่ยิ่งยง 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกวลีเก-วะ-ลีมีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกษมศรีกะ-เสม-สีผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกสราเกด-สะ-ราเกสรดอกไม้ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เก็จพรหมเก็ด-พรมแก้ววิเศษจากพระพรหม 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เก็จมณีเก็ด-มะ-นีเม็ดแก้วเลอค่า, แก้วประดับเลอค่า 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เก็จแก้วเก็ด-แก้วแก้วเครื่องประดับ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
แก้วขวัญแก้ว-ขวันสูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
แก้วใจแก้ว-ใจเป็นที่รักดั่งดวงใจ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โกมลโก-มนดอกบัว 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โกรพโก-รบบัวสาย แสงจันทร์ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โกลัญญาโก-ลัน-ยาสตรีผู้เกิดในตระกูลสูง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โกศลโก-สนฉลาด 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โกศัลย์โก-ลันความฉลาด 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โกเมศโก-เมดดอกบัว 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรฤกษ์ไกร-เริกระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรวิชญ์ไกร-วิดนักปราชญ์ผู้เก่งกล้า 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรวีไกร-ระ-วีดอกบัว 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรวุฒิไกร-วุดผู้มีความเจริญมาก 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรศรไกร-สอนสิงโต 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรศรีไกร-สีผู้มีศักดิ์ศรี, ผู้ยิ่งด้วยสิริ, สิงโต 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรสรไกร-สอนสิงโต 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรสรีไกร-สีสิงโต 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรเลิศไกร-เลิดเยี่ยมมาก 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจรขะ-จอนฟุ้งไป 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจรลาภขะ-จอน-ลาบรุ่งเรืองไปด้วยโชค 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจีขะ-จีงามสดใส 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจีพรขะ-จี-พอนผู้ประเสริฐงาม 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจีพรรณขะ-จี-พันผู้มีผิวน่าแลมอง 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจีวรรณขะ-จี-วันผู้มีผิวแลน่ามอง 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขรรค์ชัยขัน-ไชชนะด้วยขรรค์ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญขวันสิ่งไม่มีตัวตนว่า มีอยู่ประจำชีวิตนับตั้งแต่เกิด เชื่อว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญจิราขวัน-จิ-รามีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญชัยขวัน-ไชชนะด้วยความดี 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญพรขวัน-พอนมิ่งขวัญประเสริฐ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญสรวงขวัน-สวงขวัญฟ้า 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญแก้วขวัน-แก้วมีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญใจขวัน-ใจยอดดวงใจ, หญิงสุดที่รัก 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขัชพรขัด-ชะ-พอนของควรเคี้ยวอันประเสริฐ อาหารอันประเสริฐ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขีโรชาขี-โร-ชาโอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เขมเขมความเกษม 9ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เขมจิราเขม-จ-รามีความปลอดภัยตลอดกาลนาน 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เขมรุจิเข-มะ-รุ-จิชอบความปลอดภัย 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เขมิกาเข-มิ-กาผู้มีความเกษม 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เขมิสราเข-มิด-สะ-รายอดแห่งความปลอดภัย 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คชารีคะ-ชา-รีสิงห์โต 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณพรคะ-นะ-พอนมีพรรคพวกดี 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณพศคะ-นะ-พดมีอำนาจในหมู่คณะ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณพิชญ์คะ-นะ-พิดรู้เรื่องหมู่, รู้เรื่องคณะ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณภรณ์คะ-นะ-พอนบำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณิฏฐาคะ-นิด-ถายืนหยัดได้ด้วยคณะ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณิศรคะ-นิด-สอนผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณิสสรคะ-นิด-สอนเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมกริชคม-กริดคมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมกฤชคม-กริดคมของกริช, อาวุธชนิดหนึ่ง 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมคายคม-คายฉลาด, ไหวพริบ, ทันคน 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมชาญคม-ชานฉลาดเฉียบแหลม 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมศรคม-สอนลูกศรที่แหลมคม 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมสรคม-สอนลูกศรที่แหลมคม 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมิกคะ-มิกผู้เตรียมจะก้าวไป 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมแก้วคม-แก้วความเฉียบแหลมอันสูงค่า 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองขวัญครอง-ขวันมีมิ่งขวัญ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองพรครอง-พอนคงความดีไว้ตลอดไป 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองภพครอง-พบผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองยศครอง-ยดรักษาตำแหน่งไว้ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองรักครอง-รักคงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองลาภครอง-ลาบมีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองสุขครอง-สุกดำเนินอยู่(ด้วยกัน)อย่างมีความสุข 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองใจครอง-ใจรู้จักทำใจไว้ให้มั่น 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คริษฐาคะ-ริด-ถาผู้ที่น่าบูชาที่สุด 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คริษฐ์คะ-ริดผู้ที่น่าบูชาที่สุด 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คารมคา-รมพูดแหลมคม 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คิรากรคิ-รา-กอนกระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คีรีคี-รีภูเขา 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คุณัชญ์คุ-นัดผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คุณัญญาคุ-นัน-ยาผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คุณากรคุ-นา-กอนบ่อเกิดแห่งความดี 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คุ้มขวัญคุ้ม-ขวันคุ้มครองป้องกันด้วยความดี 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คุ้มแก้วคุ้ม-แก้วอยู่ในที่อุดมสมบูรณ์ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เครือวัลย์เครือ-วันเถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์ 56ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จงจงบอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่ 8ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จงกลจง-กนบัว, บัวสาย 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จงกลณีจง-กน-นีดอกบัว 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จงรักจง-รักคงความรู้สึกดี ๆ ไว้ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จงรักษ์จง-รักให้รักษาไว้ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จงสุขจง-สุกให้มีความสุข 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรณบูรณ์จะ-ระ-นะ-บูนถึงพร้อมด้วยความประพฤติ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรณะจะ-ระ-นะความประพฤติ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรณาจะ-ระ-นาดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรณ์จอนความประพฤติดี 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรรยพรจัน-ยะ-พอนมีความประพฤติดี ประเสริฐ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรรยาจัน-ยาความประพฤติ, กริยิที่ควรประพฤติในหมู่คณะ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรรยาภรณ์จัน-ยา-พอนเครื่องประดับที่สวยงาม 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรรย์อมลจัน-อะ-มนผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ 48ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรสจะ-รดแจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัญญาจะ-รัน-ยากระจาย, แพร่กระจาย 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัญพรจะ-รัน-ยะ-พอน,จะ-รัน-พอน มีความประพฤติประเสริฐ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัลจะ-รันเที่ยวป่า 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัลรมย์จะ-รัน-รมเที่ยวป่าอย่างมีความสุข 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัสจะ-หรัดแจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัสกรจะ-หรัด-กอน,จะ-หรัด-กอน แสงสว่างจ้า 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัสพงศ์จะ-หรัด-พงตระกูลที่รุ่งเรือง 47ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัสพรจะ-หรัด-พอนรุ่งเรืองด้วยความดี 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัสพรรณจะ-หรัด-พันมีผิวพรรณสดใส 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัสรวีจะ-หรัด-ระ-วีสว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัสวรรณจะ-หรัด-วันชนชั้นที่เจริญรุ่งเรือง 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัสศรีจะ-หรัด-สีผุดผ่อง 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จริญญาจะ-ริน-ยามีความรู้เรื่องการเดินทาง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จริมจะ-ริมภายหลัง เล็ก น้อง 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จริยาจะ-ริ-ยากริยาเพียบพร้อม 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จริยาพรจะ-ริ-ยา-พอนความประพฤติดี 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรีภรณ์จะ-รี-พอนการปกป้องด้วยหอก 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรีย์จะ-รีความประพฤติ, กริยาที่ควรประพฤติ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรุงจะ-รุงชักชวน, ยั่วใจ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรูญจะ-รูนรุ่งเรือง, งดงาม 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรูญพรรณจะ-รูน-พันผิวพรรณงาม 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรูญวรรณจะ-รูน-วันชนชั้นที่รุ่งเรือง 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรูญศรีจะ-รูน-สีผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จอมขวัญจอม-ขวันผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จอมแก้วจอม-แก้วผู้เป็นที่รักหวงแหนอย่างยิ่ง 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จอมใจจอม-ใจยอดดวงใจ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรกริชจัก-กริดอาวุธของแว่นแคว้น 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรกฤชจัก-กริดอาวุธของแว่นแคว้น 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรกฤษณ์จัก-กริดพระนารายณ์ทรงจักร 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรชัยจัก-ไชจักแห่งชัยชนะ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรพงศ์จัก-กระ-พงผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรพลจัก-กระ-พนกำลังของแว่นแคว้น 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรภพจัก-กะ-พบประเทศที่รวมกลุ่มกัน 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักษณาจัก-สะ-นาการพูด 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารวีจา-ระ-วีผู้งดงาม 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จาริณีจา-ริ-นีผู้ประพฤติ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารีย์จา-รีผู้มีความประพฤติที่ดี 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุกรจา-รุ-กอนรัศมีงาม รัศมีดั่งทอง 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุกัญญ์จา-รุ-กันหญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุณีจา-รุ-นีสาวรุ่นที่มีความน่ารัก 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุพิชญาจา-รุ-พิด-ชะ-ยานักปราชญ์ผู้งดงาม 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุพิชญ์จา-รุ-พิดนักปราชญ์ผู้สง่างาม 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุภาจา-รุ-พารัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุวรรณจา-รุ-วันผิวพรรณดุจทองคำ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จำรัสจำ-หรัดรุ่งเรือง, แจ่มแจ้ง 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จำรูญจำ-รูนรุ่งเรือง, งาม 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จำรูญศรีจำ-รูน-สีผุดผ่อง 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จำเริญจำ-เรินเติบโต, งอกงาม 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิณณะจิน-นะประพฤติแล้ว 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิณณาจิน-นาประพฤติแล้ว 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิณณ์จินประพฤติดีแล้ว 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิณห์วราจิน-วะ-รามีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์อันประเสริฐ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรกรจิ-ระ-กอนกระทำตลอดกาลนาน 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรชยาจิ-ระ-ชะ-ยามีชัยนาน 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรชีพจิ-ระ-ชีบมีชีวิตนาน อายุยืน 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรฐาจิ-ระ-ถาฐานะที่มั่นคง 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรณัฐจิ-ระ-นัดผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรพรรณจิ-ระ-พันผู้มีความงามยาวนาน 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรพัสจิ-ระ-พัดมีอายุยืนนาน 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรภาจิ-ระ-พาผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรภาสจิ-ระ-พาดรุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรภิญญาจิ-ระ-พิน-ยาความรู้ยั่งยืน 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิระประไพจิ-ระ-ประ-ไพผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิระภาจิ-ระ-พาผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรัจฌาจิ-รัด-ชากิริยาดีตลอดกาล 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรัชญาจิ-รัด-ชะ-ยาผู้รู้นาน ฉลาดนาน 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรัชยาจิ-รัด-ชะ-ยามีชัยชนะตลอดกาลนาน 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรัญญาจิ-รัน-ยาผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน, รู้ยาวนาน 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรัฎฐ์จิ-รัดดำรงมั่น อยู่นาน 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรัศยาจิ-รัด-สะ-ยาอยู่นาน 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรัสยาจิ-รัด-สะ-ยาตลอดกาลนาน นิรันดร 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรัสย์จิ-รัดตลอดกาลนาน หรือนิรันดร 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิราพัชรจิ-รา-พัดยั่งยืนดุจเพชร 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิราภาจิ-รา-พารุ่งเรืองนาน 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรายุจิ-รา-ยุมีอายุยืน 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรายุศจิ-รา-ยุดอายุยืน 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรเวชจิ-ระ-เวดหมอที่ยั่งยืน 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิลลาจิน-ลาว่าว 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิลลาวัณย์จิน-ลา-วันตกแต่งให้งดงาม 55ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิลาวัลย์จิ-ลา-วันประดับด้วยเถาวัลย์ 50ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีรณะจี-ระ-นะประพฤติแล้ว 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีรณาจี-ระ-นาประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีรพรจี-ระ-พอนประเสริฐนาน 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีรพรรณจี-ระ-พันผู้สวยนาน 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีรภาจี-ระ-พาผู้มีแสงสว่างตลอดกาล 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีรวรรณจี-ระ-วันผู้สวยนาน 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีราภรณ์จี-รา-พอนเครื่องประดับที่ยั่งยืน 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีราภาจี-รา-พาแสงสว่างตลอดกาล 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีริกาจี-ริ-กาการประกาศ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุฑาจุ-ทาจุก, ที่สูงสุดของศีรษะ 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุฑากรณ์จุ-ทา-กอนพิธีไหว้จุกเด็ก 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุฑาภรณ์จุ-ทา-พอนเครื่องประดับจุก 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุฑามณีจุ-ทา-มะ-นีปิ่น,มวยผมของพระพุทธเจ้า 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุฑามาศจุ-ทา-มาดเครื่องประดับ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุฑามาสจุ-ทา-มาดปิ่นทอง 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุมพลจุม-พนผู้เป็นใหญ่ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุรีจุ-รีมีด, หอก, ดาบ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุรีพรจุ-รี-พอนคำแสดงความปรารถนาดีที่เฉียบแหลม 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุรีมาศจุ-รี-มาดความแหลมคมที่ทนทาน 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุลปรีชาจุน-ละ-ปรี-ชาความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุลพงศ์จุน-ละ-พงตระกูลเล็ก 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุไรวรรณจุ-ไร-วันมีไรผมงาม, มีไรจุกงาม 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จเรจะ-เรผู้เร่งรีบ, ผู้ตรวจ, ผู้ดูแล 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจริญศรีจะ-เริน-สีเจริญด้วยมงคล 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจลกาเจ-ละ-กากระต่าย 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจษฎาเจด-สะ-ดาผู้เป็นใหญ่ที่สุด,ผู้เจริญที่สุด 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจษฎากรเจด-สะ-ดา-กอนผู้มีความตั้งใจที่ดี 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจษฎาภรณ์เจด-สะ-ดา-พอนผู้มีเครื่องประดับที่มีค่า 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจิมขวัญเจิม-ขวันเพิ่มความเป็นสิริมงคล 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจียมสกุลเจียม-สะ-กุนรู้จักวางตัวในวงศ์ตระกูล 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
แจ่มใสแจ่ม-ใสปลอดโปร่ง, ไม่มัวหมอง 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉัฏฐมีฉัด-ถะ-มีดิถี ๖ เกิดขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชญาภาชะ-ยา-พาผู้มีราศีแห่งชัยชนะ 9ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชฎาพรชะ-ดา-พอนมงกุฎอันงดงาม 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชฎาพรรณชะ-ดา-พันมงกุฎอันงดงาม 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชฎาภรณ์ชะ-ดา-พอนเครื่องประดับมวยผม 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชฎายุชะ-ดา-ยุลูกแห่งครุฑ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชมชาญชม-ชานรื่นเริง 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยณัฐชะ-ยะ-นัดชัยชนะของนักปราชญ์ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยพลชะ-ยะ-พนมีพลังคือชัยชนะ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยรพชะ-ยะ-รบเสียงร้อยด้วยชัยชนะ เสียงแห่งชัยชนะ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยังกูรชะ-ยัง-กูนหน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยากรชะ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งชัยชนะ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยางกูรชะ-ยาง-กูนหน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยาภรณ์ชะ-ยา-พอนมีชัยชนะเป็นเครื่องประดับ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยาภาชะ-ยา-พาผู้มีราศีแห่งชัยชนะ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยามรชะ-ยา-มอนมีชัยชนะไม่ตาย มีชัยชนะอันประเสริฐ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยิสราชะ-ยิด-สะ-รามีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชรัมพรชะ-รัม-พอนน้ำและฟ้า 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลกรชน-ละ-กอนเมฆหรือมหาสมุทร 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลัชชะ-ลัดเกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลัมพลชะ-ลัม-พนลำธาร 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลากรชะ-ลา-กอนน้ำพุ 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลาคมชะ-ลา-คมฝน 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลาศัยชะ-ลา-ไสทะเล 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวกรชะ-วะ-กอนผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวัลชะ-วันส่องแสง รุ่งเรือง 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวัลกรชะ-วัน-กอนผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวัลลักษณ์ชะ-วัน-ลักมีลักษณะอันรุ่งเรือง มีลักษณะงดงาม 47ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวารีชะ-วา-รีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวิศชะ-วิดเจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวิศาชะ-วิ-สาเจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชชัยชัด-ไชชัยชนะของนักรบ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชฎาพรชัด-ชะ-ดา-พอนชฎาอันเลิศ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชพงศ์ชัด-ชะ-พงเชื้อสายนักรบ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชพรชัด-ชะ-พอนนักรบผู้ประเสริฐ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชพลชัด-ชะ-พนกำลังแห่งนักรบ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชพิมุขชัด-พิ-มุกนักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชพิสิฐชัด-พิ-สิดนักรบพิเศษ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชลีชัด-ชะ-ลีนักรบ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชวาลย์ชัด-ชะ-วานรุ่งเรือง 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัญญาชัน-ยาผู้ประเสริฐ ผู้รู้ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัพวิชญ์ชับ-พะ-วิดมีความรู้ฉับไว 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยณรงค์ไช-นะ-รงนักรบผู้มีชัยชนะ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยพรไช-ยะ-พอนชัยชนะที่ดีงาม 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยมงคลไช-ยะ-มง-คนมงคลของผู้ชนะ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยยศไช-ยดมีชัยชนะและยศ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยรัมภาไช-รำ-พาชัยชนะของนางฟ้า 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยวิชญ์ไช-ยะ-วิดชัยชนะของนักปราชญ์ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยวุฒิไช-ยะ-วุดเจริญด้วยชัยชนะ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยศิริไช-สิ-หริความส่งผ่าเผยด้วยชัยชนะ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชาครชา-คอนผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชาคริยาชา-คริ-ยาความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชาครีย์ชา-คะ-รีความเพียร 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชาญชัยชาน-ชัยผู้มีชัยนะที่ชำนาญ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชาญณรงค์ชาน-นะ-รงนักรบผู้ชำนาญ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชามาชา-มาลูกสาว 9ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชาลิสาชา-ลิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชิษณุชาชิด-สะ-นุ-ชาเกิดจากผู้ชนะ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชิษณุพงศ์ชิด-สะ-นุ-พงเผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชีวาพรชี-วา-พอนมีชีวิตอันประเสริฐ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชีวาภรชี-วา-พอนดำรงชีวิต 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชเยศชะ-เยดผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชเยสชะ-เยดผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชไมพรชะ-ไม-พอนประเสริฐทั้งร่างกายและจิตใจ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เชิญขวัญเชิน-ขวันผู้มีสิริงมงคลอยู่กับตัว 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไชยพศไช-ยะ-พตผู้มีอำนาจอันประเสริฐ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไชยภพไช-ยะ-พบผู้มีพบอันประเสริฐ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณกรยา-นะ-กอนผู้สร้างความรู้, รุ่งเรืองด้วยความรู้ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณวุฒิยา-นะ-วุดเจริญด้วยความรู้ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณศรณ์ยา-นะ-สอนมีความรู้เป็นที่พึ่ง 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณสิริยา-นะ-สิ-หริมีมิ่งขวัญคือความรู้ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณัจฉรายา-นัด-ฉะ-รามีความรู้ดุจนางฟ้า 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณัชยา-นัดเกิดมาเพื่อความรู้ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณัฐยา-นัดเกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณากรยา-นา-กอนบ่อเกิดแห่งความรัก 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณิศายา-นิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรู้ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณียา-นีผู้มีความรู้ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐากูรถา-กูนที่เคารพ, ผู้น่าเลื่อมใส 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐาปกรณ์ถา-ปะ-กอนตำรา, ที่คงทน 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิรญาถิ-ระ-ยามีความรู้ยั่งยืน 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฑิมพิกาทิม-พิ-กาไพลน้ำ ฟองน้ำ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฑุลิกาทุ-ลิ-กานกกางเขน 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณฏฐพลนัด-ถะ-ทะ-พนกำลังของนักปรายชญ์ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณฐพงศ์นะ-ถะ-พงเชื้อสายของนักปราชญ์ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณฐพรนะ-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณพิชญ์นะ-พิดนักปราชญ์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณรงค์นะ-รงการรบ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณรงค์กรนะ-รง-กอนผู้ทำการรบ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณรงค์ชัยนะ-รง-ไชชัยชนะในการรบ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัจฉรียานัด-ฉะ-รี-ยาผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัชนัดเกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้ 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัชชานัด-ชาเกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัชพลนัด-ชะ-พนมีพลังของนักปราชญ์ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฎฐ์นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐชัยนัด-ถะ-ไชความชนะของนักปราชญ์ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐณิชานัด-ถะ-นิ-ชาฉลาดและบริสุทธิ์ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐพรนัด-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐพรรณนัด-ถะ-พันผิวพรรณของนักปราชญ์ 48การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐพลนัด-ถะ-พนพลังของนักปราชญ์ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐวรรณนัด-ถะ-วันผิวพรรณของนักปราชญ์ 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐวีนัด-ถะ-วีผู้มีความฉลาด 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐานัด-ถานักปราชญ์ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐากรนัด-ถา-กอนบ่อเกิดแห่งปัญญา 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐิกานัด-ถิ-กาผู้ประกอบด้วยความฉลาด 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐ์นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐ์ชญานัด-ชะ-ยาความรู้ที่เกิดจากปราชญ์ 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐนัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐกมลนัด-กะ-มนนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐกรณ์นัด-ถะ-กอนนักปราชญ์, ผู้ฉลาด 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐกุลนัด-ถะ-กุนตระกูลนักปราชญ์ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐจรีนัด-จะ-รีติดตามนักปราชญ์ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐชยานัด-ชะ-ยาชัยชนะของนักปราชญ์ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐชานัด-ถะ-ชาผู้เกิดจากนักปราชญ์ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐฐานัด-ถาผู้มีความรู้, นักปราชญ์ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐฐาพรนัด-ถา-พอนนักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐณิชานัด-นิ-ชาฉลาดและบริสุทธิ์ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐปคัลภ์นัด-ปะ-คันปราชญ์ผู้องอาจ 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐพงศ์นัด-ถะ-พงตระกูลที่มีความรู้ดี 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐพรนัด-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐพลนัด-ถะ-พนพลังแห่งนักปราชญ์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐพัชร์นัด-ถะ-พัดมีความรู้ดุจเพชร 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐภาสนัด-ถะ-พาดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐภูมินัด-ถะ-พูมนักปราชญ์ผู้มีความสง่า 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐยมลนัด-ยะ-มนคู่แห่งนักปราชญ์, คู่ผู้ฉลาด 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐยศนัด-ถะ-ยดนักปราชฐ์ผู้มีชื่อเสียง 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐรณนัด-ถะ-รนการรบของนักปราชญ์ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐรมย์นัด-ถะ-รมเป็นที่รื่นรมของนักปราชญ์ 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐรัชนัด-ถะ-รัดสมบัติของนักปราชญ์ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐฤกษ์นัด-ถะ-เริกเวลาที่ดีของนักปราชญ์ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวรนัด-ถะ-วอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวรรณนัด-ถะ-วันชั้นของนักปราชญ์ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวรานัด-วะ-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวลัญช์นัด-วะ-ลันเครื่องหมายของปราชญ์, ลักษณะของปราชญ์ 49การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวศานัด-วะ-สาหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวิภานัด-วิ-พาผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวิมลนัด-ถะ-วิ-มนนักปราชญ์ผู้ปราศจากมลทิน 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวุฒินัด-ถะ-วุดผู้เจริญด้วยความรู้ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐสมนัด-ถะ-สมเสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐเศรษฐนัด-ถะ-เสดนักปราชญ์ผู้ร่ำรวย 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชนิดสะอาด บริสุทธิ์ 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชกมลนิด-กะ-มนลูกนักปราชญ์ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชกุลนิด-ชะ-กุนตระกูลที่บริสุทธิ์ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชชยานิด-ชะ-ยาชัยชนะที่บริสุทธิ์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชานิ-ชาสะอาด บริสุทธุ์ 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชากรนิ-ชา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชาบูลนิ-ชา-บูนมีความบริสุทธิ์ไพศาล บริสุทธิ์มาก 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชารีย์นิ-ชา-ดรีบริสุทธิ์และประเสริฐ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
บงกชบง-กดดอกบัว 7ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บงกชเพชรบง-กด-เพ็ดดอกบัวที่งดงามและมีค่า 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บรรณกรบัน-นะ-กอนผู้ทำหนังสือ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บรรณวัชรบัน-นะ-วัดเพรชคือหนังสือ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บรรณวิชญ์บัน-นะ-วัดฉลาดในเรื่องหนังสือ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บรรณสรณ์บัน-นะ-สอนมีที่พึ่งคือหนังสือ มีความรู้เป็นที่พึ่ง 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บรรยงก์บัน-ยงที่นอน 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บริณัยบอ-ริ-ไนการแต่งงาน 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บวรชัยบะ-วอน-ไชชัยชนะที่ล้ำเลิศ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บวรพลบอ-วอน-พนกำลังเลิศล้ำ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บวรภัคบอ-วอน-พักความเจริญอันประเสริฐ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บวรรัชบอ-วอน-รัดสมบัติอันประเสริฐ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บวรลักษณ์บอ-วอน-ลักมีลักษณะอันประเสริฐ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บวรวิชญ์บอ-วอน-วิดผู้ฉลาดล้ำเลิศ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บัณฑรบัน-ทอนขาวงาม 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บัลยงก์บัน-ยงที่นอน 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บัลลพบัน-ลบแผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บาจรีย์บา-จะ-รีผู้เบิกบาน 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุญญาพรบุน-ยา-พอนมีบุญเป็นพร 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุญญิสาบุน-ยิ-สายิ่งใหญ่ด้วยบุญ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุญฐิสาบุน-ยิ-สายิ่งใหญ่ด้วยบุญ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุญศิริบุน-สิ-หริมีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุญสิริบุน-สิ-หริมีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณฑราบุน-ดะ-ราอ้อยแดง รอยเจิม 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณฑริกาบุน-ทะ-ริ-กาดอกบัวขาว 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณฑรีย์บุน-ตะ-รีบัวขาว 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณยกรบุน-ยะ-กอนสร้งคุณความดี สร้างบุญกุศล 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณยพรบุน-ยะ-พอนประเสริฐด้วยความดี 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณยภูบุน-ยะ-พูชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณยวีย์บุน-ยะ-วีดีและกล้าหาญ 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณยวีร์บุน-ยะ-วีดีและกล้าหาญ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณยอรบุน-ยะ-ออนสตรีผู้มีบุญ สตรีผู้บริสุทธิ์ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณยาพรบุน-ยา-พอนดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุปผาบุบ-ผาดอกไม้ 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุพกรบุบ-พะ-กอนกระทำก่อน สร้างสรรค์ค์ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุรพรบุ-ระ-พอนผู้ประเสริฐในบ้านเมือง 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุรพลบุ-ระ-พนมีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุรัสกรบุ-รัด-สะ-กอนริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุริศร์บุ-ริดเจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุลพรบุ-ละ-พอนมีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุลภรณ์บุ-ละ-พอนมีรายได้มาก 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุลลาบุน-ลาดอกไม้ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุลวัชรบุ-ละ-วัดมีเพชรมาก 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุษกรบุด-สะ-กอนดอกบัว 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุษกลบุด-สะกนดียิ่ง วิเศษยิ่ง 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บูรณิมาบู-ระ-นิ-มาเพ็ญเต็มดวง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บูรณีบู-ระ-นีเต็มเปี่ยม ไม่บกพร่อง 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บูรณ์พิภพบูน-พิ-พบมีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เบญจพรเบน-จะ-พอนพร 5 ประการ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เบญจภรณ์เบน-จะ-พอนการชุบเลี้ยงด้วยของ 5 อย่าง 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เบญจมาศเบน-จะ-มาดเดือน 5 , ดอกเบญจมาศ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เบญจวรรณเบน-จะ-วัน5 สี, 5 ชนิด 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เบญจาเบน-จาห้า 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เบญญาเบน-ยาฉลาด 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เบญญาพรเบน-ยา-พอนฉลาดด้วยความดี 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เบญญาภาเบน-ยา-พารุ่งเรืองด้วยปัญญา 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปกรณ์ปะ-กอนคัมภีร์ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปกเกศปก-เกดคุ้มครอง 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปคุณาปะ-คุ-นาผู้เชี่ยวชาญ 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฎกปิ-ดกตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา 8ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฏษฏิ์ปริดรัศมี สัมผัส 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฏิคมปะ-ติ-คมผู้ตอนรับ,ผู้ดูแลต้อนรับ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฏิญญาปะ-ติน-ยาการให้คำมั่นสัญญา 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฏิพลปะ-ติ-พนผู้มีความสามารถ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฏิภาณปะ-ติ-พานไหวพริบดี 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฐมพรปะ-ถม-พอนพรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฐมฤกษ์ปะ-ถม-มะ-เริกเวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฐมาปะ-ถะ-มาที่หนึ่ง 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปณชัยปะ-นะ-ไชชัยชนะในการค้าขาย 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปณยาปะ-นะ-ยาสิ่งพึงซื้อขาย สินค้า กำไร 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปณัฏฎาปะ-นัด-ดานักปราชญ์ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปณาลีปะ-นา-ลีสายน้ำ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปณิฏฐาปะ-นิด-ถานักปราชญ์ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปพิชญาปะ-พิด-ชะ-ยาผู้รู้แจ้ง 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภพปะ-พบเค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภังกรปะ-พัง-กอนผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภัสชลปะ-พัด-ชนน้ำบริสุทธิ์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภัสสรปะ-พัด-สอนแสงสว่าง 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภาณปะ-พานพูดเก่ง 9ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภาวิชญ์ปะ-พา-วิดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภาวีปะ-พา-วีผู้มีอำนาจ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรพลปะ-ระ-พนกำลังของผู้อื่น 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรภาว์ปะ-ระ-พาภาวะที่ประเสริฐ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรมะปะ-ระ-มะยอดเยี่ยม สูงสุด 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรมาภรณ์ปะ-ระ-มา-พอนอาภรณ์ชั้นเลิศ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรวีร์ปะ-ระ-วีผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประกฤษฎิ์ประ-กริดปราชญ์ ผู้ฉลาด 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประกายวัลย์ประ-กาย-วันไม้เถา, เถาวัลย์ที่เป็นแสงแวววาว 53ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประกายแก้วประ-กาย-แก้วความแวววาวจากแก้วมีค่า 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประณพประ-นบชื่อพระผู้เป็นเจ้า กลองเล็ก 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประณยาประ-นะ-ยาเสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประณัยประ-ไนเสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประณาลีประ-นา-ลีท่อน้ำ สายน้ำ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประพิณประ-พินฉลาด 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประพิมพรรณประ-พิม-พันมีผิวพรรณงดงาม 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภวิษณุ์ประ-พะ-วิดมีเดช มีพลัง 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภัสสรประ-พัด-สอนบริสุทธิ์,สี่เลื่อมพราย, แสงแพรวพราว 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภัสสราประ-พัด-สะ-ราแสงแพรวพราว 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภากรประ-พา-กอนผู้ทำให้สว่าง, ดวงอาทิตย์ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภาณประ-พานแสงสว่าง 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภาพรประ-พา-พอนแสงสว่างงดงาม 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภาพรรณประ-พา-พันมีผิวพรรณผุดผ่อง 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภาศรีประ-พา-สีผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภาสิริประ-พา-สิ-หริผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประมณฑ์ประ-มนผ่องใส 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประลภย์ประ-ลบได้รับ ได้กำไร 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประวัณประ-วันมีหิริโอตัปปะ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประวีณประ-วีนนักปราชญ์ ชำนาญ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประวีณาประ-วี-นานำปราชญ์ ชำนาญ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประวีร์ประ-วีผู้กล้าหาญยิ่ง 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประไณยประ-ไนผู้ว่านอนสอนง่าย 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประไพพรรณประ-ไพ-พันมีผิวพรรณงดงาม 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรัชญาปรัด-ยาความรู้ชั้นสูง 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรัญชัยปะ-รัน-ไชผู้ชนะคนอื่น 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปราญชลีปราน-ชะ-ลีกระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปราณปริยาปราน-ปริ-ยารักดังลมปราณ รักดังชีวิต 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปราณปรียาปราน-ปรี-ยารักดังลมปราณ รักดังชีวิต 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริกาปะ-ริ-กาล้อมรอบ 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริชญาปะ-ริด-ชะ-ยาผู้รอบรู้ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริชญ์ปริดผู้รอบรู้ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริณาห์ปะ-ริ-นากว้างขวาง 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริพลปะ-ริ-พนเพรียบพร้อมด้วยกำลัง 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริมลปะ-ริ-มนกลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริยกรปริ-ยะ-กอนเป็นที่รัก 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริยากรปริ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริยาภรณ์ปะ-ริ-ยา-พอนเครื่องประดับอันเป็นที่รัก 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริเยศปะ-ริ-เยดที่รัก 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรีชาพลปรี-ชา-พนมีกำลังความสามารถ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรีณาพรรณปรี-นา-พันมีผิวพรรณผุดผ่อง 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรีณาภาปรี-นา-พามีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรียาปรี-ยาที่รัก 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรียาภรณ์ปรี-ยา-พอนเครื่องประดับอันเป็นที่รัก 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรียามาศปรี-ยา-มาดเดือนอันเป็นที่รัก 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรุฬห์ปะ-รุนผู้งอกงาม เจริญ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรเมศวร์ปะ-ระ-เมดผู้เป็นใหญ่, พระวิษณุ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรเมษฐ์ปะ-ระ-เมดพระพรหม 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฤษฎิ์ปริดรัศมี สัมผัส 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฤษฎีปริด-สะ-ดีรัศมี สัมผัส 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฤษณาปริด-สะ-หนาคำถาม, คำที่ผูกให้แก้ 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวรปะ-วอนผู้ประเสริฐ 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวรปรัชญ์ปะ-วอน-ปรัดนักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวรวรรณปะ-วอน-วันผิวพรรณประเสริฐ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวราปะ-วะ-ราผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวริศปะ-วะ-ริดผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวริศรปะ-วะ-ริด-สอนผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวริศาปะ-วะ-ริ-สาผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวิชปะ-วิดผู้สร้าง 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวิชญาปะ-วิด-ชะ-ยานักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวิมลปะ-วิ-มนบริสุทธิ์อย่างยิ่ง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีณปะ-วีนฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์ผู้ฉลาด 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีณวัชปะ-วีน-วัดคำพูดของนักปราชญ์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีณสมรปะ-วีน-สะ-หมอนหญิงสาวผู้ฉลาด 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีณอรปะ-วีน-ออนหญิงผู้ฉลาด 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีณาปะ-นาฉลาด ชำนาญ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีณ์กรปะ-วี-กอนนักปราชญ์ผู้มีสง่าราศรี 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีราปะ-วี-ราผู้กล้าหาญยิ่ง 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีร์ปะ-วีผู้กล้าหาญยิ่ง 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวเรศปะ-วะ-เรดผู้ประเสริฐ ยอดแห่งผู้ประเสริฐ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปองคุณปอง-คุนมุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปองพลปอง-พนมุ่งหวังซึ่งความมีพลัง 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปองภพปอง-พบปรารถนาความเจริญ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปองรักปอง-รักมุ่งหวังในความรัก 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปองสมปอง-สมสมปอง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัจจรีปัด-จะ-รีแพ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญจพลปัน-จะ-พนมีพลังห้าอย่าง 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญจพาณ์ปัน-จะ-พากามเทพ เจ้าแห่งความรัก 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญจมาพรปัน-จะ-มา-พอนพรที่ 5 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญชิกาปัน-ชิ-กาปุยฝ้าย 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญญากรปัน-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้สร้างปัญญา 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญญาพรปัน-ยา-พอนมีพรคือความรู้, มีความรู้ประเสริฐ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญญาพลปัน-ยา-พนผู้มีกำลังปัญญา 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญญาภรณ์ปัน-ยา-พอนมีปัญญาเป็นเครื่องประดับ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญญาวีปัน-ยา-วีผู้มีปัญญา 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณชญาปัน-ชะ-ยาผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณฑาปัน-ดาปัญญา 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณฑารีย์ปัน-ดา-รีประเสริฐด้วยปัญญา 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณฑิกาปัน-ดิ-กาผู้ฉลาด 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณณพรปัน-นะ-พอนประเสริฐทางหนังสือ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณณวิชญ์ปัน-นะ-วิดผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณณิกาปัน-นิ-กาประกอบด้วยหนังสือ นังเลงหนังสือ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณณ์ปันหนังสือ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณรสปัน-นะ-รดสิบห้าค่ำ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาจรีย์ปา-จะ-รีอาจารย์ผู้ประเสริฐ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาฏลีปา-ตะ-ลีดอกแคฝอย 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาณชัยปาน-นะ-ไชชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ชนะทุกคน 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาณฑราปาน-ตะ-ราผิวขาว 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาณสารปา-นะ-สานกำลังว่องไวประเปรียว 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาณัสม์ปา-นัดเป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาณิศาปา-นิ-สาเจ้าแห่งชีวิต 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาณิสราปา-นิ-สะ-ราเจ้าแห่งชีวิต 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารณปา-รนความพอใจ ยินดี 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารณีย์ปา-ระ-นีให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารมีปา-ระ-มีบารมี 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารย์ปานผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารวัณปา-ระ-วันเพิ่มขึ้น ขยายขึ้น 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารวีปา-ระ-วีผู้มีจุดหมาย 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารัชปา-รัดทอง 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาริมาปา-ริ-มาให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารีณาปา-รี-นาให้ลุถึงฝั่ง, สามารถทำสำเร็จ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารเมศปา-ระ-เมดบารมี 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาลปานรักษา คุ้มครอง 9ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาลิกาปา-ลิ-กาผู้รักษา ผู้คุ้มครอง 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาเจราปา-เจ-ราครูของครู 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิญชรปิน-ชอนสีเหลืองแก่ ทอง กรงนก 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิฎกปิ-ดกตะกร้าบรรจุธรรม , ชื่อคัมภีร์ศาสนา 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิณฑิราปิน-ดิ-ราผลทับทิม 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยปาณปิ-ยะ-ปานเป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยพรปิ-ยะ-พอนเป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและเป็นคนดี 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยพลปิ-ยะ-พนมีกำลังอันเป็นที่รัก 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยภาปิ-ยะ-พาผู้มีประกายความเป็นที่รัก 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยมาณปิ-ยะ-มานเป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยมาศปิ-ยะ-มาดเดือนแห่งความรัก 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยรมย์ปิ-ยะ-รมเป็นที่รักที่รื่นรมย์ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยลักษณ์ปิ-ยะ-ลักลักษณแห่งความเป็นที่รัก 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยวลีปิ-ยะ-วะ-ลีถ้อยคำอันแสดงความรัก 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยวัชปิ-ยะ-วัดมีคำพูดน่ารัก พูดดี 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยวัชร์ปิ-ยะ-วัดน่ารักดังเพชร, น่ารักและเข้มแข็ง 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะปิ-ยะเป็นที่รัก 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะพงศ์ปิ-ยะ-พงผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะพรปิ-ยะ-พอนเป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและเป็นคนดี 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะพรรณปิ-ยะ-พันผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะพลปิ-ยะ-พนมีกำลังอันเป็นที่รัก 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะมาศปิ-ยะ-มาดเดือนแห่งความรัก 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะวรรณปิ-ยะ-วันมีผิวพรรณงามน่ารัก 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะวัชร์ปิ-ยะ-วัดน่ารักดังเพชร, น่ารักและเข้มแข็ง 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยังกูรปิ-ยัง-กูนลูกชายผู้เป็นที่รัก 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยากรปิ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รัก มีผู้รักใคร่ชอบพอมาก 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยาพรปิ-ยา-พอนน่ารักและเป็นคนดี 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยาพัชรปิ-ยา-พัดเป็นที่รักดังเพชร 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยาภรณ์ปิ-ยา-พอนเครื่องประดับอันเป็นที่รัก 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยาอรปิ-ยา-ออนหญิงสาวผู้เป็นที่รัก 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิย์วราปิ-วะ-ราเป็นที่รักและประเสริฐ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิโยรสปิ-โย-รดลูกชายอันเป็นที่รัก 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปีย์วราปี-วะ-ราเป็นที่รักอย่างประเสริฐ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปีวราปี-วะ-ราอ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุญชรัสมิ์ปุน-ชะ-รัดรัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุญญิสาปุน-ยิ-สาผู้มีบุญยิ่งใหญ่ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณฑราปุน-ดะ-ราอ้อยแดง รอยเจิม 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณณภพปุน-นะ-พบมีภพสมบูรณ์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณณภาปุน-นะ-พารัศมีอันเต็มเปี่ยม 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณณมาปุน-นะ-มาจันทร์เพ็ญ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณณวิชปุน-นะ-วิดมีความรู้เต็มเปี่ยม 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณณารมย์ปุน-นา-รมเต็มไปด้วยความรื่นรมย์ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณณาสาปุน-นา-สาสมหมาย สมหวัง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณยภาปุน-ยะ-พาแสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณยวีร์ปุน-ยะ-วีผู้ประเสริฐและกล้าหาญ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณยาพรปุน-ยา-พอนดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณิกาปุ-นิ-กามีบุญ มีคุณงามความดี 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุริมปุ-ริมหัวหน้า เป็นใหญ่ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุริมปรัชญ์ปุ-ริม-ปรัดนักปราชญ์คนแรก 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุรเชษฐ์ปุ-ระ-เชดผู้เป็นใหญ่ในเมือง เจ้าเมือง 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุลพรปุ-ละ-พอนมีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุลวัชรปุ-ละ-วัดมีเพชรมาก 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุษยาปุด-สะ-ยาสะอาด บริสุทธิ์ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุษาบุลปุ-สา-บุนได้รับการอบรมมาก 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปูชิกาปู-ชิ-กาผู้บูชา 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปูรณ์ปูนผู้เต็มเปี่ยม ผู้สมบูรณ์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เปมิกาเป-มิ-กาผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เปมิศาเป-มิ-สาผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เปศลเป-สนสันทัด ฉลาด งามน่ารัก 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โปษัณโป-สันการเลี้ยงดู การอบรม 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ไปรยาไปร-ยาผู้เป็นที่รัก 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผกาพรรณผะ-กา-พันดอกไม้งาม 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผกายแก้วผะ-กาย-แก้วประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผณิศวรผะ-นิ-สวนนาคราช 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผรัณชัยผะ-รัน-ไชมีชัยชนะไปทั่ว 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผลิขวัญผลิ-ขวันให้สิริมงคลแก่ผู้อื่น 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผัลย์ศุภาผัน-สุ-พางามเหมือนดอกไม้ 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผ่องรำไพผ่อง-รำไพงามผุดผ่อง 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เผชิญชัยผะ-เชิน-ไชประสบกับชัยชนะ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศกรพง-สะ-กอนสร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศพัศพง-สะ-พัดเชื้อสายผู้มีอำนาจ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศภัคพง-สะ-พักเผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศ์พลพง-พนเป็นพลังของวงศ์ตระกูล 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศ์พิชพง-พิดผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของเผ่าพันธุ์ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศ์ภรณ์พง-พอนค้ำจุนวงศ์สกุล 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศ์ภัคพง-พักเผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศ์ศุลีพง-สุ-ลีเชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์พระศิวะ 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงษ์พิชญ์พง-พิดตระกูลนักปราชญ์ 50ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พจณิชาพด-จะ-นิ-ชามีคำพูดบริสุทธิ์ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พชรพด-ชะ-ระเพชร 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พชรพลพด-ชะ-ระ-พนมีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พชิราพะ-ชิ-ราเพชร 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พณณกรพัน-นะ-กอนมีผิวพรรณสวย 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พบพรพบ-พอนประสบกับสิ่งประเสริฐ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พมลพรยะ-มน-พอนคู่ที่ประเสริฐ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรกรัณย์พอน-กะ-รันมีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรจรัสพอน-จะ-หรัดพรอันประเสริฐ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรฉวีพอน-ฉะ-หวีมีผิวพรรณประเสริฐ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรญาณีพอน-ยา-นีมีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรประภาพอน-ประ-พาแสงสว่างที่ดีงาม 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรปวีณ์พอน-ปะ-วีนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรพรรณพอน-พันผู้มีผิวพรรณดี 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรพิมลพอน-พิ-มนผู้ปราศจากมลทิน 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรภวิษย์พอน-พะ-วิดอนาคนอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรยมลพอน-ยะ-มนเป็นคู่ที่ประเสริฐ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณกรพัน-นะ-กอนผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณปพรพัน-ปะ-พอนมีผิวพรรณประเสริฐ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณพัชรพัน-นะ-พัดสีน้ำหรือประกายเพชร 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณภัคพัน-นะ-พักมีผิวพรรณงาม 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณรมณพัน-ระ-มนมีผิวพรรณน่ายินดี 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณรายพัน-นะ-รายงามผุดผ่อง 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณวรพัน-นะ-วอนมีผิวพรรณประเสริฐ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณวิภาพัน-นะ-วิ-พามีผิวพรรณงาม 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณอรพัน-ออนมีผิวพรรณงาม 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณิภาพัน-นิ-พาผุดผ่องดั่งทองคำ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณีพัน-นีผู้มีผิวงาม 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณเชษฐ์พัน-นะ-เชดพระพรหม 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรษกรพัด-สะ-กอนสร้างฝน เมฆ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรษชลพัด-สะ-ชนน้ำฝน 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรษวุฒิพัด-สะ-วุดความรู้อันประเสริฐ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรลภัสพอน-ละ-พัดมีลาภอันประเสริฐ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรวลัยพอน-วะ-ลัยกำไลอันประเสริฐ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรสรวงพอน-สวงเป็นพรของสวรรค์ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรสวรรค์พอน-สะ-หวันความสามารถพิเศษ, คุณสมบัติเด่นของคนมีมาแต่กำเนิด 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรสิริพอน-สิ-หริผู้ประเสริฐและน่ารัก 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรหมพิริยะพรม-พิ-ริ-ยะมีความเพียรประเสริฐ 54ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พริมาพะ-ริ-มาประเสริฐ ดีเยี่ยม 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พริษฐ์พะ-ริดประเสริฐสุด 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พริสรพะ-ริด-สอนประเสริฐและเป็นใหญ่ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พร้อมพงศ์พร้อม-พงตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม 51ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พฤกษ์พรึกต้นไม้ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลชพะ-ลดผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลชาพน-ละ-ชาเกิดแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ นางงามมีพลัง 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลัชพะ-ลัดเกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลัฎฐ์พะ-ลัดตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลากรพะ-ลา-กอนบ่อเกิดแห่งกำลัง 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลิศพะ-ลิดจอมพลัง เจ้าแห่งพลัง 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลิศรพะ-ลิด-สอนยิ่งใหญ่ด้วยพลัง 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พวงเพ็ญพวง-เพ็นเต็มพวง, เต็มช่อ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พศวีร์พด-สะ-วีอำนาจผู้กล้าหาญ ผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พศิกาพะ-สิ-กาผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พสิกาพะ-สิ-กาผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พสิษฐ์พะ-สิดดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชญาพัด-ชะ-ยาผู้รู้จักกรอบ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชยาพัด-ชะ-ยาคำพูดที่ออกไป 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรพรพัด-ชะ-ระ-พอนประเสริฐดุจเพชร 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรพรรณพัด-ชะ-ระ-พันงามดุจเพชร 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรพลพัด-ชะ-ระ-พนมีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรมัยพัด-ชะ-ระ-ไมสำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรวลัยพัด-ชะ-ระ-วะ-ไลกำไลเพชร 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรากรพัด-ชะ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งเพชร 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรางค์พัด-ชะ-รางผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรง 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรีพัด-ชะ-รีเพชร, ผู้ถือสายฟ้าคือ พระอินทร์ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรียาพัด-ชะ-รี-ยาพระอินทร์ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรีวรรณพัด-ชะ-รี-วันงามดุจเพชร 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัณณีพัน-นีคำอธิบาย 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัลลภพัน-ลบเป็นที่รัก 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัลลภาพัน-ละ-พาคนโปรด 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัสกรพัด-สะ-กอนผู้กระทำอำนาจ ผู้มีอำนาจ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัสวีพัด-สะ-วีมีทรัพย์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พาขวัญพา-ขวันนำสิริมงคลมาให้ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พาณิณีพา-นิ-นีนางละคร 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พาณิภัคพา-นิ-พักมีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พาณีพา-นีเจ้าแห่งวาจา 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิจักขณาพิ-จัก-ขะ-นามีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิจักษณ์พิ-จักมีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชชาพิด-ชาความรู้ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชชากรพิด-ชา-กอนบ่อเกิดแห่งความรู้ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชชาพรพิด-ชา-พอนมีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชชาภาพิด-ชา-พามีความรุ่งเรืองด้วยความรู้ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชชาอรพิด-ชา-ออนหญิงสาวผู้มีความรู้ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญะพิด-ชะ-ยะนักปราชญ์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญาพิด-ชะ-ยานักปราชญ์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญาพรพิด-ชะ-ยา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญาภัคพิด-ชะ-ยา-พักนักปราชญ์ผู้โชคดี 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญาภาพิด-ชะ-ยา-พาแสงสว่างของนักปราชญ์ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญาวีพิด-ชะ-ยา-วีนักปราชญ์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญ์พิดนักปราชญ์ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญ์พงศ์พิด-พงตระกูลนักปราชญ์ 53ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชยะพิด-ชะ-ยะชัยชนะ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชยาพิด-ชะ-ยาชัยชนะ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชาชาญพิด-ชา-ชานมีความชำนาญในวิชา 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชาภพพิ-ชา-พบโลกแห่งความรู้หรือมีความรู้ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชามญชุ์พิ-ชา-มนผู้งดงามด้วยความรู้ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชเญศพิด-ชะ-เยดจอมปราชญ์ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชเยศพิด-ชะ-เยดเจ้าแห่งชัยชนะ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิณพรพิน-พอนพิณที่ไพเราะ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิพรรษพรพิ-พัด-พอนความเจริญอันประเสริฐ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิภัชพิ-พัดการแจก แบ่ง (เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพาพรพิม-พา-พอนมีรูปร่างงดงาม 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพิกาพิม-พิ-กาพระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพิศาพิม-พิ-สาเจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์พิมรูปร่าง แม่แบบ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์ผกาพิม-ผะ-กาดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ, ผู้มีรูปร่างงาม 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์พจีพิม-พะ-จีมีคำพูดเป็นแบบอย่าง พูดดี 55ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์พรพิม-พอนแม่แบบที่ดี 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์พรรณพิม-พันมีรูปร่างงดงาม 55ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์พิกาพิม-พิ-กาพระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์พิศาพิม-พิ-สาเจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม 54ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์ลภัสพิม-ละ-พัดมีลาภคือรูปงาม 52ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์วรีย์พิม-วะ-รีประเสริฐด้วยรูปร่าง 68ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์วลัญช์พิม-วะ-ลันมีลักษณะรูปงาม 65ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์วิภาพิม-วิ-พามีรัศมีรูปงามอันผ่องใส 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์วิมลพิม-วิ-มนรูปร่างไม่มีที่ติ 55ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์วิไลพิม-วิ-ไลรูปงาม 59ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์สุจีพิม-สุ-จีมีรูปงาม 55ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์สุภาพิม-สุ-พารูปงาม 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์อรพิม-ออนรูปงาม 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์อัปสรพิม-อับ-สอนรูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร 57ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมลวรรณพิ-มน-วันมีผิวพรรณงดงามไม่มีที่ติ, ไม่มีมลทิน 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมลศรีพิ-มน-สีบริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมลแขพิ-มล-แขจันทร์กระจ่าง 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิรชัชพิ-ระ-ชัดนักรบผู้กล้า 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิรญาณ์พิ-ระ-ยามีความรู้อันกล้าหาญ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิรภพพิ-ระ-พบภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิรัชย์พิ-รัดชัยชนะของวีรบุรุษ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิรัลพิ-รันหายาก งาม โปร่งบาง 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิราวรรณพิ-รา-วันผู้กล่าที่น่าสรรเสริญ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิราอรพิ-รา-ออนหญิงสาวผู้กล้าหาญ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิริยกรพิ-ริ-ยา-กอนสร้างความเพียร มีความเพียร 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิลาวรรณพิ-ลา-วันงดงาม 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิศมัยพิ-สะ-หมัยน่าชิดชวนชม 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิศลยาพิ-สน-ละ-ยาผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิศลย์พิ-สนผู้ปราศจากความทุกข์ร้อน 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิษณุวัชร์พิด-สะ-นุ-วัดเพชรของพระวิษณุ 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิสชาพิด-สะ-ชาดอกบัว 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิสัชพิ-สัดเสียสละ สละทิ้ง 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิสิษฐ์พิ-สิดดีเลิศ มั่งมีที่สุด 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิเชษฐพิ-เชดประเสริฐที่สุด 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิโมกข์พิ-โมกหลุดพ้น 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิไลพรรณพิ-ไล-พันมีผิวงาม 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิไลวรรณพิ-ไล-วันมีผิวงาม 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรชยาพี-ระ-ชะ-ยาชัยชนะของผู้กล้าหาญ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรณัฐพี-ระ-นัดปราชญ์ผู้กล้าหาญ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรพลพี-ระ-พนมีพลังกล้าหาญ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรพุฒิพี-ระ-พุดนักรบผู้มีความเข้มแข็ง 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรภาสพี-ระ-พาดนักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรยชพี-ระ-ยดเกิดมาเพื่อความกล้าหาญ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรยาพี-ระ-ยาความเพียร 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรยากรพี-ระ-ยา-กอนมือที่มีความเพียรมานะ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรวัสพี-ระ-วัดอำนาจของวีรบุรุษ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรวิชญ์พี-ระ-วิดนักปราชญ์ผู้กล้าหาญ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรศุภพี-ระ-สุบผู้กล้าหาญและดีงาม 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรัชพี-รัดลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรัชชัยพี-รัด-ไชเกิดจากผู้กล้า ลูกวีรบุรุษ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีโชบลพี-โช-บลพืชบัว หน่อบัว 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พุฒิพงศ์พุด-ทิ-พงเชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พุฒิพรพุด-ทิ-พอนผู้มั่งคั่งและประเสริฐ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พุฒิสรรค์พุด-ทิ-สันสร้างความเจริญ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพชรีเพ็ด-ชะ-รีเพชร 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพียงขวัญเพียง-ขวันมีขวัญเพียงพอ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญชีพเพ็น-ชีบมีชีวิตอันเต็มเปี่ยม มีชีวิตอันสมบูรณ์ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญประภาเพ็น-ประ-พาแสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญพรเพ็น-พอนพระจันทร็เต็มดวง 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญพิชชาเพ็น-พิด-ชาเต็มไปด้วยความรู้ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญภาสเพ็น-พาดเต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญสิริเพ็น-สิ-หริผู้เต็มไปด้วยความเป็นมงคล 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญแขเพ็น-แขพระจันทร์เต็มดวง 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญโภคัยเพ็น-โพ-ไคเต็มไปด้วยทรัพย์สิน 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
แพรพิไลแพร-พิ-ไลแพรงาม 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
แพรวรุ่งแพรว-รุ่งสว่างไสวแพรวพราว 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
แพรใจแพร-ใจจิตใจงาม 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
แพร่พิไลแพร-พิ-ไลแพรงาม 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ไพรัลย์ไพ-รันความโปร่งบาง หายาก 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภคพรพะ-คะ-พอนมีโชคเป็นพร 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภณพนพูดหรือกล่าว 6ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภพสรรค์พบ-สันสร้างภพ สร้างโลก 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภรณีพะ-ระ-นีหญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภรัณยาพะ-รัน-ยาการบำรุงเลี้ยง กากรอุปถัมภ์ค้ำจุน 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภรัณยูพะ-รัน-ยูผู้ปกป้อง, ผู้คุ้มครอง, พระอาทิตย์ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภวิกาพะ-วิ-กามีความเจริญ 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภวิลพะ-วินความเป็นอยู่ ดำรงอยู่ตลอดกาล 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภวิศพะ-วิดผู้เป็นใหญ่ในโลก 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภวิษย์พรพะ-วิด-พอนพรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัคจิราพัก-คะ-จิ-รามีโชคดีนาน มีสิริมงคลมาก 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัคพลพัก-คะ-พนมีโชคเป็นพลัง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัควลัญชญ์พัก-วะ-ลันลักษณะผู้มีโชค 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัณฑิราพัน-ทิ-รามีลาภ มีความสุข 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัณฑิลาพัน-ทิ-ลามีลาภ มีความสุข 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัสสรพัด-สอนรัศมีเรืองรอง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภากรพา-กอนผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์ 7ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภาณุพงศ์พา-นุ-พงเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภาณุวิชญ์พา-นุ-วิดนักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภาพิมลพา-พิ-มนรัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภามพามเดช 7ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภารวีพะ-ระ-วีชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภาสกรพาด-สะ-กอนผู้ทำให้สว่าง, พระอาทิตย์ 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภาสพรรณพาด-สะ-พันมีผิวพรรณงาม 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภาสวรพาด-สะ-วอนผู้มีรัศมีประเสริฐ พระอาทิตย์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภาสวิชญ์พาด-สะ-วิดนักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภิญญาพัชญ์พิน-ยา-พัดผู้มีปัญญารู้ในกรอบ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภิญญามาศพิน-ยา-มาดเจริญรุ่งเรือง, สมบูรณ์ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภิรมณพิ-ระ-มนยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภิรัญญาพิ-รัน-ยาปัญญายิ่ง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภีมพลพี-มะ-พนมีพลังน่าเกรงขาม 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภีมพศพี-มะ-พดมีอำนาจน่าเกรงขาม 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภุชงค์พุ-ชงงู, นาค 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภุชิสส์พุ-ชิดผู้เป็นไท อิสระ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภูมิพูมแผ่นดิน 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภูมิรพีพูม-ระ-พีผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภูริชพู-ริดแผ่นดิน 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภูริชญาพู-ริ-ชะ-ยามีปัญญา นักปราชญ์ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภูริณัฐพู-นิ-รัดนักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภูรีพู-รีแผ่นดิน ปัญญากว้างไกล 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภูวิศพู-วิดผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภูษณิศาพู-สะ-นิ-สาเจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภูเบศวร์พู-เบดพระราชาผู้เป็นใหญ่ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภูเมศพู-เมดผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มงคลชัยมง-คน-ไชชัยชนะที่ดีงาม 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มงคลฤกษ์มง-คน-เริกฤกษ์ดี, คราวหรือเวลาดี 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มณฑมาฑมน-ทะ-มาดศาลา, พลับพลา 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มณฑาวรรณมน-ทา-วันสุราดี, สีสุรา 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มณิการ์มะ-นิ-กาช่างแก้ว 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มณิภามะ-นิ-พาแววมณี ประกายแก้ว 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มณิสรมะ-นิ-สอนสร้อยคอ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มณีมณฑ์มะ-นี-มนเครื่องประดับคือแก้วมณี 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มณีมัญชุ์มะ-นี-มันหีบแก้วมณี 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มณีมาลามะ-นี-มา-ลามณีประดับคอ สร้อยคอ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มณีวรรณมะ-นี-วันแก้วมณีที่สวยงาม 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มยุรีมะ-ยุ-รีนกยูง 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มยุเรศมะ-ยุ-เรดพญานกยูง 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มะลิมะ-ลิดอกมะลิ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มะลิวัลย์มะ-ลิ-วันทำให้ดีใจ 52ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มะลุลีมะ-ลุ-ลีดอกไม้ชนิดหนึ่ง 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มัญชรีมัน-ชะ-รีก้านดอกไม้ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มัญชิษฐามัน-ชิด-ถาต้นคำ ฝาง 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มัญชุพรมัน-ชุ-พอนงามและประเสริฐ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มัญชุภามัน-ชุ-พารัศมีอันงาม 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มัญชุสามัน-ชุ-สาหีบสมบัติ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มัณยาภามัน-ยา-พาแสงแห่งแก้วมณี ประกายแก้ว 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มัลลิกามัน-ลิ-กาดอกมะลิ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มายาวีมา-ยา-วีผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มาลีวัลย์มา-ลี-วันเถาดอกไม้, ดอกไม้เถา 52ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มิ่งกมลมิ่ง-กะ-มนมิ่งขวัญแห่งดวงใจ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มิ่งพรมิ่ง-พอนมิ่งขวัญประเสริฐ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
มุขพลมุ-ขะ-พนผู้มีกำลังมาก 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เมษราศีเมด-รา-สีเกิดราศีเมษ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โมกข์โมกผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ยงยศยง-ยดมียศยั่งยืนนาน 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ยงสุขยง-สุกมีสุขยั่งยืน 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ยชญ์ยดการบูชา การให้เกียรติ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ยมลยะ-มนคู่ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ยมลพรยะ-มน-พอนคู่ที่ประเสริฐ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ยวิษฐายะ-วิด-ถาเยาว์วัย น้องสุดท้อง 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ยศกรยด-สะ-กอนผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ยศพรยด-สะ-พอนมียศอันประเสริฐ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ยศพลยด-สะ-พนมียศและมีพลัง 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ยศวรยด-สะ-วอนมียศอันประเสริฐ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ยศวริศยด-วะ-ริดผู้เลิศด้วยยศ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ยศสมบูรณ์ยด-สม-บูนว่าเต็มเปี่ยมด้วยยศ 49สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ยิษฐายิด-ถาผู้ที่เขาบูชา 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ยิ่งคุณยิ่ง-คุนมีคุณยิ่ง 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เยาวเรศเยา-วะ-เรดหญิงสาวสวย,นางกษัตริย์ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รจเรขรด-จะ-เรกการขีดเขียน 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รณกรรน-นะ-กอนการรบ นักรบ 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รณชัชรน-นะ-ชัดทหารในสนามรบ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รณพรรน-นะ-พอนมีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเพราะ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รณพีร์รน-นะ-พีวีรบุรุษในสนามรบ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รณวรรน-นะ-วอนประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รพีพงศ์ระ– พี-พง สกุลแห่งพระอาทิตย์ 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รมณมะ-มนยินดี รื่นเริง ความสุข 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รมณีรม-มะ-นีสตรีน่าพึงพอใจ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รมณีย์รม-มะ-นีต้องอารมณ์ งาม 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รมยกรรม-ยะ-กอนสร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รมย์รมน่ารื่นรมย์ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รมย์ชลีรม-ชะ-ลีมีความรุ่งเรืองอย่างน่ารื่นรมย์ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รมย์รุจีรม-รุ-จีงามน่าพึงพอใจ 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รมัณยาระ-มัน-ยาน่ารื่นรมย์ยิ่ง 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รมัยระ-มัยมีเสน่ห์ น่ายินดี 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รยาระ-ยากระแสน้ำ หรือความเร็ว 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รวิชาระ-วิ-ชาลูกพระอาทิตย์ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รวิพรระ-วิ-พอนประเสริฐดุจพระอาทิตย์ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รวิพลระ-วิ-พนมีกำลังดุจพระอาทิตย์ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รวิภาระ-วิ-พาแสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รวิภาสระ-วิ-พาดแสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รวิสราระ-วิ-สะ-ราเป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รสกรรด-สะ-กอนผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รสิการะ-สิ-กาผู้มีรส มีรสนิยม ผู้ซาบซึ้งในรสกวี 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ระยาระ-ยากระแสน้ำ หรือความเร็ว 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รักษณาลีรัก-สะ-นา-ลีมีเพื่อนหญิงคุ้มครอง มีเพื่อนดี 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รักษิณารัก-สิ-นาคุ้มครอง 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รัชพลรัด-ชะ-พนเป็นกำลังของประเทศ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รัฏฐพิชญ์รัด-ถะ-พิดเมืองนักปราชญ์ 53สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รามิลรา-มินกามเทพ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ราเมศรา-เมดพระราม 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ราเมศวร์รา-เมดพระรามผู้ยิ่งใหญ่ 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รุจรุดรุ่งเรือง สว่าง 11สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รุจยารุด-จะ-ยาน่ารัก 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รุจรวีรุด-ระ-วีสว่างดุจพระอาทิตย์ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รุจาภารุ-จา-พามีรัศมีเรืองรอง ผู้รุ่งเรืองยิ่ง 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รุจิการุ-จิ-กามีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รุจิภารุ-จิ-พามีความงาม มีความพอใจ 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รุจิภาสรุ-จิ-พาดแสงส่วางอันงดงาม รุ่งเรืองยิ่ง 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รุจิรางค์รุ-จิ-รางมีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รุจิราพรรุ-จิ-รา-พอนรุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รุจิษยารุ-จิ-สะ-ยารุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รุจิสรรค์รุ-จิ-สันสร้างความงาม 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รุจิสารุ-จิ-สาเจ้าแห่งความงาม มีเสน่ห์ยิ่ง 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รุณฑิการุน-ดิ-กากรณีประตู 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รุ่งภพรุ่ง-พบโลกสว่าง ทำให้โลกรุ่งเรือง 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รุ่งรุจรุ่ง-รุดรุ่งโรจน์ สว่างไสว 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รุ่งรุจีรุ่ง-รุ-จีเริ่มรุ่งเรือง 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รุ่งวิกรัยรุ่ง-วิ-ไกรค้าขายเจริญ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รุ่งวิภารุ่ง-วิ-พารัสมีสว่าง 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รุ้งพรายรุ้ง-พรายสีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รเณศระ-เนดจอมทัพ เจ้าแห่งการรบ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
รเมศระ-เมดริ่นรมย์ ยินดี ชอบใจ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เรณุกาเร-นุ-กานามมารดาปรศุราม 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เรืองรำไพเรือง-รำ-ไพพระอาทิตย์เรืองรอง 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ลภัสละ-พัดสมบัติ, ลาภ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ลักขิกาลัก-ขิ-กาสตรีผู้มีบุญวาสนา 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ลักษณพรลัก-สะ-หนะ-พอนผู้มีลักษณะประเสริฐ 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ลักษณารีย์ลัก-สะ-นา-รีมีลักษณะประเสริฐ 49สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ลักษิกาลัก-สิ-กาสตรีผู้มีบุญวาสนา 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ลัญฉกรลัด-ฉะ-กอนตราที่ใช้ตีหรือประทับ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ลัฏฐิกาลัด-ถิ-กาลำต้น,ไม้เท้า 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ลาภิศลา-พิดเจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ลิปิการ์ลิ-ปิ-กาสร้างอักษร นักเขียน 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ลูกขวัญลูก-ขวัญลูกคนที่รักมากที่สุด 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เลิศพิสิฐเลิด-พิ-สิดประเสริฐอย่างยิ่ง 51สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วชิรญาณ์วะ-ชิ-ระ-ยามีความรู้เฉียบคมดุจเพชร 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วชิราภรณ์วะ-ชิ-รา-พอนเครื่องประดับเพชร 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วณิชชาวะ-นิด-ชาการค้าขาย 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรกมลวอ-ระ-กะ-มนมีใจประเสริฐ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรงค์วะ-รงส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรชัยวอ-ระ-ไชมีชัยชนะอันประเสริฐ, ชัยชนะดี 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรณวะ-รนป้อง กำแพง การป้องกันภัย 15สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรณิกาวอ-ระ-นิ-กาผู้เขียน เสมียน 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรบรรณวอ-ระ-บันประเสริฐด้านหนังสือ ผู้ฉลาด 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรปรัชญ์วอ-ระ-ปรัดนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรปรีย์วอ-ระ-ปรีประเสริฐและเป็นที่รัก 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรพงศ์วอ-ระ-พงมีตระกูลดี 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรพรรณวอ-ระ-พันผิวพรรณมีประกาย 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรพลวอ-ระ-พนมีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรพิชชาวอ-ระ-พิด-ชามีความรู้ประเสริฐ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรภพวอ-ระ-พบมีภพประเสริฐ เกิดมาดี 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรภาสวอ-ระ-พาดแสงสว่างอันประเสริฐ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรยศวอ-ระ-ยดมียศอันประเสริฐ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรรณกรวัน-นะ-กอนผิวพรรณผ่องใส 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรรณพรวัน-นะ-พอนมีผิวพรรณประเสริฐ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรรณลภย์วัน-ลบได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรรณวรวัน-นะ-วอนผิวพรรณอันประเสริฐ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรรณวลีวัน-วะ-ลีหนังสือหรือตำรา 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรรณวิภาวัน-วิ-พาแสงสว่างอันงดงาม 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรรณาฎวัน-นาดผู้ขับร้อง 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรรณิกวัน-นิกผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรรณิกาวัน-นิ-กาผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรรณิศาวัน-นิ-สาผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรรณเลขาวัน-เล-ขาดินสอพอง 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรรษชลวัน-สะ-ชนน้ำฝน 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรลภย์วอ-ระ-ลบผู้มีลาภอันประเสริฐ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรวรรณวอ-ระ-วันว่าผิวพรรณประเสริฐ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรวลัญช์วอ-ระ-วะ-นันผู้มีลักษณะอันประเสริฐ 41สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรวัชวอ-ระ-วัดมีความรู้อันประเสริฐ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรวิชวอ-ระ-วิดมีความรู้อันประเสริฐ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรวิบูลวอ-ระ-วิ-บูนเต็มไปด้วยความดีงาม 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรวุฒิวอ-ระ-วุดมีความประเสริฐและความเจริญ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรสรณ์วอ-ระ-สอนที่พึ่งอันประเสริฐ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรัชญ์วะ-รัดผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรัชยาวะ-รัด-ชะ-ยามีชัยชนะอันประเสริฐ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรัญชลีวะ-รัน-ชะ-ลีการกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรัญญาวะ-รัน-ยาผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรัญญูวะ-รัน-ยูผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรัมพรวะ-รำ-พอนประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรัสยาวะ-รัด-สะ-ยาความปรารถนา 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรากรวะ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ 16สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วราภรณ์วะ-รา-พอนเครื่องประดับที่ประเสริฐ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรายุสวะ-รา-ยุดผู้มีอายุอันประเสริฐ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรารมย์วะ-รา-รมมีความรื่นรมย์อันประเสริฐ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วราลีวะ-รา-ลีพระจันทร์ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วราศัยวะ-รา-ไสมีที่พึ่งอันประเสริฐ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วริยงค์วะ-ริ-ยงผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วริยาวะ-ริ-ยาผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วริศวะ-ริดประเสริฐและเป็นใหญ่ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วริศราวะ-ริด-สะ-ราผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วริษวะ-ริดฝน 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วริษฐาวะ-ริด-ถาดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วริษาวะ-ริ-สาฤดูฝน 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรียะวะ-รี-ยะประเสริฐสุด, สุดที่รัก 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรีวรรณวะ-รี-วันผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรุณพรวะ-รุน-พอนพรจากสวรรค์ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วรุณยุพาวะ-รุน-ยุ-พาหญิงจากสรวงสวรรค์ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วลัชวะ-ลัดปลา 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วลัยกรวะ-ไล-กอนทองกร 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วลัยพรวะ-ไล-พอนกำไลที่งดงาม 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วลัยพรรณวะ-ไล-พันสีแห่งกำไล 45สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วลัยวรรณวะ-ไล-วันสีแห่งกำไล 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วสภะวะ-สะ-พะผู้ประเสริฐ 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วสิพรวะ-สิ-พอนมีความสามารถดังที่ตั้งใจ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วสิษฐ์พลวะ-สิด-พนผู้มีกำลังเยี่ยม 53สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วสุวะ-สุสมบัติ 14สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วสุพรวะ-สุ-พอนสมบัติที่ได้มาตามประสงค์ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วสุพลวะ-สุ-พนมีพลังคือทรัพย์ เศรษฐี 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วสุรมย์วะ-สุ-รมมีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วสุวีวะ-สุ-วีผู้มีทรัพย์ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วัชพลวัด-ชะ-พนพูดดี พูดเก่ง 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วัชรพรรณวัด-ชะ-ระ-พันเพชรที่งดงาม 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วัชรพลวัด-ชะ-ระ-พนพลังแข็งแกร่งดุจเพชร 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วัชรมัยวัด-ชะ-ระ-ไมแข็งดุจเพชร 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วัชรวรรณวัด-ชะ-ระ-วันเพชรที่งดงาม 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วัชรากรวัด-ชะ-รา-กอนขุมทรัพย์ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วัชราภรณ์วัด-ชะ-รา-พอนเครื่องประดับเพชร 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วัชริศวัด-ชะ-ริดเจ้าแห่งเพชร เจ้าแห่งสายฟ้า 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วัชรีพรวัด-ชะ-รี-พอนพระอินทร์ 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วัชรียาวัด-ชะ-รี-ยาเพชร 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วัชรีวรรณวัด-ชะ-รี-วันผิดพรรณงดงามประดุจเพชร 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วัชสัณห์วัด-ชะ-สันมีคำพูดไพเราะ 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วัลลภวัน-ลบคนโปรด ,คนรัก 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วัลลภาวัน-ละ-พาหญิงผู้เป็นที่รัก 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วัศพลวัด-สะ-พนมีพลังเป็นอำนาจ มีอำนาจเป็นพลัง 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วัศยาวัด-สะ-ยาเชื่อฟัง 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วารุณอรวา-รุน-ออนหญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วารุณีวา-รุ-นีเทวีแห่งเหล้า, เหล้า 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิกรมวิ-กรมพากเพียร ความห้าวหาญ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิชชากรวิด-ชา-กอนสร้างความรู้ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิชชาบูรณ์วิด-ชา-บูนเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิชชาพรวิ-ชา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ, ความรู้อันประเสริฐ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิชชุกรวิด-ชุ-กอนแสงสายฟ้า 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิชญะวิด-ชะ-ยะนักปราชญ์ 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิชญาพรวิด-ชะ-ยา-พอนผู้รู้แจ้ง ผู้ฉลาด 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิชญ์วิดผู้รู้ นักปราชญ์ 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิชญ์พลวิด-ชะ-พนกำลังของนักปราชญ์ นักปราชญ์ที่มีพลัง 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิชญ์ภาสวิด-ชะ-พาดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิชยาวิ-ชะ-ยาชัยชนะ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิชามัยวิ-ชา-ไมสำเร็จได้ด้วยความรู้ 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิชาวิมลวิ-ชา-วิ-มนมีความรู้หามลทินมิได้ ไร้ความมัวหมองเพราะความรู้ 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิญญูวิน-ยูผู้รู้แจ้ง 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิปัศย์วิ-ปัดเห็นแจ้ง มีความรู้ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิปุลาวิ-ปุ-ลาไพศาล ลึกซึ้ง กว้างขวาง 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิพุชวิ-พุดนักปราชญ์ 21สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิภพวิ-พบทรัพย์สมบัติ ความเจริญ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิภวาวิ-พะ-วาทรัพย์สิน 18สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิภาณีวิ-พา-นีพูดจาไพเราะ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิภาพรวิ-พา-พอนมีความงดงามเป็นเลิศ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิภาวัสวิ-พา-วัดพระอาทิตย์ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิภาวีวิ-พา-วีผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม 25สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิภาสวิ-พาดแสงสว่าง ความรุ่งโรจน์ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิภูวิ-พูผู้เป็นเจ้า 13สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิมพ์วิภาวิม-วิ-พารูปงาม 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิมลฉวีวิ-มน-ฉะ-หวีผิวพรรณปราศจากมลทิน 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิมลณัฐวิ-มน-นัดนักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิมลพรรณวิ-มน-พันผู้มีผิวพรรณงดงาม 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิมลมณีวิ-มน-มะ-นีแก้วมณีที่ไร้มลทิน แก้วผนึก 38สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิมลศรีวิ-มน-สีมีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิมลสิริวิ-มน-สิ-ริบริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์ 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิรชัชวิ-ระ-ชัดนักรบผู้กล้าหาญ 22สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิรชาวิ-ระ-ชาผู้ปราศจากมลทิน 17สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิรมณวิ-ระ-มนการงดเว้นจากความชั่ว 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิรยาวิ-ระ-ยาความเพียร 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิรัญจ์วิ-รันชื่อของพรหม 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิรัลวิ-รันบาง โปร่ง หายาก งาม 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิรัลพัชรวิ-รัน-พัดหายากดุจเพชร เพชรงาม 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิรัลยุพาวิ-รัน-ยุ-พาหญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิรากรวิ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งผู้กล้า 20สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิรามรวิ-รา-มอนกล้าหาญดุจเทวดา 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิลาวัณย์วิ-ลา-วันงามยิ่ง 49สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิศรมวิ-สมสงบ พักผ่อน 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิศรมาวิ-สะ-ระ-มาสงบ พักผ่อน 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิศลย์วิ-สนไม่มีทุกข์โศก 40สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิศัลยาวิ-สัน-ยาไม่มีความทุกข์โสก 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิศัลย์ศยาวิ-สัน-สะ-ยาอยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก 60สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิษณุสรรค์วิด-สะ-นุ-สันวิษณุสร้างมา ลูกวิษณุ 48สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิสาข์วิ-สาเดือนวิสาขะ 29สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิโรษณาวิ-โร-สะ-นาไม่มีความโกรธ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิไลพรวิ-ไล-พอนงามและประเสริฐ 37สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วิไลวรรณวิ-ไล-วันผิวงาม 44สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วีณาพรวี-นา-พอนเสียงอันไพเราะของพิณ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วีรปริยาวี-ระ-ปริ-ยาเป็นที่รักของผู้กล้าหาญ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วีรพงศ์วี-ระ-พงนักรบ 43สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วีรพลวี-ระ-พนกำลังของผู้กล้าหาญ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วีรยาวี-ระ-ยาความเพียร 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วีรลักษณ์วี-ระ-ลักลักษณะของผู้กล้า 46สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วีรวรรณวี-ระ-วันผิดพรรณของผู้กล้า, วรรณะของผู้กล้า 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วีรวุฒิวี-ระ-วุดเป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ 31สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วีรอรวี-ระ-ออนหญิงสาวผู้กล้าหาญ 27สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วีรัชวี-รัดเกิดจากผู้กล้าหาญ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วีรากรวี-รา-กอนบ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ 23สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วีริยาวี-ริ-ยาความเพียร 30สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วีริศวี-ริดยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วุฒิกรวุด-ทิ-กอนผู้สร้างความเจริญ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วุฒิชัยวุด-ทิ-ไชชนะด้วยความเจริญ 28สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วุฒิพรวุด-ทิ-พอนมีความเจริญเป็นเลิศ 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วเรณยาวะ-เรน-ยาประเสริฐสุด 26สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
วเรณย์วะ-เรนประเสริฐสุด 34สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เวชพิสิฐเวด-พิ-สิดหมอผู้ประเสริฐสุด มีความรู้ประเสริฐสุด 42สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
เวณิกาเว-นิ-กาเกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ 19สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
แววปราชญ์แวว-ปราดมีแววของนักปราชญ์ 36สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
แววพรรณแวว-พันผิดพรรณผ่องใสงดงาม 35สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
แวววรรณแวว-วันมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม 33สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
แวววัยแวว-ไวมีอายุที่สดใสตลอดไป 32สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
แวววิไลแวว-วิ-ไลงดงามสดใส 39สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ไวภพไว-พบอำนาจ ความเจริญ 24สุขภาพแข็งแรง กินดีอยู่ดี
ศจีสะ-จีชายาพระอินทร์, ผู้มีความงาม 20อำนาจ เกียรติยศ
ศจีมาสสะ-จี-มาดเดือนแห่งความงาม 33อำนาจ เกียรติยศ
ศยามลสะ-ยา-มนผึ้งหลวง ผิวคล้ำ 27อำนาจ เกียรติยศ
ศรณีสอ-ระ-นีแสวงหาที่พึ่ง 23อำนาจ เกียรติยศ
ศรณ์สอนที่พึ่ง 25อำนาจ เกียรติยศ
ศรวัณสอ-ระ-วันเดือนศรวัณ (ตกราวเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 26อำนาจ เกียรติยศ
ศรัณพรสะ-รัน-พอนที่พึ่งอันประเสริฐ 32อำนาจ เกียรติยศ
ศรัณยาสะ-รัน-ยาหญิงผู้ปกป้องรักษา 29อำนาจ เกียรติยศ
ศรัณยูสะ-รัน-ยูผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา ลมฟ้าอากาศ 30อำนาจ เกียรติยศ
ศรัณย์พรสะ-รัน-พอนที่พึ่งอันประเสริฐ 49อำนาจ เกียรติยศ
ศรีวิไลสี-วิ-ไลอารยธรรม, มีความเจริญก้าวหน้า 43อำนาจ เกียรติยศ
ศรีสวรรค์สี-สะ-หวันผู้เป็นมิ่งขวัญบนสวรรค์ 52อำนาจ เกียรติยศ
ศลักษณ์พรสะ-ลัก-พอนความงดงามอันประเสริฐ 48อำนาจ เกียรติยศ
ศลิษาสลิ-สาการกอดรัด 22อำนาจ เกียรติยศ
ศวรรยาสะ-หวัน-ยาความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน 30อำนาจ เกียรติยศ
ศศวิษาณสะ-สะ-วิ-สานสิ่งเหลือเชื่อ 34อำนาจ เกียรติยศ
ศศิสะ-สิดวงจันทร์ 18อำนาจ เกียรติยศ
ศศิชาสะ-สิ-ชาเกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ 21อำนาจ เกียรติยศ
ศศิประภาสะ-สิ-ประ-พาแสงสว่างของพระจันทร์ 30อำนาจ เกียรติยศ
ศศิพิมพ์สะ-สิ-พิมเปรียบเหมือนพระจันทร์ 52อำนาจ เกียรติยศ
ศศิภาสะ-สิ-พาแสงจันทร์ 20อำนาจ เกียรติยศ
ศศิวิมลสะ-สิ-วิ-มนจันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์ 39อำนาจ เกียรติยศ
ศักย์ศรณ์สัก-สอนผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง 54อำนาจ เกียรติยศ
ศักรภพสัก-กระ-พบสวรรค์ 25อำนาจ เกียรติยศ
ศากวรสาก-กะ-วะ-ระแข็งแรง, มีอำนาจ, มีกำลัง 19อำนาจ เกียรติยศ
ศิงขรสิง-ขอนภูเขา 19อำนาจ เกียรติยศ
ศิรชัชสิ-ระ-ชัดนักรบผู้ยอดเยี่ยม 23อำนาจ เกียรติยศ
ศิรประภาสิ-ระ-ประ-พารัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์ 27อำนาจ เกียรติยศ
ศิรภัสสรสิ-ระ-พัด-สอนมีรัศมีอันยอดเยี่ยม 38อำนาจ เกียรติยศ
ศิรัญญาสิ-รัน-ยายอดแห่งความรู้ 28อำนาจ เกียรติยศ
ศิราพรสิ-รา-พอนสายน้ำอันประเสริฐ 28อำนาจ เกียรติยศ
ศิริชัยสิ-หริ-ไชมีชัยชนะที่เป็นมงคล 33อำนาจ เกียรติยศ
ศิริณาสิ-หริ-นากลางคืน 25อำนาจ เกียรติยศ
ศิลป์ศุภาสิน-สุ-พาเจริญด้วยศิลป 38อำนาจ เกียรติยศ
ศิลป์สุภาสิน-สุ-พาศิลปงดงาม งามอย่างมีศิลป์ 38อำนาจ เกียรติยศ
ศิวกรสิ-วะ-กอนผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล 22อำนาจ เกียรติยศ
ศิวปรียาสิ-วะ-ปรี-ยาแก้วผนึก 39อำนาจ เกียรติยศ
ศิวัชสิ-วัดเกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ ลูกพระศิวะ 23อำนาจ เกียรติยศ
ศิวาพรสิ-วา-พอนพรของพระอิศวร 30อำนาจ เกียรติยศ
ศิวิกาสิ-วิ-กาเสลี่ยง คานหาม 23อำนาจ เกียรติยศ
ศิศิราสิ-สิ-ราน้ำค้าง 27อำนาจ เกียรติยศ
ศีกรสี-กอนฝน, ละอองฝน, หมอก 19อำนาจ เกียรติยศ
ศีรณาสี-ระ-นาเล็ก ละเอียด 24อำนาจ เกียรติยศ
ศุกลสุ-กนขาวงาม 15อำนาจ เกียรติยศ
ศุจีภรณ์สุ-จี-พอนค้ำจุนความบริสุทธิ์ ดำรงความบริสุทธิ์ 40อำนาจ เกียรติยศ
ศุภกรสุ-พะ-กอนสร้างสิ่งที่ดี โชคดี เป็นมงคล 14อำนาจ เกียรติยศ
ศุภกิจสุ-พะ-กิดการงานดีเป็นมงคล 20อำนาจ เกียรติยศ
ศุภชัยสุ-พะ-ไชชัยชนะอันงดงาม 23อำนาจ เกียรติยศ
ศุภชีพสุ-พะ-ชีบมีชีวิตดีงาม 26อำนาจ เกียรติยศ
ศุภณัฐสุ-พะ-นัดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 27อำนาจ เกียรติยศ
ศุภพงศ์สุ-พะ-พงสายตระกูลที่ดีงาม 35อำนาจ เกียรติยศ
ศุภพลสุ-พะ-พนมีกำลังอันงดงาม 23อำนาจ เกียรติยศ
ศุภพิชญ์สุ-พะ-พิดนักปราชญ์ผู้งดงาม 36อำนาจ เกียรติยศ
ศุภรงค์สุ-พะ-รงสีงาม 28อำนาจ เกียรติยศ
ศุภรางศุ์สุ-พะ-รางมีรัศมีนวลงาม พระจันทร์ การบูร 33อำนาจ เกียรติยศ
ศุภฤกษ์สุ-พะ-เริกฤกษ์ดี 24อำนาจ เกียรติยศ
ศุภวรรณสุบ-พะ-วันมีผิวพรรณงาม 28อำนาจ เกียรติยศ
ศุภวิชญ์สุ-พะ-วิดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 34อำนาจ เกียรติยศ
ศุภสัณห์สุ-พะ-สันผู้ดีงามและละเอียดสุขุม 39อำนาจ เกียรติยศ
ศุภากรสุ-พา-กอนบ่อเกิดแห่งสิริมงคล 15อำนาจ เกียรติยศ
ศุภาพิชญ์สุ-พา-พิดนักปราชญ์ผู้งดงาม 37อำนาจ เกียรติยศ
ศุภารมย์สุ-พา-รมงามและน่ารื่นรมย์ 36อำนาจ เกียรติยศ
ศุภาวรรณสุ-พา-วันมีผิวพรรณงาม 29อำนาจ เกียรติยศ
ศุภิสราสุ-พิด-สะ-ราผู้ดีงามและยิ่งใหญ่ 25อำนาจ เกียรติยศ
ศุภเสกข์สุ-พะ-เสกนักศึกษาผู้ดีงาม 30อำนาจ เกียรติยศ
ศุลีพรสุ-ลี-พอนพรของพระอินทร์ 33อำนาจ เกียรติยศ
ศุวิลสุ-วินลม อากาศ 24อำนาจ เกียรติยศ
เศรษฐพิชญ์เสรด-ถะ-พิดนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ 53อำนาจ เกียรติยศ
เศรษฐาเสด-ถาเจริญที่สุด, ดีเลิศ, ดีที่สุด 27อำนาจ เกียรติยศ
เศรษฐ์เสดประเสริฐสุด 35อำนาจ เกียรติยศ
โศจยาโส-จะ-ยาผู้มีความงาม 26อำนาจ เกียรติยศ
โศภิษฐาโส-พิด-ถาผู้งามยิ่ง 30อำนาจ เกียรติยศ
โศภิษฐ์โส-พิดงามยิ่ง, ดียิ่ง 38อำนาจ เกียรติยศ
โศศิษฐาโส-สิด-ถาผู้งามยิ่ง 36อำนาจ เกียรติยศ
สกลสุภาสะ-กน-สุ-พางามทั้งหมด งามทั่วสรรพางค์ 24อำนาจ เกียรติยศ
สขิลสะ-ขินนุ่มนวล อ่อนหวาน 19อำนาจ เกียรติยศ
สขิลาสะ-ขิ-ลานุ่มนวล อ่อนหวาน 20อำนาจ เกียรติยศ
สพลสะ-พนมีพลัง แข็งแรง 21อำนาจ เกียรติยศ
สพิชญาสุ-พิด-ชะ-ยาฉลาดยิ่ง 26อำนาจ เกียรติยศ
สภาวีสะ-พา-วีผู้เป็นตัวของตัวเอง 22อำนาจ เกียรติยศ
สมปราชญ์สม-ปราดสมกับที่เป็นปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้สงบ 34อำนาจ เกียรติยศ
สมศีลสม-สีนผู้มีศีลสม่ำเสมอ 32อำนาจ เกียรติยศ
สมัชญาสะ-มัด-ชะ-ยามีเกียรติ มีชื่อเสียง 23อำนาจ เกียรติยศ
สมัชญ์สะ-มัดมีเกียรติยศ มีชื่อเสียง 31อำนาจ เกียรติยศ
สรชัชสอ-ระ-ชัดนักรบผู้วิเศษ 19อำนาจ เกียรติยศ
สรชาสอ-ระ-ชาเกิดในสระ ดอกบัว 14อำนาจ เกียรติยศ
สรณีย์สอ-ระ-นีผู้ควรระลึกถึง 40อำนาจ เกียรติยศ
สรณ์สอนที่พึ่ง ที่ระลึก 25อำนาจ เกียรติยศ
สรณ์สิริสอน-สิ-ริมีที่พึ่งดียิ่ง พึ่งสิริมงคล 44อำนาจ เกียรติยศ
สรพัศสอ-ระ-พัดเป็นอิสระแก่ตัวเอง มีอำนาจเป็นของตัวเอง 30อำนาจ เกียรติยศ
สรภัศสอ-ระ-พัดมีความเร็ว 23อำนาจ เกียรติยศ
สรภัสสอ-ระ-พัดมีความเร็ว 23อำนาจ เกียรติยศ
สรรค์พรสัน-พอนประเสริฐทุกอย่าง 40อำนาจ เกียรติยศ
สรรพบุณย์สับ-บุนงามพร้อม 48อำนาจ เกียรติยศ
สรรเพชญสัน-เพ็ดผู้รู้หมด 31อำนาจ เกียรติยศ
สรวรรณสอ-ระ-วันมีผิวพรรณวิเศษ 30อำนาจ เกียรติยศ
สรวิชญ์สอ-ระ-วิดผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง 36อำนาจ เกียรติยศ
สรวิศสอ-ระ-วิดมีอำนาจเหนือคนทั้งปวง 28อำนาจ เกียรติยศ
สรวีย์สอ-ระ-วีผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง 41อำนาจ เกียรติยศ
สรสิชสอ-ระ-สิดเกิดในสระ ดอกบัว 24อำนาจ เกียรติยศ
สรสิชาสอ-ระ-สิ-ชาเกิดในสระ ดอกบัว 25อำนาจ เกียรติยศ
สรัชสะ-รัดเกิดในสระ ดอกบัว 17อำนาจ เกียรติยศ
สรัญญาสะ-รัน-ยาผู้รู้เรื่องลูกศร 24อำนาจ เกียรติยศ
สรัลสะ-รันต้นสน ซื้อตรง 21อำนาจ เกียรติยศ
สรัลพรสะ-รัน-พอนผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ 33อำนาจ เกียรติยศ
สราวลีสะ-รา-วะ-ลีแถวลูกศร 31อำนาจ เกียรติยศ
สริกข์สะ-ริกเห็นสม คล้ายคลึง 27อำนาจ เกียรติยศ
สริลพรสะ-ริน-พอนผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ 33อำนาจ เกียรติยศ
สรีพรรณสะ-รี-พันมีผิวพรรณจับใจ 39อำนาจ เกียรติยศ
สวภาว์สะ-วา-พาภาวะของตนเอง 30อำนาจ เกียรติยศ
สวรสสะ-วะ-รดมีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์ 24อำนาจ เกียรติยศ
สหัพย์สะ-หับมิตรสหาย 41อำนาจ เกียรติยศ
สังวราสัง-วะ-ราระมัดระวัง ควบคุมตนเองได้ 24อำนาจ เกียรติยศ
สังวรีสัง-วะ-รีราตรี 30อำนาจ เกียรติยศ
สัจจพรสัด-จะ-พอนพรอันประเสริฐ, ความจริงอันประเสริฐ 35อำนาจ เกียรติยศ
สัชฌกรสัด-ชะ-กอนช่างเงิน 23อำนาจ เกียรติยศ
สัชฌุกรสัด-ชุ-กอนช่างเงิน 24อำนาจ เกียรติยศ
สัณหณัฐสัน-หะ-นัดนักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง 39อำนาจ เกียรติยศ
สัณหพรสัน-หะ-พอนสุภาพนิ่มนวลอย่างยิ่ง 33อำนาจ เกียรติยศ
สัณหภาสสัน-หะ-พาดผู้พูดไพเราะ 30อำนาจ เกียรติยศ
สัณหรสสัน-หะ-รดมีรสนิยมละเมียดมะไม 32อำนาจ เกียรติยศ
สัณหวัชสัน-หะ-วัดพูดเพราะ พูดดี 33อำนาจ เกียรติยศ
สัณห์พิชญ์สัน-พิดนักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน 57อำนาจ เกียรติยศ
สัณห์สมรสัน-สะ-หมอนสาวงามผู้ละเอียดอ่อน 46อำนาจ เกียรติยศ
สัณห์สิริสัน-สิ-หริผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ 49อำนาจ เกียรติยศ
สัณห์สิรีสัน-สิ-รีผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ 52อำนาจ เกียรติยศ
สัภยาสับ-พะ-ยาผู้มีตระกูลสูง ความเชื่อ ซื่อสัตย์ 21อำนาจ เกียรติยศ
สารัชสา-รัดเกิดมาเพื่อแก่นสาร 18อำนาจ เกียรติยศ
สารัมภ์สา-รัมการแข่งขัน ความริเริ่ม 31อำนาจ เกียรติยศ
สาริกข์สา-ริกคล้ายคลึง แม้นเหมือน 28อำนาจ เกียรติยศ
สาริศสา-ริดเจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งสาระ 23อำนาจ เกียรติยศ
สาริศาสา-ริ-สาเจ้าแห่งแก่นสาร 24อำนาจ เกียรติยศ
สาริสาสา-ริ-สาเจ้าแห่งแก่นสาร 24อำนาจ เกียรติยศ
สาวิณีสา-วิ-นีแม่น้ำ 30อำนาจ เกียรติยศ
สิงควรรณสิง-คะ-วันผิวเหมือนทอง งามผุดผ่อง 36อำนาจ เกียรติยศ
สิณิสาสิ-นิ-สาลูกสะใภ้ 28อำนาจ เกียรติยศ
สิปปกรสิบ-ปะ-กอนสร้างศิลปะ ศิลปิน 20อำนาจ เกียรติยศ
สิปปภาสสิบ-ปะ-พาดรุ่งเรืองด้วยศิลปะ 24อำนาจ เกียรติยศ
สิปปวิชญ์สิบ-ปะ-วิดเชี่ยวชาญในศิลปะ 40อำนาจ เกียรติยศ
สิรภพสิ-ระ-พบเป็นยอดในโลก หรือเกิดมาเพื่อเป็นยอด 24อำนาจ เกียรติยศ
สิรวิชญ์สิ-ระ-วิดนักปราชญ์ผู้เป็นยอด 40อำนาจ เกียรติยศ
สิรามลสิ-รา-มนยอดแห่งผู้บริสุทธิ์ 27อำนาจ เกียรติยศ
สิรารมย์สิ-รา-รมเป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม 42อำนาจ เกียรติยศ
สิราวรรณสิ-รา-วันผู้มีผิวพรรณงดงาม มีผิวพรรณเลิศ 35อำนาจ เกียรติยศ
สิริกรสิ-หริ-กอนสร้างสิริมงคล 24อำนาจ เกียรติยศ
สิริจรรยาสิ-หริ-จัน-ยาผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล 42อำนาจ เกียรติยศ
สิริชัยสิ-หริ-ไชผู้มีชัยชนะอันงดงาม 33อำนาจ เกียรติยศ
สิริพรรณสิ-หริ-พันผู้มีผิวพรรณงดงาม 40อำนาจ เกียรติยศ
สิริภาสสิ-หริ-พาดรุ่งเรืองด้วยศิลปะ 28อำนาจ เกียรติยศ
สิริวรรณสิ-หริ-วันผู้มีผวิพรรณงดงาม 38อำนาจ เกียรติยศ
สิริวิมลสิ-ริ-วิ-มนบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ 40อำนาจ เกียรติยศ
สิริอาภาสิ-หริ-อา-พาผู้มีแสงสว่างเป็นมงคล 28อำนาจ เกียรติยศ
สิริเพ็ญสิ-หริ-เพ็นดวงเดือนงาม, เต็มเปี่ยมด้วยความดีงาม 41อำนาจ เกียรติยศ
สิริโสภาสิ-หริ-โส-พาหญิงงามและเป็นมิ่งขวัญ, งามสง่า 32อำนาจ เกียรติยศ
สิรีสิ-รีศรี, เป็นมิ่งขวัญ 22อำนาจ เกียรติยศ
สิวพรสิ-วะ-พอนพรของพระศิวะ 29อำนาจ เกียรติยศ
สิวะพรสิ-วะ-พอนพรของพระศิวะ 33อำนาจ เกียรติยศ
สิวาพรสิ-วา-พอนพรของพระศิวะ 30อำนาจ เกียรติยศ
สิเรียมสิ-เรียมผู้มีศรี, มีสง่า 37อำนาจ เกียรติยศ
สีวิกาสี-วิ-กาเสลี่ยง คานหาม 26อำนาจ เกียรติยศ
สุกฤษฎิ์สุ-กริดนักปราชญ์ที่ดี 32อำนาจ เกียรติยศ
สุกัลป์สุ-กันผู้มีความดำริดี 30อำนาจ เกียรติยศ
สุกัลย์สุ-กันผู้มีความสามารถดี 36อำนาจ เกียรติยศ
สุขกมลสุก-กะ-มนสุขใจ 22อำนาจ เกียรติยศ
สุขุมฉวีสุ-ขุม-ฉะ-หวีมีผิวพรรณละเอียดอ่อน 34อำนาจ เกียรติยศ
สุจารีสุ-จา-รีผู้มีความประพฤติดี 26อำนาจ เกียรติยศ
สุจิณณาสุ-จิน-นาผู้ประพฤติดีแล้ว 29อำนาจ เกียรติยศ
สุจิราสุ-จิ-รายืนยาวยิ่ง 23อำนาจ เกียรติยศ
สุชญาสุ-ชะ-ยาผู้รู้ดี 15อำนาจ เกียรติยศ
สุชัจจ์สุ-ชัดผู้มีเชื้อชาติดี เกิดมาดี 35อำนาจ เกียรติยศ
สุชัญญาสุ-ชัน-ยาประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง 23อำนาจ เกียรติยศ
สุชาครีย์สุ-ชา-ครีมีความเพียรอย่างยิ่ง มีความตื่นตัวตลอดเวลา 43อำนาจ เกียรติยศ
สุชาพิชญ์สุ-ชา-พิดปราชญ์ผู้เกิดมาดี 38อำนาจ เกียรติยศ
สุชารีสุ-ชา-รีหญิงที่รัก 22อำนาจ เกียรติยศ
สุชาวลีสุ-ชา-วะ-ลีเชื้อสายผู้เกิดมาดี 30อำนาจ เกียรติยศ
สุชิราสุ-ชิ-ราผู้เชี่ยวชาญ 19อำนาจ เกียรติยศ
สุชีราสุ-ชี-ราผู้เชี่ยวชาญ 22อำนาจ เกียรติยศ
สุณัฏฐาสุ-นัด-ถาผู้ฉลาดและเป็นคนดี 36อำนาจ เกียรติยศ
สุณิสาสุ-นิ-สาสาวงาม 25อำนาจ เกียรติยศ
สุประวีณ์สุ-ประ-วีฉลาดอย่างยิ่ง 45อำนาจ เกียรติยศ
สุปรียาสุ-ปรี-ยาเป็นที่รักยิ่ง 30อำนาจ เกียรติยศ
สุปวีณ์สุ-ปะ-วีฉลาดอย่งยิ่ง 37อำนาจ เกียรติยศ
สุปัญญาสุ-ปัน-ยาผู้มีปัญญาดี 23อำนาจ เกียรติยศ
สุปาณีสุ-ปา-นีผู้มีฝีมือ, ฝีมือดี 23อำนาจ เกียรติยศ
สุพรรณีสุ-พัน-นีผู้มีผิวทอง 36อำนาจ เกียรติยศ
สุพัชรีสุ-พัด-ชะ-รีเพชรที่ดี 33อำนาจ เกียรติยศ
สุพิชชาสุ-พิด-ชามีความรู้ดี 25อำนาจ เกียรติยศ
สุพิชฌาย์สุ-พิด-ชาเพ่งพินิจอย่างดี 45อำนาจ เกียรติยศ
สุพิชญาสุ-พิด-ชะ-ยาฉลาดยิ่ง 27อำนาจ เกียรติยศ
สุพิชาสุ-พิ-ชาผู้มีความรู้ดี, ผู้รู้ดี 23อำนาจ เกียรติยศ
สุภกิณห์สุ-พะ-กินผู้มีรัศมีเรืองรอง ชื่อพรหมชั้นหนึ่ง 33อำนาจ เกียรติยศ
สุภคมสุ-พะ-คมผู้เข้าถึงความดีงาม 18อำนาจ เกียรติยศ
สุภชาสุ-พะ-ชาเกิดมาจากสิ่งที่ดีงาม 12อำนาจ เกียรติยศ
สุภชีพสุ-พะ-ชีบมีชีวิตที่ดีงาม 26อำนาจ เกียรติยศ
สุภัชชาสุ-พัด-ชาจำแนกอย่างดี 18อำนาจ เกียรติยศ
สุภัสสรสุ-พัด-สอนงามยิ่ง มีรัศมีเรืองรองยิ่ง 31อำนาจ เกียรติยศ
สุภัสสราสกุ-พัด-สะ-รามีรัศมีงาม 32อำนาจ เกียรติยศ
สุภาพรสุ-พา-พอนผู้มีความงามและประเสริฐ 22อำนาจ เกียรติยศ
สุภาพิชญ์สุ-พา-พิดนักปราชญ์ผู้มีความงาม 37อำนาจ เกียรติยศ
สุภาวิณีสุ-พา-วิ-นีผู้มีความเจริญ 32อำนาจ เกียรติยศ
สุภิญญาสุ-พิน-ยาผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม 22อำนาจ เกียรติยศ
สุภเวชสุ-พะ-เวดหมอที่ดีงาม 19อำนาจ เกียรติยศ
สุมณฑาสุ-มน-ทาผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว 22อำนาจ เกียรติยศ
สุมาลีสุ-มา-ลีดอกไม้, พวงดอกไม้ 27อำนาจ เกียรติยศ
สุรชัชสุ-ระ-ชัดนักรบผู้กล้า 20อำนาจ เกียรติยศ
สุรพศสุ-ระ-พดอำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา 27อำนาจ เกียรติยศ
สุรพัศสุ-ระ-พัดอำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา 31อำนาจ เกียรติยศ
สุรพิชญ์สุ-ระ-พิดนักปราชญ์ผู้กล้าหาญ 39อำนาจ เกียรติยศ
สุรภาสุ-ระ-พารุ่งเรืองดังเทวดา มีรัศมีดังเทวดา 14อำนาจ เกียรติยศ
สุรมณสุ-ระ-มนยินดียิ่ง ความรื่นรมย์ยิ่ง 22อำนาจ เกียรติยศ
สุรัมภาสุ-รำ-พานางฟ้าที่ดี 23อำนาจ เกียรติยศ
สุริยวงศ์สุ-ริ-ยะ-วงสกุลกษัตริย์ 48อำนาจ เกียรติยศ
สุรีย์พรสุ-รี-พอนพระอาทิตย์ 48อำนาจ เกียรติยศ
สุรีย์พรรณสุ-รี-พันผิวพรรณเรืองรองเทียบพระอาทิตย์ 57อำนาจ เกียรติยศ
สุรีย์มาศสุ-รี-มาดดุจพระอาทิตย์และทองคำ 49อำนาจ เกียรติยศ
สุรเชษฐ์สุ-ระ-เชดผู้ประเสริฐกว่าเทวดาคือ พระพรหม 38อำนาจ เกียรติยศ
สุรเสกข์สุ-ระ-เสกนักศึกษาผู้กล้าหาญ 33อำนาจ เกียรติยศ
สุวชัชสุ-วะ-ชัดนักรบผู้ดีเยี่ยม 22อำนาจ เกียรติยศ
สุวชาสุ-วะ-ชาผู้ประเสริฐยิ่ง 17อำนาจ เกียรติยศ
สุวพัชรสุ-วะ-พัดดีงามดุจเพชร 32อำนาจ เกียรติยศ
สุวพิชชาสุ-วะ-พิด-ชามีความรู้ดีงาม 31อำนาจ เกียรติยศ
สุวพิชญ์สุ-วะ-พิดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 41อำนาจ เกียรติยศ
สุวรรณาสุ-วัน-นาทอง 28อำนาจ เกียรติยศ
สุวรรณีสุ-วัน-นีผิวทอง 34อำนาจ เกียรติยศ
สุวราสุ-วะ-ราผู้ประเสริฐยิ่ง 19อำนาจ เกียรติยศ
สุวัพิชชาสุ-วะ-พิด-ชามีความรู้ดีงาม 35อำนาจ เกียรติยศ
สุวัลภาสุ-วัน-ละ-พาคนสนิทที่แสนดี, คนรักที่แสนดี 26อำนาจ เกียรติยศ
สุวัลยาสุ-วัน-ละ-ยาเถาวัลย์ที่งดงาม 33อำนาจ เกียรติยศ
สุวารีสุ-วา-รีน้ำดี, น้ำสะอาด 26อำนาจ เกียรติยศ
สุวิจักขณ์สุ-วิ-จักผู้เฉียบแหลมยิ่ง ผู้ฉลาดยิ่ง 45อำนาจ เกียรติยศ
สุวิชญาสุ-วิด-ชะ-ยาผู้รู้แจ้งดี 25อำนาจ เกียรติยศ
สุวิภาสุ-วิ-พารัศมีงาม, ความแจ่มแจ่งดี, ความงดงามดี 20อำนาจ เกียรติยศ
สุวิมลสุ-วิ-มนกระจ่างและบริสุทธิ์ 29อำนาจ เกียรติยศ
สุวีณาสุ-วี-นาพิณที่งดงาม, พิณที่ไพเราะ 27อำนาจ เกียรติยศ
สุวีราสุ-วี-รากล้าหาญดี 26อำนาจ เกียรติยศ
สุวีร์สุ-วีกล้าหาญยิ่ง 34อำนาจ เกียรติยศ
สโรชาสะ-โร-ชาเกิดในสระ ดอกบัว 18อำนาจ เกียรติยศ
เสกข์เสกนักศึกษา 21อำนาจ เกียรติยศ
เสฎฐวุฒิเสด-ถะ-วุดมีความเจริญอันดีเลิศ 37อำนาจ เกียรติยศ
เสาวภาคย์เสา-วะ-พากความสุข, ความสำเร็จ 39อำนาจ เกียรติยศ
เสาวรสเสา-วะ-รดมีรสดี 27อำนาจ เกียรติยศ
โสภณวิชญ์โส-พน-วิดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 42อำนาจ เกียรติยศ
โสภณัฐโส-พะ-นัดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 30อำนาจ เกียรติยศ
โสภณาโส-พะ-นาความงดงาม 18อำนาจ เกียรติยศ
โสภาวรรณโส-พา-วันผิวพรรณสวยงาม 32อำนาจ เกียรติยศ
โสมรัศมีโสม-รัด-สะ-หมีแสงจากพระจันทร์ 43อำนาจ เกียรติยศ
หรรษกรหัด-สะ-กอนเกิดจากมือที่ทำให้บันเทิงเริงใจ 22อำนาจ เกียรติยศ
หรรษพรหัด-สะ-พอนเบิกบานด้วยความยินดี 29อำนาจ เกียรติยศ
หรรษพลหัด-สะ-พนมีกำลังที่น่ายินดี 31อำนาจ เกียรติยศ
หรรษยศหัด-สะ-ยดตำแหน่งที่น่าพอใจ 32อำนาจ เกียรติยศ
หรรษรักษ์หัด-สะ-รักความยินดีที่ควรรักษาไว้ 39อำนาจ เกียรติยศ
หฤษฎ์หะ-ริดน่าชื่นชมยินดี 24อำนาจ เกียรติยศ
หาญหานกล้า, เก่ง 10อำนาจ เกียรติยศ
หาญชัยหาน-ไชเก่งอย่างมีชัยชนะ 24อำนาจ เกียรติยศ
หิรัญหิ-รันเงินทอง 21อำนาจ เกียรติยศ
เหมกรเหม-มะ-กอนช่างทอง,มือทอง 17อำนาจ เกียรติยศ
อกฤษณ์อะ-กริดสูงสุด 26อำนาจ เกียรติยศ
อกัณห์อะ-กันไม่ดำ ขาว 30อำนาจ เกียรติยศ
อคิราห์อะ-คิ-ราแสงอาทิตย์ สวยเด่น 33อำนาจ เกียรติยศ
อจลอะ-จนไม่หวั่นไหว 18อำนาจ เกียรติยศ
อจลญาอะ-จะ-ละ-ยามีความรู้ไม่หวั่นไหว รู้แน่นอน 23อำนาจ เกียรติยศ
อจลวิชญ์อะ-จะ-ละ-วิดมีความรู้ไม่หวั่นไหว 43อำนาจ เกียรติยศ
อจลาอะ-จะ-ลาไม่หวั่นไหว มั่นคง 19อำนาจ เกียรติยศ
อจิรภาส์อะ-จิ-ระ-พาฟ้าแลบ 38อำนาจ เกียรติยศ
อชรายุอะ-ชะ-รา-ยุอายุยืน ไม่แก่ 22อำนาจ เกียรติยศ
อชิรญาอะ-ชิ-ระ-ยารู้รวดเร็ว 21อำนาจ เกียรติยศ
อชิรญาณ์อะ-ชิ-ระ-ยามีญาณอันรวดเร็ว 35อำนาจ เกียรติยศ
อชิระอะ-ชิ-ระผู้ว่องไว คล่องแคล่ว 20อำนาจ เกียรติยศ
อณิมาอะ-นิ-มาเล็ก 21อำนาจ เกียรติยศ
อณิษฐาอนิด-ถาเล็กที่สุด 29อำนาจ เกียรติยศ
อณิษฐ์อนิดเล็กที่สุด 37อำนาจ เกียรติยศ
อณุภาอนุ-พาฟ้าแลบ 14อำนาจ เกียรติยศ
อภิกขณาอะ-พิก-ขะ-นาเนืองนิจ 20อำนาจ เกียรติยศ
อภิกษณาอะ-พิก-สะ-นาเนืองนิจ 22อำนาจ เกียรติยศ
อภิขณาอะ-พิก-ขะ-นาเนืองนิตย์ 19อำนาจ เกียรติยศ
อภิคมอะ-พิ-คมการเยี่ยม,การร่วม 20อำนาจ เกียรติยศ
อภิชญาอะ-พิพ-ชะ-ยารู้ยิ่ง ฉลาด 18อำนาจ เกียรติยศ
อภิชัจอะ-พิ-ชัดมีชาติสูง 23อำนาจ เกียรติยศ
อภิชัยอะ-พิ-ไชผู้มีชัยชนะเหนือใคร 25อำนาจ เกียรติยศ
อภิญญาอะ-พิน-ยาผู้มีปฏิภาณ, ผู้มีปัญญา 20อำนาจ เกียรติยศ
อภิบาลอะ-พิ-บานผู้คุ้มครอง ผู้ปกป้อง 20อำนาจ เกียรติยศ
อภิมุขอะ-พิ-มุกเป็นหัวหน้า, ผู้ยิ่งใหญ่ 19อำนาจ เกียรติยศ
อภิรักษ์อะ-พิ-รักรักษา, ป้องกัน 33อำนาจ เกียรติยศ
อภิรุจีอะ-พิ-รุ-จีงามยิ่ง 29อำนาจ เกียรติยศ
อภิวิชญ์อะ-พิ-วิดผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง 36อำนาจ เกียรติยศ
อภิวุฒิอะ-พิ-วุดความเจริญ 25อำนาจ เกียรติยศ
อภิษฎาอะ-พิด-สะ-ดาเป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง 21อำนาจ เกียรติยศ
อภิษฐาอะ-พิด-ถาเป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง 25อำนาจ เกียรติยศ
อภิสมย์อะ-พิ-สมบรรลุ ประสบผลสำเร็จ 40อำนาจ เกียรติยศ
อภิสรอะ-พิ-สอนผู้ก้าวไปข้างหน้า 22อำนาจ เกียรติยศ
อภิสราอะ-พิด-สะ-ราเป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า 23อำนาจ เกียรติยศ
อมราพรอะ-มะ-รา-พอนประเสริฐดุจเทวดา 28อำนาจ เกียรติยศ
อมลอะ-มนไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์ 17อำนาจ เกียรติยศ
อมลฉวีอะ-มน-ฉะ-หวีมีผิวพรรณบริสุทธิ์ มีผิวพรรณงาม 35อำนาจ เกียรติยศ
อมลณัฐอะ-มน-นัดนักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน 35อำนาจ เกียรติยศ
อมลภาอะ-มน-พารัศมีอันบริสุทธิ์ 19อำนาจ เกียรติยศ
อมลมณีอะ-มน-มะ-นีแก้วมณีบริสุทธิ์ 34อำนาจ เกียรติยศ
อมลรุจีอะ-มน-รุ-จีงามปราศจากมลทิน งามไม่มีที่ติ 35อำนาจ เกียรติยศ
อมลวรรณอะ-มน-วันมีผิวพรรณบริสุทธิ์ 36อำนาจ เกียรติยศ
อมเรศอะ-มะ-เรดพระอินทร์ 24อำนาจ เกียรติยศ
อรกชออ-ระ-กดงามดุจดอกบัว 13อำนาจ เกียรติยศ
อรกัญญาออ-ระ-กัน-ยาหญิงงาม 24อำนาจ เกียรติยศ
อรจิราออน-จิ-รางามตลอดกาลนาน 25อำนาจ เกียรติยศ
อรชพรอะ-ระ-ชะ-พอนบริสุทธิ์ยิ่ง 24อำนาจ เกียรติยศ
อรชาออ-ระ-ชานางผู้บริสุทธิ์ 13อำนาจ เกียรติยศ
อรณัญช์ออ-ระ-นันไม่ก่อข้าศึก ไม่มีโทษ 34อำนาจ เกียรติยศ
อรณัสออ-ระ-นัดคลื่น ลำธาร 26อำนาจ เกียรติยศ
อรณาอะ-ระ-นาผู้ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติหรือผู้บริสุทธิ์ 16อำนาจ เกียรติยศ
อรณิชออ-ระ-นิดสตรีผู้บริสุทธิ์ 21อำนาจ เกียรติยศ
อรณิชาออ-ระ-นิ-ชาสตรีผู้บริสุทธิ์ 22อำนาจ เกียรติยศ
อรณีออ-ระ-นีพระอาทิตย์ 22อำนาจ เกียรติยศ
อรบุษย์ออ-ระ-บุดดอกไม้งาม 34อำนาจ เกียรติยศ
อรปรียาออน-ปรี-ยานางผู้เป็นที่รัก 32อำนาจ เกียรติยศ
อรพรรณออ-ระ-พันผู้มีผิวสวย 31อำนาจ เกียรติยศ
อรพิชญ์ออ-ระ-พิดหญิงผู้เป็นปราชญ์ 37อำนาจ เกียรติยศ
อรพิมพ์ออ-ระ-พิมรูปงาม 44อำนาจ เกียรติยศ
อรพิมลออน-พิ-มนงามบริสุทธิ์ 33อำนาจ เกียรติยศ
อรภาออ-ระ-พามีรัศมีงาม 12อำนาจ เกียรติยศ
อรรณพอัน-นบทะเล,มหาสมุทร 27อำนาจ เกียรติยศ
อรรพีออน-ระ-พีงามเหมือนพระอาทิตย์ พระอาทิตย์งาม 29อำนาจ เกียรติยศ
อรรัมภาออน-รำ-พางามดุจนางฟ้า 25อำนาจ เกียรติยศ
อรวรรยาออน-วัน-ยาสตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่ 33อำนาจ เกียรติยศ
อรวราออน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 21อำนาจ เกียรติยศ
อรอมลออน-อะ-มนหญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง 27อำนาจ เกียรติยศ
อรัชพรอะ-รัด-ชะ-พอนบริสุทธิ์และประเสริฐ 28อำนาจ เกียรติยศ
อรัญญาอะ-รัน-ยาป่า 23อำนาจ เกียรติยศ
อริชัยอะ-หริ-ไชผู้ชนะศัตรู 28อำนาจ เกียรติยศ
อริญชย์อะ-รินผู้ชนะศัตรู 37อำนาจ เกียรติยศ
อริญชัยอะ-ริน-ไชผู้ชนะศัตรู 32อำนาจ เกียรติยศ
อริยาอะ-ริ-ยาผู้ดี, ผู้ประเสริฐ 23อำนาจ เกียรติยศ
อริสราอะ-ริด-สะ-ราเจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู 26อำนาจ เกียรติยศ
อริสาอะ-ริ-สาเป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย 22อำนาจ เกียรติยศ
อรุชอะ-รุดผู้ไม่โกรธ 13อำนาจ เกียรติยศ
อรุณวรรณอะ-รุน-วันสีอรุณ, สีแดงเรื่อๆ, สีตะวันแรกขึ้น 35อำนาจ เกียรติยศ
อรุษอะ-รุดผู้ไม่โกรธ 15อำนาจ เกียรติยศ
อวภาส์อะ-วะ-พารัศมีแจ่มจรัส 30อำนาจ เกียรติยศ
อวสรอะ-วะ-สอนโอกาส 23อำนาจ เกียรติยศ
อวัชอะ-วัดไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ 18อำนาจ เกียรติยศ
อวัศยาอะ-วัด-สะ-ยาหมอก 32อำนาจ เกียรติยศ
อวิกาอะ-วิ-กาเพชร 18อำนาจ เกียรติยศ
อศลย์อะ-สนไม่มีทุกข์โศก 36อำนาจ เกียรติยศ
อศัลยาอะ-สัน-ละ-ยาไม่มีทุกข์โศก 32อำนาจ เกียรติยศ
อสมาอะ-สะ-มาไม่มีใครเหมือน 19อำนาจ เกียรติยศ
อสมาภรณ์อะ-สะ-มา-พอนเครื่องประดับที่ดีเยี่ยม 38อำนาจ เกียรติยศ
อักษรจัญจ์อัก-สอ-ระ-จันคล่องเชิงเขียน 48อำนาจ เกียรติยศ
อักษรจัณอัก-สอน-จันคล่องเชิงเขียน 34อำนาจ เกียรติยศ
อักษราภัคอัก-สะ-รา-พักมีโชคทางอักษร เรียนเก่ง 29อำนาจ เกียรติยศ
อักษิกาอัก-สิ-กามีรัศมีแห่งดวงตา 21อำนาจ เกียรติยศ
อักษิพรอัก-สิ-พอนมีดวงตาอันประเสริฐ ตางาม 31อำนาจ เกียรติยศ
อัคคัญญ์อัก-คันสูงสุด 39อำนาจ เกียรติยศ
อัครชัยอัก-คระ-ชัยมีชัยอันประเสริฐ 32อำนาจ เกียรติยศ
อัครชาอัก-คระ-ชาเกิดมาเป็นผู้ใหญ่ พี่สาว 21อำนาจ เกียรติยศ
อัครณีอัก-คระ-นีเป็นใหญ่ 30อำนาจ เกียรติยศ
อัครภาอัก-คระ-พามีรัศมีอันเลิศ 20อำนาจ เกียรติยศ
อัครมณีอัก-คระ-มะ-นีมณีล้ำค่า 35อำนาจ เกียรติยศ
อัครยาอัก-คระ-ยาประเสริฐสุด 27อำนาจ เกียรติยศ
อัคริมาอัก-คริ-มาเป็นใหญ่ 28อำนาจ เกียรติยศ
อังคณาอัง-คะ-นาผู้หญิง,นาง 22อำนาจ เกียรติยศ
อังควรอัง-คะ-วอนผู้มีรูปงาม 26อำนาจ เกียรติยศ
อังควราอัง-คะ-วะ-รามีสรรพางค์งดงาม งามทั้งสรรพางค์ 27อำนาจ เกียรติยศ
อังควิภาอัง-คะ-วิ-พารัศมีแห่งสรรพางค์ งามทั่วสรรพางค์ 28อำนาจ เกียรติยศ
อังศุชวาลอัง-สุ-ชะ-วานรุ่งเรืองไปด้วยรัศมี โชติช่วง 35อำนาจ เกียรติยศ
อังศุมาลีอัง-สุ-มา-ลีมีระเบียบคือรัศมี พระอาทิตย์ 39อำนาจ เกียรติยศ
อัจจิมาอัด-จิ-มาผู้รุ่งเรือง, ผู้มีแสงสว่าง 32อำนาจ เกียรติยศ
อัจฉราอัด-ฉะ-รานางฟ้า 26อำนาจ เกียรติยศ
อัจฉราพรอัด-ฉะ-รา-พอนนางฟ้าที่งดงาม 38อำนาจ เกียรติยศ
อัจฉริยาอัด-ฉะ-ริ-ยาผู้มีความอัศจรรย์ 38อำนาจ เกียรติยศ
อัญชลีอัน-ชะ-ลีไหว้ 29อำนาจ เกียรติยศ
อัญชลีกรอัน-ชะ-ลี-กอนทำการไหว้ 34อำนาจ เกียรติยศ
อัญชลีพรอัน-ชะ-ลี-พอนการไหว้ที่งดงาม 41อำนาจ เกียรติยศ
อัญชสาอัน-ชะ-สาจริงแท้ รวดเร็ว 24อำนาจ เกียรติยศ
อัญชิษฐาอัน-ชิด-ถารุ่งโรจน์ยิ่ง 34อำนาจ เกียรติยศ
อัญชีราอัน-ชี-รามะเดื่อ 28อำนาจ เกียรติยศ
อัญชเกศอัน-ชะ-เกดผมดำสลวย 26อำนาจ เกียรติยศ
อัฐภิญญาอัด-ถะ-พิน-ยามีความรู้ยิ่งแปดประการ 33อำนาจ เกียรติยศ
อัฑฒ์อัดชายผู้ร่ำรวย 25อำนาจ เกียรติยศ
อัณณ์อันแม่น้ำ ตัวหนังสือ 29อำนาจ เกียรติยศ
อัณศยาอัน-สะ-ยาอยู่ด้วยลมหายใจ อยู่ด้วยความหวัง 31อำนาจ เกียรติยศ
อัมพกาอัม-พะ-กาแม่ นามมารดาของท้าวธตราษฎร์ 25อำนาจ เกียรติยศ
อัมพิกาอำ-พิ-กาน้ำนมที่ให้ชีวิต 29อำนาจ เกียรติยศ
อัยยาไอ-ยาผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ 27อำนาจ เกียรติยศ
อัลิปรียาอัน-ลิ-ปรี-ยาเป็นที่รักของผึ้ง ดอกบัว 42อำนาจ เกียรติยศ
อัศรีอัด-สะ-รีคมกระบี่ 28อำนาจ เกียรติยศ
อัษฎาอัด-สะ-ดาแปดอย่าง 20อำนาจ เกียรติยศ
อาคิราอา-คิ-ราพระอาทิตย์ 20อำนาจ เกียรติยศ
อาจรีย์อา-ระ-รีอาจารย์ 41อำนาจ เกียรติยศ
อาชวีอาด-ชะ-วีผู้มีความซี่อตรง 22อำนาจ เกียรติยศ
อาชว์อาดความซื่อตรง 24อำนาจ เกียรติยศ
อาชัญอา-ชันบุรุษอาชาไนย หมยถึงคนที่ดียิ่ง 17อำนาจ เกียรติยศ
อาณกรอา-นะ-กอนผู้สร้างอำนาจ 17อำนาจ เกียรติยศ
อารยาอา-ระ-ยาผู้ประเสริฐ 20อำนาจ เกียรติยศ
อารียาอา-รี-ยาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 27อำนาจ เกียรติยศ
อารีวรรณอา-รี-วันผู้มีความเอื้อเฟื้อ 37อำนาจ เกียรติยศ
อาศิราอา-สิ-ราการอวยพร การปรารถนาดี 23อำนาจ เกียรติยศ
อิกขณาอิก-ขะ-นาเห็นประจักษ์ 19อำนาจ เกียรติยศ
อิกษณาอัก-สะ-นาเห็นประจักษ์ 21อำนาจ เกียรติยศ
อิชยาอิด-ชะ-ยาครู การบูชา 21อำนาจ เกียรติยศ
อิชย์อิดการบูชา ครู 29อำนาจ เกียรติยศ
อิฏฐาอิด-ถาน่ารัก 29อำนาจ เกียรติยศ
อิษฎาอิด-สะ-ดาน่าปรารถนา 20อำนาจ เกียรติยศ
อิษฎีอิด-สะ-ดีการบวงสรวง, บูชา 26อำนาจ เกียรติยศ
อิษยาอิด-สะ-ยาฤดูฝน 23อำนาจ เกียรติยศ
อิสรีย์อิด-สะ-รีความเป็นใหญ่ 45อำนาจ เกียรติยศ
อุกฤษฎ์อุก-กริดประเสริฐสุด 27อำนาจ เกียรติยศ
อุชุกรอุ-ชุ-กอนคนซื่อตรงที่รุ่งเรือง ทำให้ตรง 15อำนาจ เกียรติยศ
อุปมาพรอุบ-ปะ-มา-พอนเป็นตัวอย่างที่ดี 27อำนาจ เกียรติยศ
อุรชาอุ-ระ-ชาลูกสาว 14อำนาจ เกียรติยศ
อุรณาอุ-ระ-นาเมฆ 17อำนาจ เกียรติยศ
อุรวีอุ-ระ-วีแผ่นดิน 24อำนาจ เกียรติยศ
อุรัสยาอุ-รัด-สะ-ยาลูกสาว 31อำนาจ เกียรติยศ
อุษณิษาอุ-สะ-นิ-สามงกุฎ 25อำนาจ เกียรติยศ
อุษมาอุ-สะ-มาอบอุ่น 17อำนาจ เกียรติยศ
อุสราอุ-สะ-ราพระอาทิตย์ 19อำนาจ เกียรติยศ
อุไรพัชรอุ-ไร-พัดเพชรประดับทอง 38อำนาจ เกียรติยศ
อุไรวรรณอุ-ไร-วันผิวทอง 39อำนาจ เกียรติยศ
อุไรอรอุ-ไร-ออนหญิงมีค่า 30อำนาจ เกียรติยศ
อเวกษาอะ-เวก-สาตรวจตรา สังเกต 20อำนาจ เกียรติยศ
อเสขอะ-เสกไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหัน 17อำนาจ เกียรติยศ
อโณชาอะ-โน-ชาต้นอังกาบ 18อำนาจ เกียรติยศ
อโรชาอะ-โร-ชาไร้โรค 17อำนาจ เกียรติยศ
เอกภพเอก-กะ-พบเป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง 18อำนาจ เกียรติยศ
เอกวัสเอก-กะ-วัดมีอำนาจแต่ผู้เดียว 26อำนาจ เกียรติยศ
เอื้อการย์เอื้อ-กานค้ำจุนกิจการ, เอาใจใส่ในหน้าที่ 46อำนาจ เกียรติยศ
เอื้ออังกูรเอื้อ-อัง-กูนอุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล 42อำนาจ เกียรติยศ
โอบกิจโอบ-กิดเอากิจธุระ เอาใจใส่ในหน้าที่ 23อำนาจ เกียรติยศ
โอภาสโอ-พาดความสุกใส 19อำนาจ เกียรติยศ
ไอริณไอ-รินเกลือสินเธาว์ 28อำนาจ เกียรติยศ
ไอศูรณ์ไอ-สูนมีที่พึ่ง 42อำนาจ เกียรติยศ
ไอศูรย์ไอ-สูนอำนาจ, ความเป็นใหญ่ 45อำนาจ เกียรติยศ

ดูดวงที่เกี่ยวข้อง


ตั้งชื่อ ตั้งชื่อเด็ก
ตั้งชื่อ ตั้งชื่อเด็ก
ตั้งชื่อให้เด็กหรือหาชื่อมงคลของคุณเอง ตามตำรารชื่อมงคล
วิเคราะห์ชื่อ ดูดวงจากชื่อ
วิเคราะห์ชื่อ ดูดวงจากชื่อ
รู้หรือไม่ว่าชื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตขนาดไหน มาลองดูดวงจากชื่อ แล้วคุณจะต้องบอกว่าแม่นอย่างไม่น่าเชื่อ


เว็บไซต์นี้ใช้ cookie เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รายละเอียด