ชื่อมงคล คนเกิดวันพฤหัส

ผลการหาชื่อมงคล คนเกิดวันพฤหัส

หาชื่อมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์ และเลขศาสตร์
สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส

ผลการหาชื่อมงคล

หาชื่อมงคลตามหลักมหาทักษาพยากรณ์ และเลขศาสตร์
สำหรับผู้ที่เกิดวัน ที่ (เดือน ตามปฏิทินจันทรคติ) พ.ศ. ค.ศ. ร.ศ. ปี เวลา : น. เพศ

ชื่อมงคลสำหรับคุณมีดังนี้ ( 5,000 ชื่อ )

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย เลขศาสตร์ เด่นในเรื่อง
กชกดดอกบัว 3ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กชกรกด-ชะ-กอนกระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี 8ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กชนันท์กด-ชะ-นันยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กชนิภากด-ชะ-นิ-พาเสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กชนุชกด-ชะ-นุดหญิงสาวดุจดอกบัว 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กชพรกด-ชะ-พอนดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กชพรรณกด-ชะ-พันมีผิวพรรณดุจดอกบัว 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กชมนกด-ชะ-มนมีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กชวรรณกด-ชะ-วันมีผิวพรรณเหมือนดอกบัว 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กชอรกด-ชะ-ออนหญิงงามดุจดอกบัว 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กชอินทร์กด-ชะ-อินดอกบัวใหญ่ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กณิกนันต์กะ-นิก-นันละเอียดยิ่ง 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กณิกากะ-นิ-กาเล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กณิศกะ-นิดรวงข้าว 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กตตน์กิดการแสดง การรายงาน 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กตัญญูกะ-ตัน-ยูผู้รู้คุณคนอื่น 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนกกะ-หนกทองคำ 7ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนกกาญจน์กะ-หนก-กานทองคำล้ำค่า 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนกทิพย์กะ-หนก-ทิบทองคำที่ดีวิเศษ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนกนาถกะ-หนก-นาดมีทองเป็นที่พึ่ง 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนกนิภากะ-หนก-นิ-พาเหมือนทอง 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนกนุชกะ-หนก-นุชหญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนกพรกะ-หนก-พอนทองประเสริฐ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนกพรรณกะ-หนก-พันผู้มีผิดพรรณดุจทองคำ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนกพลกะ-หนก-พนมีพลังคือทอง 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนกพัชรกะ-หนก-พัดทองและเพชร 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนกพิชญ์กะ-หนก-พิดปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนกรดากะ-หนก-ระ-ดายินดีในทอง 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนกรัตน์กะ-หนก-รัดทองคำที่ล้ำค่า, แก้วและทอง 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนกลดากะ-หนก-ละ-ดาเถาทอง 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนกลักษณ์กะ-หนก-ลักลักษณะดุจทอง 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนกวดีกะ-หนก-วะ-ดีหญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนกวรรณกะ-หนก-วันผิวดังทอง 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนกวลัยกะ-หนก-วะ-ไลกำไลทอง 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนกอรกะ-หนก-ออนผู้หญิงที่ดี 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนต์ธรกน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนต์รพีกน-ระ-พีพระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนธิชากน-ทิ-ชาเกิดใกล้ทะเล 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนธีกน-ทีทะเล มหาสมุทร 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กนิษฐากะ-นิด-ถาน้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมนียากะ-มะ-นี-ยางาม เป็นที่พึงพอใจ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมนีย์กะ-มะ-นีงาม เป็นที่พึงพอใจ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลกะ-มนบัว, ดอกบัว, หัวใจ 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลกานต์กะ-มน-กานผู้มีใจงดงาม 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลฉัตรกะ-มน-ฉัดร่มใจ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลฉันท์กะ-มน-ละ-ฉันความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลชนกกะ-มน-ชะ-นกผู้เกิดจากใจ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลทิพย์กะ-มน-ทิบบัววิเศษ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลนัทธ์กะ-มน-นัดเป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลนัยน์กะ-มน-ละ-ไนตามงามดุจดอกบัว 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลนิตย์กะ-มน-นิดคนที่มีความมั่นคงในจิตใจ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลบัตรกะ-มน-ละ-บัดกลีบบัว 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลพรกะ-มน-พอนใจประเสริฐ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลพรรณกะ-มน-พันผิวพรรณดุจดอกบัว 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลพัชรกะ-มน-พัดใจเพชร 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลพิชญ์กะ-มน-พิดใจนักปราชญ์ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลภพกะ-มน-ละ-พบเกิดจากดอกบัว พระพรหม 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลภูกะ-มน-ละ-พูเกิดจากดอกบัว พระพรหม 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลยุพากะ-มน-ยุ-พาหญิงสาวผู้มีความงาม 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลรสกะ-มน-รดน้ำใจ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลรัตน์กะ-มน-รัดดอกบัวที่ล้ำค่า 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลลักษณ์กะ-มน-ลักมีลัษณะงดงามดุจดอกบัว 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลลาสน์กะ-มน-ลาดผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลวรกะ-มน-ละ-วอนประเสริฐเหมือนดอกบัว 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลวรรณกะ-มน-วันมีผิวพรรณดุจดอกบัว 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลวัทน์กะ-มน-วัดหน้างามดุจดอกบัว 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลากะ-มะ-ลานางงาม ชื่อฉันทลักษณ์ 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลากรกะ-มะ-ลา-กอนสระบัว 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลานันท์กะ-มะ-ลา-นันบัวบาน 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลาสน์กะ-มะ-ลาดพระพรหม 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลเนตรกะ-มน-เนดตางามดุจดอกบัว 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมลโลจน์กะ-มน-โลดตางามดุจดอกบัว 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมุทกะ-มุดดอกบัว 8ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กมุทพรกะ-มุด-พอนประเสริฐดุจดอกบัว 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรกชกอ-ระ-กดไหว้,การกระพุ่มมือ 8ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรกฎกอ-ระ-กดปู 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรกนกกอน-กะ-หนกแสงทอง ทองกร 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรกมลกอน-กะ-มนมือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรกวรรษกะ-หรก-วัดฝนลูกเห็บ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรชวัลกอน-ชะ-วันรุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรณิกากอน-นิ-กาช่อฟ้า 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรณิศกอ-ระ-นิดเป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรณ์กอนการกระทำ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรดลกอ-ระ-ดนฝ่ามือ 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรดากอ-ระ-ดา,กอน-ระ-ดาให้จากมือ 7ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรทักษ์กอ-ระ-ทักถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรนภากอน-นะ-พามือที่โบกไปตามท้องฟ้า 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรนันท์กอ-ระ-นันยินดีเพลิดเพลินในรัศมี 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรบัลลพกอน-บัน-ลบนิ้วมือ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรพันธุ์กอ-ระ-พันทับทิม 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรพินธุ์กอ-ระ-พินทับทิม 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรภุมกอ-ระ-พุมกระพุ่ม 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรภูกอ-ระ-พูเล็บมือ 8ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรรณลดากัน-ละ-ดาใบหู 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรรณาภรณ์กัน-นา-พอนเครื่องประดับหู 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรรณิกากัน-นิ-กาดอกไม้, เครื่องประดับ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรรณิการ์กัน-นิ-กาต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรรภิรมย์กัน-พิ-รมฉัตรห้าชั้น 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรรวีกอน-ระ-วีรัศมีแห่งพระอาทิตย์ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรวรรณกอ-ระ-วันมีผิวพรรณงดงาม 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรวลัยกอน-วะ-ไลกำไลมือ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรวิกกะ-ระ-วิกนกการเวก 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรวิกากอน-วิ-กานกการเวก 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรวิชญ์กอ-ระ-วิดความรุ่งเรืองของปราชญ์ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรวินท์กอ-ระ-วินทับทิม 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรวิภากอน-วิ-พาความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรวีร์กอ-ระ-วีกล้าหาญในการทำงาน, ดอกยี่โถ, ดอกพุดแดง 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรศุทธิ์กอ-ระ-สุดทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรองกาญจน์กรอง-กานเกลียวทอง 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรองขวัญกรอง-ขวันจิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรองจิตกรอง-จิดจิตใจที่ละเอียดอ่อน สุขุม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรองเกียรติกรอง-เกียรติเส้นทางแห่งเกียรติยศ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรองแก้วกรอง-แก้วถักทอด้วยเพชรพลอย, คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กระพันกระ-พันคงทนต่อศาสตราวุธ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กระมลกระ-มนดอกบัว, หัวใจ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กระยาทิพย์กระ-ยา-ทิบชื่อขนมที่นิยมใช้หญิงสาวพรหมจารีกวนเครื่องปรุงให้เข้ากัน 48ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กระแสกระ-แสน้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรัณฑากะ-รัน-ทารวงผึ้ง 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรัสวันกรัด-สะ-วันเสียงตบมือ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กริชกรดหลักแหลม, รู้สองด้านและเข้าถึง 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรินทร์กรินจอมช้าง พญาช้าง 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กริพันธ์กะ-ริ-พันเสาที่ผูกช้าง 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กริษฐากะ-ริด-ถาทำมาก สร้างสรรค์ค์ไว้มาก 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กรุณากะ-รุ-นาความสางสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤชพลกริด-ชะ-พลกำลังของมีดสองคม, มีพลังทะลุทะลวง 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤดาการกริ-ดา-กานบารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้ 10ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตกริดกระทำแล้ว 5ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตชญากริด-ชะ-ยาผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว, กตัญญู 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตชยากริด-ชะ-ยากระทำชนะแล้ว 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตชัยกริด-ไชกระทำชนะแล้ว 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตธรรมกริด-ตะ-ทำผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตนัยกริด-ตะ-ไนผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตนูกริด-ตะ-นูช่าง ศิลปิน 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตบุญกริด-ตะ-บุญมีบุญอันทำไว้แล้ว 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตพจน์กริด-ตะ-พดผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตพรกริด-ตะ-พอนผู้สร้างพร มีความประเสริฐ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตพรตกริด-ตะ-พรดผู้ประพฤติพรต 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตภาสกริด-ตะ-ภาดสร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตมุขกริด-ตะ-มุกนักปราชญ์ 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตยชญ์กริด-ตะ-ยดนักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตยากริด-ตะ-ยาเกียรติ,เสน่ห์ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตย์กริดควรกระทำ หน้าที่การงาน 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตลักษณ์กริด-ตะ-ลักประเสริฐ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตวิทย์กริด-ตะ-วิดผู้เรียนวิชาจบแล้ว,ผู้รู้ดีแล้ว 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตศิลป์กริด-ตะ-สินผู้ชำนาญทางศิลป์ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตัชญ์กริ-ตัดผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตานนกริ-ตา-นนผู้ชำนาญยิ่ง 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตานนท์กริ-ตา-นนผู้ชำนาญยิ่ง 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตาภรณ์กริ-ตา-พอนผู้ประดับกายแล้ว 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤติกากริด-ติ-กาชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่ 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤติธีกริด-ติ-ทีนักปราชญ์ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตินกริด-ตินผู้คงแก่เรียน 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตินีกริด-ติ-นีผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤติพงศ์กริด-ติ-พงผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤติมากริด-ติ-มานักปราชญ์ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤติมุขกริด-ติ-มุกนักปราชญ์ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤติยากริด-ติ-ยาหน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤติเดชกริด-ติ-เดดผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤตเมธกริด-ตะ-เมดสร้างปัญญา มีปัญญา 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤศกริดเล็ก บาง น้อย 9ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษกรกริด-สะ-กอนสร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษฎากริด-สะ-ดากระทำแล้ว 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษฎาญกริด-สะ-ดานที่ทำแล้ว 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษฎิ์กริดฉลาด 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษฎ์กริดข้าวกล้า 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษณพลกริด-สะ-นะ-พนกำลังของพระกฤษณะ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษณะกริด-สะ-นะพระกฤษณะ, ดำ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษณ์กริดพระกฤษณะ ดำ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษดากริด-สะ-ดาอภินิหาร, แสดงฤทธิ๋ 8ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษาณภัคกริ-สะ-นะ-พักชาวนาผู้มีความเจริญ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษิกกริ-สิกชาวนา 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤษิกรกริ-สิ-กอนเกษตรกร 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กฤาณากรกริด-สะ-นา-กอนกระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กลทีบ์กน-ละ-ทีเปรียบเสมือนแสงสว่าง เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กลรัตน์กน-ละ-รัดเป็นดุจรัตนะ ประเสริฐดุจรัตนะ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กลวัชรกน-ละ-วัดดุจดังเพชร 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กลศกลดภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์ 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กลอยใจกลอย-ใจร่วมจิตร่วมใจกัน 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กลิกากะ-ลิ-กาดอกไม้ตูม กำลังจะบาน 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวิดากะ-วิ-ดากาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์ 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวิตากะ-วิ-ตากาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวินกะ-วินดีงาม 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวินทรากะ-วิน-ทราจอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวินทิพย์กะ-วิน-ทิบดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์ 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวินท์กะ-วินจอมกวี 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวินธิดากะ-วิน-ทิ-ดาลูกสาวผู้ดีงาม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวินนาฎกะ-วิน-นาดหญิงสาวผู้ดีงาม 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวินนาถกะ-วิน-นาดผู้ม่ที่พึ่งอันดีงาม 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวินภพกะ-วิ-นาดมีภพหรือกำเนิดอันดีงาม 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวินภัคกะ-วิน-พักมีเกียรติอันดีงาม 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวิสรากะ-วิ-สะ-ราจอมกวี ยอดผู้ฉลาด 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวิเชษฐ์กะ-วิ-เชดกวีผู้เป็นใหญ่ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวีทิพย์กะ-วี-ทิบมีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวีพรกะ-วี-พอนมีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวีวรรณกะ-วี-วันกวี, ผู้งดงาม 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กวีวัธน์กะ-วี-วัดกวีผู้เจริญ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กษมกะ-สมอดทน อดโทษ แผ่นดิน 10ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กษมลกะ-สะ-มนทำลายมนทิล 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กษมากะ-สะ-มาอดทน อดโทษ แผ่นดิน 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กษาปณ์กะ-สาบเงินตรา 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กษิดิสกะ-สิ-ดิดเป็นใหญ่ในแผ่นดิน 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กษิดิ์เดชกะ-สิ-เดดผู้มีเดชในแผ่นดิน 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กษิรากะ-สิ-ราน้ำนม 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กสานติ์กะ-สานความสงบ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กสานต์กะ-สานความสงบ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กสิณกะ-สินทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กสิณากะ-สิ-นาทั้งหมด อุบายให้เกิดสมาธิ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กสินกะ-สินทั้งหมด, อุปกรณ์ใช้เพ่งให้เกิดสมาธิ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กอบกาญจน์กอบ-กานทอง 1 กอบ, ทองที่รงมกัน, ห่อทอง 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กอบกุลกอบ-กุนตระกูลที่สามีคคีกัน, รวมตระกูล 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กอบชนม์กอบ-ชนอายุยืน 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กังวานกัง-วานมีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัชชลากัด-ชะ-ลาแร่พลวง 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญจนพรกัน-จะ-นะ-พอนทองประเสริฐ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญจนากัน-จะ-นาทองคำ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญจนาพรกัน-จะ-นา-พอนทองอันบริสุทธิ์ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญจนีกัน-นะ-นีทองคำ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญจน์กันทอง 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญจน์อมลกัน-อะ-มนทองไร้มลทิน บริสุทธิ์ดังทอง 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญชพรกัน-ชะ-พอนประเสริฐดุจน้ำดอกไม้ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญชรสกัน-ชะ-รดน้ำดอกไม้ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญชลากัน-ชะ-ลาเป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญญพัชรกัน-ยา-พัดหญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญญากัน-ยาสาวรุ่น 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญญาณัฐกัน-ยา-นัดหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญญาพัชรกัน-ยา-พัดหญิงผู้มีค่าดุจเพชร 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญญาภรณ์กัน-ยา-พอนเครื่องประดับของหญิง, หญิงงาม 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญญาภัคกัน-ยา-พักหญิงสาวผู้มีศิริมงคล 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญญาภัทรกัน-ยา-พัดหญิงสาวผู้มีความเจริญ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญญารัตน์กัน-ยา-รัดหญิงสาวผู้น่ารัก , หญิงผู้มีความดีเลิศ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญญาวีร์กัน-ยา-วีหญิงสาวผู้กล้าหาญ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญญ์วรากัน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญนิภากัน-นิ-พาเหมือนหญิงสาว, เหมือนสาวน้อย 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัญวรากัน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัณญิกากัน-ยิ-กาสร้อยคอ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัณฐพันธ์กัน-ถะ-พันเชือกผูกรอบคอช้าง 49ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัณฐมณีกัน-ถะ-มะ-นีของที่รัก 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัณฐาภรณ์กัน-ถา-พอนเครื่องประดับคอ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัณฐิกากัน-ถิ-กาสร้อยคอ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัณฑ์อเนกกัน-อะ-เนกผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัณณิกากัน-นิ-กาช่อฟ้า,ดอกไม้ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัณติกากัน-ติ-กาผู้กระทำ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัตติกากัด-ติ-กาดาวลูกไก่ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัทลีกัด-ทะ-ลีกล้วย 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันดิศกัน-ดิดเจ้าแห่งความรัก กามเทพ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันตพงศ์กัน-ตะ-พงมีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันตพรกัน-ตะ-พอนน่ารักและประเสริฐ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันตพลกัน-ตะ-พนมีพลังน่าชอบใจ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันตพิชญ์กัน-ตะ-พิดปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันตภณกัน-ตะ-พนพูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันตยศกัน-ตะ-ยดมียศเป็นที่รัก 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันตยากัน-ตะ-ยาเป็นสุข สาวสวย 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันตวิชญ์กัน-ตะ-วิดผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันตากัน-ตาเป็นสุข สาวสวย 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันตาภากัน-ตา-พารัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันติชากัน-ติ-ชาเกิดมาด้วยความรัก 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันติทัตกัน-ติ-ทัดผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันตินันท์กัน-ติ-นันยินดีในความรัก 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันติยากัน-ติ-ยาความรัก 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันติศากัน-ติ-สาเจ้าแห่งความรัก 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันต์กันน่ารัก น่าพอใจ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันต์กนิษฐ์กัน-กะ-นิดน้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก 54ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันต์กมลกัน-กะ-มนมีใจน่ารัก มีจิตใจงาม 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันต์กวีกัน-กะ-วีกวีผู้น่ารัก 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันต์ธรกัน-ทอนทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันต์ธีร์กัน-ทีนักปราชญ์ผู้น่ารัก 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันต์ฤทัยกัน-รึ-ทัยดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันต์ศมกัน-สมมีความสงบอันเป็นที่รัก 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันต์ศักดิ์กัน-สักมีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ 48ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันทรกัน-ทอนซอกเขา ลำธาร ถ้ำ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันทรากัน-ทราซอกเขา ลำธาร ถ้ำ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันทรากรกัน-ทรา-กอนภูเขา 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันธิชากัน-ทิ-ชาเกิดใกล้ทะเล 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันนิดากัน-นิ-ดาหญิงสาว 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันยกรกัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันยกากัน-ยะ-กาหญิงวัยรุ่น 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันยรัตน์กัน-ยะ-รัดมีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันยาพรกัน-ยา-พอนสาวผู้ประเสริญ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันยาภรณ์กัน-ยา-พอนเครื่องประดับของหญิง 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันยารัตน์กัน-ยา-รัดนางแก้ว 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กันย์สุดากัน-สุ-ดาธิผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัปปน์กับความดำริ การจัดแจง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัมปนาทกัม-ปะ-นาดเสียงกึกก้อง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัมพลกัม-พนผ้าทอด้วยขนสัตว์ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัมลาสกัม-มะ-ลาดพระพรหม 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัลชนากัน-ชะ-นาผู้สำเร็จ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัลยกรกัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัลยรัตน์กัน-ยะ-รัดมีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัลยวรรตกัน-ละ-ยะ-วัดอาหารเช้า 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัลยากัน-ละ-ยาหญิงงาม 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัลยาณธรรมกัน-ละ-ยา-นะ-ทำธรรมอันดี 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัลยาณีกัน-ละ-ยา-นีหญิงผู้มีความงาม 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กัลย์กมลกัน-กะ-มนผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ, ใจที่สุข 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กาจน์กาดป้อมปราการ 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กาจพลกาด-พนมีพลังกล้าแข็ง 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กาญจนากาน-จะ-นาทอง 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กาญจนาพรกาน-จะ-นา-พอนทองอันบริสุทธิ์ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กาญจนาภากาน-จะ-นา-พาแสงทอง, แสงสว่างดุจทอง 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กาญจนาวดีกาน-จะ-นา-วะ-ดีหญิงที่มีค่าควรยกย่อง 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กาญจนีกาน-จะ-นีทอง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กาณฑ์กานลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานดากาน-ดา หญิงที่รัก 9ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานดาวดีกาน-ดา-วะ-ดีหญิงผู้เป็นที่รัก 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานดิศกาน-ดิดเจ้าแห่งความรัก กามเทพ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานตพงศ์กาน-ตะ-พงมีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานตรัตน์กาน-ตะ-รัดผู้ที่น่ารัก, น่าคบหาสมาคมด้วย 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานติมากาน-ติ-มางามน่ารัก 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานติศากาน-ติ-สาเจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานติ์ชนิตกาน-ชะ-นิดผู้บันดาลความรัก, ให้เกิดความงาม 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานต์กานน่ารัก น่าพึงพอใจ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานต์กนีย์กาน-กะ-นีน้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก 49ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานต์จรีย์กาน-จะ-รีความประพฤติที่ดีงาม 53ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานต์ชนิตกาน-ชะ-นิดผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บันดาลสิ่งปรารถนา 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานต์ธิดากาน-ทิ-ดาลูกสาวผู้เป็นที่รัก 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานต์ธีรากาน-ที-รานักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานต์พิชชากาน-พิด-ชามีความรู้เป็นที่รัก 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานต์มณีกาน-มะ-นีแก้วมณีที่น่ารัก, แก้วงาม 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานต์ยุพนกาน-ยุ-พนความสาวที่น่ารัก 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานต์รวีกาน-ระ-วีพระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานต์สินีกาน-สิ-นีสาวงามผู้น่ารัก 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กานต์สิรีกาน-สิ-รีเป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก งามน่ารัก 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กายทิพย์กาย-ทิบผู้วิเศษ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กายวุธกาย-ยา-วุดใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
การณิกกา-ระ-นิกผู้ประกอบด้วยเหตุ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
การติมากาน-ติ-มางามน่ารัก 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
การต์พิชชากาน-พิด-ชามีความรู้เป็นที่รัก 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
การต์มณีกาน-มะ-นีแก้วมณีที่น่ารัก แก้วงาม 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
การัณยภาสกา-รัน-ยะ-พาดความรุ่งเรืองแห่งการงาน 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
การัณย์กา-รันหน้าที่การงาน 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
การันต์กา-รันหน้าที่การงาน 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
การิตกา-ริดให้กระทำแล้ว สั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
การินกา-รินผู้สร้าง ผู้กระทำ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
การุณกา-รุนความกรุณา 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กำจรกำ-จอนฟุ้งไป 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กำชัยกำ-ไชผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กำธรกำ-ทอนสนั่น, หวั่นไหว, สะเทือน 10ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กำพรกำ-พรมีความเป็นเลิศ, มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กำแหงกำ-แหงกล้าแข็ง, เข้มแข็ง, แข็งแรง 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิจจากิด-จาเรื่องราว, ข้อความ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิจจาพรกิด-จา-พอนสิ่งที่พึงกระทำอันดี 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิจพรกิด-พอนสิ่งที่พึงกระทำอันดี 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตตน์กิดการแสดง, การรายงาน 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติกิด-ติคำเล่าลือ, คำสรรเสริญ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติกวินกิด-ติ-กะ-วินงามด้วยเกียรติ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติกากิด-ติ-กาผู้มีเกียรติ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติกานต์กิด-ติ-กานผู้มีชื่อเสียงดีงาม 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติคมน์กิด-ติ-คมดำเนินไปด้วยเกียรติ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติคุณกิด-ติ-คุนผู้มีคุณที่เลื่องลือ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติชัยกิด-ติ-ไชผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติญากิด-ติ-ยาผู้มีเกียรติ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติทัตกิด-ติ-ทัดผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติธรกิด-ติ-ทอนทรงเกียรติ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติธรากิด-ติ-ทะ-ราทรงไว้ซึ่งเกียรติ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติธัชกิด-ติ-ทัดมีชื่อเสียงปรากฏ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตตินันท์กิด-ติ-นันยินดีในชื่อเสียง 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติพงศ์กิด-ติ-พงวงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติพรกิด-ติ-พอนมีชื่อเสียงอันประเสริฐ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติพลกิด-ติ-พนมีชื่อเสียงและกำลัง 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติพศกิด-ติ-พดมีชื่อเสียงและอำนาจ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติพิชญ์กิด-ติ-พิดนำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติภณกิด-ติ-พนมีชื่อเสียงด้านการพูด 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติภพกิด-ติ-พบความมีเกียรติ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติมากิด-ติ-มาผู้มีเกียรติ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติยุทธกิด-ติ-ยุดการรบที่มีชื่อเสียง 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติวรากิด-ติ-วะ-รามีเกียรติอันประเสริฐ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติวัฒน์กิด-ติ-วัดเจริญด้วยเกียรติ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติวินท์กิด-ติ-วินผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติศักดิ์กิด-ติ-สักผู้มีอำนาจและความสามารถ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตติเดชกิด-ติ-เดดมีชื่อเสียงในด้านความสามารถ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตยากิด-ตะ-ยาผู้มีเชื่อเสียง 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิติชัยกิ-ติ-ไชชนะด้วยเกียรติ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิตินันท์กิ-ติ-นันเพลิดเพลินในเกียรติ, ยินดีในชื่อเสียง 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิติมากิ-ติ-มาผู้มีชื่อเสียง 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิรณากิ-ระ-นารัศมีเรืองรอง 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิรติกากิ-ระ-ติ-กาผู้มีเกียรติ 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิ่งกาญจน์กิ่ง-กานกิ่งทอง 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิ่งดาวกิ่ง-ดาวสืบทอดจากดวงดาว 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิ่งฟ้ากิ่ง-ฟ้าสืบทอดจากสวรรค์ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กิ่งเพชรกิ่ง-เพ็ดเครื่องประดับที่งดงาม 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กีรติกี-ระ-ติผู้มีเกียรติ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กีรติกากี-ระ-ติ-กาผู้มีเกียรติ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กีรัตยากี-รัด-ตะ-ยาหญิงผู้มีเกียรติ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุณช์กุนงาช้าง บรรณศาลา 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุณฑลกุน-ทนตุ้มหู 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุณฑิกากุน-ทิ-กาคนโทน้ำ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุนต์กุนทวน ศรภู่ 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุนทรกุน-ทอนพระวิษณุ 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุมุทกุ-มุดบัว, บัวขาว 9ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลกัลยากุน-กัน-ยาหญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลจิรากุน-จิ-รามีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลชากุน-ละ-ชามีสกุลดี 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลชาติกุน-ละ-ชาดซึ่งเกิดในตระกูลดี 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลธรกุน-ละ-ทอนผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลธรากุน-ทะ-ราผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลธิดากุน-ทิ-ดาหญิงผู้เกิดในตระกูลดี 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลนันทน์กุ-ละ-นันเป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลนันท์ก-ละ-นันเป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลนาถกุน-ละ-นาดเป็นที่พึงแห่งสกุลวงศ์ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลนารีกุน-ละ-นา-รีหญิงผู้เกิดในตระกูลดี 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลนิดากุน-นิ-ดาผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลนิภากุน-นิ-พาเหมือนสกุลวงศ์ เป็นดุจแสงสว่างแห่งสกุล 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลนิษฐ์กุน-ละ-นิดผู้เป็นความสำเร็จแห่งสกุล ผู้เป็นความดีงามแห่งสกุล 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลปริยากุน-ปริ-ยาเป็นที่รักของสกุลวงศ์ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลพัชรกุน-ละพัด เพชรประจำตระกูล 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลพัทธ์กุน-ละ-พัดเกี่ยวข้องกับสกุล 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลพิธาน์กุน-พิ-ทาระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์สกุล 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลภรณ์กุน-ละ-พอนค้ำจุนวงศ์สกุล 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลยากุน-ละ-ยาสตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลรัตน์กุน-ละ-รัดรัตนแห่งสกุลวงศ์ 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลวดีกุน-วะ-ดีหญิงผู้เกิดในตระกูลดี 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลสินีกุน-ละ-สิ-นีหญิงงามแห่งตระกูล 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลินกุ-ลินผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลิสรากุ-ลิด-สะ-ราผู้เป็นใหญ่ในตระกูล 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลิสร์กุ-ลิดผู้เป็นใหญ่ในตระกูล 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลเดชกุน-ละ-เดดมีเดชในตระกูล 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุลโรจน์กุน-ละ-โรดตระกูลรุ่งโรจน์ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุศลกุ-สนสิ่งที่ที่ชอบ, บุญ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุศลพรกุ-สน-พอนชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุศลินกุ-สะ-ลินอยู่สุขสบาย ปลอดภัย 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุศะกุ-สะหญ้าคา แหลมคม 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุสุมนิภากุ-สุม-นิ-พาเสมือนดอกไม้ งามเหมือนดอกไม้ 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
กุสุมภ์กุ-สุมดอกคำ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ก่อก่อทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น 8ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ก่อการก่อ-กานริเริ่มให้เกิดมีขึ้น 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ก่อกุศลก่อ-กุ-สนสร้างความดี 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ก่อฤกษ์ก่อ-เริกริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ก่อเกียรติก่อ-เกียดสร้างเกียรติ, สร้างชื่อเสียง 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ก้องก้องดังกังวาน 11ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ก้องกิดากรก้อง-กิ-ดา-กอนเสียงสรรเสริญอันกึกก้อง 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ก้องภพก้อง-พบมีชื่อเสียงก้องโลก 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกณิกาเก-นิ-กาพลับพลาที่ประทับของพระราชา 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกตนิกาเกด-นิ-กาผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกตน์เกดสัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกตน์นิภาเกด-นิ-พาเป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกตน์สิรีเกด-สิ-รีเป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน แม่ศรีเรือน 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกตุเกดธง 7ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกตุมณีเกด-มะ-นียอดเศียรเปรียบแก้วสูงค่า 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกยูรเก-ยูนสร้อยอ่อน, สายสร้อย, ทองต้นแขน, กำไล 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกริกเกริกกึกก้อง, ดังสนั่น, เลืองลือ. ยิ่ง 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกริกวรรธน์เกริก-วัดความเจริญยิ่ง 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกริกวิทย์เกริก-วิดผู้มีความรู้ยิ่ง 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกริกศักดิ์เกริก-สักผู้มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกริกไกรวัลเกริก-ไกร-วันผู้มีชื่อเสียงก้องไกล 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกรียงเกรียงใหญ่, ยิ่ง, เข้มแข็ง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกรียงชัยเกรียง-ไชชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกรียงวุฒิเกรียง-วุดผู้เจริญยิ่ง 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกรียงศักดิ์เกรียง-สักผู้มีอำนาจ 50ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกรียงไกรเกรียง-ไกรผู้กล้าที่ยิ่งยง 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกวลินเก-วะ-ลินมีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกวลีเก-วะ-ลีมีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกษมศรีกะ-เสม-สีผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกษมสันต์กะ-เสม-สันชื่นชมยินดี 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกสราเกด-สะ-ราเกสรดอกไม้ 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกียรติเกียดชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, มีหน้ามีตา 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกียรติชัยเกียด-ไชชัยชนะที่มีชื่อเสียง 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกียรติภูมิเกียด-พูมเกียรติเพราะความนิยม 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เกียรติศักดิ์เกียด-ติ-สักเกียรติตามฐานะ 55ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เก็จพรหมเก็ด-พรมแก้ววิเศษจากพระพรหม 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เก็จมณีเก็ด-มะ-นีเม็ดแก้วเลอค่า, แก้วประดับเลอค่า 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เก็จลดาเก็ด-ละ-ดาเถาวัลย์แก้วประดับ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เก็จแก้วเก็ด-แก้วแก้วเครื่องประดับ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
แก้วขวัญแก้ว-ขวันสูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
แก้วตาแก้ว-ตาสิ่งที่รักยิ่ง 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
แก้วทิพย์แก้ว-ทิบสูงค่าเป็นของดีวิเศษ 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
แก้วใจแก้ว-ใจเป็นที่รักดั่งดวงใจ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โกกนทโก-กะ-นดบัวแดง 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โกมลโก-มนดอกบัว 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โกมินทร์โก-มินยอดพลอยสีแดง 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โกมุทโก-มุดบัวแดง 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โกรพโก-รบบัวสาย แสงจันทร์ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โกลัญญาโก-ลัน-ยาสตรีผู้เกิดในตระกูลสูง 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โกศลโก-สนฉลาด 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โกศัลย์โก-ลันความฉลาด 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โกเมนโก-เมนพลอยสีแดงเข้ม 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
โกเมศโก-เมดดอกบัว 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรฤกษ์ไกร-เริกระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่ 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรวิชญ์ไกร-วิดนักปราชญ์ผู้เก่งกล้า 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรวินไกร-วินดอกบัว 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรวีไกร-ระ-วีดอกบัว 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรวุฒิไกร-วุดผู้มีความเจริญมาก 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรศรไกร-สอนสิงโต 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรศรีไกร-สีผู้มีศักดิ์ศรี, ผู้ยิ่งด้วยสิริ, สิงโต 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรศักดิ์ไกร-สักผู้มีความสามารถมาก 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรสรไกร-สอนสิงโต 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรสรีไกร-สีสิงโต 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรสิทธิไกร-สิดราชสีห์ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรเดชไกร-เดดผู้มีอำนาจมาก 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรเทพไกร-เทบเทพผู้ยิ่งใหญ่ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ไกรเลิศไกร-เลิดเยี่ยมมาก 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจรขะ-จอนฟุ้งไป 12ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจรจิตขะ-จอน-จิดมีใจกว่างน่านับถือ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจรฤทธิ์ขะ-จอน-ริดมีอำนาจแผ่นไปทั่ว 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจรลาภขะ-จอน-ลาบรุ่งเรืองไปด้วยโชค 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจรศักดิ์ขะ-จอน-สักความรุ่งเรือง 38ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจรเดชขะ-จอน-เดชมีอำนาจแผ่นไปทั่ว 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจิตขะ-จิดประดับตกแต่งแล้ว 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจิตพรขะ-จิด-พอนใจงามที่ได้รับการขัดเกลาแล้ว 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจีขะ-จีงามสดใส 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจีพรขะ-จี-พอนผู้ประเสริฐงาม 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจีพรรณขะ-จี-พันผู้มีผิวน่าแลมอง 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจีพักตร์ขะ-จี-พักผู้มีน่าตาน่ารัก 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจีวรรณขะ-จี-วันผู้มีผิวแลน่ามอง 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขจีเนตรขะ-จี-เนดผู้มีดวงตางาม 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขนบพรขะ-หนบ-พอนแบบแผนที่ประเสริฐ 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขยาดีขะ-ยา-ดีทัศนะ, ความคิด, มุมมอง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขยาทิมาตขะ-ยา-ทิ-มาดมีชื่อเสียงเลื่องลือ 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขยานีขะ-ยา-นีมีความรู้ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขรรค์ชัยขัน-ไชชนะด้วยขรรค์ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขรินทร์ทิพย์ขะ-ริน-ทิบเทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า 59ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญขวันสิ่งไม่มีตัวตนว่า มีอยู่ประจำชีวิตนับตั้งแต่เกิด เชื่อว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญจิตขวัน-จิดเป็นที่เจริญจิต 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญจิราขวัน-จิ-รามีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญชัยขวัน-ไชชนะด้วยความดี 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญตาขวัน-ตามิ่งขวัญตา, สิ่งที่เป็นที่เจริญตา 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญทิพย์ขวัน-ทิบมีจิตวิญญาณมิ่งมงคลเป็นของดีวิเศษ 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญพรขวัน-พอนมิ่งขวัญประเสริฐ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญมนัสขวัน-มะ-นัดขวัญใจ 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญรัตน์ขวัน-รัดขวัญแก้ว 41ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญฤดีขวัน-รึ-ดียินดีในมิ่งมงคล 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญฤทัยขวัน-รึ-ไทยินดีในมิ่งมงคล 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญสรวงขวัน-สวงขวัญฟ้า 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญหทัยขวัน-หะ-ไทขวัญใจ 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญเนตรขวัน-เนดมิ่งขวัญดวงตา, สิ่งที่เป็นที่เจริญตา 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญเรือนขวัน-เรือนยอดกำลังใจของบ้าน 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญแก้วขวัน-แก้วมีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขวัญใจขวัน-ใจยอดดวงใจ, หญิงสุดที่รัก 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขัชพรขัด-ชะ-พอนของควรเคี้ยวอันประเสริฐ อาหารอันประเสริฐ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขันติขัน-ติความอดทน 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขัมน์ขำความอดทน 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ขีโรชาขี-โร-ชาโอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เขมเขมความเกษม 9ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เขมจิราเขม-จ-รามีความปลอดภัยตลอดกาลนาน 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เขมทัตเข-มะ-ทัดผู้ให้ความเกษม 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เขมทินเข-มะ-ทินผู้ให้ความเกษม 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เขมนันท์เข-มะ-นันยินดีในความปลอดภัย 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เขมรุจิเข-มะ-รุ-จิชอบความปลอดภัย 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เขมิกาเข-มิ-กาผู้มีความเกษม 15ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เขมินทราเข-มิน-ทรามีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เขมินทร์เข-มินมีความเกษมอันยิ่งใหญ่ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เขมินท์เข-มินมีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เขมิสราเข-มิด-สะ-รายอดแห่งความปลอดภัย 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คคนางค์คะ-คะ-นางท้องฟ้า 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คชรัตน์คด-ชะ-รัดช้างแก้ว 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คชารีคะ-ชา-รีสิงห์โต 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คฑาวุธคะ-ทา-วุดกระบอง 19ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณนาถคะ-นะ-นาดผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณพรคะ-นะ-พอนมีพรรคพวกดี 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณพศคะ-นะ-พดมีอำนาจในหมู่คณะ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณพิชญ์คะ-นะ-พิดรู้เรื่องหมู่, รู้เรื่องคณะ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณภรณ์คะ-นะ-พอนบำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณัสนันท์คะ-นัด-สะ-นันเป็นที่เพลิดเพลินของคณะ 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณาธิปคะ-นา-ทิบผู้เป็นหัวหน้า 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณิฏฐาคะ-นิด-ถายืนหยัดได้ด้วยคณะ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณิตคะ-นิดวิชาคำนวณ, การคำนวณ 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณินคะ-นินเป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณินทร์คะ-นินเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณิศรคะ-นิด-สอนผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณิสสรคะ-นิด-สอนเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณุฒน์คะ-นุดประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คณุตม์คะ-นุดประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คทาคะ-ทาตะบอง 6ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คทาวุธคะ-ทา-วุดมีกระบองเป็นอาวุธ 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คนธรสคน-ทะ-รดน้ำหอม 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คนธวัลย์คน-ทะ-วันเถาวัลย์หอม 46ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมกริชคม-กริดคมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมกฤชคม-กริดคมของกริช, อาวุธชนิดหนึ่ง 13ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมคายคม-คายฉลาด, ไหวพริบ, ทันคน 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมชาญคม-ชานฉลาดเฉียบแหลม 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมทิพย์คม-ทิบความเฉียบแหลมอันวิเศษ 39ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมธรรมคม-ทำธรรมะที่เฉียบแหลม 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมน์คมไป ดำเนินไป 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมศรคม-สอนลูกศรที่แหลมคม 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมศักดิ์คม-สักมียศตำแหน่งที่น่ายกย่อง 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมสรคม-สอนลูกศรที่แหลมคม 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมสันคม-สันท่วงทีประเปรียว, ว่องไว, ฉลาด 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมสันต์คม-สันความสงบอันลึกซึ้ง 37ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมิกคะ-มิกผู้เตรียมจะก้าวไป 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คมแก้วคม-แก้วความเฉียบแหลมอันสูงค่า 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครรชิตคัน-ชิดบันลือ, เสียงเอกเกริก, กึกก้อง 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองขวัญครอง-ขวันมีมิ่งขวัญ 32ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองจิตครอง-จิดรู้จักทำใจไว้ให้มั่น 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองธรรมครอง-ทำดำเนินอยู่ในธรรม 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองประทีปครอง-ประ-ทีบแสงไฟที่ไม่มีวันดับ 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองพรครอง-พอนคงความดีไว้ตลอดไป 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองภพครอง-พบผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองยศครอง-ยดรักษาตำแหน่งไว้ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองรักครอง-รักคงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป 25ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองฤทธิ์ครอง-ริดรักษาอำนาจไว้ 35ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองลาภครอง-ลาบมีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ 24ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองศักดิ์ครอง-สักรักษาตำแหน่งไว้ 42ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองสุขครอง-สุกดำเนินอยู่(ด้วยกัน)อย่างมีความสุข 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองอาตม์ครอง-อาดปกครองตนเอง, ดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นตัวของตัวเอง 40ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองเดชครอง-เดดยึดอำนาจไว้ตลอดไป 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองแผนครอง-แผนยึดกุมข้อกำหนดแนวทางดำเนินการ 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครองใจครอง-ใจรู้จักทำใจไว้ให้มั่น 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
ครอบวิทย์ครอบ-วิดมีความรู้รอบทั้งมวล 44ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คริษฐาคะ-ริด-ถาผู้ที่น่าบูชาที่สุด 26ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คริษฐ์คะ-ริดผู้ที่น่าบูชาที่สุด 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คะนึงจิตคะ-นึง-จิดใจที่หวนคิดถึงอยู่ตลอด 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คะนึงนิตย์คะ-นึง-นิดคิดทบทวนอยู่ตลอด, คิดถึงอยู่ตลอด 49ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คัดนางค์คัด-คะ-นางท้องฟ้า 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คัทลียาคัด-ทรี-ยากล้วยไม้ชนิดหนึ่ง 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คันธทรัพย์คัน-ทะ-ซับเครื่องหอม 51ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คันธนีราคัน-ทะ-นี-ราน้ำหอม 34ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คันธมาลีคัน-ทะ-มา-ลีดอกไม้หอม 36ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คันธรสคัน-ทะ-รดน้ำหอม 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คันธลีคัน-ทะ-ลีตัวต่อ 30ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คันธารัตน์คัน-ทา-รัดกลิ่นแก้ว 43ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คารมคา-รมพูดแหลมคม 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คำนวณคำ-นวนคิดหาผลโดยวิธิเลข 21ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คำนวรคำ-นวนควร, ถูกต้อง, เหมาะ, พอดีๆ, ชอบ 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คำนึงคำ-นึงคิดถึง, คิด, นึก, ระลึก 17ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คำรนคำ-รนคำราม, กระหึ่ม 14ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คิรากรคิ-รา-กอนกระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คีรีคี-รีภูเขา 22ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คีรีทองคี-รี-ทองภูเขาทอง 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คึกฤทธิ์คึก-ริดแรงอำนาจ, ความร่าเริง 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คุณภัทรคุน-นะ-พัดเจริญด้วยความดี 20ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คุณัชญ์คุ-นัดผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี 29ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คุณัญญาคุ-นัน-ยาผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คุณากรคุ-นา-กอนบ่อเกิดแห่งความดี 16ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คุณานนต์คุ-นา-นนผู้มีคุณความดี 33ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คุณานนท์คุ-นา-นนมีคุณความดีมากมาย 31ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คุณิตาคุ-นิ-ตาผู้มีคุณงามความดี 18ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คุ้มขวัญคุ้ม-ขวันคุ้มครองป้องกันด้วยความดี 28ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คุ้มแก้วคุ้ม-แก้วอยู่ในที่อุดมสมบูรณ์ 23ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
คเชนทร์คะ-เชนพญาช้าง, จ่าโขลงช้าง 27ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
เครือวัลย์เครือ-วันเถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์ 56ทรัพย์สิน ที่ดิน มรดก
จงจงบอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่ 8ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จงกลจง-กนบัว, บัวสาย 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จงกลณีจง-กน-นีดอกบัว 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จงจิตรจง-จิดใจแน่วแน่ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จงรักจง-รักคงความรู้สึกดี ๆ ไว้ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จงรักษ์จง-รักให้รักษาไว้ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จงสุขจง-สุกให้มีความสุข 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จงสุทธาจง-สุด-ทาให้ขาวสะอาด, บริสุทธิ์ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จตุทิพย์จะ-ตุ-ทิบเทพทั้งสี่ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จตุพรจะ-ตุ-พอนพรสี่ คือจตุรพิธพร 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จตุพักต์จะ-ตุ-พักพระพรหม 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จตุภัทรจะ-ตุ-พัดเจริญด้วยธรรม 4 อย่าง 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จตุภูมิจะ-ตุ-พูมสี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จตุรพรจะ-ตุ-ระ-พอนพร 4 ประการ (อายุ วรรณะ สุขะ พละ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จตุรภัทรจะ-ตุ-ระ-พัดความเจริญที่ชนปรารถนา 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรณบูรณ์จะ-ระ-นะ-บูนถึงพร้อมด้วยความประพฤติ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรณะจะ-ระ-นะความประพฤติ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรณาจะ-ระ-นาดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรณินทร์จะ-ระ-นินเป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรณินท์จะ-ระ-นินเป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรณ์จอนความประพฤติดี 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรรยพรจัน-ยะ-พอนมีความประพฤติดี ประเสริฐ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรรยมณฑน์จัน-ยะ-มนผู้มีความประพฤติดี เป็นเครื่องประดับ 49ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรรยาจัน-ยาความประพฤติ, กริยิที่ควรประพฤติในหมู่คณะ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรรยาภรณ์จัน-ยา-พอนเครื่องประดับที่สวยงาม 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรรย์ธรจัน-ทอนมีความประพฤติดี 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรรย์อมลจัน-อะ-มนผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ 48ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรสจะ-รดแจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรสจันทร์จะ-รด-จันเหลืองเรืองรอง, เหลืองพระจันทร์ 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัญญาจะ-รัน-ยากระจาย, แพร่กระจาย 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัญพรจะ-รัน-ยะ-พอน,จะ-รัน-พอน มีความประพฤติประเสริฐ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัลจะ-รันเที่ยวป่า 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัลรมย์จะ-รัน-รมเที่ยวป่าอย่างมีความสุข 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัสจะ-หรัดแจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัสกรจะ-หรัด-กอน,จะ-หรัด-กอน แสงสว่างจ้า 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัสทิพย์จะ-หรัด-ทิบเป็นสิ่งวิเศษรุ่งเรือง 51ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัสพงศ์จะ-หรัด-พงตระกูลที่รุ่งเรือง 47ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัสพรจะ-หรัด-พอนรุ่งเรืองด้วยความดี 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัสพรรณจะ-หรัด-พันมีผิวพรรณสดใส 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัสรวีจะ-หรัด-ระ-วีสว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัสรัตน์จะ-หรัด-รัดแก้วที่มีแสงสว่างใส 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัสวรรณจะ-หรัด-วันชนชั้นที่เจริญรุ่งเรือง 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรัสศรีจะ-หรัด-สีผุดผ่อง 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรายุทธจะ-รา-ยุดอาวุธของคนจร, อาวุธของคนเดินทาง 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จริญญาจะ-ริน-ยามีความรู้เรื่องการเดินทาง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรินทรจะ-ริน-ทอนผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรินทร์จะ-รินผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จริมจะ-ริมภายหลัง เล็ก น้อง 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จริยาจะ-ริ-ยากริยาเพียบพร้อม 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จริยาพรจะ-ริ-ยา-พอนความประพฤติดี 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จริยาวดีจะ-ริ-ยา-วะ-ดีหญิงผู้มีความประพฤติดี 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรีภรณ์จะ-รี-พอนการปกป้องด้วยหอก 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรีย์จะ-รีความประพฤติ, กริยาที่ควรประพฤติ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรุงจะ-รุงชักชวน, ยั่วใจ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรุงจิตจะ-รุง-จิดรัญจวนใจ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรูญจะ-รูนรุ่งเรือง, งดงาม 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรูญจิตจะ-รูน-จิดจิตใจงาม 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรูญพรรณจะ-รูน-พันผิวพรรณงาม 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรูญพันธุ์จะ-รูน-พันมีความผูกพันที่ดีงาม 47ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรูญวรรณจะ-รูน-วันชนชั้นที่รุ่งเรือง 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรูญศรีจะ-รูน-สีผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จรูญศักดิ์จะ-รูน-สักผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จวงจันทร์จวง-จันจันทร์หอม 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จอมขวัญจอม-ขวันผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จอมนรีจอม-นะ-รียอดหญิง 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จอมเดชจอม-เดดผู้มีอำนาจสูงสุด 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จอมแก้วจอม-แก้วผู้เป็นที่รักหวงแหนอย่างยิ่ง 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จอมใจจอม-ใจยอดดวงใจ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรกริชจัก-กริดอาวุธของแว่นแคว้น 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรกฤชจัก-กริดอาวุธของแว่นแคว้น 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรกฤษณ์จัก-กริดพระนารายณ์ทรงจักร 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรชัยจัก-ไชจักแห่งชัยชนะ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรดุลย์จัก-กระ-ดุนคุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรธรจัก-กระ-ทอนทรงไว้ซึ่งจักร พระราชา พระนารายณ์ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรพงศ์จัก-กระ-พงผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรพลจัก-กระ-พนกำลังของแว่นแคว้น 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรพันธ์จัก-กระ-พันเกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรภพจัก-กะ-พบประเทศที่รวมกลุ่มกัน 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรภัทรจัก-กระ-พัดผู้เจริญในแว่นแคว้น 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรวุธจัก-กระ-วุดผู้มีจักรเป็นอาวุธ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรินจัก-กรินพระราชา พระนารายณ์ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักรินทร์จัก-กรินผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จักษณาจัก-สะ-นาการพูด 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จังคนิภาจัง-คะ-น-ิพามีรัศมีงดงาม 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จัตุรงค์จัด-ตุ-รงองค์ 7, ประกอบด้วย 4 ส่วน 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันจิมาจัน-จิ-มางามเหมือนดวงจันทร์ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทกรจัน-ทะ-กอนแสงจันทร์ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทกานติ์จัน-ทะ-กานแสงจันทร์ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทกานต์จัน-ทะ-กานราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทนาจัน-ทะ-นาต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทนิภาจัน-ทะ-นิ-พาแสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทนีจัน-ทะ-นีมีกลิ่นจัน 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทนียาจัน-ทะ-นี-ยามีกลิ่นจัน 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทพรจัน-ทะ-พอนพระจันทร์งาม 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทภาจัน-ทะ-พาเย็นตาเย็นใจดุจแสงจันทร์ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทมณีจัน-ทะ-มะ-นีแก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทรจัน-ทอนนิ่มนวลดุจแสงจันทร์ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทรกรจัน-ทระ-กอนแสงจันทร์ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทรรัตน์จัน-ทระ-รัดไข่มุก 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทรัชจัน-ทะ-รัดดาวพุธ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทรัสม์จัน-ทะ-รัดเสมอจันทร์, เดือน 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทราจัน-ทรานิ่มนวลดุจแสงจันทร์ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทรากานต์จัน-ทรา-กานที่รักของพระจันทร์ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทรานนท์จัน-ทรา-นนมีหน้าผุดผ่อง 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทราภรณ์จัน-ทรา-พอนเครื่องประดับงามดุจจันทร์ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทราภาจัน-ทรา-พาแสงจันทร์ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทราวรรณจัน-ทรา-วันผิวพรรณเปล่งปลั่ง 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทร์จรีจัน-จะ-รีความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทร์จิราจัน-จิ-รางามเสมอ 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทร์ดาวจัน-ดาวดุจดวงดาว และดวงจันทร์ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทร์ทิพย์จัน-ทิพมีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ 59ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทร์วลัยจัน-วะ-ไลวงจันทร์ วงเดือน 53ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทร์สมจัน-สมเสมอด้วยจันทร์ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทร์สุดาจัน-สุ-ดาลูกสาวผู้งามดุจจันทร์ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทร์หอมจัน-หอมเป็นไม้ต้นขนาดเขื่องมีตามป่าขึ้นบางแห่งยิ่งทุบยิ่งหอม 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทร์เพ็ญจัน-เพ็นพระจันทร์เต็มดวง 51ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทร์แก้วจัน-แก้วคุณค่าเลิศ, เปล่งปลั่งมั่งคั่ง 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทร์ไชยจัน-ไชชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น 48ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทวรรณจัน-ทะ-วันผิวงามนิ่มนวลดุจแสงจันทร์ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทัปปภาจัน-ทับ-ปะ-พาแสงจันทร์ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทิมันตุ์จัน-ทิ-มันพระจันทร์ เดือน 47ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทิมาจัน-ทิ-มาพระจันทร์, ผู้มีผิวดุจเดือน 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จันทิราจัน-ทิ-ราพระจันทร์ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จาฏุพัจน์จา-ตุ-พัดมีวัจนะน่าฟัง พูดดี 49ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จาตุรนต์จา-ตุ-รนเจ้าแห่งโลก 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารวีจา-ระ-วีผู้งดงาม 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จาริณีจา-ริ-นีผู้ประพฤติ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารีย์จา-รีผู้มีความประพฤติที่ดี 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารีรัตน์จา-รี-รัดผู้ประพฤติดี 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุกรจา-รุ-กอนรัศมีงาม รัศมีดั่งทอง 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุกัญญ์จา-รุ-กันหญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุกิตติ์จา-รุ-กิดมีชื่อเสียงดีงาม 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุกิตต์จา-รุ-กิดมีชื่อเสียงดีงาม 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุณีจา-รุ-นีสาวรุ่นที่มีความน่ารัก 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุทัศน์จา-รุ-ทัดมีการเห็นหรือทัศนะงดงาม 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุนันท์จา-รุ-นันผู้ยินดีในความงาม, ผู้ยินดีในส่งที่น่ารัก 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุนิภาจา-รุ-นิ-พาดุจทอง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุพิชญาจา-รุ-พิด-ชะ-ยานักปราชญ์ผู้งดงาม 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุพิชญ์จา-รุ-พิดนักปราชญ์ผู้สง่างาม 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุภาจา-รุ-พารัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุมนจา-รุ-มนมีใจน่ารัก มีใจงาม 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุวรรณจา-รุ-วันผิวพรรณดุจทองคำ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุวัฒน์จา-รุ-วัดผู้มีความเจริญรุ่งเรือง 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุวิทย์จา-รุ-วิดมีความรู้งาม งามด้วยความรู้ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุเดชจา-รุ-เดดมีเดชงาม งามด้วยเดช 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จารุเนตรจา-รุ-เนดมีตางาม 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จำนงจำ-นงประสงค์, มุ่งหวัง,ตั้งใจ 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จำรัสจำ-หรัดรุ่งเรือง, แจ่มแจ้ง 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จำรูญจำ-รูนรุ่งเรือง, งาม 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จำรูญศรีจำ-รูน-สีผุดผ่อง 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จำรูญศักดิ์จำ-รูน-สักผู้มีอำนาจรุ่งเรือง 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จำเนียมจำ-เนียมรู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานะ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จำเริญจำ-เรินเติบโต, งอกงาม 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิณณทัตจิน-นะ-ทัดผู้มีความประพฤติตามแบบแผน 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิณณธรรมจิน-นะ-ทำประพฤติธรรม 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิณณพัตจิน-นะ-พัดผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิณณวัตรจิน-นะ-วัดประพฤติตามระเบียบแบบแผน 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิณณะจิน-นะประพฤติแล้ว 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิณณาจิน-นาประพฤติแล้ว 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิณณ์จินประพฤติดีแล้ว 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิณพรตจิน-พะ-รดประพฤติดี 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิณห์นิภาจิน-นิ-พารัศมีแห่งเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายอันงดงาม 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิณห์วราจิน-วะ-รามีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์อันประเสริฐ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิณัฐตาจิ-นัด-ตาความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิดาภาจิ-ดา-พารัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตจิดใจ ซึ่งมีหน้าที่รู้ คิด และนึก 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตตนาถจิด-ตะ-นาดเจ้าแห่งใจ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตตมาสจิต-ตะ-มาดเดือนจิตตมาส เดือน 5 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตตวิสุทธิจิด-ตะ-วิ-สุดความหมดจดของจิต, หลุดจากกิเลส 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตตาจิด-ตาชื่อนักษัตร 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตติพัฒน์จิด-ติ-พัดเจริญด้วยความคิด ความฉลาด 49ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตติมาจิด-ติ-มาผู้มีความตริตรอง มีสติปัญญา มีเกียรติ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตบุณย์จิ-ตะ-บุนมีความดีที่ซึ่งสั่งสมไว้แล้ว มีใจดีงาม 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรจิดการวาดเขียน ระบายสี ,งดงามประณีต 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรกัญญาจิด-กัน-ยาหญิงสาวที่สวยงาม 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรกัณฐ์จิต-กันนกพิราบ 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรคุปต์จิด-ตระ-คุบผู้มีความดีคุ้มครอง 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรดิลกจิด-ดิ-หลกยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่น 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรทวัสจิด-ตระ-วัดวันอันแจ่มใส 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรทิพย์จิด-ทิบงดงามและวิเศษยิ่ง 47ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรทิวัสจิด-ทิ-วัดวันอันแจ่มใส สวรรค์อันงดงาม 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรทิวาจิด-ทิ-วาวันอันแจ่มใส 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรพัสตร์จิด-พัดเสือดาว 52ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรภณจิด-ตระ-พนดูดดี พูดไพเราะ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรภาณุจิด-พา-นุมีรัศมีสวยงาม พระอาทิตย์ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรลดาจิด-ละ-ดาเป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรวรรณจิด-ตะ-วันผู้มีผิวพรรณงดงาม 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรวันจิด-จระ-วันวันอันงดงาม 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรสินีจิด-สิ-นีสาวงาม 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตราจิด-ตราการวาดเขียน ระบายสี ,งดงามประณีต 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรานุชจิด-ตรา-นุชหญิงสาวผู้งดงาม 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรายศจิด-ตรา-ยดเหล็กดี,เหล็กกล้า 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรายุธจิด-ตรา-ยุดมีอาวุธต่างๆ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรินจิด-รินนักวาด ศิลปิน 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรเทพจิด-ตระ-เทบเทวดาผู้งดงามหรือผู้สดใส 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตรเลขาจิด-เล-ขารูปภาพงามยิ่ง 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิตสุภาจิด-สุ-พามีใจดี มีใจงาม 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จินดาจิน-ดาความนึกคิด, แก้วสารพัดนึก 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จินดาพรรณจิน-ดา-พันแก้วสารพัดนึกที่งดงาม 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จินดารัตน์จิน-ดา-รัดมีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จินดาหราจิน-ดา-หราฉลาด 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จินตนาจิน-ตะ-นาความคิด 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จินตนีจิน-ตะ-นีความคิด 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จินตพรจิน-ตะ-พอนมีความคิดประเสริฐ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จินตภาจิน-ตะ-พามีความคิดเจิดจ้า 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จินตหราจิน-ตะ-หราฉลาด 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จินต์จินคิด, คำนึง, ไตร่ตรอง 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จินต์จุฑาจิน-จุ-ทามีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จินต์ศุจีจิน-สุ-จีผู้มีความคิดบริสุทธิ์ 48ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จินห์จุฑาจิน-จุ-ทามีไฝเด่น มีลักษณะดี 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรกรจิ-ระ-กอนกระทำตลอดกาลนาน 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรกฤตจิ-ระ-กิดผู้สืบทอด 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรกิตติ์จิ-ระ-กิดมีชื่อเสียงยืนนาน 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรชยาจิ-ระ-ชะ-ยามีชัยนาน 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรชีพจิ-ระ-ชีบมีชีวิตนาน อายุยืน 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรฐาจิ-ระ-ถาฐานะที่มั่นคง 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรณัฐจิ-ระ-นัดผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรทีปต์จิ-ระ-ทีบรุ่งเรืองตลอดกาลนาน 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรนนท์จิ-ระ-นนผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรนันท์จิ-ระ-นันมีผู้ชื่นชมยินดี 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรนาถจิ-ระ-นาดผู้มีที่พึ่งยั่งยืน 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรพนธ์จิ-ระ-พนเป็นที่รักที่ผูกพันนาน 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรพรรณจิ-ระ-พันผู้มีความงามยาวนาน 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรพัฒน์จิ-ระ-พัดความเจริญรุ่งเรือง 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรพัสจิ-ระ-พัดมีอายุยืนนาน 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรภัทรจิ-ระ-พัดผู้ดีงามตลอดกาลนาน 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรภาจิ-ระ-พาผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรภาสจิ-ระ-พาดรุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรภิญญาจิ-ระ-พิน-ยาความรู้ยั่งยืน 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรยุทธจิ-ระ-ยุดการรบที่ยาวนาน 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรวดีจิ-ระ-วะ-ดีหญิงผู้มีอายุยืนยาว 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรวินจิ-ระ-วินผู้มีอายุยืนยาว 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรสินจิ-ระ-สินมีทรัพย์ตลอดกาลนาน 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรสุดาจิ-ระ-สุ-ดาลูกสาวผู้ยั่งยืน 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิระนันท์จิ-ระ-นันผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิระประไพจิ-ระ-ประ-ไพผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิระพันธ์จิ-ระ-พันเป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน 48ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิระภาจิ-ระ-พาผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิระศักดิ์จิ-ระ-สักผู้มีศักดิ์ตลอดกาล 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิระเดชจิ-ระ-เดดมีอำนาจตลอดกาล 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรัจฌาจิ-รัด-ชากิริยาดีตลอดกาล 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรัชญาจิ-รัด-ชะ-ยาผู้รู้นาน ฉลาดนาน 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรัชยาจิ-รัด-ชะ-ยามีชัยชนะตลอดกาลนาน 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรัญญาจิ-รัน-ยาผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน, รู้ยาวนาน 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรัฎฐ์จิ-รัดดำรงมั่น อยู่นาน 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรันดน์จิ-รันใหม่ อยู่นาน 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรันธรจิ-รัน-ทอนทรงไว้นาน, ดำรงได้นาน 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรัศยาจิ-รัด-สะ-ยาอยู่นาน 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรัสยาจิ-รัด-สะ-ยาตลอดกาลนาน นิรันดร 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรัสย์จิ-รัดตลอดกาลนาน หรือนิรันดร 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิราพัชรจิ-รา-พัดยั่งยืนดุจเพชร 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิราภาจิ-รา-พารุ่งเรืองนาน 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรายุจิ-รา-ยุมีอายุยืน 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรายุทธจิ-รา-ยุดรบนาน 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรายุศจิ-รา-ยุดอายุยืน 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิราเจตจิ-รา-เจดมีความคิดเป็นยอด 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรเดชจิ-ระ-เดดหมอที่ยั่งยืน 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรเมธจิ-ระ-เมดมีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรเวชจิ-ระ-เวดหมอที่ยั่งยืน 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรโชติจิ-ระ-โชดความรุ่งเรือง 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิรโพธิจิ-ระ-โพดมีความรู้ตลอดกาลนาน 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิลลาจิน-ลาว่าว 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิลลาภัทรจิน-ลา-พัดดีงามดังว่าว 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิลลาวัณย์จิน-ลา-วันตกแต่งให้งดงาม 55ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จิลาวัลย์จิ-ลา-วันประดับด้วยเถาวัลย์ 50ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีรณะจี-ระ-นะประพฤติแล้ว 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีรณาจี-ระ-นาประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีรนันท์จี-ระ-นันผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีรนาถจี-ระ-นาดผู้ที่ที่พึ่งยั่งยืน, ผู้เป็นที่พึ่งตลอดกาล 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีรพรจี-ระ-พอนประเสริฐนาน 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีรพรรณจี-ระ-พันผู้สวยนาน 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีรภาจี-ระ-พาผู้มีแสงสว่างตลอดกาล 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีรยุทธจี-ระ-ยุดรบที่ยาวนาน 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีรวรรณจี-ระ-วันผู้สวยนาน 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีราภรณ์จี-รา-พอนเครื่องประดับที่ยั่งยืน 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีราภาจี-รา-พาแสงสว่างตลอดกาล 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จีริกาจี-ริ-กาการประกาศ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุฑาจุ-ทาจุก, ที่สูงสุดของศีรษะ 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุฑากรณ์จุ-ทา-กอนพิธีไหว้จุกเด็ก 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุฑาทิพย์จุ-ทา-ทิพย์จุกที่งดงามมาก 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุฑาธชจุ-ทา-ทดยอดธง 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุฑาภรณ์จุ-ทา-พอนเครื่องประดับจุก 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุฑามณีจุ-ทา-มะ-นีปิ่น,มวยผมของพระพุทธเจ้า 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุฑามาศจุ-ทา-มาดเครื่องประดับ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุฑามาสจุ-ทา-มาดปิ่นทอง 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุฑารัตน์จุ-ทา-รัดเครื่องประดับเพชรพลอย 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุฑาวุธจุ-ทา-วุดมีจุกเป็นอาวุธ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุมพลจุม-พนผู้เป็นใหญ่ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุมพินจุม-พินการจุมพิต, การสัมผัสอย่างใกล้ชิด 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุรีจุ-รีมีด, หอก, ดาบ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุรีพรจุ-รี-พอนคำแสดงความปรารถนาดีที่เฉียบแหลม 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุรีมาศจุ-รี-มาดความแหลมคมที่ทนทาน 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุรีรัตน์จุ-รี-รัดศาสตราวุธที่มีอานุภาพ 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุลปรีชาจุน-ละ-ปรี-ชาความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุลพงศ์จุน-ละ-พงตระกูลเล็ก 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุลินทร์จุ-ลินผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุลินทิพย์จุ-ลิน-ทิบสิ่งเล็กแต่เป็นของเทวดา 52ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุฬารัตน์จุ-ลา-รัดแก้วที่งามเลิศ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุไรภัทรจุ-ไร-พัดมีไรผมงาม, มีไรจุกงาม 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุไรรัตน์จุ-ไร-รัดมีไรผมงาม, มีไรจุกงาม 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จุไรวรรณจุ-ไร-วันมีไรผมงาม, มีไรจุกงาม 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
จเรจะ-เรผู้เร่งรีบ, ผู้ตรวจ, ผู้ดูแล 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจตดิลกเจด-ด-หลกมีความคิดเป็นเลิศ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจตนิพัทธ์เจด-นิ-พัดมีความคิดมั่นคง 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจตนิพิฐเจด-นิ-พิดมีความคิดมั่นคง 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจตน์เจดความคิด ความตั้งใจ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจตน์สฤษฎิ์เจด-สะ-หริดสร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน 55ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจตปรียาเจด-ปรี-ยาเป็นที่รักแห่งใจ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจตพลเจด-พนมีกำลังใจเป็นที่ตั้ง 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจตสุภาเจด-สุ-ภาผู้มีความคิดดีงาม 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจนจบเจน-จบชำนาญ รอบรู้ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจนจิราเจน-จิ-ราเชี่ยวชาญตลอดกาล 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจนธรรมเจน-ทัมผู้จัดเจนหรือผู้เชี่ยวชาญในธรรม 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจริญรัตน์จะ-เริน-รัดคุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจริญวิทย์จะ-เริน-วิดเจริญด้วยความรู้ 48ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจริญศรีจะ-เริน-สีเจริญด้วยมงคล 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจริญศักดิ์จะ-เริน-สักเจริญด้วยอำนาจ 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจลกาเจ-ละ-กากระต่าย 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจษฎาเจด-สะ-ดาผู้เป็นใหญ่ที่สุด,ผู้เจริญที่สุด 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจษฎากรเจด-สะ-ดา-กอนผู้มีความตั้งใจที่ดี 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจษฎาภรณ์เจด-สะ-ดา-พอนผู้มีเครื่องประดับที่มีค่า 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจิมขวัญเจิม-ขวันเพิ่มความเป็นสิริมงคล 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจิมจันทร์เจิม-จันแต่งแต้มด้วยเครื่องหอม 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจิมศักดิ์เจิม-สักเพิ่มความสามารถ, เพิ่มอำนาจ, เพิ่มกำลัง 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจียมจิตร์เจียม-จิดรู้จักประมาณจิตใจ 54ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจียมพจน์เจียม-พดรู้จักประมาณคำพูด 56ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจียมสกุลเจียม-สะ-กุนรู้จักวางตัวในวงศ์ตระกูล 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เจียระไนเจีย-ระ-ไนของที่ดีที่สุด 45ความขยันหมั่นเพียร อดทน
แจ่มจันทร์แจ่ม-จันพระจันทร์ที่สว่างไสว 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
แจ่มใสแจ่ม-ใสปลอดโปร่ง, ไม่มัวหมอง 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉัฏฐมีฉัด-ถะ-มีดิถี ๖ เกิดขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉัตรจักรฉัด-ตระ-จักปูมโหราศาสตร์ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉัตรบรรณฉัด-ตะ-บันต้นตีนเป็ด,ชนิดไม้ใหญ่ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉัตรพรฉัด-ตระ-พอนร่มอันประเสริฐ ฉัตรอันประเสริฐ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉัตรฤดีฉัด-รึ-ดีฉัตรแห่งความยินดี 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉันชนกฉัน-ชะ-นกเหมือนพ่อบังเกิดเกล้า 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉันทกรฉัน-ทะ-กอนผู้สร้างความพอใจ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉันทชาฉัน-ทะ-ชาเกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉันทพลฉัน-ทะ-พนมีพลังคือความพอใจ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉันทพศฉัน-ทะ-พดอำนาจแห่งฉันทะ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉันทพัฒน์ฉัน-ทะ-พัดเจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ 44ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉันทพิชญาฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยาผู้รู้แจ้งความพอใจ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉันทัชฉัน-ทัดผู้เกิดมาด้วยความพอใจ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉันทิกาฉัน-ทิ-กามีความพอใจ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉันทิตฉัน-ทิดมีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉันทิศาฉัน-ทิ-สามีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉันทิสาฉัน-ทิ-สามีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉันท์ชนกฉัน-ชะ-นกผู้ให้เกิดความพอใจ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉันท์ชนิตฉัน-ชะ-นิดก่อให้เกิดความพอใจ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉันท์ทัตฉัน-ทัดให้ความพอใจ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉันท์สินีฉัน-สิ-นีความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี 47ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉันท์หทัยฉัน-หะ-ไทพอใจ, มีฉันทะในใจ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉันหทัยฉัน-หะ-ไทดุจดังดวงใจ 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฉินนรณฉิน-นะ-รนตัดการรบได้ ไม่ต้องรบคือมีชัยชนะ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชญานนท์ชะ-ยา-นนยินดีในความรู้ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชญานินชะ-ยา-นินนักปราชญ์ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชญานิศชะ-ยา-นิดเจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชญานิษฐ์ชะ-ยา-นิดมีความรู้น่าพึงพอใจ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชญานีชะ-ยา-นีผู้มีความรู้ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชญาภาชะ-ยา-พาผู้มีราศีแห่งชัยชนะ 9ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชฎาธรชะ-ดา-ทอนพระศิวะ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชฎาธารชะ-ดา-ทานผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชฎาพรชะ-ดา-พอนมงกุฎอันงดงาม 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชฎาพรรณชะ-ดา-พันมงกุฎอันงดงาม 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชฎาพันธ์ชะ-ดา-พันกลุ่มชฎา 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชฎาภรณ์ชะ-ดา-พอนเครื่องประดับมวยผม 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชฎายุชะ-ดา-ยุลูกแห่งครุฑ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชฎารัตน์ชะ-ดา-รัดมงกุฎแก้ว, มงกุฎอันล้ำค่า 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนกชนม์ชะ-นก-ชนเกิดจากบิดา 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนกนันท์ชะ-นก-นันเป็นที่ยินดีของบิดา 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนกนาถชนก-นาดพ่อซึ่งเป็นที่พึ่งของลูก 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนกันต์ชะ-นะ-กันเป็นที่รักของคนทั้งหลาย 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนกานต์ชะ-นะ-กานเป็นที่รักของปวงชน 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนจันทร์ชะ-นะ-จันดุจพระจันทร์ในหมู่ชน (เด่นกว่าคนอื่น 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนนชะ-นนการเกิด เชื้อสาย 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนนนชะ-นะ-นนการสืบเชื้อสาย 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนนิภาชน-นิ-พาเยือกเย็นประดุจน้ำ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนมนชะ-นะ-มนใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนมภูมิชน-มะ-พูมบ้านเกิด ภูมิลำเนา 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนม์นิภาชน-นิ-พาเสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนรดีชน-ระ-ดีเป็นที่รักแห่งปวงชน 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนวรรณชะ-นะ-วันผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนวีร์ชะ-นะ-วีชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนสรณ์ชะ-นะ-สอนเป็นที่พึงของคนทั้งหลาย 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนะวรรณชะ-นะ-วันผิวพรรณแห่งคน คนผู้มีผิวพรรณสวย 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนัญชิดาชะ-นัน-ธิ-ดาผู้ชนะคนอื่น 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนัญญูชะ-นัน-ยูผู้รู้จักคน 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนัฐกานต์ชะ-นัด-กานบุคคลทั้ง 8 อันเป็นที่รัก 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนัดดาชะ-นัด-ดาความเป็นผู้ให้กำเนิด 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนัดพลชะ-นัด-พนเป็นกำลังของหมู่ชน 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนัตชะ-นัดฝูงชน ประชากร 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนัตรชะ-นัดร่ม ร่มกันแดด 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนันธรชะ-นัน-ทอนค้ำจุนคน 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนากานต์ชะ-นา-กานเป็นที่รักของคนทั้งหลาย 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนาธินาถชะ-นา-ทิ-นาดเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนาธิปชะ-นา-ทิบผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนานันท์ชะ-นา-นันยินดีในหมู่คน 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนาพรชะ-นา-พอนคนผู้ประเสริฐ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนาภัทรชะ-นา-พัดคนดี คนเจริญ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนาภาชะ-นา-พาคนผู้มีความรุ่งเรือง 10ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนารดีชะ-นา-ระ-ดีเป็นที่รักที่พอใจแห่งผูงชน 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนาศัยชะ-นา-ไสที่พักของคน 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนิกาชะ-นิ-กาหญิงผู้ให้กำเนิดคือ แม่ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนิกานต์ชะ-นิ-กานเป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนิดพชะ-นิ-ดบบิดา 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนิดาชะ-นิ-ดาพ่อ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนิดาภาชะ-นิ-ดา-พาให้เกิดรัศมี 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนิตพลชะ-นิด-ตะ-พนให้เกิดพลัง 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนิตราชะ-นิ-ตราผู้ให้กำเนิด 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนิตร์นันท์ชะ-นิด-นันแหล่งกำเนิดความยินดี 51ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนิตว์ชะ-นิดผู้ให้กำเนิด 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนิตสิรีชะ-นิด-สิ-รีให้เกิดสิริมงคล 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนิตาชะ-นิ-ตาให้เกิด มารดา 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนินทร์ชะ-นินเป็นใหญ่ในหมู่ชน 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนินพรชะ-นิน-พอนผู้ประเสริฐ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนินาถชะ-นิ-นาดเป็นที่พึ่งของมารดา 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนิภรณ์ชะ-นิ-พอนแสงสว่างแห่งมารดา 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนิภาชะ-นิ-พาแสงสว่างจากแม่ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนิศาชะ-นิ-สาผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนิษฐาชะ-นิด-ถาผู้เป็นที่ปรารถนาแห่งปวงชน 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนิสรชะ-นิ-สอนเจ้าแห่งคนทั้งหลาย 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนิสราชะ-นิด-ระ-สาเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนุดมชะ-นุ-ดมคนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนุดรชะ-นุ-ดอนคนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนุตต์ชะ-นุดคนที่สูงสุด 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนุตม์ชะ-นุดคนที่สูงสุด 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนุตร์ชะ-นุดคนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชนเทพชน-เทบพระราชา 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชมชาญชม-ชานรื่นเริง 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชมนาฏชม-นาดนางรำที่น่ายกย่อง 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชมนาดชม-นาดชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชมพูนิกข์ชม-พู-นิกแท่งทอง 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชมพูนุชชม-พู-นุดทองเนื้อบริสุทธิ์ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชมพูนุทชม-พู-นุดทองคำบริสุทธิ์ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชมพูเนกข์ชม-พู-เนกแท่งทอง 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยณัฐชะ-ยะ-นัดชัยชนะของนักปราชญ์ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยทัตชะ-ยะ-ทัดให้ชัยชนะ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยธรชะ-ยะ-ทอนทรงชัย 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยพลชะ-ยะ-พนมีพลังคือชัยชนะ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยพัทธ์ชะ-ยะ-พัดเกี่ยวเนื่องกับความชนะ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยรพชะ-ยะ-รบเสียงร้อยด้วยชัยชนะ เสียงแห่งชัยชนะ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยังกูรชะ-ยัง-กูนหน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยันต์ชะ-ยันผู้ชนะ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยากรชะ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งชัยชนะ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยางกูรชะ-ยาง-กูนหน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยานันต์ชะ-ยา-นันมีชัยชนะหาที่สุดมิได้ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยานันท์ชะ-ยา-นันยินดีในชัยชนะ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยาภรณ์ชะ-ยา-พอนมีชัยชนะเป็นเครื่องประดับ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยาภาชะ-ยา-พาผู้มีราศีแห่งชัยชนะ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยามรชะ-ยา-มอนมีชัยชนะไม่ตาย มีชัยชนะอันประเสริฐ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยาวุธชะ-ยา-วุดมีชัยชนะเป็นอาวุธ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยินชะ-ยินชัยชนะ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยิสราชะ-ยิด-สะ-รามีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยุดาชะ-ยุ-ดารุ่งเรือง 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยุตชะ-ยุดรุ่งเรือง 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยุตพงศ์ชะ-ยุด-พงเผ่าพันธุ์ที่รุ่งเรือง 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยุตม์ชะ-ยุดมีชัยชนะอันประเสริฐสุด 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชยุตราชะ-ยุด-ตรามีชัยชนะอันประเสริฐสุด 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชรัมพรชะ-รัม-พอนน้ำและฟ้า 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชรินทรชะ-ริน-ทอนยอดประดับ, ตกแต่งเด่นดี 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชรินทร์ทิพย์ชะ-ริน-ทิบยอดเป็นดีวิเศษ 59ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลกรชน-ละ-กอนเมฆหรือมหาสมุทร 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลชาติชน-ละ-ชาดน้ำ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลชินีชน-ชิ-นีพระอาทิตย์ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลธรชน-ละ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล ,เมฆฝน 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลธิชาชน-ทิ-ชาเกิดในน้ำ พระนางลักษมี 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลธิดาชน-ทิ-ดาเกิดจากน้ำ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลธิศชน-ละ-ทิดทะเล,มหาสมุทร 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลธีชน-ละ-ทีทะเล 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลนิภาชน-นิ-พาเปรียบประดุจน้ำ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลพินทุ์ชะ-ละ-พินหยาดน้ำ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลลดาชน-ละ-ดาลูกคลื่น 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลัชชะ-ลัดเกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลันทรชะ-ลัน-ทอนทะเลหรือมหาสมุทร 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลันธรชะ-ลัน-ทอนทะเลหรือมหาสมุทร 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลัมพลชะ-ลัม-พนลำธาร 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลากรชะ-ลา-กอนน้ำพุ 14ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลาคมชะ-ลา-คมฝน 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลาศัยชะ-ลา-ไสทะเล 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลิตชะ-ลิดผู้รุ่งเรืองแล้ว 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลิตวรรณชะ-ลิด-วันมีผิวพรรณรุ่งเรือง มีผิวพรรณผ่องใส 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชลิตาชะ-ลิ-ตาผู้รุ่งเรืองแล้ว 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวกรชะ-วะ-กอนผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวนชมชวน-ชมดึงดูติจใจให้อยากชม 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวนชม้ายชวน-ชะ-ม้ายดึงดูดใจให้ชมอยู่เนือง ๆ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวนพิศชวน-พิดดึงดูดจิตใจให้พิศวง 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวนันท์ชะ-วะ-นันยินดีในเชาว์ปัญญา 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวนากรชะ-วะ-นา-กอนผู้มีความปราดเปรื่อง 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวรัตน์ชะ-วะ-รัดมีไหวพริ่บที่ดีเลิศ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวลิตชะ-วะ-ลิดรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวัลชะ-วันส่องแสง รุ่งเรือง 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวัลกรชะ-วัน-กอนผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวัลนุชชะ-วัน-นุดหญิงผู้รุ่งเรือง 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวัลรัตน์ชะ-วัน-รัดรัตนอันแวววาว 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวัลลักษณ์ชะ-วัน-ลักมีลักษณะอันรุ่งเรือง มีลักษณะงดงาม 47ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวัลวิทย์ชะ-วัน-วิดมีความรู้รุ่งเรือง 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวารีชะ-วา-รีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวินชะ-วินมีความไว มีเชาวน์ปัญญา 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวินทร์ชะ-วินมีเชาวน์เป็นใหญ่ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวินบุตรชะ-วิน-บุดลูกชายผู้มีเชาวน์ปัญญา 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวิศชะ-วิดเจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวิศาชะ-วิ-สาเจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชวโรจน์ชะ-วะ-โรดรุ่งเรองด้วยเชาวน์ปัญญา 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชชัยชัด-ไชชัยชนะของนักรบ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชฎาพรชัด-ชะ-ดา-พอนชฎาอันเลิศ 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชนันท์ชัด-ชะ-นันความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชพงศ์ชัด-ชะ-พงเชื้อสายนักรบ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชพรชัด-ชะ-พอนนักรบผู้ประเสริฐ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชพลชัด-ชะ-พนกำลังแห่งนักรบ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชพิมุขชัด-พิ-มุกนักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชพิสิฐชัด-พิ-สิดนักรบพิเศษ 40ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชรินทร์ชัด-ชะ-รินผู้เป็นใหญ่, ผู้ชนะ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชฤทธิ์ชัด-ชะ-ริดฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชลีชัด-ชะ-ลีนักรบ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัชวาลย์ชัด-ชะ-วานรุ่งเรือง 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัญญาชัน-ยาผู้ประเสริฐ ผู้รู้ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัญญานุชชัน-ยา-นุดหญิงสาวผู้ประเสริฐ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัพวิชญ์ชับ-พะ-วิดมีความรู้ฉับไว 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยณรงค์ไช-นะ-รงนักรบผู้มีชัยชนะ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยธวัชไช-ทะ-วัดผู้นำแห่งชัยชนะ 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยนันท์ไช-ยะ-นันความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยประสิทธิ์ไช-ประ-สิดสำเร็จด้วยชัยชนะ 53ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยพรไช-ยะ-พอนชัยชนะที่ดีงาม 26ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยภักดิ์ไช-ยะ-พักมีความเลื่อมใสด้วยชัยชนะ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยมงคลไช-ยะ-มง-คนมงคลของผู้ชนะ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยมนัสไช-มะ-นัดชยะชัยตัวเอง 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยยศไช-ยดมีชัยชนะและยศ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยรัมภาไช-รำ-พาชัยชนะของนางฟ้า 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยวัฒน์ไช-ยะ-วัดเจริญด้วยความชนะ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยวิชญ์ไช-ยะ-วิดชัยชนะของนักปราชญ์ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยวุฒิไช-ยะ-วุดเจริญด้วยชัยชนะ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยศิริไช-สิ-หริความส่งผ่าเผยด้วยชัยชนะ 33ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยสวัสดิ์ไช-สะ-หวัดมีชัยชนะและความสวัสดี 52ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยสิทธิ์ไช-ยะ-สิดสำเร็จด้วยชัยชนะ 43ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชัยโรจน์ไช-ยะ-โรดความรุ่งเรืองของผู้ชนะ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชาครชา-คอนผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม 11ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชาคริตชา-คริดผู้มีความเพียร,ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชาคริยาชา-คริ-ยาความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชาครีย์ชา-คะ-รีความเพียร 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชาญชัยชาน-ชัยผู้มีชัยนะที่ชำนาญ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชาญณรงค์ชาน-นะ-รงนักรบผู้ชำนาญ 31ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชาตพลชา-ตะ-พนผู้กำลังแข็ง 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชาตวิทย์ชา-ตะ-วิดเกิดความรู้ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชาติอาชาไนยชาด-อา-ชา-ไนผู้มีคุณธรรมและเก่งกล้าสามารถ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชาตเวทชา-ตะ-เวทเปลวไฟ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชานนชา-นนรู้ ความรู้ 13ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชานนท์ชา-นนเพลิดเพลินยินดีในความรู้ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชามาชา-มาลูกสาว 9ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชาลินีชา-ลิ-นีผู้ประสานความผูกพัน 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชาลิสาชา-ลิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชิงดวงชิง-ดวงเป็นชื่อของลายเขียนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นลายแย่งดอกกัน 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชิณณวรรธน์ชิน-นะ-วัดอยู่กับความเจริญ 48ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชิดชนกชิด-ชะ-นกผู้ใกล้ชิดพ่อ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชิตชไมชิด-ชะ-ไมชนะทั้งคู่ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชิตวรชิ-ตะ-วอนมีชัยอันประเสริฐ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชิติพัทธ์ชิ-ติ-พัดเกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชิติสรรค์ชิ-ติ-สันสร้างชัยชนะ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชินกฤตชิ-นะ-กริดสร้างชัยชนะ มีชัยชนะ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชินดนัยชิน-ดะ-ไนบุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ (พุทธบุตร 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชินธรรมชิน-นะ-ทำคำสอนของพระมหาวีระ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชินบุตรชิน-นะ-บุดบุตรแห่งพระพุทธเจ้า 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชินสีห์ชิน-นะ-สีท่านผู้ชนะ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชินาธิปชิ-นา-ทิบผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชินารมย์ชิ-นา-รมยินดีในพระชินเจ้า 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชิษณุชาชิด-สะ-นุ-ชาเกิดจากผู้ชนะ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชิษณุพงศ์ชิด-สะ-นุ-พงเผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ 42ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชีวสาธน์ชี-วะ-สาดกำลังแห่งชีพ 41ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชีวันธรชี-วัน-ทอนมีชีวิต ทรงไว้ซึ่งชีวิต 32ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชีวานนท์ชี-วา-นนผู้มีชีวิตเป็นสุข 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชีวาพรชี-วา-พอนมีชีวิตอันประเสริฐ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชีวาภรชี-วา-พอนดำรงชีวิต 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชื่นจิตชื่น-จิดจิตใจเบิกบาน, สดชื่น 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชื่นใจชื่น-ใจจิตใจเบิกบาน, สดชื่น 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชุดาชุ-ดาส่องสว่าง เรืองรอง 5ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชุติกาชุ-ติ-กามีความสง่างาม 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชุติกาญจน์ชุ-ติ-กานรุ่งโรจน์หรืองามดังทอง 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชุติพนธ์ชุ-ติ-พนเกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชุติภาชุ-ติ-พารัศมีรุ่งโรจน์ 12ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชุติภาสชุ-ติ-พาดรุ่งเรืองยิ่ง 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชุติมณฑน์ชุ-ติ-มนมีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ 37ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชุติมดีชุ-ติ-มะ-ดีมีแสงสว่าง รุ่งโรจน์ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชุติมนชุ-ติ-มนมีใจสว่าง มีใจสะอาด 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชุติมันต์ชุ-ติ-มันผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์ 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชุติมาชุ-ติ-มามีแสงสว่าง รุ่งโรจน์ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชุติวัตชุ-ติ-วัดผู้มีความรุ่งเรือง 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชุติศรณ์ชุ-ติ-สอนมีความรุ่งโรจน์เป็นที่พึ่ง 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชุติสราชุ-ติด-สะ-ราเป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง ผู้รุ่งโรจน์ยิ่ง 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชุติเดชชุ-ต-เดดมีเดชอันรุ่งเรือง 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชุติเทพชุ-ติ-เทบเทวดาผู้รุ่งเรือง 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชเนตร์ชะ-เนดแม่ 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชเนศชะ-เนดที่พึ่งของคนคือ พระราชา 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชเยศชะ-เยดผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชเยสชะ-เยดผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชโนดมชะ-โน-ดมคนที่สูงสุด 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชโนทัยชะ-โน-ไทผู้มีความรุ่งเรือง 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชโยดมชะ-โย-ดมมีชัยอันอุดม 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชโลทรชะ-โล-ทอนแม่น้ำ, ทะเล, ห้วงน้ำ, ท้องน้ำ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชโวทัยชะ-โว-ไทผู้รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ชไมพรชะ-ไม-พอนประเสริฐทั้งร่างกายและจิตใจ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ช่อทิพย์ช่อ-ทิบช่อดอกไม้สวรรค์ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เชษฐ์ธิดาเชด-ทิ-ดาธิดาคนโต พี่สาว 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เชษฐ์สุดาเชด-สุ-ดาธิดาคนโต พี่สาว 36ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เชิญขวัญเชิน-ขวันผู้มีสิริงมงคลอยู่กับตัว 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โชติกาโช-ติ-กาผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โชติชนิดโชด-ชะ-นิดผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง 25ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โชติภณโช-ติ-พนรุ่งโรจน์ด้วยการพูด 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โชติมนต์โช-ติ-มนประเสริฐในความรู้ 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
โชษิตาโช-ส-ตาความสุข ความบันเทิง สตรี 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไชยพศไช-ยะ-พตผู้มีอำนาจอันประเสริฐ 34ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไชยภพไช-ยะ-พบผู้มีพบอันประเสริฐ 28ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ไชยวัฒน์ไช-ยะ-วัดมีความเจริญอันประเสริฐ 46ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณกรยา-นะ-กอนผู้สร้างความรู้, รุ่งเรืองด้วยความรู้ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณธรยา-นะ-ทอนทรงไว้ซึ่งความรู้ 18ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณพัฒน์ยา-นะ-พัดเจริญด้วยความรู้ 39ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณภัทรยา-นะ-พัดดีงามด้วยความรู้ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณวรุตม์ยา-นะ-วะ-รุดมีความรู้ประเสริฐสุด 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณวุฒิยา-นะ-วุดเจริญด้วยความรู้ 24ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณศรณ์ยา-นะ-สอนมีความรู้เป็นที่พึ่ง 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณสิริยา-นะ-สิ-หริมีมิ่งขวัญคือความรู้ 29ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณัจฉรายา-นัด-ฉะ-รามีความรู้ดุจนางฟ้า 30ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณัชยา-นัดเกิดมาเพื่อความรู้ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณัฐยา-นัดเกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์ 23ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณัทยา-นัดผู้ให้ความรู้ 15ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณันธรยา-นัน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณากรยา-นา-กอนบ่อเกิดแห่งความรัก 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณาธรยา-นา-ทอนทรงไว้ซึ่งความรู้ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณาธิปยา-นา-ทิบเป็นใหญ่ด้วยความรู้ 21ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณิดายา-นิ-ดามีความรู้ 16ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณินยา-นินผู้มีความรู้ 19ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณิศายา-นิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรู้ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณียา-นีผู้มีความรู้ 17ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาณโรจน์ยา-นะ-โรดรุ่งเรืองด้วยความรู้ 38ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาดายา-ดาผู้รู้ นักปราชญ์ 7ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาตาวียา-ตา-วีผู้มีความรู้ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญานภัทรยา-นะ-พัดดีงามด้วยความรู้ 20ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญานิศายา-นิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรู้ 22ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญานุจจัยยา-นุด-ไจสะสมความรู้ มีความรู้มาก 35ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ญาโณทัยยา-โน-ไทรุ่งอุทัยแห่งความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้ 27ความขยันหมั่นเพียร อดทน
ฐปนนท์ถะ-ปะ-นนมีความพอใจที่ตั้งมั่น 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐปนัทถะ-ปะ-นัทผู้ให้การดำรงมั่น 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐปนาถะ-ปะ-นาการสถาปนา การดำรงอยู่ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐปนีย์ถะ-ปะ-นีผู้มีความตั้งมั่น 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐปิตาถะ-ปิ-ตาผู้มีจุดยืนแล้ว, ตั้งมั่นแล้ว 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐากูรถา-กูนที่เคารพ, ผู้น่าเลื่อมใส 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐานนันท์ถา-นะ-นันยินดีในฐานะ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐานพัฒน์ถา-นะ-พัดมีฐานะเจริญ 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐานยินถา-ยินผู้ดำรงอยู่นาน, ผู้มั่นคง 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐานันดรถา-นัน-ดอนตำแหน่ง 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐานันตร์ถา-นันฐานันดร ตำแหน่ง ลำดับที่ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐานัสถา-นัดโดยเร็ว แฉับพลัน รวดเร็ว โดยเหมาะสม 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐานิกาถา-นิ-กาผู้ดำรงมั่น 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐานิฏฐ์ถา-นิดเป็นที่น่าพอใจ 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐานิดาถา-นิ-ดาความมีฐานะ, ความมั่นคง 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐานิตถา-นิดถึงซึ่งฐานะ มีฐานะ มั่นคง 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐานิตาถา-นิ-ตาผู้มีฐานะ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐานิสร์ถา-นิดมีตำแหน่งเป็นใหญ่ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐานียาถา-นี-ยาพึงตั้งอยู่ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐานีย์ถา-นีพึงตั้งอยู่ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐานุตม์ถา-นุดมีตำแหน่งสูงสุด 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐาปกรณ์ถา-ปะ-กอนตำรา, ที่คงทน 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐาปนีย์ถา-ปะ-นีผู้สร้าง 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐาปานีย์ถา-ปา-นีผู้มีความมั่นคง 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐายินีถา-ยิ-นีผู้ตั้งมั่น 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิตวัฒน์ถิ-ตา-วัดมีความเจริญที่ตั้งมั่นแล้ว 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิตาถิ-ตาผู้ดำรงมั่น 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิตาพรถิ-ตา-พอนผู้ตั้งมั่นและประเสริฐ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิตาภรณ์ถิ-ตา-พอนเครื่องประดับที่ถาวร 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิตาภาถิ-ตา-พามีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิตามรถิ-ตา-มอนเทวดาผู้มั่นคง 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิตารีย์ถิ-ตา-รีมั่นคงและประเสริฐ 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติถิ-ติการดำรงอยู่, ความมั่นคง 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติกรถิ-ติ-กอนสร้างความมั่นคง สร้างชีวิต 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติกาถิ-ติ-กาผู้ตั้งมั่น 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติกาญจน์ถิ-ติ-กานผู้มีทองเป็นความมั่นคง 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติกานต์ถิ-ติ-กานผู้ที่มีความรักมั่นคง 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติชญาถิ-ติ-ชะ-ยาผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิตินันท์ถิ-ติ-นันมีความชื่นชมยินดีในชีวิต 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติพงศ์ถิ-ติ-พงสกุลที่มั่นคง 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติพรถิ-ติ-พอนมีความมั่นคงเป็นเลิศ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติพรรณถิ-ติ-พันผิวพรรณที่ยั่งยืน 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติภรณ์ถิ-ติ-พอนการเลี้ยงดูที่ยั่งยืน 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติภัทรถิ-ติ-พัดความเจริญที่ถาวร 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติภาถิ-ติ-พาแสงสว่าง 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติมนถิ-ติ-มนมีใจประกอบด้วยความมั่นคง 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติมาถิ-ติ-มามีความคงอยู่ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติรัตน์ถิ-ติ-รัดรัตนคือชีวิต ชีวิตที่ประเสริฐ 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติวรดาถิ-ติ-วอ-ระ-ดามีวัตรมั่นคง มีความประพฤติมั่นคง 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติวรรณถิ-ติ-วันผิวพรรณที่ดี 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติวัฒน์ถิ-ติ-วัดเจริญและมีความมั่นคง 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติวัสส์ถิ-ติ-วัดยืนยาวตลอดปี 53การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติวุฒิถิ-ติ-วุดมีความเจริญมั่นคงตลอดไป 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิติศักดิ์ถิ-ติ-สักความสามารถ 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐิรญาถิ-ระ-ยามีความรู้ยั่งยืน 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฐีรวัฒน์ถี-ระ-วัดมีความเจริญตลอดไป 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฑิมพิกาทิม-พิ-กาไพลน้ำ ฟองน้ำ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ฑุลิกาทุ-ลิ-กานกกางเขน 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณฏฐพลนัด-ถะ-ทะ-พนกำลังของนักปรายชญ์ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณฐพงศ์นะ-ถะ-พงเชื้อสายของนักปราชญ์ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณฐพรนะ-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณฐิตานะ-ทิ-ตาดำรงอยู่ด้วยความรู้ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณฐินีนะ-ทิ-นีดำรงอยู่ด้วยความรู้ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณพิชญ์นะ-พิดนักปราชญ์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณภัทรนะ-พัดดีงามด้วยความรู้ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณรงค์นะ-รงการรบ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณรงค์กรนะ-รง-กอนผู้ทำการรบ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณรงค์ชัยนะ-รง-ไชชัยชนะในการรบ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณรงค์ฤทธิ์นะ-รง-ริดมีฤทธิ์ในการรบ 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณรงค์วิทย์นะ-รง-วิดมีความรู้ในการรบ 52การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณฤดีนะ-รึ-ดียินดีในความรู้ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณหทัยนะ-หะ-ไทหัวใจแห่งความรู้ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัจฉรียานัด-ฉะ-รี-ยาผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัชนัดเกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้ 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัชชนม์นัด-ชนมีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัชชานัด-ชาเกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัชพลนัด-ชะ-พนมีพลังของนักปราชญ์ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัชวดีนัด-ชะ-วะ-ดีหญิงผู้มีความรู้ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฎฐ์นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐกานต์นัด-ถะ-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐกิตติ์นัด-ถะ-กิดเกียรติของนักปราชญ์ 51การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐชัยนัด-ถะ-ไชความชนะของนักปราชญ์ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐณิชานัด-ถะ-นิ-ชาฉลาดและบริสุทธิ์ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐธิดานัด-ถะ-ทิ-ดาธิดาของนักปราชญ์ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐนันท์นัด-ถะ-นันเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 51การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐนิชนัด-ถะ-นิดฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐพรนัด-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐพรรณนัด-ถะ-พันผิวพรรณของนักปราชญ์ 48การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐพลนัด-ถะ-พนพลังของนักปราชญ์ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐวรรณนัด-ถะ-วันผิวพรรณของนักปราชญ์ 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐวีนัด-ถะ-วีผู้มีความฉลาด 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐานัด-ถานักปราชญ์ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐากรนัด-ถา-กอนบ่อเกิดแห่งปัญญา 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐิกานัด-ถิ-กาผู้ประกอบด้วยความฉลาด 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐินีนัด-ถิ-นีนักปราชญ์หญิง 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐ์นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฏฐ์ชญานัด-ชะ-ยาความรู้ที่เกิดจากปราชญ์ 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐนัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐกมลนัด-กะ-มนนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐกรณ์นัด-ถะ-กอนนักปราชญ์, ผู้ฉลาด 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐกฤตนัด-ถะ-กริดสร้างให้เป็นนักปราชญ์ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐกฤตานัด-กริ-ตาผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐกานต์นัด-ถะ-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐกุลนัด-ถะ-กุนตระกูลนักปราชญ์ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐจรีนัด-จะ-รีติดตามนักปราชญ์ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐชนนนัด-ชะ-นนเกิดมาเป็นนักปราชญ์ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐชยานัด-ชะ-ยาชัยชนะของนักปราชญ์ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐชยาน์นัด-ถะ-ยานักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐชานัด-ถะ-ชาผู้เกิดจากนักปราชญ์ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐชุตานัด-ชุ-ตาผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐฐานัด-ถาผู้มีความรู้, นักปราชญ์ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐฐาพรนัด-ถา-พอนนักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐณิชานัด-นิ-ชาฉลาดและบริสุทธิ์ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐดนัยนัด-ดะ-ไนบุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐติกานัด-ติ-กาหมวด 3 ว่าด้วยผู้คงแก่เรียน 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐทิตานัด-ทิ-ตาปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐทิศนัด-ทิดทิศของนัดปราชญ์ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐธยาน์นัด-ทะ-ยาการเพ่งพินิจของนักปราชญ์ 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐธัญนัด-ทันปราชญ์ผู้โชคดี 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐธิดานัด-ทิ-ดาธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐธีรานัด-ธี-รานักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐนนท์นัด-ถะ-นนเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐนพินนัด-นะ-พินนักปราชญ์ผู้สดชื่น หรือหนุ่มสาวเสมอ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐนรีนัด-นะ-รีหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐนันท์นัด-ถะ-นันเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐนัยนัด-ถะ-ไนอุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐนาถนัด-ถะ-นาดที่พึ่งของนักปราชญ์ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐนิชนัด-ถะ-นิดฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐปคัลภ์นัด-ปะ-คันปราชญ์ผู้องอาจ 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐปธานนัด-ปะ-ทานนักปราชญ์,ผู้มีความเพียร 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐปพนนัด-ปะ-พนนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐปานีนัด-ถะ-ปา-นีนักปราชญ์ผู้มีฝีมือ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐพงศ์นัด-ถะ-พงตระกูลที่มีความรู้ดี 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐพนธฺนัด-ถะ-พนผูกพันกับนักปราชญ์ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐพนธ์นัด-ถะ-พนผูกพันกับนักปราชญ์ 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐพรนัด-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐพลนัด-ถะ-พนพลังแห่งนักปราชญ์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐพัชร์นัด-ถะ-พัดมีความรู้ดุจเพชร 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐพัฒน์นัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐพันธ์นัด-ถะ-พันตระกูลของนักปราชญ์ 48การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐภัทรนัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้ดีงาม 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐภาสนัด-ถะ-พาดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐภูมินัด-ถะ-พูมนักปราชญ์ผู้มีความสง่า 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐภูมินทร์นัด-ถะ-พู-มินเทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน 49การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐมนนัด-ถะ-มนดวงใจของนักปราชญ์ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐยมลนัด-ยะ-มนคู่แห่งนักปราชญ์, คู่ผู้ฉลาด 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐยศนัด-ถะ-ยดนักปราชฐ์ผู้มีชื่อเสียง 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐรณนัด-ถะ-รนการรบของนักปราชญ์ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐรดีนัด-ระ-ดีความยินดีของนักปราชญ์ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐรมย์นัด-ถะ-รมเป็นที่รื่นรมของนักปราชญ์ 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐรัชนัด-ถะ-รัดสมบัติของนักปราชญ์ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐรัชต์นัด-ถะ-รัดมีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐรัตน์นัด-ถะ-รัดผู้มีความรู้อันประเสริฐ 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐรินีย์นัด-ถะ-ริ-นีผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ 55การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐฤกษ์นัด-ถะ-เริกเวลาที่ดีของนักปราชญ์ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐลัดดานัด-ถเ-ลัด-ดาสายของนักปราชญ์ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวดีนัด-ถะ-วะ-ดีหญิงสาวผู้มีความรู้ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวรนัด-ถะ-วอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวรรณนัด-ถะ-วันชั้นของนักปราชญ์ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวรรธน์นัด-ถะ-วัดนักปราชญ์ผู้เจริญ 50การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวรานัด-วะ-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวลัญช์นัด-วะ-ลันเครื่องหมายของปราชญ์, ลักษณะของปราชญ์ 49การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวศานัด-วะ-สาหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวัฒน์นัด-ถะ-วัดความเจริญของนักปราชญ์ 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวัตรนัด-ถะ-วัดความประพฤติของนักปราชญ์ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวิภานัด-วิ-พาผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวิมลนัด-ถะ-วิ-มนนักปราชญ์ผู้ปราศจากมลทิน 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวิโรจน์นัด-ถะ-วิ-โรดนักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 56การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐวุฒินัด-ถะ-วุดผู้เจริญด้วยความรู้ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐศักดิ์นัด-ถะ-สักศักดิ์ของนักปราชญ์ 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐสมนัด-ถะ-สมเสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐสิทธิ์นัด-ถะ-สิดความสำเร็จของนักปราขญ์ 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐสินีนัด-ถะ-สิ-นีหญิงผู้ฉลาด 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐสุดานัด-ถะ-สุ-ดาสาวนักปราชญ์ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐสุตนัด-ถะ-สุดลูกนักปราชญ์ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐินีนัด-ถิ-นีนักปราชญ์หญิง, หญิงผู้ฉลาด 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัฐเศรษฐนัด-ถะ-เสดนักปราชญ์ผู้ร่ำรวย 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณัทนัดให้ซึ่งความรู้ 10การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิขนันทน์นิด-ชะ-นันมีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชนิดสะอาด บริสุทธิ์ 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชกมลนิด-กะ-มนลูกนักปราชญ์ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชกานต์นิด-ชะ-กานบริสุทธิ์และเป็นที่รัก 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชกุลนิด-ชะ-กุนตระกูลที่บริสุทธิ์ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชชยานิด-ชะ-ยาชัยชนะที่บริสุทธิ์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชนันทน์นิช-ชะ-นันเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชมนชิด-ชะ-มนมีใจบริสุทธิ์ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชานิ-ชาสะอาด บริสุทธุ์ 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชากรนิ-ชา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชาบูลนิ-ชา-บูนมีความบริสุทธิ์ไพศาล บริสุทธิ์มาก 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชาภัทรนิ-ชา-พัดบริสุทธิ์และดีงาม 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณิชารีย์นิ-ชา-ดรีบริสุทธิ์และประเสริฐ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ณีรนุชนี-ระ-นุดหญิงงามบริสุทธิ์ผุดผ่อง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดนตร์ดนดนตรี,เสียงที่ประกอบเป็นทำนองเพลง 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดนยาดะ-นะ-ยาเกิดจากตัวเรา ลูกสาว 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดนิษฐ์ดะ-นิดเล็ก 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดนุนันท์ดะ-นุ-นันมีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดนุสรณ์ดะ-นุ-สอนมีคนเป็นที่พึ่ง พึ่งตน 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดนุเดชดะ-นุ-เดดมีเดชเป็นของตน 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดมิสาดะ-มิ-สาเจ้าเหนือความมืด พระจันทร์ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดรณ์ดอนการข้ามพ้นทุกข์ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดรัณดะ-รันการข้าม เรือหรือแพ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดรัณภพดะ-รัน-พบข้ามความทุกข์ในโลกได้ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดรัลพรดะ-รัน-พอนทับทิมอันประเสริฐ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดลพรดน-ละ-พอนบันดาลพร 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดลยุทธ์ดน-ละ-ยุดการยุทธแห่งมือคือการตบมือ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดลฤทธิ์ดน-ริดบันดาลให้เกิดฤทธิ์ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดลสุขดน-สุกดลบันดาลความสุข 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดัมพ์รงค์ดำ-รงสีแดง 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดารินทร์ดา-รินดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดิตถ์ดิดท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดิลกธรรมดิ-หลก-ทำมีคุณธรรมเป็นยอด 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดิษย์ดิดเป็นมงคล 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดิสรณ์ดิ-สอนสรณะสามประการ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ดุลยาดุน-ละ-ยาสมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เดชทัตเด-ชะ-ทัดผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เดชาธรเด-ชา-ทอนทรงไว้ซึ่งเดช 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เด่นภูมิเด่น-พูมมีภูมิดีเด่น 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตนิษฐ์ตะ-นิดเล็ก 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตนุภัทรตะ-นุ-พัดดีงามด้วยตนเอง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตนุสรณ์ตะ-นุ-สอนพึ่งตนเอง 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตมิสาตะ-มิ-สาพระจันทร์ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตรัณตะ-รันการข้ามพ้น สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตรัยไตรสาม 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตรัยคุณไตร-คุณมีคุณสามประการ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตรัยรัตน์ตรัย-รัดแก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตรัสตรัดแจ้ง 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตรินัยน์ตริ-ไนมีสามตา 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตรีทิพยนิภาตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พาเปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตรีภพตรี-พบผู้ครองภพทั้งสามคือ สวรรค์ มนุษย์ บาดาล 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตฤณตรินหญ้า 9การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตวิษาตะ-วิ-สารุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตั้งปณิธานตั้ง-ปะ-นิ-ทานตั้งใจทำสิ่งที่ดี 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตาณตานที่พึ่ง ป้องกันภัย 9การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ติชิลาติ-ชิ-ลาพระจันทร์ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ติณณภพติน-นะ-พบผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ติณณาติน-นาผู้ข้ามพ้นความทุกข์ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ติณณ์ตินผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ติณห์ตินกล้าแข็ง, แหลมคม 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ติสรณ์ติ-สอนสรณะสามประการ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตีรณตี-รนปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตีรณาตี-ระ-นาปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตุลธรตุน-ละ-ทอนทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ตุลยดาตุน-ยะ-ดาความเสมอภาค 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ต้องครรลองต้อง-คัน-ลองถูกแนวทาง ถูกคลองธรรม 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ต้องใจต้อง-ไจเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เตชธรรมเต-ชะ-ทำมีความดีเป็นเดช มีเดชคือความดี 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เตชน์เตดว่องไว ฉลาด ลูกศร 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เตชภณเต-ชะ-พนพูดมีเดช พูดอย่างอาจหาญ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เตชสิทธิ์เต-ชะ-สิดสำเร็จด้วยเดช 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เตชัสเต-ชัดเดชหรืออำนาจ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เตชิตเต-ชิดคมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เตชินท์เต-ชินเป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เตชินีเต-ชิ-นีผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เตวิชเต-วิดมีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เตโชดมเต-โช-ดมมีเดชสูงสุด 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โตณณาการโต-สะ-นา-การอาการปลื้มปิติยินดี 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
โตยธรโต-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งน้ำ อุ้มน้ำ หมายถึงเมฆหรือทะเล 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไตรทศไตร-ทดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไตรภพไตร-พบสามโลก 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถนิตถะ-นิดเสียงฟ้าคำรณ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถลัชนันท์ถะ-ลัด-ชะ-นันเป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถวิกาถะ-วิ-กาถุง 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถามวัตถาม-วัดมีกำลัง แข็งแรง 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถาม์พรถา-พอนมีกำลังประเสริฐ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถาวรีย์ถา-วะ-รีความมั่นคง นิรันดร 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถิรถิ-ระมั่นคง 9การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถิรคุณถิ-ระ-คุณมัคุณธรรมมั่นคง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถิรดาถิ-ระ-ดาความมั่นคงสถาพร 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถิรนัยถิ-ระ-ไนมีนโยบายมั่นคง 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถิรพุทธิ์ถิ-ระ-พุดมีความรู้มั่นคง 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถิรมนถิ-ระ-มนมีใจมั่นคง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถิรวิทย์ถิ-ระ-วิดมีความรู้มั่นคง 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ถิรเจตน์ถิ-ระ-เจตมีเจตนามั่นคง 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทนุธรรมทะ-นุ-ทำรักษาความดี 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทยากรทะ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทยิดาทะ-ยิ-ดาเป็นที่รัก เป็นที่กรุณา 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทยุตทะ-ยุดสว่างไสว 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทรงกฤตทรง-กริดการสร้าง 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทรงพรซง-พอนทรงไว้ซึ่งพร มีพร มีความประเสริฐ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทรงภพซง-พบทรงไว้ซึ่งโลก อุ้มโลก ทรงความเจริญ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทรงรัฐทรง-รัดครองเมือง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทรงวศินทรง-วะ-สินผู้ชนะด้วยตนเอง 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทรงวุฒิซง-วุดทรงไว้ซึ่งความเจริญ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทรงอัปสรซง-อับ-สอนรูปร่างดุจนางฟ้า 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทวิภาคทะ-วิ-พากสองส่วน 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทวีติยาทะ-วี-ติ-ยาที่สอง 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทวีนุชทะ-วี-นุดสาวงาม 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทวีภาคทะ-วิ-พากสองส่วน 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทวีรัชต์ทะ-วี-รัดสมบัติมาก 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทวีรัฐทะ-วี-รัดสองเมือง สองแคว้น 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทวีเดชทะ-วี-เดชผู้มีอำนาจมากขึ้น 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทักษพรทัก-สะ-พอนผู้ฉลาดและประเสริฐ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทักษ์ทักขยัน ฉลาด มีทักษะ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทักษ์ดนัยทัก-ดะ-ไนบุตรชายผู้ฉลาด 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัณฑธรทัน-ทะ-ทอนผู้พิพากษา 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัณฑิกาทัน-ทิ-กาชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัดธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัดเทพทัด-เทบเทพประทาน 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัตธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัตพงศ์ทัด-พงได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัตพงษ์ทัด-พงได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัตพรทัด-พอนได้รับการประทานพร ได้รับพร 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัตพลทัด-พนมีพลัง 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัตพิชาทัด-พิ-ชาผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัตสรวงทัด-สวงสวรรค์ประทานมา 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัตเทพทัด-เทบเทพประทาน 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัพพสารทับ-พะ-สานมีทรัพย์เป็นแก่นสาร 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัพพ์ทับทรัพย์สมบัติ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทัศน์พลทัด-สะ-พนผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นพลัง 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทำนุรัฐทำ-นุ-รัดอุดหนุนหรือส่งเสริมประเทศชาติ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทิฆัมพรทิ-คำ-พอนท้องฟ้า 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทิชากรทิ-ชา-กอนผู้เกิดสองครั้ง 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทิฐิพลทิ-ติ-พนทหารที่มีความทนง 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทินกฤตทิน-นะ-กริดทำกลางวัน พระอาทิตย์ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทินภัทรทิน-นะ-พัดวันที่เป็นสิริมงคล 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทินมณีทิน-มะ-นีแก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทินสิรีทิน-สิ-รีมิ่งขวัญแห่งวัน วันอาทิตย์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทิพกรทิบ-พะ-กอนแสงสว่างกลางวัน พระอาทิตย์ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทิพกฤตาทิบ-กริ-ตาสร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทิพนาถทิบ-พะ-นาดเป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน พระอาทิตย์ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทิพปภาพิบ-ปะ-พารัศมีเป็นทิพย์ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทิพย์รัตน์ทิบ-พะ-รัดมีแก้วมณีเป็นทิพย์ 55การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทิพรดาทิบ-พะ-ระ-ดายินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทิพานันทิ-พา-นันผู้มีใบหน้าสวยงาม 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทิพารมย์ทิ-พา-รมรื่นรมย์ ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทิวัตถ์ทิ-วัดมีความสำเร็จเป็นเลิศ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทีฆทัศน์ที-คะ-ทัดมีสายตายาว คาดการณ์ได้ไกล 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทีปกรที-ปะ-กอนผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทีปกาที-ปะ-กาผู้ส่องสว่าง 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ทีปต์ทีบรุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เทพทัตเทพ-พะ-ทัดผู้ที่เทวดาประทานมา 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธงชัยทง-ไชธงแห่งชัยชนะ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธชรัฐทะ-ชะ-รัดเครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธดากรณ์ทะ-ดา-กอนทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ ผู้ประดับประดา 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนกรทะ-นะ-กอนสร้างทรัพย์สิน, มั่งมี 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนกฤตทะ-นะ-กริดการสร้างทรัพย์สมบัติ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนกฤติทะ-นะ-กริดสร้างทรัพย์ ทำเงิน 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนกานต์ทะ-นะ-กานมีทรัพย์เป็นที่รัก 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนชัยทะ-นะ-ไชชนะด้วยทรัพย์ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนชาติทะ-นะ-ชาดตระกูลเศรษฐี 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนชิตทะ-นะ-ชิดชนะด้วยทรัพย์ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนดลทะ-นะ-ดนบันดาลทรัพย์ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนทรัพย์ทะ-นะ-ซับทรัพย์สมบัติ 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนทัตทะ-นะ-ทัดมีทรัพย์ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนธรณ์ทะ-นะ-ทอนทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนนันท์ทะ-นะ-นันยินดีในทรัพย์ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนบดีทะ-นะ-บอ-ดีเจ้าของทรัพย์สมบัติ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนบูรณ์ทะ-นะ-บูนเต็มไปด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนพนธ์ทะ-นะ-พนรวบรวมทรัพย์สิน 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนพรทะ-นะ-พอนมีทรัพย์เป็นพร มีทรัพย์ประเสริฐ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนพลทะ-นะ-พนมีกำลังเป็นทรัพย์ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนภรณ์ทะ-นะ-พอนค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนภัทรทะ-นะ-พัดดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนภูมิทะ-นะ-พูมพื้นที่แห่งทรัพย์ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนลภย์ทะ-นะ-ลบได้ทรัพย์ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวรรณทะ-นะ-วันมีผิวงามเป็นสมบัติ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวรรธน์ทะ-นะ-วัดความเจริญด้วยทรัพย์ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวัชร์ทะ-นะ-วัดมีเพชรเป็นสมบัติ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวัฒน์ทะ-นะ-วัดเจริญด้วยทรัพย์ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวัตทะ-นะ-วัดมีทรัพย์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวันต์ทะ-นะ-วันมีทรัพย์ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวิชญ์ทะ-นะ-วิดมีความรู้เรื่องทรัพย์ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวิทย์ทะ-นะ-วิดรู้เรื่องทรัพย์ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวินท์ทะ-นะ-วินได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนวุฒิทะ-นะ-วุดเจริญด้วยทรัพย์ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนศักดิ์ทะ-นะ-สักมีทั้งทรัพย์และอำนาจ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนะดีทะ-นะ-ดีทรัพย์ดี 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนัชทะ-นัดเกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนัชชัยทะ-นัด-ไชชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนัชชาทะ-นัด-ชาเกิดจากทรัพย์ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนัชพรทะ-นัด-ชะ-พอนมีพรอันเกิดจรกทรัพย์ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนัญญาทะ-นัน-ยามีความรู้เรื่องทรัพย์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนัฏฐาทะ-นัด-ถาดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนัตถ์ทะ-นัดมีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนัตพรทะ-นัด-พอนมีทรัพย์อันประเสริฐ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนัททะ-นัดผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนันทะ-นันผู้มีทรัพย์ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนันชัยทะ-นัน-ไชผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนากรทะ-นา-กอนบ่อเกิดแห่งทรัพย์ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนาฒย์ทะ-นาดผู้ร่ำรวย 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนาดุลทะ-นา-ดุนมีทรัพย์นับไม่ได้ มีทรัพย์มาก 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนาตย์ทะ-นาดร่ำรวย 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนาธิปทะ-นา-ทิบเจ้าแห่งทรัพย์ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนานพทะ-นา-นบมีทรัพย์ใหม่ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนาพรรณทะ-นา-พันมีผิวพรรณเป็นทรัพย์ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนาภรณ์ทะ-นา-พอนมีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนาภาทะ-นา-พารุ่งเรืองด้วยทรัพย์ 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนายุตทะ-นา-ยุดขวนขวายในทรัพย์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนารีย์ทะ-นา-รีมีทรัพย์อันประเสริฐ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนาวรรณทะ-นา-วันผู้สวยด้วยทรัพย์ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนิกทะ-นิกมีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนิฏฐาทะ-นิด-ถาชื่อดาวฤกษ์ที่ ๒๓ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนิดาทะ-นิ-ดาหนักแน่น 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนิตทะ-นิดหนัก, เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่า พยัญชนะธนิต 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนินทะ-นินมีทรัพย์ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนิยาทะ-นิ-ยาปรารถนาในทรัพย์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนิวรรณทะ-นิ-วันวรรณะแห่งความมั่งคง 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนิษฐาทะ-นิด-ถามีทรัพย์อันน่าปรารถนา ดาวไซหรือดาวกา 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนิษฐ์ทะ-นิดชื่อดาวฤกษ์ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนิสรทะ-นิด-สอนเจ้าแห่งทรัพย์ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนีพรทะ-นี-พอนมีพรเป็นทรัพย์ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนียาทะ-นี-ยาปรารถนาในทรัพย์ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนีวรรณทะ-นี-วันวรรณะแห่งทรัพย์ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนุสทะ-นุดธนู 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนเดชทะ-นะ-เดดมีทรัพย์เป็นอำนาจ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธนโชติทะ-นะ-โชดรุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธมกรทะ-มะ-กอนแสงจันทร์ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธมนทะ-มนกำจัดมลทิน สวย ขมิ้น 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธมนต์ทะ-มนกำจัดมลทิน 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธมนวรรณทะ-มน-วันมีผิวพรรณสวยงาม 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธมนันท์ทะ-มะ-นันสวยเหมือนพระจันทร์ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธมลวรรณทะ-มน-วันมีผิวพรรณงาม 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธยศทะ-ยดมีความรู้เป็นยศ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธยานีทะ-ยา-นีผู้มีปัญญาแห่งพินิจ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธยาน์ทะ-ยาปัญญาแห่งพินิจ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรณินทร์ทอ-ระ-นินผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรณ์ทอนทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรณ์ธันย์ทอน-ทันทรงไว้ซึ่งโชคดี 52การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรณ์เทพทอน-เทบผู้เป็นเทวดาบนแผ่นดิน 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรนันท์ทอ-ระ-นันทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรนิศทอน-ระ-นิดผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรมทามยศศักดิ์ 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรรมณัฐทำ-มะ-นัดคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรรมธัชทำ-มะ-ทัดมีธรรมเป็นธง เด่นด้วยธรรม 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรรมนาถทำ-มะ-นาดมีธรรมเป็นที่พึ่ง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรรมนิตย์ทำ-มะ-นิดมีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้ 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรรมนูญทำ-มะ-นูนกฎหมายที่จัดระเบียบองค์การ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรรมปพนทำ-ปะ-พนมีคุณธรรมบริสุทธิ์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรรมภณทำ-พนผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรรมรัตน์ทำ-มะ-รัดคุณธรรมอันล้ำเลิศ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรรมสรณ์ทำ-มะ-สอนผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง ผู้มีความเป็นที่พึ่ง 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรรมิกาทัน-มิ-กาผู้ประกอบด้วยธรรม 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรรมเชษฐ์ทำ-มะ-เชดผู้เจริญด้วยธรรม 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธรรศทัดความกล้าหาญ ความอหังการ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธราธรรมทะ-รา-ทำแผ่นดินธรรม 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธราวุธทะ-รา-วุดทรงไว้ซึ่งอาวุธ, มีอาวุธ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธราเทพทะ-รา-เทบผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธฤดีทะ-รึ-ดีความมั่นคง ควมตั้งมั่น 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธฤตทะ-ริดมั่นคง ตั้งมั่น 8การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธฤตญาณทะ-ริด-ยานตั้งมั่นด้วยปัญญา 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัชทะ-วัดธง 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัชชัยทะ-วัด-ไชธงชัย, เครื่องหมายแห่งชัยชนะ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัชตรีทะ-วัด-ตรีธงสามสี, ธงสามชาย 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัฒน์ทะ-วัดเจริญด้วยทรัพย์สมบัติ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัลทะ-วันขาว บริสุทธิ์ นวลงาม 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัลกรทะ-วัน-กอนมีรัศมีนวลงาม 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัลฉวีทะ-วัน-ฉะ-หวีมีผิวนวลงาม 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัลพรทะ-วัน-พอนบริสุทธิ์และประเสริฐ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัลยาทะ-วัน-ยาบริสุทธิ์ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัลรัตน์ทะ-วัน-รัดรัตนะอันบริสุทธิ์ 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธวัลหทัยทะ-วัน-หะ-ไทมีใจบริสุทธิ์ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัชชัยทัด-ไชธงชัย 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัชธรรมทัด-ทำมีธรรมเป็นธงชัย 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัชธรรม์ทัด-ชะ-ทันธงของคุณความดี 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัชนนท์ทัด-ชะ-นนมีความบันเทิงเป็นธงชัย 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัชนันท์ทัด-ชะ-นันมีความบันเทิงเป็นธงชัย 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัชพรรณทัด-ชะ-พันมีผิวพรรณเด่น มีผิวพรรณเป็นธงชัย 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัชพลทัด-พนมีกำลังเด่น เด่นทางพลัง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญกรทัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญจิราทัน-จิ-รามีสิริมงคลยั่งยืน 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญชนกทัน-ชะ-นกให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญชนิตทัน-ชะ-นิดผู้ให้เกิดโชคดี, ให้เกิดสิริมงคล 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญญมาสทัน-ยะ-มาดมาตราตวง 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญญรัตน์ทัน-ยะ-รัดรุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญญาทัน-ยามีโชค 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญญาภรณ์ทัน-ยา-พอนเครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญญามาศทัน-ยา-มาดโชคลาภยิ่งทองคำ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญทิพทัน-ยะ-ทิบข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญทิพย์ทัน-ยะ-ทิบข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญธรทัน-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งโชคดี 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญธรณ์ทัน-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งความโชคดี 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญนพทัน-ยะ-นบข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญบูรณ์ทัน-ยะ-บูนพร้อมด้วยโชคลาภ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญพรทัน-ยะ-พอนมีโชคอันประเสริฐ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญพิชชาทัน-พิด-ชามีความรู้ยิ่งดี 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญพิมลทัน-พิ-มลมีโชคดีและไร้มลทิน 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญพิสิษฐ์ทัน-พิ-สิดโชคดีเป็นพิเศษ 57การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญมนทัน-ยะ-มนมีใจดียิ่ง 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญรดาทัน-ระ-ดายินดีในสิ่งที่เป็นมงคล พอใจในสิ่งที่ดีเลิศ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญรดีทัน-ระ-ดีมีความยินดีในสิริมงคล 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญรัตน์ทัน-ยะ-รัดแก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญลักษณ์ทัน-ยะ-ลักลักษณะแห่งโชค, ลักษณะแห่งสิริมงคง 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญวรัตน์ทัน-วะ-รัดมีโชคและประเสริฐสุด 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญวลัยทัน-วะ-ไลกำไลดีเลิซ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญสมรทัน-สะ-หมอนหญิงสาวผู้โชคดี 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญสินีทัน-ส-นีหญิงสาวงามผู้โชคดี 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญสิริทัน-ยะ-สิ-ริโชคดีและเป็นมิ่งขวัญ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญสุดาทัน-สุ-ดาลูกสาวผู้โชคดี 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธัญเทพทัน-ยะ-เทบโชคดีดุจอย่างเทวดา 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธันยชนกทัน-ยะ-ชะ-นกให้เกิดโชคดี 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธันยธรณ์ทัน-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งโชคดี 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธันยบูรณ์ทัน-ยะ-บูนเต็มไปด้วยโชคลาภ 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธันยพรทัน-ยะ-พอนมีโชคอันประเสริฐ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธันยมัยทัน-ยะ-ไมสำเร็จด้วยโชคลาภ ล้วนแล้วไปด้วยความมั่นคง 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธันยวีร์ทัน-ยะ-วีมีโชคและมีความกล้า 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธันยาทัน-ยามีบุญ มีโชค 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธันยารัตน์ทัน-ยา-รัดแก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธันย์ชนกทัน-ชะ-นกผู้เลี้ยงดูบิดา 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาดาทา-ดาผู้สร้าง 7การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาตรีทา-ตรีแผ่นดิน 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธานินทร์ทา-นินผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธามทามยศศักดิ์ 10การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธารณ์ทานทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธารทิพย์ทาน-ทิบสายน้ำวิเศษ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาราวรรษทา-รา-วัดฝนจำนวนมาก 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาริณีทา-ร-นีทรงไว้ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาริตทา-ริดดำรงไว้ ทรงไว้ ค้ำจุน 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาริตญาณทา-ริด-ยานดำรงไว้ซึ่งปัญญา 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธารินทร์ทา-รินเจ้าแห่งการสร้าง 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธารินันท์ทา-ริ-นันความสดชื่นรื่นเริง 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธารีทา-รีควรทรงไว้ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาวันทา-วันวิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาวัลย์ทา-วันความขาวเนียนงาม ความสะอาด ความบริสุทธิ์ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาวิตทา-วิดบริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาวินทา-วินผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธาวินีทา-วิ-นีวิ่ง ว่วงไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธำรงศักดิ์ทำ-รง-สักรักษาอำนาจไว้ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิดาพรรณทิ-ดา-พันลูกสาวผู้สวยงาม 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิดารัตน์ทิ-ดา-รัดบุตรสาวผู้ประเสริฐ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิดาวรรณทิ-ดา-วันลูกสาวผู้สวยงาม 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิติทิ-ติความเพียร ความรู้ ความอดทน 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิติกรทิ-ติ-กอนสร้างความเพียร ความดี และอดทน 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิติมาทิ-ติ-มาผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี อดทน มั่นคง 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิติรัตน์ทิ-ติ-รัดแก้วแห่งความเพียร 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิติวุฒิทิ-ต-วุดเจริญด้วยความเพียร ความอดทน ความรู้ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิติศักดิ์ทิ-ติ-สักผู้มีความเพียร และอำนาจ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิติสรณ์ทิ-ติ-สอนพึ่งความเพียร ความอดทน ความรู้ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิติสรรค์ทิ-ต-สันสร้างสรรค์ค์ความเพียร ความอดทน ความรู้ 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิติสุดาทิ-ติ-สุ-ดาหญิงผู้มีปัญญา 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธินิดาทิ-นิ-ดาหญิงผู้มั่นคง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิปกทิ-ปกผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิราพรทิ-รา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิษณามดีทิด-สะ-นา-มะ-ตีมีความคิดฉลาด 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธิษณ์ทิดฉลาด 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีทัตที-ทัดให้ปัญญา 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีธัชที-ทัดมีปัญญาเป็นธงชัย 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีนิดาที-นิ-ดาผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีภพที-พบมีปัญญา 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีมาท-มาผู้มีปัญญา 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรกานต์ที-ระ-กานนักปราชญ์ผู้น่ารัก 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรกุลที-ระ-กุนตระกูลนักปราชญ์ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรฉัตรที-ระ-ฉัดร่มของนักปราชญ์, มีความฉลลาดเป็นเกราะกำบัง 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรชัยที-ระ-ไชชัยชนะของนักปราชญ์ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรดนย์ที-ระ-ดนลูกชายผู้เป็นปราชญ์ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรดาที-ระ-ดายินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรตาที-ระ-ตาบินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรตีที-ระ-ตีความยินดีในความรู้ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรธรรมที-ระ-ทำคุณธรรมของนักปราชญ์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรนพที-ระ-นบนักปราชญ์ผู้สดชื่น 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรนันท์ที-ระ-นันผู้มีความยินดีในความรู้ 39การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรนัยที-ระ-ไนนโยบายของนักปราชญ์ กาแนะนำของนักปราชญ์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรนาฎที-ระ-นาดหญิงงามที่ฉลาด 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรนาถที-ระ-นาดที่พึ่งของนักปราชญ์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรนุชที-ระ-นุดนางผู้ฉลาด 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรพงศ์ที-ระ-พงวงศ์นักปราชญ์ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรพรที-ระ-พอนนักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรพลที-ระ-พนกำลังของนักปราชญ์ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรพิชญ์ที-ระ-พิดนักปราชญ์ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรภัทรที-ระ-พัดนักปราชญ์ผู้เจริญ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรมนต์ที-ระ-มนมนต์ของนักปราชญ์ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรยุทธที-ระ-ยุดการรบของนักปราชญ์ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรวรรณที-ระ-วันชนชั้นของนักปราชญ์ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรวัชรที-ระ-วัดเพชรของนักปราชญ์ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรวัฒน์ที-ระ-วัดเจริญเหมือนนักปราชญ์ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรวิทย์ที-ระ-วิดความรู้ของนักปราชญ์ 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรศักดิ์ที-ระ-สักอำนาจของนักปราชญ์ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรศานต์ที-ระ-สานกล้าหาญและสงบนิ่ง 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรสิทธิ์ที-ระ-สิดผู้มีความสำเร็จ 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีระที-ระนักปราชญ์ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรักษ์ที-รักผู้ฉลาด 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรัชที-รัดเกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรัตม์ที-รัดผู้ฉลาดที่สุด 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีราทรที-รา-ทอนเอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีราพรที-รา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีราภรณ์ที-รา-พอนเครื่องประดับของนักปราชญ์ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีริทธ์ที-ริดนักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีริศราที-ริด-สะ-รานักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรุตน์ที-รุดนักปราชญ์ผู้สูงสุด 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรเจตที-ระ-เจดจิตใจมั่นคง 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรเดชที-ระ-เดดอำนาจของนักปราชญ์ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรเทพที-ระ-เทบเทวดาผู้ฉลาด 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรเมธที-ระ-เมดผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรโชติที-ระ-โชดความรุ่งเรืองของปราชญ์ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรโรจน์ที-ระ-โรดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีรไนยที-ระ-ไนผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีร์จุฑาที-จุ-ทานักปราชญ์ผู้เป็นยอด 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีร์ธวัชที-ทะ-วัดนักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีร์วราที-วะ-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีร์สุดที-สุดลูกนักปราชญ์ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีร์สุดาที-ส-ดาลูกสาวนักปราชญ์ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีร์สุตที-สุดลูกนักปราชญ์ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีวราที-วะ-ราประเสริฐด้วยความรู้ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธีเดชที-เดดมีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธุวชิตทุ-วะ-ชิดผู้ชนะเป็นนิตย์ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธุวดาราทุ-วะ-ดา-ราสดใสเสมอดวงดารา 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธุวนิชทุ-วะ-นิดมีความรู้ยั่งยืน 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธุวพรทุ-วะ-พอนผู้มีพรยั่งยืน ผู้เลิศตลอดกาลนาน 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธุววิชทุ-วะ-วิดมีความรู้ยั่งยืน 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธุวานันท์ทุ-วา-นันมีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธเนศทะ-เนดร่ำรวย มีทรัพย์ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ธเนศพลทะ-เนด-พนกำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เธียรวิชญ์เทียน-ระ-วิดนักปราชญ์ 50การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นครินทร์นะ-คะ-รินเจ้าเมือง,เมืองใหญ่ 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นคินทร์นะ-คินผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นงนภัสนง-นะ-พัดนางผู้เป็นประดุจฟ้า 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นงนุชนง-นุดน้องนาง 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นงพะงานง-พะ-งานางงาม 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นงลักษณ์นง-ลักนางผู้มีลักษณะดี, นางผู้มีขวัญดี 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นฏกรนะ-ตะ-กอนนักฟ้อนรำ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นทจรนด-ทะ-จอนเที่ยวไปในน้ำ, ปลา 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นทีบดีนะ-ที-บอ-ดีเจ้าแห่งแม่น้ำ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นทีมารคนะ-ที-มากสายน้ำ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นนทกรนน-ทะ-กอนกระทำความเพลิดเลิน, สร้างความสุข 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นนทพัทธ์นน-ทะ-พัดผูกพันด้วยความสุข 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นนทรมย์นน-ทะ-รมมีความเพลิดเพลินยินดี 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นนทรีนน-ซีต้นไม้ชนิดหนึ่ง 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นนทลีนน-ทะ-ลีประดุจแม่ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นนทวรนน-ทะ-วอนมีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นนทัชนน-ทัดเกิดมาเพื่อความบันเทิง 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นนทิยุตนน-ทิ-ยุดผู้ประกอบด้วยความยินดี 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นนทิวรรธน์นน-ทิ-วัดยินดีในทรัพย์ 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นนท์ปวิธนน-ปะ-วิดผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นพกรนบ-พะ-กอนผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นพคุณนบ-พะ-คุนทองเนื้อเก้า 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นพจิรานบ-พะ-จิ-ราใหม่ตลอดกาล สดชื่นเสมอ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นพณัฐนบ-พะ-นัดนักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นพดรนบ-พะ-ดอนใหม่กว่า หนุ่มกว่า 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นพธีรานบ-ที-รานักปราชญ์ผู้สดชื่น 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นพนนท์นบ-พะ-นนเพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นพนันท์นพ-พะ-นันเพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นพนิตนพ-พะ-นิดเนย 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นพปฎลนบ-ปะ-ดลเศวตฉัตร 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นพพิชญ์นบ-พิดนักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นพรดานบ-พะ-ระ-ดาผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นพรุจนบ-พะ-รุดมีความรุ่งเรืองใหม่ ๆ, มีความรุ่งเรืองเสมอ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นพวิชญ์นบ-พะ-วิดมีความรู้ใหม่เสมอ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นพวินท์นบ-พะ-วินได้ประสบสิ่งใหม่ ๆ เสมอ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นพัตธรนะ-พัด-ทอนทรงไว้ซึ่งความใหม่ สร้างสิ่งใหม่ ๆ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นพินนะ-พินใหม่ สด สาวเสมอ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นพิษฐานะ-พิด-ถาใหม่สุด สาวที่สุด สดชื่นที่สุด 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภกานค์นบ-ภา-กานสิงห์โต 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภทวีปนบ-ทะ-วีบเมฆ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภทีป์นบ-พะ-ทีเมฆ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภนต์นะ-พนสุดขอบฟ้า 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภสรนบ-พะ-สอนสระบนฟ้า เมฆ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภสินธุ์นบ-พะ-สินทางช้างเผือก 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภันต์นะ-พันสุดขอบฟ้า 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภัสนะ-พัดฟ้า สวรรค์ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภัสกรนะ-พัด-สะ-กอนรัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภัสรนะ-พัด-สอนแสงบนท้องฟ้า 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภัสรพีนะ-พัด-ระ-พีพระอาทิตย์บนท้องฟ้า 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภัสวรรณนะ-พัด-วันสีฟ้า 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภัสสรนะ-พัด-สอนแสงบนท้องฟ้า แจ่มฟ้า 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภาดลนะ-พา-ดนพื้นฟ้า 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภาพรนะ-พา-พอนฟ้าสวย 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภาพรรณนะ-พา-พันฟ้าสวย 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภาลัยนะ-พา-ลัยฟากฟ้า 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภาวดีนะ-พา-วะ-ดีหญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภาวรรณนะ-พา-วันฟ้าสวย 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภาเดชนะ-พา-เดดอำนาจฟ้า 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภิศนะ-พิดเจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภิสานะ-พิ-สาจอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นภเกตน์นบ-พะ-เกดตะวัน , ธงบนฟ้า , พระอาทิตย์ 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรกมลนอ-ระ-กะ-มนเป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรชัยนอ-ระ-ไชชัยชนะของคน 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรธิปนอ-ระ-ทิบเป็นใหญ่ในหมู่คน 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรธีร์นอ-ระ-ทีคนผู้เป็นนักปราชญ์ 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรพนธ์นอ-ระ-พนผูกใจคนอื่น 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรภัทรนอ-ระ-พัดคนผู้ดีงาม คนเจริญ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรมนนอ-ระ-มนเป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรรัตน์นอ-ระ-รัดผู้ประเสริฐ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรวรนอ-ระ-วอนคนผู้ประเสริฐ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรวิชญ์นอ-ระ-วิดคนที่เป็นปราชญ์ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรวีร์นอ-ระ-วีคนผู้กล้าหาญ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรวุฒินอ-ระ-วุดผู้เจริญ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรากรนะ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งคน 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นราธิปนะ-รา-ทิบผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นราพรนะ-รา-พอนผู้ประเสริฐ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นราวดีนะ-รา-วะ-ดีหญิงผู้ประเสริฐ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นราวรรณนะ-รา-วันวรรณะแห่งผู้คนทั้งปวง 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นราวิชญ์นะ-รา-วิดคนที่เป็นปราชญ์ 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นราวุธนะ-รา-วุดอาวุธของคน 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรินทร์พรนะ-ริน-พอนพรของพระราชา 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นริสรานะ-ริด-สะ-ราเป็นใหญ่เหนือคน 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรีกมลนะ-รี-กะ-มนหญิงสาวผู้มีจิตใจดีงาม 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรีกานต์นะ-รี-กานหญิงผู้เป็นที่รัก 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรีนุชนะ-รี-นุดน้องหญิง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรียานะ-รี-ยาสตรี 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรีรัตน์นะ-รี-รัดนางแก้ว, นางผู้ประเสริฐ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นรเศรษฐ์นอ-ระ-เสดผู้มีความมั่งคั่ง 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นฤชัยนะ-รึ-ไชคนผู้มีชัยชนะ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นฤชิตนะ-รึ-ชิดผู้ชนะ 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นฤนาถนะ-รึ-นาดที่พึ่งของคน 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นฤพลนะ-รึ-พนคนผู้มีพลัง, กำลังคน 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นฤภรนะ-รึ-พอนแข็งแรง 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นฤมลนะ-รึ-มนไม่มีมลทิน 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นฤมิตนะ-รึ-มิดมิตรของคน, คนผู้เป็นมิตร 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นฤรงค์นะ-รึ-รงเป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นฤสรณ์นะ-ร-สอนเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นฤเทพนะ-รึ-เทบพระราชา 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นฤเบศนะ-รึ-เบดยอดชาย 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นฤเบศร์นะ-รึ-เบดยอดชาย, เป็นใหญ่เหนือผู้ปกครอง 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นลนนก้าน อ้อ ยัว เปล่งแสง 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นลพรรณนน-ละ-พันมีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นลัทนะ-ลัดน้ำผึ้ง ดอกไม้ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นลัทพรนะ-ลัด-ทะ-พอนน้ำผึ้ง ดอกไม้ที่ประเสริฐ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นลินนะ-ลินดอกบัว 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นลินญานะ-ลิน-ญาดอกบัว 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นลินนิภานะ-ลิน-น-พางดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นลินีนะ-ลิ-นีสระบัว 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวพรนะ-วะ-พอนพรใหม่, พร 9 ประการ 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวพรรษนะ-วะ-พัดปีใหม่ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวรัตน์นะ-วะ-รัดแก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม 36การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นววรรณนะ-วะ-วันผิวพรรณใหม่, ผิวพรรษสดชื่น 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวัชนะ-วัดเกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวัตนะ-วัดความใหม่ ภาวะใหม่ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวัตกรณ์นะ-วัด-ตะ-กอนกระทำสิ่งใหม่ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวันธรนะ-วัน-ทอนทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวินนะ-วินใหม่ หนุ่ม สดชื่น 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวินดานะ-วิน-ดาความใหม่ ความสดชื่น 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวิยานะ-วิ-ยาสาวเสมอ สดชื่อนเสมอ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นวียานะ-วี-ยาเสมอเสมอ สดชื่นเสมอ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นัจกรนัด-จะ-กอนผู้ฟ้อนรำ 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นัชชานัด-ชาแม้น้ำ 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นัทธพงศ์นัด-ทะ-พงเชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นัทธมนนัด-ทะ-มนมีใจผูกพัน 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นัทธิ์นัดชะเนาะ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นัทธ์นัดขันเกลียว ผูกพัน 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นัธทวัฒน์นัด-ทะ-วัดมีความเจริญเป็นที่มั่นคง 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทกรนัน-ทะ-กอนผู้สร้างความบันเทิง, ผู้สร้างความสุข 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทฉัตรนัน-ทะ-ฉัดฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทนัชนัน-ทะ-นัดเกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทนัทนัน-ทะ-นัดแม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทพงศ์นัน-ทะ-พงเชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทพัทธ์นัน-ทะ-พัดผูกพันกับความสุข 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทภพนัน-ทะ-พบเป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทยศนัน-ทะ-ยดมีความสุขและมียศ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทรัตน์นัน-ทะ-รัดรัตนะน่ายินดี 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทัชพรนัน-ทัด-ชะ-พอนคนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข 33การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทิกานต์นัน-ทิ-กานมีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทิชนัน-ทิดผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทิชานัน-ทิ-ชาเกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทิตานัน-ทิ-ตาเพลิดเพลิน มีความสุข 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทินนัน-ทินมีความบันเทิง มีความสุข 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทินีนัน-ทิ-นีผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทิพรนัน-ทิ-พอนมีความสุขอันประเสริฐ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทิพัฒน์นัน-ทิ-พัดเจริญด้วยความสุข 48การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทิภาคย์นัน-ทิ-พากยินดีในโชคลาภ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทิมานัน-ทิ-มาผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทิวรนัน-ทิ-วอนมีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันทิศนัน-ทิดเจ้าแห่งความสุข 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันท์ทัตนัน-ทัดให้ความบันเทิง ให้ความสุข 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันท์ธรนัน-ทอนทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันท์นพินนัน-ทะ-พินผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันท์นภัสนัน-นะ-พัดมีความสุขดุจสวรรค์ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันท์นลินนัน-นะ-ลินบัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว 44การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันท์มนัสนัน-มะ-นัดใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นันท์ลินีนัน-ลิ-นีหญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นัยนิตไน-ยะ-นิดผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นัยน์ปพรไน-ปะ-พอนตาสวย ตาดี 45การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นัยน์ภัคไน-ยะ-พักตาสวย 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นาถนพินนาด-นะ-พินมีที่พึ่งใหม่ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นาถวัฒน์นาด-ถะ-วัดเจริญด้วยที่พึ่ง 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นารานา-รารัศมีรุ่งเรือง 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นาราภัทรนา-รา-พัดรัศมีอันงดงาม 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นำกมลนำ-กะ-มนนำใจ 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นำเกียรตินำ-เกียดมีชื่อเสียง 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิกข์นิภานิก-น-พาเสมือนแห่งทอง 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิกษานิก-สาใกล้ชิด 15การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิกษ์นิภานิก-นิ-พาเสมือนแห่งทอง 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิจจารีย์นิด-จา-รีผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริเสมอ 50การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิจฉรานิด-ฉะ-ราฉายแสง มีรัศมีเรืองรอง 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิจวรีย์นิด-วะ-รีผู้ประเสริฐเสมอ 49การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิจวิภานิด-วิ-พามีความรุ่งเรืองเป็นนิจ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิจสิรีนิด-สิ-รีมีมิ่งขวัญเป็นนิจ 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิจิตนิ-จิดสั่งสมไว้ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิชนิดเป็นของตนเอง นิรันดร 11การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิชกานต์นิด-ชะ-กานเป็นของตนเป็นที่รัก 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิชฌานนิด-ชานการเพ่งพินิจ ปัญญา 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิชดานิด-ชะ-ดาความเป็นตัวของตัวเอง 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิชธาวัลย์นิด-ทา-วันมีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร 49การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิชนันท์นิด-ชะ-นันผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิชนิภานิด-นิ-พามีรัศมีเป็นของตน รัศมีนิรันดร 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิชานิ-ชาเป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร 12การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิชานาถนิ-ชา-นาดมีที่พึ่งเป็นของตนเอง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิชาภัทรนิ-ชา-พัดเป็นของตัวเองและดีงาม 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิชาภานิ-ชา-พามีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน 14การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิฏฐานิด-ถาสำเร็จ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิดานุชนิ-ดา-นุดหญิงสาวผู้ได้รับการอบรม 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิตยลัภย์นิด-ตะ-ยะ-ลับมีลาภเป็นนิตย์ 48การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิตย์รดีนิด-ระ-ดีมีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิตานิ-ตาผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี 13การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิติธรนิ-ติ-ทอนทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิทธนต์นิด-ทนผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิทธันต์นิด-ทันผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิธานนิ-ทานเก็บไว้ ตั้งมั่น 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิธิกรนิ-ทิ-กอนผู้สร้างขุมทรัพย์ 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิธิศนิ-ทิดเจ้าแห่งขุมทรัพย์ 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิธูรนิ-ทูนกำไลมือ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิบุณนิ-บุนมีฝีมือ ฉลาด ละเอียด 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิปุณนิ-ปุนมีฝีมือ ฉลาด ละเอียด 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิพพิชฌน์นิบ-พิดปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้ 50การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิพัทธ์นิ-พัดนิรันดร 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิพาดานิ-พา-ดาสงัด สงบ ถ่อมตน 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิพิฐนิ-พิดตั้งมั่น ตั้งใจมั่น 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิพิฐพนธ์นิ-พิด-พนมีความผูกพันมั่นคง 56การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิพิทนิ-พิดรู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิพิษฐานิ-พิด-ถาผู้ดำรงมั่น มั่นคง 35การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิภาธรนิ-พา-ทอนทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิภาสนิ-พาดแสงสว่าง รัศมีส่องแสง 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิมมลนิม-มนปราศจากมลทิน บริสุทธิ์ 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิมมานนิม-มานนฤมิต 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิมมิตนิม-มิดสร้างสรรค์ค์แล้ว 26การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิยตานิ-ยะ-ตามั่นคง แน่วแน่ 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิยานิ-ยาเป็นของตน พึ่งตน 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิยุตานิ-ยุ-ตาประกอบการ ขยันขันแข็ง 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิรชรนิ-ระ-ชอนผู้ไม่รู้จักแก่ เทวดา 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิรชานิ-ระ-ชาปราศจากธุลี ปราศจากความเศร้าหมอง 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิรวิทธ์นิ-ระ-วิดแทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิรัชนิ-รัดไม่มีธุลีคือกิเลส ไม่มีกิเลศ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิรัชพรนิ-รัด-ชะ-พอนบริสุทธิ์และประเสริฐ 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิราภรนิ-รา-พอนปราศจากเมฆหมอก ฟ้าแจ่ม 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิรินธนานิ-ริน-ทะ-ราหมดกิเลศ 32การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิรินธน์นิ-รินไม่มีกิเลศ 40การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิรุชนิ-รุดดับทุกข์สนิท 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิรุชานิ-รุ-ชาสุขภาพดี ปราศจากโรค 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิลยานิ-ละ-ยาที่อยู่อาศัย 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิวารินนิ-วา-รินห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิวิฐนิ-วิดตั้งมั่น ตั้งใจมั่น 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิศจัยนิด-ไจตัดสินใจ ความประสงค์ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิศมานิด-สะ-มาสงบสุข 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิศาชลนิ-สา-ชนน้ำค้าง 25การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิศามณีนิ-สา-มะ-นีพระจันทร์ 34การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิศามนนิ-สา-มนการดู การเห็นประจักษ์ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิศารัตน์นิ-สา-รัดพระจันทร์ 42การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิษฐานิด-ถาสำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง 23การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิษฐ์นิดสำเร็จ, สมบูรณ์, จุดหมายปลายทาง 31การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิสสรณ์นิด--สอนการสลัดตนเองออกจากความทุกข์ 41การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นิสิตานิ-สิ-ตานิสิตหญิง 24การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นีนนารานีน-นา-ราสีน้ำ 28การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นีรนีนน้ำ 16การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นีรชานี-ระ-ชาดอกบัว 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นีรนารานี-ระ-นา-รา,นีน-นา-รา สีน้ำ 27การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นีรภานี-ระ-พาสีน้ำที่เปล่งประกาย 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นีรัมพรนี-รำ-พอนน้ำกับฟ้า 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นีรานี-ราน้ำ 17การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นีราพรรณนี-รา-พันสีน้ำ 38การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นีราภานี-รา-พาประกายน้ำ สีน้ำ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นีลรัตน์นีน-รัดพลอยสีดำ 43การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นุชนพินนุด-นะ-พินหญิงสาวผู้เป็นสาวเสมอ 30การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นุชรดีนุด-ระ-ดีความยินดีของหญิงสาว หญิงสาวผู้มีความดี 20การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นุชวรานุด-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ 19การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นุตประวีณ์นุด-ประ-วีนักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย 46การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
นเรศนะ-เรดจอมคน, พระราชา 18การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เนกษ์เนกแท่งทอง 21การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เนตรอัปสรเนด-อับ-สอนมีดวงตางามดุจนางฟ้า 37การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เนติธรเน-ติ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผน นักกฎหมาย 22การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
เนืองนิมมานเนือง-นิม-มานสร้างสรรค์ค์เป็นนิตย์ 47การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
ไนยชนไน-ยะ-ชนคนที่พึงแนะนำได้ 29การงานดี ผู้ใหญ่เมตตา
บงกชบง-กดดอกบัว 7ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บงกชรัตน์บง-กด-รัดดอกบัวแก้ว 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บงกชเพชรบง-กด-เพ็ดดอกบัวที่งดงามและมีค่า 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บดีศรบอ-ดี-สอนนายผู้เป็นใหญ่ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บรมัตถ์บอ-ระ-มัดประโยชน์อย่างยิ่ง 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บรรณกรบัน-นะ-กอนผู้ทำหนังสือ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บรรณรตบัน-นะ-รดผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บรรณวัชรบัน-นะ-วัดเพรชคือหนังสือ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บรรณวิชญ์บัน-นะ-วัดฉลาดในเรื่องหนังสือ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บรรณวิทิตบัน-นะ-วิ-ทิดผู้ฉลาดในเรื่องหนังสือ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บรรณสรณ์บัน-นะ-สอนมีที่พึ่งคือหนังสือ มีความรู้เป็นที่พึ่ง 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บรรพตบัน-พดภูเขา 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บรรยงก์บัน-ยงที่นอน 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บริณตบอ-ริ-นดทุนทรัพย์ สิ่งที่มุ่งหมาย ผู้นอบน้อม 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บริณัยบอ-ริ-ไนการแต่งงาน 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บริธานบอ-ริ-ทานเครื่องแต่งตัว 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บวรกานต์บอ-วอน-กานผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บวรชัยบะ-วอน-ไชชัยชนะที่ล้ำเลิศ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บวรทัตพอ-วอน-ทัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บวรนันท์บอ-วอน-นันมีความสุขอันประเสริฐ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บวรพจน์บอ-วอน-พดถ้อยคำอันประเสริฐ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บวรพลบอ-วอน-พนกำลังเลิศล้ำ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บวรภัคบอ-วอน-พักความเจริญอันประเสริฐ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บวรรัชบอ-วอน-รัดสมบัติอันประเสริฐ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บวรรัตน์บอ-วอน-รัดรัตนะอันประเสริฐ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บวรลักษณ์บอ-วอน-ลักมีลักษณะอันประเสริฐ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บวรวิชญ์บอ-วอน-วิดผู้ฉลาดล้ำเลิศ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บวรวิทย์บะ-วอน-วิดมีความรู้ประเสริฐ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บวรศักดิ์บะ-วอน-สักอำนาจที่ยิ่งใหญ่ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บัญญพนต์บัน-ยะ-พนผู้มีปัญญา 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บัญญวัตบัน-ยะ-วัดผู้มีปัญญา 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บัณฑรบัน-ทอนขาวงาม 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บัณฑัตบัน-นะ-ทัดผู้ให้ทรัพย์สิน 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บัณฑิตาบัน-ดิ-ตาผู้ฉลาด ผู้มีความรู้ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บัณทัตบัน-นะ-ทัดผู้ให้ทรัพย์สิน 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บันดลบัน-ดนทำให้บังเกิดขึ้น 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บัลยงก์บัน-ยงที่นอน 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บัลลพบัน-ลบแผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บาจรีย์บา-จะ-รีผู้เบิกบาน 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุญชนิดบุน-ชะ-นิดให้เกิดความดี สร้างความดี 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุญชนิตบุน-ชะ-นิดให้เกิดความดี สร้างความดี 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุญญฤทธิ์บุน-ยะ-ริดสำเร็จด้วยบุญ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุญญานนท์บุน-ยา-นนผู้ยินดีในบุญ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุญญาพรบุน-ยา-พอนมีบุญเป็นพร 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุญญิสาบุน-ยิ-สายิ่งใหญ่ด้วยบุญ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุญฐิสาบุน-ยิ-สายิ่งใหญ่ด้วยบุญ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุญทิวาบุน-ทิ-วากลางวันที่มีแต่คุณงามความดี 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุญนิสาบุน-นิ-สายิ่งใหญ่ด้วยบุญ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุญรัตน์บุน-ยะ-รัดแก้วแห่งความดีงาม 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุญฤทธิ์บุน-ยะ-ริดผู้มีอำนาจ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุญศิริบุน-สิ-หริมีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุญสิตาบุน-สิ-ตาผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุญสิริบุน-สิ-หริมีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณฑราบุน-ดะ-ราอ้อยแดง รอยเจิม 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณฑริกาบุน-ทะ-ริ-กาดอกบัวขาว 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณฑรีย์บุน-ตะ-รีบัวขาว 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณทริกบุน-ทะ-ริกดอกบัวขาว 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณพจน์บุน-นะ-พดผู้มีคำพูดบริสุทธิ์ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณยกรบุน-ยะ-กอนสร้งคุณความดี สร้างบุญกุศล 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณยนุชบุน-ยะ-นุดสาวผู้มีวาสนา 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณยพรบุน-ยะ-พอนประเสริฐด้วยความดี 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณยภูบุน-ยะ-พูชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณยวีย์บุน-ยะ-วีดีและกล้าหาญ 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณยวีร์บุน-ยะ-วีดีและกล้าหาญ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณยอรบุน-ยะ-ออนสตรีผู้มีบุญ สตรีผู้บริสุทธิ์ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณยานุชบุน-ยา-นุดสาวผู้มีโชควาสนา 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุณยาพรบุน-ยา-พอนดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุปผาบุบ-ผาดอกไม้ 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุพกรบุบ-พะ-กอนกระทำก่อน สร้างสรรค์ค์ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุรธัชบุ-ระ-ทัดเป็นธงชัยแห่งเมือง 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุรพรบุ-ระ-พอนผู้ประเสริฐในบ้านเมือง 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุรพลบุ-ระ-พนมีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุรัสกรบุ-รัด-สะ-กอนริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุรินทร์บุ-รินเจ้าเมือง 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุริมนาถบุ-ริม-นาดเป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุริศร์บุ-ริดเจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุลกิตบุ-ละ-กิดมีความปลื้มใจ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุลพรบุ-ละ-พอนมีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุลภรณ์บุ-ละ-พอนมีรายได้มาก 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุลลาบุน-ลาดอกไม้ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุลวัชรบุ-ละ-วัดมีเพชรมาก 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุลินบุ-ลินหาดทราย 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุษกรบุด-สะ-กอนดอกบัว 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บุษกลบุด-สะกนดียิ่ง วิเศษยิ่ง 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บูรณิมาบู-ระ-นิ-มาเพ็ญเต็มดวง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บูรณีบู-ระ-นีเต็มเปี่ยม ไม่บกพร่อง 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
บูรณ์พิภพบูน-พิ-พบมีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เบญจพรเบน-จะ-พอนพร 5 ประการ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เบญจภรณ์เบน-จะ-พอนการชุบเลี้ยงด้วยของ 5 อย่าง 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เบญจมาศเบน-จะ-มาดเดือน 5 , ดอกเบญจมาศ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เบญจรัตน์เบน-จะ-รัดรัตนะห้าอย่าง 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เบญจวรรณเบน-จะ-วัน5 สี, 5 ชนิด 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เบญจาเบน-จาห้า 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เบญญาเบน-ยาฉลาด 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เบญญาพรเบน-ยา-พอนฉลาดด้วยความดี 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เบญญาภาเบน-ยา-พารุ่งเรืองด้วยปัญญา 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปกรณ์ปะ-กอนคัมภีร์ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปกรณ์ธรรมปะ-กอน-ทำหนังสือแห่งธรรม 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปกรณ์เกียรติปะ-กอน-เกียดพร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง 50ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปกิตปะ-กิดประกาศ, แสดง 10ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปกิตตาปะ-กิด-ตาผู้ได้รับคำชมเชย 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปกเกศปก-เกดคุ้มครอง 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปคุณาปะ-คุ-นาผู้เชี่ยวชาญ 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปงศ์ปณตพง-ปะ-นดเผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฎกปิ-ดกตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา 8ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฏษฏิ์ปริดรัศมี สัมผัส 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฏิคมปะ-ติ-คมผู้ตอนรับ,ผู้ดูแลต้อนรับ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฏิญญาปะ-ติน-ยาการให้คำมั่นสัญญา 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฏิพนปะ-ติ-พนผู้มีความสามารถ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฏิพลปะ-ติ-พนผู้มีความสามารถ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฏิภาณปะ-ติ-พานไหวพริบดี 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฐมฌานปะ-ถม-ชานฌานเบื้องต้น มี 4 องค์คือ วิตก วิจาร ปีติ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฐมพรปะ-ถม-พอนพรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฐมฤกษ์ปะ-ถม-มะ-เริกเวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฐมาปะ-ถะ-มาที่หนึ่ง 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฐมเดชปะ-ถะ-มะ-เดดเกิดมามีอำนาจ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปณชัยปะ-นะ-ไชชัยชนะในการค้าขาย 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปณตปะ-นดน้อมไหว้ 10ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปณตพรปะ-นด-พอนการน้อมไหว้เป็นการประเสริฐ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปณยาปะ-นะ-ยาสิ่งพึงซื้อขาย สินค้า กำไร 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปณัฏฎาปะ-นัด-ดานักปราชญ์ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปณาลีปะ-นา-ลีสายน้ำ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปณิฏฐาปะ-นิด-ถานักปราชญ์ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปณิดาปะ-นิ-ดาได้รับการสรรเสริญ 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปณิตาปะ-นิ-ตาได้รับการสรรเสริญ ประณีต 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปณิธานปะ-นิ-ทานการตั้งความปรารถนา 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปณิธิปะ-นิ-ทิความตั้งใจแน่วแน่ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปดิวรดาปะ-ดิ-วะ-ระ-ดาภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปดิวรัดาปะ-ดิ-วะ-รัด-ดาภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปทิตปะ-ทิดรุ่งเรืองแล้ว 10ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปทิตตาปะ-ทิด-ดารุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปทุมทิพย์ปะ-ทุม-ทิบดอกบัวแก้ว 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปทุมมาลย์ปะ-ทุม-มานมาลัยดอกบัว 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปทุมวันปะ-ทุม-วันป่าบัว 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปธานินปะ-ทา-นินผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปนัดดาปะ-นัด-ดาหลาน 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปนัสยาปะ-นัด-สะ-ยาชมเชย ชมชอบ สรรเสริญ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปพนปะ-พนบริสุทธิ์ 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปพนธนัยปะ-พน-ทะ-ไนแต่งความ วิธีประพันธุ์ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปพนธีร์ปะ-พน-ทีนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปพนวิชปะ-พน-วิดผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปพนสรรค์ปะ-พน-สันสร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปพิชญาปะ-พิด-ชะ-ยาผู้รู้แจ้ง 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภพปะ-พบเค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภังกรปะ-พัง-กอนผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภัสชลปะ-พัด-ชนน้ำบริสุทธิ์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภัสสรปะ-พัด-สอนแสงสว่าง 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภาณปะ-พานพูดเก่ง 9ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภาณินปะ-พา-นินพูดเก่ง ท่องจำเก่ง 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภาดาปะ-พา-ดารุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว 6ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภานันปะ-พา-นันมีใบหน้าสวยงาม 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภาพันปะ-พา-พันมีใบหน้าสวยงาม 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภาพินท์ปะ-พา-พินประสบแสงสว่าง 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภาวดีปะ-พา-วะ-ดีมีแสงสว่าง 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภาวรินทร์ปะ-พา-วะ-รินยอดแห่งความรุ่งเรือง 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภาวรินท์ปะ-ภา-วะ-รินยอดแห่งความเรืองรอง 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภาวิชญ์ปะ-พา-วิดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภาวินปะ-พา-วินผู้มีเดช มีอำนาจ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภาวินท์ปะ-พา-วินได้รับแสงสว่าง 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภาวีปะ-พา-วีผู้มีอำนาจ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภินวิชปะ-พิน-วิดมีความรู้แตกฉาน 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปภินวิทย์ปะ-พิน-วิดมีความรู้แตกฉาน 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปมุตปะ-มุดหลุดพ้นแล้ว 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปยุดาปะ-ยุ-ดาขวนขวาย ขยันขันแข็ง 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปยุตปะ-ยุดผู้ขยันขันแข็ง 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรพลปะ-ระ-พนกำลังของผู้อื่น 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรภาว์ปะ-ระ-พาภาวะที่ประเสริฐ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรมะปะ-ระ-มะยอดเยี่ยม สูงสุด 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรมัตถ์ปะ-ระ-มัดประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรมาภรณ์ปะ-ระ-มา-พอนอาภรณ์ชั้นเลิศ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรวันปะ-ระ-วันป่าของผู้อื่น, ป่าที่อื่น 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรวีร์ปะ-ระ-วีผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประกฤตประ-กริดทำ, มาก 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประกฤษฎิ์ประ-กริดปราชญ์ ผู้ฉลาด 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประกายจิตประ-กาย-จิดความแวววาวจากจิตที่บริสุทธิ์ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประกายวัลย์ประ-กาย-วันไม้เถา, เถาวัลย์ที่เป็นแสงแวววาว 53ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประกายแก้วประ-กาย-แก้วความแวววาวจากแก้วมีค่า 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประจินดาประ-จิน-ดาความคิด 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประณพประ-นบชื่อพระผู้เป็นเจ้า กลองเล็ก 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประณยาประ-นะ-ยาเสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประณัยประ-ไนเสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประณาลีประ-นา-ลีท่อน้ำ สายน้ำ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประดิภาประ-ดิ-พาแสงสว่างแห่งความรู้ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประดิษฐาประ-ดิด-ถาตั้งมั่น 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประตินันท์ประ-ติ-นันความเพลิดเพลิน 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประติภาประ-ติ-พาแสงสว่างแห่งความรู้ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประทินประ-ทินกลิ่นหอม 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประทินทิพย์ประ-ทิน-ทิบกลิ่นหอมอันวิเศษ 50ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประพจน์ประ-พดคำพูดประเสริฐ คำพูดสำคัญ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประพลเดชประ-พน-เดดมีอำนาจเป็นกำลังต่อสู้ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประพันธ์ประ-พันผูกติด แต่งเรื่อง 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประพิณประ-พินฉลาด 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประพิมพรรณประ-พิม-พันมีผิวพรรณงดงาม 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภวิษณุ์ประ-พะ-วิดมีเดช มีพลัง 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภัสสรประ-พัด-สอนบริสุทธิ์,สี่เลื่อมพราย, แสงแพรวพราว 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภัสสราประ-พัด-สะ-ราแสงแพรวพราว 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภากรประ-พา-กอนผู้ทำให้สว่าง, ดวงอาทิตย์ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภาณประ-พานแสงสว่าง 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภานิชประ-พา-นิดรัศมีความรุ่งเรืองเป็นของตน 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภาพรประ-พา-พอนแสงสว่างงดงาม 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภาพรรณประ-พา-พันมีผิวพรรณผุดผ่อง 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภาภัทรประ-พา-พัดมีผิวพรรณงาม 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภามนท์ประ-พา-มนดาวพระเสาร์ที่สว่างไสว 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภารัตน์ประ-พา-รัดแสงสว่างแห่งคุณงามความดี 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภาวดีประ-พา-วะ-ดีหญิงผู้ผุดผ่องเรืองรอง 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภาศรีประ-พา-สีผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประภาสิริประ-พา-สิ-หริผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประมณฑ์ประ-มนผ่องใส 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประมนัสประ-มะ-นัดมึวามปราโมทย์ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประยูรศักดิ์ประ-ยูน-สักฐานะของตระกูล 50ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประลภย์ประ-ลบได้รับ ได้กำไร 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประวัณประ-วันมีหิริโอตัปปะ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประวันวิทย์ประ-วัน-วิดผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ 53ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประวิตรประ-วิดสะอาดและบริสุทธิ์ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประวีณประ-วีนนักปราชญ์ ชำนาญ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประวีณาประ-วี-นานำปราชญ์ ชำนาญ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประวีร์ประ-วีผู้กล้าหาญยิ่ง 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประสิตาประ-สิ-ตาขยัน 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประเดิมประ-เดิมเริ่มแรก, เริ่มต้น 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประเดิมชัยประ-เดิม-ไชชัยชนะครั้งแรก 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประไณยประ-ไนผู้ว่านอนสอนง่าย 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ประไพพรรณประ-ไพ-พันมีผิวพรรณงดงาม 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรัชญาปรัด-ยาความรู้ชั้นสูง 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรัญชัยปะ-รัน-ไชผู้ชนะคนอื่น 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรัตถกรปะ-รัด-ถะ-กอนผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรัตถ์ปะ-รัดประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรางทิพย์ปราง-ทิบแก้มงาม, มะปรางแก้ว 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปราญชลีปราน-ชะ-ลีกระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปราณนต์ปรา-นนลม อากาศ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปราณปริยาปราน-ปริ-ยารักดังลมปราณ รักดังชีวิต 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปราณปรียาปราน-ปรี-ยารักดังลมปราณ รักดังชีวิต 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปราณันต์ปรา-นันลม อากาศ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรานต์ปรานที่สุด 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรารถนาปราด-ถะ-หนาความประสงค์ 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริกาปะ-ริ-กาล้อมรอบ 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริชญาปะ-ริด-ชะ-ยาผู้รอบรู้ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริชญ์ปริดผู้รอบรู้ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริชมนปะ-ริด-ชะ-มนพระจันทร์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริชาดาปริ-ชา-ดาผลสีแดง 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริณดาปะ-ริ-นะ-ดาเจริญเต็มที่ สมบูรณ์เต็มที่ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริณาห์ปะ-ริ-นากว้างขวาง 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริตต์ปะ-ริดผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริตรต์ปะ-ริดผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรินทรปะ-ริน-ทอนเป็นใหญ่กว่าคนอื่น 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรินทร์ปะ-รินเป็นใหญ่กว่าคนอื่น 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริพลปะ-ริ-พนเพรียบพร้อมด้วยกำลัง 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริพัตรปะ-ริ-พัดหมุนเวียน, สืบสาย 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริมลปะ-ริ-มนกลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริยกรปริ-ยะ-กอนเป็นที่รัก 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริยฉัตรปริ-ยะ-ฉัดฉัตรเป็นที่รัก 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริยากรปริ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริยาภรณ์ปะ-ริ-ยา-พอนเครื่องประดับอันเป็นที่รัก 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริยาภัทรปริ-ยา-ทัดงามน่ารัก 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริวัฒน์ปะ-ริ-วัดเจริญรอบ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปริเยศปะ-ริ-เยดที่รัก 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรีชาพลปรี-ชา-พนมีกำลังความสามารถ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรีณาพรรณปรี-นา-พันมีผิวพรรณผุดผ่อง 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรีณาภาปรี-นา-พามีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรีดาพรปรี-ดา-พอนอิ่มใจยิ่ง ปลื้มใจยิ่ง 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรีดิทาปรี-ดิ-ทาให้ความยินดี 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรียาปรี-ยาที่รัก 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรียาดาปรี-ยา-ดาความเป็นที่รัก 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรียานุชปรี-ยา-นุดน้องที่รัก, น้องรัก, น้องผู้เป็นที่รัก 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรียาภรณ์ปรี-ยา-พอนเครื่องประดับอันเป็นที่รัก 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรียามาศปรี-ยา-มาดเดือนอันเป็นที่รัก 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรียาวดีปรี-ยา-วะ-ดีหญิงอันเป็นที่รัก 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรุฬห์ปะ-รุนผู้งอกงาม เจริญ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรเมศวร์ปะ-ระ-เมดผู้เป็นใหญ่, พระวิษณุ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปรเมษฐ์ปะ-ระ-เมดพระพรหม 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฤษฎิ์ปริดรัศมี สัมผัส 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฤษฎีปริด-สะ-ดีรัศมี สัมผัส 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฤษณาปริด-สะ-หนาคำถาม, คำที่ผูกให้แก้ 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปฤษนีปริด-สะ-นีเล็ก บอบบาง 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวรปะ-วอนผู้ประเสริฐ 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวรปรัชญ์ปะ-วอน-ปรัดนักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวรรัตน์ปะ-วอน-รัดรัตนะอันประเสริฐ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวรวรรณปะ-วอน-วันผิวพรรณประเสริฐ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวราปะ-วะ-ราผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวริศปะ-วะ-ริดผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวริศรปะ-วะ-ริด-สอนผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวริศาปะ-วะ-ริ-สาผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวรุตม์ปะ-วะ-รุดผู้ประเสริฐสุด 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวัตน์ปะ-วัดผู้บริสุทธิ์ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวัตรปะ-วัดผู้บริสุทธิ์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวันปะ-วันผู้บริสุทธิ์ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวันพัสตร์ปะ-วัน-พัดแพรบริสุทธิ์ 52ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวันรัตน์ปะ-วัน-รัดรัตนะอันบริสุทธิ์ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวิชปะ-วิดผู้สร้าง 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวิชญาปะ-วิด-ชะ-ยานักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวิชญาดาปะ-วิด-ยา-ดานักปราชญ์ผู้รอบรู้ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวิตรปะ-วิดผูบริสุทธิ์ สะอาด 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวิตราปะ-วิด-ตราบริสุทธิ์ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวิธปะ-วิดผู้สร้าง ผู้กำหนด 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวิธชาดปะ-วิด-ชาดเกิดมาเพื่อก่อสร้าง 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวินท์ปะ-วินได้รับ ประสบ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวิมลปะ-วิ-มนบริสุทธิ์อย่างยิ่ง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีณปะ-วีนฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์ผู้ฉลาด 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีณนุชปะ-วีน-นุดหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีณวัชปะ-วีน-วัดคำพูดของนักปราชญ์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีณสมรปะ-วีน-สะ-หมอนหญิงสาวผู้ฉลาด 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีณอรปะ-วีน-ออนหญิงผู้ฉลาด 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีณาปะ-นาฉลาด ชำนาญ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีณ์กรปะ-วี-กอนนักปราชญ์ผู้มีสง่าราศรี 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีณ์ธิดาปะ-วี-ทิ-ดาธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีณ์นุชปะ-วี-นุดหญิงสาวผู้ฉลาด 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีณ์สุดาปะ-วี-สุ-ดาธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีราปะ-วี-ราผู้กล้าหาญยิ่ง 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวีร์ปะ-วีผู้กล้าหาญยิ่ง 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปวเรศปะ-วะ-เรดผู้ประเสริฐ ยอดแห่งผู้ประเสริฐ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปสัตถ์ปะ-สัดผู้ถูกชมเชย 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปสันน์ปะ-สันเลื่อมใส ผ่องใส 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปสาทนีย์ปะ-สา-ทะ-นีน่าเลื่อมใส 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปสุดาปะ-สุ-ดาผู้ขยันขันแข็ง 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปสุตปะ-สุดผู้ขยันขันแข็ง 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปสุตาปะ-สุ-ตาผู้ขยันขันแข็ง 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปองกานต์ปอง-กานเป็นที่รักที่หมายปอง 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปองคุณปอง-คุนมุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปองทิพย์ปอง-ทิบหวังสิ่งที่ดีงาม 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปองธรรมปอง-ทำหวังคุณความดี 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปองพลปอง-พนมุ่งหวังซึ่งความมีพลัง 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปองภพปอง-พบปรารถนาความเจริญ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปองรักปอง-รักมุ่งหวังในความรัก 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปองสมปอง-สมสมปอง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปองเดชปอง-เดดมุ่งหมายอำนาจ 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัจจรีปัด-จะ-รีแพ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญจนีปัน-จะ-นีห้า 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญจพลปัน-จะ-พนมีพลังห้าอย่าง 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญจพาณ์ปัน-จะ-พากามเทพ เจ้าแห่งความรัก 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญจมาพรปัน-จะ-มา-พอนพรที่ 5 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญชิกาปัน-ชิ-กาปุยฝ้าย 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญญากรปัน-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้สร้างปัญญา 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญญาพรปัน-ยา-พอนมีพรคือความรู้, มีความรู้ประเสริฐ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญญาพลปัน-ยา-พนผู้มีกำลังปัญญา 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญญาภรณ์ปัน-ยา-พอนมีปัญญาเป็นเครื่องประดับ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญญารัตน์ปัน-ยา-รัดปัญญาที่น่ายกย่อง ปัญญาที่ดีงาม 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญญาวีปัน-ยา-วีผู้มีปัญญา 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญญาวุธปัน-ยา-วุดผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัญญาโชติปัน-ยา-โชดความรุ่งเรืองด้วยปัญญา 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัฐน์ปัดการอ่าน การพูด 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณชญาปัน-ชะ-ยาผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณฑาปัน-ดาปัญญา 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณฑารีย์ปัน-ดา-รีประเสริฐด้วยปัญญา 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณฑิกาปัน-ดิ-กาผู้ฉลาด 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณฑิตาปัน-ทิ-ตาผู้ฉลาด 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณฑ์ชนิตปัน-ชะ-นิดให้เกิดปัญญา 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณฑ์ธรปัน-ทอนทรงไว้ซึ่งความรู้ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณณทัตปัน-นะ-ทัดให้ความรู้ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณณธรปัน-นะ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ มีความรู้หรือฉลาด 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณณพรปัน-นะ-พอนประเสริฐทางหนังสือ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณณวัฒน์ปัน-นะ-วัดเจริญด้วยหนังสือ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณณวิชญ์ปัน-นะ-วิดผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณณิกาปัน-นิ-กาประกอบด้วยหนังสือ นังเลงหนังสือ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณณ์ปันหนังสือ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัณรสปัน-นะ-รดสิบห้าค่ำ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัถยาปัด-ถะ-ยาผู้เหมาะสม 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัถยานีปัด-ถะ-ยา-นีผู้เหมาะสม 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัถย์ปัดผู้เหมาะสม 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัทมพรปัด-ทะ-มะ-พอนบัวประเสริฐ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัทมวรรณปัด-ทะ-มะ-วันผิวงามดั่งดอกบัว 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัทมาปัด-ทะ-มาบัว 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัทมาพรปัด-ทะ-มา-พอนดอกบัวงาม, ดอกบัวประเสริฐ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัทมาวรรณปัด-ทะ-มา-วันสีทับทิม, ดอกบัวงาม 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปัทมาสน์ปัด-ทะ-มาดฐานบัว 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาจรีย์ปา-จะ-รีอาจารย์ผู้ประเสริฐ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาฏลีปา-ตะ-ลีดอกแคฝอย 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาณชัยปาน-นะ-ไชชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ชนะทุกคน 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาณฑราปาน-ตะ-ราผิวขาว 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาณนาถปา-นะ-นาดเจ้าแห่งชีวิต 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาณบดีปา-นะ-บอ-ดีเจ้าแห่งชีวิต 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาณสารปา-นะ-สานกำลังว่องไวประเปรียว 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาณัทปา-นัดให้ชีวิต มีจิตเมตตา 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาณัสม์ปา-นัดเป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาณิธรรมปา-นิ-ทำพิธีแต่งงาน 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาณิศาปา-นิ-สาเจ้าแห่งชีวิต 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาณิสราปา-นิ-สะ-ราเจ้าแห่งชีวิต 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปานกมลปาน-กะ-มนเปรียบเสมือนดวงใจ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปานชนกปาน-ชะ-นกเหมือนพ่อ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปานชีวาปาน-ชี-วารักปานชีวิต 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปานตาปาน-ตาประดุจดังดวงตา 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปานทิพย์ปาน-ทิบเปรียบเสมือนของวิเศษ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปานฤทัยปาน-รึ-ไทเปรียบเสมือนดวงใจ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปานศักดิ์ปาน-สักคล้ายอำนาจ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปานหทัยปาน-หะ-ไทเปรียบเสมือนดวงใจ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปานใจปาน-ใจเพียงใจ, เทียบได้กับดวงใจ, ที่รักยิ่ง 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปานไพลินปาน-ไพ-ลินเหมือนไพลิน 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาพจน์ปา-พดคำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารณปา-รนความพอใจ ยินดี 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารณัทปา-ระ-นัดผู้ให้ความยินดี 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารณีย์ปา-ระ-นีให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารมีปา-ระ-มีบารมี 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารย์ปานผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารวัณปา-ระ-วันเพิ่มขึ้น ขยายขึ้น 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารวีปา-ระ-วีผู้มีจุดหมาย 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารัชปา-รัดทอง 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาริฉัตต์ปา-ริ-ฉัดต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาริฉัตรปา-ริ-ฉัดต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาริชาตปา-ริ-ชาดต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาริชาต์ปา-ริ-ชาต้นทองหลาง, ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาริมาปา-ริ-มาให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารีณาปา-รี-นาให้ลุถึงฝั่ง, สามารถทำสำเร็จ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารุดาปา-รุ-ดาผู้ได้รับการป้องกัน 10ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปารเมศปา-ระ-เมดบารมี 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาลปานรักษา คุ้มครอง 9ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาลทัตปาน-ทัดให้ความคุ้มครอง 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาลิกาปา-ลิ-กาผู้รักษา ผู้คุ้มครอง 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาลิดาปา-ลิ-ดาผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาลิตาปา-ลิ-ตาผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาลินปา-ลินผู้รักษา ผู้คุ้มครอง 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาลินีปา-ลิ-นีผู้รักษา ผู้คุ้มครอง 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปาเจราปา-เจ-ราครูของครู 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิญชรปิน-ชอนสีเหลืองแก่ ทอง กรงนก 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิญชาน์ปิน-ชาทองคำ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิฎกปิ-ดกตะกร้าบรรจุธรรม , ชื่อคัมภีร์ศาสนา 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิณฑิราปิน-ดิ-ราผลทับทิม 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิณิดาปิ-นิ-ดาทำให้พอใจ เป็นที่รักที่พอใจ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิติณัฐปิ-ติ-นัดปลาบปลื้มในความรู้ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิติพงศ์ปิ-ติ-พงตระกูลที่มีความอิ่มใจ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิติมนปิ-ติ-มนผู้มีใจประกอบด้วยปิติ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิติมาปิ-ติ-มาผู้มีความอิ่มใจ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิติยาปิ-ติ-ยาความอิ่มใจ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิติยาพรปิ-ติ-ยา-พอนความสุขที่น่ายินดียิ่ง 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยจิตปิ-ยะ-จิดผู้มีจิตเป็นที่รัก 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยชนน์ปิ-ยะ-ชนสร้งความรัก เป็นที่รัก 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยดาปิ-ยะ-ดาความเป็นที่รัก 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยทัศน์ปิ-ยะ-ทัดน่ารัก มีเสน่ห์ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยธิดาปิ-ยะ-ทิ-ดาลูกสาวที่น่ารัก 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยนันท์ปิ-ยะ-นันยินดีในสิ่งเป็นที่รัก 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยนาถปิ-ยะ-นาดผู้มีความรักเป็นที่พึง 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยนุชปิ-ยะ-นุดน้องผู้เป็นที่รัก น้องรัก 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยปาณปิ-ยะ-ปานเป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยพนธ์ปิ-ยะ-พนเป็นที่รักที่ผูกพัน 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยพรปิ-ยะ-พอนเป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและเป็นคนดี 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยพลปิ-ยะ-พนมีกำลังอันเป็นที่รัก 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยพัทธ์ปิ-ยะ-พัดเป็นที่รักที่ผูกพัน 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยภาปิ-ยะ-พาผู้มีประกายความเป็นที่รัก 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยมนปิ-ยะ-มนเป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยมาณปิ-ยะ-มานเป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยมาศปิ-ยะ-มาดเดือนแห่งความรัก 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยรมย์ปิ-ยะ-รมเป็นที่รักที่รื่นรมย์ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยรัตน์ปิ-ยะ-รัดเป็นที่รักดุจแก้วมณี 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยลักษณ์ปิ-ยะ-ลักลักษณแห่งความเป็นที่รัก 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยวลีปิ-ยะ-วะ-ลีถ้อยคำอันแสดงความรัก 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยวัชปิ-ยะ-วัดมีคำพูดน่ารัก พูดดี 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยวัชร์ปิ-ยะ-วัดน่ารักดังเพชร, น่ารักและเข้มแข็ง 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยวัฒน์ปิ-ยะ-วัดเจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะปิ-ยะเป็นที่รัก 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะฉัตรปิ-ยะ-ฉัดร่มของผู้เป็นที่รัก 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะดาปิ-ยะ-ดาความเป็นที่รัก 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะนันท์ปิ-ยะ-นันยินดีในสิ่งเป็นที่รัก 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะพงศ์ปิ-ยะ-พงผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะพรปิ-ยะ-พอนเป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและเป็นคนดี 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะพรรณปิ-ยะ-พันผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะพลปิ-ยะ-พนมีกำลังอันเป็นที่รัก 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะมาศปิ-ยะ-มาดเดือนแห่งความรัก 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะรัตน์ปิ-ยะ-รัดแก้วอันเป็นที่รัก, สิ่งมีค่าที่น่ารัก 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะวรรณปิ-ยะ-วันมีผิวพรรณงามน่ารัก 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยะวัชร์ปิ-ยะ-วัดน่ารักดังเพชร, น่ารักและเข้มแข็ง 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยังกูรปิ-ยัง-กูนลูกชายผู้เป็นที่รัก 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยากรปิ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รัก มีผู้รักใคร่ชอบพอมาก 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยาพรปิ-ยา-พอนน่ารักและเป็นคนดี 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยาพัชรปิ-ยา-พัดเป็นที่รักดังเพชร 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยาภรณ์ปิ-ยา-พอนเครื่องประดับอันเป็นที่รัก 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิยาอรปิ-ยา-ออนหญิงสาวผู้เป็นที่รัก 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิย์วราปิ-วะ-ราเป็นที่รักและประเสริฐ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิโยรสปิ-โย-รดลูกชายอันเป็นที่รัก 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิ่นทิพย์ปิ่น-ทิบเครื่องประดับวิเศษ ใช้ปักผมที่มุ่นเป็นจุก 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิ่นปรากรมปิ่น-ปรา-กรมยอดแห่งความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิ่นปินัทธ์ปิ่น-ปิ-นัดประดับปิ่น 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิ่นพงศ์ปิ่น-พงยอดแห่งตระกูล 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิ่นมณีปิ่น-มะ-นียอดมณี 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิ่นมนัสปิ่น-มะ-นัดจอมใจ ยอดดวงใจ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิ่นสุดาปิ่น-สุ-ดายอดหญิง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปิ่นอนงค์ปิ่น-อะ-นงยอดหญิง 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปีตมณีปี-ตะ-มะ-นีมณีสีเหลือง บุษราคัม 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปีติกรปี-ติ-กอนผู้สร้างความดี 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปีติชาปี-ติ-ชาก่อให้เกิดปีติ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปีติพลปี-ติ-พนผู้เป็นพลังแห่งปีติ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปีติภัทรปี-ติ-พัดผู้เจริญด้วยปีติ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปีติมนปี-ติ-มนผู้มีใจประกอบด้วยปีติ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปีติเวชปี-ติ-เวดความปลื้มปีติของหมอ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปีย์มนัสปี-มะ-นัดมีใจน่ารัก 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปีย์วราปี-วะ-ราเป็นที่รักอย่างประเสริฐ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปีวราปี-วะ-ราอ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุญชรัสมิ์ปุน-ชะ-รัดรัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุญญพัฒน์ปุน-ยะ-พัดเจริญด้วยบุญ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุญญิสาปุน-ยิ-สาผู้มีบุญยิ่งใหญ่ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณฑราปุน-ดะ-ราอ้อยแดง รอยเจิม 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณณภพปุน-นะ-พบมีภพสมบูรณ์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณณภาปุน-นะ-พารัศมีอันเต็มเปี่ยม 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณณมาปุน-นะ-มาจันทร์เพ็ญ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณณวิชปุน-นะ-วิดมีความรู้เต็มเปี่ยม 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณณัตถ์ปุน-นัดผู้สมปรารถนา สมประสงค์ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณณารมย์ปุน-นา-รมเต็มไปด้วยความรื่นรมย์ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณณาสาปุน-นา-สาสมหมาย สมหวัง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณพจนาปุน-นะ-พด-จะ-นามีคำพูดบริสุทธิ์ พูดดี 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณพจน์ปุน-นะ-พดมีถ้อยคำบริสุทธิ์ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณมนัสปุน-มะ-นัดมีใจสะอาด 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณยนุชปุน-ยะ-นุดสาวผู้มีโชควาสนา 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณยภาปุน-ยะ-พาแสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณยวัจน์ปุน-ยะ-วัดมีคำพูดศักดิ์สิทธิ์ 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณยวีร์ปุน-ยะ-วีผู้ประเสริฐและกล้าหาญ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณยาพรปุน-ยา-พอนดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุณิกาปุ-นิ-กามีบุญ มีคุณงามความดี 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุริมปุ-ริมหัวหน้า เป็นใหญ่ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุริมปรัชญ์ปุ-ริม-ปรัดนักปราชญ์คนแรก 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุรเชษฐ์ปุ-ระ-เชดผู้เป็นใหญ่ในเมือง เจ้าเมือง 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุลพรปุ-ละ-พอนมีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุลวัชรปุ-ละ-วัดมีเพชรมาก 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุลินปุ-ลินกว้างขวาง ไพศาล หาดทราย 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุษยาปุด-สะ-ยาสะอาด บริสุทธิ์ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปุษาบุลปุ-สา-บุนได้รับการอบรมมาก 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปูชิกาปู-ชิ-กาผู้บูชา 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปูชิดาปู-ชิ-ดาผู้ที่เขาบูชา 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปูรณ์ปูนผู้เต็มเปี่ยม ผู้สมบูรณ์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ปูริดาปู-ริ-ดาสมบูรณ์ เต็มเปี่ยม 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ป้องเกียรติป้อง-เกียดรักษาเกียรติ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เปมทัตเป-มะ-ทัดผู้ให้ความรัก 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เปมนีย์เป-มะ-นีน่ารัก 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เปมิกาเป-มิ-กาผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เปมิศาเป-มิ-สาผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เปรมยุดาเปรม-ยุ-ดาผู้ประกอบด้วยความรัก 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เปรมยุตาเปรม-ยุ-ตาผู้ประกอบด้วยความรัก 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เปรมวดีเปรม-วะ-ดีมีความสุขความอิ่มเอมใจ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เปรมศักดิ์เปรม-สักอิ่มใจในความสามารถ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เปศลเป-สนสันทัด ฉลาด งามน่ารัก 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โปษัณโป-สันการเลี้ยงดู การอบรม 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ไปรยาไปร-ยาผู้เป็นที่รัก 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผกาพรรณผะ-กา-พันดอกไม้งาม 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผกายฤทธิ์ผะ-กาย-ริดมีอำนาจเป็นที่รู้จักกว้างไกล 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผกายแก้วผะ-กาย-แก้วประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผณินทรผะ-นิน-ทอนนาคราช 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผณินทราผะ-นิน-ทราหญางู 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผณิศวรผะ-นิ-สวนนาคราช 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผดุงพรผะ-ดุง-พอนรักษาคุณความดีไว้ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผดุงลาภผะ-ดุง-ลาบมีลาภคำจุนไว้ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผดุงศักดิ์ผะ-ดุง-สักรักษาไว้ซึ่งอำนาจ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผดุงศิลป์ผะ-ดุง-สินค้ำจุนศิลปะไว้ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผดุงเดชผะ-ดุง-เดดรักษาไว้ซึ่งอำนาจ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผนินทรผะ-นิน-ทอนพญานาค 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผนึกสินผะ-หนึก-สินมีทรัพย์สินสะสมไว้ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผรัณชัยผะ-รัน-ไชมีชัยชนะไปทั่ว 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผริตาผะ-ริ-ตากว้างไพศาล แผ่ไปไกล 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผลดาผะ-ละ-ดาได้ผล, เป็นผลสำเร็จ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผลิขวัญผลิ-ขวันให้สิริมงคลแก่ผู้อื่น 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผลิดาผะ-ลิ-ดาเมล็ดผล 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผลิตาผะ-ลิ-ตาเมล็ดผล 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผลินผะ-ลินมีผลงาน 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผลินีผะ-ลิ-นีมีผลงาน 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผอูนผะ-อูนน้องหญิง 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผะดาชไมผะ-ดา-ชะ-ไมช่วยเหลือ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผัลย์ศุภาผัน-สุ-พางามเหมือนดอกไม้ 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผาณิดาผา-นิ-ดาน้ำอ้อย 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผาณิตผา-นิดน้ำอ้อย 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผาณิตนิภาผา-นิด-นิ-พาเสมือนน้ำอ้อย 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผุสดีผุด-สะ-ดีถูกต้อง 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผโลทัยผะ-โล-ไทลาภ กำไร ปีติ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผ่องจิตผ่อง-จิดใจเปล่งปลั่งบริสุทธิ์ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผ่องมนัสผ่อง-มะ-นัดจิตใจผ่องใส 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ผ่องรำไพผ่อง-รำไพงามผุดผ่อง 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เผชิญชัยผะ-เชิน-ไชประสบกับชัยชนะ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เผดิมชัยผะ-เดิม-ไชเริ่มต้นด้วยความชนะ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เผด็จผะ-เด็ดอำนาจ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฝนทิพย์ฝน-ทิบหยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฝนธรรมฝน-ทำหยาดน้ำหยดจากฟ้า, การเพียรบำเพ็ญเพื่อความถูกต้องดีงาม 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฝนสิริฝน-สิ-หริสายฝนแห่งความเป็นมงคล 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฝนสุดาฝน-สุ-ดาหญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ฝนแก้วฝน-แก้วหยาดน้ำหยดจากฟ้าอันมีค่า 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ใฝ่ธรรมใฝ่-ทำมุ่งหาคุณธรรม 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ไฝทิพย์ไฝ-ทิบไฝของเทวดา 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศกรพง-สะ-กอนสร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศธรพง-สะ-ทอนบรรพบุรุษ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศพัศพง-สะ-พัดเชื้อสายผู้มีอำนาจ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศภัคพง-สะ-พักเผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศ์กฤตพง-กริดยุคทองของตระกูล 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศ์ธรพง-ทอนผู้สืบสกุล, ดำรงวงศ์สกุล 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศ์นรินทร์พง-นะ-รินตระกูลเจ้าเมือง 58ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศ์ปณตพง-ปะ-นดเผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศ์พลพง-พนเป็นพลังของวงศ์ตระกูล 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศ์พลินพง-พะ-ลินตระกูลวงศ์ที่เข้มแข็ง 49ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศ์พัทธ์พง-พัดเกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล 52ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศ์พันธุ์พง-พันพวกพ้องวงศ์ตระกูล 57ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศ์พิชพง-พิดผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของเผ่าพันธุ์ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศ์ภรณ์พง-พอนค้ำจุนวงศ์สกุล 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศ์ภัคพง-พักเผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศ์ศุลีพง-สุ-ลีเชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์พระศิวะ 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศ์สวัสดิ์พง-สะ-หวัดเชื้อสายความเจริญรุ่งเรือง 64ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงศ์เดชพง-เดชตระกูลเรืองอำนาจ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงษ์ฉัตรพง-ฉัดตระกูลชั้นสูง 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงษ์พิชญ์พง-พิดตระกูลนักปราชญ์ 50ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พงษ์โชติพง-โชดตระกูลรุ่งเรือง 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พจณิชาพด-จะ-นิ-ชามีคำพูดบริสุทธิ์ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พจนาถพด-จะ-นาดมีคำพูดเป็นที่พึ่ง, คำพูดที่เชื่อถือได้ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พจนินท์พด-จะ-นินเจ้าแห่งถ้อยคำ หมายถึงพูดแก่ง พูดดี 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พจรินทร์พด-จะ-รินผู้เป็นใหญ่แห่งเพชร หรือสายฟ้า 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พจีรจิตพะ-จี-ระ-จิดเรียงถ้อยร้อยคำ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พชรพด-ชะ-ระเพชร 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พชรดนัยพด-ชะ-ระ-ดะ-ไนลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พชรพลพด-ชะ-ระ-พนมีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พชิราพะ-ชิ-ราเพชร 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พณณกรพัน-นะ-กอนมีผิวพรรณสวย 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พธูทิพย์พะ-ทู-ทิบหญิงอันควรชื่นชมของเทวดา 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พนธกรพน-ทะ-กอนสร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พนธิตรพน-ทิดความรัก ความสนิทสนม 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พนสณฑ์พะ-นะ-สนแนวป่า,ทิวไม้ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พนัชกรพะ-นัด-ชะ-กอนมีมืองามดังดอกบัว 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พนิดาพะ-นิ-ดาหญิงสาว 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พนิตนันท์พะ-นิด-นันชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พนิตพรพะ-นิด-พอนเป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พนิตพิชาพะ-นิด-พิ-ชามีความรู้เป็นที่รัก 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พนิตสุภาพะ-นิด-สุ-พาหญิงงามน่ารัก 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พนิตอนงค์พะ-นิด-อะ-นงกามเทพผู้เป็นที่รัก 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พนิตาพะ-นิ-ตาหญิงสาว 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พนิตาพรพะ-นิ-ตา-พอนหญิงสาวผู้ประเสริฐ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พบธรรมพบ-ทำพบคุณความดี 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พบพรพบ-พอนประสบกับสิ่งประเสริฐ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พมลพรยะ-มน-พอนคู่ที่ประเสริฐ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พยอมรัตน์พะ-ยอม-รัดดอกไม้แก้ว 52ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรกนกพอน-กะ-หนกทองที่ประเสริฐ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรกรัณย์พอน-กะ-รันมีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรจรัสพอน-จะ-หรัดพรอันประเสริฐ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรฉวีพอน-ฉะ-หวีมีผิวพรรณประเสริฐ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรชนกพอน-ชะ-นกความตั้งใจของบิดา 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรชนันพอน-ชะ-นันให้เกิดพร มีกำเนิดประเสริฐ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรชนิตว์พอน-ชะ-นิดเป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรญาณีพอน-ยา-นีมีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรทิพาพอน-ทิ-พากลางวันอันประเสริฐ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรธวัลพอน-ทะ-วันประเสริฐและบริสุทธิ์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรธิดีพอน-ทิ-ดีมีความรู้ประเสริฐ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรธีราพอน-ที-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรนพินพอน-นะ-พินผู้ประเสริฐและสดชื่น 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรนภัสพอน-นะ-พัดพรสวรรค์ ฟ้างาม 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรนภาพอน-นะ-พาพรจากฟ้า 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรนลัทพอน-นะ-ลัดประเสริฐดุจน้ำดอกไม้ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรนัชชาพอน-นัด-ชาสายน้ำที่ประเสริฐ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรประภาพอน-ประ-พาแสงสว่างที่ดีงาม 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรปวีณ์พอน-ปะ-วีนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรพนิตพอน-พะ-นิดผู้ประเสริฐและน่ารัก 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรพรรณพอน-พันผู้มีผิวพรรณดี 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรพฤติกรพอน-พรึด-ติ-กอนสร้างพฤติกรรมอันประเสริฐ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรพินิตพอน-พิ-นิดได้รับการแนะนำอันประเสริฐ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรพิพัฒน์พอน-พิ-พัดเจริญด้วยพร 53ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรพิมลพอน-พิ-มนผู้ปราศจากมลทิน 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรภวิษย์พอน-พะ-วิดอนาคนอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรมนัสพอน-มะ-นัดมีใจประเสริฐ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรยมลพอน-ยะ-มนเป็นคู่ที่ประเสริฐ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณกรพัน-นะ-กอนผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณกาญจน์พัน-นะ-กานผีผิวพรรณงามดุจทอง 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณธรพัน-นะ-ทอนทรงไว้ซึ่งผิวพรรณอันงาม 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณนาราพัน-นา-รามีผิวพรรณผ่องใส 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณปพรพัน-ปะ-พอนมีผิวพรรณประเสริฐ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณพนัชพัน-พะ-นัดผิวพรรณดุจดอกบัว 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณพัชรพัน-นะ-พัดสีน้ำหรือประกายเพชร 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณภัคพัน-นะ-พักมีผิวพรรณงาม 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณภัทรพัน-นะ-พัดมีผิวพรรณงาม 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณรมณพัน-ระ-มนมีผิวพรรณน่ายินดี 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณรายพัน-นะ-รายงามผุดผ่อง 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณวดีพัน-นะ-วะ-ดีหญิงสาวผู้มีผิวพรรณงดงาม 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณวรพัน-นะ-วอนมีผิวพรรณประเสริฐ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณวรทพัน-วะ-รดให้พรคือผิวพรรณงาม 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณวิภาพัน-นะ-วิ-พามีผิวพรรณงาม 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณอรพัน-ออนมีผิวพรรณงาม 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณิดาพัน-นิ-ดาทองคำ, ตกแต่งแล้ว 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณิภาพัน-นิ-พาผุดผ่องดั่งทองคำ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณีพัน-นีผู้มีผิวงาม 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรณเชษฐ์พัน-นะ-เชดพระพรหม 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรทิพภาพัน-ทิบ-พาผุดผ่องดั่งทองคำ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรนิภาพัน-นิ-พาประเสริฐเสมอกัน 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรวินท์พอน-ระ-วินประเสริฐเหมือนดอกบัว 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรษกรพัด-สะ-กอนสร้างฝน เมฆ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรษชลพัด-สะ-ชนน้ำฝน 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรษวุฒิพัด-สะ-วุดความรู้อันประเสริฐ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรรัตน์พอน-รัดรัตนะอันประเสริฐ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรลภัสพอน-ละ-พัดมีลาภอันประเสริฐ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรวดีพอน-วะ-ดีรั้วอันประเสริฐ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรวนัชพอน-วะ-นัดดอกบัวประเสริฐ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรวลัยพอน-วะ-ลัยกำไลอันประเสริฐ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรสรวงพอน-สวงเป็นพรของสวรรค์ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรสวรรค์พอน-สะ-หวันความสามารถพิเศษ, คุณสมบัติเด่นของคนมีมาแต่กำเนิด 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรสินีพอน-สิ-นีหญิงสาวผู้ประเสริฐ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรสิริพอน-สิ-หริผู้ประเสริฐและน่ารัก 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรสุดาพอน-สุ-ดาหญิงสาวผู้ประเสริฐ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรสุนีติ์พอน-สุ-นีผู้นำที่ดีเลิศ 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรสุนีต์พอน-สุ-นีผู้นำที่ดีเลิศ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรสุพพัตพอน-สุบ-พัดมีความประพฤติดีอันประเสริฐ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรหมธาดาพรม-ทา-ดาพระพรหมผู้สร้าง 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรหมพิริยะพรม-พิ-ริ-ยะมีความเพียรประเสริฐ 54ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรหมเดชพรม-เดดอำนาจจิตอันยิ่งใหญ่ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรินพรพะ-ริน-พอนมีพรเป็นพลัง 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พริมาพะ-ริ-มาประเสริฐ ดีเยี่ยม 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พริษฐ์พะ-ริดประเสริฐสุด 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พริสรพะ-ริด-สอนประเสริฐและเป็นใหญ่ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พรไพลินพอน-ไพ-ลินพลอยไพลินอันประเสริฐ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พร้อมพงศ์พร้อม-พงตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม 51ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พฤกษ์พรึกต้นไม้ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พฤตยาพรึด-ตะ-ยาได้รับการเลี้ยงดู 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พฤทธิพรพะ-ริด-ทิ-พอนได้รับพรให้เจริญ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พฤทธิ์พะ-ริดความเจริญ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พฤนท์เดชพริน-เดดมีอำนาจทางทหาร 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พฤษธวัชพรึด-ทะ-วัดพระศิวะ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลกฤตพน-ละ-กริดผู้สร้างพลัง 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลชพะ-ลดผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลชาพน-ละ-ชาเกิดแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ นางงามมีพลัง 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลทัตพน-ละ-ทัดให้พลัง 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลพจน์พน-พดมีคำพูดเป็นพลัง 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลพนาพน-พะ-นากำลังของป่า 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลวดีพน-วะ-ดีมีพลัง 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลวรรธน์พน-ละ-วัดความเจริญด้วยอำนาจ 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลวัฒน์พน-ละ-วัดเจริญด้วยกำลัง 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลวัตพน-ละ-วัดผู้มีพลัง 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลศรุตพน-สะ-รุดมีชื่อเสียงด้านพลัง 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลอธิปพน-อะ-ทิบมีกำลังยิ่งใหญ่ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลอยรัตน์พลอย-รัดประสมด้วยเพชรนิลจินดา 53ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลัชพะ-ลัดเกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลัฎฐ์พะ-ลัดตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลากรพะ-ลา-กอนบ่อเกิดแห่งกำลัง 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลาธิปพะ-ลา-ทิบผู้มีพลังยิ่งใหญ่ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลินพะ-ลินแข็งแรง มีพลัง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลิศพะ-ลิดจอมพลัง เจ้าแห่งพลัง 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พลิศรพะ-ลิด-สอนยิ่งใหญ่ด้วยพลัง 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พวงเพ็ญพวง-เพ็นเต็มพวง, เต็มช่อ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พศวัตพด-สะ-วัดผู้มีอำนาจ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พศวีร์พด-สะ-วีอำนาจผู้กล้าหาญ ผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พศิกาพะ-สิ-กาผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พศินพะ-สินผู้มีอำนาจ ผู้มีความเชี่ยวชาญ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พศุตม์พะ-สุดมีอำนาจสูงสุด 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พสชนันพด-ชะ-นันให้เกิดอำนาจ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พสธรพด-สะ-ทอนทรงไว้ซึ่งอำนาจ ผู้มีอำนาจ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พสิกาพะ-สิ-กาผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พสิษฐ์พะ-สิดดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พสุธรพะ-สุ-ทอนทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ มั่งมี 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พสุเทพพะ-สุ-เทบเทวดาในแผ่นดิน 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พหุธนพะ-หุ-ทนมีทรัพย์มาก 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พอนสุพพัดพอน-สุบ-พัดมีความประพฤติอันประเสริฐ 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พักตร์พริ้งพัก-พริ้งหน้างาม 49ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชญาพัด-ชะ-ยาผู้รู้จักกรอบ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชนันท์พัด-ชะ-นันเพลิดเพลินในกรอบ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชนีพัด-ชะ-นีพัด 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชยาพัด-ชะ-ยาคำพูดที่ออกไป 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรดาพัด-ชะ-ระ-ดามีความแข็ง คงทน 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรพรพัด-ชะ-ระ-พอนประเสริฐดุจเพชร 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรพรรณพัด-ชะ-ระ-พันงามดุจเพชร 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรพลพัด-ชะ-ระ-พนมีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรมัยพัด-ชะ-ระ-ไมสำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรวลัยพัด-ชะ-ระ-วะ-ไลกำไลเพชร 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรากรพัด-ชะ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งเพชร 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรางค์พัด-ชะ-รางผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรง 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรีพัด-ชะ-รีเพชร, ผู้ถือสายฟ้าคือ พระอินทร์ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรียาพัด-ชะ-รี-ยาพระอินทร์ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัชรีวรรณพัด-ชะ-รี-วันงามดุจเพชร 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัฒนพลพัด-ทะ-นะ-พนกำลังแห่งความเจริญ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัฒนศักดิ์พัด-ทะ-นะ-สักควมเจริญและความสามารถ 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัฒนีพัด-ทะ-นีความเจริญ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัฒนียาพัด-ทะ-นี-ยาความเจริญ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัฒน์นรีพัด-นะ-รีความเจริญของหญิง 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัณณิตาพัน-นิ-ตาผู้ได้รับการสรรเสริญ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัณณินพัน-นินผู้มีผิวพรรณดี 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัณณีพัน-นีคำอธิบาย 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัตรพิมลพัด-พิ-มนแพรงาม 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัตราพรพัด-ตรา-พอนผ้างาม, ผ้าสวย 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัตร์พิมลพัด-พิ-มนแพรงาม 51ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัทธดนย์พัด-ทะ-ดนบุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัทธนันท์พัด-ทะ-นันมีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัทธพลพัด-ทะ-พนเกี่ยวเนื่องด้วยพลัง มีพลังเข้มแข็ง ผู้มีกำลังมั 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัทธมนพัด-ทะ-มนผูกพันใจ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัทธรินทร์พัด-ทะ-รินความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัทธวรรณพัด-ทะ-วันผูกพันกับหนังสือ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัทธ์พัดผูกพัน ติดแน่น 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัทธ์ธีราพัด-ที-รานักปราชญ์ผู้มั่นคง 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัทนีพัด-ทะ-นีผู้ให้ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัทรศยาพัด-ทระ-สะ-ยาอยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างเจริญ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัธนีพัด-ทะ-นีผู้เกี่ยวเนื่องกัน 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พันธวัชพัน-ทะ-วัดมีการพูดอันมั่นคง คำพูดที่ผูกมัดใจคน 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พันธวิศพัน-ทะ-วิดผู้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านญาติพี่น้อง 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พันธิกาพัน-ทิ-กาผู้มีความผูกพัน 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พันธิตรพัน-ทิดความรัก 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พันธิตราพัน-ทิด-ตราความรัก 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พันธินพัน-ทินสร้าง ก่อให้เกิด แสง ผูกพัน 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พันธิภาพัน-ทิ-พาเกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พันธิสาพัน-ทิ-สาเจ้าแห่งพันธะ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พันธุ์ธัชพัน-ทัดผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พันธุ์ผราพัน-ผะ-ราเป็นโล่ป้องกันพี่น้อง ที่พึ่งของพี่น้อง 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พันธ์ประภาพัน-ประ-พาเกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พันธ์วิราพัน-วิ-ราผู้กล้าหาญมั่นคง 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พันศักดิ์พัน-สักมีความสามารถมาก 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พันเดชพัน-เดดมีอำนาจมาก 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พันเลิศพัน-เลิดเลิศยิ่ง 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัลลภพัน-ลบเป็นที่รัก 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัลลภาพัน-ละ-พาคนโปรด 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัสกรพัด-สะ-กอนผู้กระทำอำนาจ ผู้มีอำนาจ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พัสวีพัด-สะ-วีมีทรัพย์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พาขวัญพา-ขวันนำสิริมงคลมาให้ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พาณิณีพา-นิ-นีนางละคร 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พาณิภัคพา-นิ-พักมีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พาณีพา-นีเจ้าแห่งวาจา 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พาทินธิดาพา-ทิน-ทิ-ดาลูกสาวผู้ฉลาด 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พาทิศพา-ทิดผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิจักขณาพิ-จัก-ขะ-นามีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิจักษณ์พิ-จักมีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิจิตราพิ-จิด-ตรางาม, น่าดู 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชชาพิด-ชาความรู้ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชชากรพิด-ชา-กอนบ่อเกิดแห่งความรู้ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชชาทรพิด-ชา-ทอนเอื้อเฟื้อต่อความรู้, เอาใจใส่ในความรู้ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชชานันท์พิด-ชา-นันผู้ยินดีในความรู้ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชชาพรพิด-ชา-พอนมีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชชาภาพิด-ชา-พามีความรุ่งเรืองด้วยความรู้ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชชาอรพิด-ชา-ออนหญิงสาวผู้มีความรู้ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญธิดาพิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดาลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญวดีพิด-ชะ-ยะ-วะ-ดีหญิงนักปราชญ์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญะพิด-ชะ-ยะนักปราชญ์ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญาพิด-ชะ-ยานักปราชญ์ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญานินพิด-ชะ-ยา-นินผู้ทรงความรู้ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญาพรพิด-ชะ-ยา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญาภัคพิด-ชะ-ยา-พักนักปราชญ์ผู้โชคดี 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญาภาพิด-ชะ-ยา-พาแสงสว่างของนักปราชญ์ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญาวีพิด-ชะ-ยา-วีนักปราชญ์ 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญุตม์พิด-ชะ-ยุดฉลาดและยิ่งใหญ่ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญ์พิดนักปราชญ์ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญ์นรีพิด-นะ-รีหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญ์พงศ์พิด-พงตระกูลนักปราชญ์ 53ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญ์สินีพิด-สิ-นีหญิงงามผู้ฉลาด 50ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชญ์สุดาพิด-ชะ-สุ-ดาหญิงสาวผู้มีความรู้, ลูกสาวนักปราชญ์ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชยะพิด-ชะ-ยะชัยชนะ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชยาพิด-ชะ-ยาชัยชนะ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชัยภูษิตพิ-ไช-พู-สิดประดับด้วยความชนะ มีชัยชนะเป็นอาภรณ์ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชัยยุทธพิ-ไช-ยุดรบชนะ 40ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชาชาญพิด-ชา-ชานมีความชำนาญในวิชา 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชาญเมธพิ-ชาน-เมดผู้ชำนาญและมีปัญญา 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชานพิ-ชานความรู้สึกตัว, การตื่นตัวรับรู้สิ่งรอบข้าง 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชาภพพิ-ชา-พบโลกแห่งความรู้หรือมีความรู้ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชามญชุ์พิ-ชา-มนผู้งดงามด้วยความรู้ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชามญธุ์พิ-ชา-มนผู้งดงามด้วยความรู้ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชเญศพิด-ชะ-เยดจอมปราชญ์ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิชเยศพิด-ชะ-เยดเจ้าแห่งชัยชนะ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิณพรพิน-พอนพิณที่ไพเราะ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิตตินันท์พิด-ติ-นันเพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิตรพิบูลพิด-พิ-บูนมีทรัพย์สมบัติมากมาย 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิทยาภรณ์พิด-ทะ-ยา-พอนหญิงสวยงามด้วยความรู้ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิทยารัตน์พิด-ทะ-ยา-รัดหญิงงามและประเสริฐ 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิทยุตม์พิด-ทะ-ยุดผู้มีความรู้สูงสุด 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิทวัสพิด-ทะ-วัดผู้ฉลาด ผู้มีปัญญา 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิทักษ์พงศ์พิ-ทัก-พงผู้พิทักษ์ตระกูล 57ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิธานพิ-ทานกฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิธิวัฒน์พิ-ทิ-วัดเจริญด้วยระเบียบแบบแผน 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิธิวัดพิ-ทิ-วัดผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิธิวัตพิ-ทิ-วัดผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิธุนิภาพิ-ทุ-นิ-พาเหมือนพระจันทร์ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พินทุสรพิน-ทุ-สอนผู้มีเสียงไพเราะ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พินีต์วัลย์พิ-นี-วันเรียบร้อยอย่างเถาวัลย์ดัด 69ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิพรรษพรพิ-พัด-พอนความเจริญอันประเสริฐ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิพัฒนพรพิ-พัด-ทะ-นะ-พอนความเจริญที่ประเสริฐ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิพัฒน์พรพิ-พัด-พอนความเจริญที่ประเสริฐ 53ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิพิธธนพิ-พิด-ทนมีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิภพภัทรพิ-พบ-พัดเจริญด้วยทรัพย์สมบัติ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิภัชพิ-พัดการแจก แบ่ง (เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพกานต์พิม-พะ-กานรูปงามน่ารัก 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพาพรพิม-พา-พอนมีรูปร่างงดงาม 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพิกาพิม-พิ-กาพระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพิดาพิม-พิ-ดาสะท้อนแสง 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพิศาพิม-พิ-สาเจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์พิมรูปร่าง แม่แบบ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์ชนกพิม-ชะ-นกเหมือนพ่อ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์ทองพิม-ทองรูปงามดังทอง 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์ธิดาพิม-ทิ-ดาลูกสาวที่รูปเหมือนพ่อ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์นาราพิม-นา-รามีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์นิภาพิม-นิ-พามีรูปงาม 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์ผกาพิม-ผะ-กาดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ, ผู้มีรูปร่างงาม 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์พจีพิม-พะ-จีมีคำพูดเป็นแบบอย่าง พูดดี 55ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์พรพิม-พอนแม่แบบที่ดี 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์พรรณพิม-พันมีรูปร่างงดงาม 55ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์พิกาพิม-พิ-กาพระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์พิดาพิม-พิ-ดาสะท้อนแสง 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์พิศาพิม-พิ-สาเจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม 54ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์พิสุทธ์พิม-พิ-สุดมีรูปร่างอันบริสุทธิ์ 68ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์มาดาพิม-มา-ดาเหมือนแม่ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์ลภัสพิม-ละ-พัดมีลาภคือรูปงาม 52ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์วรีย์พิม-วะ-รีประเสริฐด้วยรูปร่าง 68ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์วลัญช์พิม-วะ-ลันมีลักษณะรูปงาม 65ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์วิภาพิม-วิ-พามีรัศมีรูปงามอันผ่องใส 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์วิมลพิม-วิ-มนรูปร่างไม่มีที่ติ 55ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์วิไลพิม-วิ-ไลรูปงาม 59ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์สุจีพิม-สุ-จีมีรูปงาม 55ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์สุธีพิม-สุ-ทีถ่ายแบบนักปราชญ์ 53ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์สุภาพิม-สุ-พารูปงาม 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์อรพิม-ออนรูปงาม 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมพ์อัปสรพิม-อับ-สอนรูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร 57ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมรทาพิม-ระ-ทาการต่อสู้ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมลนาฎพิ-มน-นาดหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมลรัตน์พิ-มน-รัดแก้วที่ปราศจากมลทิน, แก้วบริสุทธิ์ 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมลวรรณพิ-มน-วันมีผิวพรรณงดงามไม่มีที่ติ, ไม่มีมลทิน 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมลศรีพิ-มน-สีบริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมลแขพิ-มล-แขจันทร์กระจ่าง 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิมุกต์พิ-มุกผู้หลุดพ้น 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิยุทธพิ-ยุดปราศจากการรบ ต่อสู้ไม่ยอมแพ้ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิรชัชพิ-ระ-ชัดนักรบผู้กล้า 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิรญาณ์พิ-ระ-ยามีความรู้อันกล้าหาญ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิรดาพิ-ระ-ดานักปราชญ์ผู้มีความเพียร 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิรภพพิ-ระ-พบภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิรัชย์พิ-รัดชัยชนะของวีรบุรุษ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิรัลพิ-รันหายาก งาม โปร่งบาง 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิรานันท์พิ-รา-นันความร่าเริงของผู้กล้า 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิราวรรณพิ-รา-วันผู้กล่าที่น่าสรรเสริญ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิราอรพิ-รา-ออนหญิงสาวผู้กล้าหาญ 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิริยกรพิ-ริ-ยา-กอนสร้างความเพียร มีความเพียร 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิรุณฤทธิ์พิ-รุน-ริดความสำแร็จแห่งพระพิรุณ(เทวดาแห่งน้ำ 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิลาวรรณพิ-ลา-วันงดงาม 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิศมัยพิ-สะ-หมัยน่าชิดชวนชม 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิศลยาพิ-สน-ละ-ยาผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิศลย์พิ-สนผู้ปราศจากความทุกข์ร้อน 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิศุทธิ์พิ-สุดสะอาดและบริสุทธิ์ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิศุทธิ์ธรรมพิ-สุด-ทำธรรมอันบริสุทธิ์ 55ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิษณุวัชร์พิด-สะ-นุ-วัดเพชรของพระวิษณุ 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิสชาพิด-สะ-ชาดอกบัว 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิสัชพิ-สัดเสียสละ สละทิ้ง 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิสินีพิ-สิ-นีดอกบัว 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิสิษฐ์พิ-สิดดีเลิศ มั่งมีที่สุด 45ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิสุดาพิ-สุ-ดาหญิงวิเศษ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิเชษฐพิ-เชดประเสริฐที่สุด 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิโมกข์พิ-โมกหลุดพ้น 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิไลพรรณพิ-ไล-พันมีผิวงาม 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พิไลวรรณพิ-ไล-วันมีผิวงาม 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรกานต์พี-ระ-กานเป็นที่รักของผู้กล้าหาญ 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรชยาพี-ระ-ชะ-ยาชัยชนะของผู้กล้าหาญ 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรณัฐพี-ระ-นัดปราชญ์ผู้กล้าหาญ 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรดนย์พี-ระ-ดนผู้ชายผู้กล้าหาญ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรดาพี-ระ-ดาความเป็นผู้กล้า ความกล้า 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรทัตพี-ระทัดผู้กล้าหาญประทานมา 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรธัชพี-ระ-ทัดผู้เป็นธงชัยแห่งผู้กล้าหาญ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรพลพี-ระ-พนมีพลังกล้าหาญ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรพัฒน์พี-ระ-พัดความเจริญของผู้กล้าหาญ 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรพุฒิพี-ระ-พุดนักรบผู้มีความเข้มแข็ง 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรภาสพี-ระ-พาดนักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรยชพี-ระ-ยดเกิดมาเพื่อความกล้าหาญ 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรยาพี-ระ-ยาความเพียร 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรยากรพี-ระ-ยา-กอนมือที่มีความเพียรมานะ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรยุทธพี-ระ-ยุดการรบของผู้กล้า 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรวัสพี-ระ-วัดอำนาจของวีรบุรุษ 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรวิชญ์พี-ระ-วิดนักปราชญ์ผู้กล้าหาญ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรศุภพี-ระ-สุบผู้กล้าหาญและดีงาม 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรัชพี-รัดลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีรัชชัยพี-รัด-ไชเกิดจากผู้กล้า ลูกวีรบุรุษ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พีโชบลพี-โช-บลพืชบัว หน่อบัว 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พุฒิดาพุด-ทิ-ดารู้แล้ว, ฉลาด 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พุฒิตาพุด-ทิ-ตารู้แล้ว, ฉลาด 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พุฒิธรพุด-ทิ-ทอนผู้มีความมั่งคั่ง 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พุฒิธาดาทุด-ทิ-ทา-ดาผู้มีความมั่งคั่ง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พุฒินาทพุด-ทิ-นาดบันลือหรือองอาจด้วยความเจริญ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พุฒิพงศ์พุด-ทิ-พงเชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พุฒิพรพุด-ทิ-พอนผู้มั่งคั่งและประเสริฐ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พุฒิสรรค์พุด-ทิ-สันสร้างความเจริญ 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พุฒิเมธพุด-ทิ-เมดเจริญด้วยปัญญา 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พุทธิชาพุด-ทิ-ชาเกิดมาฉลาด 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พุทธิชาตทุด-ทิ-ชาดเกิดมาฉลาด 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พุทธิพรพุด-ทิ-พอนปัญญาดี 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พุทธิมาทุด-ทิ-มาผู้มีปัญญา 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พุธิตาพุ-ทิ-ตารู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
พูนสวัสดิ์พูน-สะ-หวัดผู้เต็มเปี่ยมไปด้วย ความดี ความงาม ความรุ่งเรือง 53ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพชรีเพ็ด-ชะ-รีเพชร 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพราพงศ์พันธุ์เพรา-พง-พันมีเผ่าพันธุ์ดีงาม 72ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพราพนิตเพรา-พะ-นิดสาวงาม 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพราพินิตเพรา-พิ-นิดสาวงาม 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพลินพิศเพลิน-พิดชวนให้เพลิดเลินน่าหลงใหล 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพียงขวัญเพียง-ขวันมีขวัญเพียงพอ 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญจิตเพ็น-จิดจิตที่บริสุทธิ์ 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญชีพเพ็น-ชีบมีชีวิตอันเต็มเปี่ยม มีชีวิตอันสมบูรณ์ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญนีติ์เพ็น-นีแสงจันทร์นำทาง 50ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญประภาเพ็น-ประ-พาแสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญพรเพ็น-พอนพระจันทร็เต็มดวง 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญพักตร์เพ็น-พักหน้าอิ่มเอิบ 51ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญพิชชาเพ็น-พิด-ชาเต็มไปด้วยความรู้ 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญพิสุทธิ์เพ็น-พิ-สุดสดใสดั่งพระจันทร์, มีความบริสุทธิ์ 60ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญภาสเพ็น-พาดเต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์ 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญรดีเพ็น-ระ-ดีเปี่ยมไปด้วยความยินดี 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญรตีเพ็น-ระ-ตีเปี่ยมด้วยความรักยินดี 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญสิริเพ็น-สิ-หริผู้เต็มไปด้วยความเป็นมงคล 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญสุดาเพ็น-สุ-ดาลูกสาวผู้น่ารัก 32ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญแขเพ็น-แขพระจันทร์เต็มดวง 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เพ็ญโภคัยเพ็น-โพ-ไคเต็มไปด้วยทรัพย์สิน 43ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
แพรทิพย์แพร-ทิบแพรของเทวดา 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
แพรพิไลแพร-พิ-ไลแพรงาม 41ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
แพรวรุ่งแพรว-รุ่งสว่างไสวแพรวพราว 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
แพรววนิดแพรว-วะ-นิดงามเป็นที่รัก งามน่ารัก 36ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
แพรววนิตแพรว-วะ-นิดงามเป็นที่รัก งามน่ารัก 38ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
แพรใจแพร-ใจจิตใจงาม 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
แพร่พิไลแพร-พิ-ไลแพรงาม 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โพธิกรโพ-ทิ-กอนผู้สร้างความรู้ 25ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โพธิพงศ์โพ-ทิ-พงสกุลแห่งปัญญา 46ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
โพธิวัฒน์โพ-ทิ-วัดเจริญด้วยปัญญา 47ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ไพรัลย์ไพ-รันความโปร่งบาง หายาก 48ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เฟืองรัตน์เฟือง-รัดล้อแก้ว, ซี่กงจักรแก้ว 50ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
เฟื่องรัตน์เฟื่อง-รัดแก้วอันรุ่งเรือง, ความดีงามที่รุ่ 51ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภคนันท์พะ-คะ-นันยินดีในโชค หรือสิริมงคล 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภคนางค์พะ-คะ-นางผู้มีร่างกายนำโชค 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภคพรพะ-คะ-พอนมีโชคเป็นพร 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภควดีพะ-คะ-วะ-ดีผู้มีโชค 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภควัตพะ-คะ-วัดผู้มีโชค 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภคินพะ-คินผู้มีโชค มีสิริมงคล 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภณพนพูดหรือกล่าว 6ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภณิดาพะ-นิ-ดาผู้บอกเล่า 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภณิตาพะ-นิ-ตาผู้บอก, ผู้พูด 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภพธรพบ-ทอนทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภพธรรมพบ-ทำธรรมประจำภพ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภพนิพิฐพบ-พิ-นิดผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก 39ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภพสรรค์พบ-สันสร้างภพ สร้างโลก 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภรณีพะ-ระ-นีหญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภรณีนิภาพะ-ระ-นี-นิ-พาแสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์ภรณี เสมือนดาวภรณี 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภรณ์ชนกพอน-ชะ-นกการเลี้ยงดูบิดา 27ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภรภัทรพร-พัดผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภรัณยาพะ-รัน-ยาการบำรุงเลี้ยง กากรอุปถัมภ์ค้ำจุน 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภรัณยูพะ-รัน-ยูผู้ปกป้อง, ผู้คุ้มครอง, พระอาทิตย์ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภริดาพะ-ริ-ดาได้รับการเบี้ยงดู 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภริตพรพะ-ริด-พอนผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภริตาพะ-ริ-ตาได้รับการเลี้ยงดู 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภวรัญชน์พะ-วะ-รันทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภวัตพะ-วัดผู้เจริญ 14ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภวิกาพะ-วิ-กามีความเจริญ 13ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภวิตราพะ-วิด-ตราพื้นโลก พิภพ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภวินท์พะ-วินเจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภวิลพะ-วินความเป็นอยู่ ดำรงอยู่ตลอดกาล 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภวิศพะ-วิดผู้เป็นใหญ่ในโลก 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภวิษย์พรพะ-วิด-พอนพรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัคจิราพัก-คะ-จิ-รามีโชคดีนาน มีสิริมงคลมาก 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัคธรพัก-คะ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งโชค 17ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัคธีมาพัก-คะ-ที-มาผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัคนันท์พัก-คะ-นันยินดีในโชค 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัคพนธ์พัก-คะ-พนร่วมผูกพัน 35ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัคพลพัก-คะ-พนมีโชคเป็นพลัง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัควลัญชญ์พัก-วะ-ลันลักษณะผู้มีโชค 44ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัณฑิราพัน-ทิ-รามีลาภ มีความสุข 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัณฑิลาพัน-ทิ-ลามีลาภ มีความสุข 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัตติมาพัด-ติ-มาผู้มีอาหารบริบูรณ์ 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัททิยาพัด-ทิ-ยามีความเจริญ 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทธิราพัด-ทิ-รานักปราชญ์ผู้เจริญ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรกรพัด-ทระ-กอนสร้างสิ่งดีงาม, สร้างสิริมงคล 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรกันย์พัด-ทระ-กันหญิงสาวผู้มีความดี 37ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรจารินพัด-ทระ-จา-รินมีความประพฤติดี 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรชนนพัด-ชะ-นนผู้มีกำเนิดดีงาม 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรดนัยพัด-ทระ-ดะ-ไนลูกชายผู้เจริญ 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรธรพัด-ทระ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรธิดาพัด-ทระ-ทิ-ดาลูกสาวผู้ประพฤติดี 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรนันท์พัด-ทระ-นันผู้มีกำเนิดดีงาม 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรพรพัด-ทระ-พอนเจริญและประเสริฐ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรพรรณพัด-ทระ-พันผิวพรรณงาม 31ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรพลพัด-ทระ-พนบุคคลที่ประเสริฐ 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรภณพัด-ทระ-พนพูดสิ่งดีงาม พูดดี 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรภรพัด-ทระ-พอนผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรภาพัด-ทระ-พามีรัศมีงาม 12ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรมนพัด-ทระ-มนมีใจดีงาม 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรมลพัด-ทระ-มนมีใจดีงาม 21ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรลภาพัด-ละ-พาผู้ได้รับสิ่งดีงาม ได้สิริมงคล 18ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรวดีพัด-ทระ-วะ-ดีมีความเจริญ มีสิริมงคล 24ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรวรรณพัด-ทระ-วันมีผิวพรรณดีงาม 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรศยาพัด-สะ-หยาอยู่อย่างมีความสุข 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรศรีพัด-ทระ-สีจันทร์หอม 28ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรศัยพัด-ทระ-สัยอยู่อย่างมีความสุข 29ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทราพัด-ทราดี, เจริญ 11ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรานิษฐ์พัด-ทรา-นิดมีความสำเร็จงดงาม มีจุดหมายปลายทางที่ดี 42ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรานุชพัด-ทรา-นุดน้องนางผู้เจริญ 19ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทราพรพัด-ทรา-พอนทั้งดีและประเสริฐ 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทราภรณ์พัด-ทรา-พอนมีความเจริญเป็นเครื่องค้ำจุน 30ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทราวุธพัด-ทรา-วุดมีอาวุธดี อาวุธงาม 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรินทร์พัด-ทะ-รินเจ้าแห่งความเจริญ 33ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรียาพัด-ทรี-ยาประเสริฐ,เจริญ 26ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัทรเวชพัด-ทระ-เวดหมอที่ดีงาม 20ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภันทิลาพัน-ทิ-ลามีลาภ มีความสุข 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภัสสรพัด-สอนรัศมีเรืองรอง 23ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภากรพา-กอนผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์ 7ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภาคินพา-คินผู้มีโชค มีกำไร 15ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภาคินีพา-คิ-นีผู้มีโชค ผู้มีส่วนในกิจการต่าง ๆ 22ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภาณินพา-นินผู้พูดเก่ง นักพูด 16ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภาณุพงศ์พา-นุ-พงเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ 34ลูกน้อง ลูกหลาน เพื่อนพ้อง
ภาณุภัทรพา-นุ-พัดเจริญด้วยแสงสว่